大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

開元釋教録略出 (No. 2155_ 智昇撰 ) in Vol. 55

[First] [Prev] 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]


  No. 2155
開元釋教録略出卷第

 南藏多庚
午歳三字
唐西崇福寺沙門智昇撰 
般若部總二十
二部
大般若波羅蜜多經六百卷 唐三藏玄奘法
  師於玉華宮寺譯 六十帙計一萬六百
四十九紙 字起至字止
放光般若波羅蜜經三十卷 西晋三藏無羅
  叉共竺叔蘭譯 計六百二十六紙
摩訶般若波羅蜜經三十卷亦名大品
般若經
姚秦三藏
  鳩摩羅什共僧叡等譯 計四百八十三紙
 
光讃般若波羅蜜經十卷 西晋三藏竺法護
 譯 
摩訶般若波羅蜜經五卷一名須菩提品
一名長安品
符秦天
  竺沙門曇摩蜱共竺佛念譯 上二經十五
卷二帙計三百一十三紙   
道行般若波羅蜜經十卷亦名般若
道行品
後漢月支三
  藏支婁迦讖譯。自一帙計一百七十一紙
 
小品般若波羅蜜經十卷 姚秦三藏鳩摩羅
  什譯 自一帙計一百六十二紙 
大明度無極經六卷亦名大
明度經
 呉月支優婆塞支
  謙譯
勝天王般若波羅蜜經七卷 陳優禪尼國王
  子月婆首那譯 上二經十三卷同帙
二百二十一紙
文殊師利所説摩訶般若波羅蜜經一卷 梁
  扶南三藏曼陀羅仙譯
文殊師利所説般若波羅蜜經一卷 梁扶南
  三藏僧伽婆羅譯
濡首菩薩無上清淨分衞經二卷 宋沙門朔
  公於南海郡譯
金剛般若波羅蜜經一卷 姚秦三藏鳩摩羅
  什譯
金剛般若波羅蜜經一卷婆伽婆 元魏天竺三
  藏菩提留支譯
金剛般若波羅蜜經一卷祇樹林 陳天竺三藏
  眞諦譯
金剛能斷般若波羅蜜經一卷 隋大業中三
  藏笈多譯
能斷金剛般若波羅蜜多經一卷室羅筏 *唐三
  藏玄奘譯出内
典録
能斷金剛般若波羅蜜多經一卷名稱城 *唐天
  后代沙門義淨譯第五譯新
編入録
實相般若波羅蜜經一卷 *唐天后代三藏菩
  提流志譯
仁王護國般若波羅蜜經二卷 姚秦三藏鳩
  摩羅什譯
般若波羅蜜多心經一卷 *唐三藏玄奘譯
摩訶般若波羅蜜大明呪經一卷 姚秦三藏
  鳩摩羅什譯。上十三經十五卷同帙計一
百九十九紙
寶積部秦總八
十二部
大寶積經一百二十卷 *唐南天竺三藏菩提
  流志等譯 十二帙計二千四十七紙
  
大方廣三戒經三卷 北涼天竺三藏曇無讖
  譯
無量清淨平等覺經二卷 後漢月支三藏支
  婁迦讖譯
阿彌陀經二卷 呉月支優婆塞支謙譯
無量壽經二卷 曹魏天竺三藏康僧鎧譯
  上四經九卷同帙計二百九紙  
阿閦佛國經二卷 後漢月支三藏支婁迦讖
  譯
大乘十法經一卷初云佛住
王舍城
 梁扶南三藏僧伽婆
  羅譯
普門品經一卷亦云普
門經
西晋三藏竺法護譯
胞胎經一卷一名胞胎
受身經
西晋三藏竺法護譯
文殊師利佛土嚴淨經二卷 西晋三藏竺法
  護譯
法鏡經一卷 後漢安息優婆塞安玄共沙門
  嚴佛調譯。上六經八卷同帙計一百四十
四紙
郁迦羅越問菩薩行經二卷 西晋三藏竺法
  護譯
幻士仁賢經一卷 西晋三藏竺法護譯
決定毘尼經一卷 群録皆云燉煌竟不顯人
  名年代
發覺淨心經二卷 隋天竺三藏闍那崛多譯
優填王經一卷 西晋沙門法炬譯
須摩提經一卷 西晋三藏竺法護譯
須摩提菩薩經一卷 姚秦三藏鳩摩羅什譯
阿闍世王女阿術達菩薩經一卷 西晋三藏
  竺法護譯
離垢施女經一卷 西晋三藏竺法護譯
  上九經十卷同帙計一百五十一紙 
得無垢女經一卷 元魏婆羅門瞿曇般若流
  支譯
文殊師利所説不思議佛境界經二卷 唐三
  藏菩提流志譯南多天后
代三字
如幻三昧經三卷 西晋三藏竺法護譯
聖善住意天子所問經三卷 元魏婆羅門瞿
  曇般若流支譯第三譯○
七譯四闕
太子刷護經一卷 西晋三藏竺法護譯
太子和休經一卷 僧祐録云安公録中失譯
  上六經十一卷同帙計一百七十五紙 
慧上菩薩問大善權經二卷 西晋三藏竺法
  護譯
大乘顯識經二卷 *唐中天竺三藏地婆訶羅
  譯
大乘方等要慧經一卷 後漢安息三藏安世
  高譯
彌勒菩薩所問本願經一卷 西晋三藏竺法
  護譯
佛遺日摩尼寶經一卷 後漢月支三藏支婁
  迦讖譯
摩訶衍寶嚴經一卷 晋代譯失三藏名
勝鬘師子吼一乘大方便方廣經一卷 宋天
  竺三藏求那跋陀羅譯
毘耶婆問經二卷 元魏婆羅門瞿曇般若流
  支譯。上八經十一卷同帙計一百五十八

