大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

開元釋教録/附、入藏目録 (No. 2154_ 智昇撰 ) in Vol. 55

[First] [Prev+100] [Prev] 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

T2154_.55.0708a01:   拾遺
編入
T2154_.55.0708a02: 佛説大金色孔雀王呪經一卷八紙 失譯入附
T2154_.55.0708a03:   秦録
T2154_.55.0708a04: 孔雀王呪經二卷亦云孔雀王陀羅
尼經四十三紙
 梁扶南三藏
T2154_.55.0708a05:   僧伽婆羅譯
T2154_.55.0708a06: 大孔雀呪王經三卷六十紙
T2154_.55.0708a07:   *唐三藏義淨於東都内道場譯
T2154_.55.0708a08:   上下一經十四卷同帙
T2154_.55.0708a09: 陀羅尼集經十二卷三百四
十三紙
*唐中天竺三藏阿
T2154_.55.0708a10:   地瞿多譯
T2154_.55.0708a11: 十一面觀世音神呪經一卷一十紙 周宇文氏
T2154_.55.0708a12:   天竺三藏耶舍崛多等譯
T2154_.55.0708a13: 十一面神呪心經一卷一十紙*唐三藏玄奘譯
T2154_.55.0708a14: 摩利支天經一卷或上加小
字二紙
失譯今附梁録
T2154_.55.0708a15: 呪五首經一卷或無經
字二紙
*唐三藏玄奘譯
T2154_.55.0708a16: 千囀陀羅尼觀世音菩薩呪經一卷或無經
字三紙
*唐
T2154_.55.0708a17:   總持寺沙門釋智通譯
T2154_.55.0708a18: 六字神呪經一卷或云六字
呪法六紙
 *唐天后代天竺三
T2154_.55.0708a19:   藏菩提流志譯
T2154_.55.0708a20: 七倶胝佛大心准提陀羅尼經一卷亦直云七倶胝
佛母心經四紙
T2154_.55.0708a21:   *唐中天竺三藏地婆訶羅譯
T2154_.55.0708a22: 七倶胝佛母准泥大明陀羅尼經一卷十六紙
T2154_.55.0708a23:   *唐南天竺三藏金剛智譯
T2154_.55.0708a24:   上九經二十卷二帙上帙七卷
下帙十三
T2154_.55.0708a25: 觀自在菩薩隨心呪經一卷亦名多利心
經十九紙
*唐總
T2154_.55.0708a26:   持沙門釋智通譯
T2154_.55.0708a27: 種種雜呪經一卷或無經
字六紙
 周宇文氏天竺三藏
T2154_.55.0708a28:   闍那崛多譯
T2154_.55.0708a29: 佛頂尊勝陀羅尼經一卷七紙唐杜行顗奉制
T2154_.55.0708b01:   譯
T2154_.55.0708b02: 佛頂最勝陀羅尼經一卷八紙 唐日照三藏譯
T2154_.55.0708b03:   亦名地婆訶
羅中天竺人
T2154_.55.0708b04: 佛頂尊勝陀羅尼經一卷七紙唐佛陀波利譯
T2154_.55.0708b05: 最勝佛頂陀羅尼淨除業障經一卷 唐日照
T2154_.55.0708b06:   三藏再譯十三紙亦名地婆訶羅
中天竺人於東都再譯
T2154_.55.0708b07: 佛頂尊勝陀羅尼經一卷或加呪
字八紙
 唐義淨三藏
T2154_.55.0708b08:   譯
T2154_.55.0708b09: 無量門微密持經一卷一名成道降魔得
一切智經六紙
 呉月支
T2154_.55.0708b10:   優婆塞支謙譯
T2154_.55.0708b11: 出生無量門持經一卷或云新微密
持經七紙
東晋天竺三
T2154_.55.0708b12:   藏佛陀跋陀羅譯
T2154_.55.0708b13: 阿難陀目佉尼呵離陀經一卷或云出無量
門持經十紙
宋天
T2154_.55.0708b14:   竺三藏求那跋陀羅譯
T2154_.55.0708b15: 無量門破魔陀羅尼經一卷或直云破魔陀
羅尼經十一紙
宋西
T2154_.55.0708b16:   域沙門功徳直共玄暢譯
T2154_.55.0708b17: 阿難陀目佉尼訶離陀隣尼經一卷*十紙元魏
T2154_.55.0708b18:   天竺三藏佛陀扇多譯
T2154_.55.0708b19: 舍利弗陀羅尼經一卷八紙梁扶南三藏僧伽
T2154_.55.0708b20:   婆羅譯
T2154_.55.0708b21: 一向出生菩薩經一卷一十二紙隋天竺三藏闍
T2154_.55.0708b22:   那崛多譯
T2154_.55.0708b23: 出生無邊門陀羅尼經一卷十四紙*唐至相寺
T2154_.55.0708b24:   沙門釋智嚴譯
T2154_.55.0708b25: 勝幢臂印陀羅尼經一卷二紙*唐三藏玄奘譯
T2154_.55.0708b26: 妙臂印幢陀羅尼經一卷別有一本十六七紙非
是本經不可流布二紙
T2154_.55.0708b27:   *唐天后代于闐三藏實叉難陀譯
T2154_.55.0708b28:   上十七經十七卷同帙
T2154_.55.0708b29: 開元釋教目録卷第十九
T2154_.55.0708c01:
T2154_.55.0708c02:
T2154_.55.0708c03: 開元釋教目録卷第十九入藏録
上之下
T2154_.55.0708c04:  唐西崇福寺沙門智昇撰 
T2154_.55.0708c05: 無崖際持法門經一卷一名無際
經十五紙
 乞伏秦沙
T2154_.55.0708c06:   門釋聖堅譯第一譯
T2154_.55.0708c07: 尊勝菩薩所問一切諸法入無量門陀羅尼經
T2154_.55.0708c08:   一卷或直云尊勝菩薩所問經亦直云
入無量門陀羅尼經一十七紙
高齊居士
T2154_.55.0708c09: 萬天懿譯
T2154_.55.0708c10: 金剛上味陀羅尼經一卷一十四紙元魏天竺三
T2154_.55.0708c11:   藏佛陀扇多譯第一譯
T2154_.55.0708c12: 金剛場陀羅尼經一卷一十四紙隋天竺三藏闍
T2154_.55.0708c13:   那崛多等譯第二譯
T2154_.55.0708c14: 師子奮迅菩薩所問經一卷
T2154_.55.0708c15: 華聚陀羅尼呪經一卷*三紙
