大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

開元釋教録略出 (No. 2155_ 智昇撰 ) in Vol. 55

[First] [Prev] 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經一卷
  *唐南天竺三藏菩提留志譯
千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心
  陀羅心陀羅尼經一卷 唐西天竺沙門伽
梵達摩譯
觀世音菩薩祕密藏神呪經一卷 唐于闐三
  藏實叉難陀譯
觀世音菩薩如意摩尼陀尼經一卷 *唐天竺
  三藏寶思惟譯有通卷同上九經十二卷
十三卷同帙計一百六十一紙
開元釋教録略出卷第一開元釋教録略出卷第二
 唐崇福寺沙門智昇撰 
如意輪陀羅尼經一卷 唐天竺三藏菩提流
  志譯
文殊師利根本一字陀羅尼經一卷 *唐三藏
  寶思惟譯
曼殊室利菩薩呪藏中一字呪王經一卷 *唐
  天后代三藏義淨譯
十二佛名神呪經一卷 隋天竺三藏闍那崛
  多等譯
稱讃如來功徳神呪經一卷 *唐三藏義淨譯
觀自在菩薩如意陀羅尼經一卷 *唐三藏義
  淨譯
孔雀王呪經一卷 姚秦三藏鳩摩羅什譯
大金色孔雀王呪經一卷 失譯
佛説大金色孔雀王呪經一卷 失譯
孔雀王呪經二卷 梁扶南三藏僧伽婆羅第
  七譯
大孔雀王經三卷 *唐三藏義淨於東都内道
  場譯 上十一經十四卷同帙計一百七十
一紙
陀羅尼集經十二卷 *唐中天竺三藏阿地
  瞿多譯
十一面觀世音神呪經一卷 周宇文氏天竺
  三藏耶舍崛多等譯
十一面神呪心經一卷 *唐三藏玄奘譯
摩利支天經一卷 失譯
呪五首經一卷 *唐三藏玄奘譯
千轉陀羅尼觀世音菩薩呪經一卷 *唐總持
  寺沙門智通譯
六字神呪經一卷 唐天竺三藏菩提流志譯
七倶胝佛大心准提陀羅尼經一卷 *唐中天
  竺三藏地婆訶羅譯
七倶胝佛母准提大明陀羅尼經一卷 *唐三
  藏金剛智譯 上九經二十卷二帙計三百
八十九紙
觀自在菩薩隨心呪經一卷 *唐總持寺沙門
  智通譯
種種雜呪經一卷 周宇文氏天竺三藏闍那
  崛多譯
佛頂勝陀羅尼經一卷 *唐朝散郎杜行顗奉
  勅譯
佛頂最勝陀羅尼經一卷 *唐中天竺三藏地
  婆訶羅譯
佛頂尊勝陀羅尼經一卷 *唐罽賓沙門佛陀
  波利譯
最勝佛頂陀羅尼淨除業障經一卷 *唐中天
  竺三藏地婆訶羅於東都再譯
佛頂尊勝陀羅尼經一卷 *唐三藏義淨譯
無量門微密持經一卷 呉月支優婆塞支謙
  譯
出生無量門持經一卷 東晋天竺三藏佛陀
  跋陀羅譯
阿難陀目佉尼訶離陀經一卷 宋天竺三藏
  求那跋陀羅譯
無量門破魔陀羅尼經一卷 宋西域沙門功
