大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

瑜伽師地論 (No. 1579_ 彌勒玄奘譯 ) in Vol. 30

[First] [Prev+100] [Prev] 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

不善等業用差別。善取其相。即於彼相作
意思惟。是名光明色相想。於此修習多修習
故。證得修果死生智通。由是清淨天眼通
故。見諸有情廣説乃至身壞已後往生善趣
天世間中。煩惱所作色變異想者。謂由此想
於貪恚癡忿恨覆惱誑諂慳嫉。及以憍害無
慚無愧諸餘煩惱。及隨煩惱纒繞其心。諸
有情類種種色位色相變異。解了分別。如是
色類有貪欲者。有色分位色相變異。謂諸
根躁擾諸根掉擧言常含笑。如是色類有瞋
恚者。有色分位色相變異。謂面恒顰蹙語
音謇澁言常變色。如是色類有愚癡者。有
色分位色相變異。謂多分瘖瘂事義闇昧言
不辯了語多下里。由如是等行相流類。
廣説乃至無慚愧等所纒繞者。有色分位色
相變異。善取其相。復於彼相作意思惟。於
此修習多修習故。發生修果心差別智。由
此智故於他有情。補特伽羅隨所尋思隨
所伺察心意識等皆如實知。解脱勝處遍
處想者。如前三摩呬多地應知修相。由於
此想親近修習多修習故。能引最勝諸聖神
通。若變事通若化事通若勝解通。及能引
發無諍願智四無礙解。謂法無礙解。義無
礙解。辭無礙解。辯無礙解等種種功徳。又
聖非聖二神境通有差別者。謂聖神通隨
所變事。隨所化事。隨所勝解。一切皆能
如實成辦。無有改異堪任有用。非聖神
通不能如是。猶如幻化唯可觀見不堪
受用。當知如是十二種想。親近修習多
修習故。隨其所應便能引發五種神通。
及能引發不共。異生如其所應諸聖功

復次此中於初靜慮下中上品善修習已。隨
其所應當生梵衆天梵輔天大梵天衆同分
中。於第二靜慮下中上品善修習已。隨其
所應當生少光天無量光天極光淨天衆
同分中。於第三靜慮下中上品善修習已。
隨其所應當生少淨天無量淨天遍淨天衆
同分中。於第四靜慮下中上品善修習已。
隨其所應當生無雲天福生天廣果天衆同
分中。若不還者。以無漏第四靜慮。間雜熏
修有漏第四靜慮。即於此中下品中品上品
上勝品上極品善修習已。隨其所應當生
五淨居天衆同分中。謂無煩無熱善現善見
色究竟天。若於空處識處無所有處非想非
非想處下中上品。善修習已。當生空處識
處無所有處非想非非想處隨行天衆同分
中。由彼諸天無有形色。是故亦無處所差
別。然住所作有其差別。於無想定善修習
已。當生無想有情天衆同分中
復次此中云何應知離欲者相。謂離欲者。
身業安住諸根無動。威儀進止無有躁擾。
於一威儀能經時久不多驚懼。終不數數
易脱威儀。言詞柔軟言詞寂靜。不樂諠雜
不樂衆集。言語安詳。眼見色已唯覺了
色。不因覺了而起色貪。如是耳聞聲已。
鼻嗅香已舌甞味已身覺觸已。唯覺了聲
乃至其觸。不因覺了而起聲貪乃至觸貪。
能無所畏。覺慧幽深輕安廣大身心隱密。無
有貪婪無有憤發。能有堪忍。不爲種
種欲尋思等諸惡尋思擾亂其心。如是等類
當知名爲離欲者相
瑜伽師地論卷第三十三瑜伽師地論卷第三十四
  彌勒菩薩説
 *三藏法師玄奘奉 詔譯 
本地分中聲聞地*第十三第四瑜伽處之二
如是已辯往世間道。若樂往趣出世間道。
應當依止四聖諦境漸次生起七種作意。
所謂最初了相作意。最後加行究竟果作意。
乃至證得阿羅漢果。修瑜伽師於四聖諦
略摽廣辯増上教法。聽聞受持。或於作意
已善修習或得根本靜慮無色。由四種行
了苦諦相。謂無常行苦行空行無我行。由四
種行了集諦相。謂因行集行起行縁行。由
四種行了滅諦相。謂滅行靜行妙行離行。
由四種行了道諦相。謂道行如行行行出
行。如是名爲了相作意。由十種行觀察苦
諦。能隨悟入苦諦四行。何等爲十。一變異
行。二滅壞行。三別離行。四法性行。五合會
行。六結縛行。七不可愛行。八不安隱行。九無
所得行。十不自在行。如是十行依證成道
理能正觀察。此中且依至教量理。如世尊
説諸行無常。又此諸行略有二種。一有情世
間。二器世間。世尊依彼有情世間説如是
言。苾芻當知。我以過人清淨天眼。觀諸有
情死時生時廣説乃至身壞已後當生善趣
天世界中。由此法門顯示世尊以淨天眼
現見。一切有情世間是無常性。又世尊言。
苾芻當知。此器世間長時安住。過是已後漸
次乃至七日輪現。如七日經廣説。乃至所
有大地諸山大海。及蘇迷盧大寶山王。乃
至梵世諸器世界皆被焚燒。災火滅後灰燼
不現。乃至餘影亦不可得。由此法門世尊
顯示諸器世間是無常性。如是且依至教量
理。修觀行者淨信増上作意力故。於一切
行無常之性獲得決定。得決定已即由如
是淨信増上作意力故。數數尋思觀察。一切
現見不背不由他縁。無常之性。云何數數
尋思觀察。謂先安立内外二事。言内事者。
謂六處等。言外事者。有十六種。一者地事。
謂城邑聚落舍市𢋨等。二者園事。謂藥草叢
林等。三者山事。謂種種山安布差別。四者水
事。謂江河陂湖衆流池沼。五者作業事。六
者庫藏事。七者食事。八者飮事。九者乘事。
