大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

開元釋教録略出 (No. 2155_ 智昇撰 ) in Vol. 55

[First] [Prev] 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

大乘法界無差別論一卷 唐于闐三藏提雲
  般若譯
破外道小乘四宗論一卷 元魏天竺三藏菩
  提留支譯
破外道小乘涅槃論一卷 元魏三藏菩提留
  支譯 上十六論十六卷同帙計一百一十
二紙
總計合大乘經律論見流行者凡 六百三
十八部二千七百四十五卷二百五十八帙
開元釋教録略出卷第二開元釋教録略出卷第三
 *唐崇福寺沙門智昇撰 
長阿含經二十二卷 姚秦罽賓三藏佛陀耶
  舍共竺法念譯 自二帙計四百四十八

中阿含經六十卷或五十
八卷
 東晋罽賓三藏瞿曇
  僧伽提婆譯 自六帙計一千一百八十一

増一阿含經五十一卷 東晋罽賓三藏瞿曇
  僧伽提婆譯 自五帙計八百四十一紙

雜阿含經五十卷 宋天竺三藏求那跋陀羅
  譯自五帙計一千八十四紙
別譯雜阿含經二十卷 失譯 自二帙計三
  百一十八紙
佛般泥洹經二卷或直云
泥洹經
 西晋河内沙門白法
  祖譯
般泥洹經二卷或無
般字
 新爲失譯附東晋録
大般涅槃經三卷 東晋平陽沙門釋法顯譯
人本欲生經一卷 後漢安息三藏安世高
  譯
尸迦羅越六向拜經一卷或云尸迦羅
越六方禮經
 後漢安息
  三藏安世高譯
梵志阿&T075586;經一卷一名佛開解字一
名阿&T075586;摩納經
 呉月支優婆
  塞支謙譯
梵網六十二見經一卷一名梵
網經
 呉月支優婆塞
  支謙譯
寂志果經一卷 東晋西域沙門竺曇無蘭譯
  上八經十二卷同帙計二百二十四紙
起世經十卷 隋天竺三藏闍那崛多等譯 自
  一帙計一百七十四紙
起世因本經十卷 隋天竺三藏達摩笈多譯
  自一帙計一百七十六紙
樓炭經六卷或云大
樓炭經
西晋沙門譯法炬共法立譯
長阿含十法報經二卷一名多増道章經
或直云十報經
 後漢安
  息三藏安世高譯
中本起經二卷或云太子
中本起經
後漢西域沙門曇果共
  沙門康孟詳譯 上三經十卷同帙計一百
七十八紙
七知經一卷或云七
智經
 呉月支優婆塞支謙譯
鹹水喩經一卷或云鹹
水譬經
 僧祐録云安公失譯經
  今附西晋録
一切流攝守因經一卷 後漢安息三藏安世
  高譯
四諦經一卷 後漢安息三藏安世高譯
恒水經一卷亦云恒
水喩經
 西晋沙門釋法炬譯
本相倚致經一卷亦云大相
倚致經
 後漢安息三藏安
  世高譯
縁本致經一卷 失譯今附東晋録
頂生王故事經一卷或云頂
生王經
 西晋沙門釋法炬
  譯
文陀竭王經一卷 北涼天竺三藏曇無讖譯
閻羅王五天使者經一卷一名鐵城
尼犂經
 宋沙門釋惠
  簡譯
鐵城泥犁經一卷 東晋西域沙門竺曇無蘭
  譯
古來世時經一卷 失譯今附東晋録
阿那律八念經一卷或直云八念經亦
名禪行斂意經
 後漢西域
  三藏支曜譯
離睡經一卷亦名菩薩
訶睡眠經
西晋三藏竺法護譯
是法非法經一卷 後漢安息三藏安世高譯
求欲經一卷 西晋沙門釋法炬譯
受歳經一卷 西晋沙門竺法護譯
梵志計水淨經一卷 失譯今附東晋録拾遺
  編入
苦陰經一卷一名陰
因事經
 失譯在後漢録拾遺編入
釋摩男本經一卷 呉月支優婆塞支謙譯
苦陰因事經一卷 西晋沙門釋法炬譯
樂想經一卷 西晋三藏竺法護譯
漏分布經一卷 後漢安息國三藏安世高譯
阿耨&T075586;經一卷 東晋西域沙門竺曇無蘭譯
諸法本經一卷 呉月支優婆塞支謙譯
瞿曇彌記果經一卷 宋沙門釋惠簡譯
瞻婆比丘經一卷或云瞻
波經
 西晋沙門釋法炬譯
伏婬經一卷 西晋沙門釋法炬譯
魔嬈亂經一卷一名魔王入目揵蘭腹
經亦云弊魔試目連經
 失譯在漢
  録
弊魔試目連經一卷一名魔
嬈亂經
 呉月支優婆塞支
  謙譯上三十經三十卷同帙計一百三十五

