大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

翻梵語 (No. 2130_ ) in Vol. 00

[First] [Prev] 1049 1050 1051 1052 1053 1054 [] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

T2130_.54.1048a01: 師羅樹應云
尸羅
 譯曰
石也
T2130_.54.1048a02: 迦毘陀樹應云迦
毘陀
 譯曰
梨也
 僧祇律第三十三卷
T2130_.54.1048a03: 阿梨陀薑譯曰
 四分律第九卷
T2130_.54.1048a04: 健陀樹譯曰
地持
T2130_.54.1048a05: 呵梨勒譯曰天
主持來
 彌沙塞律第十二卷
T2130_.54.1048a06: 阿摩勒譯曰
無垢
T2130_.54.1048a07: 鞞醯勒譯曰
無畏
T2130_.54.1048a08: 伊羅樹譯曰
香也
 第十九卷
T2130_.54.1048a09: 摩頭樹譯曰
察也
 第三十一卷
T2130_.54.1048a10: 和伽婆應云跋
伽婆
 譯者
曰姓
 善見律毘波沙第一卷
T2130_.54.1048a11: 羅多譯曰勝
馬也
T2130_.54.1048a12: 楗陀菴羅樹譯曰
香果
 第三卷
T2130_.54.1048a13: 蔓陀羅律曰
練樹
 第四卷
T2130_.54.1048a14: 摩訶沙利波樹譯曰摩訶梨者
大稻婆者有也
T2130_.54.1048a15: 波那沙樹譯曰
大果
 第十四卷
T2130_.54.1048a16: 目多羅譯曰
勝也
 第十七卷
T2130_.54.1048a17: 婆羅醯譯曰
雲也
T2130_.54.1048a18: 舍摩譯曰
寂靜
T2130_.54.1048a19: 質多羅波吒梨樹譯曰質多羅者種
種波吒梨者重花
T2130_.54.1048a20: 阿毘曇毘婆沙第七卷
T2130_.54.1048a21: 婆樹子羅譯曰
勝也
 第十二卷
T2130_.54.1048a22: 盧醯尼藥等譯者曰
似蓮花
 第十四卷
T2130_.54.1048a23: 婆陀羅樹譯曰
大也
 第十七卷
T2130_.54.1048a24: 干闍那譯曰
金也
 第二十七卷
T2130_.54.1048b01: 薩遮若摩應云薩
尼那摩
 譯曰薩遮者實亦云
諦尸那摩者要期
T2130_.54.1048b02: 質多羅咃應云質多
羅羅咃
 譯曰質多羅者
種種羅咃者車
T2130_.54.1048b03: 富沙譯曰不
好也語
T2130_.54.1048b04: 彌尸迦婆那譯曰
雜林
T2130_.54.1048b05: 難陀那應云難
陀婆那
 譯曰歡
喜林也
T2130_.54.1048b06: 千闍那應云那
闍羅
 譯曰
好也
 鞞婆沙等二卷
T2130_.54.1048b07: 伽賓闍羅應云劫
賓闍羅
 譯曰
鳥鳩
T2130_.54.1048b08: 伊説多譯曰
樂也
T2130_.54.1048b09: 那梨伽羅譯曰漏
列屋也
T2130_.54.1048b10: 摩樓樹譯曰
竪也
 出曜經第三卷
T2130_.54.1048b11: 薩盧好樹譯曰
實也
 第九卷
T2130_.54.1048b12: 迦羅那樹譯曰
作也
 華首經第五卷
T2130_.54.1048b13: 瞿羅樹譯曰
園囿
 十住斷結第七卷
T2130_.54.1048b14: 己進反升躯樹譯曰
鴝鵡
 婆須蜜經第三卷
T2130_.54.1048b15: 刹受利樹譯曰
&MT05264;
 百句譬喩經第一卷
T2130_.54.1048b16: 婆吒樹譯者曰似
菩提
 第四卷
T2130_.54.1048b17: 著波洹樹應云
婆波那
 譯曰
 度無極經第八卷
T2130_.54.1048b18: 殃伽陀譯曰
體與
 觀佛三昧經第一卷
T2130_.54.1048b19: 波陀羅譯曰
破也
 賢劫經第三卷
T2130_.54.1048b20: 尸舍和樹應云昇
舍波
 譯曰實樹
T2130_.54.1048b21: 羅摩子譯曰
戲也
T2130_.54.1048b22: 婆師利花樹譯曰
度生
 念佛三昧經第一卷
T2130_.54.1048b23: 陀莵伽梨花樹譯曰
㢧作
T2130_.54.1048b24: 迦曇波花樹譯曰
白花
 第四卷
T2130_.54.1048c01: 伽鳩樹應云迦
&MT05246;
 譯曰
領也
 僧伽羅刹所集經第二卷
T2130_.54.1048c02: 迦隨羅衞樹應云迦
比羅跋臭
 譯者曰迦比羅者
仙人名跋臭住處
T2130_.54.1048c03: 義足經下卷
T2130_.54.1048c04: 蘇維屠樹應云蘇
薩禪尼
 譯曰
好亭
 雙卷涅槃經第一卷
T2130_.54.1048c05: 坻彌羅樹譯曰
細也
 阿閦傳經下卷
T2130_.54.1048c06: 阿涅波他樹應云阿舍
波波陀
 譯曰阿舍婆
者馬波者脚
 雜經
T2130_.54.1048c07: 藍芘樹譯曰
垂也
T2130_.54.1048c08: 翻梵語卷第九
T2130_.54.1048c09:  本云
T2130_.54.1048c10:  仁治二年暮春十日
T2130_.54.1048c11:  於醍醐寺地藏院東庇書寫了
T2130_.54.1048c12:  爲興隆佛法也
