大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

衆經目録 (No. 2146_ 法經等撰 ) in Vol. 55

[First] [Prev] 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]  No. 2146
衆經目録卷第一

 隋沙門法經等撰 
大乘修多羅藏録第一六分合六百四十五部
一千四百七十八卷
衆經一譯一合一百三十三部四百二十一

大方廣佛華嚴經六十卷晋義熙年沙門佛陀跋陀
羅等共法業等揚州譯
大般涅槃經四十卷北涼沮渠蒙遜世沙門曇無
讖共慧嵩等於姑臧譯
大方等大集經二十七卷北涼世曇無
讖於姑臧譯
菩薩瓔珞經十四卷前秦建元年沙門
竺佛念於長安譯
菩薩見實三昧經十四卷齊天統年沙門
耶舍於相州譯
佛名經十二卷後魏世留支
於洛陽譯
月燈三昧經十一卷齊天統年耶舍共
法智於相州譯
華手經十卷後秦弘始年沙門
羅什於長安譯
十住斷結經十卷前秦建元年竺
佛念共道安譯
閑居經十卷晋世沙門
竺法護譯
觀佛三昧經八卷宋永初佛陀跋
陀羅於揚州譯
金光明經七卷北涼世曇無讖譯後
三卷陳時眞諦譯
海意經七卷宋明帝世沙門
法眷於廣州譯
法集經六卷後魏世沙門菩提
留支於洛陽譯
菩薩處胎經五卷前秦世沙門竺
佛念於長安譯
大悲經五卷齊天*統年耶舍共
法智於相州譯
深密解脱經五卷後魏世*留支
於洛陽譯
念佛三昧經五卷或有
六卷
 宋大明年沙門功
徳直於楊州譯
寶頂經五卷宋明帝世沙門
法眷於廣州譯
大方等無相經五卷一名大
雲經
 前秦世竺佛
念於長安譯
如來恩智不思議經五卷宋明帝世沙門
法眷於廣州譯
密迹力士金剛經五卷晋太康年
竺法護譯
大方等陀羅尼經四卷法衆於高
昌郡譯
央掘魔羅經四卷宋元嘉年沙門求那
跋陀羅於揚州譯
僧伽吒經四卷後魏世月
婆首那譯
稱揚諸佛功徳經三卷後秦弘始
年羅什譯
等目菩薩所問三昧經三卷
 晋世竺
法護譯
菩薩藏經三卷後秦弘始
*年羅什譯
雜呪經三卷晋*世竺
法護譯
明度五十校計經三卷後漢世安息沙
門安世高譯
淨度三昧經三卷晋世沙門寶
雲於揚州譯
瓔珞本業經二卷前秦*世竺
佛念譯
如來莊嚴智慧光明入一切諸佛境界經二卷
 後魏世菩
提留支譯
中陰經二卷前秦世竺佛
念於長安譯
大法鼓經二卷宋世沙門求那
跋摩於揚州譯
諸佛要集經二卷晋世竺
法護譯
文殊師利佛土嚴淨經二卷晋永熙*年竺法
護於洛陽譯
濡首菩薩無上清淨分衞經二卷一名決了諸法
如幻化三昧經
 &MT01309;公於
南海譯
孛本經二卷後漢世沙
門支讖譯
大乘同性經二卷後周天和年沙門
闍那崛多共僧安譯
諸法無行經二卷後秦弘始
羅什譯
阿閦佛國經二卷一名佛刹菩薩學成經或一卷後
漢建和年支讖於洛陽譯
般舟三昧經二卷晋世
法護譯
迦葉經二卷後魏世月
婆首那譯
無上依經二卷陳世沙門眞
諦於廣州譯
未曾有因縁經二卷沙門曇
景譯
猛施經一卷一名猛施
道地經
 晋世竺
法護譯
太子須大拏經一卷晋世沙門
法堅譯
太子慕魄經一卷晋世*竺
法護譯
金色王經一卷後魏世
留支譯
無憂王經一卷宋元嘉年求
那跋陀羅譯
摩訶摩耶經一卷 *沙門曇景譯
阿闍貰女經一卷晋世*竺
法護譯
大淨法門經一卷晋世*竺
法護譯
勝鬘師子吼一乘大方便經一卷宋元嘉年求那
跋陀羅於楊州