十者衣事。十一者莊嚴具事。十二者舞歌樂
事。十三者香鬘塗飾事。十四者資生具事。
十五者諸光明事。十六者男女承奉事。如是
名爲十六種事。安立如是内外事已。復於
彼事現見増上作意力故。以變異行尋思
觀察無常之性。此中内事有十五種所作變
異。及有八種變異因縁。云何内事有十五種
所作變異。一分位所作變異。二顯色所作變
異。三形色所作變異。四興衰所作變異。五
支節具不具所作變異。六劬勞所作變異。
七他所損害所作變異。八寒熱所作變異。九
威儀所作變異。十觸對所作變異。十一雜染
所作變異。十二疾病所作變異。十三終沒
所作變異。十四青瘀等所作變異。十五一切
不現盡滅所作變異。云何八種變異因縁。一
積時貯畜。二他所損害。三受用虧損。四時
節變異。五火所焚燒。六水所漂爛。七風所
鼓燥。八異縁會遇。積時貯畜者。謂有色諸
法。雖於好處安置守護。而經久時自然敗
壞其色衰損變異可得。他所損害者。謂種種
色法。若爲於他種種捶打種種損害。即便種
種形色變異。受用虧損者。謂各別屬主種種
色物。受者受用増上力故損減變異。時節變
異者。謂秋冬時叢林藥草華葉果等萎黄零
落。於春夏時枝葉華果青翠繁茂。火所焚燒
者。謂大火縱逸焚燒村邑國城王都悉爲灰
燼。水所漂爛者。謂大水洪漫漂蕩村邑國城
王都悉皆淪沒。風所鼓燥者。謂大風飄扇。
濕衣濕地稼穡叢林乾㬤枯槁。異縁會遇者。
謂縁樂受觸受樂受時。遇苦受觸。縁苦受
觸。受苦受時。遇樂受觸。縁不苦不樂受觸。
受不苦不樂受時。遇樂受觸或苦受觸。又
有貪者會遇瞋。縁貪纒止息。發起瞋纒。如
是有瞋癡者。會遇異分煩惱生縁當知亦
爾。如是眼識正現在前。會遇聲香味觸境等。
餘境餘縁起異分識。其餘一切如理應知。是
名八種變異因縁。一切有色及無色法所有
變異。皆由如是八種因縁。除此更無若過
若増。云何尋思内事分位所作變壞無常之
性。謂由觀見或自或他從少年位乃至老
位諸行相續前後差別。互不相似。見是事
已便作是念。如是諸行其性無常。何以故。
此内分位前後變異現可得故。云何尋思内
事顯色所作變異無常之性。謂由觀見或自
或他先有妙色肌膚鮮澤。後見惡色肌膚枯
槁。復於後時還見妙色肌膚鮮澤。見是事
已便作是念。如是諸行其性無常。何以故。
此内顯色前後變異現可得故。云何尋思内
事形色所作變異無常之性。謂如説顯色。如
是形色由肥痩故。應知亦爾。云何尋思内
事興衰所作變異無常之性。謂由觀見或自
或他先時眷屬財位。戒見悉皆興盛。後見
一切皆悉衰損。復於後時還見興盛。見是
事已便作是念。如是諸行其性無常。何以
故。興衰變異現可得故。云何尋思内事支節
所作變異無常之性。謂由觀見或自或他先
時支節無有缺減。後時觀見支節缺減。或王
所作或賊所作。或人所作或非人作。見是事
已便作是念。如是諸行其性無常。餘如前説。
云何尋思内事劬勞所作變異無常之性。謂
由觀見或自或他身疲勞性身疲極性。或馳
走所作。或跳踊所作。或跳躑所作。或騙騎
所作。或作種種迅疾身業。復於餘時見彼
遠離疲勞疲極。見是事已便作是念。如是
諸行其性無常。餘如前説。云何尋思内事他
所損害所作變異無常之性。謂由觀見或自
他。他所損害其身變異。或由刀杖鞭革皮
繩矛矟等壞。或由種種蚊虻蛇蝎諸惡毒
觸之所損害。復於餘時見不變異。見是
事已。便作是念。如是諸行其性無常。餘如
前説。云何尋思内事寒熱所作變異無常之
性。謂由觀見或自或他於正寒時身不舒
泰。踡跼戰慄寒凍纒逼希遇温陽。於正熱
時身體舒泰。奮身乾語&T067975;霂流汗。熱渇纒
逼希遇清涼。復至寒時還見。如前所説相
状。見是事已。便作是念。如是諸行其性無
常。餘如前説。云何尋思内事威儀所作變異
無常之性。謂由觀見或自或他。行住坐臥
隨一威儀。或時爲損或時爲益。見是事已。
便作是念。如是諸行其性無常。餘如前説。
云何尋思内事觸對所作變異無常之性。謂
由觸對順樂受觸領樂觸。縁所生樂時自
能了別樂受分位。如能了別樂受分位。如
是了別苦受分位不苦不樂受分位。應知亦
爾。彼由了別如是諸受前後變異。是新新性
非故故性。或増或減暫時而有。率爾現前尋
即變壞。知是事已。便作是念。如是諸行其
性無常。餘如前説。云何觀察内事雜染所
作變異無常之性。謂能了知先所生起。或有
貪心或離貪心。或有瞋心或離瞋心。或有
癡心或離癡心。又能了知隨一一種諸隨
煩惱所染汚心。又能了知隨一一種諸隨
煩惱不染汚心。又能了知彼心相續由諸
煩惱及隨煩惱。於前後位趣入變壞不變壞
性。見是事已便作是念。如是諸行其性無
常。何以故。心由雜染所作變異現可得故。
云何觀察内事疾病所作變異無常之性。謂
由觀見或自或他。先無疾病安樂強盛。後
時觀見或自或他遭重病苦。觸對猛利身諸
苦受。如前廣説。復於餘時還見無病安樂
強盛。見是事已。便作是念。如是諸行其性
無常。餘如前説。云何觀察内事終沒所作變
異無常之性。謂由觀見今時存活安住支持。
復於餘時觀見死沒唯有尸骸空無心識。
見是事已。便作是念。如是諸行其性無常。
餘如前説。云何觀察内青瘀等所作變異無
常之性。謂由觀見死已尸骸。或於一時至
青瘀位。或於一時至膿爛位。如是乃至骨
