大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

大唐貞元續開元釋教録 (No. 2156_ 圓照集 ) in Vol. 55

[First] [Prev] 763 764 765 766 767 768 769 770 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

各撰三卷。并譯經圖紀二卷。並已成就。伏
願。上資聖壽永福無彊。四海長清萬方一
徳。謹隨状陳進以聞。輕冒天威。伏聽聖
旨。沙門圓照誠惶誠恐謹進。貞元十年四
月十九日。西明寺翻經臨壇沙門圓照状

右七部十一卷同第六帙
唐朝傳法三學大徳碑記集一十五卷
建中興元貞元制旨釋門表奏集二卷
御題章敬寺詩太子百寮奉和詩集三卷
大唐貞元續開元釋教録三卷上卷翻經中卷疏
記集下卷入藏録
  右四部共二十三卷。分爲第七第八帙
右貞元新集總二十九部。除目録共八十六
卷。或先朝制旨。或今上湛恩。皆奬勸釋門使
修梵行。福利家國普及有情。伏以。開元十八
年歳在庚午。沙門智昇修釋教録。洎今甲戌
又經六十五年。中間三藏翻經藏内並無收
管。恐年代浸遠人疑僞經。又先聖大暦七年
許編入録。制文如上宣示流行。圓照素無藝
能。不揆愚拙。謹隨聞見勵己書之。録成三卷。
伏冀。聖祚遐長福延萬葉。文武百寮盡孝盡
忠。三寶永興遠安邇肅。如聖恩允許。伏乞宣
布流行。輕冒天威。伏深戰越謹進
貞元十年十二月二十五日。翻經臨壇西明
寺沙門圓照状進
大唐貞元續開元釋教録卷中

大唐貞元續開元釋教録卷下入藏
 甲戌歳西明寺翻經
臨壇沙門圓照集上 
四朝應制所翻經論。及念誦法。并修疏記碑
表録集等。總三百四十五卷分成三
十帙
一百九十三卷經論及念誦法
六十四卷經律疏義
八十八卷貞元新集古今制詔碑表記録
一百九十三卷經論及念誦法
玄宗朝金剛智三藏洎
代宗朝。贈開府儀同三司。諡大弘教三藏和
尚。上所翻譯經已入目者。總一部四卷不入今
計中
金剛頂瑜伽中略出念誦法四卷亦云
 八十一

