大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

衆經目録 (No. 2146_ 法經等撰 ) in Vol. 55

[First] [Prev] 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

四非常經一卷
五失蓋經一卷
要眞經一卷
本無經一卷
十五徳經一卷
父母因縁經一卷
金輪王經一卷
慧行經一卷
佛説未生怨經一卷
内外無爲經一卷
道淨經一卷
七事本末經一卷一名七事
行本經
耆域四術經一卷一名耆
域經
五蓋離疑縱經一卷
太子智止經一卷
苦相經一卷
須佛得度經一卷
由經一卷
分然洹國迦羅越經一卷
義決法事經一卷
漚惒七言禪利經一卷
三失蓋經一卷
王舍城靈鷲山要直經一卷
思道經一卷
佛在竹園經一卷
法爲人經一卷 
道意經一卷
陀賢王經一卷
阿夷比丘經一卷
比丘三事經一卷
 右二百四十一經單本
五母子經一卷
沙彌羅經一卷
 右二經同本重出
玉耶經一卷一名長者詣佛説子婦不
恭敬經一名七婦經
阿漱達經一卷
 右二經同本重出
盂蘭盆經一卷
灌臘經一卷一名般泥洹後
四輩灌臘經
報恩奉瓫經一卷
 右三經同本重出
摩登女經一卷一名摩耶女經一名
阿難爲蠱道所説經
摩登女解形中六事經一卷
  右二經同本是摩登迦經別品重出
前二百五十經。並是衆經失譯。雖復遺落
譯人時事。而古録備有。且義理無違。亦爲
定録
衆經目録卷第三衆經目録卷第四
 *隋*沙門法經等撰 
別生四 合三百十一部 三百四十六卷
善時鵝王經一卷
 右一經出正法念經
舍衞城人喪子狂經一卷一名梵志喪
女經分三經
調達入地獄事經一卷
飛鳥喩經一卷
三十三天園觀經一卷
四人出現世間經一卷
婆羅門避死經一卷
毘羅斯那居士五欲娯樂經一卷
波斯匿王詣佛有五威儀經一卷
波斯匿王呵欲最經一卷
五戰鬪人經一卷
掃地經一卷
大枯樹經一卷一名枯樹經一
名積木燒然經
世間強盜布施經一卷
羅閲城人民請佛經一卷
梵天詣婆羅門講堂經一卷
郁伽居士見佛説法醒悟經一卷
水喩經一卷
七寶經一卷
四泥犁經一卷
鷹鷂獵經一卷
鵄鳥事經一卷
母子作僧尼意亂經一卷一名學人
意亂經
 右二十五經出増一阿含經
七知經一卷一名七智經
出第一卷
七車譬諭經一卷出第
二卷
福行經一卷出第
二卷
佛問阿須輪大海有減經一卷一名海有八事
經出第八卷
婆拘羅答異學問經一卷一名薄拘羅
經出第八卷
摩夷比丘經一卷一名摩夷經
出第十卷
惡道經一卷一名惡意經
出第十五卷
離睡經一卷出第二
十卷
梵志計水淨經一卷出第二
十三卷
受歳經一卷出第二
十三卷
四意止經一卷一名四意止本行經
出第二十四卷
苦陰因事經一卷出第二
十五卷
苦陰經一卷出第二
十五卷
樂想經一卷出第二
十六卷
阿耨風經一卷出第二
十七卷
貧窮經一卷出第二
十九卷
柔軟經一卷出第二
十九卷
伏婬經一卷出第三
十卷
優婆塞五法經一卷出第三
十卷
受持經一卷出第三
十卷
佛爲黄竹園老婆羅門説學經一卷出第三
十卷
福經一卷出第三
十四卷
商人求財經一卷出第三
十四卷
佛説名稱經一卷出第三
十六卷
何苦經一卷出第三
十六卷
婆羅門行經一卷出第三
十九卷
阿蘭那經一卷出第四
十卷
佛説尊上經一卷出第四
十三卷
佛説應法經一卷出第四
十五卷
意經一卷出第四
十五卷
瞿曇彌經一卷出第四
十七卷
鞞摩肅經一卷出第五
十七卷
邪見經一卷出第六
十卷
箭喩經一卷出第六
十卷
中阿含本文經一卷出第六
十卷
息恚經一卷
浮彌經一卷
長者犁師達多兄弟二人詣世尊經一卷
佛爲訶利曠野鬼説法經一卷
父母恩難報經一卷一名報父
母恩經
四十經出中阿含經
佛爲婆羅門説四法經一卷出第
二卷
佛跡見千輻輪相經一卷出第
四卷
佛説普施經一卷出第
四卷
優陀夷坐樹下寂靜調伏經一卷出第
九卷
色無常經一卷出第
十卷
諸漏盡經一卷出第
十卷
水沫所漂經一卷一名河中大聚沫經一名