  徳直共玄暢譯
阿難陀目佉訶離陀隣尼經一卷 元魏天竺
  三藏佛陀扇多譯
舍利弗陀羅尼經一卷 梁扶南三藏僧迦婆
  羅譯
一向出生菩薩經一卷 隋天竺三藏闍那崛
  多等譯
出生無邊門陀羅尼經一卷 *唐至相寺沙門
  智嚴譯
勝幢臂印陀羅尼經一卷 *唐三藏玄奘譯
妙臂印幢陀羅尼經一卷 唐于闐三藏實叉
  難陀譯 上十七經十七卷同帙計一百六
十一紙
無崕際持法門經一卷 乞伏秦沙門聖堅譯
尊勝菩薩所問一切諸法入無量門陀羅尼經
  一卷 高齊居士萬天懿譯
金剛上味陀羅尼經一卷 元魏天竺三藏佛
  陀扇多譯
金剛場陀羅尼經一卷 隋天竺三藏闍那崛
  多等譯
師子奮迅菩薩所問經一卷 失譯
華聚陀羅尼呪經一卷 失譯
華積陀羅尼神呪經一卷 呉月支優婆塞支
  謙譯
六字呪王經一
六字神呪王經一*卷
虚空藏菩薩問七佛經一卷 三經倶失譯
如來方便善巧呪經一卷 隋天竺三藏闍那
  崛多等譯
持句神呪經一卷 呉月支優婆塞支謙譯
陀隣尼鉢經一卷 東晋西域沙門竺曇無蘭
  譯
東方最勝燈王如來經一卷 隋天竺三藏闍
  那崛多等譯
善法方便陀羅尼呪經一卷 失譯
金剛祕密善門陀羅尼經一卷 失譯
護命法門神呪經一卷 唐天竺三藏菩提流
  志譯
無垢淨光大陀羅尼經一卷 *唐西域沙門彌
  陀山譯
請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪經一卷
  東晋外國居士竺難提譯。上十六經十九
卷同帙計一百六十七紙
内藏百寶經一卷 後漢月支三藏支婁迦讖
  譯
温室洗浴衆僧經一卷 後漢安息三藏安世
  高譯
須頼經一卷 前涼月支優婆塞支施崙譯
須頼經一卷 曹魏西域三藏帛延譯
私訶三昧經一卷 呉月支優婆塞支謙譯
菩薩生地經一卷 支謙譯
四不可得經一卷 西晋三藏竺法護譯
梵女守意經一卷 西晋三藏竺法護譯
成具光明定意經一卷 後漢西域三藏支曜
  譯
寶網經一卷 西晋三藏竺法護譯
菩薩行五十縁身經一卷 西晋三藏竺法護
  譯
菩薩修行經一卷 西晋河内沙門白法祖譯
諸徳福田經一卷 西晋沙門法立法炬共譯
大方等如來藏經一卷 東晋天竺三藏佛陀
  跋陀羅譯
佛語經一卷 元魏天竺三藏菩提留支譯
金色王經一卷 元魏婆羅門瞿曇般若留支
  譯
演道俗業經一卷 乞伏秦沙門聖堅譯
百佛名經一卷 隋三藏那連提耶舍譯 上
  十八經十八卷同帙計一百五十六紙
稱揚諸佛功徳經三卷 元魏西域三藏吉迦
  夜共曇曜譯
須眞天子經二卷 西晋三藏竺法護譯
摩訶摩耶經二卷 蕭齊沙門釋曇景譯
除恐災患經一卷 乞伏秦沙門聖堅譯
孛經一卷 呉月支優婆塞支謙譯
觀世音菩薩授記經一卷 宋黄龍沙門釋曇
  無竭譯。上六經十卷同帙計一百八十六