頼吒和羅經一卷一名羅漢頼
吒和羅經
 呉月支優婆塞支
  謙譯
善生子經一卷 西晋沙門支法度譯
數經一卷 西晋沙門法炬譯
梵志頞羅延問種尊經一卷 東晋沙門竺曇
  無蘭譯
三歸五戒慈心厭離功徳經一卷 失譯今附
  東晋録
須達經一卷一名須達
長者經
 蕭齊天竺三藏求那毘
  地譯
佛爲黄竺園老婆羅門説學經一卷 僧祐録
  失譯今附宋録
梵魔喩經一卷 呉月支優婆塞支謙譯
尊上經一卷 西晋三藏竺法護譯
鸚鵡經一卷亦名兜
調經
 宋天竺三藏求那跋陀羅
  譯
兜調經一卷 僧祐録云安公失譯經今附西
  晋録
意經一卷 西晋三藏竺法護譯
應法經一卷 西晋三藏竺法護譯
泥犁經一卷或云阿
泥犂經
 東晋西域沙門竺曇無蘭
  譯
優婆夷墮舍迦經一卷 僧祐録中失譯經今
  附宋録
齋經一卷一名持
齋經
 呉月支優婆塞支謙譯
鞞摩肅經一卷 宋天竺三藏求那跋陀羅譯
婆羅門子命終愛念不離經一卷 後漢安息
  三藏安世高譯
十支居士八城人經一卷亦直云
十支經
 後漢安息三
  藏安世高譯
邪見經一卷 僧祐録中失譯今附宋録
箭喩經一卷 失譯今附東晋録
普法義經一卷一名具法行經亦
名普義第一
 後漢安息三藏
  安世高譯
廣義法門經一卷第三譯 陳天竺三藏眞諦譯
戒徳香經一卷或云戒
徳經
 東晋西域沙門竺曇無
  蘭譯
四人出現世間經一卷 宋天竺三藏求那跋
  陀羅譯
波斯匿王太后崩塵土坌身經一卷 西晋沙
  門釋法炬譯
須摩提女經一卷 呉月支優婆塞支謙譯
婆羅門避死經一卷 後漢安息三藏安世高
  譯
食施獲五福報經一卷一名施色力經
一名福徳經
 失譯今附
  東晋録
頻毘娑羅王詣佛供養經一卷亦云
頻婆
 西晋沙門
  釋法炬譯
長者子六過出家經一卷 宋沙門釋法簡譯
鴦崛摩經一卷或有作魔字
一名指鬘經
 西晋三藏竺法護譯
  上三十二經三十二卷同帙計一百六十一

