大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

貞元新定釋教目録 (No. 2157_ 圓照撰 ) in Vol. 55

[First] [Prev+100] [Prev] 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

T2157_.55.0879a01: 一月二十三日卒於此寺矣。時本道節度副
T2157_.55.0879a02: 使大夫蒙零詧監護葬儀。弟子比丘利言等
T2157_.55.0879a03: 銜哀啜泣。擗慄茹*茶燒香散花茶毘起塔所
T2157_.55.0879a04: 譯經法不及入開元目録。准勅編入貞元新
T2157_.55.0879a05: 定釋教目録
T2157_.55.0879a06: 開元釋教録二十卷上帙總録下帙別録十八年
庚午於西崇福寺塔院撰
T2157_.55.0879a07: 續大唐内典録一卷同前十
八年撰
T2157_.55.0879a08: 續古今譯經圖記一卷同前十
八年撰
T2157_.55.0879a09: 續集古今佛道論一卷同前
T2157_.55.0879a10: 集諸經禮懺儀二卷同前
T2157_.55.0879a11:   右上五部二十五卷智昇所撰。昇早預釋
T2157_.55.0879a12: 流志弘大教。但才微力寡無遂本懷。俛仰
T2157_.55.0879a13: 之間亟經寒暑。曾未能宣傳正法荷擔菩
T2157_.55.0879a14: 提。而近閲藏經仍探衆録。覩其差謬或
T2157_.55.0879a15: 所未安。狂簡斐然考成斯記。雖文詞靡叙
T2157_.55.0879a16: 而事有所憑。但鄙見未弘固多疎闕耳。其
T2157_.55.0879a17: 續内典録等附於本部之末。幸諸來哲無
T2157_.55.0879a18: 貽誚
T2157_.55.0879a19: 貞元新定釋教目録卷第十
T2157_.55.0879a20:
T2157_.55.0879a21:
T2157_.55.0879a22:
T2157_.55.0879a23: 貞元新定釋教目録卷第十五
T2157_.55.0879a24:  *西京西明寺沙門圓照撰 
T2157_.55.0879a25: 總集群經録上之十五
T2157_.55.0879a26: 玄宗肅宗代宗三朝所譯經
T2157_.55.0879a27: 金剛頂瑜伽眞實大教王經三卷經内題云金剛
頂一切如來眞
T2157_.55.0879a28:   實攝大乘現
證大教王經
T2157_.55.0879a29: 金剛頂瑜伽般若理趣經一卷經題云大樂金剛
不空眞實三摩地
T2157_.55.0879b01:   耶經般若波羅
蜜多理趣品
T2157_.55.0879b02: 觀自在菩薩授記經一卷*經題云佛説大方廣曼
殊室利經觀自在菩薩授
T2157_.55.0879b03:   記品第
三十一
T2157_.55.0879b04: 瑜伽念珠經一卷經内題云金剛頂瑜伽念珠
經於千萬廣頌中略出
T2157_.55.0879b05: 奇特佛頂經一卷經内題云一字奇特
佛頂經現威徳品
T2157_.55.0879b06: 觀自在菩薩最勝明王心經一卷經内題云金剛
恐怖集會方
T2157_.55.0879b07:   廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王經序品第一
T2157_.55.0879b08: 金剛頂瑜伽文殊師利菩薩經一卷經内題云法
一品亦名五
T2157_.55.0879b09:   字呪
T2157_.55.0879b10: 阿唎多羅阿嚕力經一卷經内題云阿唎多羅陀
羅尼阿嚕力品第十四
T2157_.55.0879b11: 普賢行願讃一卷
T2157_.55.0879b12: 地藏菩薩問法身讃一卷經内題云百千頌大集
經地藏菩薩問法身讃
T2157_.55.0879b13: 出生無邊門經一卷經内題云出生無
邊門陀羅尼經
T2157_.55.0879b14: 大吉祥天女經一卷經内題云佛説大吉祥天女十二
契一百八十名號無垢大乘經
T2157_.55.0879b15: 底哩三昧耶經一卷經内題云底哩三昧
耶不動使者念誦品
T2157_.55.0879b16: 十一面觀自在菩薩經三卷經内題云十一面觀自
在菩薩心密言儀
T2157_.55.0879b17: 吉祥天女十二名號經一卷
T2157_.55.0879b18: 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷經内略無
十八會字
T2157_.55.0879b19: 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
T2157_.55.0879b20:   并序經中云
修證法門序
T2157_.55.0879b21: 菩提場所説一字頂輪王經五卷
T2157_.55.0879b22: 寶篋經一卷經内題云一切如來心祕密
全身舍利寶篋陀羅尼經
T2157_.55.0879b23: 金剛壽命陀羅尼經一卷經内題云一切如來
金剛壽命陀羅尼經
T2157_.55.0879b24: 大孔雀明王經三卷經内題云佛母大孔雀明王
經初有啓請法在上卷經前
T2157_.55.0879b25: 大雲請雨經二卷經内題云大
雲輪請雨經
T2157_.55.0879b26: 雨寶陀羅尼經一卷經内題中加
佛説兩字
T2157_.55.0879c01: 蘘麌利童女經一卷經内題中
加佛説字
T2157_.55.0879c02: 稻𦼮喩經一卷經内題云慈氏菩薩所説
乘縁生稻𦼮喩經
T2157_.55.0879c03: 大寶廣博樓閣經三卷經内題云大寶廣博樓
閣善住祕密陀羅尼經
T2157_.55.0879c04: 菩提場莊嚴經一卷經内題云菩提場
莊嚴陀羅尼經
T2157_.55.0879c05: 除一切疾病陀羅尼經一卷
T2157_.55.0879c06: 能淨一切眼陀羅尼經一卷經内題云能淨一切
眼疾病陀羅尼經
T2157_.55.0879c07: 施焔口餓鬼陀羅尼經一卷經内題云佛謂救
焔口餓鬼陀羅尼經
T2157_.55.0879c08: 三十五佛名經一卷經内題云佛説三十五佛名
禮懺文出烏波離所問經
T2157_.55.0879c09: 八大菩薩曼荼羅經一卷
T2157_.55.0879c10: 葉衣觀自在菩薩陀羅尼經一卷經内題中略
無陀羅尼字
T2157_.55.0879c11: 訶利帝母經一卷經内題云訶利
帝母眞言法
T2157_.55.0879c12: 毘沙門天王經一卷
T2157_.55.0879c13: 觀自在菩薩説普賢陀羅尼經一卷
T2157_.55.0879c14: 文殊問字母品一卷
T2157_.55.0879c15: 金剛頂蓮華部心念誦法一卷
T2157_.55.0879c16: 金剛頂瑜伽千手千眼觀自在念誦法一卷
T2157_.55.0879c17:   經内題中菩
薩修行儀軌
T2157_.55.0879c18: 無量壽如來念誦儀軌一卷經内題中云修
觀行供養儀軌
T2157_.55.0879c19: 阿閦如來念誦法一卷經内題中云
念誦供養法
T2157_.55.0879c20: 佛頂尊勝念誦法一卷經内題云佛頂尊勝
陀羅尼念誦儀軌
T2157_.55.0879c21: 金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法一卷
T2157_.55.0879c22: 金剛王菩薩念誦法一卷經内題中云祕
密念誦儀軌
T2157_.55.0879c23: 普賢金剛薩埵念誦法一卷經内題中云瑜
伽念誦儀軌
T2157_.55.0879c24:
T2157_.55.0879c25:
T2157_.55.0879c26:
T2157_.55.0879c27:
T2157_.55.0879c28:
T2157_.55.0879c29:
T2157_.55.0880a01: 金剛頂瑜伽五祕密修行儀軌一卷經内題
云金剛
T2157_.55.0880a02:   薩五字祕密修
行念誦儀軌
T2157_.55.0880a03: 金剛壽命念誦法一卷經内題云陀
羅尼念誦法
T2157_.55.0880a04: 一字頂輪王瑜伽經一卷經内題云瑜伽醫迦訖
沙羅烏瑟尼沙斫訖羅眞
T2157_.55.0880a05:   言安怛羅儀則
一字頂瑜伽經
T2157_.55.0880a06: 一字佛頂輪王念誦儀軌一卷經内題中
無佛字
T2157_.55.0880a07: 仁王般若念誦法一卷
T2157_.55.0880a08: 如意輪念誦法一卷經内題云觀自在如
意輪菩薩念誦法
T2157_.55.0880a09: 大虚空藏菩薩念誦法一卷
T2157_.55.0880a10: 瑜伽蓮華部念誦法一卷
T2157_.55.0880a11: 聖觀自在菩薩心眞言觀行儀軌一卷經内
云瑜伽
T2157_.55.0880a12:   觀行
軌儀
T2157_.55.0880a13: 觀自在多羅瑜伽念誦法一卷經内題云金
多羅菩薩念誦法
T2157_.55.0880a14: 甘露軍吒利瑜伽念誦法一卷經内題云甘露
軍吒利菩薩供養
T2157_.55.0880a15:   念誦成
就儀軌
T2157_.55.0880a16: 華嚴入法界四十二字觀門一卷經内題云大方
廣佛華嚴經
T2157_.55.0880a17: 文殊讃法身禮一卷經内題云大聖文殊
師利讃法身禮并序
T2157_.55.0880a18: 受菩提心戒儀一卷經内題云最上乘教受戒懺
悔文普賢菩薩阿闍梨
T2157_.55.0880a19: 金剛頂瑜伽三十七尊禮一卷經内題云金剛頂
經金剛界大道場
T2157_.55.0880a20:   毘盧遮那如來自受用身自内證智
屬法身異名佛最上乘三摩地禮懺文
T2157_.55.0880a21: 般若理趣釋一卷經題云大樂金剛不空眞實三
昧耶經般若波羅蜜多理趣釋
T2157_.55.0880a22: 大曼荼羅十七尊釋一卷經内題云般若波羅蜜多
理趣經大安樂不空三昧
T2157_.55.0880a23:   耶眞實金剛菩薩等
十七尊大曼荼羅義述
T2157_.55.0880a24: 金剛頂瑜伽護摩儀一卷經内
云儀軌
T2157_.55.0880a25: 都部陀羅尼目一卷經内題云陀羅
尼門諸部要目
T2157_.55.0880b01: 大乘縁生論一卷經中云聖者
欝楞伽造
T2157_.55.0880b02: 七倶胝佛母陀羅尼經一卷經内題云七倶胝佛母
所説準提陀羅尼經
T2157_.55.0880b03: 大虚空藏菩薩所問經一卷
T2157_.55.0880b04: 仁王經二卷經内題云仁王護國般若
波羅蜜多經 御製序
T2157_.55.0880b05: 密嚴經三卷經内題云大乘密
嚴經 御製序
T2157_.55.0880b06: 仁王念誦儀軌一卷經内題云仁王護國般若波羅蜜
多經陀羅尼念誦儀軌翻經大徳
T2157_.55.0880b07:   大興善寺沙
門惠靈述序
T2157_.55.0880b08: 大聖文殊師利菩薩佛刹功徳莊嚴經三卷
T2157_.55.0880b09: 成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌一卷
T2157_.55.0880b10: 金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛菩薩埵
T2157_.55.0880b11:   念誦儀一卷
T2157_.55.0880b12: 大樂金剛薩埵修行成就儀軌一卷出吉祥勝初
王瑜伽
T2157_.55.0880b13:   
T2157_.55.0880b14: 大藥叉女歡喜母并愛子成就法一卷亦名訶
哩底母
T2157_.55.0880b15:   
T2157_.55.0880b16: 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷經内題云普遍
光明清淨熾盛
T2157_.55.0880b17:   如意寶印心無能勝大明王隨求陀羅尼
T2157_.55.0880b18: 金剛頂超勝三界經説文殊五字眞言勝相一
T2157_.55.0880b19:
T2157_.55.0880b20: 五字陀羅尼頌一卷并梵字
T2157_.55.0880b21: 閻曼徳迦威王立成大神驗念誦法一卷