T2130_.54.1048c13:    密家末學東寺沙門深賢
T2130_.54.1048c14:
T2130_.54.1048c15:
T2130_.54.1048c16:
T2130_.54.1048c17: 翻梵語卷第十
T2130_.54.1048c18: 草名第六十三
T2130_.54.1048c19: 香名第六十四
T2130_.54.1048c20: 花名第六十五
T2130_.54.1048c21: 果名第六十六
T2130_.54.1048c22: 衣服名第六十七
T2130_.54.1048c23: 藥名第六十八
T2130_.54.1048c24: 飮食名第六十九
T2130_.54.1048c25: 藏名第七十
T2130_.54.1048c26: 寶名第七十一
T2130_.54.1048c27: 時節名第七十二
T2130_.54.1049a01: 數名第七十三
T2130_.54.1049a02:  草名第六十三
T2130_.54.1049a03: 朱利草論曰賊
譯曰偸
 大智論第十三卷
T2130_.54.1049a04: 摩樓迦子譯曰
&T008736;
 大般涅槃經第十二卷
T2130_.54.1049a05: 伊師迦草譯曰
虎鬢
T2130_.54.1049a06: 優尸羅草譯曰飮
第箎
 十誦律二誦第五卷
T2130_.54.1049a07: 婆婆草譯曰
茅也
 彌沙塞第二十二卷
T2130_.54.1049a08: 迦尸草譯曰
細秋
 第二十五卷
T2130_.54.1049a09: 文葇草應云
文闍
 譯曰
虎鬢
T2130_.54.1049a10: 鳩尸草譯曰
細茅
T2130_.54.1049a11: 拘尸草譯曰
長茅
 第二十九卷
T2130_.54.1049a12: 阿梨應云訶
栗陀羅
 律曰
黄薑
 善見律毘婆沙第五十卷
T2130_.54.1049a13: 盧揵譯曰
黄蓮
T2130_.54.1049a14: 陀盧譯曰破
亦云&T032193;
T2130_.54.1049a15: 蘇摩那律曰花
騰生
T2130_.54.1049a16: 蘇羅婆譯曰
好得
T2130_.54.1049a17: 質多羅譯曰
種種
 第七十卷
T2130_.54.1049a18: 婆梨波波云婆
梨沙
 律曰
芬子
T2130_.54.1049a19: 婆闍陀婆闍那律曰陸
地生也
T2130_.54.1049a20: 耆羅闍那律曰水
中生也
T2130_.54.1049a21: 摩樓多受草譯者曰
國名也
 阿毘曇毘婆沙第十六卷
T2130_.54.1049a22: 佉陀梨葉應云歌
陀利
 譯曰
甘蕉
T2130_.54.1049a23: 尸婆子應云抱
波羅
 譯曰
薀藻
 鞞婆沙第一卷
T2130_.54.1049a24: 遮羅波羅草譯遮羅者動
波羅者護
 出曜經第十卷
T2130_.54.1049b01:  香名第六十四
T2130_.54.1049b02: 伊蘭譯曰
香名
 大智論第一卷
T2130_.54.1049b03: 阿伽樓論曰密香樹名
譯曰不
 第十卷
T2130_.54.1049b04: 多伽樓論曰木香樹也
譯曰不沒
T2130_.54.1049b05: 婆羅楗駄香譯曰婆羅者
勝楗駄者香
 華嚴經第一卷
T2130_.54.1049b06: 畢迦香應云畢
栗迦
 譯曰
觸也
 大般涅槃經第十八卷
T2130_.54.1049b07: 多迦羅香譯曰
根也
T2130_.54.1049b08: 多摩羅跋香譯曰
雚葉
T2130_.54.1049b09: 倶哆屑應云倶
瑟哆
 譯曰
木也
 十誦律僧祇第三十一卷
T2130_.54.1049b10: 須健提譯曰
好香
 僧祇律第三卷
T2130_.54.1049b11: 憂尸羅應云鬱
尸羅
 律曰
香草
 善見律毘婆沙第十五卷
T2130_.54.1049b12: 貿他致吒應云勿私
多致多
 律曰雚
頭香也
T2130_.54.1049b13: 未願乾提譯曰乾
香者
 出曜經第五卷
T2130_.54.1049b14: 憂陀羅婆羅香譯曰
勝力
 大悲蓮華經第四卷
T2130_.54.1049b15: 憂陀沙羅香應云優陀
羅娑羅
 譯曰
勝寶
T2130_.54.1049b16: 須曼華香譯曰好
意花也
 法花經第六卷
T2130_.54.1049b17: 闍提華香譯曰生
亦云實
T2130_.54.1049b18: 波利質多羅拘陀羅樹香譯曰大遊
戲地破也
T2130_.54.1049b19: 求羅香譯曰
安息
 菩薩戒經第五卷
T2130_.54.1049b20: 多摩羅香譯曰
藿香
 嚴淨經第四卷
T2130_.54.1049b21: 須牟尼婆利師香譯曰須牟尼者好仙
人婆梨師者憂生
 數經
T2130_.54.1049b22: 迦羅香譯曰
黒花
T2130_.54.1049b23: 娑羅香譯曰
實色
T2130_.54.1049b24: 須牟尼婆梨師香譯曰須牟尼者善
他裟梨師者夏生
T2130_.54.1049c01:  華名第六十五
T2130_.54.1049c02: 曼陀羅華譯曰
闃花
 大智論第三卷
T2130_.54.1049c03: 漚曇婆羅樹華應云漚曇
菴波羅
 譯曰漚曇者起
菴婆羅者空
 第五卷
T2130_.54.1049c04: 須漫提花譯曰須者好也
漫提者
 第九卷
T2130_.54.1049c05: 占匐亦云占波