T2154_.55.0708c16:   已上二經失譯今附東晋録
T2154_.55.0708c17: 華積陀羅尼神呪經一卷三紙 呉月支優婆塞
T2154_.55.0708c18:   支謙譯
T2154_.55.0708c19: 六字呪王經一卷五紙第
一譯
失譯今附東晋録
T2154_.55.0708c20: 六字神呪王經一卷*六紙拾遺編
入第二譯
T2154_.55.0708c21: 虚空薩菩薩問佛經一卷亦云虚空藏菩薩問七佛
陀羅尼呪經亦云七佛神
T2154_.55.0708c22:   呪經一十二*紙
拾遺編入第一譯
T2154_.55.0708c23: *已上二經失譯今附梁録
T2154_.55.0708c24: 如來方便善巧呪經一卷一十紙 隋天竺三藏
T2154_.55.0708c25:   闍那崛多等譯第二譯
T2154_.55.0708c26: 持句神呪經一卷亦云陀羅
尼句三紙
呉月支優婆塞支謙
T2154_.55.0708c27:   譯拾遺編入
第一譯
T2154_.55.0708c28: 陀隣尼鉢經一卷亦云陀隣
鉢呪三紙
東晋西域沙門竺曇
T2154_.55.0708c29:   無蘭譯拾遺編入
第二譯
T2154_.55.0709a01: 東方最勝燈王如來經一卷題云東方最勝燈王如
來遣三菩薩送呪奉
T2154_.55.0709a02:   釋迦如來助護持
世間經一十三紙
隋天竺三藏闍那崛多等譯出内
T2154_.55.0709a03: 典録第
四譯
T2154_.55.0709a04: 善法方便陀羅尼呪經一卷
T2154_.55.0709a05: 金剛祕密善門陀羅尼經一卷五紙出
録第三譯
T2154_.55.0709a06:   已上二經失譯今附東晋録
T2154_.55.0709a07: 護命法門神呪經一卷一十一紙唐天后代天竺
T2154_.55.0709a08:   三藏菩提流志譯出*周録
第三譯
T2154_.55.0709a09: 無垢淨光大陀羅尼經一卷十二紙唐天后代
T2154_.55.0709a10:   西域沙門彌陀山等譯新編
入録
T2154_.55.0709a11: 請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪經一卷
T2154_.55.0709a12:   云請觀世音
經一十二紙
東晋外國居士竺難提譯兩譯
一闕
T2154_.55.0709a13:   上十九經十九卷同帙
T2154_.55.0709a14: 内藏百寶經一卷亦云内藏百
品經八紙
後漢月支三藏支
T2154_.55.0709a15:   婁迦讖譯第一譯兩
譯一闕
T2154_.55.0709a16: 温室洗浴衆僧經一卷亦直云温
室經三紙
後漢安息三藏
T2154_.55.0709a17:   安世高譯十遺編入第一
譯前後兩譯一闕
T2154_.55.0709a18: 須頼經一卷一十八紙前涼月支優婆塞支施崙
T2154_.55.0709a19:   譯出經後記第三譯前後四譯三本闕
T2154_.55.0709a20: 私訶三昧經一卷或云私訶未經一名菩薩道樹經
亦名道樹三昧經一十一紙周爲
T2154_.55.0709a21:   單本譯第一譯
前後兩譯一本闕
T2154_.55.0709a22: 菩薩生地經一卷一名差摩竭經三紙周爲
單本誤第一譯兩譯一闕
T2154_.55.0709a23:   *已上二經呉月支優婆塞支謙譯
T2154_.55.0709a24: 四不可得經一卷紙第二譯
兩譯一闕本
T2154_.55.0709a25: 梵女首意經一卷一名首意女經五紙
第一譯兩譯一闕
T2154_.55.0709a26:   *已上二經西晋三藏竺法護譯
T2154_.55.0709a27: 成具光明定意經一卷或云成具光明三昧經或直
云成具光明經二十三紙
T2154_.55.0709b01: 後漢西域三藏支曜譯第二譯兩
譯一闕
T2154_.55.0709b02: 寶網經一卷亦云寶網童子
經二十*二*紙
T2154_.55.0709b03: 菩薩行五十縁身經一卷亦云菩薩縁身五十事經
亦云五十縁身行經六紙
T2154_.55.0709b04:   *已上二經西晋三藏竺法護譯倶第一譯
兩譯一闕
T2154_.55.0709b05: 菩薩修行經一卷亦云威施長者問觀身行
經亦云長者修行經七紙
西晋河
T2154_.55.0709b06:   内沙門白法祖譯第三譯
二闕
T2154_.55.0709b07: 諸徳福田經一卷或直云福田經或
云諸福田經五紙
西晋沙門法
T2154_.55.0709b08:   立法炬共譯第一譯兩
譯一闕
T2154_.55.0709b09: 大方等如來藏經一卷或直云如來
藏經九紙
東晋天竺三
T2154_.55.0709b10:   藏佛陀跋陀羅譯第三譯三
譯二闕
T2154_.55.0709b11: 佛語經一卷四紙元魏天竺三藏菩提留支譯
T2154_.55.0709b12:   第一譯兩
譯一闕
T2154_.55.0709b13: 金色王經一卷九紙 元魏婆羅門瞿曇般若流
T2154_.55.0709b14:   支第二譯兩
譯一闕
T2154_.55.0709b15: 演道俗業經一卷九紙乞伏秦沙門釋聖堅譯
T2154_.55.0709b16:   第二譯
一闕
T2154_.55.0709b17: 百佛名經一卷六紙隋天竺三藏那連提耶舍
T2154_.55.0709b18:   譯第二譯兩
譯一闕
T2154_.55.0709b19:   上十七經十七卷同帙
T2154_.55.0709b20: 稱揚諸佛功徳經三卷亦名集諸佛華經一名集華
經一名現在佛名經或四卷
T2154_.55.0709b21:   五十七紙元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯第三譯三
譯兩闕
T2154_.55.0709b22: 須眞天子經三卷亦云須眞天子所問經亦云
問四事經或二卷四十六紙
 西晋
T2154_.55.0709b23:   三藏竺法護譯第二譯兩
譯一闕
T2154_.55.0709b24: 摩訶摩耶經一卷一名佛昇忉利天爲母説法亦
直云摩耶經或二卷二十六紙
T2154_.55.0709b25:   齊沙門釋曇景譯第二譯兩
譯一闕
T2154_.55.0709b26: 除恐災患經一卷一十七紙乞伏秦沙門釋聖堅
T2154_.55.0709c01:   譯第二譯兩
譯一闕
T2154_.55.0709c02: 孛經一卷或云孛經