海龍王經四卷 西晋三藏竺法護譯
首楞嚴三昧經三卷 姚秦三藏鳩摩羅什譯
觀普賢菩薩行法經一卷 宋罽賓三藏曇摩
  蜜多譯
觀藥王藥上菩薩經一卷 宋西域三藏畺良
  耶舍譯
不思議光菩薩所問經一卷 姚秦三藏鳩摩
  羅什譯。上五經十卷同帙計一百七十七

十住斷結經十四卷 姚秦涼州沙門竺佛念
  譯
諸佛要集經二卷 西晋三藏竺法護譯
未曾有因縁經二卷 蕭齊沙門釋曇景譯
  上三經一十八卷二帙計二百七十二紙

菩薩瓔珞經十三卷 姚秦涼州沙門竺佛念
  譯
超日明三昧經二卷 西晋清信士聶承遠譯
  上二經一十五卷二帙計二百九十四紙

賢劫經十卷 西晋三藏竺法護譯 自一帙
  計二百一紙南藏作二
百一紙
大乘經單譯一百三十部二百九十三卷二十
  四帙
大法炬陀羅尼經二十卷 隋天竺三藏闍那
  崛多等譯 自二帙計三百六紙
大威徳陀羅尼經二十卷 隋天竺三藏闍那
  崛多譯 二帙計二百七十四紙
佛名經十二卷
  元魏天竺三藏菩提留支譯
三劫三千佛名經三卷 過去莊嚴劫千佛名
  經一卷 現在賢劫千佛名經一卷 未
來星宿劫千佛名*經一卷 失譯出長
房録
上二
部二帙十五卷計三百六十七紙
五千五百佛名經八卷 隋天竺闍那崛多等
  譯
不思議功徳諸佛所護念經二卷 曹魏代譯
  失三藏名 上二經十卷同帙計一百六十
六紙
華手經十卷一名攝諸
善根經
姚秦三藏鳩摩羅什譯
  自一帙十卷計二百三十六紙使
大方等陀羅尼經四卷 北涼沙門法衆於高
  昌郡譯
僧伽吒經四卷 元魏優禪尼國王子月婆首
  那譯
力莊嚴三昧經三卷 隋天竺三藏那連提耶
  舍譯
大方廣圓覺修多羅了義經一卷 唐罽賓沙
  門佛陀多羅譯 上四經十二卷同帙計一
百八十一紙
觀佛三昧海經十卷 東晋天竺三藏佛陀跋
  陀羅譯 自一帙計一百六十七紙
大方便佛報恩經七卷 失譯
菩薩本行經三卷 失譯 上二經十卷同帙
  計一百八十一紙
法集經六卷 元魏天竺三藏菩提留支譯
觀察諸法行經四卷 隋天竺三藏闍那崛多
  等譯 上二經十卷同帙計一百九十五紙

菩薩處胎經五卷 姚秦涼州沙門竺佛念譯
弘道廣顯三昧經四卷 西晋三藏竺法護譯
然燈功徳經一卷 高齊天竺三藏那連提耶
  舍譯 上三經十卷同帙計一百九十一紙

央崛魔羅經四卷 宋天竺三藏求那跋陀羅
  譯
無所有菩薩經四卷 隋天竺三藏闍那崛多
  等譯
明度五十校計經二卷 後漢安息三藏安世
  高譯 上三經十卷同帙計一百八十三紙

中陰經二卷 姚秦涼州沙門竺佛念譯
大法鼓經二卷 宋天竺三藏求那跋陀羅譯
文殊師利問經二卷 梁扶南三藏僧伽那羅
  譯
月上女經二卷 隋天竺闍那崛多等譯
大方廣如來祕密藏經二卷 失譯 上五經
  十卷同帙計一百九十四紙
大乘密嚴經三卷 唐中天竺三藏地婆訶羅
  譯
占察善惡業報經二卷 外國沙門菩提登譯
蓮華面經二卷 隋天竺三藏那連提耶舍譯
文殊師利問菩薩署經一卷 後漢月支三藏
  支婁迦讖譯
大乘造像功徳經二卷 唐于闐三藏提雲般
  若譯上五經十卷同帙計一百五十四紙
廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經三卷 *唐南
  天竺三藏菩提流志譯
一字佛頂輪王經五卷 *唐三藏菩提流志譯
大陀羅尼末法中一字心呪經一卷 *唐北天
  竺三藏寶思惟譯 上三經九卷同帙計一
百八十八紙
大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞
  嚴經十卷 *唐循州沙門懷迪共梵僧於廣
州譯 自一帙計一百五十七紙
大毘盧遮那成佛神變加持經七卷 *唐中天
  竺三藏輸波迦羅共沙門一行譯
蘇婆呼童子經三卷 *唐天竺三藏輸波迦羅
  譯上二經十卷同帙計一百六十三紙
蘇悉地羯羅經三卷 *唐中天竺三藏輸波迦
  羅譯
牟梨曼陀羅呪經一卷 失譯
金剛頂瑜伽中略出念誦法四卷 *唐南天竺
  三藏金剛智譯 上三經八卷同帙計一百
八十六紙
七佛所説神呪經四卷 晋代譯失三藏名今
  附東晋録
大吉義神呪經四卷 元魏昭玄統沙門曇曜
  譯
文殊師利寶藏陀羅尼經一卷 *唐南天竺三
  藏菩提流志譯
金剛光焔止風雨陀羅尼經一卷 *唐三藏菩
  提流志譯
阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經一卷失譯
阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經一卷 失譯
大普賢陀羅尼經一卷 失譯
大七寶陀羅尼經一卷 失譯
六字大陀羅尼經一卷 失譯
安宅神呪經一卷 後漢失譯 已上六經同
  卷
摩尼羅亶經一卷 東晋西域沙門竺曇無蘭
  譯
玄師子&T075586;陀所説神呪經一卷或云
幻師
 東晋竺曇
  無蘭譯
護諸童子陀羅尼經一卷 元魏天竺三藏菩
  提留支譯
諸佛心陀羅尼經一卷 *唐三藏玄奘譯
拔濟苦難陀羅尼經一卷 *唐三藏玄奘譯
八名普密陀羅尼經一卷 *唐三藏玄奘譯
持世陀羅尼經一卷 *唐三藏玄奘譯
六門陀羅尼經一卷 *唐三藏玄奘譯 已上
  七經同卷
清淨觀世音普賢陀羅尼經一卷 *唐總持寺
  沙門智通譯 上十九經二十五卷同帙計
二百一十二紙
智炬陀羅尼經一卷 唐于闐三藏提雲般若
  譯
諸佛集會陀羅尼經一卷 *唐于闐三藏提雲
  般若譯
隨求即得大自在陀羅尼神呪經一卷 唐北
  天竺三藏寶思惟譯
百千印陀羅尼經一卷 *唐于闐三藏實叉難
  陀譯
救面燋餓鬼陀羅尼神呪經一卷或云施餓
鬼食呪經
 