鎖之位。見是事已。便作是念。如是諸行其
性無常。餘如前説。云何觀察内事一切不現
盡滅所作變壞無常之性。謂由觀見彼於餘
時此骨鎖位。亦復不現皆悉敗壞離散磨滅
遍一切種眼不復見。見是事已。便作是念。
如是諸行其性無常。何以故。如是色相數
數改轉。前後變異現可得故。如是且由現見
増上作意力故。十五種行觀察内事種種變
異無常之性。觀察是已。復更觀察十六外
事種種變異無常之性。云何觀察地事變異
無常之性。謂由觀見此地方所。先未造立
道場天寺宅舍市鄽城牆等事。後見新造善
作善飾。復於餘時見彼朽故&T075882;坼。零落
毀穿缺。火所梵燒水所漂蕩。見是事已。便
作是念。如是諸行其性無常。何以故。如是
色相前後轉變現可得故。云何觀察園事變
異無常之性。謂先觀見諸園苑中藥草叢林。
華果枝葉。悉皆茂盛。青翠丹暉甚可愛樂。復
於後時見彼枯槁無諸華果。柯葉零落。火
所焚燒水所漂蕩。見是事已便作是念。
如是諸行其性無常。餘如前説。云何觀察
山事變異無常之性。謂於一時觀見其山叢
林蓊欝聳石巉巖。復於一時見彼叢林巉
巖聳石。彫殘*頽毀高下參差。火所焚燒水
所漂蕩。見是事已便作是念。如是諸行其
性無常。餘如前説。云何觀察水事變異無
常之性。謂先一時見諸河涜池泉井等。濤波
涌溢醴水盈滿。後於一時見彼一切枯涸乾
竭。見是事已便作是念。如是諸行其性無
常。餘如前説。云何觀察業事變異無常之
性。謂先一時見彼種種殉利牧農工巧正論
行船等業皆悉興盛。復於一時見彼事業皆
悉衰損。見此事已便作是念。如是諸行其
性無常。餘如前説。云何觀察庫藏變異無常
之性。謂由觀見種種庫藏。一時盈滿一時
滅盡。見此事已便作是念。如是諸行其
性無常。餘如前説。云何觀察飮食變異無
常之性。謂由觀見種種飮食。一時未辦一
時已辦。一時入口牙齒咀嚼。和雜涎唾細
細呑咽。一時入腹漸漸消化。一時變爲屎
尿流出。見此事已便作是念。如是諸行其
性無常。餘如前説。云何觀察乘事變異無
常之性。謂於一時見種種乘新妙莊嚴甚
可愛樂。復於一時見彼朽故離諸嚴飾。
見此事已便作是念。如是諸行其性無常。
餘如前説。云何觀察衣事變異無常之性。謂
由觀見種種衣服。一時新成一時故壞。一時
鮮潔一時垢膩。見此事已便作是念。如是
諸行其性無常。餘如前説云何觀察嚴具變
異無常之性。謂由觀見諸莊嚴具。一時未
成一時已成。一時堅固一時破壞。見此事
已便作是念。如是諸行其性無常。餘如前
説。云何觀察舞歌樂事所有變異無常之性。
謂由觀見舞歌伎樂現在。種種音曲差別異
起異謝。見此事已便作是念。如是諸行
其性無常。餘如前説。云何觀察香鬘塗飾所
有變異無常之性。謂先觀見種種香鬘鮮榮
芬馥。後時見彼萎悴臭爛。見此事已便作
是念。如是諸行其性無常。餘如前説。云何
觀察資具變異無常之性。謂觀見彼未造已
造成滿破壞前後變異。見此事已便作是
念。如是諸行其性無常。餘如前説。云何觀
察光明變異無常之性。謂由觀見種種明
闇生滅變異。見此事已便作是念。如是諸
行其性無常。餘如前説。云何觀察男女承奉
所有變異無常之性。謂觀見彼或衰或盛不
久堅住。見此事已便作是念。如是諸行其
性無常。餘如前説。如是一切外事諸行。前
之六種是所攝受事。後之十種是身資具事。
以要言之。當知其性皆是無常。何以故。形
相轉變現可得故。由如是等如前所説。諸
變異行現見増上作意力故。於内外事如
其所應。以變異行觀察一切是無常性。由
是因縁於諸變異無常之性。現見不背不
由他縁非他所引。隨念觀察審諦決定。即
由如是所説因縁。説名現見増上作意。即
由如是現見増上作意力故。觀察變異無
常性已。彼諸色行雖復現有。刹那生滅滅壞
無常。而微細故非現所得故。依現見増上
作意應正比度。云何比度。謂彼諸行要有
刹那生滅。滅壞方可得。有前後變異。非如
是住得有變異。是故諸行。必定應有刹那
生滅。彼彼衆縁和合有故。如是如是諸行得
生。生已不待滅壞因縁自然滅壞。如是所
有變異因縁。能令諸行轉變生起。此是變異
生起因縁。非是諸行滅壞因縁。所以者何。
由彼諸行與世現見滅壞因縁。倶滅壞已後
不相似生起可得。非彼一切全不生起。或
有諸行既滅壞已一切生起全不可得。如
煎水等。最後一切皆悉消盡。災火焚燒器世
間。已都無灰燼。乃至餘影亦不可得。彼亦
因縁。後後展轉漸減盡故。最後一切都無所
有。不由其火作如是事。是故變異由前所
説八種因縁。令變生起自然滅壞。如是比
度作意力故。由滅壞行於彼諸行刹那生滅
滅壞無常而得決定。於如是事得決定
已。復於他世非所現見。諸行生起。應正比
度。云何比度。謂諸有情現有種種差別可
得。或好形色或惡形色。或上族姓或下族姓。
或富族姓或貧族姓。或大宗葉或小宗葉。或
長壽命或短壽命。言或威肅或不威肅。或性
利根或性鈍根。如是一切有情差別。定由
作業有其差別方可成立。非無作業如
是有情色類差別。定由先世善不善業造作
増長種種品類。由彼因縁於今自體差別
生起。不應自在變化爲因。何以故。若説自
在變化爲因能生諸行。此所生行。爲唯用
彼自在爲縁。爲待餘縁。如是自在方能變
化。若唯用彼自在爲縁。是則諸行與彼自