T2157_.55.0880b22: 文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品一卷
T2157_.55.0880b23: 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光眞言一卷
T2157_.55.0880b24:   出不空羂索
二十八
T2157_.55.0880b25: 聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
T2157_.55.0880b26: 大威怒烏芻澁摩儀軌一卷
T2157_.55.0880b27: 佛説摩利支天經一卷
T2157_.55.0880c01: 金剛頂經一字頂輪王瑜伽一切時處念誦成
T2157_.55.0880c02: 佛儀軌一卷
T2157_.55.0880c03: 佛爲優填王説王法政論經一卷
T2157_.55.0880c04: 大方廣如來藏經一卷
T2157_.55.0880c05: 佛説一髻尊陀羅尼經一卷
T2157_.55.0880c06: 速疾立驗摩醯首羅天説迦婁羅阿尾奢法一
T2157_.55.0880c07:
T2157_.55.0880c08: 大日經略攝念誦隨行法一卷亦名五支略
念誦要行法
T2157_.55.0880c09: 大毘盧遮那成佛神變加持經略示七支念誦
T2157_.55.0880c10: 隨行法一卷
T2157_.55.0880c11: 木槵經一卷
T2157_.55.0880c12: 金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法一
T2157_.55.0880c13: 亦名文殊五字念誦
法若兼梵字十四紙
T2157_.55.0880c14: 曼殊室唎童子菩薩五字瑜伽法一卷并梵字
T2157_.55.0880c15: 金剛頂降三世大儀軌一卷經内題云金剛頂降三
世大儀軌法王教中
T2157_.55.0880c16:   説觀自在菩薩心眞言一
切如來蓮華大曼荼羅品
T2157_.55.0880c17: 文殊師利菩薩及諸仙所説吉凶時日善惡宿
T2157_.55.0880c18: 曜經二卷下卷
有序
T2157_.55.0880c19: 金剛頂經觀自在王如來修行法一卷
T2157_.55.0880c20: 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論
T2157_.55.0880c21: 一卷亦名瑜伽總持教門
説菩提心觀行
T2157_.55.0880c22: 瑜伽金剛頂經釋字母品一卷
T2157_.55.0880c23: 修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀軌一卷
T2157_.55.0880c24: 仁王般若陀羅尼釋一卷
T2157_.55.0880c25: 觀自在大悲成就瑜伽蓮華部念誦法門一卷
T2157_.55.0880c26:   亦名成就大
悲觀自在
T2157_.55.0880c27: 佛説大孔雀明王畫像壇場儀軌一卷
T2157_.55.0880c28: 金剛手光明灌頂經最勝立印聖無動尊大威
T2157_.55.0880c29: 怒王念誦儀軌法品一卷
T2157_.55.0881a01: 末利支提婆華鬘經一卷
T2157_.55.0881a02: 大聖天歡喜雙身毘那夜迦法一卷
T2157_.55.0881a03: 觀自在菩薩如意輪瑜伽一卷
T2157_.55.0881a04: 金輪王佛頂略念誦法一卷
T2157_.55.0881a05: 剛瑜伽降三世成就極深密門一卷
T2157_.55.0881a06: 金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普賢修行念
T2157_.55.0881a07: 誦儀軌一卷此一卷先進
經數中元欠者
T2157_.55.0881a08:   右一百一十部一百四十三卷其本見在
T2157_.55.0881a09: 大唐特進試鴻臚卿加開府儀同三司封肅
T2157_.55.0881a10: 國公贈司空謚大辯正大廣智不空三藏
T2157_.55.0881a11: 和上者。南天竺執師子國人也。法諱智藏。
T2157_.55.0881a12: 號不空金剛。不聞氏族故不書之。計當
T2157_.55.0881a13: 大唐神龍元年乙巳之歳而誕跡焉。天假聰
T2157_.55.0881a14: 幼而慕道。遠離父母落髮壞衣。至開元
T2157_.55.0881a15: 六年歳在戊午年甫十四。於闍婆國見弘教
T2157_.55.0881a16: 三藏金剛智而師事之。隨侍南溟乘航架險。
T2157_.55.0881a17: 驚波鼓浪如影隨形。開元八年方至東洛。十
T2157_.55.0881a18: 二年甲子年。方弱冠於廣福寺依一切有部
T2157_.55.0881a19: 石戒壇所而受近圓。自此聽習律儀唐梵經
T2157_.55.0881a20: 論隨師譯語。稍得精通。隨
T2157_.55.0881a21: 駕兩京。應 詔翻譯。不離左右請益摳衣函
T2157_.55.0881a22: 丈問端斯須不捨。至十九年辛
T2157_.55.0881a23: 天恩下降弘教三藏及弟子等放還本郷。出
T2157_.55.0881a24: 自西京至于東洛。大師遘疾遂致薨焉。即其
T2157_.55.0881a25: 年八月十五日也。卜擇吉日安葬龍門。飮血
T2157_.55.0881a26: 茹*茶銜衷啜泣。如犢失母斯其喩焉。制命
T2157_.55.0881a27: 有限難以久停。拜辭墳塋即赴前所。年
T2157_.55.0881a28: 三十遭此險艱漸屆廣州附舶前進。遇好風
T2157_.55.0881a29: 便更不停留。未逾一年到師子國。王聞唐使
T2157_.55.0881b01: 禮接殊常。便令安置於佛牙寺因茲重學祕
T2157_.55.0881b02: 密總持。三密護身五部契印。曼荼羅法三十
T2157_.55.0881b03: 七尊。瑜伽護摩備皆精練。經餘三歳寢食無
T2157_.55.0881b04: 安。時彼國王稽首來請。憑獻方物往至
T2157_.55.0881b05: 大唐。所謂七寶燈樹花紲藥草沈檀龍腦等。
T2157_.55.0881b06: 并自所獲金剛頂瑜伽經及大小乘論梵夾。
T2157_.55.0881b07: 與一小使彌陀。天寶五年歳在戌還至
T2157_.55.0881b08: 闕。下恩
T2157_.55.0881b09: 旨遂令居淨影寺。四事祇給出自天心。宰輔
T2157_.55.0881b10: 近臣往來接武。奉詔翻譯開灌頂壇。士庶星
T2157_.55.0881b11: 馳呈疑問道。九載己丑復有
T2157_.55.0881b12: 恩旨放令劫歸。發自京都路次染疾。不能
T2157_.55.0881b13: 前進寄止韶州。日夜精勤卷不釋手。扶疾翻
T2157_.55.0881b14: 譯爲國爲家。至癸巳天寶十二載。河西節
T2157_.55.0881b15: 度使御史大夫西平郡王哥舒翰奏。不空三
T2157_.55.0881b16: 藏行次染患養疾韶州。令河西邊陲請福疆
T2157_.55.0881b17: 場。上依所請 勅下韶州。追赴長安止保壽
T2157_.55.0881b18: 寺。制使勞問錫賚重重。四事祇供悉皆天
T2157_.55.0881b19: 賜。憩息踰月令赴河西。至武威城住開元寺。
T2157_.55.0881b20: 度使迎候是物皆供。請譯佛經兼開灌頂。
T2157_.55.0881b21: 演瑜伽教置荼羅。使幕官寮咸皆諮受。五
T2157_.55.0881b22: 部三密靈往實歸。時西平王爲國請譯金剛
T2157_.55.0881b23: 頂一切如來眞實攝大乘現證大教王經三
T2157_.55.0881b24: 卷。行軍司馬禮部郎中李希言筆受。又譯菩
T2157_.55.0881b25: 場所説一字頂輪王經五卷。及一字頂
T2157_.55.0881b26: 輪王瑜伽經一卷。并一字頂輪王念誦儀軌
T2157_.55.0881b27: 一卷。並節度判官監察侍御史田良丘筆受。
T2157_.55.0881b28: 又承餘隙兼譯小經。至十三載甲午十月使
T2157_.55.0881b29: 牒。安西追僧利言河西翻譯時。四鎭伊西庭
T2157_.55.0881c01: 節度使安西副大都護攝御史大夫知節度
T2157_.55.0881c02: 事上柱國封常清給家乘馬兩匹日馳六譯。
T2157_.55.0881c03: 十一月二十二日發安西域。路次烏耆摩
T2157_.55.0881c04: 賀延磧轉次行。過交河伊吾進昌酒泉屆武
T2157_.55.0881c05: 威郡。即十四載二月十日也
T2157_.55.0881c06: 使司安置於龍興寺及報徳寺。同崇譯經。其
T2157_.55.0881c07: 年七月禍起范陽。時西平王奉
T2157_.55.0881c08: 勅追入。加官拜相部領潼關。十月上竊陷河
T2157_.55.0881c09: 洛。明年元日有制。皇太子監國。洎乎五月
T2157_.55.0881c10:  勅下河西追三藏入朝。住興善寺令開灌
T2157_.55.0881c11: 頂。轉禍禳災未遑止寧。潼關失守六月旬有
T2157_.55.0881c12: 二日胡馬入關
T2157_.55.0881c13: 玄宗巡狩南幸成都
T2157_.55.0881c14: 肅宗撫軍建號靈武旋歸。整教迴駕鳳翔三
T2157_.55.0881c15: 藏雖陷賊中竊申報國。潜使來往具獻丹誠
T2157_.55.0881c16: 肅宗崇佛度僧孝理天下。纔踰周載咸洛底
T2157_.55.0881c17:
T2157_.55.0881c18: 宗社復安萬姓歡慶。復還宮寢緇素又安。即
T2157_.55.0881c19: 至徳二載丁酉十月二十三日也。三藏明日
T2157_.55.0881c20: 陳表賀焉
T2157_.55.0881c21: 大興善寺三藏沙門智藏言。竊聞
T2157_.55.0881c22: 惟天爲大。非 元聖無以順 天行誅。惟王
T2157_.55.0881c23: 法天。非 興王無以代天育物。伏惟
T2157_.55.0881c24: 陛下功超玄極道冠混元。纉 堯寶圖復
T2157_.55.0881c25: 績。自頃元兇已殄殘蘖猶迷
T2157_.55.0881c26: 陛下義待倒戈 恩先善伐。暫勞貔虎永
T2157_.55.0881c27: 滅貔狼。自京輦肅清樓臺望幸
T2157_.55.0881c28: 陛下俯從人欲仰協天心。山川不移園苑如
T2157_.55.0881c29: 舊。今 鑾輿既降聖政惟新。方將昭報昊穹
T2157_.55.0882a01: 濟斯仁壽。道上皇汾陽之駕。類
T2157_.55.0882a02: 上帝圓丘之壇。演沙劫而轉法輪。朗千界而
T2157_.55.0882a03: 懸佛日。智藏久霑王化重覩漢儀。生成已多
T2157_.55.0882a04: 報効何冀。不勝&MT04530;藻之至。謹詣銀臺之門。
T2157_.55.0882a05: 奉表陳賀以聞。輕黷
T2157_.55.0882a06: 宸嚴伏深戰越。沙門智藏誠惶誠恐謹言
T2157_.55.0882a07: 肅宗文明武徳大聖大宣孝皇帝批曰。狡猾
T2157_.55.0882a08: 之流久爲殘暴。天壓其禍卒以敗亡。顧城闕
T2157_.55.0882a09: 而依然。臨士庶而咸若。感慰之至深在朕
T2157_.55.0882a10: 懷。所賀知。上還西京士庶咸賀。復收東洛緇
T2157_.55.0882a11: 素歡康。二十七日就銀臺門又陳賀表。乃爲
T2157_.55.0882a12: 言曰
T2157_.55.0882a13: 大興善寺三藏沙門智藏言。伏承官軍獻捷
T2157_.55.0882a14: 收復東京。逆黨冰銷王師獨剋。生靈慶快抃
T2157_.55.0882a15: 躍失圖。智藏聞。逆徳者亡。已&T008862;難逭。乘於竹
T2157_.55.0882a16: 葉。允是格言。自狂胡亂華向經三載。神怨人
T2157_.55.0882a17: 憤惡稔貫盈
T2157_.55.0882a18: 陛下旰食宵衣單醪等膳。遂使股肱畢力熊
