大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

貞元新定釋教目録 (No. 2157_ 圓照撰 ) in Vol. 55

[First] [Prev+100] [Prev] 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

五百梵律經抄一卷
大海深嶮抄經一卷
  祐云上六經並是舊抄
法華經一百八十九卷
  祐云。此一經近代集據撰群經以類相從。
雖立號法華經入抄數
右從佛法六義下五十四部五百一卷。並
名濫眞經。文句増減或新糅異義別立名
題。若從正收恐玉石斯濫。若一例爲僞而
推本有憑。進退二途實難詮定。且依舊録
編之僞末。後學尋覽幸詳得失耳
貞元新定釋教目録卷第二十八貞元新定釋教目録卷第二十九
入藏
録上
 西京西明寺沙門圓照撰 
  合大小乘經律論及聖賢集傳兼貞元新入
藏經。總一千二百五十八部。合五千三百
九十卷。五百一十帙
大乘入藏録上
  大乘經六百八十二部。二千四百一十
三卷。二百二十一帙
大乘律二十七部。五十五卷五帙
大乘論九十九部。五百二十卷五十帙
大乘經重單合譯四百九十一部二千四
十卷
大般若波羅蜜多經六百卷十六會説
六十
一萬
  百三十一
放光般若波羅蜜經三十卷亦云放光摩訶般若經
亦云摩訶般若放光
  經三帙
或二十卷
四百六十六紙
摩訶般若波羅蜜經四十卷亦云大品般若經僧祐
録云新大品經四帙或
  二十四卷或二十
七卷或三十卷
六百二十三紙
光讃般若波羅蜜經十五卷亦云光讃摩訶般若經
或十卷二十七品
  二百*二十一紙
摩訶般若波羅蜜鈔經五卷或無鈔字亦名長安
品經一名須菩提品
  經或
七卷
九十紙
金剛頂瑜伽般若理趣經一卷題内云大
金剛不空眞實
  摩耶經般若波羅蜜多理趣品大興善寺三藏
沙門大廣智不空奉詔譯貞元新入目録
八紙
般若理趣經釋二卷經内題云大樂金剛不空眞實
昧耶經般若波羅蜜多理
  趣釋大興善寺三藏抄門大廣
智不空奉詔譯貞元新入目録
二十三紙
上四經二十三卷二帙
道行般若波羅蜜經十卷一帙題云摩訶般若波羅
蜜道行經或八卷或云
  般若道
行經
一百六十七紙
小品般若波羅蜜經十卷一帙題云摩訶般若波羅
或無小品字僧祐
  録云新小品
經或八卷
一百五十紙
大明度無極經四卷亦直云大明
度經*或六卷
九十四紙
勝天王般若波羅蜜經七卷 一百二十二
  紙
上二經十一卷同帙
文殊師利所説摩訶般若波羅蜜經二卷或直
云文
殊般若波羅
蜜經或一卷
二十一紙
文殊師利所説般若波羅蜜經一卷 二十紙
濡首菩薩無上清淨分衞經二卷一名決了請
法幻化三昧
  十八紙
金剛般若波羅蜜經一卷舍衞一十一紙
金剛般若波羅蜜經一卷婆伽婆一十四紙
金剛般若波羅蜜經一卷祇樹林一十四紙
能斷金剛般若波羅蜜多經一卷室羅筏一十
  九紙
能斷金剛般若波羅蜜多經一卷名稱城一十
  二紙
實相般若波羅蜜經一卷 八紙
  上九經十一卷同帙
仁王護國般若波羅蜜經二卷亦云仁王般
若經或一卷
二十
  八紙
新譯仁王經二卷内題云仁王護國般若
波羅蜜多經御製序
三十五紙
  大興善寺沙門大
廣智不空奉詔譯
仁王般若陀羅尼釋一卷大興善寺三藏沙門大廣
智不空奉詔譯貞元新入
  
七紙
仁王般若念誦法經一卷大興善寺三藏沙門大廣
智不空奉詔譯貞元新入
  
六紙
仁王念誦儀軌一卷經内題云仁王護國般若波羅蜜
多經陀羅尼念誦儀永泰元年大
  興善寺三藏沙門大
廣智不空奉詔譯
十九紙
摩訶般若波羅蜜大明呪經一卷亦云摩訶
大明呪經
一紙
般若波羅蜜多心經一卷亦云般
若心經
一紙
普遍智藏般若波羅蜜多心經一卷東天竺國三
藏沙門法月
  譯貞元新
入目録
二紙
新譯般若波羅蜜多心經一卷罽賓國三藏賜紫
沙門般若奉詔譯
  貞元新
入目録
二紙
修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀軌一卷
  七紙大興善寺三藏沙門大廣智不
空奉詔譯貞元新入目録七紙
大曼茶羅十七尊釋一卷經内題云般若波羅蜜多
理趣經大安樂不空三昧
  耶眞實金剛菩薩等一十七尊大曼茶羅義述大興
善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯貞元新入目録
三紙
上十一經十三卷同帙
守護國界主陀羅尼經一部十卷一帙罽賓國三
藏沙門般若共
  牟尼室利於
貞元六年譯
一百五十五紙
大寶積經一百二十卷四十九會合成
一部一十二帙
一千九百
  九十一紙
大方廣三戒經三卷 四十六紙
無量清淨平等覺經二卷亦直云無
量清淨
六十一紙
阿彌陀經二卷上卷題云佛説阿彌陀三耶三佛薩
樓佛檀過度人道經亦名無量壽經
  十五紙
無量壽經二卷 三十九紙
  上四經九卷同帙
阿閦佛國經二卷一名阿閦佛刹諸菩
薩學成品經或一卷
四十紙
阿閦如來念誦法一卷經内題云念
誦供養法
二十紙大興
善寺
  三藏沙門大廣智不空
奉詔譯貞元新入目録
大乘十法經一卷佛住王
舍城者
二十紙
普門品經一卷亦云普
門經
一十二紙
胞胎經一卷一名胞胎
受身經
一十五紙
文殊師利佛土嚴淨經二卷或直云嚴淨佛土經
亦直云佛土嚴淨經
  十四紙
大聖文殊師利菩薩佛刹功徳莊嚴經三卷
  善寺三藏沙門大廣智不
空奉詔譯貞元新入目録
五十一紙
法鏡經二卷或一卷二十五紙
  上八經十三卷同帙
郁迦羅越問菩薩行經一卷或云郁迦長者問居
家菩薩行經或二卷
  十五紙
幻士仁賢經一卷或云仁賢
幻士經
一十八紙
決定毘尼經一卷一名破壞
一切心識
一十七紙
發覺淨心經一卷 二十八紙
優填王經一卷 五紙
須摩提經一卷有加菩薩字
亦云須摩經
八紙
須摩提菩薩經一卷 九紙
阿闍貰王女阿術達菩薩經一卷亦云阿闍貰女
經亦直云阿述
  
二十三紙
離垢施女經一卷 三十三紙
  上九經十卷同帙
得無垢女經一卷一名論議辯才門
經或云無垢女經
二十五紙
文殊師利所説不思議佛境界經二卷或一卷又
有一本乃
  是爲經性悔題爲文
殊所説應當審觀
二十四紙
如幻三昧經二卷或三卷
或四卷
五十七紙
聖善住意天子所問經三卷或四卷五十七紙
太子刷護經一卷 五紙
太子和休經一卷或云
私休
四紙
  上六經十卷同帙
慧上菩薩問大善權經二卷或一卷或直云大善權
經或云惠上菩薩經或
  云善權方便經或云
方便所度無極經
三十二紙
大乘顯識經二卷 二十五紙
大乘方等要慧經一卷 一紙
彌勒菩薩所問本願經一卷或無所問字一名彌勒
難經亦云彌勒本願經
  八紙
佛遺目摩尼寶經一卷一名古品遺日説般若經一
名大寶積經一名摩訶衍寶
  