在倶應本有。何須更生。若言先有自在體
性然後行生。是則諸行不唯自在爲縁生
起。若言自在隨其所欲。功用祈願方能造
化。是故亦用欲爲因縁。非唯自在。若爾此
欲爲有因耶。爲無因耶。若言有因。即用
自在以爲因者。此則同前所説過失。不應
道理。若言此欲更有餘因。是則如欲功用
祈願離自在外餘法爲因。如是亦應一切
諸行皆用餘法以爲其因。何須妄計無用
自在。由如是等比度増上作意力故。於有
他世諸行生起獲得決定。如是略由三種
増上作意力故。尋思觀察内外諸行是無常
性。謂淨信増上作意力故。現見増上作意力
故。比度増上作意力故。於前所擧能隨順
修無常五行已。辯變異滅壞二行。云何復
由別離行故觀無常性。謂依内外二種別
離。應知諸行是無常性。依内別離無常性者。
謂如有一先爲他主。非奴非使能自受用。
能驅役他作諸事業。彼於後時退失主性
非奴使性。轉得他奴及所使性。於主性等
名爲別離無常之性。依外別離無常性者。
謂現前有資生財寶先未變異。未爲別離
無常滅壞。後時爲王盜賊非愛及共財等
之所劫奪。或由惡作加行失壞。或方便求
而不能得。如是等類應知。是名由別離
知無常性。云何復由法性行故觀無常
性。謂即所有變異無常。滅壞無常。別離無常。
於現在世猶未合會。於未來世當有法
性。如實通達如是諸行。於未來世當有
法性。如是等類名爲通達法性無常。云何復
由合會行故觀無常性。謂即如是變異無
常。滅壞無常。別離無常。於現在世合會現
前。如實通達如是諸行。於現在世現前合
會。如是等類名爲通達合會無常。彼於如
是内外諸行五無常性。由五種行如其所
應作意修習。多修習故獲得決定。如是由
證成道理及修増上故。於無常行得決定
已。從此無間趣入苦行。作是思惟。如是諸
行皆是無常。是無常故決定應是有生法
性。如是諸行既是生法即有生苦。既有生
苦。當知亦有老病死苦。怨憎會苦。愛別離
苦。求不得苦。如是且由不可愛行趣入苦
行。如是復於有漏有取能順樂受一切蘊
中。由結縛行趣入苦行。所以者何。以於愛
等結處生愛等結。於貪等縛處生貪等縛。
便能招集生老病死愁悲憂苦一切擾惱純
大苦蘊。如是復於有漏有取順非苦樂一
切蘊中。由不安隱行趣入苦行。所以者何。
有漏有取順非苦樂一切諸蘊麁重倶行苦
樂種子之所隨逐苦苦壞苦不解脱故。一切
皆是無常滅法。如是行者。於能隨順樂受
諸行及樂受中。由結縛行趣入壞苦。於能
隨順苦受諸行及苦受中。由不可愛行
趣入苦苦。於能隨順不苦不樂受諸行。及
不苦不樂受中。由不安隱行趣入行苦。如是
由結縛行不可愛行不安隱行増上力故。
於三受中作如是説。諸所有受皆悉是苦。
如是名爲由無常行作意。爲*先趣入苦
行。復作是念。我於今者唯有諸根唯有境
界。唯有從彼所生諸受。唯有其心唯有假
名我我所法。唯有其見唯有假立。此中可
得。除此更無若過若増。如是唯有諸蘊
可得。於諸蘊中無有常恒堅住主宰。或説
爲我或説有情。或復於此説爲生者老者
病者及以死者。或復説彼能造諸業能受
種種果及異熟。由是諸行皆悉是空無有我
故。如是名爲由無所得行趣入空行。復作
是念。所有諸行與其自相。及無常相苦相相
應。彼亦一切從縁生故不得自在。不自
在故皆非是我。如是名爲由不自在行入
無我行。如是行者。以其十行攝於四行。復
以四行了苦諦相。謂無常行五行所攝。一
變異行。二滅壞行。三別離行。四法性行。五合
會行。苦行三行所攝。一結縛行。二不可愛
行。三不安隱行。空行一行所攝。謂無所得
行。無我行一行所攝。謂不自在行。彼由十
行悟入四行。復由四行於苦諦相正覺了
已。次復觀察如是苦諦。何因何集何起何
縁。由斷彼故苦亦隨斷。如是即以集諦四
行了集諦相。謂了知愛能引苦故。説名爲
因。既引苦已復能招集令其生故。説名爲
集。既生苦已令彼起故。説名爲起。復於當
來諸苦種子能攝受。故次第招引諸苦集。故
説名爲縁。復有差別。謂了知愛是取因故。
復能招集。即以其取爲因有故。復能生起
有爲上首。當來生故。又能引發以生爲縁
老病死等諸苦法故。隨其所應當知説名
因集起縁復有差別。謂正了知煩惱隨眠附
屬所依愛隨眠等。是當來世後有生因。又正
了知彼所生纒隨其所應是集起縁。謂後有
愛能招引故。即是其集此後有愛。復能發
起喜貪倶行愛。此喜*貪倶行愛復與多種
彼彼喜愛爲縁。如是依止愛隨眠等及三
種纒。能生後有及能發起諸愛差別。是故
説名因集起縁。如是行者。由四種行了集
諦相。於集諦相正覺了已。復正覺了如是
集諦無餘息滅故。名爲滅。一切苦諦無餘
寂靜。故名爲靜。即此滅靜是第一故。是最勝
故。是無上故。説名爲妙。是常住故。永出
離故。説名爲離。如是行者。由四種行了滅
諦相。於滅諦相正覺了已。復正覺了眞對
治道於所知境。能通尋求義故。能實尋求
義故。由於四門隨轉義故。一向能趣涅槃
義故。所以説名道如行出。如是行者。由四
種行了道諦相。如是名爲於四聖諦。自内
現觀了相作意。彼既如是於其自内現見諸
蘊。依諸諦理無倒尋思正觀察已。復於
所餘不同分界不現見蘊。比度觀察。謂彼
所有有爲有漏。遍一切處遍一切種。於一
切時皆有如是法。皆墮如是理。皆有如
是性。彼所有滅皆永寂靜常住安樂。彼所有