T2157_.55.0882a19: 虎爭先。廟略無遺神功不再。以斯破竹會彼
T2157_.55.0882a20: 倒戈。一戎而三捷累臻。旬日而兩都咸復。斯
T2157_.55.0882a21:
T2157_.55.0882a22: 叡謀廣運英略殊常 聖力匡持特高列辟。
T2157_.55.0882a23: 方將勤崇東岱。昭報
T2157_.55.0882a24: 上玄。智藏行保 昌明佇觀盛禮。不任抃躍
T2157_.55.0882a25: 之至。謹詣右銀臺門。奉表陳賀以聞。輕黷
T2157_.55.0882a26: 宸嚴伏深戰越。沙門智藏誠歡誠喜謹言
T2157_.55.0882a27: 皇帝批曰。所賀知。是時也兩都既復。宮室依
T2157_.55.0882a28: 然。萬姓昭蘇
T2157_.55.0882a29: 上皇在蜀。奉仰 鑾駕至自成都。至徳二載
T2157_.55.0882b01: 十二月一日也
T2157_.55.0882b02: 肅宗以尊崇三藏不斥其名。自今以來但稱
T2157_.55.0882b03: 其號。明辰奉表陳賀以聞。詞曰
T2157_.55.0882b04: 沙門不空言。不空聞道惟帝先。帝道洽則神
T2157_.55.0882b05: 功不宰。孝爲徳本。至徳茂而克受元符。伏惟
T2157_.55.0882b06: 陛下膺天纉 堯從人復 禹。不易物而二
T2157_.55.0882b07:
T2157_.55.0882b08: 貞觀。未浹辰而兩都底寧。功格昊穹徳超列
T2157_.55.0882b09: 辟。東揖群后西迎上皇。垂帝服而更導
T2157_.55.0882b10: 鑾輿。清天歩而仍延
T2157_.55.0882b11: 法駕 天父天子
T2157_.55.0882b12: 先天後天。去閶闔而復歸 九重。正 乾
T2157_.55.0882b13: 綱而載安萬姓。斯實上皇垂訓。推功高象帝
T2157_.55.0882b14: 之前。陛下乘時。至徳冠興王之首。足以暉華
T2157_.55.0882b15: 史册高視唐虞。不空生應
T2157_.55.0882b16: 昌期偶茲榮觀。不任慶悦之至。謹詣銀臺
T2157_.55.0882b17: 門。奉表陳賀以聞。輕觸
T2157_.55.0882b18: 宸嚴伏増戰越。沙門不空誠歡誠喜謹言
T2157_.55.0882b19: 皇帝批曰
T2157_.55.0882b20: 掃清氛祲底定寰區聖上旋歸以安宮闕。
T2157_.55.0882b21: 晨昏展敬喜慶殊深。所賀知。是月八日册尊
T2157_.55.0882b22: 號。光天文武大聖孝感皇帝太上皇誥賜也。
T2157_.55.0882b23: 至徳三年戊戌正月三日不空三藏本院設
T2157_.55.0882b24:
T2157_.55.0882b25: 恩賜名香又加存慰。修表奉謝恩以陳情。誓
T2157_.55.0882b26:
T2157_.55.0882b27: 國家翻譯經論。瑜伽密教息難除災。詞曰
T2157_.55.0882b28: 沙門不空言。中使呉遊巖至奉宣聖旨。以不
T2157_.55.0882b29: 空本院今日設*齋特賜名香。
T2157_.55.0882c01: 天使。鴻私曲被欣躍難名。不空誠歡誠喜。不
T2157_.55.0882c02: 空託蔭法流恩弘密教。孤遊萬里遍學五天。
T2157_.55.0882c03: 凝想十方覲華藏之諸佛。精專五部窮柰苑
T2157_.55.0882c04: 之眞言。毎布字觀心投身請獲。乘弘誓之力
T2157_.55.0882c05: 得値輪王出興。潔誠十年果會明聖。前載幽
T2157_.55.0882c06: 關未啓
T2157_.55.0882c07: 陛下養徳春宮。早奉 徳音曲垂省問。兼賚
T2157_.55.0882c08: 香藥密遣加持。及 陛下北巡。不空雖不獲
T2157_.55.0882c09: 陪侍。弟子僧含光等歸從西土。又得親遇
T2157_.55.0882c10: 鑾輿。崎嶇戎旅之間獲聞定册之議。不空雖
T2157_.55.0882c11: 身陷胡境。常心奉闕庭。頻承密 詔進奉咸
T2157_.55.0882c12: 達 陛下叡謀獨運法力冥加。群凶散亡
T2157_.55.0882c13: 宸象歸正。不空微質又忝朝恩。十月清宮以
T2157_.55.0882c14: 建辟魔之會。正朝薦號仍臨灌頂之壇。塗飾
T2157_.55.0882c15: 上宮薫修別殿。既許翻譯仍與度僧。渥澤已
T2157_.55.0882c16: 深報効何日。謹當三時浴像半月護摩。
T2157_.55.0882c17: 三十七尊保
T2157_.55.0882c18: 明王之國土。一十六護増
T2157_.55.0882c19: 聖帝之威神。壽如南山永永無極。不勝感載
T2157_.55.0882c20: 欣荷之至。謹奉表陳謝以聞。沙門不空誠歡
T2157_.55.0882c21: 誠喜謹言
T2157_.55.0882c22: 光天文武大聖孝感皇帝批曰
T2157_.55.0882c23: 師現身西方開法中國。在昔弘誓朕心悉知。
T2157_.55.0882c24: 經行恒沙致大福力。自須跋渉。常念因縁。而
T2157_.55.0882c25: 令比丘問道申願。今蓮華至淨貝葉重宣。微
T2157_.55.0882c26: 伏陀不思議也。崇無量礙是錫末香。奉
T2157_.55.0882c27: 持精修當不退轉。所謝知。其年二月五日改
T2157_.55.0882c28: 至徳三載爲乾元元年。歳仍戊戌。至三月十
T2157_.55.0882c29: 二日。三藏表請搜訪梵夾修補翻傳。尋下
T2157_.55.0883a01: 制。曰中京慈恩薦福等寺。及東京聖善長壽
T2157_.55.0883a02: 等寺。并諸州縣寺舍村坊。有舊大遍覺義淨
T2157_.55.0883a03: 善無畏流志寶勝等三藏所將梵夾。右大興
T2157_.55.0883a04: 善寺三藏沙門不空奏。前件梵夾等承前三
T2157_.55.0883a05: 藏多有未翻。年月已深縚索多斷。湮沈零落
T2157_.55.0883a06: 實可哀傷。若不修補恐違聖教。近奉
T2157_.55.0883a07: 恩命許令翻譯。事資探討證會微言。望許
T2157_.55.0883a08: 所在檢閲收訪。其中有破壞缺漏隨事補葺。
T2157_.55.0883a09: 有堪弘闡助國揚化者。續譯奏聞。福資聖躬
T2157_.55.0883a10: 最爲殊勝 天恩允許請宣付所司 勅旨依
T2157_.55.0883a11:
T2157_.55.0883a12: 明制依許。所在搜求先於南天所得梵夾約
T2157_.55.0883a13: 計部帙千卷有餘。六月十一日具状上聞。尋
T2157_.55.0883a14:
T2157_.55.0883a15: 制曰。陀羅尼教金剛頂瑜伽經等八十部。大
T2157_.55.0883a16: 小乘經論二十部。計一千二百卷。右大興善
T2157_.55.0883a17: 寺三藏沙門不空奏。不空聞纉 帝堯者紹
T2157_.55.0883a18: 帝位。受佛囑者傳佛教省茲格言曾不改易。
T2157_.55.0883a19: 流興萬代散葉分枝。不空杖錫挈瓶行邁天
T2157_.55.0883a20: 竺。尋歴山谷跋渉群方。凡遇聖蹤投誠禮敬。
T2157_.55.0883a21: 輒聞經教罄竭哀祈。搜求精微窮博深密。丹
T2157_.55.0883a22: 誠鄙陋願言弘宣。遂得前件經論。自到中京
T2157_.55.0883a23: 竟未翻譯。既闕書寫又乖受持。特望
T2157_.55.0883a24: 龍慈許令翻譯。庶得法筵重敷更雪住持之
T2157_.55.0883a25: 路。佛日再擧彌増演暢之功。天恩允許宣付
T2157_.55.0883a26: 所司。勅旨依奏。又至其年九月三日。進上功
T2157_.55.0883a27: 徳。具以上状聞。詞曰
T2157_.55.0883a28: 虎魄寶生如來像一躯。梵書大隨求陀羅尼
T2157_.55.0883a29: 一本
T2157_.55.0883b01:   右昔者河清啓運。摳電吉祥。方屬重陽之
T2157_.55.0883b02: 辰。遂誕千年之聖。以陛下允膺 寶祚。像
T2157_.55.0883b03: 有寶生之名。以
T2157_.55.0883b04: 陛下興念隨通。明有隨求之號。像能光明洞
T2157_.55.0883b05: 徹。如
T2157_.55.0883b06: 陛下光宅四維。明能威伏魔怨。如
T2157_.55.0883b07: 陛下威降萬國。謹案金剛頂經。一切如來成
T2157_.55.0883b08: 等正覺。皆受寶生灌頂。乃至
T2157_.55.0883b09: 陛下玄功格天正法理國。事與時並若合符
T2157_.55.0883b10: 契。伏願少修敬念緘而帶之。則必持明照迴。
T2157_.55.0883b11: 廣至化於東戸。本尊敷佑。延聖壽於南山。無
T2157_.55.0883b12: 任歡慶云深。謹隨状進。輕黷
T2157_.55.0883b13: 扆旒。伏増戰越。謹進
T2157_.55.0883b14: 乾元光天文武大聖孝感皇帝批曰
T2157_.55.0883b15: 諸佛儀形優曇希現。如來密藏神呪難思。師
T2157_.55.0883b16: 大啓空宗能持祕印。以茲正法弘護朕躬。信
T2157_.55.0883b17: 受奉行深爲利益也。洎
T2157_.55.0883b18: 乾元三年閏四月十四日。宮苑都巡使禦侮
T2157_.55.0883b19: 校尉右内率府卒員外置同正員賜紫金魚
T2157_.55.0883b20: 袋内飛龍使驅使臣史元琮進状。請大興善
T2157_.55.0883b21: 寺修灌頂道場
T2157_.55.0883b22: 右臣竊觀。度災禦難之法。不過祕密大乘。大
T2157_.55.0883b23: 乘之門灌頂爲最。今屬閏夏之月百花皆榮。
T2157_.55.0883b24: 伏望令三藏不空。於前件寺爲國修一灌頂
T2157_.55.0883b25: 場。有息災増益之教。有降伏歡喜之能。
T2157_.55.0883b26: 奉此功力以滅群兇。上資
T2157_.55.0883b27: 聖壽無彊。承此兆人清泰。臣素無才行忝奉
T2157_.55.0883b28: 使。謹獻愚誠倍増戰汗。如天恩允臣所奏
T2157_.55.0883b29: 請降墨 勅依
T2157_.55.0883c01: 閏月十九日改爲上元元年。歳仍庚子。至八
T2157_.55.0883c02: 月二十五日。開府儀同三司判行軍李輔國
T2157_.55.0883c03: 宣奉 勅。不空三藏并僧弟子三人。宜於智
T2157_.55.0883c04: 炬寺修功徳。二年辛丑九月二十一日大赦
T2157_.55.0883c05: 天下。除乾元光天等尊號但稱皇帝。又除上
T2157_.55.0883c06: 元之號但稱二年。以十一月朔爲歳之初但
T2157_.55.0883c07: 稱元年。又除正二三四等名。以月建爲號。
T2157_.55.0883c08: 元年壬寅建子月。建丑月。建寅月。建卯月。
T2157_.55.0883c09: 建辰月。建巳月。五日
T2157_.55.0883c10: 太上皇遺誥訖崩。至十五日楚州獻璧。是日
T2157_.55.0883c11: 改爲寶應元年。歳仍壬寅。四月五月等並依
T2157_.55.0883c12: 常數。肅宗制皇太子監國恩宥一切囚徒也。
T2157_.55.0883c13: 其月十八日
T2157_.55.0883c14: 肅宗皇帝遺詔訖又崩。至二十日代宗即皇
T2157_.55.0883c15: 帝位。至五月十六日大赦天下。至十月十三
T2157_.55.0883c16:
T2157_.55.0883c17: 大興善寺三藏沙門不空状進。彫白檀摩利
T2157_.55.0883c18: 支像一躯此云
威光
梵書大佛頂陀羅尼一本
T2157_.55.0883c19:   右不空幸因
T2157_.55.0883c20: 聖運早奉 休明。遂逢
T2157_.55.0883c21: 降誕之晨。更遇 金輪之日。伏惟陛下壽延
T2157_.55.0883c22: 寶祚。尊像有威光之名。以