須摩提菩薩經一卷一名須摩提經
晋*世竺法護譯
金益長者子經一卷晋世*竺
法護譯
梵女首意經一卷晋世*竺
法護譯
差摩婆帝授記經一卷後魏世
留支譯
獨證自誓三昧經一卷一名如來自誓三昧
經晋世*竺法護譯
月明菩薩經一卷一名月明童子經
呉黄武年支謙譯
滅十方冥經一卷晋元熙年
*竺法護譯
離垢蓋經一卷晋世*竺
法護譯
菩薩十住經一卷晋世*竺
法護譯
心明經一卷晋世*竺
法護譯
慧明經一卷晋世*竺
法護譯
光明三昧經一卷後漢世
支讖譯
月燈三昧經一卷一名文殊師利菩薩十事行一
名逮慧三昧經先公譯
嚴淨定經一卷一名序
世經
 晋世*竺
法護譯
不思議光菩薩所説經一卷一名無思議光孩童菩
薩經晋世*竺法護譯
尊勝菩薩入無量門陀羅尼經一卷齊世萬天懿
於相州譯
文殊師利問菩薩署經一卷一名署經後漢
靈帝世支讖譯
佛説徳光太子經一卷一名頼吒問光徳太子經
晋太始年*竺法護譯
幻士仁賢經一卷晋世*竺
法護譯
寶施女經一卷一名須摩提法律三昧
經晋世*竺法護譯
三密底耶經一卷宋明帝世沙門
法眷於廣州譯
施燈功徳經一卷一名然燈經
齊世耶舍譯
菩薩訶色欲經一卷後秦弘始
羅什譯
人本欲生經一卷後漢桓帝世
安世高譯
人所從來經一卷晋世*竺
法護譯
不増不減經一卷後魏世
留支譯
衆祐經一卷晋世*竺
法護譯
佛語經一卷後魏世
*留支譯
無字寶篋經一卷魏留
支譯
如來師子吼經一卷後魏世菩提留支
共佛陀扇多譯
三轉月明經一卷晋世*竺
法護譯
十法經一卷梁普通年沙門僧
伽婆羅於陽州譯
十等藏經一卷晋世*竺
法護譯
不必定入印經一卷後魏世
*留支譯
魔逆經一卷晋太康年
*竺法護譯
濟諸方等學經一卷晋世*竺
法護譯
菩薩行五十縁身經一卷晋世*竺
法護譯
内藏百寶經一卷後漢靈帝
世支讖譯
惟逮菩薩經一卷晋惠帝世沙
門帛法祖譯
彌勒菩薩所問本願經一卷晋世*竺
法護譯
文殊師利巡行經一卷後魏世
*留支譯
普首童經一卷晋世*竺
法護譯
文殊師利説般若波羅蜜經一卷梁天監年沙
門曼陀羅譯
淨六波羅蜜經一卷晋世佛陀
跋陀羅譯
日説般若經一卷後漢世
支讖譯
演道俗業經一卷晋世沙門
法堅譯
決道俗經一卷晋世*竺
法護譯
菩薩生地經一卷一名差
摩竭經
 呉黄武年
支謙譯
菩薩道樹經一卷一名私呵昧經
名道樹三昧經
 一名私呵末經
一呉世支謙譯
度一切諸佛境界智嚴經一卷梁天監年曼陀羅
仙共僧伽婆羅於
陽州
照明三昧經一卷晋世*竺
法護譯
寶網經一卷一名寶網
童子經
 晋世*竺
法護譯
無量義經一卷南齊建元年沙門曇無
伽陀耶舍於*陽州譯
廣義法門經一卷陳世眞諦於晋
安佛力寺譯
殖衆徳本經一卷晋世*竺
法護譯
觀彌勒上生兜率天經一卷北涼世沮渠
安陽侯譯
無量壽觀經一卷宋元嘉年沙門畺
良耶舍於*陽州譯
觀普賢菩薩行法經一卷宋元嘉年沙門曇
蜜多於*陽州譯
觀藥王藥上二菩薩經一卷宋元嘉年畺
良耶舍譯
觀世音觀經一卷沮渠安陽侯
於高昌譯。
請觀世音消伏毒害陀羅尼經一卷宋世外國舶
主竺難提譯
觀世音懺悔除罪呪經一卷南齊永明年
沙門法意譯
金剛上味陀羅尼經一卷後魏世佛陀扇
多於洛陽譯
無崖際持法門經一卷晋*世
法堅譯
第一義法勝經一卷後魏興和
*年留支譯
正恭敬經一卷一名佛説威徳
陀羅尼中説
 後魏世佛
陀扇多譯
鹿母經一卷晋世*竺
法護譯
鹿子經一卷呉建興年
支謙譯
除恐災患經一卷魏世沙門
白延譯
法沒盡經一卷一名空寂菩