大集部總二十四部一
百四十二卷
大方等大集經三十卷 北涼天竺三藏曇無
  讖於姑臧譯。自四帙計八百四十九紙
 
大方等大集日藏經十卷 隋天竺三藏那連
  提耶舍譯 自一帙計二百一十三紙 
大集月藏經十卷 高齊天竺三藏那連提耶
  舍譯 自一帙計二百二十八紙 
大乘大集地藏十輪經十卷 *唐三藏玄奘譯
  自一帙計一百七十二紙   
大方廣十輪經八卷 失譯
大集須彌藏經二卷 高齊天竺三藏那連提
  舍共法智譯。上二經十卷同帙計一百五
十三紙
虚空藏菩薩經一卷 姚秦罽賓三藏佛陀耶
  舍歸罽賓譯
虚空藏菩薩神呪經一卷 宋罽賓三藏曇摩
  蜜多譯
虚空孕菩薩經二卷 隋天竺三藏闍那崛多
  等譯
觀虚空藏菩薩經一卷 宋罽賓三藏曇摩蜜
  多譯
菩薩念佛三昧經六卷 宋天竺沙門功徳直
  共玄暢譯。上五經十一卷同帙計一百六
十二紙
大方等大集菩薩念佛三昧經十卷 隋天竺
  三藏達摩笈多譯第二譯 自一帙計一百三
十八紙
般舟三昧經三卷後漢月支三藏支婁迦讖譯
陀菩薩經一卷亦名拔
陀經
 僧祐録云安公古典
  經是般舟經初四品異譯
大方等大集賢護經五卷 隋天竺三藏闍那
  崛多等譯。上三經九卷同帙計一百五十
五紙
阿差末經七卷 西晋三藏竺法護譯
無盡意菩薩經四卷 宋涼州沙門智嚴共寶
  雲譯。上二經十一卷同帙計一百八十八

大集譬喩王經二卷 隋天竺闍那崛多等譯
大哀經八卷 西晋三藏竺法護譯。上二經
  十卷同帙計一百五十五紙  
寶女所問經四卷 西晋三藏竺法護譯
無言童子經二卷 西晋三藏竺法護譯
自在王菩薩經二卷 姚秦三藏鳩摩羅什於
  逍遙園譯
奮迅王問經二卷 元魏婆羅門瞿曇般若流
  支等譯。上四經十卷同帙計一百八十八

寶星陀羅尼經十卷 唐天竺三藏波羅頗蜜
  多羅譯。自一帙計一百三十三紙 
華嚴部總二十六部一
百八十七卷
大方廣佛華嚴經五十卷 東晋天竺三藏佛
  陀羅等譯 自五帙計一千一百紙
 
大方廣佛華嚴經八十卷 唐于闐三藏實叉
  難陀等譯南多大唐天
后代三字
 自八帙計一千三百
七十二紙
信力入印法門經五卷 元魏天竺三藏曇摩
  流支譯
度諸佛境界智光嚴經一卷 失譯
佛華嚴入如來徳智不思議境界經二卷 隋
  天竺三藏闍那崛多等譯
大方廣入如來智徳不思議經一卷 *唐于闐
  實叉難陀譯
大方廣佛華嚴經不思議佛境界分一卷 
  于闐三藏提雲般若譯
大方廣如來不思議境界經一卷 唐于闐三
  藏實叉難陀譯
大乘金剛髻珠菩薩修行分一卷 *唐三藏菩
  提流志譯
大方廣佛華嚴經修慈分一卷 唐三藏提雲
  般若譯。上八經十三卷同帙計二百紙
大方廣普賢所説經一卷 *唐于闐三藏實叉
  難陀譯
莊嚴菩提心經一卷 姚秦三藏鳩摩羅什譯
大方廣菩薩十地經一卷 元魏西域三藏吉
  迦夜共曇曜譯
兜沙經一卷 後漢月支三藏支婁迦讖譯
菩薩本業經一卷 呉月支優婆塞支謙譯
諸菩薩求佛本業經一卷 西晋清信士聶道
  眞譯
菩薩十住行道品一卷或直云菩
薩十住
 西晋三藏竺法
  護譯
菩薩十住經一卷 東晋西域三藏祇多蜜譯
漸備一切智徳經五卷 西晋三藏竺法護譯
  上九經十三卷同帙計一百七十紙
十住經四卷 姚秦三藏鳩摩羅什共佛陀耶
  舍譯
等目菩薩所問三昧經二卷 西晋三藏竺法
  護譯
顯無邊佛土功徳經一卷 唐三藏玄奘譯
如來興顯經四卷 西晋三藏竺法護譯 上
  四經十一卷同帙計二百二十三紙
度世品經六卷 西晋三藏竺法護譯
羅摩伽經四卷 乞伏秦沙門釋聖堅譯
大方廣佛華嚴經續入法界品一卷 *唐中天
  竺三藏地婆訶羅譯 上三經十一卷同帙
計二百一十紙 
涅槃部總六部五
十八卷
大般涅槃經四十卷 北涼天竺三藏曇無讖
  於姑臧譯 自四帙計七百八十紙