T2157_.55.0883c23: 陛下百王爲首。眞言有佛頂之號。謹案大佛
T2157_.55.0883c24: 頂。一切如來成等正覺皆受此眞言。乃至金
T2157_.55.0883c25: 輪帝位莫不遵而行之。伏惟
T2157_.55.0883c26: 陛下承天踐祚聖政惟新。正法理國與隱合
T2157_.55.0883c27: 契。伏願少修敬念緘而帶之。則廣至化於東
T2157_.55.0883c28: 方。延聖壽於南山。無任歡慶之至。謹隨状
T2157_.55.0883c29: 進。輕黷
T2157_.55.0884a01: 宸嚴伏惟戰越。謹言
T2157_.55.0884a02: 皇帝批曰
T2157_.55.0884a03: 檀摩瑞像貝葉眞文。南天既遙中國難遇。上
T2157_.55.0884a04: 人慈愍緘護而來。不祕桑門傳諸象&T055626;。得未
T2157_.55.0884a05: 曾有。良以慰懷。寶應二年七月十日册
T2157_.55.0884a06: 尊號寶應元聖文武皇帝。歳在癸卯。七月十
T2157_.55.0884a07: 一日改爲廣徳元年。歳仍癸卯。十一月十四
T2157_.55.0884a08:
T2157_.55.0884a09: 大興善寺三藏沙門不空請爲國置灌頂道場
T2157_.55.0884a10: 右不空聞。毘盧遮那包容萬界。密印眞契呑
T2157_.55.0884a11: 納衆經。准其教宜有頓有漸。漸謂聲聞小乘
T2157_.55.0884a12: 登壇學處。頓謂菩薩大士灌頂法門。是詣極
T2157_.55.0884a13: 之夷途爲入佛之正位頂謂頭頂。表大行之
T2157_.55.0884a14: 尊高。灌謂灌持。明諸佛之護念。超昇出離何
T2157_.55.0884a15: 莫由斯。是以剋己服勤不捨晝夜。誓志
T2157_.55.0884a16: 仰。豈敢怠遑。冀毎載夏中及三長*齋月依
T2157_.55.0884a17: 經建立。嚴淨花以開覺。使有識而歸眞。庶
T2157_.55.0884a18: 邊境肅清
T2157_.55.0884a19: 聖躬萬壽。不勝懇念之至。謹詣右銀臺門。奉
T2157_.55.0884a20: 状陳請以聞。如
T2157_.55.0884a21: 天恩允許請降
T2157_.55.0884a22: 墨勅 依。洎廣徳二年歳在甲辰正月二十
T2157_.55.0884a23: 三日。三藏沙門不空奏 大興善寺與定國
T2157_.55.0884a24: 寺僧懷感等四十九人充大徳。有闕續填。伏
T2157_.55.0884a25: 乞矜放諸雜差科
T2157_.55.0884a26: 天恩允許請宣付所司
T2157_.55.0884a27: 旨依奏。又至十月十三日奉爲皇帝降誕。
T2157_.55.0884a28: 度無名僧惠通等一七人。至十九日 勅旨
T2157_.55.0884a29: 依奏 廣徳三年歳在乙巳正月一日改爲永
T2157_.55.0884b01: 泰元年。歳仍乙巳。再譯仁王護國般若波羅
T2157_.55.0884b02: 蜜多經二卷。右一部二卷大興善寺三藏沙
T2157_.55.0884b03: 門不空所奏。此當第四譯也。此經自晋至唐
T2157_.55.0884b04: 凡有四譯。一晋武帝太始三年月支三藏法
T2157_.55.0884b05: 護譯爲一卷。名仁王般若經。二後姚秦興
T2157_.55.0884b06: 始三年三藏法師鳩摩羅什秦言童壽。於長
T2157_.55.0884b07: 安草堂寺逍遙園西明閣譯爲二卷。名仁王
T2157_.55.0884b08: 護國般若波羅蜜經。方言尚隔。三梁元帝承
T2157_.55.0884b09: 聖三年西天竺優禪尼國三藏波羅末陀梁云
T2157_.55.0884b10: 眞諦。於洪府寶田寺譯爲一卷。名仁王般若
T2157_.55.0884b11: 經。隱而不行。三藏和上詳覽晋經校於梵本。
T2157_.55.0884b12: 文義脱略華夷語乖。録表上聞再請翻譯。此
T2157_.55.0884b13: 即第四譯也
T2157_.55.0884b14: 制曰。仁王經望依梵甲再譯梵文
T2157_.55.0884b15: 右興善寺三藏沙門不空奏。伏以如來妙旨
T2157_.55.0884b16: 惠洽生靈。仁王寶義崇護
T2157_.55.0884b17: 國家。前代所譯理未融通。潤色微言事歸
T2157_.55.0884b18: 明聖。伏惟
T2157_.55.0884b19: 寶應元聖文武皇帝陛下。睿文啓運濬哲乘
T2157_.55.0884b20: 時。弘闡眞言宣揚像教
T2157_.55.0884b21: 皇風遠振佛日再明。毎爲黎元俾開講誦其
T2157_.55.0884b22: 仁王經。望依梵甲再譯舊文。貝葉之言永無
T2157_.55.0884b23: 漏略。金口所説更益詳明。仍請僧懷感飛
T2157_.55.0884b24: 錫子隣建宗歸性義嵩道液良賁潜眞應眞
T2157_.55.0884b25: 慧靈法崇超悟惠靜圓寂道林等。於内道
T2157_.55.0884b26: 場所翻譯。福資
T2157_.55.0884b27: 聖代澤及含靈。寇盜永清寰區允穆。傳之曠
T2157_.55.0884b28: 劫救護實深
T2157_.55.0884b29: 中書門下 牒祠部
T2157_.55.0884c01: 牒。奉 勅宜依。牒至准 勅。故牒
T2157_.55.0884c02: 永泰元年四月二日 牒
T2157_.55.0884c03: 中書侍郎同平章事杜 鴻漸
T2157_.55.0884c04: 中書侍郎同平章事元 載
T2157_.55.0884c05: 黄門侍郎同平章事王 縉
T2157_.55.0884c06: 撿校侍中李 使
T2157_.55.0884c07: 撿校右僕射平章事 使
T2157_.55.0884c08: 撿校左僕射平章事 使
T2157_.55.0884c09: 中書令郭子儀 使
T2157_.55.0884c10: 尚書祠部
T2157_.55.0884c11: 仁王經望依梵甲再譯舊文。興善寺沙門三
T2157_.55.0884c12: 藏不空
T2157_.55.0884c13: 牒。奉中書門下 勅牒如牒。至准勅。故牒
T2157_.55.0884c14: 永泰元年四月四日令史張濟牒
T2157_.55.0884c15: 主事楊 獻
T2157_.55.0884c16: 郎中崔 漪
T2157_.55.0884c17: 時也永泰元年四月二日
T2157_.55.0884c18: 恩旨頒下令譯斯經。爰集京城義學大徳應
T2157_.55.0884c19: 制翻譯。一十七人。三藏大興善寺沙門三藏
T2157_.55.0884c20: 不空譯梵本。大聖千福法花寺沙門法崇證
T2157_.55.0884c21: 梵本義。翻經大徳青龍寺主沙門良賁筆受
T2157_.55.0884c22: 兼潤文。大安國寺沙門子隣潤文。大安國寺
T2157_.55.0884c23: 兼西明寺上座沙門懷感證義。荷恩寺沙門
T2157_.55.0884c24: 建宗。大聖千福法花寺沙門飛錫。大薦福寺
T2157_.55.0884c25: 沙門義嵩。大興善寺上座沙門潜眞。資聖寺
T2157_.55.0884c26: 沙門道液。大興唐寺沙門趙悟。保壽寺沙門
T2157_.55.0884c27: 應眞。西明寺都維那沙門歸性。大興善寺主
T2157_.55.0884c28: 沙門慧靈。西明寺沙門慧靜等並證義。保
T2157_.55.0884c29: 壽寺沙門圓寂梵音。大興唐寺沙門道林讃
T2157_.55.0885a01: 唄。崇福寺沙門義秀校勘。寺主沙門弘照撿
T2157_.55.0885a02: 校。典内侍省内閽上柱國臣馬奉獻判官儒
T2157_.55.0885a03: 林郎行内侍省掖庭局官教博士員外置同
T2157_.55.0885a04: 正員臣楊利全副使特進右驍衞大將軍上
T2157_.55.0885a05: 柱國東陽郡開國公臣駱奉仙駕使開府儀
T2157_.55.0885a06: 同三司兼左監門衞大將軍仍兼知。處置神
T2157_.55.0885a07: 策軍兵馬事知内侍省事内飛龍廏弓箭等
T2157_.55.0885a08: 使上柱國馮翊郡開國公臣魚朝恩兼統其事
T2157_.55.0885a09: 翰林學士常袞柳枕等同崇翻譯。粤惟聖
T2157_.55.0885a10: 唐肅宗文明武徳大聖大宣孝皇帝。重昌
T2157_.55.0885a11: 堯化。革弊救焚。至憂黎元。澡心*齋戒。請南
T2157_.55.0885a12: 天竺執師子國灌頂三藏法諱智藏號曰不
T2157_.55.0885a13: 空。翻傳衆經以安社稷。茲願未滿仙駕歸
T2157_.55.0885a14: 天。洎
T2157_.55.0885a15: 代宗睿文孝武皇帝。重明舜日再造乾坤。禮
T2157_.55.0885a16: 樂惟新四聰明達。恭嗣先訓恩累請焉 勅
T2157_.55.0885a17: 於大明宮南桃園翻譯。起自月朔終乎月望。
T2157_.55.0885a18: 於承明殿灌頂道場
T2157_.55.0885a19: 御執舊經對讀新本
T2157_.55.0885a20: 詔曰。新舊經理甚符順所譯新本文義
T2157_.55.0885a21: 稍圓。斯則金言冥契於
T2157_.55.0885a22: 聖心。佛口再生於鳳
T2157_.55.0885a23: 詔。翻傳先後其在茲歟。三藏言善兩方教傳
T2157_.55.0885a24: 三密。龍宮演奧邃旨聞天
T2157_.55.0885a25: 佛日再冲眞風永扇。諸大徳等學該三藏識
T2157_.55.0885a26: 達五明。性相圓通内外精博。恭膺
T2157_.55.0885a27: 詔命傳譯眞乘
T2157_.55.0885a28: 聖慈曲臨推謝理絶。更今對校大乘密嚴舊
T2157_.55.0885a29: 譯長行梵本結偈。今依梵夾譯出伽陀。繕寫
T2157_.55.0885b01: 莊嚴謹同進奉。聖恩製序各列經初。披閲内
T2157_.55.0885b02: *官未宣中外。時京城大徳乘如等。翹想甘
T2157_.55.0885b03: 露如思漿。録表上言。乃陳表曰。永泰元
T2157_.55.0885b04: 年八月八日大安國寺上座臨壇大徳沙門乘
T2157_.55.0885b05: 如等上表。沙門乘如等言。乘如聞。日月行
T2157_.55.0885b06: 於六合。求照者昆虫。甘露垂於九霄。希潤
T2157_.55.0885b07: 者草木。允所謂覆載不間亭育無私。則蛟蚋
T2157_.55.0885b08: 可逸於長風。蛙&MT00114;可游於滄海者也。伏惟
T2157_.55.0885b09: 寶應元聖文武皇帝陛下。慶承塵劫信植河
T2157_.55.0885b10: 沙。威懾魔界聲流佛刹。以寶位之重。崇寶偈
T2157_.55.0885b11: 之微。以金輪之尊。騰金口之教。百王千帝曷
T2157_.55.0885b12: 可同年而語哉。乘如等幸逢 昌運叨寓玄
T2157_.55.0885b13: 門。常思諷誦以答
T2157_.55.0885b14: 皇澤。伏承頃有
T2157_.55.0885b15: 恩旨請不空三藏義學沙門等。再譯仁王般
T2157_.55.0885b16: 若波羅蜜多經。教理兼著性相周圓。緘在
T2157_.55.0885b17: 龍宮未頒 鹿苑。僧等昧死敢以請聞。伏
T2157_.55.0885b18:
T2157_.55.0885b19: 天慈示之法寶。兼欲依經請百法師置百高
T2157_.55.0885b20: 座。同宣句味共殄祓*氛。愚誠則然。裁惟
T2157_.55.0885b21: 聖旨。無任慊款翹渇之至。謹詣右銀臺門。奉
T2157_.55.0885b22: 表陳請以聞。輕冒天威伏深戰越。謹言
T2157_.55.0885b23: 寶應元聖文武皇帝批曰
T2157_.55.0885b24: 王眞經理精義遠。化流賢劫福利蒼生。師
T2157_.55.0885b25: 等咸願敷陳助寧國土。所謂開講者依時有」
T2157_.55.0885b26: 恩旨。取二十三日。於資聖西明兩寺共置百
T2157_.55.0885b27: 座。請百法師講仁王經。及百大徳轉密嚴經
T2157_.55.0885b28: 等。香花飮食鼓樂絃歌並出有司小得闕