薩所問經
 晋*世竺
法護譯
八吉祥經一卷宋元嘉年求那跋
陀羅於荊州譯
小法沒盡經一卷晋*世竺
法護譯
十二門大方等經一卷呉黄武年
支謙譯
温室洗浴衆僧經一卷晋世*竺
法護譯
四不可得經一卷晋世竺
法護譯
諸徳福田經一卷一云福
田經
 晋世沙門法
炬共法立譯
過去佛分衞經一卷晋*世竺
法護譯
出家功徳經一卷呉世支
謙譯
  右一百三十三經並是原本一譯其間非不
分摘卷品別譯獨行而大本無虧故宜定録
衆經異譯二此分有二一大本
異譯二別品異譯
 合一百九十五
部五百三十卷
悲華經十卷北涼沮渠蒙遜世
曇無讖於姑臧譯
大悲分陀利經八卷
 右二經同本異譯
妙法蓮華經七卷後秦弘始
*年羅什譯
正法華經七卷晋太康*年
竺法護譯
 右二經同本異譯
楞伽阿跋多羅經四卷宋元嘉年求
那跋羅譯
入楞伽經十卷後魏世菩
提留支譯
 右二經同本異譯
賢劫經十卷一云賢劫三
昧經或七卷
 晋元康*年
竺法護譯
新賢劫經七卷後秦弘始
*年羅什譯
 右二經同本異譯
菩薩行方便境界神通變化經三卷
大薩遮尼乾子經八卷後魏世菩
提留支譯
 右二經同本異譯
海龍王經四卷晋*世竺
法護譯
新海龍王經四卷北涼世
曇無讖譯
 右二經同本異譯
大樹緊那羅王所問經四卷後秦弘始
*年羅什譯
屯眞陀羅所問經三卷或二
 後漢建寧
年支讖譯
 右二經同本異譯
持人菩薩所問經三卷晋世竺
法護譯
持世經四卷亦名法
印經
 後秦弘始
*年羅什譯
 右二經本同異譯
弘道廣顯三昧經四卷晋永嘉*年
竺法護譯
阿耨達龍王經二卷一名阿
耨請佛
 晋*世竺
法護譯
 右二經同本異譯
普超三昧經四卷晋太康年
竺法護譯
阿闍世王經二卷後漢世
讖譯
 右二經同本異譯
等集衆徳三昧經二卷或三
 晋世*竺
法護譯
集一切福徳三昧經三
 右二經同本異譯
聖善住意天子所問經三卷後魏世
留支譯
如幻三昧經三卷
 晋*世竺
法護譯
 右二經同本異譯
須眞天子經二卷晋太始*年
竺法護譯
須眞天子經二卷亦名須眞天
子問四事經
 晋太始二年沙門曇
摩羅刹共文慧等譯
 右二經同本異譯
無極寶三昧經一卷晋永嘉*年
竺法護譯
寶如來三昧經二
 右二經同本異譯
慧上菩薩問大善權經二卷晋太康*年
竺法護譯
大乘方便經二卷晋世竺
難提釋
 右二經同本異譯
文殊師利現寶藏經二卷晋太始年
*竺法護譯
大方廣寶篋經二
 右二經同本異譯
奮迅王問經二卷後魏世
留支譯
自在王經二卷後秦弘始
*年羅什譯
 右二經同本異譯
佛昇忉利天爲母説法經卷上少下
 晋太康*年
竺法護譯
道神足無極變化經二卷晋太康年
安法欽譯
 右二經同本異譯
日明三昧經一卷晋太始*年
竺法護譯
超日明經二卷晋世聶承
遠重出
 右二經同本異譯
成具光明定意經一卷後漢靈帝
世支曜譯
成具光明定意經一卷後漢世
支讖譯
 右二經同本異譯
金剛般若波羅蜜經一卷後秦弘始
*年羅什譯
金剛般若波羅蜜經一卷後魏世菩
提留支譯
 右二經同本異譯
須頼經一卷或名須頼
菩薩經
 呉黄武年
支謙譯
須頼經一卷魏世白
延譯
 右二經同本異譯
大方等如來藏經一卷一名佛藏
方等經
 晋惠帝世法
共法立譯
大方等如來藏經一卷晋義熙年佛
陀跋陀羅譯
 右二經同本異譯
無量壽佛經一卷一名阿
彌陀經
 後秦弘始
*年羅什譯
無量壽經一卷宋元嘉*年求
那跋陀羅譯
 右二經同本異譯
光世音大勢至受決經一卷晋*世竺