  于闐三藏實叉難陀譯
莊嚴王陀羅尼呪經一卷 唐三藏義淨譯
香王菩薩陀羅尼呪經一卷 *唐三藏義淨譯
一切功徳莊嚴王經一卷 *唐三藏義淨譯
拔除罪障呪王經一卷 *唐三藏義淨譯
善夜經一卷 *唐三藏義淨譯
虚空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持
  法經一卷 *唐中天竺三藏輸波迦羅譯
金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品一
  卷 *唐南天竺三藏金剛智譯
觀自在如意輪菩薩瑜伽法要一卷 唐三藏
  金剛智譯
佛地經一卷 *唐三藏玄奘譯
佛垂般涅槃略説教誡經一卷亦云臨般涅
槃亦云遺教
 姚
  秦三藏鳩摩羅什譯
出生菩提心經一卷 隋天竺三藏闍那崛多
  等譯
佛印三昧經一卷 後漢安息三藏安世高譯
文殊師利般涅槃經一卷 西晋居士聶道眞
  譯
異出菩薩本起經一卷或無
起字
西晋居士聶道眞
  譯
千佛因縁經一卷 姚秦三藏鳩摩羅什譯
賢首經一卷一名賢首
夫人經
乞伏秦沙門釋聖堅譯
月明菩薩經一卷或云月明童子
或云月明童男
呉月支優婆塞
  支謙譯
心明經一卷一名心明女梵
志婦飯汁施經
西晋三藏竺法護譯
滅十方冥經一卷或云十方
滅冥經
西晋三藏竺法護譯
鹿母經一卷 西晋三藏竺法護譯
魔逆經一卷 西晋三藏竺法護譯 上二十
  六經二十六卷同帙計一百八十四紙
徳光太子經一卷一名頼吒和羅
所問光太子經
 西晋三藏竺法
  護譯
大意經一卷 宋天竺三藏求那跋陀羅譯
堅固女經一卷一名牢
固女經
 隋天竺三藏那連提耶
  舍譯
商主天子所問經一卷或無所
問字
 隋天竺三藏闍
  那崛多等譯
諸法最上王經一卷 隋天竺三藏闍那崛多
  等譯
師子莊嚴王菩薩請問經一卷一名八曼
茶維經
唐天竺
  三藏那提譯
離垢慧菩薩所問禮佛法經一卷 唐天竺三
  藏那提譯
受持七佛名號所生功徳經一卷 *唐三藏玄
  奘譯
佛臨涅槃記法住經一卷 *唐三藏玄奘譯
寂照神變三摩地經一卷 *唐三藏玄奘譯
開元譯教録略出卷第二