聚沫譬經出第十卷
佛爲比丘説大力經一卷出第
十卷
佛爲頻頭婆羅門説像類經一卷出第十
一卷
佛説四大色身生厭離經一卷出第十
二卷
滿願子經一卷出第十
三卷
異信異欲經一卷出第十
四卷
佛爲比丘説三法經一卷出第十
四卷
葉喩多少經一卷出第十
五卷
佛説醫王經一卷出第十
五卷
佛爲比丘説極深險處經一卷出第十
六卷
佛爲諸比丘説莫思惟世間思惟經一卷出第
十六
佛爲比丘説大熱地獄經一卷出第十
六卷
舍利弗等比丘得身作證經一卷出第十
八卷
釋提桓詣目連放光經一卷出第十
九卷
目連見大身衆生然鐵纒身經一卷出第十
九卷
目連見衆生身毛如箭經一卷出第十
九卷
見一衆生擧體糞穢塗身經一卷一名衆生
穢經出第十九
阿那律思惟目連神力經一卷出第十
九卷
衆生頂有鐵磨盛火熾然經一卷出第十
九卷
三行經一卷出第二
十一卷
眼色相繋經一卷出第二
十一卷
無畏離車白阿難經一卷出第二
十一卷
質多羅長者請比丘經一卷出第二
十一卷
世尊繋念經一卷出第二
十二卷
商人脱賊難經一卷出第二
十二卷
二童子見佛説偈供養經一卷出第二
十三卷
羅婆鳥鷹所捉經一卷出第二
十四卷
世間言美色經一卷出第二
十四卷
淳陀沙彌經一卷出第二
十四卷
雪山無猨猴經一卷出第二
十四卷
商人子作佛事經一卷出第二
十五
婆羅門通達經論經一卷出第二
十五卷
比丘於色厭經一卷出第二
六卷
捨諸世務經一卷出第二
十六卷
嬰兒譬經一卷出第二
十六卷
外道出家經一卷出第二
十七卷
轉輪聖王七寶現世間經一卷出第二
十七卷
無母子經一卷出第二
十八卷
婆羅門服白經一卷出第二
十八卷
向邪違法經一卷出第二
十八卷
佛説精勤四念處經一卷出第二
十九卷
田夫喩經一卷出第二
十九卷
不淨觀經一卷出第二
十九卷
信人者生五種過患經一卷出第三
十卷
婆羅門虚僞經一卷出第三
十卷
佛將比丘優婆塞乞人遊行遇外道説法經一
 卷出第三
十二卷
外道進問佛生歡喜天因縁經一卷出第三
十二卷
佛爲調馬聚落主説經一卷出第三
十二卷
外道問佛鬪戰生天因縁經一卷出第三
十二卷
少多制戒經一卷出第三
十三卷
四種良馬經一卷出第三
二卷
馬有八態經一卷出第三
十三卷
釋種問優婆塞經一卷出第三
十三卷
佛説無始本際經一卷出第三
十四卷
一切行不恒安經一卷出第三
十四卷
長壽童子病見世尊經一卷出第三
十七卷
婆羅門問佛布施得福經一卷出第三
十七卷
十法成就惡業入地獄經一卷出第三
十七卷
佛見牧牛者示道經一卷出第三
十八卷
比丘浴遇天子放光經一卷出第三
十八卷
魔作不淨色欲嬈亂經一卷出第三
十九卷
尊者瞿低迦獨一思惟經一卷出第三
十九卷
人民疾疫受三歸經一卷出第三
十九卷
仙人説阿脩羅王歸化經一卷出第三
十九卷
天於脩羅欲戰鬪經一卷出第四
十卷
天帝釋受戒經一卷出第四
十卷
逗遮婆羅門論義出家經一卷出第四
二卷
二老男女見佛出家得道經一卷出第四
十二卷
河中草龜經一卷出第四
十三卷
佛説四蛇經一卷一名四虺喩經
出第四十三卷
恒水流澍經一卷一名浮木譬喩經
出第四十三卷
佛説灰河經一卷一名塵灰河譬喩
經出第四十三卷
四吒婆羅門出家得道經一卷出第四
十四卷
佛見梵天頂經一卷出第四
十四卷
帝釋慈心戰勝經一卷出第四
十六卷
波斯匿王祖母命終經一卷出第四
十六卷
獨富長者財物無付經一卷一名長者命終無子付
囑經出第四十六卷
鑄金喩經一卷出第四
十七卷
離車不放逸經一卷出第四
十七卷
木杵喩經一卷出第四
十七卷
金師精舍尊者病經一卷出第四
十七卷
過去彈琴人經一卷出第四
十八卷
蛇行法經一卷
波斯匿王女命過詣佛經一卷
佛説婆羅門解知衆術經一卷
佛説十一相思念如來經一卷
佛説羊群喩經一卷
佛説三種良馬經一卷
四種人經一卷
悉鞞梨天子詣佛説偈經一卷
差摩比丘喩重病經一卷
佛爲比丘説燒頭喩經一卷
阿育王獲果報經一卷
大力士出家得道經一卷
比丘問佛釋提桓因縁經一卷
過去鳴鼓人經一卷
魔化年少詣佛説偈經一卷
阿育王於佛所生大敬信經一卷