鴦崛髻經一卷 西晋沙門釋法炬譯
力士移山經一卷或直云移山經
亦云四未有經
 西晋三藏竺法
  護譯
四未曾有法經一卷亦云四未曾
有經無法字
 西晋三藏竺法
  護譯
舍利弗摩目捷連遊四衢經一卷 後漢外國
  三藏康孟詳譯
七佛父母姓字經一卷一名七佛
姓字經
 曹魏失譯
放牛經一卷亦云牧
牛經
 姚秦三藏鳩摩羅什譯
縁起經一卷亦云十
二縁起
 唐三藏玄奘譯
十一想思念如來經一卷或云十
二思惟
 宋天竺三藏
  求那跋陀羅譯
四泥犁經一卷或云四
大泥犁
 東晋西域沙門竺曇無
  蘭譯
阿那邠邸化七子經一卷 後漢安息三藏安世
  高譯
大愛道般泥洹經一卷 西晋河内沙門白法
  祖譯
佛母般泥洹經一卷 宋沙門釋惠簡譯
國王不犁先尼十夢經一卷 東晋西域沙門
  竺曇無蘭譯
舍衞國王夢見十事經一卷 僧祐録中云安公
  失譯經今附西晋録
阿難同學經一卷 後漢安息三藏安世高
  譯
五蘊皆空經一卷 *唐三藏義淨譯
七處三觀經二卷 後漢安*息三藏安世高
  譯
聖法印經一卷亦直云聖印經
亦云惠印經
 西晋三藏竺法護
  譯
雜阿含經一卷 失譯在魏呉録
五陰譬喩經一卷一名水沫所漂
經亦名五陰喩
 後漢安息三藏
  安世高譯
水沫所漂經一卷亦云河中大聚沫
或云聚沫譬經
 東晋西域沙
  門竺曇無蘭譯
不自守意經一卷或無
意字
 呉月支優婆塞支謙譯
滿願子經一卷 晋代失譯今附東晋録
轉法輪經一卷或云法
輪轉經
 後漢安息三藏安世高
  譯
三轉法輪經一卷 *唐三藏義淨譯
八正道經一卷 後漢安息三藏安世高譯
難提釋經一卷 西晋沙門釋法炬譯
馬有三相經一卷亦云善馬
有三相
 後漢西域三藏支
  曜譯
馬有八態譬人經亦直云馬
有八態經
 後漢三藏支曜譯
相應相可經一卷 西晋沙門釋法炬譯
治禪病祕要經二卷或云法
無經字
 宋居士沮渠京聲
  譯 上三十一經三十三卷同帙計一百六
十四紙
摩鄧女經一卷一名阿難爲
蠱道女惑經
 後漢安息三藏安世
  高譯
摩鄧女解形中六事經一卷 失譯今附東晋
  録
摩登伽經三卷 呉天竺沙門竺律炎共支謙
  譯
舍頭諫經一卷一名太子二
十八宿經
 西晋三藏竺法護譯
鬼問目連經一卷 後漢安息三藏安世高譯
雜藏經一卷與前*經
文理稍別
 東晋平陽沙門釋法顯
  譯
餓鬼報應經一卷一名説地獄
餓鬼因縁經
 失譯今附東晋録
阿難問事佛吉凶經一卷或云阿難問事經
亦云事佛吉凶經
 後漢
  安息三藏安世高譯