T2157_.55.0885b29: 乏。時屬秋雨霖霪不休。所司奏聞請更延
T2157_.55.0885c01: 日。永泰元年八月二十二日左監門衞將軍
T2157_.55.0885c02: 知内侍省劉清潭宣奉進止。兩寺百座
T2157_.55.0885c03: 令二十三日迎經。爲霖雨宜改至二十六日
T2157_.55.0885c04: 迎經開講。其諸司供料著人計會准改日造。
T2157_.55.0885c05: 改期甫至 天雨未晴
T2157_.55.0885c06: 恩旨又延。九月一日。是日也。兩街大徳嚴潔
T2157_.55.0885c07: 旛花幢蓋寶車。太常音樂梨園仗内及兩教
T2157_.55.0885c08: 坊詣銀臺門百戲繁奏。時觀軍容使兼處置
T2157_.55.0885c09: 神策軍兵馬事開府儀同三司兼左監門衞大
T2157_.55.0885c10: 將軍知内侍省事内飛龍廐弓箭等使上柱國
T2157_.55.0885c11: 馮翊郡開國公魚朝恩與六軍使陳。天龍衆
T2157_.55.0885c12: 八部鬼神護送新經出於大内。其經適出彩
T2157_.55.0885c13: 雲浮空。郁郁紛紛照彰現瑞。洎乎己午兩
T2157_.55.0885c14: 寺開經。萬姓歡心祥雲方隱。緇素瞻仰獲慶
T2157_.55.0885c15: 非常。三藏不空上表陳謝。永泰元年九月二
T2157_.55.0885c16: 日大興善寺三藏沙門不空上表謝
T2157_.55.0885c17: 御製經序慶雲詞曰。沙門不空言。不空道乏
T2157_.55.0885c18: 前修學虧曩哲。猥承綸詔翻譯眞經。若履春
T2157_.55.0885c19: 氷猶臨泉谷。伏惟
T2157_.55.0885c20: 陛下撥開*慧日布蔭慈雲
T2157_.55.0885c21: 睿思風飛龍章玉潤。躬爲序述照煥大千。流
T2157_.55.0885c22: 法雨於 九天。樹勝幢於百座。威儀容衞。
T2157_.55.0885c23: 宛釋迦之下鷲峯。士庶駢闐。猶波斯之詣
T2157_.55.0885c24: 王舍。慶雲呈瑞喜氣浮空。是表太階之平。自
T2157_.55.0885c25: 協無疆之祐。不勝荷戴之至。謹奉表陳賀以
T2157_.55.0885c26: 聞。沙門不空誠歡誠喜謹言
T2157_.55.0885c27: 寶應元聖文武皇帝批曰
T2157_.55.0885c28: 和上遠自蓮宮親緘貝葉。敷演玄教利濟蒼
T2157_.55.0885c29: 生。翻譯既成天人合會。朗三秋之霽景開
T2157_.55.0886a01: 五色之祥雲。闡揚眞乘符契妙理。須因指喩
T2157_.55.0886a02: 早結師資。覩此感通彌深頂敬
T2157_.55.0886a03: 貞元新定釋教目録卷第十五
T2157_.55.0886a04:
T2157_.55.0886a05:
T2157_.55.0886a06:
T2157_.55.0886a07: 貞元新定釋教目録卷第十六
T2157_.55.0886a08:  *西京西明寺沙門圓照撰 
T2157_.55.0886a09: 總集群經録上之十六
T2157_.55.0886a10: 時左右六軍使覩此慶雲陳表奉賀。永泰元
T2157_.55.0886a11: 年九月三日特進右龍武大將軍知軍事上
T2157_.55.0886a12: 柱國徐國公臣劉仙智等上表。臣仙智等言。
T2157_.55.0886a13: 昨日迎新譯仁王護國般若波羅蜜多經。伏
T2157_.55.0886a14: 有慶雲應見瑞呈五色彩散一天。抱慧日而
T2157_.55.0886a15: 逾鮮。順祥風而表聖。伏惟陛下以大道頼物
T2157_.55.0886a16: 以至徳臨邦。精誠感神靈應斯降。臣等職忝
T2157_.55.0886a17: 侍衞。久沐淳風親覩禎祥。無任慶幸。謹詣右
T2157_.55.0886a18: 銀臺門。奉表陳賀以聞。臣仙智等誠惶誠恐
T2157_.55.0886a19: 頓首頓首謹言。寶應元聖文武皇帝批曰。不
T2157_.55.0886a20: 二之門早傳祕藏。重宣其義庶廣其言。將敷
T2157_.55.0886a21: 貝葉之文用啓蓮宮之會。天浮瑞色日麗*慶
T2157_.55.0886a22: 雲。見以神通彰其瑞應。和平之兆慶慰同
T2157_.55.0886a23: 懷。所賀知。從是初日至白月終。兩上講經二
T2157_.55.0886a24: 時行道。飮食茶藥並出有司。六律五聲晝夜
T2157_.55.0886a25: 不絶。至十六日西明散齊。鼓樂絃歌百戲
T2157_.55.0886a26: 彌日。西明講終陳表奉賀。永泰元年九月
T2157_.55.0886a27: 日西明寺上座沙門懷感等上表。西明寺上座
T2157_.55.0886a28: 沙門懷感等言。特奉恩命令開百座講仁王
T2157_.55.0886a29: 護國般若波羅蜜經。以今日經周設齋慶
T2157_.55.0886b01: 畢。凡是生靈不勝抃躍。伏惟陛下再造天地
T2157_.55.0886b02: 明齊日月。垂衣之暇重譯眞經。聖心佛心同
T2157_.55.0886b03: 歸一理。唐言梵語不隔殊方。貫花之偈備聞。
T2157_.55.0886b04: 傳燈之僧可覩。金繩之界彌勒下生。玉京之
T2157_.55.0886b05: 中輪王出見。秋天麗景稼穡將成。彩雲浮空
T2157_.55.0886b06: 氛必盡。吾君至聖佛力至慈。法潤恒沙天
T2157_.55.0886b07: 下幸甚。懷感等忝棲祇樹喜躍無涯。稽首焚
T2157_.55.0886b08: 香何階上答。其功徳數別状封進。謹奉表陳
T2157_.55.0886b09: 謝以聞。沙門懷感等誠歡誠喜謹言。寶應元
T2157_.55.0886b10: 聖文武皇帝批曰。師等演暢眞經弘宣妙旨。
T2157_.55.0886b11: 用滋仁壽拯護生靈。法會既終當同慶也。時
T2157_.55.0886b12: 大寧郡王僕固懷恩分第列。士位至太師背
T2157_.55.0886b13: 逆天恩。遠自靈武合聚蕃醜馮陵涇陽
T2157_.55.0886b14: 勅下西明百座大徳。同赴資聖寺百座道
T2157_.55.0886b15: 場。永泰元年九月十七日。高品李希逸
T2157_.55.0886b16: 勅。應先西明寺百座法師大徳。並赴資聖寺
T2157_.55.0886b17: 佛殿爲國轉經行道。其資聖寺百座法師良
T2157_.55.0886b18: 賁五十座。依前講説仁王般若護國密嚴等
T2157_.55.0886b19: 經普及蒼生。其京城諸寺觀僧道等並二時
T2157_.55.0886b20: 於當處轉經行道。仍令三綱差了事僧專知
T2157_.55.0886b21: 撿校。務在精修不得疏怠。爾時兩街大徳
T2157_.55.0886b22: 百座法師准勅咸皆萃資聖寺。二時講唱兩
T2157_.55.0886b23: 上轉經行道。午時及與日暮。供設音樂無易。
T2157_.55.0886b24: 於初夜後夜悉集大講堂内。齊聲稱念摩訶
T2157_.55.0886b25: 般若波羅蜜多。爲國爲家願無憂懼。京城寺
T2157_.55.0886b26: 觀轉念亦然。時制使關内河中副元帥司。徒
T2157_.55.0886b27: 兼中書令上柱國汾陽郡王郭子儀杖節
T2157_.55.0886b28: 出師。親總戎律發于帝里。洎彼*涇陽馮
T2157_.55.0886b29: 天威。頼茲經力兩軍交對。列陣相望。鉦鼓
T2157_.55.0886c01: 發聲劍戟如雪。時汾陽王單騎直出挺立軍
T2157_.55.0886c02: 前。感激一言懷恩屏退西戎北狄各自相攻。
T2157_.55.0886c03: 浹旬之間王國大定。是知仁王護國般若。眞
T2157_.55.0886c04: 經聖心佛心子育萬姓其義一也。然後收軍
T2157_.55.0886c05: 整律振旅還京親對。天顏特蒙賜齎。勅資
T2157_.55.0886c06: 聖寺百座道場。取閏十月二十三日。設無遮
T2157_.55.0886c07: *齋以成慶散。是日也寺南門外陳布道場盡
T2157_.55.0886c08: 正一坊。東西街内弈幕雲布幡花麗天。尊容
T2157_.55.0886c09: 煥然光照人里。飯僧既畢。六樂爭陳百戲充
T2157_.55.0886c10: 衢歌吹盡日。京城大徳各&T049514;十。不空三
T2157_.55.0886c11: 藏賜九百匹絹帛綿綵以充數焉侍者小僧
T2157_.55.0886c12: 十五匹。又特降恩旨賜資聖寺講堂。名爲
T2157_.55.0886c13: 永泰善法之堂。御札題牓。此即萬古千秋法
T2157_.55.0886c14: 門故事也。自蕃戎入境。夜集僧徒於大講堂
T2157_.55.0886c15: 齊聲念摩訶般若波羅蜜多。一志一心更無
T2157_.55.0886c16: 異想。未盈累月果得清平。此乃聖力經威感
T2157_.55.0886c17: 斯福應。翻經百座錫齎珍財。自佛法東流莫
T2157_.55.0886c18: 尚於茲日也。至十一月一日恩旨荐臻 勅
T2157_.55.0886c19: 不空三藏和上。故金剛三藏可贈開府儀同
T2157_.55.0886c20: 三司。仍賜號大弘教三藏。已如前述。同日又
T2157_.55.0886c21: 降鴻恩延及不空三藏。勅不空三藏蓮宮釋
T2157_.55.0886c22: 種香界導師。性表眞如學精祕藏。承紺園
T2157_.55.0886c23: 之妙旨開示四依。譯金口之微言津梁六趣。
T2157_.55.0886c24: 身持梵夾遠渉流沙。傳燈益明甘露溥潤。散
T2157_.55.0886c25: 慈雲於火宅揚慧日於幽塗。頃者躬問勝因
T2157_.55.0886c26: 弘示方便。永決疑網滋予智芽。雖出塵之心
T2157_.55.0886c27: 齊謝於名位。而褒崇之典式旌於賢哲。俾應
T2157_.55.0886c28: 嘉命用協朝章。可特進試鴻臚卿。仍賜號大
T2157_.55.0886c29: 廣智不空三藏。伏聞母以子貴俗禮恒規。師
T2157_.55.0887a01: 因弟榮釋門罕有。恭受榮命喜懼感懷捧戴
T2157_.55.0887a02: 屏營。陳表謝曰。永泰元年十一月五日特進
T2157_.55.0887a03: 試鴻臚卿。三藏大興善寺沙門大廣智不空
T2157_.55.0887a04: 表進。詞曰。三藏沙門不空言。奉今月一日制
T2157_.55.0887a05: 錫。故大和上金剛三藏可贈開府儀同三司
T2157_.55.0887a06: 仍贈號大弘教三藏。不空特進試鴻臚卿仍
T2157_.55.0887a07: 賜號大廣智不空三藏。一雨自天潤流根葉。
T2157_.55.0887a08: 圓毫發艶照及幽明。捧戴傍惶悲喜交集。不
T2157_.55.0887a09: 空誠歡誠喜以悽以懼不空聞。十號者表徳
T2157_.55.0887a10: 之殊稱。九卿者象河之重位。故大和上道洽
T2157_.55.0887a11: 傳燈。誠以彰其遺烈不空法慚紹搆。虚並荷
T2157_.55.0887a12: 於鴻私。猶燕石之混光。同齊竿之濫吹。榮
T2157_.55.0887a13: 兼存歿寵及師資祇奉兢驚瞻言靦恧。況
T2157_.55.0887a14: 出家落彩本志榮辱潔誠報國僧者通規。陛
T2157_.55.0887a15: 下廣運金輪曲收瓦礫。引安禪於中禁。旌
T2157_.55.0887a16: 褎崇之殊禮。雖負山無力而踐跡近賓。虧高
T2157_.55.0887a17: 謝之法流。點少欲之清躅。是以面奏三讓言
T2157_.55.0887a18: 煩九重。冀殷鑒於懇誠。豈礭然之不拔。羊
T2157_.55.0887a19: 車稚子慚廣智而茫然。鹿苑卑材愧鴻臚而
T2157_.55.0887a20: 甚矣。無任感戴之至。謹奉表陳謝以聞。沙
T2157_.55.0887a21: 門不空誠歡誠喜謹言。寶應元聖文武皇帝
T2157_.55.0887a22: 批曰。和上道祕雙林功超正覺。遠從天竺來
T2157_.55.0887a23: 布眞言。頃得歸依親承付囑。褎崇之典禮秩
T2157_.55.0887a24: 攸先。俾増印綬之榮。式重師資之敬。兼申寵