一十八紙
呉月支優婆塞支謙譯
T2154_.55.0709c03:   拾遺編入第二譯
前後三譯兩本闕
T2154_.55.0709c04: 觀世音菩薩受記經一卷一名觀世音受
決經一十三紙
宋黄龍
T2154_.55.0709c05:   沙門釋曇無竭譯第三譯三
譯二闕
T2154_.55.0709c06:   上六經十卷同帙
T2154_.55.0709c07: 海龍王經四卷或三卷七
十三紙
西晋三藏竺法護譯
T2154_.55.0709c08:   
T2154_.55.0709c09: 首楞嚴三昧經三卷或二卷亦直云首楞嚴經僧祐
録云新首楞嚴經五十二紙
T2154_.55.0709c10:   姚秦三藏鳩摩蜜多譯第九譯
八闕
T2154_.55.0709c11: 觀普賢菩薩行法經一卷亦云出深功徳經中或無
行法字亦云普賢觀經一
T2154_.55.0709c12:   十六紙宋罽賓三藏曇摩蜜多譯第三譯
二闕
T2154_.55.0709c13: 觀藥王藥上二菩薩經一卷一十九紙宋西域三
T2154_.55.0709c14:   藏畺良耶舍譯第三譯兩
譯一闕
T2154_.55.0709c15: 不思議光菩薩所問經一卷亦云不思光菩薩所説
經亦云無思光孩童菩
T2154_.55.0709c16: 薩經一
十二紙
姚秦三藏鳩摩羅什譯第二譯兩
譯一闕
T2154_.55.0709c17:   上五經十卷同帙
T2154_.55.0709c18: 十住斷結經十卷最勝問菩薩十住除垢斷結經一名
十千日光三昧定亦云十地斷結經
T2154_.55.0709c19:   或十一卷或十四
卷二百五十四祇
姚秦涼州沙門竺佛念譯第二譯
兩譯一
T2154_.55.0709c20:
T2154_.55.0709c21: 諸佛要集經二卷亦直云要集經天竺曰
佛陀僧紙提四十三紙
西晋三藏
T2154_.55.0709c22:   竺法護譯第一譯兩
譯一闕
T2154_.55.0709c23: 未曾有因縁經三卷如無因縁字度羅
睺羅沙彌序四十紙
 蕭齊沙
T2154_.55.0709c24:   門釋曇景譯第二譯兩
譯一闕
T2154_.55.0709c25:   上三經十四卷同帙
T2154_.55.0709c26: 菩薩瓔珞經十二卷一名現在報或十四卷或十六
卷或十三卷三百三十一紙
T2154_.55.0709c27: 姚秦涼州沙門竺佛念譯第二譯兩
譯一闕
T2154_.55.0710a01: 超日明三昧經二卷或直云超日明經
或三卷四十八紙
 西晋清信
T2154_.55.0710a02:   士聶承遠譯第二譯兩
譯一闕
T2154_.55.0710a03:   上二經十四卷二帙
T2154_.55.0710a04: 賢劫經十三卷題云&T075586;陀劫三昧晋曰賢劫定意經舊
録云賢劫三昧經或十卷或七卷一帙
T2154_.55.0710a05:   一百九
十二紙
 西晋三藏竺法護譯第一譯兩
譯一闕
T2154_.55.0710a06: 大乘經單譯一百三十一部二百
九十三卷二十四帙
T2154_.55.0710a07: 大法炬陀羅尼經二十卷二帙三百
九十八紙
T2154_.55.0710a08: 大威徳陀羅尼經二十卷二帙二百
六十八紙
T2154_.55.0710a09:   *已上二經隋天竺三藏闍那崛多等譯
T2154_.55.0710a10: 佛名經十二卷或云十三卷或分爲
二十卷二百五十三紙
元魏天竺三
T2154_.55.0710a11:   藏菩提留支譯
T2154_.55.0710a12: 三劫三千佛名經三卷莊嚴劫上賢劫中星
宿劫下五十九紙
 失譯
T2154_.55.0710a13:   今附梁録
T2154_.55.0710a14:   上二經十五卷二帙上帙七
下帙八
T2154_.55.0710a15: 五千五百佛名經八卷一百三
十一紙
 隋天竺三藏闍
T2154_.55.0710a16:   那崛多等譯
T2154_.55.0710a17: 不思議功徳諸佛所護念經二卷或直云不思議
功徳經或四卷
T2154_.55.0710a18:   三十
七紙
曹魏代譯失三藏名*十遺
編入
T2154_.55.0710a19:   上二經十卷同帙
T2154_.55.0710a20: 華手經十三卷一名攝諸善根經亦名攝諸福徳經或
十一卷或十二卷或十卷一帙二百二
T2154_.55.0710a21:   十九
姚秦三藏鳩摩羅什譯
T2154_.55.0710a22: 大方等陀羅尼經四卷一名方等檀持陀羅尼
經或無大字六十三紙
北涼
T2154_.55.0710a23:   沙門法譞於高昌郡譯出寶
唱録
T2154_.55.0710a24: 僧伽吒經四卷五十一紙元魏優禪尼國王子月
T2154_.55.0710a25:   婆首那譯
T2154_.55.0710a26: 力莊嚴三昧經三卷三十八紙隋天竺三藏那連
T2154_.55.0710a27:   提耶舍譯
T2154_.55.0710b01: 大方廣圓覺修多羅了義經一卷二十七紙 *唐
T2154_.55.0710b02:   罽賓沙門佛陀多羅譯
T2154_.55.0710b03:   上四經十二卷同帙
T2154_.55.0710b04: 觀佛三昧海經十卷或云觀佛三昧經或八
卷一帙一百五十六紙
東晋天
T2154_.55.0710b05:   竺三藏佛陀跋陀羅譯
T2154_.55.0710b06: 大方便佛報恩經七卷一百二
十六紙
失譯在後漢録
T2154_.55.0710b07: 菩薩本行經三卷四十七紙失譯今附東晋録
T2154_.55.0710b08:   
T2154_.55.0710b09: 上二經十卷同帙
T2154_.55.0710b10: 法集經六卷或七卷或八卷
一百二十七紙
 元魏天竺三藏菩提
T2154_.55.0710b11:   留支譯
T2154_.55.0710b12: 觀察諸法行經四卷六十三紙隋天竺三藏闍那
T2154_.55.0710b13:   崛多等譯
T2154_.55.0710b14:   上二經十卷同帙
T2154_.55.0710b15: 菩薩處胎經五卷初云菩薩從兜術天降神母胎説普
廣經亦直云胎經或八卷或四卷一
T2154_.55.0710b16:   百一十
姚秦涼州沙門竺佛念譯
T2154_.55.0710b17: 弘道廣顯三昧經四卷一名阿耨達龍王所問決諸
狐疑清淨亦名入金剛問定
T2154_.55.0710b18:   意經凡十二品或