慢法經一卷 西晋沙門釋法炬譯
阿難分別經一卷 乞伏秦沙門釋聖堅譯
五母子經一卷 呉月支優婆塞支謙譯
沙彌羅經一卷 僧祐録中安公關中異譯經
  在三秦録
玉耶女經一卷或云玉
耶經
 僧祐録云安公失譯經
  今附西晋録
玉耶經一卷一云長者詣佛
説子婦無敬經
 東晋西域沙門竺
  曇無蘭譯
阿遬達經一卷 宋天竺三藏求那跋陀羅譯
修行本起經二卷一名宿行
本起經
 後漢西域沙門竺
  大力共康孟詳譯 上十六經十九卷同帙
計一百五十紙
太子瑞應本起經二卷 呉月支優婆塞支謙
  譯亦名本起瑞應亦
直云瑞應本起
過去現在因果經四卷 宋天竺三藏求那跋
  陀羅譯
法海經一卷 西晋沙門釋法炬譯
海八徳經一卷 姚秦三藏鳩摩羅什譯
四十二章經一卷 後漢天竺沙門迦葉摩騰
  共竺法蘭譯
柰女耆域因縁經一卷或無因縁字或
直云柰女經
 後漢安息
  三藏安世高譯
罪業應報教化地獄經一卷十地獄
報應經
 後漢安
  息三藏安世高譯
龍王兄弟經一卷一名難龍王經
一名降龍王經
 呉月支優婆塞
  支謙譯
長者音悦經一卷或云長者音悦
不蘭迦葉經
 呉月支優婆塞
  支謙譯 上九經十三卷同帙計一百七十
二紙
禪祕要經三卷或云禪祕
要法經
 姚秦三藏鳩摩羅什
  譯
七女經一卷一名七
女本經
 呉月支優婆塞支謙譯
八師經一卷 呉月支優婆塞支謙譯
越難經一卷一名曰難長者
經一名難經
 西晋清信士聶承遠
  譯
所欲致患經一卷 西晋三藏竺法護譯
阿闍世王問五逆經一卷 西晋沙門釋法炬譯
五苦章句經一卷一名五道
章句經
 東晋西域沙門竺
  曇無蘭譯
堅意經一卷一名堅心正意
經一名堅心經
 後漢安息三藏安世
  高譯
淨飯王涅槃經一卷 宋居士沮渠京聲譯
進學經一卷或云勸
進學經
 宋居士沮渠京
得道梯隥錫杖經一卷亦云錫
杖經
 失譯今附東晋
  録
貧窮老翁經一卷一名貧
老經
 宋沙門釋惠簡譯
三摩竭經一卷一名恕和檀王經
一名難國王經
 天竺沙門竺律
  炎譯
&T042511;沙王五願經一卷一名佛沙
迦王經
呉月支優婆塞支
  謙譯
瑠璃王經一卷 西晋三藏竺法護譯 上十
  五經十七卷同帙計一百四十紙
生經五卷有云五
十五經
 西晋三藏竺法護譯
義足經二卷 呉月支優婆塞支謙譯 上二
  經七卷同帙計一百五十五紙
小乘經單譯八十七部二百一十四卷一十
  七帙
正法念處經七十卷 元魏婆羅門瞿曇般若
  流支譯。自七帙計一千二百四十紙