一十六紙
摩訶衍寶嚴經一卷一名大
迦葉品
二十紙
勝鬘師子吼一乘大方便方廣經一卷亦直名勝
鬘或二卷
  一十九紙
毘耶娑問經二卷 三十四紙
  上八經十一卷同帙
大方等大集經三十卷三帙或二十九卷或三十一
卷或三十二卷或四十卷
  六百二十一紙
大方等大集日藏經十卷一帙題云大乘大方等日
藏分經或十二卷或十五
  二百六紙
大集月藏經十卷一帙題云大集經月藏分第
十二或十二卷或十三卷
一百
  一十九紙
地藏菩薩問法身讃一卷經内題云百千頌大集經
地藏菩薩請問法身讃貞
  元新入
目録
五紙
大乘大集地藏十輪經十卷 一百六十五紙
  上二經十一卷同帙
大方廣十輪經八卷 一百九紙
大集須彌藏經二卷内題云大集經
須彌藏分第五
三十八紙
  上二經十卷同帙
虚空藏菩薩經一卷 二十七紙
虚空藏菩薩神呪經一卷 一十七紙
虚空孕菩薩經二卷 三十一紙
觀虚空藏菩薩經一卷亦名虚觀經
或無觀字
三紙貞元新
入目録
大虚空藏菩薩念誦法一卷 五紙大興善寺三
藏沙門大廣
  智不空奉詔譯
貞元新入目録
上六經十四卷同一帙
菩薩念佛三昧經六卷或無菩薩
字或五卷
九十八紙
大方等大集菩薩念佛三昧經十卷一帙題云大
方等大集經
  菩薩念佛
三昧分
一百三十四紙
般舟三昧經三卷一名十方見在佛悉在前立定
經或云大般舟三昧經或二卷
  十紙
拔陂菩薩經一卷亦云拔波安
録云&T075586;拔陀
一十四紙
大方等大集賢護經五卷或六卷題云大方等大集
經賢護菩薩經亦直云賢
  
上五經二十五卷分三帙
阿差末經七卷晋曰無盡意或四卷或五
卷或云阿差末菩薩經
九十二紙
無盡意菩薩經六卷初題云大集經中無盡意所説不
可盡義品第三十二或云阿差末
  經或直云
無盡意經
八十九紙
上二經十三卷同帙
大集譬喩王經二卷或無大
集字
三十四紙
大哀經八卷或云如來大哀
經或六卷七卷
一百一十七紙
  上二經十卷同帙
寶女所問經三卷或直云寶女經亦云寶女問惠
經或云寶女三昧經或四卷
  十四紙
無言童子經二卷或云無言菩
薩經或一卷
四十紙
自在王菩薩經二卷或無菩
薩字
三十四紙
奮迅王問經二卷 四十一紙
  上四經九卷同帙
寶星陀羅尼經十卷一帙或
八卷
一百三十三紙
大方廣佛華嚴經六十卷八會説舊譯六
帙或五十卷
一千七
  十九紙
大方廣佛花嚴經八十卷九會説新
譯八帙
一千三百二
  十七紙
新譯大方廣佛花嚴經四十卷 六百一十二
  紙四帙罽賓國三藏賜紫沙門
般若奉詔譯貞元新入目録
普賢行願讃一卷貞元新
入目録
五紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
文殊問字母品經一卷貞元新
入目録
三紙大興善寺三藏
沙門大廣智不
  空奉
詔譯
瑜伽金剛頂經釋字母品一卷貞元新
入目録
二紙大興
善寺
三藏沙門大廣
智不空奉詔譯
花嚴入法界四十二字觀門一卷内題大方廣佛
華嚴經貞元新
  入目
六紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法
  一品 十四紙大興善寺三藏沙門大廣智
不空奉詔譯貞元新入目録
金剛頂文殊菩薩經一卷貞元新
入目録
二紙大興善
寺三藏
  沙門大廣智
不空奉詔譯
曼殊室唎童子菩薩五字瑜伽法一卷并梵
字貞
  元新入
目録
二紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
五字陀羅尼頌一卷并梵字貞元
新入目録
八紙大興善寺
三藏沙門
  大廣智不
空奉詔譯
金剛頂超勝三界經説文殊五字眞言勝相一
大興善寺三藏沙門大廣智
不空奉詔譯貞元新入目録
三紙
文殊讃法身禮一卷經内題云文殊師利
菩薩讃法身并序
三紙
  大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
信力入印法門經五卷 九十五紙
  上十一經十五卷同一帙
度諸佛境界智光嚴經一卷或二卷一十七紙
大方廣入如來智徳不思議經一卷 一
  十四紙
佛花嚴入如來智徳不思議境界經三卷
  二十二紙
大方廣佛華嚴經不思議佛境界一卷或二
  一十二紙
大方廣如來不思議境界經一卷 一十一紙
大乘金剛髻珠菩薩修行分一卷名金剛鬘
菩薩加行品
  十八紙
大方廣佛花嚴經修慈分一卷 七紙
大方廣普賢菩薩所説經一卷別有一本向三十
紙非是本經應須
  五紙
莊嚴菩提心經一卷 七紙
  上九經十一卷同*一帙
佛説十力經一卷安西三藏勿提提犀魚於
蓮花寺譯貞元新入目録
三紙
佛説迴向輪經一卷貞元新
入目録
三紙半于闐三藏
門尸羅達摩於
  北庭龍
興寺譯
佛説十地經九卷于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭
龍興寺譯安西北庭進入貞元新入
  