二卷五十五紙
西晋三藏竺法護譯
T2154_.55.0710b19: 施燈功徳經一卷一名然燈經
一十五紙
高齊天竺三藏那
T2154_.55.0710b20:   連提耶舍譯
T2154_.55.0710b21:   上三經十卷同帙
T2154_.55.0710b22: 央崛魔羅經四卷七十八紙宋天竺三藏求那跋
T2154_.55.0710b23:   陀羅譯
T2154_.55.0710b24: 無所有菩薩經四卷六十二紙隋天竺三藏闍那
T2154_.55.0710b25:   崛多等譯出内
典録
T2154_.55.0710b26: 明度五十校計經二卷或無明度字或無
五十字四十紙
後漢安
T2154_.55.0710b27:   息三藏安世高譯
T2154_.55.0710b28:   上三經十卷同帙
T2154_.55.0710b29: 中陰經二卷二十八紙姚秦涼州沙門竺佛念譯
T2154_.55.0710c01: 大法鼓經二卷三十一紙宋天竺三藏求那跋陀
T2154_.55.0710c02:   羅譯
T2154_.55.0710c03: 文殊師利問經二卷亦直云文殊問
經五十一紙
 梁扶南三藏
T2154_.55.0710c04:   僧伽婆羅譯
T2154_.55.0710c05: 月上女經二卷維摩詰之女
一十九紙
 隋天竺三藏闍那崛
T2154_.55.0710c06:   多等譯
T2154_.55.0710c07: 大方廣如來祕密藏經二卷二十四紙失譯今附
T2154_.55.0710c08:   秦録
T2154_.55.0710c09:   上五經十卷同帙
T2154_.55.0710c10: 大乘密嚴經三卷五十六紙三藏地婆訶羅譯
T2154_.55.0710c11: 占察善惡業報經二卷亦名大乘實義經出六根聚
經亦直云占察經亦名地藏
T2154_.55.0710c12:   菩薩經二
十八紙
外國沙門菩提登譯
T2154_.55.0710c13: 蓮華面經二卷二十三紙隋天竺三藏那連提耶
T2154_.55.0710c14:   舍譯
T2154_.55.0710c15: 文殊師利問菩薩署經一卷亦云文殊問
署經二十紙
支婁迦
T2154_.55.0710c16:   讖譯
T2154_.55.0710c17: 大乘造像功徳經二卷或一卷二
十一紙
于闐提雲般若
T2154_.55.0710c18:   譯
T2154_.55.0710c19:   上五經十卷同帙
T2154_.55.0710c20: 廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經三卷四十
T2154_.55.0710c21: 一字佛頂輪王經五卷亦云五佛頂經或四
二百二十一紙
T2154_.55.0710c22:   *已上二經菩提流志譯
T2154_.55.0710c23: 大陀羅尼末法中一字心呪經一卷一十四紙
T2154_.55.0710c24:   思惟譯
T2154_.55.0710c25:   上三經九卷同帙
T2154_.55.0710c26: 大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞
T2154_.55.0710c27: 嚴經十卷一帙一百
四十三紙
沙門懷迪譯
T2154_.55.0710c28: 大毘盧遮那成佛神變加持經七卷亦云大毘盧
遮那成佛經
T2154_.55.0710c29:   一百三
十五紙
沙門一行譯
T2154_.55.0711a01: 蘇婆呼童子經三卷亦云蘇婆呼請問經或云蘇婆呼
律或云蘇婆呼或二卷四十九紙
T2154_.55.0711a02:   三藏輸波迦羅譯
T2154_.55.0711a03:   上二經十卷同帙
T2154_.55.0711a04: 蘇悉地羯羅經三卷九十一紙三藏輸波迦羅譯
T2154_.55.0711a05:   牟梨曼陀羅呪經一卷或無經字
三十三紙
失譯
T2154_.55.0711a06: 金剛頂瑜伽中略出念誦法四卷亦云經八
十一紙
三藏
T2154_.55.0711a07:   金剛智譯
T2154_.55.0711a08:   上三經八卷同帙
T2154_.55.0711a09: 七佛所説神呪經四卷初卷云七佛十一菩薩説
大陀羅尼神呪經七十三紙
T2154_.55.0711a10:   晋代譯失三藏名
T2154_.55.0711a11: 大吉義神呪經二卷或四卷三
一紙
曇曜譯
T2154_.55.0711a12: 文殊師利寶藏陀羅尼經一
T2154_.55.0711a13: 金剛光焔止風雨陀羅尼經一卷三十一紙
T2154_.55.0711a14:   已上二經菩提流志譯
T2154_.55.0711a15: 阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經一卷亦直
云阿
T2154_.55.0711a16:   吒婆拘呪
經五
T2154_.55.0711a17: 阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經一卷四*紙
T2154_.55.0711a18: 大普賢陀羅尼經一卷三*紙
T2154_.55.0711a19: 大七寶陀羅尼經一卷一*紙
T2154_.55.0711a20: 六字大陀羅尼呪經一卷二紙
T2154_.55.0711a21:   已上五經失譯今附梁録
T2154_.55.0711a22: 安宅神呪經一卷亦云安宅
呪法四紙
後漢失譯
T2154_.55.0711a23: 摩尼羅亶經一卷亦云摩尼羅亶
神呪經四紙
T2154_.55.0711a24: 幻師&T075586;陀所説神呪經一卷録云幻師無所説字或
作跋字亦云波陀古
T2154_.55.0711a25:   云録幻王
跋陀經二紙
T2154_.55.0711a26: *已上二經沙門竺曇無蘭譯
T2154_.55.0711a27: 護諸童子陀羅尼呪經一卷亦云護諸童子請求
男女陀羅尼經四紙
T2154_.55.0711a28:   元魏菩提留支譯
T2154_.55.0711a29: 諸佛心陀羅尼經一卷
T2154_.55.0711b01: 拔濟苦難陀羅尼經一卷三*紙
T2154_.55.0711b02: 八名普密陀羅尼經一卷二*紙
T2154_.55.0711b03: 持世陀羅尼經一卷*四紙
T2154_.55.0711b04: 六門陀羅尼經一卷一紙