大般涅槃經後譯茶毘分二卷 *唐南海波凌
  國沙門若那跋陀羅共唐國沙門會寧於彼
國共譯出大周録
○單本
大般涅槃經六卷 東晋平陽沙門釋法顯共
  覺賢譯 上二經八卷同帙計一百八十五

方等般泥洹經二卷 西晋三藏竺法護譯
四童子三昧經三卷 隋天竺三藏闍那崛多
  等譯
大悲經五卷 高齊天竺三藏那連提耶舍共
  法智譯 上三經十卷同帙計一百八十二

五大部外諸重譯經二百七十三部
五百八十八卷
方廣大莊嚴經十二卷 *唐中天竺三藏地婆
  訶羅譯出大周録
○第四譯
普曜經八卷 西晋三藏竺法護譯 上二經
  二十卷二帙計三百七十一紙
法華三昧經一卷 宋涼州沙門釋智嚴譯
無量義經一卷 蕭齊天竺沙門曇摩伽陀耶
  舍譯
薩曇分陀利經一卷 僧祐録云安公録中失
  譯
妙法蓮華經七卷 姚秦三藏鳩摩羅什譯
  上四經十卷同帙計一百九十紙
正法華經十卷 西晋三藏竺法護譯 自一
  帙計一百九十六紙
妙法蓮華經八卷 隋天竺三藏崛多笈多二
  法師添品
維摩詰所説經三卷 姚秦三藏鳩摩羅什譯
  上二經十一卷同帙計二百三十七紙
維摩詰經三卷 呉月支優婆塞支謙譯
説無垢稱經六卷 唐三藏玄奘譯
大方等頂王經一卷 西晋三藏竺法護譯
大乘頂王經一卷 梁優禪尼國王子月婆首
  那譯。上四經十一卷同帙計一百九十六

善思童子經二卷 隋天竺三藏闍那崛多等
  譯
大悲分陀利經八卷 失譯。上二經十卷同
  帙計二百紙
悲華經十卷 北涼天竺三藏曇無讖於姑臧
  譯 自一帙計二百三紙
金光明最勝王經十卷 唐三藏義淨譯 自
  一帙計一百五十三紙
金光明經八卷 隋大興善寺沙門寶貴合出
伅眞陀羅所問經三卷 後漢月支三藏支婁
  迦讖譯 上二經十一卷同帙計一百八十
六紙
大樹緊那羅王所問經四卷 姚秦三藏鳩摩
  羅什譯
佛昇忉利天爲母説法經三卷 西晋三藏竺
  法護譯
道神足無極變化經四卷 西晋安息三藏安
  法欽譯。上三經十一卷同帙計一百五十
七紙
寶雨經十卷 *唐南印度三藏達摩流支等譯
  自一帙計一百六十一紙
寶雲經七卷 梁扶南三藏曼陀羅仙共僧伽
  婆羅等譯
阿維越致遮經四卷 西晋三藏竺法護譯
  上二經十一卷同帙計二百一十三紙
不退轉法輪經四卷 僧祐録云安公涼土異
  經在北涼録第二譯
廣博嚴淨不退轉輪經四卷 宋涼州沙門智
  嚴共寶雲譯
不必定入定印經一卷 元魏婆羅門瞿曇般
  若流支譯
入定不定印經一卷 *唐三藏義淨譯 上四
  經十卷同帙計一百八十七紙
等集衆徳三昧經三卷 西晋三藏竺法護譯
集一切福徳三昧經三卷 姚秦三藏鳩摩羅
  什譯
持心梵天經四卷 西晋三藏竺法護譯 上
  三經十卷同帙計一百九十八紙
思益梵天所問經四卷 姚秦三藏鳩摩羅什
  譯
勝思惟梵天所問經六卷 元魏三藏菩提留
  支譯 上二經十卷同帙計一百八十八紙

持人菩薩經三卷或四卷 西晋三藏竺法護譯
持世經四卷 姚秦三藏鳩摩羅什譯
濟諸方等學經一卷 西晋三藏竺法護譯
大乘方廣總持經一卷 隋天竺三藏毘尼流
  支譯 上四經十卷同帙計一百六十二紙

文殊師利現寶藏經二卷 西晋三藏竺法護譯
大方廣寶篋經二卷 宋天竺三藏求那跋陀
  羅譯
大乘同性經二卷宇文周南作周
宇文氏
 天竺三
  藏闍那耶舍等譯
證契大乘經二卷 唐天竺三藏地婆訶羅譯
  出大周録
○第三譯
上四經八卷同帙計一百六十紙
深密解脱經五卷 元魏天竺三藏菩提留支
  譯
解深密經五卷 唐三藏玄奘譯 上二經十
  卷同帙計一百五十紙
解節經一卷 陳天竺三藏眞諦譯
相續解脱地波羅蜜了義經一卷 宋天竺三
  藏求那跋陀羅譯
縁生初勝分法本經二卷 隋天竺三藏達摩
  笈多譯
分別縁起初勝法門經二卷 唐三藏玄奘譯
楞伽阿跋多羅寶經四卷 宋天竺三藏求那
  跋陀羅譯 上五經十卷同帙計一百六十
七紙
入楞伽經十卷 元魏天竺三藏菩提留支譯
  自一帙計一百七十九紙
大乘入楞伽經七卷 唐于闐三藏實叉難陀
  譯
菩薩行方便境界神通變化經三卷 宋天竺
  三藏求那跋陀羅譯。上二經十卷同帙計
一百七十九紙
大薩遮尼乾子所説經十卷 元魏天竺三藏
  菩提留支譯 自一帙計一百四十四紙
大方等大雲經四卷亦名大方
等無相經
北涼天竺三藏曇
  無讖譯
大雲請雨經一卷 宇文氏天竺三藏闍那耶
  舍等譯
大雲輪請雨經二卷 隋天竺三藏那連提耶
  舍譯
大方等大雲請雨經二卷 隋天竺三藏闍那
  崛多譯 上四經八卷同帙計一百五十八