一百二十一紙
大方廣菩薩十地經一卷 七紙
  上四經十二卷同*一帙
兜沙經一卷 五紙
菩薩本業經一卷亦直名木業經
亦名淨行品經
一十二紙
諸菩薩求佛本業經一卷或無
諸字
一十一紙
菩薩十住行道品一卷或直云菩
薩十住
八紙
菩薩十住經一卷 五紙
漸備一切智徳經五卷或十卷一名十住
又名大慧光三昧
一百五
  紙
上六經十卷同*一帙
十住經四卷或五卷九十七紙
等目菩薩所問三昧經二卷或名普賢菩薩定意
或直云等目菩薩經
  五十二紙
顯無邊佛土功徳經一卷 二紙
如來興顯經四卷一名興顯
如幻經
六十二紙
  上四經十一卷同帙
度世品經六卷或五卷或
品字
一百二十紙
羅摩伽經三卷或四卷七十二紙
大方廣佛花嚴經續入法界品一卷或無續字
  紙
上三經十卷同帙
大般涅槃經四十卷或三十六
卷四帙
七百二十紙
大般涅槃經後譯茶毘分二卷亦云闍維分
亦云後分
三十
  九紙
大般泥洹經六卷記云方等大
般泥洹
一百四十一紙
  上二經八卷同帙
方等般泥洹經二卷亦名大般泥
洹經或三卷
四十五紙
四童子三昧經三卷或無三
昧字
四十四紙
大悲經五卷 八十七紙
  上三經十卷同帙
方廣大莊嚴經十二卷一名神通遊戲
或云大方廣
二百一十
  四紙
普曜經八卷一名方
等本起
一百四十三紙
  上二經二十卷二帙
法華三昧經一卷 一十一紙
無量義經一卷一十七紙
妙法蓮華經八卷或七卷二十八品僧
祐録云新法華經
一百五十
  二紙
薩曇分陀利經一卷舊録云薩芸芬陀利
經亦直云分陀利經
三紙
成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌一卷
  二十五紙大興善寺三藏沙門大廣智
不空奉詔譯貞元新入目録
上五經十二卷同*一帙
正法華經十卷或云等正法華或七卷一帙一百九十紙
添品妙法蓮華經七卷二十七品寶塔天
連之爲一或八卷
一百
  五十八紙
維摩詰所説經三卷一名不可思議解脱或直云
維摩詰經僧祐録云新維摩詰經
  六十一紙
上二經十卷同帙
維摩詰經二卷維摩詰説不可思議法門之稱一
名佛法普入道門三昧經或三卷
  十五紙
説無垢稱經六卷 九十七紙
大方等頂王經一卷一名維摩詰子問經亦名善
思童子經亦直云頂王經
  十紙
大乘頂王經一卷亦名維
摩兜經
一十六紙
  上四經十卷同帙
善思童子經二卷 二十一紙
大悲分陀利經八卷云大乘
悲分陀利經
一百六十八
  紙
上二經十卷同帙
悲華經十卷一帙一百九十九紙
金光明最勝王經十卷一帙一百四十九紙
合部金光明經八卷二十四品一百二十紙
伅眞陀羅所問經二卷初云伅眞陀羅所問如來三
昧經或云伅眞陀羅尼
  或三
五十八紙
上二經十卷同帙
大樹緊那羅王所問經四卷亦云説不可思議品
或直云大樹緊那羅
  六十七紙
佛昇忉利天爲母説法經二卷亦云佛昇忉利天
經或三卷
  三十七紙
道神足無極變化經四卷一名合道神足經
或二卷或三卷
四十
  九紙
上三經十卷同帙
寶雨經十卷一帙一百四十一紙
寶雲經七卷 一百二紙
阿惟越致遮經三卷或無遮字
或四卷
六十六紙
  上二經十卷同帙
不退轉法輪經四卷一名不
退轉經
七十三紙
廣博嚴淨不退轉輪經四卷或云三卷或直云廣
博嚴淨經亦直云不退
  轉法
輪經
七十八紙
不必定入定入印經一卷 二十一紙
入定不定印經一卷 一十六紙
  上四經十卷同帙
等集衆徳三昧經三卷或二卷或無三昧
字或直云等集經
五十紙
集一切福徳三昧經三卷 五十紙
持心梵天經四卷亦云持心梵天所問經一名莊嚴佛
法經又名御諸經十七品或
  九十一紙
上三經十卷同帙
思益梵天所問經四卷或直云思益經僧
祐録云思益義經
八十三
  紙
勝思惟梵天所問經六卷
  上二經十卷同帙
持人菩薩經四卷初云持人菩薩所問陰種諸
入以了道徳經或三卷
五十
  四紙
持世經四卷一名印經
或三卷
七十八紙
濟諸方等學經一卷天竺薩和鞞曰僧
加或無學字
一十五紙
大乘方廣總持經一卷或無
乘字
一十四紙
  上四經十卷同帙
文殊師利現寶藏經三卷或二卷或無現字
直云寶藏經
四十
  二紙
大方廣寶篋經三卷或二卷四十三紙
寶篋經一卷經内題云一切如來心祕密
全身舍利寶篋印陀羅尼經
六紙大興
善寺
  三藏沙門大廣智不空
奉詔譯貞元新入目録
大乘同性經二卷亦名一切佛行入智毘盧遮那
藏説經一名佛十地經或四卷
  十八紙
證契大乘經二卷亦名入一切佛境
智陪盧遮那藏
三十二紙
  上五經十一卷同*一帙
深密解脱經五卷 七十一紙
解深密經五卷 七十五紙
  上二經十卷同帙
解節經一卷 一十紙
相續解脱地波羅蜜了義經一卷或二卷亦名解
脱了義亦直
  云相續
解脱經
一十八紙
縁生初勝分法本經二卷亦直云
縁生經
二十三紙
分別縁起初勝法門經二卷亦直云分
別縁起經
二十二紙
楞伽阿跋多羅寶經四卷 九十二紙
  上五經十卷同帙
入楞伽經十卷一帙一百七十四紙
大乘入楞伽經七卷 一百二十七紙
菩薩行方便境界神通變化經三卷 四十七
  紙
上二經十卷同帙
大薩遮尼乾子所説經十卷一帙或加受記無所
説字或七卷或八卷
  一名菩薩境界
奮迅法門經
一百三十九紙
大方等大雲經六卷一名大方等無相大雲經一名
大雲相經一名大雲蜜藏
  或四卷
或五卷
九十紙
大雲請雨經一卷内題云大雲經*請
雨品第六十四
二十三紙
大雲輪請雨經二卷 二十七紙
大方等大雲請雨經一卷内題云大方等大雲
經請雨品第六十四
二十
  紙
大雲請雨經二卷經内題云大雲輪請
雨經貞元新入目録
三十四紙
  大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
上五經十二卷同*一帙
諸法無行經二卷或一卷三十一紙
諸法本無經三卷 三十九紙
無極寶三昧經一卷或無三
昧字
三十紙
寶如來三昧經二卷一名無極寶三
昧經或一卷
三十八紙
慧印三昧經一卷一名寶田慧印三
昧經亦直云慧印經
二十紙
如來智印經一卷一名諸
佛法身
一十九紙
  上六經十卷同帙
大灌頂經*一十二卷一帙或無大字
録云九卷未詳
一百一十八
  紙
藥師如來本願經一卷隋笈
多譯
一十二紙
藥師瑠璃光如來本願功徳經一卷 一十一
  紙
藥師琉璃光七佛本願功徳經二卷 三十一
  紙
阿闍世王經二卷 五十五紙
普超三昧經三卷或四卷上加文殊師利字云普
起經一名阿闍世王品安公録
  更出阿
闍世王經
六十八紙
放鉢經一卷 七紙
  上六經十卷同帙
月燈三昧經十卷
卷一帙
一百九十八紙
月燈三昧經一卷一名文殊師利菩薩十一
事行經一名建惠三昧經
一十紙
無所悕望經一卷一名象
歩經
二十紙
象腋經一卷 一十六紙
大淨法門經一卷題云大淨門品上金光首女
所問溥首童眞所開化經
二十
  四紙
太莊嚴法門經二卷名文殊師利神通力經
又名勝金色明徳女經
  十六紙
如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經二卷
  如來入一切佛境界經三十四紙
度一切諸佛境界智嚴經一卷 一十二紙
後出阿彌陀佛偈經一卷或無偈字一紙
觀無量壽佛經一卷亦云無量壽觀經一十六紙
無量壽如來念誦儀軌一卷經内云修觀行供養儀
貞元新入目録大
  興善寺三藏沙門大
廣智不空奉詔譯
一十二紙
阿彌陀經一卷亦名無
量壽經
五紙
稱讃淨土佛攝受經一卷亦直云稱
讃佛土經
一十紙
  上十二經十四卷同帙
觀彌勒菩薩上生兜率天經一卷亦云彌勒
上生經
八紙
彌勒成佛經一卷 一十七紙
彌勒來時經一卷 三紙
彌勒下生經一卷一名彌勒受決經亦云彌勒佛經
亦云當下成佛經亦云下生成佛經
  初云大智
舍利弗
七紙
彌勒下生成佛經一卷義淨
藏新譯
五紙
諸法勇王經一卷一名一切
法義王經
一十八紙
一切法高王經一卷一名一切
法義王經
二十紙
第一義法勝經一卷 一十四紙
大威燈光仙人問疑經一卷 一十五紙
順權方便經二卷一名轉女身菩薩經亦云惟權方
便經亦云順權女經亦云隨權女
  
一卷
二十八紙
樂瓔珞莊嚴方便品經一卷亦云轉女身
菩薩問答經
二十六
  紙
上十一經十二卷同帙
六度集經八卷亦名六度無極經亦云度無極
集亦云新無極經或九卷
一百
  四十七紙
太子須大拏經一卷或云須
達拏
六紙
菩薩睒子經一卷亦云孝子睒經
云睒經
七紙
睒子經一卷一名孝子睒經一名菩薩睒經一名佛
説睒經一名睒本經一名孝子隱經
  紙
太子慕魄經一卷 六紙
大子沐魄經一卷或作
慕魄
六紙
九色鹿經一卷 三紙
  上七經十四卷同帙
無字寶篋經一卷 六紙
大乘離文字普光明藏經一卷 五紙
大乘遍照光明藏無字法門經一卷亦直云大乘
遍照光明藏
  六紙
老女人經一卷亦云老母經
亦云老女經
二紙
老母經一卷 二紙
老母女六英經一卷亦云老
母經
一紙
月光童子經一卷一名月光明童子
經或名申日經
九紙
申日兒本經一卷或云申兒本經
録作兜本誤也
一紙
徳護長者經二卷一名尸利崛
多長者經
二十八紙
文殊師利問菩提經一卷一名伽耶山頂經一名菩
提無行經一本直云
  菩提
七紙
伽耶山頂經一卷云伽
耶頂經
一十七紙
象頭精舍經一卷 九紙
大乘伽耶山頂經一卷 九紙
長者子制經一卷亦直名
制經
四紙
菩薩逝經一卷亦云逝童子*經
或直*云逝經
四紙
逝童子經一卷亦云長者制經亦直云制經
亦名菩薩逝經亦直云逝經
三紙
犢子經一卷 二紙
乳光佛經一卷亦名乳
光經
六紙
無垢賢女經一卷或名胎
藏經
三紙
腹中女聽經一卷一名不莊校女經北涼天
竺三藏曇無讖譯第四譯
三紙
轉女身經一卷 二十九紙
  上二十一經二十 二卷同帙
無上依經二卷 三十一紙
無曾有經一卷 三紙
甚希有經一卷 五紙
決定總持經一卷或云
總持
八紙
謗佛經一卷 七紙
寶積三昧文殊問法身經一卷一名遺日寶積三昧
文殊師利菩薩問法
  