天神禁寶經一卷
國王成就五法久存於世經一卷
佛爲事火婆羅門説悟道經一卷
阿育王施半阿摩勒果經一卷
處中行道經一卷
阿育王供養道場樹經一卷
壽命促經一卷
長者命終生無熱天經一卷
長者命終生兜率天經一卷
不壞淨經一卷
佛化火與婆羅門出家經一卷
數經一卷
佛爲婆羅門説耕經一卷
佛爲老婆羅門説偈經一卷
佛爲憍慢婆羅門説偈經一卷
勸行有證經一卷
三時過經一卷
七處三觀經一卷
如來神力經一卷
四天王案行世間經一卷
帝釋禮三寶供養經一卷
婆羅門問世尊將來有幾佛經一卷
身觀經一卷
相應相可經一卷
 右一百二十八經出雜阿含經
三劫經一卷
三因縁經一卷
大迦葉遇尼乾子經一卷
天地成敗經一卷
 右四經出長阿含經
旃闍摩暴志謗佛經一卷出第
一卷
五仙人經一卷出第
一卷
舅甥經一卷出第
一卷
鼈獼猴經一卷出第
一卷
舍利弗般泥洹經一卷出第
二卷
迦旃延無常經一卷出第
二卷
閑居經一卷出第
二卷
佛心總持經一卷出第
二卷
和利長者問事經一卷出第
二卷
和難釋經一卷出第
三卷
比丘疾病經一卷出第
三卷
仙人撥劫經一卷出第
四卷
君臣經一卷出第
四卷
夫婦經一卷出第
四卷
拘薩羅國烏王經一卷出第
四卷
蜜具經一卷出第
四卷
驢駝經一卷出第
四卷
和難經一卷
分衞比丘經一卷
比丘各言志經一卷
清信士阿夷扇持經一卷
過命神經一卷
弟子過命經一卷
五百幼童經一卷
審裸形子經一卷
光華梵志經一卷
前世諍女經一卷
墮珠海水中經一卷
負爲牛者經一卷
子命過經一卷
那頼經一卷
象王經一卷
水牛王經一卷
兎王經一卷
孔雀經一卷
野雞經一卷
蠱狐烏經一卷
腹使經一卷
雜讃經一卷
是我所經一卷
邪業自活經一卷
毒喩經一卷
毒草喩經一卷
毒悔喩經一卷
猘狗經一卷一名&T026596;
嚙主經
比丘尼現變經一卷
國王五人經一卷一名福
徳子經
吉祥呪經一卷
梵志經一卷
八陽神呪經一卷
 右五十經出生經
沙彌守戒自殺經一卷
鳥聞法生天經一卷
鸚鵡聞四諦經一卷
五百鴈聞佛法生天經一卷
堅誓師子經一卷
 右五經出賢愚經
人受身入陰經一卷出第
一卷
人身八十種虫經一卷出第
一卷
人身四百四病經一卷出第
一卷
地獄罪人衆苦事經一卷出第
三卷
地獄衆生相害經一卷出第
三卷
歡悦品經一卷出第
四卷
五陰成敗經一卷
修行勸意經一卷
曉食經一卷
除恐怖品經一卷
修行慈經一卷
人病醫不能自治經一卷
 右十二經出修行道地經
佛入甘露調正意經一卷
 右一經出大十二門經
梵志疑爭得解脱經一卷
鏡面王經一卷
&MT00092;辭梵志經一卷
兜勒梵志經一卷
梵志觀無常得解脱經一卷
猛觀梵志經一卷
桀貪王經一卷
法觀梵志經一卷
 右八經出義足經
三方便經一卷
積骨經一卷
地獄讃經一卷經後別有地獄
讃非此經類
 右三經出七處三觀經
還國品經一卷
 右一經出普曜
變化本起經一卷
 右一經出中本起經
木槍刺脚因縁經一卷
 右一經出興起行經
長阿含經三卷
那先譬喩經四卷
道地中要語章一卷
安般行道經一卷
道徳章一卷
十二遊經一卷
本起鈔一卷
佛本記一卷
口傳劫起盡一卷
父子因縁經一卷
貧女爲王夫人經一卷
盧至長者經一卷
燈指因縁經一卷
優波斯那優婆夷經一卷
怛惒尼百句經一卷
世間珍寶經一卷一名世間所
望珍寶經
佛説處處經一卷
止寺中經一卷
十八泥犁經一卷
慢法經一卷
分明罪福經一卷
地獄經一卷
衰利經一卷
八方萬物無常經一卷
六衰事經一卷
佛説弟子事佛吉凶經一卷
道至佛問十四事經一卷
佛説孝經一卷一名孝子
報恩經
十八難經一卷
佛説三毒事經一
群生偈一卷
一因縁章經一卷
百八愛經一卷
七漏經一卷一名七
漏鈔
五十二章經一卷
三界人天身量及壽經一卷
佛説諸天經一卷一名天
地像經
度量天地經一卷
略説禪經要句一卷
法觀經一卷
禪法經一卷
阿那律念復生經一卷
阿那律七念章經一卷
禪數經一卷
治禪鬼魅不安經一卷
禪定方便次第法經一卷
小道地經一卷
數息事經一卷
深自知身事偈經一卷
禪經偈一卷