法護譯
觀世音菩薩受記經一卷宋世沙門曇無
竭於揚州譯
 右二經同本異譯
普門品經一卷晋太康*年
竺法護譯
普門品經一卷晋世祇
密多譯
 右二經同本異譯
老女人經一卷亦名老
母經
 呉世支
謙譯
老母六英經一卷
 右二經同本異譯
大方等頂王經一卷一名維摩
詰子問經
 晋世沙門
竺法護譯
大乘頂王經一卷
 右二經同本異譯
無所悕望經一卷一名象
歩經
 晋*世竺
法護譯
象腋經一
 右二經同本異譯
大方等修多羅經一卷後魏世
留支譯
轉有經一
 右二經同本異譯
大乘要慧經一
彌勒菩薩所問經一卷後魏世
留支譯
 右二經同本異譯
文殊師利問菩提經一卷亦名菩薩
無行經
 後秦弘始
*年羅什譯
伽耶山頂經一卷魏菩
提留支譯
 右二經同本異譯
一切法高王經一卷後魏興和
年留支譯
諸法勇王經一
 右二經同本異譯
惠印三昧經一卷亦名惠
三昧經
 呉世支
謙譯
如來智印經一卷
 右二經同本異譯
決定總經一卷 晋*世竺法護譯
謗佛經一卷後魏世
留支譯
 右二經同本異譯
睒子經一卷亦名孝子睒經亦名菩薩
睒經亦名爲佛説睒經
 晋世法
堅譯
睒本經一卷
 右二經同本異譯
乳光佛經一卷晋*世竺
法護譯
犢子經一
 右二經同本異譯
摩訶般若波羅蜜經三十卷一名大
品經
 後秦弘始
*年羅什譯
放光般若波羅蜜經三十卷晋元康年無羅叉共竺
叔蘭於陳留倉垣譯
光讃般若波羅蜜經十卷晋太康*年
竺法護譯
 右三經同本異譯
廣博嚴淨不退轉經六卷或四
 宋元嘉年沙門
智嚴共寶雲譯
不退轉法輪經四
阿惟越致經三卷或四
 晋太康*年
竺法護譯
 右三經同本異譯
思益梵天問經四卷後秦弘始
*年羅什譯
持心梵天所問經四卷一名等御諸法一名
莊嚴佛法或十卷
 晋太
康*年
竺法
護譯
勝思惟梵天所問經六
 右三經同本異譯
佛遺日摩尼寶經一卷後漢光和
年支讖譯
大寶積經一卷
摩訶衍寶嚴經一卷
 右三經同本異譯
無畏徳女經一卷後魏元象年
佛陀扇多譯
佛説阿闍世王女阿術達菩薩經一卷*晋世
*竺法

阿闍世女無憂施經一卷晋*世竺
法護譯
 右三經同本異譯
順權方便經二卷一名轉女
身菩薩經
 晋*世*竺
法護譯
隨權女經二卷晋*世竺
法護譯
樂瓔珞莊嚴方便經一卷沙門法
海譯
 右三經同本異譯
貝多樹下思惟十二因縁經一卷一名十
因縁經
 晋世竺
法護譯
十二因縁經一卷一名聞城十
二因縁經
 後漢世安
世高譯
十二因縁經一卷南齊永明年
求那毘地譯
 右三經同本異譯
龍施女經一卷晋*世竺
法護譯
龍施女經一卷呉黄武年
支謙譯
龍施菩薩本起經一卷
 右三經同本異譯
孔雀王神呪經一卷晋咸康年沙門
帛尸利蜜多譯
孔雀王雜神呪經一卷晋咸康年沙門
帛尸利蜜多譯
孔雀王陀羅尼經二卷梁世僧伽
婆羅譯
 右三經同本異譯
了本生死經一卷呉黄武年
支謙譯
異了本生死經一卷
芋經一卷
 右三經同本異譯
大方廣菩薩十地經一卷*晋世*竺
法護譯
菩薩十地經一卷晋*世竺
法護譯
莊嚴菩提心經一卷後秦弘始
*年羅什譯
 右三經同本異譯
觀虚空藏菩薩經一卷宋元嘉年沙門曇
摩蜜多於陽州譯
虚空藏菩薩經一卷
虚空藏經一卷後秦世沙門
佛陀耶舍譯
 右三經同本異譯
長者子制經一卷一名
逝童子經一卷晋世沙門
支法度譯
佛説菩薩逝經一卷一名
 右三經同本異譯
離垢施女經一卷晋太康*年
竺法護譯
無垢施菩薩分別應辯經一卷晋*世竺
法護譯