T2157_.55.0887a25: 贈庶表追榮也。表謝已訖答制又宣。存歿哀
T2157_.55.0887a26: 榮但増感慰。次譯
T2157_.55.0887a27: 大虚空藏菩薩所問經八卷
T2157_.55.0887a28: 右一部八卷。准永泰元年六月十八日勅。鄜
T2157_.55.0887a29: 坊等州都防禦*使特進試太常卿使持節
T2157_.55.0887b01: 鄜州諸軍事鄜州刺史兼御史中丞上柱國
T2157_.55.0887b02: 鄭國公杜冕奏。宣州實封壹伯戸寶應元年
T2157_.55.0887b03: 五月十九日勅賜。臣素無功勳。曲霑恩渥謬
T2157_.55.0887b04: 踐寵錫。願答聖慈。今迴寶應元年已後至永
T2157_.55.0887b05: 泰元年。以前約計錢一萬餘貫。臣請爲國
T2157_.55.0887b06: 迴造功徳。其寶應元年封先請得二千五百
T2157_.55.0887b07: 餘貫到京分付興善寺不空三藏助翻譯佛
T2157_.55.0887b08: 經。其所請到封物錢請充給道場齋儭。翻譯
T2157_.55.0887b09: 抄寫糧食等用。其請未到者先差。弟紞請受
T2157_.55.0887b10: 望請。各下所由發遣續供。其佛經或有梵夾
T2157_.55.0887b11: 未翻。冀聞傳譯古本雖著義味不周。特望天
T2157_.55.0887b12: 恩。委龍武軍將軍李元琮句當與三藏及興
T2157_.55.0887b13: 善寺大徳潜眞。僉量京城義學大徳十人同
T2157_.55.0887b14: 參會翻詳。各寫二十一本。頒示諸道及京
T2157_.55.0887b15: 城大寺。即傳諸千界流布萬年。使不臣者滅
T2157_.55.0887b16: 蜂蠆之形狂虜者掃犲狼之跡。伏惟陛下納
T2157_.55.0887b17: 無疆之福膺無疆之休。即愚臣微誠生死願
T2157_.55.0887b18: 畢。特望聖慈允臣所請。勅旨依奏。從是翻譯
T2157_.55.0887b19: 諸大乘經。先仁王經及密嚴經及仁王經念
T2157_.55.0887b20: 誦法念誦儀軌。永泰二年景午十一月十二
T2157_.55.0887b21: 日改爲大暦元年歳仍景午。次譯虚空藏經。
T2157_.55.0887b22: 此經從晋至。唐凡經五譯。一西秦沙門。
T2157_.55.0887b23: 賢或云法堅。或云堅公。初譯一本。名方等
T2157_.55.0887b24: 主虚空藏經。或加云所問經。或云勸發菩薩
T2157_.55.0887b25: 莊嚴菩提經。二北涼曇無讖三藏。又譯方等
T2157_.55.0887b26: 大集經六十卷。中與漢支讖及姚秦羅什出
T2157_.55.0887b27: 者並同。此即大集經之一分也。舊録合入大
T2157_.55.0887b28: 集經中。今以理義幽深。又別翻出耳。時大暦
T2157_.55.0887b29: 四年十二月十九日三藏不空及京城大徳具
T2157_.55.0887c01: 状奏聞。尋有制曰。大聖文殊師利菩薩。右京
T2157_.55.0887c02: 城大徳特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大
T2157_.55.0887c03: 廣智不空等奏。忝跡緇門久修梵行。習譯聖
T2157_.55.0887c04: 典頗悟玄門。大聖文殊師利菩薩大乘密教
T2157_.55.0887c05: 皆因流演。今鎭在臺山福滋兆庶。伏惟寶應
T2157_.55.0887c06: 元聖皇帝陛下。徳合乾坤明並日月。無疆之
T2157_.55.0887c07: 福康我生人。伏望自今已後令天下食堂中
T2157_.55.0887c08: 於賓頭盧上特置文殊師利形像以爲上座。
T2157_.55.0887c09: 諸聖典具有明文。僧祇如來尚承訓旨。凡出
T2157_.55.0887c10: 家者固合摳衣。普賢觀音猶執拂而爲侍。聲
T2157_.55.0887c11: 聞縁覺亦擁篲而居後。斯乃五天竺國皆然。
T2157_.55.0887c12: 非僧等鄙見。仍請永爲恒式。中書門下牒祠
T2157_.55.0887c13: 部牒。奉勅。大聖文殊師利菩薩法王之子威
T2157_.55.0887c14: 徳特尊爲諸佛之導師。洗群生之心目康我
T2157_.55.0887c15: 兆庶是徳無邊。不有尊崇人何瞻仰。今京城
T2157_.55.0887c16: 大徳懇慈申奏。雅合聖典所請宜依。牒至准
T2157_.55.0887c17: 勅。故牒其虚空藏菩薩所問經。即代宗睿文
T2157_.55.0887c18: 孝武皇帝大暦年中當第五譯也。特進試鴻
T2157_.55.0887c19: 臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空宣譯梵
T2157_.55.0887c20: 文。伏以三藏和上學藝崇深神儀秀邈。瑜伽
T2157_.55.0887c21: 三密獨歩南天。專精一乘共推東夏。曉二方
T2157_.55.0887c22: 之世論尤善聲明。達五部之眞言妙窮法印。
T2157_.55.0887c23: 奉詔翻譯善得其眞。然此經是法性大乘文
T2157_.55.0887c24: 理照顯。傳譯雖久世未受持。若明珠繋於衣
T2157_.55.0887c25: 中金寶隱於室内。能發撣者其惟大師歟。前
T2157_.55.0887c26: 鄜坊防禦使兼御使中丞鄭國公杜冕 忠以
T2157_.55.0887c27: 奉主孝以寧親。重義輕財施封請譯。又請
T2157_.55.0887c28: 京城三學大徳同崇法會。講論大徳大安國
T2157_.55.0887c29: *寺上座沙門子鄜筆受。大興善寺上座沙
T2157_.55.0888a01: 門潜眞潤文。臨壇大徳西明寺上座沙門乘
T2157_.55.0888a02: 如證義。講論大徳章敬寺上座沙門奉國臨
T2157_.55.0888a03: 壇大徳千福寺沙門飛錫。講論大徳勝光沙
T2157_.55.0888a04: 門神曉西明寺主沙門道液。西明寺都維那
T2157_.55.0888a05: 沙門歸性。臨壇大徳大薦福寺沙門如淨。大
T2157_.55.0888a06: 興善寺主沙門圓敬等並同證義。譯語大徳
T2157_.55.0888a07: 千福寺沙門法崇證梵文。兼譯大虚空藏菩
T2157_.55.0888a08: 薩念誦法一卷。再三詳挍刊削繁蕪。函帙莊
T2157_.55.0888a09: 嚴光炫人目。至大暦六年十月十二日。*特
T2157_.55.0888a10: 進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空。謹因代
T2157_.55.0888a11: 宗皇帝降誕之晨隨表進上。沙門不空言不
T2157_.55.0888a12: 空爰自幼年承事先師大弘教三藏和*上。二
T2157_.55.0888a13: 十有四載禀受瑜伽法門。後遊五天尋求所
T2157_.55.0888a14: 未受者并諸經論更重學習。凡得梵本瑜伽
T2157_.55.0888a15: 眞言經論五百餘部。奉爲國家詳譯聖言廣
T2157_.55.0888a16: 崇福祐。天寶五載却至上都。奉玄宗皇帝恩
T2157_.55.0888a17: 命於内建立道場。所齎梵經盡許翻譯。肅宗
T2157_.55.0888a18: 皇帝配天繼聖。特奉綸旨於内道場建立護
T2157_.55.0888a19: 魔及灌頂法。又爲國譯經助宣皇化。累奉二
T2157_.55.0888a20: 聖恩勅。先代三藏所有梵文並使搜訪。其
T2157_.55.0888a21: 中有緪索脱落便令修補。其未經翻譯者續
T2157_.55.0888a22: 譯奏聞伏惟陛下纉承皇運大庇含靈。廣闢
T2157_.55.0888a23: 福田重明日月。恩波遠被法雨分流。四海宅
T2157_.55.0888a24: 心萬方欣戴。是知佛之付囑允在聖君。不空
T2157_.55.0888a25: 明承渥澤榮幸實深。日夜思之如何報國。
T2157_.55.0888a26: 先奉先皇聖制令闡微言。又奉陛下恩命恭
T2157_.55.0888a27: 遵遺旨。再遣翻譯利濟群生。雖復四時精勤
T2157_.55.0888a28: 未酬萬一。是以區區於日夕詳譯眞言及大
T2157_.55.0888a29: 乘經典。冀効涓微上資皇道。其所譯金剛頂
T2157_.55.0888b01: 瑜伽法門是成佛速疾之路。其修行者必能
T2157_.55.0888b02: 頓超凡境達于彼岸。餘部眞言諸佛方便其
T2157_.55.0888b03: 徒不一。所譯諸大乘經典皆是上資邦國息
T2157_.55.0888b04: 滅災危。星辰不愆風雨順序。仰恃佛力輔
T2157_.55.0888b05: 成國家。謹纉集前後所翻譯訖者。自開元
T2157_.55.0888b06: 至今大暦六年。凡一百一卷七十六部并目
T2157_.55.0888b07: 一卷。及題筆受僧俗名字繕寫已訖謹因降
T2157_.55.0888b08: 誕之*晨謹具進奉。庶得眞言福祐長護聖躬。
T2157_.55.0888b09: 大乘威力永康國界。其未翻梵本經中。但有
T2157_.55.0888b10: 護持於國澤潤生靈者續譯奏聞。不勝虔誠
T2157_.55.0888b11: 之至謹奉表以聞。沙門不空。誠惶誠恐謹言。
T2157_.55.0888b12: 寶應元聖文武皇帝批曰。和尚夙事先朝弘
T2157_.55.0888b13: 闡妙教。演茲貝葉廣示迷津。朕嗣纉丕圖恭
T2157_.55.0888b14: 承睿旨。和*上再加詳譯今卷軸續畢。永濟生
T2157_.55.0888b15: 靈深可嘉歎仍宣付中外編入一切經目録。
T2157_.55.0888b16: 至其月二十二日中使李憲誠奉宣勅旨。大
T2157_.55.0888b17: 徳比翻譯多勞也。不空三藏宜賜錦綵絹等
T2157_.55.0888b18: 共八百匹。同翻經十大徳各賜綵三十匹。敬
T2157_.55.0888b19: 問諸徳漸寒各得好在。時大徳等明日謝聞。
T2157_.55.0888b20: 大暦六年十月二十三日翻譯經大徳大興善
T2157_.55.0888b21: 寺上座沙門潜眞等上表。沙門潜眞等言。伏
T2157_.55.0888b22: 奉今月二十二日中使李憲*誠至奉宣聖旨。
T2157_.55.0888b23: 翻經十大徳各賜綵三十匹者。潜眞聞。垂教
T2157_.55.0888b24: 者法王。王三界而示跡行教者。人主主四海
T2157_.55.0888b25: 而流傳。非法王無以開四句之文。非人主無
T2157_.55.0888b26: 以闡一乘之理。伏惟寶應元聖文武皇帝陛
T2157_.55.0888b27: 下。道合天地恩加草木。轉輪馭極灌頂稱尊。
T2157_.55.0888b28: 運慈悲方便之門。當付囑弘宣之位。然所譯
T2157_.55.0888b29: 仁王虚空藏密嚴等八十部經者。並圓音至
T2157_.55.0888c01: 教寶界眞説。無來無去即身爲常住之身。不
T2157_.55.0888c02: 滅不生諸佛是自心之佛。指虚空爲庫藏。現
T2157_.55.0888c03: 色相而莊嚴。演瑜伽之無窮。知眞言而不竭。
T2157_.55.0888c04: 自非才行兼美定慧倶融。安能發揚幽微弘
T2157_.55.0888c05: 宣祕奧。大廣智不空三藏和上。言善兩方行
T2157_.55.0888c06: 通三密。得淨滿如來加持之力。奉寶應明主
T2157_.55.0888c07: 弘護之縁。由是理義昭彰文句炳煥。潜眞等
T2157_.55.0888c08: 靈山細塵祇樹小葉。識智荒鄙學藝庸淺。幸
T2157_.55.0888c09: 蒙天睠濫在翻經。承聖力而俯被。得讃潤
T2157_.55.0888c10: 而終畢。雖曰愚瞽猶知慶慰。況上契天慈許
T2157_.55.0888c11: 宣中外。仍錫綵帛以光愚拙。凡在法門不勝
T2157_.55.0888c12: 慶幸。無任戴荷殊常之至。謹附中使李*憲誠
T2157_.55.0888c13: 表陳謝以聞。謹言。寶應元聖文武皇帝批曰。
T2157_.55.0888c14: 師等道行精深智識弘遠。三乘奧旨*十葉遺