内身觀章經一卷
數練意章經一卷
受食思惟經一卷
内禪波羅蜜經一卷
十二門禪經一卷
形疾三品風經一卷
佛治意經一卷
佛治身經一卷
身相經一卷
禪要經呵慾品一卷
明識諦觀經一卷
  右六十一經。是諸經所出。既未見經本。且
附前三百四十二經。並是後人隨自意好。
於大本内。抄出別行。或持偈句。便爲卷部。
縁此趣末歳廣妖濫日繁。今宜攝入。以敦
根本
衆經疑惑五 合二十九部三十一卷
魔化比丘經一卷
眞諦比丘慧明經一卷一名慧明比丘經
一名清淨眞諦經
善信神呪經三卷
善信女經二卷一名善
信經
五苦章句經一卷
護身主妙經一卷一名度世
護世經
五濁經一卷
大育王經一卷
胸有萬字經一卷一名胸現
萬字經
法滅盡經一卷
決罪福經一卷一名惠
法經
華鮮經中説罪福經一卷
大阿那律經一卷
貧女人經一卷一名貧女
難陀經
摩目連問經一卷一名定行
三昧經
五龍悔過經一卷一名空慧悔過經一名
五龍悔過護法經
戒具三昧道門經一卷
最妙勝定經一卷
天竺沙門經一卷
相國阿羅呵經一卷一名相阿
羅呵公經
救護身命濟人病苦厄經一卷
佛説應供法行經一卷經首題云羅什所出根尋傳
録全無此經故入疑品
大那羅經一卷
惠明正行經一卷
佛説居士請僧福田經一卷經首題云曇無讖
案讖所譯無故入疑品
阿秋那三昧經一卷一名阿
秋那經
兩部獨證經一卷
鑄金像經一卷
四身經一卷
  右二十九經。多以題注參差。衆録致惑。文
理復雜。眞僞未分。事須更計。且附疑録
衆經僞妄六 合五十三部九十三卷
梵天神策經一卷
天皇梵摩經一卷
安墓經一卷
安塚經一卷
安宅經一卷
危脆經一卷
安宅神呪經一卷
天公經一卷
安墓神呪經一卷
灌頂度星招魂斷絶復連經一卷此經更有一小
本是人作
度生死海神船經一
度法護經一卷
救蟻沙彌經一卷
佛説呪願經一卷一名燒香
呪願經
北方禮佛呪願經一卷
敬福經一卷
阿羅呵條國王經一卷
五百梵志經一卷一名亦有
亦無經
修行方便經一卷
情離有罪經一卷
偈令經一卷
度世不死經一卷
提謂經二卷僧祐録宋孝武時北國沙門曇
靜撰與一卷者邪正文乖
齊法清淨經一卷
妙好寶車經一卷一名寶車菩薩經舊録稱淮州沙門
曇辯撰青州道人道侍治
無爲法道經一卷
佛説正*齊經一卷
呪媚經一卷
屍陀林經一卷
照魄經一卷
佛説法社經一卷披尋古録更應別有法社制
度但自未見此經無假具顯
太子讃經一卷
比丘法藏見地獄變經一卷
人民求願經一卷
閻羅王東太山經一卷
七寶經一卷
字論經一卷
救護衆生惡疾經一卷一名救
疾經
五果譬喩經一卷
國一切度經一卷一名薩和薩經
一名薩和菩經
尼吒國王經一卷
孤兒孤女經一卷
灌頂經一卷舊録稱宋孝武時秣陵鹿野
寺沙門惠簡撰非藥師經
度人王并庶民受五戒正信除邪經一卷
九十五種道經一卷
法句譬經三十八卷
頭陀經二卷
義足經二卷
安般守意經一卷
四諦要數經一卷
分別經一卷
魔化比丘經一卷
貧女爲王夫人經一卷
  右自法句下八經。並是蕭子良所造。故附
僞録
前五十三經。並號乖眞。或首掠金言。而末申
謠讖。或論世術。後託法詞。或引陰陽吉凶。
或明神鬼禍福。諸如此比。僞妄灼然。今宜祕
寢以救世患
衆經目録卷第四
衆經目録卷第五
 *隋沙門法經*等撰 
大乘毘尼藏録第三六分 合四十八部八十
二卷
衆律一譯一 合一十二部三十二卷
菩薩戒經八卷北涼沮渠蒙遜世沙
門曇無讖於姑臧譯
佛藏經四卷後秦弘始年沙門
羅什於長安譯
菩薩藏經一卷梁天監年沙門僧
伽婆羅於楊州譯
決定比丘尼經一卷衆録皆云於燉煌譯竟
不顯傅譯世代人名
寶梁經二卷晋世沙門
道龔譯
佛悔過經一卷晋世沙門
竺法護譯
菩薩悔過法經一卷世竺
法護譯
文殊師利悔過經一卷一名文殊師利
五體悔過經
 晋*世竺
法護譯
舍利弗悔過經一卷一名悔
過經
 晋*世竺
法護譯
優婆塞戒經十卷是在家
菩薩戒
 北涼*世曇無讖
慧嵩等譯
菩薩戒優婆塞戒壇文一卷北涼*世曇
無讖譯
三歸及優婆塞二十二戒一卷一名優
婆塞
 宋元嘉
年沙門
求那跋
摩譯
 右一十二律並是衆律一譯定本