T2154_.55.0711b05:   已上五經唐玄奘譯
T2154_.55.0711b06: 清淨觀世音普賢陀羅尼經一卷此經有一錯本
應須審之五紙
T2154_.55.0711b07:   唐釋智通譯
T2154_.55.0711b08:   上十九經二十三卷同帙
T2154_.55.0711b09: 智炬陀羅尼經一卷
T2154_.55.0711b10: 諸佛集會陀羅尼經一卷四紙
T2154_.55.0711b11:   *已上二經唐提雲般若譯
T2154_.55.0711b12: 隨求即得大自在陀羅尼神呪經一卷亦云隨求
所得一十
T2154_.55.0711b13:   四紙唐寶思惟譯
T2154_.55.0711b14: 百千印陀羅尼經一卷
T2154_.55.0711b15: 救面然餓鬼陀羅尼神呪一卷亦云施餓鬼食呪
經後兼有施水呪
T2154_.55.0711b16:   
T2154_.55.0711b17: *已上二經唐實叉難陀譯
T2154_.55.0711b18: 莊嚴王陀羅尼呪經一卷
T2154_.55.0711b19: 香王菩薩陀羅尼呪經一卷二*紙
T2154_.55.0711b20: 一切功徳莊嚴王經一卷一十四*紙
T2154_.55.0711b21: 拔除罪障呪王經一卷三*紙
T2154_.55.0711b22: 善夜經一卷三*紙
T2154_.55.0711b23:   *已上五經唐義淨譯
T2154_.55.0711b24: 虚空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持
T2154_.55.0711b25: 法經一卷名虚空藏菩薩
求聞持法經四紙
唐輸波迦羅譯
T2154_.55.0711b26: 金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品一
T2154_.55.0711b27: 一十一
T2154_.55.0711b28: 觀自在如意輪菩薩瑜伽法要一卷九紙
T2154_.55.0711b29:   *已上二經唐金剛智譯
T2154_.55.0711c01: 佛地經一卷一十三紙唐玄奘譯
T2154_.55.0711c02: 佛垂般涅槃略説教誡經一卷亦云佛臨般涅槃
一名遺教經六紙
T2154_.55.0711c03:   姚秦三藏羅什譯
T2154_.55.0711c04: 出生菩提心經一卷一十一紙隋闍那崛多等譯
T2154_.55.0711c05: 佛印三昧經一卷三紙漢世高譯
T2154_.55.0711c06: 文殊師利般涅槃經一卷四紙西晋居士聶道
T2154_.55.0711c07:   眞譯
T2154_.55.0711c08: 異出菩薩本起經一卷或無起字
一十一紙
西晋聶道眞譯
T2154_.55.0711c09: 千佛因縁經一卷一十八紙姚秦羅什譯
T2154_.55.0711c10: 賢首經一卷一名賢首夫
人經三紙
乞伏秦釋聖堅譯
T2154_.55.0711c11: 月明菩薩經一卷或加三昧字或云月明童子
經亦云月明童男經三紙
 呉月
T2154_.55.0711c12:   支優婆塞支謙譯
T2154_.55.0711c13: 心明經一卷一名心明女梵志婦
飯汁施經三
T2154_.55.0711c14: 滅十方冥經一卷或云十方滅
冥經六*紙
T2154_.55.0711c15: 鹿母經一卷別有鹿子經一卷
與此全同三*紙
T2154_.55.0711c16: 魔逆經一卷一十九紙
T2154_.55.0711c17:   已上四經西晋竺法護譯
T2154_.55.0711c18: 上二十六經二十六卷同帙
T2154_.55.0711c19: 徳光太子經一卷一名頼吒和羅所問
光太子經一十九紙
 西晋竺
T2154_.55.0711c20:   法護譯
T2154_.55.0711c21: 大意經一卷五紙宋求那跋陀羅譯
T2154_.55.0711c22: 堅固女經一卷一名牢固
女經六紙
隋那連提耶舍譯
T2154_.55.0711c23: 商主天子所問經一卷或無所問字
一十七
T2154_.55.0711c24: 諸法最上王經一卷二十三紙
T2154_.55.0711c25:   *已上二經隋闍那崛多等譯
T2154_.55.0711c26: 師子莊嚴王菩薩請問經一卷一名八曼荼
羅五
T2154_.55.0711c27: 離垢慧菩薩所問禮佛法經一卷六紙
T2154_.55.0711c28:   *已上二經唐那提譯
T2154_.55.0712a01: 受持七佛名號所生功徳經一卷
T2154_.55.0712a02: 佛臨涅槃記法住經一卷或加般字
五*紙
T2154_.55.0712a03: 寂照神變三摩地經一卷一十六紙
T2154_.55.0712a04:   已上三經唐玄奘譯
T2154_.55.0712a05: 差摩婆帝受記經一卷
T2154_.55.0712a06: 不増不減經一卷或云二卷
者誤七紙
T2154_.55.0712a07:   *已上二經元魏菩提留支譯
T2154_.55.0712a08: 造塔功徳經一卷二紙唐地婆訶羅譯
T2154_.55.0712a09: 右遶佛塔功徳經一卷亦云繞塔功
徳經三
T2154_.55.0712a10: 大乘四法經一卷與重譯中日照出者名
字雖同經體全異八紙
T2154_.55.0712a11:   *已上二經唐實叉難陀譯
T2154_.55.0712a12: 有徳女所問大乘經一卷時有一本可八九
紙文錯不堪四紙
 唐菩
T2154_.55.0712a13:   提流志譯
T2154_.55.0712a14: 大乘流轉諸有經一卷
T2154_.55.0712a15: 妙色王因縁經一卷四紙
T2154_.55.0712a16: 佛爲海龍王説法印經一卷一紙
T2154_.55.0712a17:   *已上三經唐義淨譯
T2154_.55.0712a18: 師子素馱娑王斷肉經一卷四紙唐釋智嚴譯
T2154_.55.0712a19: 般泥洹後灌臘經一卷一名般泥洹後四輩灌臘
經亦直云灌臘經二紙
西
T2154_.55.0712a20:   晋竺法護譯
T2154_.55.0712a21: 八部佛名經一卷名八佛
名經三紙
元魏般若流支譯
T2154_.55.0712a22:   上二十二經二十二卷同帙
T2154_.55.0712a23: 菩薩内習六波羅蜜經一卷或云内六波羅蜜經安
公云出方等部三紙
T2154_.55.0712a24:   漢嚴佛調譯