開元釋教録略出卷第二
 唐崇福寺沙門智昇撰 
差摩婆帝受記經一卷 元魏天竺三藏菩
  提留支譯
不増不減經一卷 元魏天竺三藏菩提留支
  譯
造塔功徳經一卷 唐中天竺三藏地婆訶羅
  譯
遶佛塔功徳經一卷 *唐天后代于闐三藏實
  叉難陀譯
大乘四法經一卷 *唐天后代于闐三藏實叉
  難陀譯
有徳女所問大乘經一卷 *唐天后代天竺三
  藏菩提流志譯
大乘流轉諸有經一卷 *唐天后代三藏義淨
  譯
妙色王因縁經一卷 *唐三藏義淨譯
佛爲海龍王説法印經一卷 *唐三藏義淨譯
師子素馱娑王斷肉經一卷 *唐至相寺沙
  門智嚴譯
般泥洹後灌臘經一卷 西晋三藏竺法護譯
八部佛名經一卷 元魏婆羅門瞿曇般若留
  支譯 上二十二經二十二卷同帙計一百
四十八紙
菩薩内習六波羅蜜經一卷 後漢臨淮沙門
  嚴佛調譯
菩薩投身餓虎起塔因縁經一卷 北涼高昌
  沙門法盛譯
金剛三昧本性清淨不壞不滅經一卷 失譯
師子月佛本生經一卷 *失譯
長者法志妻經一卷 失譯
薩羅國經一
十吉祥經一*卷
長者女菴提遮師子吼了義經一*卷
一切智光明仙人慈心因縁不食肉經一卷
  四經倶失譯
金剛三昧經二卷 北涼失譯
法滅盡經一卷 僧祐録中失譯
甚深大回向經一卷 僧祐録中失譯
天王太子辟羅經一卷 僧祐録中云安公關
  中異經
優波夷淨行法門經二卷 僧祐録中異經安
  公涼土出
八大人覺經一卷 後漢安息三藏安世高譯
三品弟子經一卷 呉月支優婆塞支謙譯
四輩經一卷 西晋三藏竺法護譯
當來變經一卷 西晋三藏竺法護譯
過去佛分衞經一卷 西晋三藏竺法護譯
十二頭陀經一卷 宋天竺三藏求那跋陀羅
  譯
樹提伽經一卷 求那跋陀羅譯
長壽王經一卷 僧祐録云安公失譯
法常住經一卷 僧祐録云安公失譯 上二
  十三經二十五卷同帙計一百四十三紙
菩薩調伏藏二十六部五十四卷 五帙
菩薩地持經八卷或名地
 北涼天竺三藏曇無
  讖於姑臧譯 自一帙八卷計一百九十一

菩薩善戒經十卷一名菩
薩地
 宋罽賓三藏求那跋
  摩等譯
淨業障經一卷 失譯 上二經十一卷同帙
  計二百七紙
優婆塞戒經七卷是在家
菩薩戒
 北涼天竺三藏曇無
  讖於姑臧譯
梵網經二卷 姚秦三藏鳩摩羅什譯
受十善戒經一卷 後漢失譯 上三經十卷
  同帙計一百九十四紙
菩薩瓔珞本業經二卷或無菩
薩字
 姚秦涼州沙門
  竺佛念譯
佛藏經四卷一名釋
諸法
 姚秦三藏羅什譯
菩薩戒本一卷出地持品中
慈氏菩薩説
 北涼天竺三藏曇無
  讖譯
菩薩戒本一卷出瑜伽論本地分
中菩薩地彌勒説
 *唐三藏玄奘
  譯
菩薩戒羯磨文一卷出瑜伽論本地分中菩
薩地○彌勒菩薩説
 *唐三
  藏玄奘譯
菩薩善戒經一卷南藏注優婆離
問菩薩受戒法
 宋罽賓三藏
  求那跋摩譯 上六經十卷同帙計一百七
十四紙
菩薩内戒經一卷 宋罽賓三藏求那跋摩譯
優婆塞五戒威儀經一卷 宋罽賓三藏求那
  跋摩譯
文殊師利淨律經一卷或云淨
律經
 西晋三藏竺法
  護譯
清淨毘尼方廣經一卷 姚秦三藏鳩摩羅什
  譯
寂調音所問經一卷一名如來所説
清淨調伏經
 宋沙門釋法
  海譯
大乘三聚懺悔經一卷 隋天竺三藏闍那崛
  多等譯
菩薩五法懺悔文一卷或云菩薩五
法懺悔經
 失譯
菩薩藏經一卷 梁扶南三藏僧伽*婆羅譯
三曼陀&T075586;陀羅菩薩經一卷 西晋清信士聶
  道眞譯
菩薩受齋經一卷 西晋清信士聶道眞譯
文殊悔過經一卷一名文殊五
體悔過經
 西晋三藏竺法護
  譯
舍利弗悔過經一卷亦直云
悔過經
 後漢安息三藏安
  世高譯
法律三昧經一卷亦直云
法律經
 呉月支優婆塞支謙
  譯
十善業道經一卷 *唐天后代于闐三藏實叉
  難陀羅譯 上十四經十四卷同帙計一百
五十五紙
菩薩對法藏九十七部五百一十八卷 五十
  帙
大乘釋經二十一部一百五十五卷 一十
  五帙
大智度論一百卷或一百一
十或七十
 姚秦三藏鳩摩羅
  什譯 自一十帙計二千一百五十五紙