  右已編入開元釋教録。不入今計數中
玄宗朝所翻經遺漏。未及入古今録者。總
五部六卷
金剛恐怖集會方廣儀軌觀自在菩薩三世最
勝心明王經一卷在不空三藏所
譯經第一帙收
 二十二紙
大威力烏摳瑟摩明王經二卷或三卷 三十五
  紙
穢跡金剛説神通大滿陀羅尼法術靈要門一
卷 五紙
穢跡金剛法禁百變法一卷 三紙
  右件三部共四卷。並北天竺國三藏沙門
阿質達霰唐言無
能勝將
翻譯
普遍智藏般若波羅蜜多心經一卷 二紙
  右東天竺國三藏沙門法月翻譯梵云達摩
戰涅羅
金剛頂經瑜伽修習毘盧遮那三麽地法一卷
  十五紙
千手千眼觀世音菩薩大身呪本一卷 二紙
千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心
陀羅尼呪本一卷 三紙
不動使者陀羅尼祕密法一卷 十一紙
  右件四部共四卷。南天竺國三藏沙門金
剛智跋析羅
菩提
翻譯
右已上八部共九卷。同爲一帙或十卷
右上八部十卷。並開元録中遺漏。未編入
古今録中故此收爾。代宗朝大暦七年。特
進試鴻臚卿大興善寺大廣智不空三藏
奏。玄宗肅宗今上三朝已來。所翻譯經論。
總七十七部。共一百四十一卷。并都目一
卷。具列如左
金剛頂瑜伽眞實大教王經三卷經内題云金剛
頂一切如來眞
  實攝大乘現
證大乘王經
四十三紙
金剛頂瑜伽般若理趣經一卷經内題云大樂金剛
不空眞實三摩耶經
  般若波羅蜜
多理趣品
八紙
觀自在菩薩授記經一卷經内題云佛説大方廣曼
殊室利經觀自在菩薩授
  記品第
三十一
十二紙
瑜伽念殊經一卷經内題云金剛頂瑜伽念
珠經於十萬廣頌中略出
二紙
奇特佛頂經三卷經内題云一字奇特
佛頂經現威徳品
六十八紙
觀自在菩薩最勝明王心經一卷經内題云金剛
恐怖集會方廣
儀軌觀自在菩薩三世最
勝心明王經序品第一
二十二紙
  右六部共十一卷經。同第一帙
金剛頂瑜伽文殊師利菩薩經一卷經内題云法
一品亦名五
  字呪
十二紙
阿唎多羅阿嚕力經一卷經内題云阿唎多羅陀
羅尼阿嚕力品第十四
  十一紙
普賢行願讃一卷 五紙
地藏菩薩問法身讃一卷經内題云百千頌大集經
地藏菩薩請問法身讃
  五紙
出生無邊門經一卷經内題云出生無
邊門陀羅尼經
十紙
大吉祥天女經一卷經内題云佛説大吉祥天女十
二契一百八名無垢大乘經
  七紙
底哩三昧耶一卷經内題云底哩三昧
耶不動使者念誦品
十四紙
十一面觀自在菩薩經三卷經内題云十一面觀自
在菩薩心密言儀軌經
  二十四紙
  右八部經法共十卷同第二帙
吉祥天女十二名號經一卷 二紙
金剛頂瑜伽十八會指歸一卷經内略無
十八會字
九紙
金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
  經中云修
證法門序
十三紙
菩提場所説一字頂輪王經五卷 七十八紙
寶篋經一卷經内題云一切如來心祕密
全身舍利寶篋印陀羅尼經
六紙
金剛壽命陀羅尼經一卷經内題云一切如來
金剛壽命陀羅尼經
二紙
  右六部經共十卷同第三帙
大孔雀明王經三卷經内題云佛母大孔雀明王
經初有啓請法在上卷經前
  十紙
大雲輪請雨經二卷經内題云大
雲請雨經
二十四紙
雨寶陀羅尼經一卷經内題中加
佛説兩字
五紙
蘘麌利童女經一卷經内題
加佛説
四紙
稻𦼮喩經一卷經内題云慈氏菩薩所
説大乘縁生稻𦼮喩經
八紙
大寶廣博樓閣經三卷經内題云大寶廣博樓
閣善住祕密陀羅尼
  四十五紙
  右六部經共一十一卷同第四帙
菩提場莊嚴經一卷經内題云菩提場
莊嚴陀羅尼經
三十二紙
除一切疾病陀羅尼經一卷 一紙
能淨一切眼陀羅尼經一卷經内題云能淨一切
眼疾病陀羅尼經
 二
  紙
施焔口餓鬼陀羅尼經一卷經内題云佛説救拔
焔口餓鬼陀羅尼經
  紙
三十五佛名經一卷經内題云佛説三十五佛名
禮懺文出烏波離所問經
  紙
八大菩薩曼茶羅經一卷 三紙
葉衣觀自在菩薩陀羅尼經一卷經内略無
陀羅尼字
八紙
訶利帝母經一卷經内題云訶
利帝母言法
 三紙
毘沙門天王經一卷 四紙
觀自在菩薩説普賢陀羅尼經一卷 七紙
  右十部共十卷同第五帙
文殊問字母品經一卷三紙
金剛頂蓮花部心念誦法一卷經内云念
誦儀軌
二十三
  紙
金剛頂瑜伽千手千眼觀自在念誦法一卷
  卷經内題菩
薩修行儀軌
二十八紙
無量壽如來念誦儀軌一卷經内云修觀
行供養儀軌
十二紙
阿閦如來念誦法一卷經内云念
誦供養法
十紙
佛頂尊勝念誦法一卷經内云佛頂尊勝
陀羅尼念誦儀軌
八紙
金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法一卷 十
  三紙
金剛王菩薩念誦法一卷經内云祕密
念誦儀軌
十二紙
普賢金剛薩埵念誦法一卷經内云瑜伽
念誦儀軌
 十二紙
金剛頂瑜伽五祕密修行儀軌一卷經内云金剛
薩埵五祕密
  修行念
誦儀軌
十二紙
右十部儀法共十卷同第六帙
金剛壽命念誦法一卷經内云陀羅
尼念誦法
三紙
一字頂輪王瑜伽經一卷經内云瑜伽翳迦訖沙羅
烏瑟尼沙斫訖囉眞言安
  怛陀那儀則一字
頂輪王瑜伽經
六紙
一字佛頂輪王念誦儀軌一卷經内題中
無佛字
十二紙
仁王般若念誦法一卷 十五紙
如意輪念誦法一卷經内云觀自在如
意輪菩薩念誦法
八紙
大虚空藏菩薩念誦法一卷 五紙
瑜伽蓮華部念誦法一卷 七紙
聖觀自在菩薩心眞言觀行儀軌一卷經内云瑜
伽觀行儀
  六紙
觀自在多羅瑜伽念誦法一卷經内云金剛頂經
多羅菩薩念誦法
  十三紙
甘露軍吒利瑜伽念誦法一卷經内題云甘露軍吒
利菩薩供養念誦成
  就儀
十八紙
右十部經法共十卷同第七帙
花嚴入法界品四十二字觀門一卷經内題云大
方廣佛花嚴
  六紙
文殊讃法身禮一卷經内題云大聖文殊師利
菩薩讃佛法身禮并序
三紙
受菩提心戒儀一卷經内題云最上乘教受戒懺
悔文普賢瑜伽阿闍梨集
  紙
金剛頂瑜伽三十七尊禮一卷經内題云金剛頂經
金剛界大道場毘盧
遮那如來身受用身内證智眷屬法
身異名佛最上乘三摩地禮懺文
四紙
般若理趣經釋二卷經内題云大樂金剛不空眞實三
昧耶經般若波羅蜜多理趣釋
  三十二紙
大曼荼羅十七尊釋一卷經内題云般若波羅蜜多
理趣經大安樂不空三昧
  耶眞實金剛菩薩等一
十七大曼荼羅義述
三紙
金剛頂瑜伽護摩儀一卷經内云
儀軌
八紙
都部陀羅尼目一卷經内題云陀羅
尼門諸部要目
四紙
大乘縁生論一卷論内題云聖
者鬱楞起造
十紙
七倶胝佛母陀羅尼經一卷經内題云七倶胝佛母
所説准提陀羅尼經
  十九紙
  右十部經論法共十一卷。同第八帙
大虚空藏菩薩所問經八卷或云
大集
 一百七紙