衆律異譯二 合七部七卷
菩薩戒本一卷後秦弘始
年羅什譯
菩薩戒本一卷北涼*世曇無讖
與惠嵩等譯
 右二戒經同本異譯
菩薩齋法一卷一名正齋
一名持齋
 晋*世竺
法護譯
菩薩齋法一卷一名賢首
菩薩齋法
 晋*世竺
法護譯
 右二齋法同本異譯
清淨毘尼方廣經一卷晋世竺
法護譯
文殊師利淨律經一卷晋世竺
法護譯
寂調音所問經一卷沙門法
海譯
 右三戒經同本異譯 前七律並是衆律異
 譯
衆律失譯三 合十二部十四卷
大方廣三戒經三卷
法律三昧經一卷
菩薩内戒經一卷
阿惟越致菩薩戒經一卷
三曼陀&T075586;陀羅菩薩經一卷
菩薩波羅提木叉經一卷
&T075586;陀悔過經一卷
菩薩受齋經一卷
淨業障經一卷
在家菩薩戒一卷
在家律儀一卷
優婆塞優婆夷離欲具行二十二戒一卷
 右一十二律並是衆律失譯
衆律別生四 合一十六部一十六卷
菩薩戒要義經一卷
 右一經出菩薩戒經
三十五佛名經一卷
菩薩布施懺悔法一卷
 右二經出決定毘尼經
勸徳經一卷
 右一經出舍利弗悔過經
優婆塞戒本一卷
 右一經出優婆塞戒經
淨除業障經一卷
 右一經出淨業障經
菩薩戒經抄一卷
菩薩受戒法一卷
菩薩受戒次第十法一卷
菩薩戒獨受壇文一卷
菩薩懺悔法一卷
菩薩懺悔法一卷異本
菩薩受齋法一卷
菩薩教法經一卷
菩薩出入諸則經一卷
菩薩正行經一卷
 右十經是衆律抄
前一十六律並是衆律別生
衆律疑惑五 一部二卷
罔經二卷諸家舊録
多入疑品
 右一戒經依舊附疑
衆律僞妄六 合二部十一卷
菩薩善戒比丘藏一卷
淨行優婆塞經十卷南齊竟陵王
蕭子良出
 右二律並是衆律僞妄
小乘毘尼藏録第四六分 合六十四部三百八
十二卷
衆律一譯一 合一十六部一百九十九卷
四分律六十卷後秦世沙門佛陀
耶舍共竺佛念譯
僧祇律四十卷晋世沙門佛陀跋
陀羅共法顯譯
彌沙塞律三十卷宋景平年沙門佛
陀什共智勝譯
律二十二卷陳世沙門
眞諦譯
四分戒本一卷後秦*世佛
陀耶舍譯
五分戒本一卷宋景平*年佛陀
什共智勝譯
解脱戒本一卷出迦葉
毘律
 後魏*世瞿
曇留支譯
沙彌威儀一卷宋*世求那
跋摩譯
四分羯磨一卷宋元嘉*年求
那跋摩譯
彌沙塞羯磨一卷宋景平*年
佛陀什譯
三品悔過法一卷晋*世竺
法護譯
誡具經一卷晋*世竺
法護譯
優婆塞五戒相一卷宋元嘉*年求
那跋摩譯
善見律毘婆沙十八卷南齊永明年沙門僧伽
跋陀羅於廣州譯
鼻奈耶十卷前秦*世
竺佛念譯
薩婆多毘尼摩徳勒伽十卷宋元嘉年沙門
僧伽跋摩譯
 右一十六律並是衆律一譯定本
衆律異譯二 合八部一百二十六卷
十誦律五十九卷後秦弘治年沙門佛若
多羅共羅什於長安譯
十誦律六十一卷晋*世沙門卑摩羅
叉於壽春重譯
 右二律同本異譯
僧祇戒本一卷晋世佛陀跋陀
羅共法顯譯
僧祇戒本一卷魏世沙門曇柯
迦羅於洛陽譯
 右二律同本異譯
比丘尼戒經一卷晋*世竺
法護譯
比丘尼大戒一卷晋世沙門
曇摩持譯
 右二律同本異譯
曇無徳羯磨一卷魏正元*年安息沙
門曇諦於洛陽譯
四分羯磨一卷宋元嘉年求那跋摩
於*楊州祇桓寺譯
 右二律同本異譯
前八律並是衆律同本異譯
衆律失譯三 合二十九部四十五卷
摩訶比丘經一卷一名眞僞
沙門經
迦葉禁戒經一卷
舍利弗問經一卷
優波離問佛經一卷
大愛道比丘尼經二卷
應行律經一卷
戒消災經一卷
犯戒罪報輕重經一卷一名犯
罪經
大沙門羯磨一卷
大戒經一卷
比丘波羅提木叉一卷
大比丘威儀經二卷
異出比丘威儀經一卷
沙彌威儀經一卷
沙彌尼十戒經一卷
沙彌離戒經一卷
沙彌離威儀經一卷
五部威儀所服經一卷
威儀經一卷
優婆塞五戒經一卷
優婆塞五法經一卷
優婆塞威儀經一卷
道本五戒經一卷
六齋八戒經一卷
五戒報應經一卷
賢者五戒經一卷
賢者威儀經一卷
毘尼母八卷
薩婆多毘尼毘婆沙八卷
 右二十九律並是衆律失譯
衆律別生四 合六部六卷
十誦羯磨一卷一名略要
羯磨法
十誦律羯磨雜事一卷
十誦比丘尼戒本一卷
四分羯磨一卷
衣服制法一卷出十
誦律