亦云占婆
 譯曰華樹
論曰金色花
 第十卷
T2130_.54.1049c06: 阿輸迦論曰無
憂華樹
T2130_.54.1049c07: 婆呵迦羅論曰尒
華樹也
T2130_.54.1049c08: 漚缽羅譯曰
黛也
 第六十五卷
T2130_.54.1049c09: 波頭暮亦云波頭摩
亦云缽曇摩
 譯曰赤
蓮花也
T2130_.54.1049c10: 拘物陀亦云物牟頭
亦云拘物陀
 譯曰枸者地
呴陀者喜
T2130_.54.1049c11: 分陀利譯曰白
蓮花也
T2130_.54.1049c12: 文陀羅譯曰
漫花
 第七十八卷
T2130_.54.1049c13: 波師波利華應云婆利師迦
波利尒波利
 譯曰婆梨迦者
憂生波利者護
T2130_.54.1049c14: 花嚴經第一卷
T2130_.54.1049c15: 波羅奢華譯曰
赤花
 大般涅槃經第一卷
T2130_.54.1049c16: 曼殊沙譯曰
檻花
T2130_.54.1049c17: 散多尼迦譯曰
寂靜
T2130_.54.1049c18: 婆利質多樹華譯曰婆梨者護
質多者種種
T2130_.54.1049c19: 拘比羅樹花譯曰
破地
T2130_.54.1049c20: 婆師花應云婆
利師
 譯曰
騰花
 第五卷
T2130_.54.1049c21: 散陀那華應云起
陀那
 譯曰
 第十卷
T2130_.54.1049c22: 却具娑華譯者曰
占具也
 第十八卷
T2130_.54.1049c23: 阿提目多伽華譯曰脱
亦云樂
 第十九卷
T2130_.54.1049c24: 波吒羅花譯曰
重也
T2130_.54.1050a01: 婆師羅花亦云波
師迦
 譯曰婆師迦
者憂生花也
T2130_.54.1050a02: 摩利迦華譯曰
T2130_.54.1050a03: 須摩那花亦云須
曼那
 譯曰
好意
T2130_.54.1050a04: 由提迦花譯曰
行也
T2130_.54.1050a05: 檀菟迦利華應云檀莵
師迦利
 譯曰檀莵
者卷迦利者作
T2130_.54.1050a06: 脩揵提花譯曰
好香
 中阿含第十四卷
T2130_.54.1050a07: 摩頭揵提譯曰濡香
亦云密香
T2130_.54.1050a08: &MT05265;羅花譯曰[臼/自/儿]
羅者綿
 第四十一卷
T2130_.54.1050a09: 波羅羅應云波
吒利
 譯曰
重也
 長阿含第三卷
T2130_.54.1050a10: 須漫陀譯曰
好小
T2130_.54.1050a11: 檀倶摩梨應云檀那
倶摩梨
 譯曰檀那者施
倶摩梨者童女
T2130_.54.1050a12: 頻浮譯曰
謨式
 第二十卷
T2130_.54.1050a13: 彌離頭揵提譯曰
濡香
 第四十三卷
T2130_.54.1050a14: 睒婆花應云睒
婆利
 譯曰
本綿
 彌沙塞律第十三卷
T2130_.54.1050a15: 闍提花譯曰
生也
 善見律毘婆沙第一卷
T2130_.54.1050a16: 騰沙迦花譯曰
&MT05266;
 第二卷
T2130_.54.1050a17: 鬱波羅花譯曰代
里也
 第七卷
T2130_.54.1050a18: 末利花譯曰
重也
T2130_.54.1050a19: 摩頭花譯曰
&MT05267;
T2130_.54.1050a20: 緊首迦樹花譯曰緊者是
也首迦鷃鵡
T2130_.54.1050a21: 阿毘曇毘婆沙第五卷
T2130_.54.1050a22: 阿闍花子應云阿
闍伽
 譯曰
&T043060;
 第八卷
T2130_.54.1050a23: 迦那迦花譯曰
金也
 第四九卷
T2130_.54.1050a24: 迦羅尼花譯曰
黒也
 鞞婆沙第十二卷
T2130_.54.1050b01: 頻頭迦羅花譯曰
渧黒
T2130_.54.1050b02: 摩訶曼陀羅藥譯曰大
圓花也
 大方等經第一卷
T2130_.54.1050b03: 摩訶曼陀殊沙花譯曰
T2130_.54.1050b04: 沙羅花譯者曰
樹名也
T2130_.54.1050b05: 育坻花譯曰
相應
T2130_.54.1050b06: 波婁沙花譯曰
怱也
T2130_.54.1050b07: 摩訶波婁沙花譯曰
大忽
T2130_.54.1050b08: 迦迦羅花譯曰
直也
T2130_.54.1050b09: 摩訶迦迦羅花譯曰
大直
T2130_.54.1050b10: 拘毘遮羅譯曰
地動
T2130_.54.1050b11: 阿菟伽梨花譯曰
弓作
 華首經第五卷
T2130_.54.1050b12: 多羅利華譯曰
重也
T2130_.54.1050b13: 劬多羅利華譯曰
衆姓
T2130_.54.1050b14: 阿迦花應云阿
羅歌
 譯曰
日也
 菩薩戒經第五卷
T2130_.54.1050b15: 滿願揵提花譯曰
香也
 十住斷結經第六卷
T2130_.54.1050b16: 茷羅薩羅花應云茂
羅沙羅
 譯曰
根實
 婆須蜜經五卷
T2130_.54.1050b17: 那梨尼花譯曰
蓮花
 念佛三昧經第一卷
T2130_.54.1050b18: 拘盧舍蓮花譯曰拘盧舍
先五百弓
 第六卷
T2130_.54.1050b19: 須蔓羅花譯曰須者好
也蔓羅者花
 菩薩處胎經第一卷
T2130_.54.1050b20: 彌離頭揵提花譯曰
濡音
 佛所行讃第一卷
T2130_.54.1050b21: 迦尼蓮譯曰