佛本行集經六十卷 隋天竺三藏闍那崛多
  等譯。自六帙計九百一十四紙

本事經七卷 唐三藏玄奘譯出内
典録
興起行經一卷亦名嚴誡宿縁
經題云出雜藏
 後漢外國三藏康
  孟詳譯
業報差別經一卷 隋洋川郡守瞿曇法智譯
  上三經十卷同帙計一百四十七紙
大安般守意經二卷亦直云大安般經
安公云小安般
 後漢安息
  三藏安世高譯
時入經二卷或作除
字誤也
 後漢安息三藏安世高
  譯
別經一卷 後漢安息三藏安世高譯
分別善惡所起經一卷 後漢安息三藏安世
  高譯
出家縁經一卷一名出家
因縁經
 後漢安*息三藏安世
  高譯
阿含正行經一卷一名正
意經
 後漢安息三藏安世
  高譯
十八泥犁經一卷或云十八
地獄經
 後漢安息三藏安世
  高譯
罵意經一卷 後漢安息三藏安世高譯
法受塵經一卷 後漢安息三藏安世高譯
禪行法想經一卷 後漢安息三藏安世高譯
長者子懊惱三處經一卷云長者懊惱經
亦名三處惱處
 後漢
  安息三藏安世高譯
揵陀國王經一卷或無
國字
 後漢安息三藏安世高
  譯
須摩提長者經一卷 呉月支優婆塞支謙譯
阿難四事經一卷 呉月支優婆塞支謙譯
未生怨經一卷 呉月支優婆塞支謙譯
四願經一卷 呉月支優婆塞支謙譯
黒氏梵志經一卷 呉月支優婆塞支謙譯
猘狗經一卷祐云與
&T026596;狗同
 呉月支優婆塞支謙譯
分別經一卷舊云與阿難分別
經等同本者非也
 西晋三藏竺法護
  譯
八關齋經一卷 宋居士沮渠京聲譯
阿鳩留經一卷 僧祐録中云安公古典經今
  附漢録
孝子經一卷亦云孝子
報恩經
 僧祐録云安公失譯經今
  附西晋録。上二十二經二十四卷同帙計
一百五十五紙
五百弟子自説本起經一卷或云自説亦
云本末經
 西晋三
  藏竺法護譯
大迦葉本經一卷或無
本字
 西晋三藏竺法護譯
四自侵經一卷 西晋三藏竺法護譯
羅云忍辱經一卷或直云
忍辱經
 西晋沙門釋法炬譯
佛爲年少比丘説正事經一卷 西晋沙門釋
  法炬譯
沙曷比丘功徳經一卷 西晋沙門釋法炬譯
時非時經一卷或直云
時經
 外國法師若羅嚴譯莫
  知年代出經後記
自愛經一卷或云自
不自愛經
 東晋西域沙門竺曇無
  蘭譯
中心經一卷亦云中心
正行經
 東晋西域沙門竺曇無蘭
  譯
見正經一卷名生死
變識經
 東晋西域沙門竺曇無蘭
  譯
大魚事經一卷 東晋西域沙門竺曇無蘭譯
阿難七夢經一卷或直云
七夢經
 東晋西域沙門竺曇
  無蘭譯
訶鵰阿那含經一卷一名荷鵰
或作苛字
 東晋西域沙門竺