道皆能永斷究竟出離。當知此中若於現見
諸蘊諦智。若於所餘不同分界不現見境
比度諦智。即是能生法智類智種子依處。
又即如是了相作意。當知猶爲聞思間雜。
若觀行者於諸諦中。如是數數正觀察故。
由十六行於四聖諦證成道理已得決定。
復於諸諦盡所有性。如所有性超過聞思
間雜。作意一向發起修行勝解。此則名爲勝
解作意。如是作意。唯縁諦境一向在定。於
此修習多修習故。於苦集二諦境中得無
邊際智。由此智故了知無常。發起無常無
邊際勝解。如是了知苦等。發起苦無邊際
勝解。空無我無邊際勝解。惡行無邊際勝
解。往惡趣無邊際勝解。興衰無邊際勝解。及
老病死愁悲憂苦一切擾惱無邊際勝解。此中
無邊際者。謂生死流轉。如是諸法無邊無
際。乃至生死流轉不絶。常有如是所説諸
法。唯有生死無餘息滅此可息滅。更無有
餘息滅方便。即於如是諸有諸趣死生法中。
以無願行。無所依行。深厭逆行。發起勝解。
精勤修習勝解作意。復於如是諸有諸生
増上意樂深心厭怖。及於涅槃隨起一行
深心願樂。彼於長夜其心愛樂世間色聲香
味觸等。爲諸色聲香味觸等滋長積集。由
是因縁雖於涅槃深心願樂。而復於彼不
能趣入。不能證淨。不能安住不能勝
解。其心退轉於寂靜界未能深心生希仰
故。有疑慮故其心數數厭離驚怖。雖於一
切苦集二諦數數深心厭離驚怖及於涅槃
數數發起深心願樂。然猶未能深心趣入。
何以故。以彼猶有能障現觀麁品我慢。隨
入作意間無間轉作是思惟。我於生死曾
久流轉。我於生死當復流轉。我於涅槃當
能趣入。我爲涅槃修諸善法。我能觀苦眞
實是苦。我能觀集眞實是集我能觀滅眞實
是滅。我能觀道眞實是道。我能觀空眞實是
空。我觀無願眞是無願。我觀無相眞是無
相。如是諸法是我所有。由是因縁雖於涅
槃深心願樂。然心於彼不能趣入。彼既了
知如是我慢是障礙已。便能速疾以慧通
達。棄捨任運隨轉作意。制伏一切外所知境。
趣入作意隨作意行。專精無間觀察聖諦。
隨所生起心謝滅時。無間生心作意觀察。
方便流注無有間斷。彼既如是以心縁心
專精無替。便能令彼隨入作意。障礙現觀
麁品我慢無容得生。如是勤修瑜伽行
者。觀心相續。展轉別異。新新而生或増或
減。暫時而有率爾現前。前後變易是無常性。
觀心相續入取蘊攝。是爲苦性觀心相續。
離第二法是爲空性觀心相續。從衆縁生
不得自在是無我性。如是名爲悟入苦
諦。次復觀察此心相續。以愛爲因以愛爲
集。以愛爲起以愛爲縁。如是名爲悟入
集諦。次復觀察此心相續。所有擇滅是永滅
性。是永靜性是永妙性是永離性。如是名爲
悟入滅諦。次復觀察此心相續。究竟對治
趣滅之道。是眞道性是眞如性。是眞行性
是眞出性。如是名爲悟入道諦。如是先來
未善觀察。今善作意方便觀察。以微妙慧
於四聖諦能正悟入。即於此慧親近修習
多修習故。能縁所縁平等平等正智得生。
由此生故能斷障礙愛樂涅槃所有麁品
現行我慢。又於涅槃深心願樂。速能趣入
心無退轉離諸怖畏。攝受増上意樂適悦。
如是行者。於諸聖諦。下忍所攝。能縁所縁
平等平等智生。是名爲煗。中忍所攝。能縁所
縁平等。平等智生。是名爲頂。上忍所攝。能
縁所縁平等。平等智生。名諦順忍。彼既如
是斷能障礙麁品我慢。及於涅槃攝受増
上意樂適悦。便能捨離後後觀心所有加行。
住無加行無分別心。彼於爾時其心似滅
而非實滅。似無所縁而非無縁。又於爾
時其心寂靜。雖似遠離而非遠離。又於爾
時非美睡眠之所覆蓋。唯有分明無高無
下奢摩他行。復有一類闇昧愚癡。於美睡
眠之所覆蓋其心似滅非實滅中。起増上
慢謂爲現觀。此不如是。既得如是趣現
觀心。不久當入正性離生。即於如是寂靜
心位最後一念無分別心。從此無間於前
所觀諸聖諦理起内作意。此即名爲世第
一法。從此已後出世心生非世間心。此是
世間諸行最後界畔邊際。是故名爲世第一

從此無間於前所觀諸聖諦理起内作意。
作意無間隨前次第所觀諸諦。若是現見若
非現見諸聖諦中。如其次第有無分別決
定智現見智生。由此生故。三界所繋見道
所斷附屬所依諸煩惱品一切麁重皆悉永
斷。此永斷故。若先已離欲界貪者。彼於今
時既入如是諦現觀已得不還果。彼與前
説離欲者相。當知無異。然於此中少有
差別。謂當受化生。即於彼處當般涅槃不
復還來生此世間。若先倍離欲界貪者。彼
於今時既入如是諦現觀已得一來果。若
先未離欲界貪者。彼於今時既入如是諦
現觀已。麁重永息得預流果。由能知智與
所知境和合無乖現前觀察故名現觀。如
刹帝利與刹帝利和合無乖現前觀察名
爲現觀。婆羅門等當知亦爾。此亦成就衆
多相状。謂證如是諦現觀故獲得四智。謂
於一切若行若住諸作意中善推求故。得唯
法智得非斷智得非常智。得縁生行如幻
事智。若行境界由失念故。雖起猛利諸煩
惱纒。暫作意時速疾除遣。又能畢竟不墮惡
趣。終不故思違越所學。乃至傍生亦不害
命。終不退轉棄捨所學。不復能造五無間
業。定知苦樂非自所作非他所作。非自他
作非非自他無因而生。終不求請外道
爲師。亦不於彼起福田想。於他沙門婆羅
門等終不觀瞻口及顏面。唯自見法得法。
知法證法源底越度疑惑。不由他縁。於
大師教非他所引。於諸法中得無所畏。終