耳也
T2130_.54.1050b22: 毘流離&T059981;譯曰
白實
 嚴淨經第三卷
T2130_.54.1050b23: 盧遮彌華譯曰
黄花
 第
T2130_.54.1050b24: 輪婆摩禰花譯曰
可愛
 應云輪波應那
T2130_.54.1050c01: 拘藪摩花譯曰
花也
T2130_.54.1050c02: 樓遮摩那花譯曰
可樂
T2130_.54.1050c03: 蔓那華譯曰
意也
 雙卷涅槃經第一卷
T2130_.54.1050c04: 文陀般譯曰
漫也
 寶如來經上卷
T2130_.54.1050c05: 拘蘭荼華譯曰
經也
 寶梁經第一卷
T2130_.54.1050c06: 文尼花譯曰
仙人
 數經
T2130_.54.1050c07: 阿提摩多華應云阿提
目多伽
 譯曰
&MT05268;
 佛説求欲經
T2130_.54.1050c08: 盧遮那華譯曰
眼也
 虚空藏經
T2130_.54.1050c09: 瞿羅尼華譯曰
白花
 雜經
T2130_.54.1050c10: 栴那華譯曰香
名也
T2130_.54.1050c11: 蘇至遮迦華譯曰
淨論
T2130_.54.1050c12: 蘇樓至栴那華譯曰
好樂
T2130_.54.1050c13: 如多羅華應云栴陀
羅多羅
 譯曰
星月
T2130_.54.1050c14: 拘毘羅華譯曰
破地
T2130_.54.1050c15: 摩羅毘訶傳曰
新花
 外國傳第一卷
T2130_.54.1050c16:  果名第六十六
T2130_.54.1050c17: 頗羅論曰
果也
 大智第四十八卷
T2130_.54.1050c18: 闍浮果譯曰其
果紫也
 第十二卷
T2130_.54.1050c19: 呵梨勒果譯曰天
主持來
 第二十二卷
T2130_.54.1050c20: 菴羅果應云菴
婆羅
 譯者曰其
果酢味
T2130_.54.1050c21: 波盧沙果譯曰
忽也
 第三十卷
T2130_.54.1050c22: 波那婆果應云波
那娑
 譯者曰形如冬
苽其味其
 第八十二卷
T2130_.54.1050c23: 頻婆果譯曰
相思
T2130_.54.1050c24: 摩陀羅果譯曰
T2130_.54.1051a01: 阿摩勒果譯曰
無垢
 大槃涅槃經第五卷
T2130_.54.1051a02: 迦羅迦譯曰
黒也
 第六卷
T2130_.54.1051a03: 鎭頭迦譯曰
柿樹
T2130_.54.1051a04: 尼拘陀子應云尼
拘盧陀
 譯曰無節
亦云縱廣
 第二十二卷
T2130_.54.1051a05: 佉陀羅子應云伽
陀利
 譯曰
甘[卄/穛]
T2130_.54.1051a06: 尸利沙果譯曰尸利者
頭沙者似也
 第三十二卷
T2130_.54.1051a07: 毘醯勒果譯曰
不畏
 増一阿含第九卷
T2130_.54.1051a08: 跋陀羅果譯曰
賢也
 雜阿含第十六卷
T2130_.54.1051a09: 波羅果譯曰
勝也
 第三十四卷
T2130_.54.1051a10: 鼻羅果應云
耆羅
 譯曰
消也
 出曜經第七卷
T2130_.54.1051a11: 毘羅果譯者曰
似木苽
 十住斷結經第七卷
T2130_.54.1051a12: 柯必他果譯曰
梨也
 百句譬喩經第二卷
T2130_.54.1051a13: 波羅悉多果譯曰波羅者
彼悉多者觀
 摩得勒伽經第一卷
T2130_.54.1051a14: 般那果譯曰
山也
T2130_.54.1051a15: 多勒應云
多羅
 譯者曰
樹名也
 觀佛三昧第一卷
T2130_.54.1051a16: 摩陀羅果應云摩
陀那
 譯曰
醉果
 集三乘名數第五卷
T2130_.54.1051a17: 迦陀迦果譯曰
作果
 四百三昧經
T2130_.54.1051a18: 波達果應云波
羅達多
 譯曰
他與
 胞胎經
T2130_.54.1051a19: 摩頭果譯曰
美也
 歴國傳第三卷
T2130_.54.1051a20: 多離果應云
陀利
 譯曰
甘蘇
T2130_.54.1051a21:  衣服名第六十七
T2130_.54.1051a22: 僧伽梨譯曰
重也
 大智論第一卷
T2130_.54.1051a23: 漚多羅僧亦云鬱多羅亦
云優多羅僧
 譯曰覆
右肩衣
T2130_.54.1051a24: 尼師檀譯曰
坐具
 第十二卷
T2130_.54.1051b01: 袈裟譯曰染
衣也
 第十三卷
T2130_.54.1051b02: 迦尸輕濡衣譯曰
光也
 第三十八卷
T2130_.54.1051b03: 兜羅綿譯曰
綿也
 第八十八卷
T2130_.54.1051b04: 洹裟相衣應云
洹衣
 譯曰洹
裟者鵝
 華嚴經第四十九卷
T2130_.54.1051b05: 憍奢耶譯曰
蟲也
 大般涅槃經第一卷
T2130_.54.1051b06: 芻摩繒綵亦云讖磨
亦云蘇摩
 譯曰芻摩
者麁布也
T2130_.54.1051b07: 迦陵伽衣譯者曰
國名也
T2130_.54.1051b08: 婆羅譯曰
黒毛
T2130_.54.1051b09: 摩訶楞伽譯曰摩訶者
大楞伽者色
 第七卷
T2130_.54.1051b10: 加陵伽波和羅譯曰加陵伽者國
名波和羅者衣
T2130_.54.1051b11: 中阿含第二十一卷
T2130_.54.1051b12: 波遮悉多羅那應云缽羅頼
咤悉多羅那
 譯曰&T057006;