椎法一卷出十
誦律
 右六律並是衆律別生
衆律疑惑五 合二部三卷
遺教法律三昧經二卷
二百五十戒經一卷諸録並云有六七種
無所出故入疑
 右二律並是衆律疑惑
衆律僞妄六 合三部三卷
毘跋律一卷此律乃南齊永明年沙門法度於*楊
州作。以濫律名及録注譯故附僞
比丘尼戒本一卷此尸梨蜜弟子覓歴所
傳諸録皆疑故附僞
異威儀一卷宋元嘉世曇摩耶舍弟子法度造違反正律
誑耀僧尼*楊州于今尚有行者故指明
 右三律並是衆律僞妄
大乘阿毘曇藏録第五六分 合六十八部二
百八十二卷
衆論一譯一 合四十二部二百七卷
大智度經論一百卷後秦弘始*年
羅什於長安譯
十地經論十二卷後魏永明年沙門勒那摩提
共菩提留支於洛陽譯
十住毘婆沙經論十四卷龍樹菩
薩撰
 後秦*世
羅什譯
大涅槃經論一卷陳*世眞諦
於廣州譯
彌勒菩薩所問經論十卷後魏*世
留支譯
寶積經論四卷後魏*世菩
提留支譯
金剛般若經論三卷後魏*世菩
提留支譯
勝思惟經論三卷後魏*世菩
提留支譯
三具足經論一卷後魏*世菩
提留支譯
法華經論一卷後魏*世菩
提留支譯
轉法輪經論一卷後魏*世菩
提留支譯
寶髻菩薩四法經論一卷後魏*世菩
提留支譯
無量壽經論一卷後魏*世菩
提留支譯
文殊師利問菩提經論二卷一名伽耶
頂經論
 後魏*世
菩提留

大莊嚴論十五卷馬鳴菩
薩撰
 後秦*世
羅什譯
佛性論四卷陳*世眞
諦譯
大丈夫論二卷提婆菩
 北涼世沙
門道泰譯
中邊論三卷陳*世眞
諦譯
迴諍論一卷後魏*世瞿
曇留支譯
佛阿毘曇論二卷陳*世眞
諦譯
業成就論一卷後魏*世瞿
曇留支譯
中論四卷後秦*世羅
什於長安譯
順中論二卷後魏*世菩
提留支譯
百論二卷後秦*世
羅什譯
三無性論一卷陳世眞
諦譯
入大乘論二卷堅意菩
薩撰
 北涼*世
道泰譯
如實論二卷陳*世眞
諦譯
十二門論一卷後秦*世
羅什譯
寶性論四卷後魏*世菩
提留支譯
方便心論一卷後魏延興年沙門
吉迦夜與曇曜譯
反質論一卷陳*世眞
諦譯
墮負論一卷陳*世眞
諦譯
求那摩底隨相論一卷陳*世眞
諦譯
成就三乘論一卷陳*世眞
諦譯
十二因縁論一卷後魏*世菩
提留支譯
正説道理論一卷陳*世眞
諦譯
一輸盧迦論一卷龍樹菩
薩撰
 後魏*世瞿
曇留支譯
寶行王正論一卷陳*世眞
諦譯
百字論一卷後魏*世菩
提留支譯
意業論一卷陳*世眞
諦譯
破外道四宗論一卷後魏*世菩
提留支譯
破外道涅槃論一卷後魏*世菩
提留支譯
 右四十二論並是衆論一譯定本
衆論異譯二 合八部五十二卷
攝大乘釋論十二卷陳*世眞
諦譯
攝大乘釋論十五卷陳*世眞諦
於廣州譯
 右二論同本異譯
菩薩地持論八卷北涼*世曇
無讖譯
菩薩善戒經十卷一名菩
薩地經
 宋元嘉*年求那
跋摩於*楊州譯
 右二論同本異譯
攝大乘本論二卷後魏*世沙門
佛陀扇多譯
攝大乘本論三卷陳*世眞
諦於廣州譯
 右二論同本異譯
唯識論一卷後魏*世瞿
曇留支譯
唯識論一卷陳*世眞
諦譯
 右二論同本異譯
前八論並是衆論同本異譯
衆論失譯三 一部二卷
發菩提心論二卷
 右一論是衆論失譯
衆論別生四 合一十五部一十九卷
易行品諸佛名經一卷
 右一經出十住毘婆沙論
菩薩地持戒經一卷
 右一經出地持論
菩薩善戒受戒經一卷
 右一經出善戒經
大乘優波提舍五卷
十住毘婆沙抄一卷
釋論一卷
一切義要一卷
方等論抄經一卷
五惟越羅名解説經一卷
熒火六度經一卷
日出經一卷
佛説惟日雜難經一卷
散將法經一卷
四品學法經一卷
問忍功徳經一卷
 右一十二經是衆論抄
前一十五論並是衆論別生
衆論疑惑五 一部一卷
大乘起信論一卷人云眞諦譯勘眞諦
録無此論故入疑
 右一論是衆論疑惑
衆論僞妄六 一部一卷
五凡夫論一卷
 右一論是人造僞妄
小乘阿毘曇藏録第六六分 合一百一十六
部四百八十九卷
衆論一譯一 合一十四部二百七十六卷
阿毘曇毘婆沙論八十四卷北涼世沙門佛
陀跋摩共道泰譯
阿毘曇論三十卷一名迦旃延阿毘曇一
名八揵度或二十卷
 前秦建元