不妄計世瑞吉祥以爲清淨。終不更受第
八有生。具足成就四種證淨。如是行者。乃
至世第一法已前名勝解作意。於諸聖諦
現觀已後。乃至永斷見道所斷一切煩惱
名遠離作意
復從此後爲欲進斷修所斷惑。如所得道
更數修習。永斷欲界上品中品諸煩惱已得
一來果。如預流果所有諸相。今於此中當
知亦爾。然少差別。謂若行境界。於能隨順
上品猛利煩惱纒處。由失念故暫起微劣
諸煩惱纒。尋能作意速疾除遣。唯一度來生
此世間。便能究竟作苦邊際。得不還果及不
還相。如前已説。當知此中由觀察作意。於
一切修道數數觀察已斷未斷。如所得道
而正修習。又於此中云何名修自性。云何
名修業。云何名修品類差別。謂由定地作
意。於世出世善有爲法修習増長。無間所
作殷重所作。令心相續會彼體性。如是名
爲修之自性。當知修業略有八種。一有
一類法由修故得。二有一類法由修故習。
三有一類法由修故淨。四有一類法由修
故遣。五有一類法由修故知。六有一類法
由修故斷。七有一類法由修故證。八有一
類法由修故遠。若先未得殊勝善法。修習
令得名修故得。若先已得令轉現前。名修
故習。若先已得未令現前。但由修習彼種
類法。當令現前。令轉清淨鮮白生起。名修
故淨。若有失念染法現行。修善法力令不
忍受斷除變吐。名修故遣。若未生起所應
斷法。修善法力了知如病深心厭壞。了知
如癰如箭障礙無常苦空及以無我深心厭
壞。名修故知。如是知已數修習。故無間道
生斷諸煩惱。名修故斷。煩惱斷已證得解
脱。名修故證。如如進趣上地善法。如是如
是令其下地已斷。諸法轉成遠分乃至究
竟。名修故遠。當知是名八種修業。應知此
修品類差別有十一種。一奢摩他修。二毘鉢
舍那修。三世間道修。四出世道修。五下品道
修。六中品道修。七上品道修。八加行道修。九
無間道修。十解脱道修。十一勝進道修。奢
摩他修者。謂九種行令心安住。如前已説。
毘鉢舍那修亦如前説。世間道修者。謂於諸
下地見麁相故。於諸上地見靜相故。乃
至能趣無所有處一切離欲。出世道修者。
謂正思惟苦眞是苦。集眞是集。滅眞是滅。
道眞是道。由正見等無漏聖道。乃至能趣
非想非非想處一切離欲。下品道修者。謂由
此故能斷最麁上品煩惱。中品道修者。謂由
此故能斷所有中品煩惱。上品道修者。謂由
此故能斷所有最後所斷下品煩惱。加行道
修者。謂由此故爲斷煩惱發起加行。無間
道修者。謂由此故正斷煩惱。解脱道修者。
謂由此故或斷無間證得解脱。勝進道修者。
謂由此故從是已後修勝善法。乃至未起
餘地煩惱能治加行。或復未起趣究竟位。
當知是名十一種修品類差別。如是於修
勤修習者。於時時間應正觀察所有煩
惱已斷未斷。於時時間於可厭法深心厭
離。於時時間於可欣法深心欣慕。如是名
爲攝樂作意。彼即於此攝樂作意。親近修習
多修習故。有能無餘永斷修道所斷煩惱。
最後學位喩如金剛三摩地生。由此生故便
能永斷修道所斷一切煩惱。問何因縁故此
三摩地名金剛喩。答譬如金剛望餘一切末
尼眞珠琉璃螺貝璧玉珊瑚等諸珍寶。最爲
堅固。能穿能壞所餘寶物。非餘寶物所能
穿壞。如是此三摩地於諸有學三摩地中
最上最勝最爲堅固。能壞一切所有煩惱。
非上煩惱所能蔽伏。是故此三摩地名金剛
喩。從此金剛喩三摩地。無間永害一切煩惱
品麁重種子。其心於彼究竟解脱。證得畢
竟種姓清淨。於諸煩惱究竟盡中發起盡
智。由因盡故當來苦果畢竟不生。即於此
中起無生智。彼於爾時成阿羅漢諸漏已
盡。所作已辦無復所作。證得自義盡諸有
結。已正奉行如來聖教心。善解脱。已具成
就十無學法。謂無學正見正思惟乃至無學
正解脱正智。於諸住中及作意中。能隨己
心自在而轉。隨所樂住或聖或天或梵住
中即能安住。隨樂思惟所有正法能引世間
或出世間諸善義利即能思惟。言聖住者。
謂空住無願住無相住滅盡定住。言天住者。
謂諸靜慮諸無色住。言梵住者。謂慈住悲
住喜住捨住。又於爾時至極究竟畢竟無垢
畢竟。證得梵行邊際離諸關鍵。已出深坑
已度深塹。已能摧伏彼伊師迦。是爲眞聖。
摧滅高幢已斷五支成就六支。一向守護
四所依止。最極遠離。獨一諦實棄捨希求。無
濁思惟身行猗息。心善解脱慧善解脱。獨
一無侶正行已立。名已親近無上丈夫具
足成就六恒住法。謂眼見色已無喜無憂。
安住上捨正念正知。如是耳聞聲已鼻嗅香
已舌甞味已身覺觸已意了法已。無喜無
憂安住上捨正念正知。彼於爾時領受貪
欲無餘永盡。領受瞋恚無餘永盡。領受愚
癡無餘永盡。彼貪瞋癡皆永盡故。不造諸
惡習近諸善。其心猶如虚空淨水如妙香
檀。普爲一切天帝天王恭敬供養。住有餘
依般涅槃界。度生死海已到彼岸。亦名
持最後有身。先業煩惱所引諸蘊自然滅。
故餘取無故不相續故。於無餘依般涅槃
界而般涅槃。此中都無般涅槃者。如於生
死無流轉者。唯有衆苦永滅寂靜清涼滅
沒。唯有此處最爲寂靜。所謂棄捨一切所
依愛。盡離欲永滅涅槃。當知此中有如是
相。阿羅漢苾芻諸漏永盡。不能習近五種
處所。一者不能故思殺害諸衆生命。二者
不能不與而取。三者不能行非梵行習
婬欲法。四者不能知而妄語。五者不能貯
畜受用諸欲資具。如是不能妄計苦樂自
作他作自他倶作非自他作無因而生。又亦
不能怖畏一切不應記事。又亦不能於