酖褥也
T2130_.54.1051b13: 鞞訶提應云
提訶
 譯曰種種體
也亦云罹
T2130_.54.1051b14: 頭鳩羅衣譯曰細
布衣
 雜阿含第五卷
T2130_.54.1051b15: 拘沽婆衣譯者曰
國名也
T2130_.54.1051b16: 婆詵私應云婆
桑私
 譯曰
衣也
 第三十七卷
T2130_.54.1051b17: 僧岐亦云僧
祇友
 譯曰
褊袒
 十誦序第三卷
T2130_.54.1051b18: 泥洹僧譯曰
方衣
T2130_.54.1051b19: 波伽羅應云
伽羅
 譯曰
木皮
T2130_.54.1051b20: 波頭摩衣譯曰
赤花
 初誦第一卷
T2130_.54.1051b21: 頭求羅衣應云頭鳩羅
亦云頭頭羅
 譯頭鳩羅
者細布
T2130_.54.1051b22: 迦絺那衣譯曰
功徳
T2130_.54.1051b23: 安陀衞應云安陀
羅婆沙必
 譯曰
裏衣
T2130_.54.1051b24: 却具衣譯曰樹
花名
T2130_.54.1051c01: 鉤缽多羅譯曰
小缽
 第三誦第四卷
T2130_.54.1051c02: 阿鳩羅綿譯曰無種姓
也亦云無垢
 第五卷
T2130_.54.1051c03: 鳩舍羅綿譯曰
功也
T2130_.54.1051c04: 聞闍綿譯曰虎
鬢草也
T2130_.54.1051c05: 禪頭勒臥具應云闇
兜楞伽
 譯曰
紫也
 七法第一卷
T2130_.54.1051c06: 般藪衣譯曰
羊毛
 七法第七卷
T2130_.54.1051c07: &T049271;草衣譯曰
細茅
T2130_.54.1051c08: 婆婆草衣應云跋
 譯曰
麁茅
T2130_.54.1051c09: 舍那衣譯曰
木皮
 僧祇律第十八卷
T2130_.54.1051c10: 婆羅天被衣譯曰婆
羅者勝
 第二十一卷
T2130_.54.1051c11: 婆藪天被衣譯曰婆
脩者實
T2130_.54.1051c12: 差羅波尼應云叉羅波膩
亦云缽&MT04988;
 譯曰
灰水
 四分律第一卷
T2130_.54.1051c13: &MT04988;亦云缽&MT04988;
婆婆衣
 譯者曰
國名也
T2130_.54.1051c14: 肩那衣應云
&T049271;
 譯曰樹
皮衣也
T2130_.54.1051c15: 阿羅梨革屣應曰阿
羅毘
 譯者曰
國名也
 第三卷
T2130_.54.1051c16: 鴦伽那羅衣譯曰
體也
 第五卷
T2130_.54.1051c17: 波羅臥具應云波羅
婆羅那
 譯曰覆
身衣也
 彌沙塞律第七卷
T2130_.54.1051c18: 跋那衣譯曰
色也
T2130_.54.1051c19: 波那衣譯曰
糞掃
T2130_.54.1051c20: 舍勒譯曰
内衣
T2130_.54.1051c21: 尼薩耆衣譯曰
捨也
 第二十五卷
T2130_.54.1051c22: 芻彌衣譯曰
布衣
 第二十四卷
T2130_.54.1051c23: 婆舍那衣譯曰
衣也
T2130_.54.1051c24: 阿呵那衣應云阿
呵多
 譯曰
新衣
T2130_.54.1052a01: 瞿荼伽衣譯者曰
國名也
T2130_.54.1052a02: 鴦伽持珠鎧應云鴦
他陀
 譯曰
繋醉
 第二十四卷
T2130_.54.1052a03: 頻伽厄髮衣譯者曰
國名也
 善見律毘婆沙第二卷
T2130_.54.1052a04: 缽兜那婆吒律曰絹也譯曰缽兜
那者細波吒者絹
 第六卷
T2130_.54.1052a05: 波那衣譯曰
林也
T2130_.54.1052a06: 婆興伽衣譯者曰
國名也
T2130_.54.1052a07: 朱羅波梨迦羅衣律曰離
碎衣也
T2130_.54.1052a08: 腹羅譯曰勒
&MT05269;
T2130_.54.1052a09: 迦那腹羅譯曰迦
那者耳
 第十六卷
T2130_.54.1052a10: 阿羅梨草屣譯曰阿羅
利者草
 第十七卷
T2130_.54.1052a11: 腹羅跋陀羅草屣應云兜
羅跋羅
 譯曰兜羅者
綿跋陀者縛
T2130_.54.1052a12: 眞誓梨草屣譯曰眞誓
梨者細聲
T2130_.54.1052a13: 却彼育疊譯曰却波育
者分別時分
T2130_.54.1052a14: 阿毘曇毘婆沙第八卷
T2130_.54.1052a15: 婆羅禁衣應云婆
羅那形
 譯者曰
國名也
 第二十三卷
T2130_.54.1052a16: 羅差應云
勒叉
 譯曰
紫色
 大方等大集經第十二卷
T2130_.54.1052a17: 劫波塗沙亦云劫
倶頭沙
 譯曰
網布
 摩得勒伽經第三卷
T2130_.54.1052a18: 兜那鉤譯曰兜那
者國名也
 第四卷
T2130_.54.1052a19: 倶耽波譯曰者倶耽
波者國名
T2130_.54.1052a20: 倶脂羅釰譯曰倶脂
羅者國名
T2130_.54.1052a21: 阿婆羅多釰應云阿
婆梨吒
 譯曰
別國
T2130_.54.1052a22: 迦頭鳩羅應云迦
羅鳩羅
 譯曰黒
細布也
 第六卷
T2130_.54.1052a23: 安怛婆應云安怛
羅婆
 譯曰
内衣
T2130_.54.1052a24: 波僧祇被譯曰波僧
祇者相著
 觀佛三昧經第七卷
T2130_.54.1052b01: 安陀羅跋薩應云安陀
羅跋私吒
 譯者曰安陀羅者國
名跋私吒者家勝