十地經論十二卷或十
五卷
 元魏天竺三藏菩提留
  支等譯 自一帙計二百五十紙
彌勒菩薩所問經論六卷或六卷或七
卷或十卷
 元魏三藏
  菩提留支譯
大乘寶積經論四卷 元魏三藏菩提留支譯
寶髻菩薩四法經論一卷 天親菩薩造 元
  魏天竺三藏毘目智仙等譯 上三論十一
卷同帙計二百二十四紙
能斷金剛般若波羅蜜多經論頌一卷亦云能斷
金剛論
  *唐三藏義淨譯
金剛般若論三卷 隋三藏達摩笈多譯
佛地經論七卷 *唐三藏玄奘譯 上三論十
  一卷同帙計一百七十紙
金剛般若波羅蜜經論三卷 天親菩薩造
  元魏菩提留支譯
能斷金剛般若波羅蜜多經論三卷 無著菩
  薩頌 世親菩薩釋 *唐三藏義淨譯
金剛般若波羅蜜經破取著不壞假名論二卷
  亦云功
徳論
 功徳施菩薩造 中天竺三藏地婆
訶羅譯
殊師利菩薩問菩提經論二卷一名伽耶
山頂經
婆藪
  槃豆菩薩造 元魏天竺三藏菩提留支譯
妙法蓮華經論一卷 婆藪槃豆菩薩造 元
  魏中天竺三藏勒那摩提共僧朗等譯 上
五論十一卷同帙計一百七十九紙
法華經論二卷初有歸敬頌
者或一卷
 元魏北天竺三藏菩
  提留支共曇林等譯
勝思惟梵天所問經論四卷或三
卷成
 元魏菩提留
  支譯
涅槃論一卷略釋
涅槃
 婆藪槃豆菩薩造 元魏
  沙門達磨菩提譯
涅槃經本有今無偈論一卷釋涅槃
一頌
 梁天竺三
  藏眞諦譯
遺教經論一卷新遺
教經
  陳天竺三藏眞諦譯
無量壽經論一卷 婆藪槃豆釋 元魏天竺
  三藏菩提留支譯
三具足經論一卷有釋論
無經本
 天親菩薩造 元
  魏天竺三藏毘目智仙等譯
轉法輪經論一卷有釋論
無本經
 天親菩薩造 元魏
  天竺三藏毘目智仙等譯 上八論十
卷同帙計一百六十五紙
大乘集義論七十六部三百六十三卷十五帙
瑜伽師地論一百卷 彌勒菩薩説*唐三藏
  玄奘譯 一十帙計一千八百七十五紙

顯揚聖教論二十卷 無著菩薩造 *唐三藏
  玄奘譯 二帙計三百三十八紙
瑜伽師地論釋一卷 最勝子等菩薩造 *唐
  三藏玄奘譯
顯揚聖教論頌一卷 無著菩薩造 唐三藏
  玄奘譯
王法正理論一卷 彌勒菩薩造 *唐三藏玄
  奘譯
大乘阿毘達磨集論七卷 無著菩薩造 唐
  三藏玄奘譯 上四論十卷同帙計一百四
十九紙
大乘阿毘達磨雜集論十六卷 安慧菩薩糅
  釋上集論 *唐三藏玄奘譯
中論四卷 龍樹菩薩本梵志青目釋 姚秦
  三藏鳩摩羅什譯 上二論二十卷二帙計
三百五十九紙
般若燈論釋十五卷 龍樹菩薩本 分別明
  菩薩釋 *唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯
十二門論一卷 龍樹菩薩造 姚秦三藏鳩
  摩羅什譯
十八空論一卷 陳天竺三藏眞諦譯
百論二卷 提婆菩薩造 婆藪開士釋 姚秦
  三藏鳩摩羅什譯
廣百論一卷 聖天菩薩造 *唐三藏玄奘譯
  上五論二十卷二帙計三百六十六紙