六紙
入法界體性經一卷或云入
十紙
如來師子吼經一卷 六紙
大方廣師子吼經一卷 五紙
大乘百福相經一卷 七紙
大乘百福莊嚴相經一卷 九紙
大乘四法與單本中實叉難陀譯
者二名雖同多少全異
一紙
菩薩修行四法經一卷 一紙
希有希有校量功徳經一卷或直云希有
校量功徳經
六紙
最無比經一卷 十二紙
前世三轉經一卷 六紙
銀色女經一卷 七紙
阿闍世王受決經一卷 四紙
採蓮違王上佛授決號妙蓮華經一卷亦直云
採蓮違
  王經二紙
正恭敬經一卷一名威徳陀羅尼中説
或云正法恭敬經
五紙
善敬經一卷亦名善恭敬經
一名恭敬師經
七紙
稱讃大乘功徳經一卷 五紙
説妙法決定業障經一卷 三紙
  上二十三經二十四卷同帙
諫王經一卷亦云大小諫王經四紙
如來示教勝軍王經一卷亦直云勝
軍王經
七紙
佛爲勝光天子説王法經一卷亦直云勝
光天子經
七紙
大方等修多羅王經一卷或無
王字
二紙
轉有經一卷 二紙
文殊師利巡行經一卷 五紙
文殊尸利行經一卷 八紙
文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品一卷
  貞元新入目録大興善寺三
藏沙門大廣智不空奉詔譯
一十一紙
文殊師利菩薩及諸仙所説吉凶時曰善惡
  宿曜經二卷下卷有序貞元新入目録大興善
寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯
共四十

貝多樹下思惟十二因縁經一卷或云聞城
十二因縁經
  紙
縁起聖道經一卷 八紙
稻芋經一卷 七紙
稻𦼮喩經一卷經内題云慈氏菩薩所
説大乘縁生稻𦼮經
八紙大興善
寺三
  藏沙門大廣智
不空奉詔譯
了本生死經一卷 五紙
自誓三昧經一卷題下注云獨證品第
四出比丘淨行中
八紙
如來獨證自誓三昧經一卷亦云獨證自誓三昧
經亦云如來自誓三昧
  七紙
灌洗佛形像經一卷亦云四月八日灌
經亦直云灌經
二紙
摩訶刹頭經一卷亦云灌佛
形像經
三紙
造立形像福報經一卷 三紙
作佛形像經一卷亦云優填王作佛形像
經一名作像因縁經
四紙
龍施女經一卷或無
女字
二紙
龍施菩薩本起經一卷或云龍施女經
亦云龍施本經
四紙
都部陀羅尼目一卷經内題云陀羅尼門諸
部貞元新入目録
四紙
  善寺三藏沙門大
廣智不空奉詔譯
八吉祥神呪經一卷或無
神字
三紙
八陽神呪經一卷云直八陽經別有一本亦云八
陽神呪呵半紙許初有七佛名號
  者非
四紙
八吉祥經一卷亦云八世界
八佛名號經
二紙
八佛名號經一卷 四紙
八大菩薩曼茶羅經一卷貞元新
目録
三紙大興善寺
三藏沙門
  大廣智不
空奉詔譯
盂蘭盆經一卷亦云
二紙
報恩奉盆經一卷 一紙
浴像功徳經一卷三藏義
淨譯
四紙
浴像功徳經一卷三藏寶
思惟譯
三紙
校量數珠功徳經一卷 二紙
瑜伽念珠經一卷經内題云金剛頂瑜伽念珠經於
十方廣頌中略出貞元新入目録
  大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
二紙
新譯木槵經一卷貞元新
目録
一紙大興善寺三藏沙
門大廣智不空奉
  
數珠功徳經一卷内云曼殊室利呪藏
校量數珠功徳法
二紙
  上三十六經同帙
不空羂索神變眞言經三十卷三帙五百二十
  六紙
不空羂索呪經一卷亦云不空羂索
觀世音心呪經
一十一紙
不空羂索神呪心經一卷 一十三紙
不空羂索陀羅尼自在王經呪三卷亦名不空
羂索
  呪王
三十四紙
不空羂索陀羅尼經一卷一名
普門
三十七紙
千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經二卷
  一十九紙
千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經一卷
  千臂千眼二十二紙
千手千眼觀世音菩薩大身呪本一卷 二紙
  南天竺國三藏沙門金
剛智譯貞元新入目録
千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心
  陀羅尼經一卷 一十九紙
千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大
  悲陀羅尼本一卷*南天竺國三藏沙門金
剛智譯貞元新入目録
三紙
觀世音菩薩祕密藏神呪經一卷 八紙
觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經一卷 七紙
金剛頂瑜伽千手千眼觀自在念誦法一卷
  二十八紙經内云菩薩修行儀軌貞元新入目録
興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯
上十二經十五卷同帙
觀自在菩薩如意心陀羅尼呪經一卷 四紙
如意輪陀羅尼經一卷此經出大蓮華金剛三昧
耶加持祕密無障礙經
  十四紙
觀自在菩薩説普賢陀羅尼經一卷貞元新入目
録大興善寺
  三藏沙門大廣
智不空奉詔譯
七紙
文殊師利根本一字陀羅尼經一卷題云大方廣
薩中文
  殊師利根本一字陀羅尼
法亦名一字呪經
三紙
曼殊室利菩薩呪藏中一字呪王經一卷 三
  紙
十二佛名神呪經一卷題云十二佛名神呪校
量功徳除障滅罪
六紙
稱讃如來功徳神呪經一卷 三紙
三十五佛名經一卷經内題云佛説三十五佛名禮懺
文出鄔波離所問經貞元新入
  目録大興善寺三藏沙
門大廣智不空奉詔譯
二紙
孔雀王呪經一卷名大金色孔雀
經并結界場法具
八紙
大金色孔雀王呪經一卷 五紙
佛説大金色孔雀王呪經一卷 八紙
孔雀王呪經二卷亦云孔雀王
陀羅尼經
四十三紙
大孔雀呪王經三卷 六十紙
大孔雀明王經三卷經内題云佛母孔雀明王經初
有啓請法在上卷貞元新入目録
  五十紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
佛説大孔雀明王畫像壇場儀軌一卷貞元新
入目録


四紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
  上十五經二十卷同帙
陀羅尼集經十二卷 三百四十三紙
十一面觀世音神呪經一卷周宇文氏耶舍崛
多等譯第一譯
  一紙
十一面神呪心經一卷大唐三藏玄奘譯
出内典録第二譯
一十紙
十一面觀自在菩薩經三卷經内題云十一面觀自
在菩薩心密儀
  貞元新入目録大興善寺三
藏沙門大廣智不空奉詔譯
二十四紙
摩利支天經一卷或上加
小字
一紙
佛説摩利支天經一卷貞元新
入目録
四紙大興善寺三藏
沙門大廣智不
  空奉
詔譯
末利支提婆華鬘經一卷貞元新
入目録
一十四紙大興
善寺
  三藏沙門大廣
智不空奉詔譯
訶利帝母經一卷經内題云訶利帝母眞言法貞元
新入目録大興善寺三藏沙門大廣
  智不空
奉詔譯
大藥叉女歡喜母并愛子成就法一卷亦云訶哩
底母法
  一十二紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
呪五首經一卷或無
經字
二紙
千轉陀羅尼觀世音菩薩呪經一卷或無
經字
三紙
六字神呪經一卷或云六
字呪經
二紙
七倶胝佛大心准提陀羅尼經一卷亦直云七倶
胝佛母心經
  五紙
七倶胝佛母准泥大明陀羅尼經一卷 十六
  紙
七倶胝佛母陀羅尼經一卷經内題云七倶胝佛母
所説准提陀羅尼經貞
  元新入目録大興善寺三藏
沙門大廣智不空奉詔譯
上十五經二十八卷三帙上帙七卷中帙七
卷下帙十四卷
觀自在菩薩隨心呪經一卷亦名多
唎心經
一十九紙
金剛頂經觀自在王如來修行法一卷貞元新
入目録
  六紙大興善寺三藏沙
不空奉詔譯
種種雜呪經一卷或無
經字
六紙
佛頂勝陀羅尼經一卷杜行顗
奉詔譯
七紙
佛頂最勝陀羅尼經一卷日照三藏譯梵
名地婆訶羅
八紙
佛頂尊勝陀羅尼經一卷佛陀
利譯
七紙
最勝佛頂陀羅尼淨除業障經一卷日照三
藏再譯
  三紙
佛頂尊勝陀羅尼經一卷義淨三藏譯
或加呪字
八紙
佛頂尊勝念誦法一卷經内題云佛頂尊勝陀羅
尼念誦儀軌貞元新入目録
  大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
八紙
無量門微密持經一卷一名成道降魔
得一切智經
六紙
出生無量門持經一卷或云新微
密持經
七紙
阿難陀目佉尼呵離陀經一卷或云出
無量門持經
十一
  紙
無量門破魔陀羅尼經一卷或直云破魔
陀羅尼經
一十一
  紙
阿難陀目佉尼訶離陀隣尼經一卷 一十紙
毘沙門天王經一卷貞元新
入目録
五紙半
舍利弗陀羅尼經一卷 八紙
一向出生菩薩經一卷 一十二紙
出生無邊門陀羅尼經一卷 一十四紙
出生無邊門經一卷經内題云出生無邊門陀
羅尼經貞元新入目録
一十
  紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
勝幢臂印陀羅尼經一卷 二紙
妙臂印幢陀羅尼一卷別有一本十六七紙
非是本經不可流布
二紙
  上二十一經二十一卷同帙
無崕際持法門經一卷一名無
際經
一十五紙
尊勝菩薩所問一切諸法入無量門陀羅尼經
  一卷或直云尊勝菩薩所問經亦
直云入無量門陀羅尼經
一十七紙
金剛壽命陀羅尼經一卷經内題云一切如來
剛壽命陀羅尼經貞元新
  入目録大興善寺三藏沙
門大廣智不空奉詔譯
二紙
金剛壽命念誦法一卷經内題云陀羅尼念
誦法貞元新入目録
三紙
  善寺三藏沙門大
廣智不空奉詔譯
金剛上味陀羅尼經一卷 一十四紙
金剛場陀羅尼經一卷 一十四紙
菩提場莊嚴經一卷經内題云菩提莊嚴陀
羅尼經貞元新入目録
二十
  二紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
菩提場所説一字頂輪王經五卷貞元新
入目録
七十
  八紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
上八經十二卷一帙
奇特佛頂經三卷經内題云一字奇特佛頂經
現威徳品貞元新入目録
六十
  八紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
金剛頂經一字頂輪王瑜伽一切時處念誦成
  佛儀軌一卷大興善寺三藏沙門大廣智
不空奉詔譯貞元新入目録
八紙
師子奮迅菩薩所問經一卷 三紙
華聚陀羅尼呪經一卷 三紙
華積陀羅尼神呪經一卷 三紙
六字呪王經一卷 五紙
六字神呪王經一卷 六紙
虚空藏菩薩問佛經一卷亦云虚空藏菩薩問七佛
陀羅尼呪經亦云七佛神
  
十二紙
如來方便善巧呪經一卷 一十紙
持句神呪經一卷亦云陀
羅尼句
三紙
陀隣尼鉢經一卷 三紙亦云陀羅
隣鉢呪
東方最勝王如來經一卷題云東方最勝燈王如來
遣二菩薩送呪奉釋迦如
  來助護持
世間經
一十三紙
善法方便陀羅尼呪經一卷 六紙
金剛祕密善問陀羅尼經一卷 五紙
護命法門神呪經一卷 一十一紙
無垢淨光大陀羅尼經一卷 一十二紙
  上十六經十八卷同一帙
請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼經一卷亦直
  
音經
一十二紙
蘘麌梨童女經一卷經内題中亦加佛
説貞元新入目録
四紙大興善寺
  三藏沙門大廣
智不空奉詔譯
除一切疾病陀羅尼經一卷貞元新
入目録
一紙大興善
寺三藏
  沙門大廣智
不空奉詔譯
能淨一切眼陀羅尼經一卷經内題云能淨一切眼
疾病陀羅尼經貞元新
  入目
二紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
阿唎多羅阿嚕力經一卷經内題云阿唎多羅尼阿
嚕力品第十四貞元新入
  
二十一紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
雨寶陀羅尼經一卷經内題云加佛説
字貞元新入目録
五紙
  善寺三藏沙門大
廣智不空奉詔譯
甘露軍吒利瑜迦念誦法一卷經内題云甘露軍吒
利菩薩供養念誦成
  就儀
大興善寺三藏沙門大廣智
不空奉詔譯貞元新入目録
一十八紙
佛説一髻尊陀羅尼經一卷貞元新
入目録
一十四紙
  善寺三藏沙門大
廣智不空奉詔譯
聖閻曼徳迦威怒王立成大神驗念誦法一卷
  貞元新
入目録
八紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
速疾立驗摩醯首羅天説迦婁羅阿尾奢法一
  卷大興善寺三藏沙門大廣智
不空奉詔譯貞元新入目録
六紙
大聖天歡喜雙身毘那夜迦法一卷貞元新
入目録
  紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
上十一經十一卷同帙
内藏百寶經一卷亦云内藏
百品經
八紙
温室洗浴衆僧經一卷亦直云
温室經
三紙
須頼經一卷 一十八紙
私訶昧經一卷或云私阿未經一名菩薩
道樹經亦名道樹三昧經
一十一紙
菩薩生地經一卷一名差
摩竭經
三紙
四不可得經一卷 五紙
梵女首意經一卷一名意
女經
五紙
成具光明定意經一卷或云成具光明三昧經
或直云成具光明經
  十一紙
寶網經一卷亦云寶網
童子經
二十三紙
菩薩行五十縁身經一卷亦云菩薩縁身五十事
經亦云五十縁身行經
  紙
菩薩修行經一卷亦云威施長者問觀身
行經亦云長者修行經
七紙
諸徳福田經一卷或直云福田經
或云諸福田經
五紙
大方等如來藏經一卷或直云
如來
九紙
大方廣如來藏經一貞元新
入目録
一十八紙
佛語經一卷 四紙
金色王經一卷 九紙
演道俗業經一卷 九紙
百佛名經一卷 六紙
  上十八經十八卷同一帙
稱揚諸佛功徳經三卷亦云集諸佛花經一名
集花經一名現在佛名經或
  
五十七紙
須眞天子經三卷亦云須眞天子所問經
亦云問四事經或二卷
四十六紙
摩訶摩耶經一卷一名佛昇忉利天爲母説法
經亦直云摩耶經或二卷
二十
  六紙
除恐災患經一卷 一十七紙
孛經一卷或云
經鈔
一十八紙
觀世音菩薩受記經一卷一名觀
音受決經
一十三紙
觀自在菩薩授記經一卷經内題云佛説大方廣曼
殊室利經觀自在菩薩授
  記品第三十大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯貞元新入目録
一十二紙
上七經十一卷同帙
海龍王經四卷或三卷七十三紙
首楞嚴三昧經三卷或二卷亦直云首楞嚴
經僧祐録云新首
五十二
  紙
觀普賢菩薩行法經一卷云出深功徳經中或
無行法字亦云普賢經
  一十六紙
觀藥王藥上二菩薩經一卷 一十九紙
不思議光菩薩所問經一卷亦云不思光菩薩所説
經亦云無思光孩童菩
  