T2130_.54.1052b02: 菩薩處胎經第一卷
T2130_.54.1052b03: 釋迦毘楞伽譯曰釋迦者姓毘
楞伽者不好色也
 首楞嚴經上卷
T2130_.54.1052b04: 僧那僧涅譯曰莊
飾鎧
 阿閦佛上卷
T2130_.54.1052b05: 三般衣應云三
股那
 譯曰
具足
 遺教三昧經上卷
T2130_.54.1052b06: 迦陵伽衣譯者曰
國名也
 聖王七寶現上卷
T2130_.54.1052b07: 楞耆譯曰
色也
 天子族光經
T2130_.54.1052b08: 拘攝衣譯曰
璽也
 菩薩藏經
T2130_.54.1052b09: 拘彌波衣譯者曰
國名也
T2130_.54.1052b10: 摩呵僧那僧涅記曰摩訶者大僧
那者鎧僧涅者著
T2130_.54.1052b11: 文殊師利間菩薩署經
T2130_.54.1052b12:  藥名第六十八
T2130_.54.1052b13: 阿藍婆藥譯曰
不垂
 華嚴經第四十九卷
T2130_.54.1052b14: 阿羅娑藥應云阿
剌娑
 譯曰
T2130_.54.1052b15: 阿伽陀藥應云阿
竭陀
 譯曰阿伽
陀者丸
 第七卷
T2130_.54.1052b16: 安陀藥譯曰
根也
 大涅槃經第三十四卷
T2130_.54.1052b17: 羅散闍那譯曰羅散者鍾
乳闍那者黒石
 十誦律序卷第二
T2130_.54.1052b18: 波株羅藥譯曰
植苽
 三誦第三卷
T2130_.54.1052b19: 比牧且曼陀藥譯曰
練葉
T2130_.54.1052b20: 迦盧醯尼藥應云歌
歌盧醯尼
 譯曰
黄蓮
T2130_.54.1052b21: 闍波藥譯曰
大麥
 四分律第三卷
T2130_.54.1052b22: 阿漏譯曰
根也
 第七卷
T2130_.54.1052b23: 阿婆闍律曰
煙藥
 善見律毘婆娑第十七卷
T2130_.54.1052b24: 闍比譯曰
根藥
 賢愚經第四卷
T2130_.54.1052c01: 迦私藥譯曰
光也
 菩薩戒經第七卷
T2130_.54.1052c02: 那提神藥譯曰
江也
 十住斷結經第五卷
T2130_.54.1052c03: 安禪那譯曰
眼藥
T2130_.54.1052c04: 金利沙亦云尸
利沙
 譯曰沙
者似頭
 菩薩處胎經第五卷
T2130_.54.1052c05:  飮食名第六十九
T2130_.54.1052c06: 脩陀甘露譯曰脩陀
者四也
 大智論第三十卷
T2130_.54.1052c07: 摩頭陀婆漿譯曰摩頭者
密陀婆者酢
T2130_.54.1052c08: 劫賓闍羅漿譯曰染
涂子
 中阿含第二十九卷
T2130_.54.1052c09: 鞞羅應云
破羅
 譯曰被
羅者拌
 第五十七卷
T2130_.54.1052c10: 拘施應云
拘舍
 譯曰
茅也
T2130_.54.1052c11: 招梨漿應云
招遮
 譯曰招遮
者甘蕉也
 十誦律序第二誦
T2130_.54.1052c12: 毛梨漿應云
光遮
 譯曰毛遮
者酢甘蕉
T2130_.54.1052c13: 舍梨漿譯曰拘物
者花根也
T2130_.54.1052c14: 波流沙漿譯曰波流
沙者忽
T2130_.54.1052c15: 劫必他漿譯曰劫必
他者梨
T2130_.54.1052c16: 怛缽那譯曰
糗也
 初誦第一卷
T2130_.54.1052c17: 呿陀尼譯曰
可噉
 二誦第七卷
T2130_.54.1052c18: 菩闍尼食譯曰
可食
T2130_.54.1052c19: 蘇毘羅漿譯曰木葉
亦云聲也
 三誦第三卷
T2130_.54.1052c20: 釋倶羅餅譯曰胡
麻餅也
 第四卷
T2130_.54.1052c21: 波波羅餅譯曰
&T049699;
T2130_.54.1052c22: 倶舍梨餅譯曰薄
麻餅也
 八法第六卷
T2130_.54.1052c23: 周羅漿譯曰
小也
 雜誦第四卷
T2130_.54.1052c24: 牟羅漿譯曰
根也
T2130_.54.1053a01: 頗梨漿譯曰
果也
 雜誦第四卷
T2130_.54.1053a02: 波陀摩譯曰
我説
 善誦第一卷
T2130_.54.1053a03: 闍豉譯曰
酒漿
 僧祇律三卷
T2130_.54.1053a04: 巓哆梨漿應云旃
遮梨
 譯曰
酢果
T2130_.54.1053a05: 波樓沙漿譯曰
忽果
T2130_.54.1053a06: 波籠渠漿應云婆
&T069806;籠渠
 譯曰
樹子
T2130_.54.1053a07: 阿陀私油譯曰
莊子
T2130_.54.1053a08: 北周&MT05270;陀油譯曰
練子
T2130_.54.1053a09: 般施蜜譯曰
竹也
T2130_.54.1053a10: 那羅蜜譯曰
萩也
T2130_.54.1053a11: 摩訶毘梨蜜譯曰大
精進也
T2130_.54.1053a12: 菴羅漿譯曰
酢果
T2130_.54.1053a13: 呵梨陀漿譯曰
果薑
T2130_.54.1053a14: 阿提目多油譯曰脱
亦云欲
T2130_.54.1053a15: 修修羅&MT05271;應云脩
伽羅
 譯曰
猪也
T2130_.54.1053a16: 闍致譯曰
&T067143;
T2130_.54.1053a17: 拔遮監譯曰
好色
 第四十一卷
T2130_.54.1053a18: 毘欖鹽譯曰孔
中生也