大乘廣百論釋論十卷 聖天本護法釋 *唐
  三藏玄奘譯 自一帙計一百一十三紙
十住毘婆沙論十五卷 龍樹菩薩造 姚秦
  三藏鳩摩羅什譯
菩提資糧論六卷 聖者龍樹本 比丘自在
  釋 天竺三藏達摩笈多譯 上二論二十
一卷二帙計三百七十五紙
大乘莊嚴經論十三卷或十
五卷
 無著造 唐天
  竺三藏波羅頗蜜多羅譯。自一帙計二百
一十一紙
大莊嚴經論十五卷 姚秦三藏鳩摩羅什譯
順中論二卷 元魏婆羅門瞿曇般若流支譯
攝大乘論三卷 陳天竺三藏眞諦譯 上三
  論二十卷二帙計三百一紙
攝大乘論二卷 元魏天竺三藏佛陀扇多譯
攝大乘論本三卷 *唐三藏玄奘譯
攝大乘論釋十五卷 陳天竺三藏眞諦譯
  拘羅他陳曰親依或云波羅末陀此云眞諦。上三論二十卷二帙計
五百二十三紙
攝大乘釋論十卷 隋天竺三藏達摩笈多譯
  自一帙計一百五十九紙
攝大乘論釋論十卷 *唐三藏玄奘譯 自一
  帙十卷計一百八十四紙
攝大乘論釋十卷 *唐三藏玄奘譯 自一帙
  計二百二十七紙
佛性論四卷 陳天竺三藏眞諦譯
決定藏論三卷 梁天竺三藏眞諦譯
辯中邊論頌一卷 *唐三藏玄奘譯
中邊分別論二卷 陳天竺三藏眞諦譯
  上四論十卷同帙計一百八十六紙
辯中邊論頌三卷 *唐三藏玄奘譯
究竟一乘寶性論五卷 元魏天竺三藏勒那
  摩提譯
業成就論一卷 元魏天竺三藏毘目智仙等
  譯大乘成業論一卷 *唐三藏玄奘譯
因明正理門論本一卷 大域龍菩薩造 出内
典録
  *唐三藏玄奘譯 上五論十一卷同帙計一
百七十五紙
因明正理門論一卷新編入録第二譯舊理門
論周録單本新勘爲重譯
 
  域龍菩薩造 *唐三藏義淨譯
因明入正理論一卷 唐三藏玄奘譯
顯識論一卷 陳天竺三藏眞諦譯
轉識論一卷 陳三藏眞諦譯
大乘唯識論一卷 元魏婆羅門瞿曇般若流
  支譯
大乘唯識論一卷 陳天竺三藏眞諦譯
唯識二十論一卷 *唐三藏玄奘譯
成唯識寶生論一卷 唐三藏義淨譯
唯識三十論一卷 *唐三藏玄奘譯 上九論
  十三卷同帙計一百四十九紙
成唯識論十卷 *唐三藏玄奘譯。自一帙計
  一百八十五紙
大丈夫論二卷 北涼沙門釋道泰譯
入大乘論二卷 北涼沙門釋道泰譯
大乘掌珍論二卷 *唐三藏玄奘譯
大乘五蘊論一卷 *唐三藏玄奘譯
大乘廣五蘊論一卷 *唐中天竺三藏地婆訶
  羅譯
寶行王正論一卷 陳三藏眞諦譯
大乘起信論一卷 梁天竺三藏眞諦譯 上
  七論十卷同帙計一百八十五紙
大乘起信論二卷 *唐于闐三藏實叉難陀譯
發菩提心論二卷 姚秦三藏鳩摩羅什譯
二無性論二卷 陳三藏眞諦譯
方便心論一卷 元魏沙門吉迦夜共曇曜譯
如實論一卷 梁三藏眞諦譯
無相思塵論一卷 陳三藏眞諦譯
觀所縁縁論一卷 *唐三藏玄奘譯
觀所縁論釋一卷 *唐三藏義淨譯 上八論
  十一卷同帙計一百五十一紙
回諍論一卷 元魏三藏毘目智仙等譯
縁生論一卷 隋三藏達摩笈多譯
十二因縁論一卷 元魏三藏菩提留支譯
壹輸盧迦論一卷 元魏婆羅門瞿曇般若流
  支譯
大乘百法明門論一卷 *唐三藏玄奘譯
百字論一卷 元魏三藏菩提留支譯
解捲南作論一卷 陳三藏眞諦譯
掌中論一卷 *唐三藏義淨譯
取因假設論一卷 唐三藏義淨譯
觀總相論頌一卷 *唐三藏義淨譯
止觀門論頌一卷 *唐三藏義淨譯
手杖論一卷 *唐三藏義淨譯
六門教授習定論一卷 *唐三藏義淨譯
大乘法界無差別論一卷 唐于闐三藏提雲
  般若譯
破外道小乘四宗論一卷 元魏天竺三藏菩
  提留支譯
破外道小乘涅槃論一卷 元魏三藏菩提留
  支譯 上十六論十六卷同帙計一百一十
二紙
總計合大乘經律論見流行者凡 六百三
十八部二千七百四十五卷二百五十八帙
開元釋教録略出卷第二開元釋教録略出卷第三
 *唐崇福寺沙門智昇撰 
長阿含經二十二卷 姚秦罽賓三藏佛陀耶
  舍共竺法念譯 自二帙計四百四十八