得無垢女經一卷後魏興和三年瞿
曇留支於相州譯
 右三經同本異譯
維摩詰經三卷呉黄武年
支謙譯
維摩詰經一卷晋世*竺
法護譯
維摩詰所説經三卷後秦弘始
*年羅什譯
異維摩詰經三卷晋惠帝世
竺叔蘭譯
 右四經同本異譯
彌勒成佛經一卷晋*世竺
法護譯
彌勒成佛經一卷後秦弘始
*年羅什譯
彌勒受決經一卷一名彌勒
下生經
 後秦弘始
*年羅什譯
彌勒當來生經一卷
 右四經同本異譯
月光童子經一卷一名月明
童子經
 晋世竺
法護譯
申日經一卷
申日兜本經一
失利越經一卷
 右四經同本異譯
郁伽長者所問經一卷魏*世康
僧鎧譯
郁伽羅越問菩薩行經一卷晋世竺
法護譯
法鏡經一卷後漢世安玄
共佛調譯
法鏡經二卷呉黄武年
支謙譯
 右四經同本異譯
道行般若波羅蜜經十卷後漢光和
*年支讖譯
新道行經十卷一名新小品
經或七卷
 晋太始*年
竺法護譯
小品經七卷後秦弘始
年羅什譯
明度經六卷一名大明度無
極經或四卷
 呉黄武年
支謙譯
須菩提品經七卷
 右五經同本異譯
轉女身經
無垢賢女經一
腹中女聽經一
胎藏經一卷
不莊校女經一卷
 右五經同本異譯
無量門微密持經一卷呉黄武年
支謙譯
出生無量門持經一卷晋元熙年佛
陀跋陀羅譯
阿難目佉尼訶離陀羅尼經一卷後魏世佛
陀扇多譯
無量門破魔陀羅尼經一卷宋大明年功徳
直於荊州譯
舍利弗陀羅尼經一卷
 右五經同本異譯
無量清淨平等經二卷魏世白
延譯
阿彌陀經二卷呉黄武年
支謙譯
無量壽經二卷元嘉*年
竺法護譯
新無量壽經二卷宋永初年佛
陀跋陀羅譯
新無量壽經二卷宋世曇摩蜜多
於祇桓寺譯
新無量壽經二卷宋世寶雲於
六合山譯
 右六經同本異譯
首楞嚴經二卷後漢中平
年支讖譯
首楞嚴經二卷呉世支
謙譯
首楞嚴經二卷魏世白
延譯
首楞嚴經二卷晋*世竺
法護譯
勇伏定經二卷晋元康*年
竺法護譯
首楞嚴經二卷晋惠帝世
竺叔蘭譯
新首楞嚴經二卷後秦弘始
*年羅什譯
蜀首楞嚴經二卷
後出首楞嚴經二卷
 右九經同本異譯
前一百六十二經並是諸經大本異譯
漸備一切智徳經五卷是華嚴經十
地品或十卷
 晋元康*年竺
法護別譯
十住經四卷亦是華嚴
經十地品
 後秦弘始
年羅什譯
羅摩伽經三卷入法
界品
 西秦乞伏仁
世聖堅別譯
信力入印法門經五卷是華嚴
經別品
 後魏世菩提
留支別譯
如來興顯經四卷一名興顯如幻經
是如來性起品
 晋元康年
竺法護別譯
度世經六卷是離世
間品
 晋元康年竺
法護別譯
佛説兜沙經一卷是如來
名號品
 後漢世支
讖別譯
菩薩本業經一卷是淨行品并十
住品略無偈
 呉黄武年
支謙別譯
菩薩十住行道品經一卷是十
住品
 晋*世竺
法護譯
菩薩十法住經一卷是十
住品
 晋世佛陀跋
陀羅別譯
諸菩薩本業經一卷是淨
行品
 晋世佛陀跋
陀羅別譯
諸菩薩求佛本業經一卷是淨
行品
佛藏大方等經一卷一名問明顯
經是明難品
 右十三經並是華嚴經別品殊譯
大般泥洹經六卷是大般涅槃經前分
十卷盡大衆問品
 晋義熙年沙
門法顯譯
般涅槃經二十卷宋元嘉年沙門
智猛於涼州譯
 右二經是大般涅槃經別品殊譯
月藏經十卷是大集經
月藏分
 齊世耶舍
共法智譯
大哀經八卷是初陀羅尼自在
王菩薩品或七卷
 晋元康*年
竺法護譯
須彌藏經二卷是大集
經別品
 齊世耶舍
共法智譯
虚空藏所問經六卷是虚空藏菩
薩品或八卷
 西秦乞伏
世聖堅譯