  曇無蘭譯
燈指因縁經一卷 姚秦三藏鳩摩羅什譯
婦人遇辜經一卷一名婦
遇對經
 乞伏秦沙門釋聖堅
  譯
四天王經一卷 宋涼州沙門釋智嚴共寶雲
  譯
摩訶迦葉度貧母經一卷 宋天竺三藏求那
  跋陀羅譯
十二品生死經一卷 宋天竺三藏求那跋陀
  羅譯
罪福報應經一卷一名轉輪五道
罪福報應經
 宋天竺三藏求
  那跋陀羅譯
五無返復經一卷一名五返
復大義經
 宋居士沮渠京聲
  譯
佛大僧大經一卷 宋居士沮渠京聲譯
耶祇經一卷 宋居士沮渠京聲譯
末羅王經一卷 宋居士沮渠京聲譯
摩達國王經一卷 宋居士沮渠京聲譯
旃陀越國王經一卷或無國
王字
 宋居士沮渠京聲譯
五恐怖世經一卷或無
世字
 宋居士沮渠京聲譯
弟子死復生經一卷或云死亡
更生經
 宋居士沮渠京
  聲譯
懈怠耕者經一卷或云
耕兒
 宋沙門釋惠簡譯
辯意長者子經一卷或云長者子辯意
經或加所問字
 元魏沙門
  釋法場譯
無垢優婆夷問經一卷 元魏婆羅門瞿曇般
  若流支譯 上三十經三十卷同帙計一百
二十九紙
賢者五福經一卷 西晋河内沙門白法祖譯
天請問經一卷 *唐三藏玄奘譯
僧護經一卷或有因
護淨經一
木槵子經一*卷或作患字
又作檈
無上處經一*卷
盧志長者因縁經一*卷
五王經*一卷
出家功徳經一*卷 以上七經倶失譯並附
  東晋録
栴檀樹經一卷 僧祐録云安公古典經今附
  漢録
頞多和多者經一
普達王經一*卷
佛滅度後棺歛葬送經一*卷名比丘師經
亦名師比丘經
鬼子母經一*卷
梵摩難國王經一*卷 以上五經僧祐録云
  安公失譯經今並附西晋録
父母恩難報經一卷亦云
報經
 後漢安息三藏安
  世高譯
孫多耶致經一卷或上加
梵志字
 呉月支優婆塞支謙
  譯
新歳經一卷 東晋西域沙門竺曇無蘭譯
群牛譬經一卷 西晋沙門釋法炬譯
九横經一卷 後漢安息三藏安世高譯
禪行三十七經一卷或加
品字
 後漢安息三藏安世
  高譯
比丘避女惡名欲自殺身經一卷 西晋沙門
  釋法炬譯
比丘聽施經一卷一名聽施
比丘經
 東晋西域沙門竺
  曇無蘭譯
身觀經一卷 西晋三藏竺法護譯
無常經一亦名三
啓經
八無暇有暇經一*卷
長爪梵志請問經一*卷
譬喩經一*卷
略教誡經一*卷
療痔病經一*卷亦云持
瘻經
  以上六經倶唐天后代三藏義淨譯 
作上三十經三十卷同帙計一百八紙
聲聞調伏藏五十四部四百四十六卷四十五
  帙
摩訶僧祇律四十卷 東晋天竺三藏佛陀羅
  共法顯譯單本 自四帙計一千一十五紙