中阿含經六十卷或五十
八卷
 東晋罽賓三藏瞿曇
  僧伽提婆譯 自六帙計一千一百八十一

増一阿含經五十一卷 東晋罽賓三藏瞿曇
  僧伽提婆譯 自五帙計八百四十一紙

雜阿含經五十卷 宋天竺三藏求那跋陀羅
  譯自五帙計一千八十四紙
別譯雜阿含經二十卷 失譯 自二帙計三
  百一十八紙
佛般泥洹經二卷或直云
泥洹經
 西晋河内沙門白法
  祖譯
般泥洹經二卷或無
般字
 新爲失譯附東晋録
大般涅槃經三卷 東晋平陽沙門釋法顯譯
人本欲生經一卷 後漢安息三藏安世高
  譯
尸迦羅越六向拜經一卷或云尸迦羅
越六方禮經
 後漢安息
  三藏安世高譯
梵志阿&T075586;經一卷一名佛開解字一
名阿&T075586;摩納經
 呉月支優婆
  塞支謙譯
梵網六十二見經一卷一名梵
網經
 呉月支優婆塞
  支謙譯
寂志果經一卷 東晋西域沙門竺曇無蘭譯
  上八經十二卷同帙計二百二十四紙
起世經十卷 隋天竺三藏闍那崛多等譯 自
  一帙計一百七十四紙
起世因本經十卷 隋天竺三藏達摩笈多譯
  自一帙計一百七十六紙
樓炭經六卷或云大
樓炭經
西晋沙門譯法炬共法立譯
長阿含十法報經二卷一名多増道章經
或直云十報經
 後漢安
  息三藏安世高譯
中本起經二卷或云太子
中本起經
後漢西域沙門曇果共
  沙門康孟詳譯 上三經十卷同帙計一百
七十八紙
七知經一卷或云七
智經
 呉月支優婆塞支謙譯
鹹水喩經一卷或云鹹
水譬經
 僧祐録云安公失譯經
  今附西晋録
一切流攝守因經一卷 後漢安息三藏安世
  高譯
四諦經一卷 後漢安息三藏安世高譯
恒水經一卷亦云恒
水喩經
 西晋沙門釋法炬譯
本相倚致經一卷亦云大相
倚致經
 後漢安息三藏安
  世高譯
縁本致經一卷 失譯今附東晋録
頂生王故事經一卷或云頂
生王經
 西晋沙門釋法炬
  譯
文陀竭王經一卷 北涼天竺三藏曇無讖譯
閻羅王五天使者經一卷一名鐵城
尼犂經
 宋沙門釋惠
  簡譯
鐵城泥犁經一卷 東晋西域沙門竺曇無蘭
  譯
古來世時經一卷 失譯今附東晋録
阿那律八念經一卷或直云八念經亦
名禪行斂意經
 後漢西域
  三藏支曜譯
離睡經一卷亦名菩薩
訶睡眠經
西晋三藏竺法護譯
是法非法經一卷 後漢安息三藏安世高譯
求欲經一卷 西晋沙門釋法炬譯
受歳經一卷 西晋沙門竺法護譯
梵志計水淨經一卷 失譯今附東晋録拾遺
  編入
苦陰經一卷一名陰
因事經
 失譯在後漢録拾遺編入
釋摩男本經一卷 呉月支優婆塞支謙譯
苦陰因事經一卷 西晋沙門釋法炬譯
樂想經一卷 西晋三藏竺法護譯
漏分布經一卷 後漢安息國三藏安世高譯
阿耨&T075586;經一卷 東晋西域沙門竺曇無蘭譯
諸法本經一卷 呉月支優婆塞支謙譯
瞿曇彌記果經一卷 宋沙門釋惠簡譯
瞻婆比丘經一卷或云瞻
波經
 西晋沙門釋法炬譯
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev] 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]