T2154_.55.0712a25: 菩薩投身餓虎起塔因縁經一卷僧祐録云以身
施餓虎經一十
T2154_.55.0712a26:   
北涼釋法盛譯
T2154_.55.0712a27: 金剛三昧本性清淨不壞不滅經一卷亦名金剛
清淨經八
T2154_.55.0712a28:
T2154_.55.0712a29: 師子月佛本生經一卷七紙
T2154_.55.0712b01:   *已上二經失譯今附秦録
T2154_.55.0712b02: 長者法志妻經一卷三紙失譯今附梁録
T2154_.55.0712b03: 薩羅國經一卷或云薩羅國
王經四紙
失譯今附東晋録
T2154_.55.0712b04: 十吉祥經一卷二紙失譯今附秦録
T2154_.55.0712b05: 長者女菴提遮師子吼了義經一卷六紙失譯
T2154_.55.0712b06:   今附梁録
T2154_.55.0712b07: 一切智光明仙人慈心因縁不食肉經一卷
T2154_.55.0712b08:   失譯今附秦録
T2154_.55.0712b09: 金剛三昧經二卷或一卷二
十七紙
北涼失譯
T2154_.55.0712b10: 法滅盡經一卷或一卷二
T2154_.55.0712b11: 甚深大迴向經一卷四紙
T2154_.55.0712b12:   *已上二經失譯今附宋録
T2154_.55.0712b13: 天王太子辟羅經一卷亦云太子辟羅經或無
天王字僧祐録云二紙
T2154_.55.0712b14:   安公關中異經
T2154_.55.0712b15: 優婆夷淨行法門經二卷亦直云淨行經或
無經字三十二紙
 僧祐
T2154_.55.0712b16:   録云安公涼土異經
T2154_.55.0712b17: 八大人覺經一卷一紙漢世高譯
T2154_.55.0712b18: 三品弟子經一卷亦云弟子學有
三輩經三紙
呉月支支謙譯
T2154_.55.0712b19: 四輩經一卷或云四輩弟子經或
云四輩學經三
T2154_.55.0712b20: 當來變經一卷或云當來變識
T2154_.55.0712b21: 過去佛分衞經一卷或云過
世二紙
T2154_.55.0712b22:   *已上三經西晋竺法護譯
T2154_.55.0712b23: 十二頭陀經一卷一名沙門頭
陀經五
T2154_.55.0712b24: 樹提伽經一卷三紙
T2154_.55.0712b25:   *已上二經宋求那跋陀羅譯
T2154_.55.0712b26: 長壽王經一卷
T2154_.55.0712b27: 法常住經一卷二紙
T2154_.55.0712b28:   *已上二經失譯今附西晋録
T2154_.55.0712c01: 上二十三經二十五卷同帙
T2154_.55.0712c02:   大乘律二十六部五十四卷五帙
T2154_.55.0712c03: 菩薩地持經十卷或無經字亦云論亦云菩薩戒經又
名菩薩地或八卷一帙一百八十六
T2154_.55.0712c04:   北涼曇無讖譯
T2154_.55.0712c05: 菩薩善戒經九卷一名菩薩地十
卷一百八十紙
宋求那跋摩等
T2154_.55.0712c06:   譯
T2154_.55.0712c07: 淨業障經一卷一十五紙失譯今附秦録
T2154_.55.0712c08:   *上二經十卷同帙
T2154_.55.0712c09: 優婆塞戒經七卷或五卷或六卷或十卷是在
家菩薩戒一百三十一紙
 北涼
T2154_.55.0712c10:   曇無讖譯
T2154_.55.0712c11: 梵網經二卷三十六紙姚秦羅什譯
T2154_.55.0712c12: 受十善戒經一卷一十六紙漢失譯
T2154_.55.0712c13:   上三經十卷同帙
T2154_.55.0712c14: 菩薩瓔珞本業經二卷或直云瓔珞本
業經三十九紙
姚秦竺佛
T2154_.55.0712c15:   念譯
T2154_.55.0712c16: 佛藏經四卷一名選擇諸法經或
三卷或二卷七十紙
姚秦羅什譯
T2154_.55.0712c17: 菩薩戒本一卷一十一紙北涼無讖譯
T2154_.55.0712c18: 菩薩戒本一卷一十八
T2154_.55.0712c19: 菩薩戒羯磨文一卷六紙
T2154_.55.0712c20:   *已上二經唐玄奘譯
T2154_.55.0712c21: 菩薩善戒經一卷優波離問菩薩受
戒法一十五紙
 宋求那跋摩
T2154_.55.0712c22:   譯
T2154_.55.0712c23:   上六經十卷同帙
T2154_.55.0712c24: 菩薩内戒經一卷十八
T2154_.55.0712c25: 優婆塞五戒威儀經一卷一十五紙
T2154_.55.0712c26:   *已上二經宋求那跋摩譯
T2154_.55.0712c27: 文殊師利淨律經一卷或直名淨律
經十三紙
 西晋*竺法
T2154_.55.0712c28:   護譯
T2154_.55.0712c29: 清淨毘尼方廣經一卷一十七紙姚秦羅什譯
T2154_.55.0713a01: 寂調音所問經一卷一名如來所説清
淨調伏經十八紙
 宋釋法海
T2154_.55.0713a02:   譯
T2154_.55.0713a03: 大乘三聚懺悔經一卷一十三紙隋闍那崛多等
T2154_.55.0713a04:   譯
T2154_.55.0713a05: 菩薩五法懺悔文一卷亦名菩薩五法
懺悔經二紙
 失譯今附
T2154_.55.0713a06:   梁録
T2154_.55.0713a07: 菩薩藏經一卷一十紙梁僧伽婆羅譯
T2154_.55.0713a08: 三曼陀&T075586;陀羅菩薩經一卷
T2154_.55.0713a09: 菩薩受齋經一卷三紙
T2154_.55.0713a10:   *已上二經西晋聶道眞譯
T2154_.55.0713a11: 文殊悔過經一卷一名文殊五體
過經二十一紙
西晋竺法護
T2154_.55.0713a12:   譯
T2154_.55.0713a13: 舍利弗悔過經一卷亦直名悔
過經五紙
漢世高譯
T2154_.55.0713a14: 法律三昧經一卷亦直名法
律經七紙
呉支謙譯
T2154_.55.0713a15: 十善業道經一卷六紙唐實叉難陀譯
T2154_.55.0713a16:   上十四經十四卷同帙
T2154_.55.0713a17:   大乘論九十七部五百一十八卷五十帙
T2154_.55.0713a18: 一十一部一百五十五卷釋經論七十六