諸法無行經二卷 姚秦三藏鳩摩羅什譯
諸法本無經三卷 隨天竺三藏闍那崛多等
  譯
無極寶三昧經一卷 西晋三藏竺法護譯
寶如來三昧經二卷 東晋西域三藏祇多蜜
  譯
慧印三昧經一卷 呉月支優婆塞支謙譯
如來智印經一卷 僧祐録中失譯 上六經
  十卷同帙計一百八十紙
大灌頂經十二卷 東晋西域三藏帛尸梨蜜
  多羅譯 自一帙計一百二十一紙
藥師如來本願經一卷 隋天竺三藏達摩笈
  多譯
藥師瑠璃光如來本願功徳經一卷 *唐三藏
  玄奘譯
藥師瑠璃光七佛本願功徳經二卷 *唐三藏
  義淨於大内佛光殿譯
阿闍世王經二卷 後漢月支三藏支婁迦讖
  譯
普超三昧經四卷 西晋三藏竺法護譯
放鉢經一卷 僧祐録云安公録失譯 上六
  經十一卷同帙計一百八十三紙
月燈三昧經十一卷 高齊天竺三藏那連提
  耶舍譯 自一帙計二百四紙
月燈三昧經一卷 宋沙門釋先公譯
無所希望經一卷 西晋三藏竺法護譯
象腋經一卷 宋罽賓國三藏曇摩蜜多譯
入淨法門經一卷 西晋三藏竺法護譯
大莊嚴法門經二卷 隋天竺三藏那連提耶
  舍譯
如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經二卷
  元魏天竺三藏曇摩流支譯
度一切諸佛境界智嚴經一卷 梁扶南三藏
  僧伽婆羅等譯
後出阿彌陀佛偈經一卷 後漢失譯
觀無量壽佛經一卷 宋西域三藏畺良耶舍
  譯兩譯
阿彌陀經一卷 姚秦三藏鳩摩羅什譯
稱讃淨土佛攝受經一卷 唐三藏玄奘譯
  上十一經十三卷同帙計一百九十紙
觀彌勒菩薩上生兜率天經一卷 宋居士沮
  渠京聲譯
彌勒成佛經一卷 姚秦三藏鳩摩羅什譯
彌勒來時經一卷 失譯
彌勒下生經一卷 姚秦三藏鳩摩羅什譯
彌勒下生成佛經一卷 唐三藏義淨譯
諸法勇王經一卷 宋罽賓三藏曇摩蜜多譯
一切法高王經一卷 元魏婆羅門瞿曇般若
  流支譯
第一義法勝經一卷 元魏婆羅門瞿曇流支
  譯
大威燈光仙人問疑經一卷 隋天竺三藏闍
  那崛多等譯
順權方便經二卷 西晋三藏竺法護譯
樂瓔珞莊嚴方便品經一卷 姚秦罽賓三藏
  曇摩耶舍譯 上十一經十二卷同帙計一
百四十八紙
六度集經八卷 呉天竺三藏康僧會譯
太子須大拏經一卷 乞伏秦沙門釋聖堅譯
菩薩睒子經一卷 僧祐録云安公録中失譯
睒子經一卷 乞伏秦沙門聖堅譯
太子慕魄經一卷 後漢安息三藏安世高譯
太子沐魄經一卷 西晋三藏竺法護譯
九色鹿經一卷 呉月支優婆塞支謙譯 上
  七經十四卷同帙計一百九十二紙
無字寶篋經一卷 元魏天竺三藏菩提留支
  譯
大乘離文字普光明藏經一卷 *唐中天竺三
  藏地婆訶羅於西太原寺譯
大乘遍照光明藏無字法門經一卷 三藏地
  婆訶羅重譯
老女人經一卷 呉月支優婆塞支謙譯
老母人經一卷 僧祐録中失譯
老母女六英經一卷 宋天竺三藏求那跋陀
  羅譯
月光童子經一卷 西晋三藏竺法護譯
申日兒本經一卷 宋天竺三藏求那跋陀
  羅譯
徳護長者經二卷 隨天竺三藏那連耶舍譯
文殊師利問菩提經一卷 姚秦三藏鳩摩羅
  什譯
伽耶山頂經一卷 元魏天竺三藏菩提留支譯
象頭精舍經一卷 隋天竺沙門毘尼多流支
  譯
大乘伽耶山頂經一卷 唐三藏菩提流
  南作志
長者子制經一卷 漢安息三藏安世高譯
菩薩逝經一卷 西晋沙門白法祖譯
逝童子經一卷 西晋沙門支法度譯
犢子經一卷 呉月支優婆塞支謙譯
乳光佛經一卷 西晋三藏竺法護譯
無垢賢女經一卷 西晋三藏竺法護譯
腹中女聽經一卷 北涼天竺三藏曇無讖譯
轉女身經一卷 宋罽賓三藏曇摩蜜多譯
  上二十一經二十二卷同帙計一百四十五