一十二紙
上五經十卷同帙
十住斷結經十卷最勝問菩薩十住除垢亦名十
千日光二百五十三昧定亦云十
  千地斷經十一卷或十四卷
四紙經本只四紙只依經寫也
諸佛要集經二卷亦直云要集經天
竺日佛陀僧祇提
四十三紙
未曾有因縁經二卷或無因縁字度羅
睺羅沙彌序
四十紙
  上三經十四卷二帙
菩薩瓔珞經十二卷一名現在報或十四卷
或十六卷或十三卷
三百三
  十七紙
超日明三昧經二卷或直云超日明
或三卷
四十八紙
  上二經十四卷二帙
賢劫經十三卷題云&T075586;陀劫三昧晋曰賢劫定
舊録云賢劫三昧經或十卷一帙
  百九十二紙
大乘經單譯 一百九十一部三百七十二卷
三十帙
大法炬陀羅尼經二十卷 二帙 二百九
  十八紙
大威徳陀羅尼經二十卷 二帙 二百六十
  八紙
佛名經十二卷或十三卷或
分爲二十卷
二百五十三紙
三劫三千佛名經三卷莊嚴劫上賢劫
中星宿劫下
五十九紙
  上二經十五卷二帙上帙七
下帙八
五千五百佛名經八卷 一百三十一紙
不思議功徳諸佛所護念經二卷或直云不思議
功徳經或四卷
  三十七紙
上二經十卷同帙
華手經十三卷一名攝諸善根經亦名攝諸功徳
經或十一卷或十二卷或十卷一帙
  二百二十九紙
大方等陀羅尼經四卷一名方等檀特陀
羅尼經或無大字
六十三
  紙
僧伽吒經四卷 五十一紙
力莊嚴三昧經三卷 三十八紙
大方廣圓覺修多羅了義經一卷 二十七
  紙
上四經十二卷同帙
觀佛三昧海經十卷或云觀佛三昧
經或八卷一帙
一百五十六
  紙
大方便佛報恩經七卷 一百二十六紙
菩薩本行經三卷 四十七紙
  上二經十卷同帙
法集經六卷或七卷
或八卷
一百二十七紙
觀察諸法行經四卷 六十三紙
  上二經十卷同帙
菩薩處胎經五卷初云菩薩從兜術天降神母胎廣
普經亦云胎經或八卷或四卷
  一百一十五紙
弘道廣顯三昧經四卷一名阿耨達龍王所問決諸
狐疑清淨品亦名金剛
  問定意經
十二品或二卷
五十五紙
施燈功徳經一卷一名
燈經
一十五紙
  上三經十卷同帙
央崛魔羅經四卷 七十八紙
無所有菩薩經四卷 六十二紙
明度五十校計經二卷或無明度字
或無五十字
四十紙
  上三經十卷同帙
中陰經二卷 三十八紙
大法鼓經二卷 三十一紙
文殊師利問經二卷亦直云文
問經
五十一紙
月上女經二卷維摩詰
之女
二十九紙
大方廣如來祕密藏經二卷 二十四紙
  上五經十卷同帙
大乘密嚴經三卷中天竺三藏地婆
訶羅譯御製序
五十六紙
新譯密嚴經三卷經内題云大乘密嚴經
御製序貞元新入目録
五十一紙
  大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
占察善惡業報經二卷亦云大乘實義經出大根聚
經亦直云占察經亦*名地藏
  菩薩經亦云地
藏菩薩業報經
二十八紙
蓮華面經二卷 二十三紙
  上四經十卷同帙
文殊師利即菩薩經一後漢月支三
藏支婁迦讖譯
二十
  
廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經三卷 四十
  一紙
大寶廣博樓閣經三卷經内題云大寶廣博樓閣
善住祕密陀羅尼經大興善
  寺三藏沙門大廣智不空
奉詔譯貞元新入目録
四十五紙
上四經九卷同帙
一字佛頂輪王經五卷亦云五佛頂
經或四卷
一百二十一
  紙
一字頂輪王瑜伽經一卷經内題云瑜伽毉迦
沙羅烏瑟尼沙斫訖
  直言安
那儀則一
六紙
一字頂輪王念誦儀軌一卷貞元新
入目録
八紙大興善
寺三藏
  沙門大廣智
不空奉詔譯
金輪王佛頂略念誦法一卷貞元新
入目録
三紙大興善
寺三藏
  沙門大廣智
不空奉詔譯
大陀羅尼末法中一字心呪經一卷 一十四
  紙
上五經九卷同帙
大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首
  楞嚴經十卷一帙一百四十三紙
大毘盧遮那成佛神變加持經七卷亦云大毘盧
遮那成
  一百三十五紙
金剛頂經瑜伽修習毘盧遮那三麼地法一卷
  南天竺國三藏沙門金
剛智譯貞元新入目録
一十五紙
大毘盧遮那成佛神變加持經略示七支念誦
  隨行法一卷大興善寺三藏沙門大廣智
不空奉詔譯貞元新入目録
三紙
大日經略攝念誦隨行法一卷亦*名五支略念
誦要行法大興善寺
  三藏沙門大廣智不空
奉詔譯貞元新入目録
二紙
不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光眞言一卷
  出不空羂索經二十八大興善寺三藏沙
門大廣智不空奉詔譯貞元新入目録
二紙
上五經十一卷同帙
蘇婆呼童子經三卷或云蘇婆呼請問經或云蘇
婆呼律或云蘇麽呼或二卷
  十九紙
蘇悉地羯羅經三卷 九十一紙
牟梨曼陀羅呪經一卷或無
經字
三十三紙
大威力烏樞瑟摩明王經二卷北天竺國三藏沙
門無能勝譯貞元新
  入目
三十五紙
穢跡金剛説神通大滿陀羅尼法術靈要門
  一卷北天竺國三藏沙門無
能勝譯貞元新入目録
五紙
穢跡金剛法禁百變法一卷北天竺國三藏沙門
無能勝譯貞元新入目
  三紙
上六經十一卷同帙
大威怒烏芻澁摩儀軌一卷貞元新
入目録
一十紙大興
善寺
  三藏沙門大廣
智不空奉詔譯
聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
  貞元新
入目録
四十八紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
金剛頂瑜伽中略出念誦法四卷亦云經八十
  一紙南天竺大弘教三
藏金剛智奉詔譯
金剛頂瑜伽眞實大教王經三卷經内題云金剛
頂一切如來眞
  實攝大乘現證大教王經大興善寺三藏
沙門大廣智不空奉詔譯貞元新入目録
四十三紙
上四經十一卷同帙
千臂千鉢曼殊室利經十卷内題云大乘瑜伽金
剛性曼殊室利千臂
  千鉢大教王經并序記大唐贈開府儀
同三司謚大弘教三藏金剛智奉詔譯
一百五十紙
上一經十卷同帙
金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
  中修證法門序大興善寺三藏沙
門大廣智不空奉詔譯貞元新入目録
一十三紙
金剛頂瑜伽三十七尊禮一卷經内題云金剛頂
經金剛界大道場
  毘盧遮那如來自受用身内證智眷屬法身
異名佛最上乘三摩地禮懺文貞元新入目録
四紙
善寺三藏沙門大
廣智不空奉詔譯
金剛頂瑜伽五祕密修行儀軌一卷經内題云金
剛薩埵五祕
  密修行念誦儀軌大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯貞元新入目録
十二紙
金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
  誦儀一卷大興善寺三藏沙門大廣智
不空奉詔譯貞元新入目録
一十一紙
金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法一卷貞元
新入
  
六紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
金剛頂瑜伽護摩*儀一卷内云儀軌貞
元新入目録
八紙
  善寺三藏沙門大
廣智不空奉詔譯
金剛頂瑜伽十八會指歸一卷經内略無十八會
字貞元新入目録
  九紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
普賢金剛薩埵念誦法一卷經内云瑜伽念誦儀
軌貞元新入目録
  一十五紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
金剛頂降三世大儀軌一卷經内題云金剛頂
降三世大儀軌法王
  教中觀自在菩薩心眞言一切如來
蓮花大曼陀羅品貞元新入目録
四紙大興善寺三藏沙
門大廣智不空奉

剛瑜伽降三世成就極深密門一卷貞元新
入目録
  三紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
大樂金剛薩埵修行成就儀軌一卷出吉祥勝
教王瑜
  