T2154_.55.0713a19: 部三百六十三卷集義論
T2154_.55.0713a20: 大智度論一百卷或云大智度論亦云摩訶般若釋論
或一百一十卷或七十卷十帙二
T2154_.55.0713a21:   百八
十五紙
姚秦羅什譯
T2154_.55.0713a22: 十地經論十二卷或十五卷一帙二
百四十六
T2154_.55.0713a23: 彌勒菩薩所問經論五卷或六卷或七卷或
卷一百二十八*紙
T2154_.55.0713a24: 大乘寶積經論四卷八十四紙
T2154_.55.0713a25:   *已上三經元魏菩提留支譯
T2154_.55.0713a26: 寶髻菩薩四法經論一卷 元魏毘目智仙譯
T2154_.55.0713a27:   上三論十卷同帙
T2154_.55.0713a28: 佛地經論七卷一百一
十七紙
唐玄奘譯
T2154_.55.0713b01: 金剛般若論二卷無著菩薩
造三十紙
隋笈多譯
T2154_.55.0713b02: 能斷金剛般若波羅蜜多經論頌一卷亦云能斷
金剛論頌
T2154_.55.0713b03:   
唐義淨論
T2154_.55.0713b04:   上三論十卷同帙
T2154_.55.0713b05: 金剛般若波羅蜜經論三卷天親菩薩造
四十八紙
元魏菩
T2154_.55.0713b06:   提留支譯
T2154_.55.0713b07: 能斷金剛般若波羅蜜多經論釋三卷亦云能斷
金剛論釋
T2154_.55.0713b08:   三十
三紙
唐義淨譯
T2154_.55.0713b09: 金剛般若波羅蜜經破取著不壞假名論二卷
T2154_.55.0713b10:   亦名功徳施
論三十三紙
唐地婆訶羅譯
T2154_.55.0713b11: 文殊師利菩薩問菩提經論二卷亦云文殊問菩
提經論一名伽
T2154_.55.0713b12:   耶山頂經
論三十紙
元魏菩提留支譯
T2154_.55.0713b13: 妙法蓮華經論一卷題云妙法蓮華經優
波提舍二十五紙
 元魏勒
T2154_.55.0713b14:   那摩提共僧朗等譯
T2154_.55.0713b15:   上五論十一卷同帙
T2154_.55.0713b16: 法華經論二卷初有歸敬頌者是或一卷題亦云
妙法蓮華經優波提舍三十紙
元魏
T2154_.55.0713b17:   留支共曇琳等譯
T2154_.55.0713b18: 勝思惟梵天所問經論四卷或三卷五
十九紙
元魏菩提
T2154_.55.0713b19:   留支譯
T2154_.55.0713b20: 涅槃論一卷或云大般涅槃
經論一十紙
沙門達磨菩提譯
T2154_.55.0713b21: 涅槃經本有今無偈論一卷亦直云本有
今無論六紙
梁眞諦
T2154_.55.0713b22:   譯
T2154_.55.0713b23: 遺教經論一卷二十六紙陳眞諦譯
T2154_.55.0713b24: 無量壽經論一卷題云無量壽經優波
提舍願生偈七卷
 元魏菩提
T2154_.55.0713b25:   留支譯
T2154_.55.0713b26: 三具足經論一卷題云三具足優波
提舍一十八紙
 元魏毘目智
T2154_.55.0713b27:   仙譯
T2154_.55.0713b28: 轉法輪經論一卷題云轉法輪經優
波提舍一十紙
 元魏毘目智
T2154_.55.0713c01:   仙等譯
T2154_.55.0713c02:   上八論十二卷同帙已上釋經論
已下集義論
T2154_.55.0713c03: 瑜伽師地論一百卷十帙一千八
百十七
T2154_.55.0713c04: 顯揚聖教論二十卷二帙三百二
十七*紙
T2154_.55.0713c05: 瑜伽師地論釋一卷一十九*紙
T2154_.55.0713c06: 顯揚聖教論頌一卷一十九*紙
T2154_.55.0713c07: 王法正理論一卷二十紙
T2154_.55.0713c08: 大乘阿毘達磨集論七卷一百三紙
T2154_.55.0713c09:   已上六經唐玄奘譯
T2154_.55.0713c10: 上四論十卷同帙
T2154_.55.0713c11: 大乘阿毘達磨雜集論十六卷亦呼爲對法論二
百五十五紙
T2154_.55.0713c12:   玄奘譯
T2154_.55.0713c13: 中論四卷亦云中觀論或
八卷九十八紙
姚秦羅什譯
T2154_.55.0713c14:   上二論二十卷二帙
T2154_.55.0713c15: 般若燈論釋十五卷二百五十
一紙
唐波羅頗蜜多羅
T2154_.55.0713c16:   譯
T2154_.55.0713c17: 十二門論一卷二十四紙姚秦羅什譯
T2154_.55.0713c18: 十八空論一卷二十紙陳眞諦譯
T2154_.55.0713c19: 百論二卷四十三紙姚秦羅什譯
T2154_.55.0713c20: 廣百論本一卷八紙唐玄奘譯
T2154_.55.0713c21:   上五論二十卷二帙
T2154_.55.0713c22: 大乘廣百論釋論十卷一帙一百
九十紙
唐玄奘譯
T2154_.55.0713c23: 十住毘婆沙論十四卷或無論字或十二卷或
十五卷二百七十六紙
姚秦
T2154_.55.0713c24:   羅什譯
T2154_.55.0713c25: 菩提資糧論六卷六十七紙隋笈多譯
T2154_.55.0713c26:   上二論二十卷二帙
T2154_.55.0713c27: 大乘莊嚴經論十三卷或十五卷一
帙二百五紙
唐波羅頗蜜
T2154_.55.0713c28:   多羅譯
T2154_.55.0713c29: 大莊嚴經論十五卷或無經字或十
卷二百九紙
姚秦羅什譯
T2154_.55.0714a01: 順中論二卷題云順中論義入天般若波
羅蜜經初品法門三十二紙
元魏般若
T2154_.55.0714a02:   流支譯
T2154_.55.0714a03: 攝大乘論三卷五十九紙眞諦三藏譯
T2154_.55.0714a04:   上三論二十卷二帙
T2154_.55.0714a05: 攝大乘論二卷四十四紙佛陀扇多譯
T2154_.55.0714a06: 攝大乘論本三卷六十一紙三藏玄奘譯
T2154_.55.0714a07: 攝大乘論釋十五卷亦云釋論或十二
卷三百二十七紙
 天親釋眞
T2154_.55.0714a08:   諦譯
T2154_.55.0714a09:   上三論二十卷二帙