無上依經二卷 梁天竺三藏眞諦譯
未曾有經一卷 漢失譯
甚希有經一卷 *唐三藏玄奘譯
決定總持經一卷 西晋三藏竺法護譯
謗佛經一卷 元魏天竺三藏菩提留支譯
寶積三昧文殊問法身經一卷 後漢安息三
  藏安世高譯
入法界體性經一卷 隋天竺三藏闍那崛多
  等譯
如來師子吼經一卷 元魏天竺三藏佛陀扇
  多譯
大方廣師子吼經一卷 唐中天竺三藏地婆
  訶羅譯
大乘百福相經一卷 地婆訶羅譯
大乘百福莊嚴相經一卷 地婆訶羅再譯
大乘四法經一卷 地婆訶羅於東太原寺譯
菩薩修行四法經一卷 地婆訶羅於弘福寺
  譯
希有校量功徳經一卷 隋三藏闍那崛多等
  譯
最無比經一卷 *唐三藏玄奘譯
前世三轉經一卷 西晋沙門釋法炬譯
銀色女經一卷 元魏天竺三藏佛陀扇多譯
阿闍世王受決經一卷 西晋沙門釋法炬譯
採蓮違王上佛授決號妙華經一卷亦直云採
蓮違王經
  西晋沙門竺曇無蘭譯
正恭敬經一卷 元魏三藏佛陀扇多譯
善恭敬經一卷 隋天竺三藏闍那崛多等譯
稱讃大乘功徳經一卷 唐三藏玄奘譯
説妙法決定業障經一卷 *唐至相寺沙門釋
  智嚴譯 上二十三經二十四卷同帙計一
百六十五紙
諫王經一卷 宋居士沮渠京聲譯
如來示教勝軍王經一卷 *唐三藏玄奘譯
佛爲勝光天子説王法經一卷 *唐三藏義淨
  譯
大方等修多羅王經一卷 元魏三藏菩提
  南作流支譯
轉有經一卷 元魏大竺三藏佛陀扇多譯
文殊師利巡行經一卷 元魏三藏菩提留支
  譯
文殊尸利行經一卷 隋天竺三藏闍那崛多
  等譯
貝多樹下思惟十二因縁經一卷 呉優婆塞
  支謙譯
縁起聖道經一卷 *唐三藏玄奘譯
稻稈經一卷 失譯人名
了本生死經一卷 呉月支優婆塞支謙譯
自誓三昧經一卷 後漢安息三藏安世高譯
如來獨證自誓三昧經一卷 西晋三藏竺法
  護譯
灌佛形像經一卷 西晋沙門釋法炬譯
摩訶刹頭經一卷一名灌洗
形像經
 乞伏秦沙門釋聖
  堅譯
造立形像福報經一卷 失譯
作佛形像經一卷 失譯
龍施女經一卷 呉月支優婆塞支謙譯
龍施菩薩本起經一卷 西晋三藏竺法護譯
八吉祥神呪經一卷 呉月支優婆塞支謙譯
八陽神呪經一卷 西晋三藏竺法護譯
八吉祥經一卷 梁扶南三藏僧伽婆羅譯
八佛名號經一卷 隋天竺三藏闍那崛多等
  譯
盂蘭盆經一卷 西晋三藏竺法護譯
報恩奉盆經一卷 失譯
浴像功徳經一卷 *唐天竺三藏寶思惟譯
浴像經一卷 *唐三藏義淨譯
校量數珠功徳經一卷 *唐天竺三藏寶思惟
  譯
數珠功徳經一卷 *唐三藏義淨譯 上二十
  九經二十九卷同帙計一百三十紙
不空羂索神變眞言經三十卷 *唐天竺三
  藏菩提流志譯。自三帙計五百一十六紙