雲雷電霹靂災雹及見種種怖畏事已深
生驚怖。當知此中金剛喩定所攝作意。名
加行究竟作意。最上阿羅漢果所攝作意。名
加行究竟果作意。由如是等多種作意。依
出世道證得究竟
如是一切名聲聞地。此是一切正等覺者所
説。一切聲聞相應教法根本。猶如一切名句
文身。是所制造文章呪術異論根本
  ◎本地分中獨覺地第十四
如是已説聲聞地。云何獨覺地。當知此地
有五種相。一者種姓。二者道。三者習。四者
住。五者行
云何獨覺種*姓。謂由三相應正了知。一者
本性獨覺先未證得彼菩提時有薄塵種
*姓。由此因縁於憒鬧處心不愛樂。於寂
靜處深心愛樂。二者本性獨覺先未證得彼
菩提時有薄悲種*姓。由是因縁於説正
法利有情事心不愛樂。於少思務寂靜
住中深心愛樂。三者本性獨覺先未證得彼
菩提時有中根種姓。是慢行類。由是因縁
深心希願無師無敵而證菩提
云何獨覺道。謂由三相應正了知。謂有一類
安住獨覺種*姓。經於百劫値佛出世。親近
承事成熟相續。專心求證獨覺菩提。於蘊
善巧於處善巧。於界善巧於縁起善巧。於
處非處善巧於諦善巧。勤修學故。於當來
世速能證得獨覺菩提。如是名爲初獨覺
道。復有一類。値佛出世親近善士。聽聞
正法如理作意。於先所未起順決擇分善
根引發令起。謂煗頂忍而無力能即於此
生證法現觀得沙門果。復修蘊善巧修處
善巧。修界善巧修縁起善巧。修處非處善
巧修諦善巧故。於當來世能證法現觀得
沙門果。是名第二獨覺道。復有一類。値佛
出世親近善士。聽聞正法如理作意。證法
現觀得沙門果。而無力能於一切種至極
究竟畢竟離垢畢竟證得梵行邊際阿羅漢
果。復修蘊善巧修處善巧。修界善巧修縁
起善巧。修處非處善巧修諦善巧故。依出
世道於當來世。至極究竟畢竟離垢畢竟證
得梵行邊際阿羅漢果。是名第三獨覺道。云
何獨覺習。謂有一類依初獨覺道。滿足百
劫修集資糧。過百劫已出無佛世。無師自
能修三十七菩提分法。證法現觀得獨覺菩
提果。永斷一切煩惱成阿羅漢。復有一類
或依第二或依第三獨覺道。由彼因縁出
無佛世。無師自能修三十七菩提分法。或證
法現觀乃至得阿羅漢果。或得沙門果。至極
究竟畢竟離垢畢竟證得梵行邊際。證得最
上阿羅漢果。當知此中由初習故成獨覺
者名麟角喩。由第二第三習故成獨勝者
名部行喩。云何獨覺住。謂初所習鱗角喩獨
覺。樂處孤林樂獨居住。樂甚深勝解。樂觀
察甚深縁起道理。樂安住最極空無願無相
作意。若第二第三所習部行喩獨勝。不必一
向樂處孤林樂獨居住。亦樂部衆共相雜
住。所餘住相如麟角喩。云何獨覺行。謂一切
獨覺隨依彼彼村邑聚落而住。善護其身
善守諸根善住正念。隨入彼彼村邑聚落
或爲乞食。或濟度他下劣愚昧以身濟度。
不以語言。何以故。唯現身相爲彼説法不
發言。故示現種種神通境界。乃至爲令心
誹謗者生歸向故。又彼一切應知本來一向
趣寂
瑜伽師地論卷第三十四

瑜伽師地論卷第三十五
  彌勒菩薩説
 *三藏法師玄奘奉 詔譯 
  ◎本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處種
姓品第一
如是已説獨覺地。云何菩薩地。嗢拕南曰
    初持次相分 増上意樂住
    生攝受地行 建立最爲後
有十法具攝大乘菩薩道及果。何等爲十。
一者持。二者相。三者分。四者増上意樂。五者
住。六者生。七者攝受。八者地。九者行。十者
建立。云何名持。謂諸菩薩自乘種*姓最初
發心。及以一切菩提分法。是名爲持。何以
故。以諸菩薩自乘種*姓。爲所依止故爲
建立故。有所堪任有大勢力。能證無上正
等菩提。是故説彼自乘種*姓。爲諸菩薩堪
任性持。以諸菩薩最初發心。爲所依止爲
建立故。於施戒忍精進靜慮慧。於六波羅
蜜多。於福徳資糧智慧資糧。於一切菩提分
法。能勤修學。是故説彼最初發心。爲諸菩
薩行加行持。以諸菩薩一切所行菩提分法。
爲所依止爲建立故。圓滿無上正等菩提。
是故説彼一切所行菩提分法。爲所圓滿大
菩提持。住無種*姓補特伽羅無種*姓故。
雖有發心及行加行爲所依止。定不堪任
圓滿無上正等菩提。由此道理雖未發心
未修菩薩所行加行。若有種*姓當知望
彼而得名持。又住種姓補特伽羅。若
不發心不修菩薩所行加行。雖有堪任而
不速證無上菩提。與此相違當知速證。又
此種*姓已説名持。亦名爲助亦名爲因。
亦名爲依亦名階級。亦名導亦名
舍宅。如説種*姓最初發心。所行加行應
知亦爾
云何種*姓。謂略有二種。一性住種*姓。
習所成種*姓。本*性住種*姓者。謂諸菩
六處殊勝有如是相。從無始世展轉傳
來法爾所得。是名本*性住種*姓習所成種
*姓者。謂先串習善根所得是名習所成種
*姓。此中義意二種皆取。又此種*姓亦名
種子亦名爲界亦名爲性。又此種*姓未
習成果説名爲細。未有果故已習成果
説名爲麁。與果倶故。若諸菩薩成就種
*姓。尚過一切聲聞獨覺。何況其餘一切有
情。當知種*姓無上最勝。何以故。略有二種
淨。一煩惱障淨。二所知障淨。一切聲聞獨
覺種*姓。唯能當證煩惱障淨。不能當證
所知障淨。菩薩種*姓亦能當證煩惱障淨。
亦能當證所知障淨。是故説言望彼一切