T2154_.55.0714a10: 攝大乘論釋論十卷一帙一百
五十六紙
世親釋笈多譯
T2154_.55.0714a11: 攝大乘論釋十卷一帙一百
七十六紙
世親釋玄奘譯
T2154_.55.0714a12: 攝大乘論釋十卷一帙二百
十六紙
無性釋玄奘譯
T2154_.55.0714a13: 佛性論四卷八十三紙陳眞諦譯
T2154_.55.0714a14: 決定藏論三卷五十二紙梁眞諦譯
T2154_.55.0714a15: 辯中邊論頌一卷五紙唐玄奘譯
T2154_.55.0714a16: 中邊分別論二卷或三卷五
十八紙
陳眞諦譯
T2154_.55.0714a17:   上四論十卷同帙
T2154_.55.0714a18: 辯中邊論三卷三十九紙唐玄奘譯
T2154_.55.0714a19: 究竟一乘寶性論四卷亦云寶性分別一乘増上
論或三卷或五卷八十紙
T2154_.55.0714a20:   魏勒耶摩提譯
T2154_.55.0714a21: 業成就論一卷一十二紙元魏毘目智仙等譯
T2154_.55.0714a22: 大乘成業論一卷一十七紙唐玄奘譯
T2154_.55.0714a23: 因明正理門論本一卷一十五紙三藏玄奘譯
T2154_.55.0714a24:   上五論十卷同帙
T2154_.55.0714a25: 因明正理門論一卷一十六紙三藏義淨譯
T2154_.55.0714a26: 因明入正理論一卷六紙唐玄奘譯
T2154_.55.0714a27: 顯識論一卷題云顯識品從無
相論出一十九紙
陳眞諦譯
T2154_.55.0714a28: 轉識論一卷三紙隋眞諦譯
T2154_.55.0714a29: 唯識論一卷一名破色心初云唯識無境界
或云唯識無境界論十九紙
 元魏般
T2154_.55.0714b01:   若流支譯
T2154_.55.0714b02: 唯識論一卷初云修道不
共他一十紙
陳眞諦譯
T2154_.55.0714b03: 唯識二十論一卷一十紙唐玄奘譯
T2154_.55.0714b04: 成唯識寶生論五卷一名二十唯識順
釋論六十五紙
唐義淨譯
T2154_.55.0714b05: 唯識三十論一卷二紙唐玄奘譯
T2154_.55.0714b06:   上九論十三卷同帙
T2154_.55.0714b07: 成唯識論十卷一帙一百
七十五紙
唐玄奘譯
T2154_.55.0714b08: 大丈夫論二卷三十四
T2154_.55.0714b09: 入大乘論二卷四十一紙
T2154_.55.0714b10:   上二經北涼釋道泰譯
T2154_.55.0714b11: 大乘掌珍論二卷三十三紙唐玄奘譯
T2154_.55.0714b12: 大乘五蘊論一卷八紙世親造玄奘譯
T2154_.55.0714b13: 大乘廣五蘊論一卷與前論異本或無廣
字安慧造一十三紙
 唐地婆
T2154_.55.0714b14:   訶羅譯
T2154_.55.0714b15: 寶行王正論一卷一十九紙陳眞諦譯
T2154_.55.0714b16: 大乘起信論一卷二十五紙眞諦三藏譯
T2154_.55.0714b17:   上七論十卷同帙
T2154_.55.0714b18: 大乘起信論二卷二十四紙實叉難陀譯
T2154_.55.0714b19: 發菩提心論二卷或云發菩提心
經論二十八紙
姚秦羅什譯
T2154_.55.0714b20: 三無性論二卷題云三無性論品出
無相論三十五紙
陳眞諦譯
T2154_.55.0714b21: 方便心論一卷或二卷凡四
品*十七紙
元魏吉迦夜共曇曜
T2154_.55.0714b22:   譯
T2154_.55.0714b23: 如實論一卷題云如實論反質
難品二十三紙
梁眞諦譯
T2154_.55.0714b24: 無相思塵論一卷或直云思
塵論三紙
陳眞諦譯
T2154_.55.0714b25: 觀所縁縁論一卷三紙唐玄奘譯
T2154_.55.0714b26: 觀所縁論釋一卷一十三紙唐義淨譯
T2154_.55.0714b27:   上八論十一卷同帙
T2154_.55.0714b28: 迴諍論一卷二十五紙元魏毘目智仙等譯
T2154_.55.0714c01: 縁生論一卷一十一紙陳笈多譯
T2154_.55.0714c02: 十二因縁論一卷四紙元魏菩提留支譯
T2154_.55.0714c03: 壹輸盧迦論一卷或云壹
書三紙
元魏般若流支譯
T2154_.55.0714c04: 大乘百法明門論一卷題云大乘百法明門論本
事分中略録名數二紙
T2154_.55.0714c05:   玄奘譯
T2154_.55.0714c06: 百字論一卷八紙元魏菩提留支譯
T2154_.55.0714c07: 解捲論一卷三紙陳眞諦譯
T2154_.55.0714c08: 掌中論一卷
T2154_.55.0714c09: 取因假設論一卷九*紙
T2154_.55.0714c10: 觀總相論頌一卷二*紙
T2154_.55.0714c11: 止觀門論頌一卷四*紙
T2154_.55.0714c12: 手杖論一卷七*紙
T2154_.55.0714c13: 六門教授習定論一卷九紙
T2154_.55.0714c14:   已上六經唐義淨譯
T2154_.55.0714c15: 大乘法界無差別論一卷六紙唐提雲般若譯
T2154_.55.0714c16: 破外道小乘四宗論一卷
T2154_.55.0714c17: 破外道小乘涅槃論一卷五紙
T2154_.55.0714c18:   已上二論元魏菩提留支譯
T2154_.55.0714c19: 上十六論十六卷同帙
T2154_.55.0714c20: 都計大乘經律論見入藏者總六百三十八
T2154_.55.0714c21: 部合二千七百四十五卷二百五十八帙
T2154_.55.0714c22: 廣録部數不同者前廣録中以大寶積經諸部合成
分爲四十九部上録此合爲一部故欠四十八不同
T2154_.55.0714c23: 開元釋教目録卷第十九入藏録
上之下
T2154_.55.0714c24:
T2154_.55.0714c25:
T2154_.55.0714c26:
T2154_.55.0714c27: 開元釋教目録卷第二十入藏
録下
T2154_.55.0714c28:  唐西崇福寺沙門智昇撰 
T2154_.55.0714c29: 小乘入藏録下小乘經律總三百三十部一千七百六
十二卷一百六十五帙賢聖集傳附此
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]