  右一部經共八卷同第九帙
仁王經二卷經内題云仁王護國般若
波羅蜜多經并御製序
三十五紙
密嚴經三卷經内題云大乘密
嚴經并御製序
五十一紙
仁王念誦儀軌一卷經内題云仁王護國般若波
羅蜜多經陀羅尼念誦儀軌
  九紙
  右已上經等。並出大暦七年正月十六日。
代宗勅下流行目中宜編入一切經目録
准元奏状一百一卷勅下欠二卷具定得九十八卷於
中三卷是仁王疏今移在下疏目中見定得九十七卷
次後續譯進上具件如後
大聖文殊師利菩薩佛刹功徳莊嚴經三卷
  五十一紙
成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌一卷 二
  十五紙
  右通前仁王等經總五部共十卷同第十帙
金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
誦儀一卷 十一紙
大樂金剛薩埵修行成就儀軌一卷出吉祥勝初
教王瑜伽經
  十五紙
大藥叉女歡喜母并愛子成就法一卷亦名訶哩
底母法
  十二紙
普遍光明大隨求陀羅尼經二卷經内題云普遍
光明清淨熾盛
如意寶印心無能勝大
明王隨求陀羅尼經
三十二紙
金剛頂超勝三界説文殊五字眞言勝相一卷
  三紙
五字陀羅尼頌一卷并梵字八紙
聖閻曼徳迦威怒王立成大神驗念誦法一卷
  十八紙
文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品一卷
  十一紙
不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光眞言一卷
  空羂索經
二十八
二紙
右九部經法共十卷同第十一帙
聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經一卷
  四十八紙
大威怒烏芻澁摩儀軌一卷 十紙
佛説摩利支天經一卷 四紙
金剛頂經一字頂輪王瑜伽一切時處念誦成
佛儀軌一卷 八紙
佛爲優填王説王法政論經一卷 九紙
大方廣如來藏經一卷 十八紙
佛説一髻尊陀羅尼經一卷 十四紙
速疾立驗摩醯首羅天説迦婁羅阿尾奢法一
卷 六紙
  右八部經法共十卷同第十二帙
大日經略攝念誦隨行法一卷亦名五支略
念誦要行法
 二紙
大毘盧遮那成佛神變加持經略示七支念誦
隨行法一卷 三紙
木槵經一卷 一紙
金剛頂瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法一品
  亦名文殊五字
念誦法并梵字
二十四紙
曼殊室唎童子菩薩五字瑜伽法一卷并梵字
  二紙
金剛頂降三世大儀軌一卷經内題云金剛頂降三
世大儀軌法王教中觀
自在菩薩心眞言一切
如來蓮花大曼荼羅
四紙
文殊師利菩薩及諸仙所説吉凶時日善惡宿
曜經二卷 四十紙
金剛頂經觀自在王如來修行法一卷 六紙
金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論
一卷亦云瑜伽總持教門説
菩提心觀行修持義
七紙
  右九部經論法共十卷同第十三帙
瑜伽金剛頂經釋字母品一卷 二紙
修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀軌一卷
  七紙
仁王般若陀羅尼釋一卷 七紙
觀自在大悲成就瑜伽蓮華部念誦法門一卷
  亦名成就大
悲觀自在
十二紙
佛説大孔雀明王畫像壇場儀軌一卷 四紙
  餘
金剛手光明灌頂經最勝立印聖無動尊大威
怒王念誦儀軌法品一卷
十一
  紙
末利支提婆花鬘經一卷 十一紙
大聖天歡喜雙身毘那夜迦法一卷 三紙
觀自在菩薩如意輪瑜伽一卷 九紙
金輪王佛頂略念誦法一卷 三紙
金剛瑜伽降三世成就極深密門一卷 三紙
  右十一部經法共十一卷同第十四帙
今朝所翻經 聖神文武皇帝貞元四年歳
次戊辰勅罽賓國三藏沙門般若與沙門利
言等譯
大乘理趣六波羅蜜多經十卷 一百六十紙
大花嚴長者問佛那羅延力經一卷 二紙
般若波羅蜜多心經一卷 二紙
  右件三部十二卷同第十五帙
守護國界主陀羅尼經十卷般若共牟
尼室利譯
一百五十
  五紙
  右一部十卷同第十六帙貞元
六年
本生心地觀經一部八卷并三藏
般若譯
  右一部八卷同第十七帙貞元
六年
十力經一卷 安西三藏勿提提犀魚譯於安
西譯
  三紙
迴向輪經一卷 四紙
十地經九卷 一百二十一紙 于闐三藏尸
  羅達磨於北庭譯
  右三經十一卷同第十八帙
千臂千鉢曼殊室利經十卷 大唐贈開府儀
  同三司諡大弘教三藏金剛智於長安薦
福寺譯
  右一部十卷同第十九帙
共一百二十二部。二百一卷。計二十帙
六十四卷經律疏義
  代宗朝新再譯
仁王護國般若波羅蜜多經疏三卷
  右翻經大徳青龍寺沙門良賁奉勅撰
大集大虚空藏菩薩所問經疏四卷
大聖文殊師利菩薩佛刹功徳莊嚴經疏三卷
發菩提心義一卷 六紙
發菩提心戒一卷并三聚淨戒
及十善法戒
共十三紙
  右四部共九卷。並翻經講論大徳大興善
寺沙門潜眞奉勅撰
右通仁王經疏共一十二卷 同第一帙
僉定四分律疏十卷
  右京城臨壇大徳如淨惠徹等一十四人。
奉代宗六暦十三年十一月二十七日勅。於
大安國寺戒律院僉定。至今上建中二年
二月十三日修撰訖進上。制下流行
右律疏一部十卷。第二帙
大乘理趣六波羅蜜多經疏十卷
  右翻經大徳西明寺沙門良秀等奉勅撰
右經疏一部十卷第三帙
又大乘理趣六波羅蜜多經疏十卷
  右翻經大徳醴泉寺沙門超悟等奉勅撰
右經疏一部十卷同第四帙
又大乘理趣六波羅蜜多經疏十卷各分上下
成二十卷
大乘理趣六波羅蜜多經疏例訣一卷
大乘理趣六波羅蜜多經疏義目一卷
  右翻經大徳光宅寺沙門道岸。章敬寺大
徳沙門智通等奉勅撰
右經疏一部均成二十卷。并例訣義目共
二十二卷。分爲第五第六帙
八十八卷貞元新集古今制令碑表記録 高宗
置京師西明寺制令集二卷寺碑
附出
  右沙門圓照謹依元勅令本集出
京師西明寺録三卷
釋氏道宣感通記一卷
開中創立戒壇圖經一卷
  右終南山故大徳西明寺上座釋氏道宣律
師修述。共三部五卷。未入一切經藏。今請
編入目録
睿宗玄宗釋氏系録一卷
  右諡大慧禪師沙門一行。開元年奉勅修
撰已編入史。總有四條。一網維塔寺。二
説法旨歸。三坐禪修證。四三法服衣。於
中齋法附
故金剛智三藏行記一卷
  右灌頂弟子正議大夫行中書舍人侍皇太
子諸王文章集賢院學士呂向紀
東京大廣福寺故金剛三藏塔銘一卷并序
  右混倫翁撰并書。已上七部十卷。同爲第
一帙
大唐安國大法師釋利渉紀傳十卷
  右左監門衞率府録事參軍趙充勛字撰修