T2130_.54.1053a19: 迦遮鹽譯曰遮
者光
T2130_.54.1053a20: 私多鹽譯曰
白也
T2130_.54.1053a21: 北迦鹽應云
北果
 譯曰
T2130_.54.1053a22: &T049271;陀尼應云莎
陀尼
 譯曰
可噉
 彌沙塞律第
T2130_.54.1053a23: 拘留米飯譯曰
作也
T2130_.54.1053a24: 沙梨耶譯曰
白米
 善見律毘沙第四卷
T2130_.54.1053b01: 阿揵多食律曰蜜比丘
食譯曰蜜也
 第六卷
T2130_.54.1053b02: 瞿羅律曰
美餅
 第七卷
T2130_.54.1053b03: 修歩律曰青豆
蓋美也
 第十七卷
T2130_.54.1053b04: 吉羅羅律曰
竹箏
T2130_.54.1053b05: 婆陀頗尼律曰薄
&T043491;
T2130_.54.1053b06: 金樓伽漿譯曰
根也
T2130_.54.1053b07: 波漏師漿譯曰
忽也
T2130_.54.1053b08: 蘇毘鹽應云蘇
毘羅
 譯曰
好勇
 第十八卷
T2130_.54.1053b09: 鳩樓摩應云鳩樓
序沙
 譯曰
大豆
 摩得勒伽經第四卷
T2130_.54.1053b10: 烏陀那責譯曰烏陀
那者飯
 第六卷
T2130_.54.1053b11: 烏沙曼陀譯曰
小豆
T2130_.54.1053b12: 阿提目多油譯曰
花名
T2130_.54.1053b13: 縵頭油譯曰
第一
T2130_.54.1053b14: 軍荼蜜譯者曰軍荼
者草名也
T2130_.54.1053b15: 布足蜜譯曰
小蜂
T2130_.54.1053b16: 縵闍蜜應云縵
闍梨
 譯曰縵闍
梨者花葉
T2130_.54.1053b17: 摩訶毘梨蜜譯曰
大力
T2130_.54.1053b18: 波波羅&T049699;譯曰波波
羅者摩&T049699;
 優婆塞五戒相經
T2130_.54.1053b19:  藏名第七十
T2130_.54.1053b20: 金剛那羅延藏譯曰那羅
延者力
 華嚴經第四十卷
T2130_.54.1053b21: 伊羅缽藏應云伊羅
缽多羅
 譯曰伊羅者
香缽多羅者葉
T2130_.54.1053b22: 増一阿含第四十二卷
T2130_.54.1053b23: 班稠大藏譯曰黄
萎色也
T2130_.54.1053b24: 賓伽羅藏譯曰黄
赤色也
T2130_.54.1053c01: 蠰佉藏應云
商佉
 譯曰
珂也
T2130_.54.1053c02: 賓伽羅寶藏譯曰
蒼色
T2130_.54.1053c03: 半陸迦寶藏譯曰
黄榴
T2130_.54.1053c04: 蠰伽藏譯曰
好身
 雜經
T2130_.54.1053c05:  寶名第七十一
T2130_.54.1053c06: 閻浮那金應云閻浮那陀
亦云閻浮檀
 譯曰閻浮者樹
名那陀者江
T2130_.54.1053c07: 大智論第四卷
T2130_.54.1053c08: 毘流離寶譯曰
白也
 第十卷
T2130_.54.1053c09: 摩尼珠譯曰摩
尼者珠
T2130_.54.1053c10: 摩羅伽陀論曰
譯曰青珠
T2130_.54.1053c11: 因陀尼羅論曰青珠也
譯曰天主黛珠
T2130_.54.1053c12: 摩呵尼羅論曰大青珠
譯曰大黛珠
T2130_.54.1053c13: 缽摩羅伽論曰赤光珠也
譯曰赤蓮花珠
T2130_.54.1053c14: 越闍應云跋
闍羅
 譯曰
金剛
T2130_.54.1053c15: 頗梨應云頗
致歌
 論曰白珠譯曰白
珠謂水精火珠也
T2130_.54.1053c16: 婆羅寶譯曰
勝也
 第十卷
T2130_.54.1053c17: 波羅耳所提應云波
羅耳綿
 譯曰波羅者他
耳絺者代藏
 第三十一卷
T2130_.54.1053c18: 因陀羅幢寶譯曰
天王
 華嚴經第十一卷
T2130_.54.1053c19: 羅闍藏寶譯曰羅
闍者王
T2130_.54.1053c20: 天多羅羅應云多
 譯曰多羅
哆者度也
T2130_.54.1053c21: 伊那羅寶譯曰
大也
T2130_.54.1053c22: 琉璃伊陀羅寶應云因陀
羅尼羅
 譯曰因陀羅者天
主尼羅者青寶
T2130_.54.1053c23: 樹提沙陀羅尸光譯曰樹提沙者蟾
星人陀羅尼者持
 第三十八卷
T2130_.54.1053c24: 毘樓那寶譯曰
光曜
 第三十九卷
T2130_.54.1054a01: 田羅莊嚴應云
抧由
 譯曰
瓔珞
 第四十卷
T2130_.54.1054a02: 彌呵羅寶應云彌
阿羅
 譯曰
金帶
T2130_.54.1054a03: 毘沙門寶譯曰
勝聞
 第四十八卷
T2130_.54.1054a04: 摩尼婆陀夷譯曰摩尼者
珠婆陀者賢
 長阿含第三卷
T2130_.54.1054a05: 僧伽施應云伽
僧施羅
 譯曰
白玉
 四分律第四分第三卷
T2130_.54.1054a06: 婆修譯曰
寶也
 第六卷
T2130_.54.1054a07: 婆羅迦珠譯曰
白也
 善見律毘婆沙第六卷
T2130_.54.1054a08: 婆羅耶珠譯曰
懸也
T2130_.54.1054a09: 迦鳩陀婆羅珠譯曰迦鳩陀者
&MT05272;婆羅者勝
T2130_.54.1054a10: 栴陀摩尼應云栴陀
羅摩尼
 譯曰
月珠
T2130_.54.1054a11: 甄叔迦寶譯曰