T2157_.55.0888c15: 編。翻譯流行利濟國家。薄申錫命煩至謝恩。
T2157_.55.0888c16: 至大暦七年正月二十七日。特進試鴻臚卿
T2157_.55.0888c17: 大興善寺三藏沙門大廣智不空三藏。既荷
T2157_.55.0888c18: 墨制特許流行。踊躍屏營。陳表奉謝。沙門不
T2157_.55.0888c19: 空言。中使李*憲誠奉宣聖旨。送新翻經目
T2157_.55.0888c20: 録。勅一道制答進經表。勅一道。特令中外施
T2157_.55.0888c21: 行。仍入一切經目録奉戴。忻躍喜荷。無任誠
T2157_.55.0888c22: 歡誠悚再歎再愧。伏惟陛下承法王之付囑
T2157_.55.0888c23: 滿人心之志願。持普賢之密印。行天子之正
T2157_.55.0888c24: 教。浹辰之際朗慧日於八方。在於頃刻注洪
T2157_.55.0888c25: 澤于萬物。斯乃普天幸甚而況在不空者焉。
T2157_.55.0888c26: 然不空所翻聖典。四十餘年三朝已來賛修
T2157_.55.0888c27: 功徳志在宣傳。上資王室下潤生靈。豈意夙
T2157_.55.0888c28: 心一朝願滿。聖恩廣大累劫難酬。況更*特許
T2157_.55.0888c29: 翻譯所是未翻梵本。倍増悲喜敢罄竭心力。
T2157_.55.0889a01: 承奉聖旨續譯進奉。不勝歡悚懷恩之至。謹
T2157_.55.0889a02: 因中使李*憲誠*奉表以聞。沙門不空誠喜
T2157_.55.0889a03: 誠媿謹言。寶應元聖文武皇帝批曰。和上久
T2157_.55.0889a04: 證菩提入佛知見。所翻經典皆洞精微。爰命
T2157_.55.0889a05: 施行式傳惠照。頒示寰宇廣濟含靈。未光
T2157_.55.0889a06: 慈航煩至陳謝也。又至其年十月十六日。中
T2157_.55.0889a07: 書門下牒不空三藏。牒奉勅。京城及天下僧
T2157_.55.0889a08: 尼寺内。各揀一勝處置大聖文殊師利菩薩
T2157_.55.0889a09: 院。仍各委本州府長官即旬當修葺。并塑文
T2157_.55.0889a10: 殊像裝飾綵畫。功畢各畫圖具状聞奏。不得
T2157_.55.0889a11: 更於寺外別造。牒至准勅故牒。其月二十七
T2157_.55.0889a12: 日三藏沙門大廣智不空上表謝曰。沙門不
T2157_.55.0889a13: 空言。伏見今月十六日特勅。京城及天下僧
T2157_.55.0889a14: 尼寺内。各棟一勝處置大聖文殊師利菩薩
T2157_.55.0889a15: 院。并塑文殊像裝飾綵畫者。不空聞。惟聖
T2157_.55.0889a16: 作法其徳動天。澤潤生靈懸之日月。不空誠
T2157_.55.0889a17: 歡誠荷載忻載躍。伏惟陛下開法王之玄造
T2157_.55.0889a18: 闢非常之福田。建文殊眞容使普天瞻仰。在
T2157_.55.0889a19: 於緇侶光幸光深。且文殊聖者即諸佛祖師。
T2157_.55.0889a20: 大悲弘願不取正覺。大乘引導利益無垠。
T2157_.55.0889a21: 釋迦如來先有懸記。一乘典誥興在中華。
T2157_.55.0889a22: 當有至聖帝王必以大乘理國。八百餘載
T2157_.55.0889a23: 代帝王聖賢多矣。實未有如陛下者也。不空
T2157_.55.0889a24: 何幸生遇聖朝。分修大乘奉事文殊師利。常
T2157_.55.0889a25: 以此聖眞言奉爲國家。持誦毎蒙護念。恩徳
T2157_.55.0889a26: 逾深。日夜思之無諧上報。不爲忽然天慈
T2157_.55.0889a27: 普洽垂沃宿誠。廢寢忘飡無任悲喜。不勝戴
T2157_.55.0889a28: 荷之至謹附中使楊貴珍奉表陳賀以聞。
T2157_.55.0889a29: 空誠歡誠悦謹言。寶應元聖文武皇帝批曰。
T2157_.55.0889b01: 大聖文殊久登正覺。拯生人於三界。鎭毒龍
T2157_.55.0889b02: 於五峰。慈悲道深弘濟功遠。故令釋衆同此
T2157_.55.0889b03: 歸依。三藏梵域宗師當深慰愜也。所賀知
T2157_.55.0889b04: 洎大暦八年正月八日中書門下勅。新譯大
T2157_.55.0889b05: 虚空藏經興善寺大徳潜眞法師請保壽寺講
資聖寺大徳道液法師請西明寺講
右特進
T2157_.55.0889b06: 試鴻臚卿大興善寺。三藏沙門大廣智不空
T2157_.55.0889b07: 奏。前件經奉詔頒行。曾未開闡。若不稱讃寧
T2157_.55.0889b08: 表聖功。上件大徳並述疏已成。請東西兩街
T2157_.55.0889b09: 各於一寺常講此經。冀福河潜流上資聖壽。
T2157_.55.0889b10: 牒奉勅宜依牒至准勅。故牒。先於六年有勅。
T2157_.55.0889b11: 請三藏譯
T2157_.55.0889b12: 大聖文殊師利菩薩佛刹功徳莊嚴經按傳録
T2157_.55.0889b13: 所説。此經自晋至唐凡經三譯。一西晋惠帝
T2157_.55.0889b14: 太熙元年庚戌之歳竺法護譯。名文殊師利
T2157_.55.0889b15: 佛土嚴淨經兩卷。亦名嚴淨佛土經。文勢多
T2157_.55.0889b16: 古語簡理幽。二皇唐天后久視元年庚子歳
T2157_.55.0889b17: 于闐三藏實叉難陀唐言喜學。於京清禪寺
T2157_.55.0889b18: 譯。名文殊師利授記經三卷。玄範法師筆受。
T2157_.55.0889b19: 復禮法師潤文。體勢類於華嚴。梵旨近於巧
T2157_.55.0889b20: 略。三代宗睿文孝武皇帝大暦六年所譯者
T2157_.55.0889b21: 也。翻譯大徳與虚空藏經同。御史中丞杜
T2157_.55.0889b22: 冕捨封請譯。八年五月裝寫方成。端午之
T2157_.55.0889b23: 晨寶函封進。沙門不空言。伏奉恩旨翻譯
T2157_.55.0889b24: 大聖文殊師利菩薩佛刹功徳莊嚴經。天力
T2157_.55.0889b25: 護持卷軸功畢。證義筆受僧俗名字年月處
T2157_.55.0889b26: 所咸列終篇。今因端午之*晨謹以進奉。不
T2157_.55.0889b27: 空誠歡誠悚。不空聞。開教者如來弘傳者君
T2157_.55.0889b28: 主。施行佛事非聖主而誰。伏惟陛下迴日
T2157_.55.0889b29: 月於黄道。垂雨露於蒼生。霑潤物情僧侶偏
T2157_.55.0889c01: 幸。循涯撫己未知何報。然此經者衆行之本
T2157_.55.0889c02: 源淨土之殊稱。菩薩大願功徳莊嚴三昧神
T2157_.55.0889c03: 如來法印無不具足。暫聞隨喜福尚無窮。
T2157_.55.0889c04: 況讀誦受持功徳何限。冀茲法利酬恩萬一。
T2157_.55.0889c05: 特望天恩令天下大寺七僧小寺三僧於新置
T2157_.55.0889c06: 文殊院。長時爲國講宣讀誦。有闕續填。務使
T2157_.55.0889c07: 法音相續傳燈不絶永康率土長護聖躬。不
T2157_.55.0889c08: 誠願謹奉表陳進以聞。沙門不空誠悚
T2157_.55.0889c09: 謹言。又至十月十三日三藏沙門大廣智不
T2157_.55.0889c10: 空状進
T2157_.55.0889c11: 大聖文殊師利菩薩佛刹功徳莊嚴經一部三
T2157_.55.0889c12: 并寶
鈿函
T2157_.55.0889c13: 右不空先奉綸旨今譯此經。天恩曲臨並已
T2157_.55.0889c14: 辦。參校唐梵譯定言音。年月處所筆受
T2157_.55.0889c15: 證義僧俗之名咸題卷中。文殊事跡縁起根
T2157_.55.0889c16: 由。始于發心至成正覺莊嚴淨土。此經具載。
T2157_.55.0889c17: 諸佛理體菩薩行門。法界有情無生實相。分
T2157_.55.0889c18: 明表示。功徳廣大餘經罕儔。願此勝因上資
T2157_.55.0889c19: 聖祚伏乞宣示寰宇以福生靈。特望天恩所
T2157_.55.0889c20: 是新置文殊院。大寺七僧小寺三僧。於文殊
T2157_.55.0889c21: 院中長時爲國講宣誦習。有闕續填。是使法
T2157_.55.0889c22: 燈繼明不絶。靈神庶類孰不歡心。幸因輪王
T2157_.55.0889c23: 降誕之*晨天人喜賀同歡之日。冀茲景福上
T2157_.55.0889c24: 益壽山。願以法流添於聖海。謹隨状陳進以
T2157_.55.0889c25: 聞。天恩允許請降墨勅依。大廣智不空三藏
T2157_.55.0889c26: 和上。本諱智藏。號不空金剛。梵曰阿目佉跋
T2157_.55.0889c27: 二合本西*域人也。昔事大弘教金剛智
T2157_.55.0889c28: 三藏和上禀受眞言。二十四年摳衣請益。大
T2157_.55.0889c29: 師歿後還詣五天。梵本瑜伽備皆披閲。周遊
T2157_.55.0890a01: 遍覽旋赴帝京或化河西或居嶺表。或居
T2157_.55.0890a02: 内或處王宮。翻譯眞經不遑寢食。屬天寶未
T2157_.55.0890a03: 歳胡馬入關。至徳二年剋復京洛。和上親承
T2157_.55.0890a04: 聖旨爲灌頂師。妃主降階六宮羅拜。三朝寵
T2157_.55.0890a05: 遇恒建道場詳考幽微卷不釋手。内宮譯者
T2157_.55.0890a06: 隨竟上聞。或已宣行或留中禁。其已得者具
T2157_.55.0890a07: 録如前。其未獲者一心求訪耳。和上精勤不
T2157_.55.0890a08: 怠多歴歳時。洎大暦九年示有微疾制使勞
T2157_.55.0890a09: 問。天降名醫針藥相仍曉夕繼至。疾將未損
T2157_.55.0890a10: 宸極不安。天慈曲臨錫以官封。大暦九年六
T2157_.55.0890a11: 月十一日勅。大道之行同合於異相。王者至
T2157_.55.0890a12: 理總歸於正法。方化城之齊致。何儒釋之殊
T2157_.55.0890a13: 途。故前代帝王罔不崇奉法教弘闡與時偕
T2157_.55.0890a14: 行。特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣
T2157_.55.0890a15: 智不空我之宗師人之舟楫。超悟三學坐離
T2157_.55.0890a16: 於見取。修持萬行常示於化滅。執律捨縛護
T2157_.55.0890a17: 戒爲儀。繼明善教之志來受人王之請。朕往
T2157_.55.0890a18: 在先朝早聞道要。及當付囑常所歸依。毎執
T2157_.55.0890a19: 經内殿開法前席。馮几同膠序之禮。順風比
T2157_.55.0890a20: 崆峒之問。而妙音圓演密行内持。扣待如説
T2157_.55.0890a21: 自涯皆晤。滌除昏妄調伏魔怨。天人洗心於
T2157_.55.0890a22: 度門。龍鬼受識於神印。固以氣消災厲福
T2157_.55.0890a23: 致吉祥。實惟弘我之多。寧止利吾之美。嘗有
T2157_.55.0890a24: 命秩用申優禮而得師。爲盛味道滋深。思復
T2157_.55.0890a25: 強名載明前志。夫妙界有莊嚴之土。内品有
T2157_.55.0890a26: 果地之殊。本乎尚徳敬順時典。可開府儀同
T2157_.55.0890a27: 三司仍封肅國公食邑三千戸。餘如故。三藏
T2157_.55.0890a28: 和上再蒙恩寵官封増新。然氣力轉微無由
T2157_.55.0890a29: 謁見。至十五日開府儀同三司肅國公三藏
T2157_.55.0890b01: 沙門大廣智不空修表上辭。文曰。沙門不空
T2157_.55.0890b02: 言。不空幼事先師已過二紀。早承天澤四十
T2157_.55.0890b03: 餘年。演瑜伽之法門奉累聖之恩眄。自從陛
T2157_.55.0890b04: 下臨御殊私轉深。賜黄閤以宴居。降紫微
T2157_.55.0890b05: 而問道。積恩重疊日月相繼。雖復精懇豈酬
T2157_.55.0890b06: 萬一。而露電難駐蒲柳易衰。一從伏枕自春