十誦律六十一卷内五十
八卷
 姚秦三藏弗若多羅
  等共羅什譯
後毘尼序三卷 東晋三藏卑摩羅叉續譯自
  六帙計一千四百七十四紙
根本説一切有部毘奈耶五十卷 唐三藏
  義淨譯 自五帙計九百三紙
根本説一切有部苾芻尼毘奈耶二十卷 
  三藏義淨譯。自二帙計三百七十九紙

根本説一切有部毘奈耶雜事四十卷 *唐三
  藏義淨譯。自四帙計六百六十六紙

根本説一切有部尼陀那目得迦十卷 唐*三
  藏義淨譯 自一帙計一百三十四紙
五分律三十卷亦云彌
沙塞律
 宋罽賓三藏佛陀什共
  竺道生等譯。自三帙計六百四十紙

四分律六十卷 姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共
  竺佛念等譯 自六帙計一千三百六十紙

僧祇比丘戒本一卷亦云摩訶
僧祇戒本
 東晋天竺三藏
  佛陀跋陀羅譯
僧祇比丘尼戒本一卷亦云比丘尼波羅
提木叉僧祇戒本
 東晋平
  陽沙門法顯共覺賢譯
十誦比丘戒本一卷亦云十誦波羅
提木叉戒本
 姚秦三藏鳩
  摩羅什譯
十誦比丘尼戒本一卷亦云十誦比丘尼
波羅提木叉戒本
 宋長干
  寺沙門法頴集出
根本説一切有部戒一卷 *唐三藏義淨譯
根本説一切有部苾芻尼戒一卷 *唐三藏義
  淨譯
五分比丘戒本一卷亦云彌沙
塞戒本
 宋罽賓三藏佛
陀什等譯 上七經七卷同帙計一百七十八
  紙
五分比丘尼戒本一卷亦云彌沙
塞尼戒
 宋罽賓三藏
  佛陀什等譯出寶
唱録
四分比丘戒本一卷題云四
分戒本
 *唐西太原寺沙門
  懷素依律集出
四分比丘尼戒本一卷題云四分
尼戒本
 *唐西太原寺
  沙門懷素依律集出
四分僧戒本一卷或無僧字或云
曇無徳戒本
 姚秦罽賓三藏
  佛陀耶舍譯
解脱戒本一卷出迦葉
毘部
 元魏婆羅門瞿曇般若
  流支譯
沙彌十戒法并威儀一卷亦名沙
彌威儀
 失譯今附東
  晋録
沙彌威儀一卷或有經字與前
威儀大同小異
 宋罽賓三藏求摩
  跋摩譯
沙彌尼雜戒文一卷 失譯今附東晋録
沙彌尼戒經一卷 失譯在後漢録
舍利弗問經一卷 失譯。上十經十卷同帙
  計一百七十二紙
根本説一切有部百一羯磨十卷 唐三藏義
  淨譯 自一帙計一百五十一紙
大沙門百一羯磨法一卷出十
誦律
 僧祐録中失譯
  經今附宋録
十誦羯磨比丘要用一卷出十
誦律
 宋沙門釋僧璩
  於揚都中興寺依律撰出
優波離問佛經一卷或云優
波離律
 失譯在後漢録
五分羯磨一卷題云彌沙
塞羯磨本
 *唐大開業寺沙門釋
  愛同集
四分雜羯磨一卷題云曇無徳律部雜
羯磨以結戒場爲首
 曹魏天竺三
  藏康僧鎧譯
曇無徳羯磨一卷以結大
界爲首
 曹魏安息沙門曇諦
  譯
四分比丘尼羯磨法一卷祐云曇無徳羯
磨或云雜羯磨
 宋罽賓
  三藏求那跋摩譯。上七經七卷同帙計二
百二紙
開元釋教録略出卷第三開元釋教録略出卷第四
 唐崇福寺沙門智昇撰 
四分律刪補隨機羯磨一卷 唐崇義寺沙門
  釋道宣集
四分僧羯磨三卷題云羯磨卷上
等出四分律
 *唐西太原寺
  沙門釋懷素依律集
四分尼羯磨三卷題云尼羯磨卷
上等出四分律
 *唐西太原寺
  沙門釋懷素依律集出。上三經七卷同帙
計一百八十五紙
大愛道比丘尼經二卷亦云大愛受戒經
或直云大愛道經
 失譯今
  僧祐録云安公涼土異經今附北涼録
迦葉禁戒經一卷云摩訶比丘經亦
直云眞僞沙門經
 宋居士沮
  渠京聲譯
犯戒報應輕重經一卷出目連問毘尼經
或云目連問經
 後漢安
  息三藏安世高譯
戒銷災經一卷或云戒伏
銷災經
 呉月支優婆塞支謙
  譯
優婆塞五戒相經一卷一名優婆塞
五戒略論
 宋罽賓三藏
  求那跋摩譯
根本説一切有部毘奈耶頌三卷 尊者毘舍
  佉造 *唐三藏義淨譯
根本説一切有部毘奈耶雜事攝頌一卷 *唐
  三藏義淨譯
根本説一切有部毘柰耶尼陀那目得迦攝頌
  一卷 *唐三藏義淨譯
五百問事經一卷 失譯今附東晋 上九經
  十二卷同帙計一百七十九紙
根本薩婆多部律攝十四卷 尊者勝友集
  *唐天后代三藏義淨譯 自二帙計二百七
十五紙
毘尼摩得勒伽一十卷 宋天竺三藏僧伽跋
  摩譯 自一帙計二百四紙
鼻柰耶律十卷一名戒
因縁經
 姚秦涼州沙門竺佛念
  於符秦代譯單本自一帙計一百六十一紙
善見律毘婆沙十八卷或云毘婆娑律
亦直云善見律
 蕭齊外國
  沙門僧伽跋陀羅譯單本
佛阿毘曇經二卷亦云論 陳天竺三藏眞諦譯
  上二經二十卷二帙計四百三十六紙
毘尼母經八卷亦云論 失譯今附秦録單本
大比丘三千威儀經二卷亦云大
僧威儀
 後漢安息三
  藏安世高譯。上二經十卷同帙計二百八

薩婆多毘尼婆沙九卷 失譯今附三秦録
律二十二明了論一卷亦直云
明了論
陳天竺三藏眞
  諦譯上二經十卷同帙計二百二十三紙
聲聞對法藏三十六部七十二帙 此對法藏
諸部不同。流布此方比言爲衆 今者據其有
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev] 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]