年沙門僧
伽提婆
洛陽譯
舍利弗阿毘曇論二十二卷後秦弘始十年沙門曇
啒多共曇摩耶舍

毘婆沙阿毘曇論十四卷一名
廣説
 前秦建元年僧伽
提婆於洛陽譯
阿毘曇心論十六卷前秦建元*年僧伽
提婆於洛陽譯
出曜論十九卷前秦*世竺
佛念譯
婆須蜜所集論十卷前秦建元年沙門僧
伽跋澄共竺佛念譯
立世阿毘曇論十卷陳*世眞
諦譯
倶舍論二十二卷陳*世眞
諦譯
法勝阿毘曇論七卷齊天統年沙門
耶舍共法智譯
四諦論四卷陳*世眞
諦譯
明了論一卷陳*世眞
諦譯
成實論二十四卷後秦*世
羅什譯
解脱道論十三卷梁*世僧伽
婆羅譯
 右一十四論並是衆論一譯定本
衆論異譯二 合八部六十六卷
阿毘曇心論五卷前秦建元*年僧伽提婆
共道安等於長安譯
阿毘曇心論四卷晋太元*年僧伽提婆
惠遠於廬山譯
 右二論同本異譯
三法度論三卷前秦建元*年僧伽提婆
共道安等於長安譯
三法度論三卷晋太元*年僧伽提婆
共*惠遠於廬山譯
 右二論同本異譯
雜阿毘曇毘婆沙論十四卷前秦建元*年僧伽跋澄
共佛圖羅刹於長安
雜阿毘曇心論十三卷宋元嘉*年僧伽跋摩
共寶雲於長干寺譯
雜阿毘曇心論十三卷宋*世佛陀跋陀
羅共法顯譯
雜阿毘曇心論十一卷宋元嘉*年伊葉波
羅共求那跋摩譯
 右四論同本異譯
前八論並是衆論同本異譯
衆論失譯三 合五部二十二卷
衆事分阿毘曇十二卷
甘露味阿毘曇二卷
三彌底論四卷
分別功徳論三卷
辟支佛因縁論一卷
 右五論並是衆論失譯
衆論別生四 合八十六部一百七卷
佛説無常經一卷出第
一卷
阿難見伎樂啼哭無常經一卷出第
一卷
比丘求證人經出第
一卷
佛説群牛千頭經一卷出第
一卷
佛説竊爲沙門經一卷出第
一卷
瓦師逃走經一卷出第
一卷
七老婆羅門請爲弟子經一卷出第
一卷
瞎鼈經一卷出第
一卷
阿梵和利比丘無常經一卷出第
二卷
集修行士經一卷出第
二卷
比丘問佛何故捨世學道經一卷出第
二卷
梵志問世間減損經一卷出第
二卷
梵志避死經一卷出第
二卷
佛看比丘病不受長者請經一卷出第
二卷
童子善射術經一卷出第
二卷
佛説狐母喪一子經一卷出第
二卷
三魚失水經一卷出第
二卷
慳貪長者經一卷出第
三卷
斫毒樹更生經一卷出第
三卷
女人欲熾荒迷經一卷出第
三卷
獵師捨家學道經一卷出第
三卷
坐禪比丘命過生天經一卷出第
三卷
貧子得財發狂經一卷出第
三卷
放逸經一卷出第
四卷
甘露道經一卷出第
四卷
佛説多聞經一卷出第
四卷
求離牢獄經一卷出第
四卷
深淺學比丘經一卷出第
五卷
降千梵志經一卷出第
五卷
暴象經一卷出第
五卷
拘提比丘經一卷出第
五卷
良時難遇經一卷出第
六卷
梵志子死稻敗經一卷出第
六卷
佛説歡喜過差天經一卷出第
六卷
昔有二人相愛敬經一卷出第
六卷
佛往慰迦葉病經一卷出第
六卷
佛説護口意經一卷出第
七卷
波利比丘護梵行經一卷出第
七卷
慈仁不殺經一卷出第
七卷
佛説摩那祇全身入地獄經一卷出第
七卷
佛命阿難詣最勝長者經一卷出第
八卷
最勝長者受呪願經一卷出第
八卷
比方世利經一卷出第
八卷
佛神力救長者子經一卷出第
八卷
流離王攻釋子經一卷出第
八卷
佛説信能度河經一卷出第
八卷
有衆生三世作惡經一卷出第
八卷
昔爲鹿王經一卷出第
九卷
梵志誡火恩經一卷出第
十卷
二僑士經一卷出第
十卷
聰明比丘經一卷出第
十卷
佛説寤意經一卷出第十
一卷
長壽王經一卷出第十
一卷
説法難値經一卷出第十
一卷
調達問佛顏色經一卷出第十
一卷
佛説無害梵志執志經一卷出第十
一卷
國王厭世典經一卷出第十
二卷
佛度旃陀羅兒經一卷出第十
三張
出曜華經一卷出第十
三卷
承事勝己經一卷出第十
四卷
梵志問佛師經一卷出第十
四卷
善唄比丘經一卷出第十
四卷
六師結誓經一卷出第十
四卷
無病第一利經一卷出第十
五卷
佛説法施勝經一卷出第十
五卷
水上泡經一卷出第十
六卷
流離王入地獄經一卷出第十
六卷
目連弟布施望即報經一卷出第十
六卷
調達生身入地獄經一卷出第十