十五紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
金剛手光明灌頂經一卷最勝五印聖無動尊
大威怒王念誦儀軌
  一十一紙大興善寺三藏沙門大廣智
不空奉詔譯貞元新入目録
上十三經十三卷同帙
七佛所説神呪經四卷初卷云七佛十一菩薩
説大陀羅尼神咒經
七十
  三紙
大吉義神呪經二卷或四卷三十九紙
文殊師利法寶藏陀羅尼經一卷 三十二紙
金剛光焔止風雨陀羅尼經一卷 二十一紙
阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經一卷亦直
云阿
  吒婆拘
呪經
五紙
阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經一卷 四紙
大普賢陀羅尼經一卷 三紙
大七寶陀羅尼經一卷 一紙
六字陀羅尼呪經一卷 二紙
安宅神呪經一卷亦云安
宅呪經
四紙
摩尼羅亶經一卷亦云摩尼羅
亶神呪經
四紙
玄師&T075586;陀所説神呪經一卷 二紙録云幻師無
所説字或作
  跋字亦云跋陀
録云幻王跋陀經
護諸童子陀羅尼呪經一卷亦云諸童子
求男女陀羅尼
  四紙
諸佛心陀羅尼經一卷 三紙
拔濟苦難陀羅尼經一卷 二紙
八名普密陀羅尼經一卷 二紙
持世陀羅尼經一卷 四紙
六門陀羅尼經一卷 一紙
清淨觀世音普賢陀羅尼經一卷此經有一錯本
應須審
  五紙
上十九經二十三卷同帙
觀自在菩薩最勝明王心經一卷經内題云金
剛恐怖集會方
  儀軌觀自在菩薩三世最勝心
明王經序品第一貞元新入目録
十二紙大興善寺
三藏沙門
大廣智不
空奉詔譯
聖觀自在菩薩心眞言觀行儀軌一卷經内云瑜
伽觀行
  軌儀大興善寺三藏沙門大廣
智不空奉詔譯貞元新入目録
六紙
觀自在大悲成就瑜伽蓮花部念誦法門一卷
名成就大悲觀自
在貞元新入目録
十二紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
觀自在多羅瑜伽念誦法一卷經内題云金剛頂經
多羅菩薩念誦法貞
  元新入
目録
八紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
葉衣觀自在菩薩陀羅尼經一卷經内略無
陀羅尼字貞
  元新入
目録
八紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
瑜伽蓮華部念誦法一卷貞元新
入目録
七紙大興善寺
三藏沙門
  大廣智不
空奉詔譯
金剛頂蓮華部心念誦法一卷經内云念誦儀軌
貞元新入目録
  二十三紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
不動使者陀羅尼祕密法一卷貞元新
入目録
十一紙
  國三藏沙
門金剛智譯
底哩三昧耶經一卷經内題云底哩三昧耶不動
使者念誦法貞元新入目録
  十四紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
智炬陀羅尼經一卷 三紙
諸佛集會陀羅尼經一卷 四紙
隨求即得大自在陀羅尼神呪經一卷亦云隨
所得
  一十四紙
普遍光明大隨求陀羅尼經二卷經内題云普遍
光明清淨熾盛
  如意寶印心無能勝大明王
隨求陀羅尼經貞元新入目録
三十三紙大興善寺
三藏沙門
大廣智不
空奉詔譯
百千印陀羅尼經一卷 二紙
  上十四經十五卷同帙
救面然餓鬼陀羅尼神呪經一卷亦*云施餓鬼
食呪經後兼有
  施水
四紙
施焔口餓鬼陀羅尼經一卷經内題云佛説救拔
焔口餓鬼陀羅尼經貞
  元新入
目録
四紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
莊嚴王陀羅尼呪經一卷 四紙
香王菩薩陀羅尼呪經一卷 二紙
一切法功徳莊嚴王經一卷 十四紙
拔除罪障呪王經一卷 三紙
善夜經一卷 三紙
虚空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持
  法一卷 四紙
金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品一
  卷 十一紙
金剛王菩薩念誦法一卷經内*題云念誦儀
軌貞元新入目録
  二紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
觀自在如意輪菩薩瑜伽法要一卷 九紙
觀自在菩薩如意輪瑜伽一卷貞元新
入目録
九紙大興
善寺
  三藏沙門大廣
智不空奉詔譯
如意輪念誦法一貞元新
入目録
八紙
佛地經一卷 十三紙
佛垂般涅槃略説教誡經一卷亦云佛臨般
名遺教經
六紙
出生菩提心經一卷 十一紙
佛印三昧經一卷 三紙
文殊師利般涅槃經一卷 四紙
異出菩薩本起經一卷或無
起字
十一紙
千佛因縁經一卷 十八紙
賢首經一卷一名賢首
夫人經
三紙
月明菩薩經一卷或加三昧字或云月明童
子經亦云月明童男經
三紙
心明經一卷一名心明女梵
志婦飯汁施經
三紙
滅十方冥經一卷或云十方滅冥經六紙
鹿母經一卷別有鹿子經一
卷與此全別
三紙
魔逆經一卷 一十九紙
  上二十六經二十六卷同帙
徳光太子經一卷一名頼吒羅所
問光徳太子經
一十九紙
大意經一卷 五紙
堅固女經一卷一名牢
固女
六紙
商主天子所問經一卷或無所
問字
一十七紙
諸法最上王經一卷 二十三紙
師子莊嚴王菩薩請問經一卷一名八曼
五紙
佛爲優填王説王法政論經一卷貞元新
入目録
九紙
  善寺三藏沙門大
廣智不空奉詔譯
離垢慧菩薩所問禮佛法經一卷 六紙
受持七佛名號所生功徳經一卷 四紙
佛臨涅槃記法住經一卷或加
般字
五紙
寂照神變三摩地經一卷 一十六紙
差摩婆帝受記經一卷 三紙
不増不減經一卷或云二
卷者誤
七紙
造塔功徳經一卷 二紙
右遶佛塔功徳經一卷亦云遶塔
功徳經
三紙
大乘四法經一卷與重譯中日照名者
字雖同經體全異
八紙
有徳女問大乘經一卷 四紙時有一本可
九紙文錯不
大乘流轉諸有經一卷 三紙
妙色王因縁經一卷 四紙
佛爲海龍王説法經一卷 一紙
師子素駄娑王斷肉經一卷 四紙
般泥洹後灌蝋經一卷一名般泥洹後四輩灌
蝋經亦直名灌臘經
二紙
八部佛名經一卷 三紙
  上二十三經二十三卷同帙
菩薩内習六波羅蜜經一卷或云内六波羅蜜經
安云方等部
  三紙
大乘理趣六波羅蜜多經十卷貞元新入目録一
百六十紙御製序
  賓國三藏沙
門般若奉詔譯
大花嚴長者問佛那羅延力經一卷貞元新入目
一紙御
  
罽賓國三藏沙
門般若奉詔譯
般若波羅蜜多心經一卷貞元新
入目録
一紙罽賓國三
藏沙門般
  
四經十三卷同帙
本生心地觀經八卷大唐罽賓國三藏沙門般
若譯奉勅編入貞元録中
  上一經八卷一帙
薩埵投身餓虎起塔因縁經一卷僧祐録云以
身施餓虎經
  一十二紙
金剛三昧本性清淨不壞不滅經一卷亦名金剛
清淨經
  八紙
師子月佛本生經一卷 七紙
長者法志妻經一卷 三紙
薩羅國經一卷或云
國王經
四紙
十吉祥經一卷 二紙
吉祥天女十二名號經一卷貞元新
入目録
二紙大興善
寺三藏
  沙門大廣智
不空奉詔譯
大吉祥天女經一卷經内題云佛説大吉祥天女
十二契一百八名無垢大乘
  經貞元新
入目録
六紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
長者女菴提遮師子吼了義經一卷 五紙
一切智光明仙人慈心因縁不食肉經一卷
  五紙
金剛三昧經二卷或一卷二十七紙
法滅盡經一卷 三紙
甚深大迴向經一卷 四紙
天王太子辟羅經一卷亦云太子辟羅
經或無天王字
三紙
優婆夷淨行法門經二卷亦直云淨行
經或無經字
三十二紙
八大人覺經一卷 一紙
三品弟子經一卷亦云弟子
有三輩經
三紙
四輩經一卷或云四輩弟子經
或云四輩學
三紙
當來變經一卷或云當來
變識經
二紙
過去佛分衞經一卷或云
過世
二紙
十二頭陀經一卷一名沙
五紙
樹提伽經一卷 三紙
長壽王經一卷 六紙
法常住經一卷 二紙
  上二十四經二十四卷同帙
大乘律 二十七部五十五卷五帙
菩薩地持經十卷或無經字亦云論亦云菩薩戒
經又名菩薩地經或八卷一帙
  百八十六紙
菩薩善戒經九卷一名菩薩
地或十卷
一百八十紙
淨業障經一卷 一十五紙
  上二經十卷同帙
優婆塞戒經七卷或五卷或六卷
十卷是在家菩薩戒
一百三十
  一紙
梵網經二卷 三十六紙
受十善戒經一卷 一十六紙
受菩提心戒儀一卷經内題云最上乘教受戒懺悔文
普賢瑜伽阿闍利集貞元新入
  
三紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
上四經十一卷同帙
菩薩瓔珞本業經二卷 三十九紙
佛藏經四卷一名選擇諸法經
或三卷或二卷
七十紙
菩薩戒本一卷曇無
讖譯
十一紙
菩薩戒本一卷三藏玄
奘譯
十八紙
菩薩戒羯摩文一卷 六紙
菩薩善戒經一卷優婆離問菩
薩受戒法
十五紙
  上六經十卷同帙
菩薩内戒經一卷 十八紙
優婆塞五戒威儀經一卷 十五紙
文殊師利淨律經一卷或直名
淨律經
十三紙
清淨毘尼方廣經一卷 十七紙
寂調音所問經一卷一名如來所説
清涼調伏經
十八紙
大乘三聚懺悔經一卷 十三紙
菩薩五法懺悔文一卷亦名菩薩
五法懺悔經
二紙
菩薩藏經一卷 十紙
三曼陀&T075586;陀羅菩薩經一卷 七紙
菩薩受齋經一卷 三紙
文殊悔過經一卷一名文殊
五體悔經
二十一紙
舍利弗悔過經一卷亦直名
悔過經
五紙
法律三昧經一卷亦直名
七紙
十善業道經一卷 六紙
  上十四經十四卷同帙 計一百七十二紙
大乘論 九十九部五百二十卷五十帙二十
一部一百五十五卷釋論七十八部三百六
十五卷集義論
大智度論一百卷或云大智度經論亦云摩訶般若
釋論或一百*一十卷或七十卷
  十帙 二千八十五紙
十地經論十二卷或十五
卷一帙
二百四十六紙
彌勒菩薩所問經論五卷或六卷或七
卷*或十卷
一百二十
  八紙
大乘寶積經論四卷 八十四紙
寶髻菩薩四法經論一卷題云寶髻經四
法優婆提舍
一十二
  紙
上三論十卷同帙 計二千五百五十五紙
佛地經論七卷 一百一十七紙
金剛般若論二卷無著菩
薩造
三十紙
能斷金剛般若波羅蜜多經論頌一卷亦云能斷
金剛論頌
  四紙
上三論十卷同帙 計一百五十一紙
金剛般若波羅蜜論三卷天親菩
薩造
四十八紙
能斷金剛般若波羅蜜多經論釋三卷亦云能斷
金剛論釋
  三十三紙
金剛般若波羅蜜經破取著不壞假名論二卷
  亦名功
徳施論
三十三紙
文殊師利菩薩問菩提經論二卷亦云文殊
菩提經論一名
  伽耶山
頂經論
三十紙
妙法蓮華經論一卷題云妙法蓮花
經優婆提舍
二十五紙
  上五論十一卷同帙 計一百六十九紙
法華經論二卷初有歸敬頌者是或一卷亦
云妙法蓮花經優婆提舍
三十紙
勝思惟梵天所問經論四卷或三卷五十九紙
涅槃論一卷或云大涅
槃經論
一十紙
洹槃經本有今無偈論一卷亦直云本
有今
六紙
遺教經論一卷 二十六紙
無量壽經論一卷題云無量壽
波提舍願生偈
七紙
三具足經論一卷題云三具足
經優婆提舍
一十八紙
轉法輪經論一卷題云轉法輪
經優波提舍
一十紙
  上八論十一卷同帙 計一百六十六紙
瑜伽師地論一百卷十帙一千八百一十七紙
顯揚聖教論二十卷二帙三百二十七紙
瑜伽師地論釋一卷 一十九紙
顯揚聖教論頌一卷 一十三紙
王法正理論一卷 二十紙
大乘阿毘達磨集論七卷 一百三紙
  上四論十卷同帙 計二千二百九十九紙
大乘阿毘達磨雜集論十六卷 二百五十五
  紙
中論四卷亦云中觀論或八卷九十八紙
  上二論二十卷同帙 計三百五十三紙
般若燈論釋十五卷 二百五十二紙
十二門論一卷 二十四紙
十八空論一卷 二十紙
百論二卷 四十三紙
廣百論本一卷 八紙
  上五論二十卷二帙計三百四十七紙
大乘廣百論釋論十卷一帙一百九十七紙
十住毘婆沙論十四卷或無論字或十
二卷或十五卷
二百七十
  六紙
菩提資糧論六卷 六十七紙
  上二論二十卷二帙計五百四十紙
大乘莊嚴經論十三卷或十五
卷一帙
二百五紙
順中論二卷題云順中論義入大
般若波羅蜜
三十二紙
攝大乘論三卷眞諦三
藏譯
五十九紙
  上三論二十卷二帙計五百五紙
攝大乘論二卷佛陀扇
多譯
四十四紙
攝大乘論本三卷三藏玄
奘譯
六十六紙
攝大乘論釋十五卷世親釋眞諦譯或十
二卷亦云釋
三百二
  十七紙
上三論二十卷二帙計四百三十二紙
攝大乘論釋論十卷世親釋
笈多譯
一百五十六紙
攝大乘釋論十卷 一帙世親釋
玄奘譯
一百七十六
  紙
攝大乘論釋十卷 一帙無性釋
玄奘譯
二百一十六
  紙
佛性論四卷 八十三紙
決定藏論三卷 五十三紙
辯中邊論頌一卷 五紙
中邊分別論二卷或三卷三十八紙
  上四論十卷同帙 計七百二十七紙
辯中邊論三卷 三十九紙
究竟一乘寶性論四卷亦云寶性分別七乘増
上論或三卷或五卷
八十
  紙
業成就論一卷 一十二紙
大乘成業論一卷 一十七紙
因明正理門論本一卷三藏玄
奘譯
一十五紙
  上五論十卷同帙 計一百六十三紙
因明正理門論一卷三藏義
淨譯
一十六紙
因明入正理論一卷 六紙
顯識論一卷題云顯識品
從無相論出
一十九紙
轉識論一卷 三紙
唯識論一卷一名破色心初云唯識無
境界或云唯識無境界論
一十九紙
唯識論一卷初云修道不共
他或云乘唯識論
一十紙
唯識二十論一卷 一十紙
成唯識寶生論五卷一名三十唯
識順釋論
六十五紙
唯識三十論一卷 二紙
  上九論十三卷同帙 計一百三十四紙
成唯識論十卷一帙一百七十五紙
大丈夫論二卷 三十四紙
入大乘論二卷 四十一紙
大乘掌珍論二卷 三十二紙
大乘五蘊論一卷世親造
玄奘譯
八紙
大乘廣五蘊論一卷與前論異本或無廣
字安惠造日照譯
一十三紙
寶行王正論一卷 一十九紙
大乘起信論一卷眞諦三
藏譯
二十五紙
  上七論十卷同帙 計三百四十八紙
大乘起信論二卷實叉難
陀譯
二十四紙
發菩提心論二卷或法菩提心
經亦云經論
二十八紙
金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論
  一卷亦云瑜伽總持教門説菩提心
觀行修持義貞元新入目録
七紙
三無性論二卷題云三無性論品
出無相論或一卷
四十五紙
方便心論一卷或二卷
凡四品
一十七紙
如實論一卷題云如實
反質難品
三十三紙
無相思塵論一卷或直云
思塵論
三紙
觀所縁縁論釋一卷 一十三紙
  上九論十二卷同帙 計一百四十六紙
迴諍論一卷 二十五紙
縁生論一卷 一十一紙
大乘縁生論一卷經中云聖者鬱楞迦
造貞元新入目録
一十紙大興
善寺
  三藏沙門大廣
智不空奉詔譯
十二因縁論一卷 四紙
一輸盧迦論一卷或云
一書
三紙
大乘百法明門論一卷題云大乘百法明門論
本事分中略録名數
二紙
百字論一卷 八紙
解捲論一卷 三紙
掌中論一卷 三紙
取因假設論一卷 九紙
觀總相論頌一卷 一紙
止觀門論頌一卷 四紙
手杖論一卷 七紙
六門教授習定論一卷 九紙
大乘法界無差別論一卷 六紙
破外道小乘四宗論一卷 六紙
破外道小乘涅槃論一卷 五紙
  上十七論十七卷同帙都計大乘經律論。
見入藏者。總八百八部。二千九百八十八
卷。三百七十六帙 與前廣録部數不同
者。前廣録中以大寶積經。諸部合成分
爲四十九部上録。此合爲一部故欠四十
八。不同
貞元新定釋教目録卷第二十九
貞元新定釋教目録卷第三十入藏
録下
 西京西明寺沙門圓照撰 
小乘入藏録下小乘經律論等三百三十部一千八百
九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
  此直列經名及標
紙數餘如廣録
小乘經二百四十部六百一十八卷 四十八

小乘律六十一部四百九十三卷 五十

小乘論三十六部六百九十八卷 七十二

小乘經重單合譯 一百五十三部三百九十
四卷 三十一帙
長阿含經二十二卷 二帙 四百三十一
  紙
中阿含經六十卷或五十八
卷六帙
一千一百四十六紙
増一阿含經五十一卷或五十卷或四十三卷
六十卷或三十三卷
  五帙八百一十紙
雜阿含經五十卷 五帙 一千六十九紙
別譯雜阿含經二十卷 二帙 三百九紙
佛般泥洹經二卷
泥洹經
四十七紙
大般涅槃經二卷
五十一紙
般泥洹經二卷或直云泥洹經亦云大般泥洹經
諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]