不空羂索呪經一卷 隋天竺三藏闍那崛多
  等譯
不空羂索神呪心經一卷 *唐三藏玄奘譯
不空羂索陀羅尼自在王呪經三卷 唐天竺
  三藏寶思惟譯
不空羂索陀羅尼經一卷或二卷 *唐天竺婆
  羅門李無諂譯
千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經二卷
  唐總持寺沙門釋智通譯
千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經一卷
  *唐南天竺三藏菩提留志譯
千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心
  陀羅心陀羅尼經一卷 唐西天竺沙門伽
梵達摩譯
觀世音菩薩祕密藏神呪經一卷 唐于闐三
  藏實叉難陀譯
觀世音菩薩如意摩尼陀尼經一卷 *唐天竺
  三藏寶思惟譯有通卷同上九經十二卷
十三卷同帙計一百六十一紙
開元釋教録略出卷第一開元釋教録略出卷第二
 唐崇福寺沙門智昇撰 
如意輪陀羅尼經一卷 唐天竺三藏菩提流
  志譯
文殊師利根本一字陀羅尼經一卷 *唐三藏
  寶思惟譯
曼殊室利菩薩呪藏中一字呪王經一卷 *唐
  天后代三藏義淨譯
十二佛名神呪經一卷 隋天竺三藏闍那崛
  多等譯
稱讃如來功徳神呪經一卷 *唐三藏義淨譯
觀自在菩薩如意陀羅尼經一卷 *唐三藏義
  淨譯
孔雀王呪經一卷 姚秦三藏鳩摩羅什譯
大金色孔雀王呪經一卷 失譯
佛説大金色孔雀王呪經一卷 失譯
孔雀王呪經二卷 梁扶南三藏僧伽婆羅第
  七譯
大孔雀王經三卷 *唐三藏義淨於東都内道
  場譯 上十一經十四卷同帙計一百七十
一紙
陀羅尼集經十二卷 *唐中天竺三藏阿地
  瞿多譯
十一面觀世音神呪經一卷 周宇文氏天竺
  三藏耶舍崛多等譯
十一面神呪心經一卷 *唐三藏玄奘譯
摩利支天經一卷 失譯
呪五首經一卷 *唐三藏玄奘譯
千轉陀羅尼觀世音菩薩呪經一卷 *唐總持
  寺沙門智通譯
六字神呪經一卷 唐天竺三藏菩提流志譯
七倶胝佛大心准提陀羅尼經一卷 *唐中天
  竺三藏地婆訶羅譯
七倶胝佛母准提大明陀羅尼經一卷 *唐三
  藏金剛智譯 上九經二十卷二帙計三百
八十九紙
觀自在菩薩隨心呪經一卷 *唐總持寺沙門
  智通譯
種種雜呪經一卷 周宇文氏天竺三藏闍那
  崛多譯
佛頂勝陀羅尼經一卷 *唐朝散郎杜行顗奉
  勅譯
佛頂最勝陀羅尼經一卷 *唐中天竺三藏地
  婆訶羅譯
佛頂尊勝陀羅尼經一卷 *唐罽賓沙門佛陀
  波利譯
最勝佛頂陀羅尼淨除業障經一卷 *唐中天
  竺三藏地婆訶羅於東都再譯
佛頂尊勝陀羅尼經一卷 *唐三藏義淨譯
無量門微密持經一卷 呉月支優婆塞支謙
  譯
出生無量門持經一卷 東晋天竺三藏佛陀
  跋陀羅譯
阿難陀目佉尼訶離陀經一卷 宋天竺三藏
  求那跋陀羅譯
無量門破魔陀羅尼經一卷 宋西域沙門功
  徳直共玄暢譯
阿難陀目佉訶離陀隣尼經一卷 元魏天竺
  三藏佛陀扇多譯
舍利弗陀羅尼經一卷 梁扶南三藏僧迦婆
  羅譯
一向出生菩薩經一卷 隋天竺三藏闍那崛
  多等譯
出生無邊門陀羅尼經一卷 *唐至相寺沙門
  智嚴譯
勝幢臂印陀羅尼經一卷 *唐三藏玄奘譯
妙臂印幢陀羅尼經一卷 唐于闐三藏實叉
  難陀譯 上十七經十七卷同帙計一百六
十一紙
無崕際持法門經一卷 乞伏秦沙門聖堅譯
尊勝菩薩所問一切諸法入無量門陀羅尼經
  一卷 高齊居士萬天懿譯
金剛上味陀羅尼經一卷 元魏天竺三藏佛
  陀扇多譯
金剛場陀羅尼經一卷 隋天竺三藏闍那崛
  多等譯
師子奮迅菩薩所問經一卷 失譯
華聚陀羅尼呪經一卷 失譯
華積陀羅尼神呪經一卷 呉月支優婆塞支
  謙譯
六字呪王經一
六字神呪王經一*卷
虚空藏菩薩問七佛經一卷 三經倶失譯
如來方便善巧呪經一卷 隋天竺三藏闍那
  崛多等譯
持句神呪經一卷 呉月支優婆塞支謙譯
陀隣尼鉢經一卷 東晋西域沙門竺曇無蘭
  譯
東方最勝燈王如來經一卷 隋天竺三藏闍
  那崛多等譯
善法方便陀羅尼呪經一卷 失譯
金剛祕密善門陀羅尼經一卷 失譯
護命法門神呪經一卷 唐天竺三藏菩提流
  志譯
無垢淨光大陀羅尼經一卷 *唐西域沙門彌
  陀山譯
請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪經一卷
  東晋外國居士竺難提譯。上十六經十九
卷同帙計一百六十七紙
内藏百寶經一卷 後漢月支三藏支婁迦讖
  譯
温室洗浴衆僧經一卷 後漢安息三藏安世
  高譯
須頼經一卷 前涼月支優婆塞支施崙譯
須頼經一卷 曹魏西域三藏帛延譯
私訶三昧經一卷 呉月支優婆塞支謙譯
菩薩生地經一卷 支謙譯
四不可得經一卷 西晋三藏竺法護譯
梵女守意經一卷 西晋三藏竺法護譯
成具光明定意經一卷 後漢西域三藏支曜
  譯
寶網經一卷 西晋三藏竺法護譯
菩薩行五十縁身經一卷 西晋三藏竺法護
  譯
菩薩修行經一卷 西晋河内沙門白法祖譯
諸徳福田經一卷 西晋沙門法立法炬共譯
大方等如來藏經一卷 東晋天竺三藏佛陀
  跋陀羅譯
佛語經一卷 元魏天竺三藏菩提留支譯
金色王經一卷 元魏婆羅門瞿曇般若留支
  譯
演道俗業經一卷 乞伏秦沙門聖堅譯
百佛名經一卷 隋三藏那連提耶舍譯 上
  十八經十八卷同帙計一百五十六紙
稱揚諸佛功徳經三卷 元魏西域三藏吉迦
  夜共曇曜譯
須眞天子經二卷 西晋三藏竺法護譯
摩訶摩耶經二卷 蕭齊沙門釋曇景譯
除恐災患經一卷 乞伏秦沙門聖堅譯
孛經一卷 呉月支優婆塞支謙譯
觀世音菩薩授記經一卷 宋黄龍沙門釋曇
  無竭譯。上六經十卷同帙計一百八十六