右爲一部同第二帙
先天開元天寶誥制集三卷碑表状
附見
  右沙門圓照謹依年代次而述之
肅宗制旨碑表集一卷
代宗制旨碑表集一卷
贈司空諡大辯正大廣智不空三藏碑表集七

  右四部共十二卷同爲第三帙
大唐再修隋故傳法高僧信行禪師塔碑表集
五卷
翻經臨壇大徳西明安國兩寺上座乘如表状
集三卷
今上修撰僉定四分律疏制旨集一卷
般若三藏續古今翻譯經圖紀二卷
  右四部共十一卷同爲第四帙
大乘理趣六波羅蜜多經音義二卷
三教法王存歿年代本記三卷上卷佛中卷道
下卷儒分三
翻經大徳翰林待詔光宅寺沙門利言集二卷
翻經大徳西明寺上座賜紫沙門良秀集二卷
  右四部共十一卷同爲第五帙
僧寶道唄讃六十首一卷超濟院
讃附見
  右朝散大夫守太子詹事賜紫金魚袋致仕
魯國都昴字高卿撰
再修釋迦牟尼佛法王本記一卷
大聖釋迦牟尼佛現八相身利益天人成正覺
記一卷
判方等道場欲受近圓沙彌懺悔滅罪辯瑞相
記一卷
釋氏五部律翻譯年代傳授人記一卷
新修大莊嚴寺本師釋迦牟尼佛牙寶塔記三