T2157_.55.0890b07: 徂夏。陛下深睠存問再三。中使名醫相望道
T2157_.55.0890b08: 路。但以膏盲之病。雖針藥而難生。生滅之質
T2157_.55.0890b09: 戀惜而能固。忽從昨夜已來。頓覺氣力
T2157_.55.0890b10: 彌惙身非己有。瞬息掩忽心神浸微。違謝聖
T2157_.55.0890b11: 朝不任戀慕不空者年過中壽未爲夭逝。但
T2157_.55.0890b12: 以往時越度南海周遊五天。尋其未聞集其
T2157_.55.0890b13: 未解所得金剛頂瑜伽十萬頌。諸部眞言及
T2157_.55.0890b14: 經論等五十餘萬頌。冀總翻譯少答國恩。何
T2157_.55.0890b15: 夙願之未終。忽生涯之已盡。此不空所以爲
T2157_.55.0890b16: 恨也。伏惟陛下。降諸佛之慈惠。下從人之所
T2157_.55.0890b17: 願。不空先進大聖文殊佛刹經。聖情尋許頒
T2157_.55.0890b18: 示中外。伏願哀愍念臨終之一言。冀福皇家
T2157_.55.0890b19: 滋吉祥之萬劫。實爲僧人生死榮幸。五鈷金
T2157_.55.0890b20: 剛鈴杵先師所傳。并銀盤子菩提子及水精
T2157_.55.0890b21: 念珠并合子並謹隨表進奉。臨紙涕泣悲涙
T2157_.55.0890b22: 交流。永辭聖代不勝戀慕之至。謹附監使李
T2157_.55.0890b23: *憲誠奉表陳辭以聞。沙門不空誠悲誠戀謹
T2157_.55.0890b24: 言。大暦九年六月十五日開府儀同三司肅
T2157_.55.0890b25: 國公三藏沙門大廣智不空上表。寶應元聖
T2157_.55.0890b26: 文武皇帝批曰。和上行登十地來自五天。敷
T2157_.55.0890b27: 演瑜伽宣流梵*夾。周遊萬里踐歴三朝。
T2157_.55.0890b28: 澤聖言親承師授。當下武之興運。繼前薪之
T2157_.55.0890b29: 火傳。而弘菩薩心爲衆生。病彌留有問震悼
T2157_.55.0890c01: 増深。宜依所請也。爾時開府儀同三司試
T2157_.55.0890c02: 鴻臚卿肅國公大廣智不空三藏和上上表陳
T2157_.55.0890c03: 情。聖恩垂涕墨制旋降。所請皆依和上情禮。
T2157_.55.0890c04: 獲申一心觀行。右脇累足怗然而薨。弟子號
T2157_.55.0890c05: 踊無算。中使奏聞聖上宸悼殊深廢朝三日。
T2157_.55.0890c06: 爰降中使詣于僧藍。宣慰衆徒乃錫賻贈。
T2157_.55.0890c07: 絹三百匹。布二百端。白米粳米各五車。白麺
T2157_.55.0890c08: 亦爾。柴十車。油七石。炭三車。並如京宣。索
T2157_.55.0890c09: 如無准擬奏來當別支送。至其月二十八日
T2157_.55.0890c10: 勅。内侍韋守宗送絹七百五十二匹。充先師
T2157_.55.0890c11: 造靈塔直。洎七月五日追贈司空。聖睠殊深。
T2157_.55.0890c12: 又錫謚號勅。寂滅爲樂。所以歸於眞。付屬有
T2157_.55.0890c13: 縁。所以尊其稱。修其故事其或強名故開府
T2157_.55.0890c14: 儀同三司試鴻臚卿肅國公大興善寺三藏大
T2157_.55.0890c15: 廣智不空。徳盛道高朕所師仰。心密法印行
T2157_.55.0890c16: 超度門。精微有説廣大無相。一雨之潤傳洽
T2157_.55.0890c17: 於群生。百燈所傳遍明於正覺。傍達義趣博
T2157_.55.0890c18: 通儒玄。聖人之情合若符契。朕順風前席積
T2157_.55.0890c19: 有歳年。慈航不留梁木其壞。徽音永隔震悼
T2157_.55.0890c20: 殊深。論道之官追嚴師禮。仍加謚號用副名
T2157_.55.0890c21: 實。可贈司空仍謚號大辯正廣智不空三藏
T2157_.55.0890c22: 和上。洎六日癸卯陳設葬儀。遷神城南荼毘
T2157_.55.0890c23: 供養。皇帝遣内給事劉仙鶴。以香茶之
T2157_.55.0890c24: 敬祭于故大*辯正廣智三藏和上之靈。惟靈
T2157_.55.0890c25: 智識明晤天姿聰達。夙植梵行生知勝因。挺
T2157_.55.0890c26: 秀五天周遊萬里。心蘊海藏音通華夷。貝葉
T2157_.55.0890c27: 傳經瑜伽演教。弘利兆庶出入三朝。道在不
T2157_.55.0890c28: 言理均無跡。涅槃常寂至聖同歸。焚香澡身
T2157_.55.0890c29: 與化而盡。朕頃承了義禮具師資。永訣之
T2157_.55.0891a01: *晨攸深震慟。香*茶之*奠有靈照之。是月也
T2157_.55.0891a02: 宰臣中貴神策六軍御史大夫及京兆尹尚書
T2157_.55.0891a03: 僕射侍郎列卿諸衞將軍各申*奠祭。其餘緇
T2157_.55.0891a04: 素不可具陳。七日平晨又陳表謝。草堂沙門
T2157_.55.0891a05: 惠朗等言。昨六日先師*茶毘之夕。聖慈哀
T2157_.55.0891a06: 悼追贈司空。仍謚號大*辯正廣智不空三藏
T2157_.55.0891a07: 和上。昭宣國禮寵光神道。三公之贈有越舊
T2157_.55.0891a08: 章。和上之稱先經未載是知高天之澤浸江
T2157_.55.0891a09: 海而無涯。幽途之靈蒙日月而下照。凡百弟
T2157_.55.0891a10: 子數千衆人。悲感聖恩無任載荷。謹附中使
T2157_.55.0891a11: 李*憲誠奉表陳謝以聞。沙門惠朗等誠惶誠
T2157_.55.0891a12: 愧謹言。寶應元聖文武皇帝批曰。和上發迹
T2157_.55.0891a13: 五天周遊萬里。宣演正法*拯晤生靈。涅槃
T2157_.55.0891a14: 歸常考行崇謚。禮經斯在煩以謝恩。同日又
T2157_.55.0891a15: 奉勅語僧惠朗。專知撿挍院事兼及教授後
T2157_.55.0891a16: 學。一尊一契有次第者聞奏。其日僧惠勝附
T2157_.55.0891a17: 奏請於塔所供養三年。敢効丹勤常修香火。
T2157_.55.0891a18: 又奉勅語惠勝。和上在日阿師子偏得意旨。
T2157_.55.0891a19: 今聞於塔所焚香火守護。先於和上邊受得
T2157_.55.0891a20: 普賢念誦法與朕同尊。努力精修。三年滿後
T2157_.55.0891a21: 即來對朕。與商量本尊法。所請任依。是時
T2157_.55.0891a22: 也火滅已後收得遺身。髏頂等中皆有舍利。
T2157_.55.0891a23: 光相瑩淨皎若琉璃。具以上聞。聖情哀悼内
T2157_.55.0891a24: 宮稽首置在道場。至十五日又勅語句當京
T2157_.55.0891a25: 城寺觀修功徳使開府儀同三司右龍武軍大
T2157_.55.0891a26: 將軍知軍事上柱國涼國公李元琮。故大
T2157_.55.0891a27: *辯正廣智不空三藏和上塔所修造宜令且
T2157_.55.0891a28: 停。別擇好地起修。洎八月二十八日又勅語
T2157_.55.0891a29: 元琮故辯正三藏荼毘得舍利。令於當寺院
T2157_.55.0891b01: 造舍利塔。至造塔畢建立豐碑。銀青光祿
T2157_.55.0891b02: 大夫御史大夫上柱國憑翊縣開國公嚴郢撰
T2157_.55.0891b03: 文。銀青光祿大夫彭王傅上柱國會稽郡開
T2157_.55.0891b04: 國公徐浩書字
T2157_.55.0891b05: 論曰。自古高僧碩徳寵遇殊恩。生時則榮歿
T2157_.55.0891b06: 則已矣。今大*辯正三藏和上則不如是。生承
T2157_.55.0891b07: 恩渥歴事三朝。授以列卿品加特進。及臥疾
T2157_.55.0891b08: 也勞問相仍。中使名醫晨夕相繼。特加開府
T2157_.55.0891b09: 封肅國公。洎乎薨焉上彌震悼。輟朝三日錫
T2157_.55.0891b10: 増優。授以司空謚大*辯正仍號和上。先
T2157_.55.0891b11: 古未聞。城外茶毘寺中起塔不日不月悉成
T2157_.55.0891b12: 就焉。兼樹豐碑紀其徳行。冠絶今古。首出僧
T2157_.55.0891b13: 論。亞相作文。王傅書字。斯乃萬代不朽也。
T2157_.55.0891b14: 此之所述略擧大綱。若欲具知備如司空大
T2157_.55.0891b15: *辯正廣智三藏表制集中廣説。然所譯經一
T2157_.55.0891b16: 百一十部都一百四十三卷。無失一部一
T2157_.55.0891b17: 卷。事歴三朝准上勅文。編入貞元新定釋教
T2157_.55.0891b18: 目録中矣
T2157_.55.0891b19: 貞元新定釋教目録卷第十六
T2157_.55.0891b20:
T2157_.55.0891b21:
T2157_.55.0891b22:
T2157_.55.0891b23: 貞元新定釋教目録卷第十七
T2157_.55.0891b24:  *西京西明寺沙門圓照撰 
T2157_.55.0891b25: 總集群經録上之十七
T2157_.55.0891b26: 今聖神文武皇帝朝
T2157_.55.0891b27: 大乘理趣六波羅蜜多經一部十卷御製序
T2157_.55.0891b28: 大花嚴長者問佛那羅延力經一卷
T2157_.55.0891b29: 般若波羅蜜多心經一卷
T2157_.55.0891c01: 守護國界主陀羅尼經一部十卷貞元六年
庚午譯
T2157_.55.0891c02: 本生心地觀經一部八卷御製序貞元
六年庚午譯
T2157_.55.0891c03:   右五部三十卷其本見在
T2157_.55.0891c04: 般若三藏續翻譯經記曰。昔秦主姚氏有連
T2157_.55.0891c05: 理樹生於朝庭。龜茲羅什踐西涼而入貢。今
T2157_.55.0891c06: 我皇濬哲。有合蔓瓜生於御苑。罽賓龍象汎
T2157_.55.0891c07: 南海以來朝。手持梵經六波羅蜜。大臣聞奏。
T2157_.55.0891c08: 帝兪其言制委有司。精選碩徳就西明寺譯
T2157_.55.0891c09: 訖。奏聞者即三藏法師其人矣。法師梵名般
T2157_.55.0891c10: 刺若唐言
智惠
北天竺境迦畢試國人也言罽賓
者訛略
T2157_.55.0891c11: 喬答摩氏言瞿曇者
訛略不正
頴晤天假七歳發心。違侍
T2157_.55.0891c12: 二親歸依三寶。時依大徳名調伏軍。諷四阿
T2157_.55.0891c13: 含經滿十萬偈阿毘達摩二萬餘偈。又乃隨
T2157_.55.0891c14: 師詣迦湿蜜。至年二十具足律儀。諷薩婆多
T2157_.55.0891c15: 近四萬偈及倶舍論偈二萬八千并大婆沙。
T2157_.55.0891c16: 兼受其義。七年此國學習小乘。至二十三詣
T2157_.55.0891c17: 中天竺那蘭陀寺。受大乘唯識瑜伽中邊等
T2157_.55.0891c18: 論及聲明論。學與金剛經因明醫明工律論
T2157_.55.0891c19: 等。並依智護進友智友三大論師。時乃遊從
T2157_.55.0891c20: 雙林八塔。往來瞻禮一十八年。時聞南天尚
T2157_.55.0891c21: 持明藏。遂便住詣諮禀未聞。有灌頂師厥名
T2157_.55.0891c22: 法稱。受瑜伽教入曼荼羅。三密護身五部契
T2157_.55.0891c23: 印。如是承奉住經一年。諷滿三千五百餘偈。
T2157_.55.0891c24: 嘗聞支那大國。文殊在中。東赴大唐誓傳佛
T2157_.55.0891c25: 教。汎海東邁架險乘航。垂至廣州風飄却
T2157_.55.0891c26: 返。至執師子國之東隅。又集資糧堅修船
T2157_.55.0891c27: 舶。備歴南海路次國中建中二年垂至廣府
T2157_.55.0891c28: 風吹舶破平沒數船。始從五更洎于日出。或
T2157_.55.0891c29: 漂或溺頼遇順風。所持資財梵夾經論。遭此
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]