寶髻菩薩經二卷是寶髻菩薩品一
名菩薩淨行經
 晋永熙*年
竺法護譯
阿差末經七卷是無盡意
品或四卷
 晋永嘉*年
竺法護譯
小阿差末經二卷晋世竺
法護譯
無盡意經十卷宋明帝世沙門
法眷於廣州譯
無盡意經四卷亦是阿
差末經
 晋太始*年
竺法護譯
寶女經三卷是寶女品
或四卷
 晋太康年沙
門竺法護譯
無言童子經二卷是無言品或名
無言菩薩經
 晋*世竺
法護譯
 右十一經並是大集經別品殊譯
相續解脱經一卷是深蜜解
脱經少分
 宋元嘉年求
那跋陀羅譯
解節經一卷亦是深
經少分
 陳世眞
諦譯
 右二經是深密經別品殊譯
放鉢經一卷
 右一經是普超經奉鉢品別譯
薩曇分陀利經一卷是法華經寶塔品少
分及提婆達多品
 右一經是法華經別品殊譯
般舟三昧經一卷是後
十品
 後漢世支
讖別譯
跋陀菩薩經一卷是初
四品
佛説般舟三昧念佛章經一卷是行
  右三經是般舟三昧經別品別譯此前三十
三經並是諸經別品異譯
右一百九十五經。並是重譯。或全本別翻。
或割品殊譯。然而世變風移。質文迭擧既
無梵本校讎。自宜倶入定録
衆經失譯三此分有二單本失
譯二重出失 
 合一百三十四部二百七十五卷
出要經二十卷
阿惟越致轉經十八卷
摩訶衍經十四卷
大忍辱經十卷
大灌頂經九卷
行道經七卷
寶雲經七卷
方廣十輪經七卷
大方便報恩經七卷
正法華經六卷
梵王請問經五卷
三昧王經五卷
佛本行經五卷
佛從兜率降中陰經四卷
魔王請問經四卷
七佛經四卷
大梵天王請轉法輪經三卷
釋提桓因所問經三卷
大方廣如來性起經三卷
菩薩本行經三卷
法華光瑞菩薩現壽經三卷
普賢菩薩答難二千經三卷
優婆夷淨行經二卷一名淨
行經
不思議功徳經二卷一名功
徳經
大吉義呪經二卷
菩薩夢經二卷
濡首菩薩經二卷
文殊問經二卷
哀泣經二卷
法界體性無分別經二卷
仛眞陀羅所問寶如來經二卷
深斷連經二卷
弘道經二卷
梵天王請佛千首經二卷
密迹力士經二卷
虚空藏菩薩問持經幾福經一卷
大方廣如來祕密藏經一卷
度諸佛境界光嚴經一卷
善臂菩薩所問經一卷
菩薩修行經一卷一名威勢長者
問觀身行經
大本藏經一卷
無端底總持經一卷
菩薩投身餓虎起塔因縁經一卷
一切施主所行檀波羅蜜經一卷
菩薩本行經一卷
賢首菩薩二百問經一卷
文殊觀經一卷
頻婆娑羅王詣佛供養經一卷
大意經一卷
内藏大方等經一卷
天王太子辟羅經一卷
太子法慧經一卷
是光太子經一卷
長者法志妻經一卷
法志女經一卷
一切智光明仙人慈心因縁不食肉經一卷
文殊師利般涅槃經一卷
觀世音所説行法經一卷
師子月佛本生經一卷
功徳莊嚴王八萬四千歳請佛經一卷
持身菩薩經一卷一名持
身經
金剛女菩薩經一卷
善意菩薩經一卷
法華三昧經一卷
佛寶三昧經一卷
金剛三昧經一卷
金剛三昧本性清淨不壞不滅經一卷一名金剛
清淨經
寶積三昧文殊師利問法身經一卷
文殊師利權變三昧經一卷一名權
變經
彌勒經一卷
千佛因縁經一卷
八部佛名經一卷
八吉祥神呪經一卷
八陽經一卷
十吉祥經一卷
賢首經一卷一名賢首
夫人經
小安般舟三昧經一卷
小阿闍世經一卷
小須頼經一卷
甚深大迴向經一卷
四無畏經一卷
菩薩十漚惒經一卷
十漚惒經一卷
賢者五福徳經一卷
六法行經一卷
菩薩常行經一卷
菩薩等行經一卷
善徳經一卷
阿陀三昧經一卷
阿多三昧經一卷
佛印三昧經一卷
百寶三昧經一卷
藥師瑠璃光經一卷
長者音悦經一卷一名音悦經一名長