海龍王經四卷 西晋三藏竺法護譯
首楞嚴三昧經三卷 姚秦三藏鳩摩羅什譯
觀普賢菩薩行法經一卷 宋罽賓三藏曇摩
  蜜多譯
觀藥王藥上菩薩經一卷 宋西域三藏畺良
  耶舍譯
不思議光菩薩所問經一卷 姚秦三藏鳩摩
  羅什譯。上五經十卷同帙計一百七十七

十住斷結經十四卷 姚秦涼州沙門竺佛念
  譯
諸佛要集經二卷 西晋三藏竺法護譯
未曾有因縁經二卷 蕭齊沙門釋曇景譯
  上三經一十八卷二帙計二百七十二紙

菩薩瓔珞經十三卷 姚秦涼州沙門竺佛念
  譯
超日明三昧經二卷 西晋清信士聶承遠譯
  上二經一十五卷二帙計二百九十四紙

賢劫經十卷 西晋三藏竺法護譯 自一帙
  計二百一紙南藏作二
百一紙
大乘經單譯一百三十部二百九十三卷二十
  四帙
大法炬陀羅尼經二十卷 隋天竺三藏闍那
  崛多等譯 自二帙計三百六紙
大威徳陀羅尼經二十卷 隋天竺三藏闍那
  崛多譯 二帙計二百七十四紙
佛名經十二卷
  元魏天竺三藏菩提留支譯
三劫三千佛名經三卷 過去莊嚴劫千佛名
  經一卷 現在賢劫千佛名經一卷 未
來星宿劫千佛名*經一卷 失譯出長
房録
上二
部二帙十五卷計三百六十七紙
五千五百佛名經八卷 隋天竺闍那崛多等
  譯
不思議功徳諸佛所護念經二卷 曹魏代譯
  失三藏名 上二經十卷同帙計一百六十
六紙
華手經十卷一名攝諸
善根經
姚秦三藏鳩摩羅什譯
  自一帙十卷計二百三十六紙使
大方等陀羅尼經四卷 北涼沙門法衆於高
  昌郡譯
僧伽吒經四卷 元魏優禪尼國王子月婆首
  那譯
力莊嚴三昧經三卷 隋天竺三藏那連提耶
  舍譯
大方廣圓覺修多羅了義經一卷 唐罽賓沙
  門佛陀多羅譯 上四經十二卷同帙計一
百八十一紙
觀佛三昧海經十卷 東晋天竺三藏佛陀跋
  陀羅譯 自一帙計一百六十七紙
大方便佛報恩經七卷 失譯
菩薩本行經三卷 失譯 上二經十卷同帙
  計一百八十一紙
法集經六卷 元魏天竺三藏菩提留支譯
觀察諸法行經四卷 隋天竺三藏闍那崛多
  等譯 上二經十卷同帙計一百九十五紙

菩薩處胎經五卷 姚秦涼州沙門竺佛念譯
弘道廣顯三昧經四卷 西晋三藏竺法護譯
然燈功徳經一卷 高齊天竺三藏那連提耶
  舍譯 上三經十卷同帙計一百九十一紙

央崛魔羅經四卷 宋天竺三藏求那跋陀羅
  譯
無所有菩薩經四卷 隋天竺三藏闍那崛多
  等譯
明度五十校計經二卷 後漢安息三藏安世
  高譯 上三經十卷同帙計一百八十三紙