鸚鵝
 法華經第七卷
T2130_.54.1054a12: 毘楞摩尼色亦云毘楞
伽摩尼
 譯曰毘楞伽者不
好色也摩尼者珠
T2130_.54.1054a13: 念摩佛三昧經第四卷
T2130_.54.1054a14: 毘琉璃色譯曰
白寶
T2130_.54.1054a15: 律羅缽多寶應云伊羅
缽多羅
 優婆塞戒第五卷
T2130_.54.1054a16: 難檀婆那譯曰歡
喜杖也
T2130_.54.1054a17: 阿牟荼馬&MT05273;應云何
牟羅
 嚴沙經第一卷
T2130_.54.1054a18: 尸利迦寶譯曰
吉也
T2130_.54.1054a19: 迦羅寶譯曰
黒也
 現在佛名經第一卷
T2130_.54.1054a20: 鞞蘆遮那寶譯曰種
種光也
T2130_.54.1054a21: 釋迦毘楞迦摩尼譯曰釋迦者姓毘楞伽
者不好色也摩尼者珠
T2130_.54.1054a22: 觀無量壽經
T2130_.54.1054a23: 釋迦毘楞伽寶譯曰釋迦者能毘
楞伽者不好色也
 虚空藏經
T2130_.54.1054a24: 毘楞伽寶譯曰不
好色也
 文殊師利涅槃經
T2130_.54.1054b01: 摩娑羅伽隷譯曰
&MT05273;
 佛問阿須輪大有威經
T2130_.54.1054b02: 陀那跋吒譯曰
物長
T2130_.54.1054b03: 陀若跋吒譯曰
聲長
T2130_.54.1054b04:  時節名第七十二
T2130_.54.1054b05: 迦羅譯曰
時也
 大智論第一卷
T2130_.54.1054b06: 三摩耶譯曰
時分
T2130_.54.1054b07: 阿僧祇劫論曰阿者無
僧祇者數
T2130_.54.1054b08: 跋陀劫應云跋陀羅
亦云波陀
 論曰跋陀者
善譯曰賢也
 第三十八卷
T2130_.54.1054b09: 劫簸譯曰分
別時節
T2130_.54.1054b10: 刹那譯曰
生藏
 華嚴經第三十五卷
T2130_.54.1054b11: 羅婆譯曰六十怛刹
那名一羅婆
T2130_.54.1054b12: 姤路應云牟
睺姤路
 譯曰三十羅婆名牟睺姤
路禪經曰謂一日一夜
T2130_.54.1054b13: 羅耶經曰六十念項
名一羅
 長阿含第二十二卷
T2130_.54.1054b14: 摩睺多經曰三十羅那
名一麻睺多
T2130_.54.1054b15: 三跋吒劫亦云三
跋收夷
 律曰
劫滅
 善見律毘婆沙第五卷
T2130_.54.1054b16: 毘跋收夷劫應云毘
跋吒
 律曰
劫或
T2130_.54.1054b17: 迦提同譯曰
時月
 第十四卷
T2130_.54.1054b18: 阿留那律曰
明曰
T2130_.54.1054b19: 恒刹那經曰二
十刹那
 禪經下卷
T2130_.54.1054b20: 羅陀那三陂經曰二
十刹那
 純眞陀羅經下卷
T2130_.54.1054b21: 波羅林劫經曰清
淨白也
T2130_.54.1054b22: 離兜經曰二月爲一
節一節名離兜
 相清解脱經上卷
T2130_.54.1054b23: 波羅劫譯曰波
羅者彼
T2130_.54.1054b24: 羅波劫譯曰
故也
 第三卷
T2130_.54.1054c01:  數名第七十三
T2130_.54.1054c02: 由旬亦云踰
闍那
 譯曰諸者曰五百弓爲拘盧
舍八拘盧舍爲一喩闍那
T2130_.54.1054c03: 大智論第一卷
T2130_.54.1054c04: 那由他譯曰
十万
T2130_.54.1054c05: 頻婆譯曰
百万
T2130_.54.1054c06: 迦陀譯曰十
頻婆
T2130_.54.1054c07: 句盧舍亦云拘
&T049271;
 譯者曰
五百弓
 十誦律二誦第五卷
T2130_.54.1054c08: 拘利那術踰旬應云拘致
那由他由旬
 譯曰拘致者億那由他
者十万由旬者四十里
T2130_.54.1054c09: 般舟三昧經
T2130_.54.1054c10: 翻梵語卷第十
T2130_.54.1054c11:        深賢
T2130_.54.1054c12:  延應二年二月十五日
T2130_.54.1054c13:  於醍醐寺地藏院書寫本之字不分明
T2130_.54.1054c14:  多多在之只如本寫之得其意可披覽
T2130_.54.1054c15:  也      道成
T2130_.54.1054c16:  同四月十日
T2130_.54.1054c17:  於同院之南面令校合了 深圓
T2130_.54.1054c18: 右全部十卷以地藏院深賢師傳飯之本遂書
T2130_.54.1054c19: 功校讐令收納觀智院經藏了
T2130_.54.1054c20: 寛保元
年八月二十八日 僧正賢賀
T2130_.54.1054c21:       俗齒五十八
T2130_.54.1054c22:
T2130_.54.1054c23:
T2130_.54.1054c24:
T2130_.54.1054c25:
T2130_.54.1054c26:
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev] 1049 1050 1051 1052 1053 1054 [] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]