悦音不蘭迦葉經
提謂經一卷
十思惟經一卷
分別六情經一卷
阿質國王經一卷
三昧王三昧經一卷
八菩薩四弘誓經一卷
大光明菩薩百四十八願經一卷
墮迦羅問菩薩經一卷
大悲觀世音經一卷
菩薩諸苦行經一卷
瑞應觀世音經一卷
功徳寶光菩薩問護持經一卷
自在王菩薩問如來境界經一卷
目佉經一卷
薩羅國經一卷
菩薩道地經一卷
佛説等入法嚴經一卷一名法
嚴經
方等決經一卷
佛説本行六波羅蜜經一卷
讃七佛偈經一卷
慈仁問八十種好經一卷
阿彌陀佛偈一卷
後出阿彌陀佛偈一卷
阿彌陀鼓音聲陀羅尼經一卷
佛説阿難見水光瑞經一卷
迦栴延偈經一卷一名迦栴延説法
滅盡偈百二十章
雜華經一卷
五百偈經一卷
三乘經一卷
 右一百二十三經並是單本失譯
前世三轉經一卷
銀色女經一卷
 右二經同本異譯
和休經一卷
太子刷護經一卷
 右二經同本重出
善法方便陀羅尼經一卷
金剛祕密善門陀羅尼經一卷
 右二經同本重出
阿闍世王受決經一卷
採華違王上佛受決經一卷
 右二經同本重出
師子奮迅菩薩所問經一卷
華積陀羅尼經一卷
華聚陀羅尼經一卷
 右三經同本重出
 右十一經是重出失譯
前一百三十四經。並是失譯。雖復遺落譯人
時事。而古録備有。且義理無違。亦爲定録
衆經目録卷第一
  淨六波羅蜜經一卷 晋世佛陀跋陀羅譯
遺日説般若經一卷 後漢世支讖譯
演道俗業經一卷 晋世沙門法堅譯
決道俗經一卷 晋世沙門竺法護譯
菩薩生地經一卷一名差
摩竭經
 呉黄武年支謙譯
菩薩道樹經一卷一名私呵昧經一名私阿
末經一名道樹三昧經
 呉
 世支謙譯
度一切諸佛境界智嚴經一卷 梁天監年
 曼陀羅仙共僧伽婆羅於揚州譯
照明三昧經一卷 晋世沙門竺法護譯
寶網經一卷一名寶網
童子經
 晋世沙門竺法護譯
無量義經一卷 南齊建元年沙門曇無伽
 陀耶舍於揚州譯
廣義法門經一卷 陳世眞諦於晋安佛力
 寺譯
殖衆徳本經一卷 晋世沙門竺法護譯
觀彌勒上生兜率天經一卷 北涼世沮渠
 安陽侯譯
無量壽觀經一卷 宋元嘉年沙門畺良耶
 舍於揚州譯
觀普賢菩薩行法經一卷 宋元嘉年沙門
 曇無蜜多於揚州譯
觀藥王藥上二菩薩經一卷 宋元嘉年畺
 良耶舍譯
觀世音觀經一卷 沮渠安陽侯於高昌譯
滅十方冥經一卷 晋元熙年沙門竺法護
 譯
雜垢蓋經一卷
菩薩十住經一卷
心明經一卷
慧明經 晋世沙門竺法護譯
光明三昧經一卷 後漢世支讖譯
月燈三昧經一卷一名文殊師利菩薩十
事行一名逮惠三昧經
 宋沙門釋先公譯
嚴淨定經一卷一名序
世經
 晋世沙門竺法護譯
不思議光菩薩所説經一卷一名無思議光
孩童菩薩經
 晋世沙門竺法護譯
尊勝菩薩入無量門陀羅尼經一卷
 齊世居士萬天懿於相州譯
文殊師利問菩薩署經一卷一名
署經
 後漢靈
 帝世支讖譯
佛説徳光太子經一卷一名頼吒問
光徳太子經
 晋太始
 年沙門竺法護譯
幻士仁賢經一卷 晋世沙門竺法護譯
寶施女經一卷一名須摩提
法律三昧經
 晋世沙門竺法
 護譯
三密底耶經一卷 宋明帝世沙門法眷於
 廣州譯
施燈功徳經一卷一名然
燈經
 齊世沙門耶舍譯
菩薩訶色欲經一卷 後秦弘始年沙門羅
 什譯
人本欲生經一卷 後漢桓帝世沙門安世
 高譯
人所從來經一卷 晋世沙門竺法護譯
不増不減經一卷 後魏世沙門留支譯
衆祐經一卷 晋世沙門竺法護譯
佛語經一卷
無字寶篋經一卷 後魏世沙門留支譯