聖朝無憂王寺大聖釋迦牟尼佛眞身舍利塔
記三卷
  右七部共十一卷同爲第六帙
唐朝傳法三學大徳沙門碑記集十五卷
建中興元貞元制旨釋門并表集二卷
御題章敬寺太子百寮奉和詩集三卷
大唐貞元續開元釋教録三卷上卷翻經中卷
疏記下卷入藏
  右四部共二十三卷。分成第七帙第八帙
新譯大方廣佛花嚴經四十卷 罽賓國沙門
般若奉詔譯
  右一部四十卷四帙 六百一十二紙
貞元十二年譯。十四年上。不在此收 通前
般若三藏所譯。共七十卷。都收貞元藏大録
  通前二十三帙
右沙門圓照啓。去年四月皇帝降誕日面奉
令旨許修撰上件釋教録。比爲繕寫。挍勘未
周。不獲啓上。伏以。開元十八年歳在庚午西。
崇福寺沙門智昇修開元釋教録二十卷。洎
去年甲戌。又經六十五年。中間三藏翻經藏
内無憑收管。恐年代&T033064;遠人疑僞經。先聖大
暦七年許編入録。制文具如上卷令宣示中
外流行。又修經律疏義已制流傳。又貞元新
集者。共有八十六卷。或先皇制旨。或今上湛
恩留奬勸。釋勵已書之録成三卷。并問佛那
羅延力經等三經十二卷。伏冀。上資聖祚寶
暦遐長。殿下諸王福延萬業。文武百辟盡孝
盡忠。三寶永興遠安邇肅。如或上聞聖慈允
許。伏乞宣布天下流行。輕冒威嚴伏希詳覽。
謹奉啓 貞元十一年四月二十四日。翻經
臨壇西明寺沙門圓照啓上
大唐貞元續開元釋教録卷下


Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev] 763 764 765 766 767 768 769 770 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]