六卷
童子問佛乞食事經一卷出第十
六卷
倒見衆生經一卷出第十
六卷
乞兒發惡心經一卷出第十
八卷
長者夜輸得非常觀經一卷出第十
九卷
八歳沙彌降伏外道經一卷
鍾磬貧乏經一卷
 右七十五經從出曜論別生
三惠經二卷
略述毘婆沙所問釋種因縁經一卷
雜數經二十卷
六足阿毘曇一卷
苦慧經一卷
佛説五陰經一卷一名五
陰事經
十報法三統略一卷
十六無漏心經一卷
十二因縁經二卷
斷十二因縁經一卷
旨解經一卷
  右一十一經是衆論抄
前八十六經並是衆論別生
衆論疑惑五 一部一卷
遺教論一卷人云眞諦譯勘眞諦
録無此論故入疑
 右一論是疑惑
衆論僞妄六 二部十卷
成實論九卷蕭子
阿毘曇五法一卷蕭子
 右二論並是人造僞妄
衆經目録卷第五
衆經目録卷第
 *隋*沙門法經*等撰 
佛滅度後撰集録第七二分合一百四十四部
六百二十七卷
西方諸聖賢所撰集一 合五十部 一百
二十二卷
摩訶般若波羅蜜經抄五卷一名摩訶般若經
一名長安品經
 
建元年沙門曇摩
蜱共竺佛念譯
六度集八卷呉世
僧會譯
呉品五卷世康
僧會譯
菩薩本縁集四卷僧伽斯
那撰
 呉*世支
等譯
刪維摩詰經一卷晋*世竺
法護譯
僧伽羅刹集三卷前秦世沙門
曇摩難提譯
道行經一卷後漢*世
支讖譯
道行般若經二卷晋世衞
士度譯
第一義五相略經集一卷宋元嘉年求
那跋陀羅譯
文殊師利發願偈一卷晋*世佛陀
陀羅譯
孛經抄集一卷呉黄武*年
支謙譯
十四意一卷一名菩薩
十四意
 後漢*世安
世高譯
思惟經一卷一名思
惟要略
 後漢*世安
世高譯
佛醫經抄一卷呉*世竺律頭
炎共支謙譯
佛從上所行三十偈一卷呉黄武*年
支謙譯
分別業報略集一卷大勇菩
薩撰
 宋元嘉*年求
那跋摩譯
惟明二十偈一卷晋*世竺
法護譯
龍樹勸發諸王要偈一卷一名爲禪陀
迦王説要
雜譬喩經一卷後秦*世羅什
出道略集
無明羅刹喩集二卷
雜譬經二卷一名菩薩
度人經
 右二十一經是大乘抄集
雜譬喩三百五十首二十五卷晋*世竺
法護譯
撰集百縁七卷呉*世支
帝譯
百喩集四卷僧伽斯
那撰
 南齊永明十*年
求那毘地譯
四阿含暮抄二卷前秦*世鳩摩羅佛
提共竺佛念*等譯
舊雜譬喩經集二卷呉*世康
僧會譯
法句喩集三卷一名法句本
末或六卷
 晋世沙門法
炬共法立譯
法句集二卷呉*世支
謙譯
法句集二卷呉黄武二*年維祇
難等在武昌譯
四十二章一卷後漢永平*年
竺法蘭等譯
大道地經二卷後漢桓帝*世
安世高譯
百六十品經一卷後漢*世安
世高譯
大安般經集二卷後漢*世安
世高譯
禪祕要法三卷後秦弘始*年
羅什譯
禪法要解二卷後秦*世
羅什譯
治禪病祕要一卷北涼世安陽侯
沮渠京聲譯
禪經修行方便二卷一名不
淨觀
 晋*世佛陀
跋陀羅譯
禪祕要三卷一名禪法要
或爲五卷
 宋元嘉年沙門
曇摩蜜多譯
五門禪經要用一卷宋元嘉*年求
那跋摩譯
佛爲菩薩五夢經一卷一名佛五夢
一名大子
 晋*世竺
法護譯
請賓頭盧法一卷後漢世安
*世高譯
阿含口解十二因縁一卷後漢*世安
世高譯
三品修行經一卷晋*世竺
法護譯
阿毘曇五法行經一卷後漢*世安
世高譯
經律分異記一卷宋*世求那
跋摩譯
比丘二百六十戒三部合異一卷曇無蘭
十誦律釋雜事問二卷曇摩卑
優婆塞五學略論二卷外國
賓頭盧爲王説法一卷
賓頭盧突羅闍爲優陀延王説法一卷
  右二十九經是小乘抄集
前五十經並是西域抄集
此方諸徳抄集二合九十六
五百八卷
法寶集二百卷
衆經要集二十卷
内典博要三十卷
眞言要集十卷
經律異相五十卷梁武帝令
寶唱撰
淨住子集二十卷
法論一百二十卷
三乘無當律抄一卷
決正諸部毘尼二卷釋道
比丘諸禁律一卷
四部律所明輕重物名一卷
比丘戒本所出本末一卷
諸律解一卷
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev] 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]