如來師子吼經一卷 後魏世菩提留支共
 佛陀扇多譯
三轉月明經一卷 晋世沙門竺法護譯
十法經一卷 梁普通年沙門僧伽婆羅揚
 州譯
十等藏經一卷 晋世沙門竺法護譯
不必定入定入印經一卷 後魏世沙門留
 支譯
魔逆經一卷 晋太康年沙門竺法護譯
濟諸方等學經一卷
菩薩行五十縁身經一卷 晋世沙門竺法
 護譯
内藏百寶經一卷 後漢靈帝世支讖譯
惟逮菩薩經一卷 晋惠帝世沙門帛法祖
 譯
彌勒菩薩所問本願經一卷 晋世沙門竺
 法護譯
文殊師利巡行經一卷 後魏世沙門留支
 譯
溥首童經一卷 晋世沙門竺法護譯
文殊師利説般若波羅蜜經一卷 梁天監
年沙門曼陀羅仙譯 後秦弘始年沙門羅
 什譯
阿閦佛國經二卷一名佛刹菩薩
學成經或一卷
 後漢建和
 年支讖於洛陽譯
般舟三昧經二卷 晋世沙門竺法護譯
迦葉經二卷 後魏世王子月婆首那譯
無上依經二卷 陳世沙門眞諦於廣州譯
未曾有因縁經二卷 蕭齊沙門曇景譯
猛施經一卷一名猛施
道地經
 晋世竺法護譯
太子須大拏經一卷 晋世沙門法堅譯
太子慕魄經一卷 晋世沙門竺法護譯
金色王經一卷 後魏世留支譯
無憂王經一卷 宋元嘉年求那跋陀羅譯
摩訶摩耶經一卷 蕭齊沙門曇景譯
阿闍世女經一卷
大淨法門經一卷 晋世沙門竺法護譯
勝鬘師子吼一乘大方便經一卷 宋元嘉
 年求那跋陀羅於揚州譯
須摩提菩薩經一卷一名須
摩提經
 晋世沙門竺法
 護譯
金益長者子經一卷
梵女首意經一卷 晋世沙門竺法護譯
差摩婆帝受記經一卷 後魏世菩提留支
 譯
獨證自誓三昧經一卷一名如來自
誓三昧經
 晋世沙
 門竺法護譯
月明菩薩經一卷一名日明
童子經
 呉黄武年支謙
 譯


衆經目録卷第二
 隋沙門法經等撰 
衆經別生四
  合二百二十一部二百六十三卷
華嚴經十種生法經一卷
佛名經一卷
淨行品經一卷
菩薩名經一卷
抄華嚴經一卷
菩薩十地經一卷
 右六經出華嚴經
佛説金剛藏問菩薩行經一卷
漸備經一卷
 右二經出漸備經
名字功徳品經一卷
 右一經出涅槃經
大智度無極經四卷
大智度無極譬經三卷
總攝無盡義經二卷
摩訶般若波羅蜜神呪經一卷
般若波羅蜜神呪經一卷
道行經一卷
 右六經出大品經
舍利弗問寶女經一卷出第
二卷
菩薩導示行經一卷出第三卷
寶女品
調伏衆生業經一卷出第
三卷
大慈無減經一卷出第
三卷
魔業經一卷出第十
一卷
菩薩出要行無礙法門經一卷出第十二卷
虚空藏初
過魔法界經一卷出第十六卷
虚空藏中
無言菩薩流通法經一卷出第十
七卷
佛弟子化魔子誦偈經一卷出第二
十卷
寶女問慧經一卷出寶
女品
舍利弗歎寶女説不思議經一卷
魔女聞佛説法得男身經一卷
開化魔經一卷
魔王入苦宅經一卷
寶幢呪經一卷
佛入三昧以一毛放大光明經一卷
過去無邊光淨佛土經一卷
見水世界經一卷
佛説菩薩瓔珞莊嚴經一卷
八光經一卷
齊化出菩薩經一卷
調伏王子道心經一卷
明星天子問慈經一卷
佛説菩薩如意神通經一卷
光味仙人覩佛身經一卷
光味菩薩造七寶梯經一卷
梵王變身經一卷
寶女問三十二相經一卷
佛問四童子經一卷
菩薩本願經一卷
謦欬撤十方經一卷
無言菩薩經一卷
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev] 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]