中陰經二卷 姚秦涼州沙門竺佛念譯
大法鼓經二卷 宋天竺三藏求那跋陀羅譯
文殊師利問經二卷 梁扶南三藏僧伽那羅
  譯
月上女經二卷 隋天竺闍那崛多等譯
大方廣如來祕密藏經二卷 失譯 上五經
  十卷同帙計一百九十四紙
大乘密嚴經三卷 唐中天竺三藏地婆訶羅
  譯
占察善惡業報經二卷 外國沙門菩提登譯
蓮華面經二卷 隋天竺三藏那連提耶舍譯
文殊師利問菩薩署經一卷 後漢月支三藏
  支婁迦讖譯
大乘造像功徳經二卷 唐于闐三藏提雲般
  若譯上五經十卷同帙計一百五十四紙
廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經三卷 *唐南
  天竺三藏菩提流志譯
一字佛頂輪王經五卷 *唐三藏菩提流志譯
大陀羅尼末法中一字心呪經一卷 *唐北天
  竺三藏寶思惟譯 上三經九卷同帙計一
百八十八紙
大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞
  嚴經十卷 *唐循州沙門懷迪共梵僧於廣
州譯 自一帙計一百五十七紙
大毘盧遮那成佛神變加持經七卷 *唐中天
  竺三藏輸波迦羅共沙門一行譯
蘇婆呼童子經三卷 *唐天竺三藏輸波迦羅
  譯上二經十卷同帙計一百六十三紙
蘇悉地羯羅經三卷 *唐中天竺三藏輸波迦
  羅譯
牟梨曼陀羅呪經一卷 失譯
金剛頂瑜伽中略出念誦法四卷 *唐南天竺
  三藏金剛智譯 上三經八卷同帙計一百
八十六紙
七佛所説神呪經四卷 晋代譯失三藏名今
  附東晋録
大吉義神呪經四卷 元魏昭玄統沙門曇曜
  譯
文殊師利寶藏陀羅尼經一卷 *唐南天竺三
  藏菩提流志譯
金剛光焔止風雨陀羅尼經一卷 *唐三藏菩
  提流志譯
阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經一卷失譯
阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經一卷 失譯
大普賢陀羅尼經一卷 失譯
大七寶陀羅尼經一卷 失譯
六字大陀羅尼經一卷 失譯
安宅神呪經一卷 後漢失譯 已上六經同
  卷
摩尼羅亶經一卷 東晋西域沙門竺曇無蘭
  譯
玄師子&T075586;陀所説神呪經一卷或云
幻師
 東晋竺曇
  無蘭譯
護諸童子陀羅尼經一卷 元魏天竺三藏菩
  提留支譯
諸佛心陀羅尼經一卷 *唐三藏玄奘譯
拔濟苦難陀羅尼經一卷 *唐三藏玄奘譯
八名普密陀羅尼經一卷 *唐三藏玄奘譯
持世陀羅尼經一卷 *唐三藏玄奘譯
六門陀羅尼經一卷 *唐三藏玄奘譯 已上
  七經同卷
清淨觀世音普賢陀羅尼經一卷 *唐總持寺
  沙門智通譯 上十九經二十五卷同帙計
二百一十二紙
智炬陀羅尼經一卷 唐于闐三藏提雲般若
  譯
諸佛集會陀羅尼經一卷 *唐于闐三藏提雲
  般若譯
隨求即得大自在陀羅尼神呪經一卷 唐北
  天竺三藏寶思惟譯
百千印陀羅尼經一卷 *唐于闐三藏實叉難
  陀譯
救面燋餓鬼陀羅尼神呪經一卷或云施餓
鬼食呪經
 
  于闐三藏實叉難陀譯
莊嚴王陀羅尼呪經一卷 唐三藏義淨譯
香王菩薩陀羅尼呪經一卷 *唐三藏義淨譯
一切功徳莊嚴王經一卷 *唐三藏義淨譯
拔除罪障呪王經一卷 *唐三藏義淨譯
善夜經一卷 *唐三藏義淨譯
虚空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持
  法經一卷 *唐中天竺三藏輸波迦羅譯
金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品一
  卷 *唐南天竺三藏金剛智譯
觀自在如意輪菩薩瑜伽法要一卷 唐三藏
  金剛智譯
佛地經一卷 *唐三藏玄奘譯
佛垂般涅槃略説教誡經一卷亦云臨般涅
槃亦云遺教
 姚
  秦三藏鳩摩羅什譯
出生菩提心經一卷 隋天竺三藏闍那崛多
  等譯
佛印三昧經一卷 後漢安息三藏安世高譯
文殊師利般涅槃經一卷 西晋居士聶道眞
  譯
異出菩薩本起經一卷或無
起字
西晋居士聶道眞
  譯
千佛因縁經一卷 姚秦三藏鳩摩羅什譯
賢首經一卷一名賢首
夫人經
乞伏秦沙門釋聖堅譯
月明菩薩經一卷或云月明童子
或云月明童男
呉月支優婆塞
  支謙譯
心明經一卷一名心明女梵
志婦飯汁施經
西晋三藏竺法護譯
滅十方冥經一卷或云十方
滅冥經
西晋三藏竺法護譯
鹿母經一卷 西晋三藏竺法護譯
魔逆經一卷 西晋三藏竺法護譯 上二十
  六經二十六卷同帙計一百八十四紙
徳光太子經一卷一名頼吒和羅
所問光太子經
 西晋三藏竺法
  護譯
大意經一卷 宋天竺三藏求那跋陀羅譯
堅固女經一卷一名牢
固女經
 隋天竺三藏那連提耶
  舍譯
商主天子所問經一卷或無所
問字
 隋天竺三藏闍
  那崛多等譯
諸法最上王經一卷 隋天竺三藏闍那崛多
  等譯
師子莊嚴王菩薩請問經一卷一名八曼
茶維經
唐天竺
  三藏那提譯
離垢慧菩薩所問禮佛法經一卷 唐天竺三
  藏那提譯
受持七佛名號所生功徳經一卷 *唐三藏玄
  奘譯
佛臨涅槃記法住經一卷 *唐三藏玄奘譯
寂照神變三摩地經一卷 *唐三藏玄奘譯
開元譯教録略出卷第二


開元釋教録略出卷第二
 唐崇福寺沙門智昇撰 
差摩婆帝受記經一卷 元魏天竺三藏菩
  提留支譯
不増不減經一卷 元魏天竺三藏菩提留支
  譯
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev] 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]