無上最勝。復由四事。當知菩薩勝於一切
聲聞獨覺。何等爲四。一者根勝。二者
勝。三者善巧勝。四者果勝。言根勝者。謂
諸菩薩本*性利根獨覺中根聲聞軟根。是名
根勝。言行勝者。謂諸菩薩亦能自利亦能利
他。利益安樂無量衆生。哀愍世間令諸天
人獲得勝義利益安樂。聲聞獨覺唯行自利。
是名行勝善巧勝者。聲聞獨覺於蘊界處縁
起處非處中能修善巧。菩薩於此及於其
餘一切明處能修善巧。是名善巧勝。言果
勝者。聲聞能證聲聞菩提。獨覺能證獨覺
菩提。菩薩能證阿耨多羅三藐三菩提。是名
果勝
又諸菩薩有六波羅蜜多種*姓相。由此相
故令他了知眞是菩薩。謂施波羅蜜多種
*姓相。精進靜慮慧波羅蜜多種
*姓相。云何菩薩施波羅蜜多種*姓相。謂諸
菩薩本性樂施於諸現有堪所施物。恒常
無間性能於他平等分布。心喜施與意無追
悔。施物雖少而能均布。惠施廣大而非狹小
無所惠施深懷慚恥。常好爲他讃施勸
施。見能施者心懷喜悦。於諸尊重耆宿福
田應供養者。從座而起恭敬奉施。於其彼
彼此世他世有情無罪利益事中。若請不請
如理爲説。若諸有請怖於王賊及水火等。
施以無畏。能於種種常極怖中隨力濟拔。
受他寄物未嘗差違。若負他債終不抵誑。
於共財所亦無欺罔。於其種種末尼眞珠
琉璃螺貝壁玉珊瑚金銀等寶資生具中心
迷倒者。能正開悟尚不令他欺*罔於彼。況
當自爲。其性好樂廣大財位。於彼一切廣
大資財心好受用。樂大事業非狹小門。於
諸世間酒色博戲歌舞倡伎種種變現耽著事
中。速疾厭捨深生慚愧。得大財寶尚不
貪著。何況小利。如是等類當知名爲菩薩
施波羅蜜多種*姓相。云何菩薩戒波羅蜜多
種*姓相。謂諸菩薩本性成就軟品不善。身
語意業不極暴惡。於諸有情不極損惱。雖
作惡業速疾能悔。常行恥愧不生歡喜。
不以刀杖手塊等事惱害有情。於諸衆生
性常慈愛。於所應敬時起奉迎。合掌問訊
現前禮拜修和敬業。所作機捷非爲愚鈍。
善順他心。常先含笑舒顏平視。遠離
蹙先言問訊。於恩有情。知恩知報。於來求
者常行質直。不以諂誑而推謝之。如法
求財不以非法不以卒暴。性常喜樂修諸
福業。於他修福尚能奬助。況不自爲。若見
若聞他所受苦。所謂殺縛割截捶打訶毀迫
脅。於是等苦過於自受。重於法受。及重
後世。於少罪中尚深見怖。何況多罪。於他
種種所應作事。所謂商農放牧事王書印算
數。善和諍訟。追求財寶。守護儲積。方便出
息。及以捨施。婚姻集會。於是一切如法事中。
悉與同事。於他種種鬪訟諍競。或餘所有
互相惱害。能令自他無義無益受諸苦惱。
如是一切非法事中不與同事。善能制止
所不應作謂十種惡不善業道。不違他命
善順於他同忍同戒。於他事業隨彼所欲。
廢己所作而爲成辦。其心温潤其心純淨。恚
心害心不久相續。隨生隨捨起賢善心。尊
重實語不誑惑他。不離他親。亦不好樂
不輕爾説無義無利不相應語言。常柔軟無
有麁獷。於己僮僕尚無苦言。況於他所
敬愛有徳。如實讃彼。如是等類當知名爲
菩薩戒波羅蜜多種*姓相。云何菩薩忍波羅
蜜多種姓相。謂諸菩薩性。於他所遭不饒
益。無恚害心亦不反報。若他諫謝速能納
受。終不結恨不久懷怨。如是等類當知名
爲菩薩忍波羅蜜多種*姓相。云何菩薩精進
波羅蜜多種*姓相。謂諸菩薩性。自翹勤夙
興晩寐不深耽樂睡眠倚樂。於所作事勇決
樂爲不生懈怠。思擇方便要令究竟。凡所
施爲一切事業堅固決定。若未皆作未皆
究竟。終不中間懈廢退屈。於諸廣大第一義
中心無怯弱。不自輕蔑發勇猛心。我今有
力能證於彼。或入大衆或與他人共相撃
論。或餘種種難行事業皆無畏憚能引義
利。大事務中尚無深倦。何況小事。如是等
類當知名爲菩薩精進波羅蜜多種*姓相。
云何菩薩靜慮波羅蜜多種*姓相。謂諸菩薩
性。於法義能審思惟無多散亂。若見若聞
阿練若處山巖林藪邊際。臥具人不狎習離
惡衆生。隨順宴默便生是念。是處安樂出離
遠離。常於出離及遠離所深生愛慕。性薄
煩惱諸蓋輕微麁重羸弱至遠離處思量自
義。心不極爲諸惡尋思之所纒擾。於其怨
品尚能速疾安住慈心。況於親品及中庸品。
若見若聞有苦衆生爲種種苦之所逼惱。
起大悲心。於彼衆生隨能隨力。方便拔濟
令離衆苦。於諸衆生性自樂施利益安樂。
親屬衰亡喪失財寶殺縛禁閉。及驅擯等諸
苦難中悉能安忍。其性聰敏於法能受能
持能思成就念力。於久所作所説事中。能
自記憶亦令他憶。如是等類當知名爲菩
薩靜慮波羅蜜多種*姓相。云何菩薩慧波羅
蜜多種*姓相。謂諸菩薩成倶生慧。能入一
切明處境界。性不頑鈍性不微昧性不愚
癡。遍於彼彼離放逸處有力思擇。如是等
類當知名爲菩薩慧波羅蜜多種*姓相。應
知是名能比菩薩種*姓麁相。決定實義唯
佛世尊究竟現見
由諸菩薩所有種*姓性與如是功徳相應。
成就賢善諸白淨法。是故能與難得最勝不
可思議無動無上如來果位。爲證得因。應正
道理。餘不應理種*姓菩薩。乃至未爲白
法相違四隨煩惱。若具不具之所染汚性
與如是白法相應。若被染汚如是白法皆
不顯現。或於一時生諸惡趣。菩薩雖生諸
惡趣中。由種*姓力應知與餘生惡趣者
有大差別。謂彼菩薩久處生死。或時時間生
諸惡趣。雖暫生彼速能解脱。雖在惡趣而
不受於猛利苦受。如餘有情生惡趣者。雖
觸微苦而能發生増上厭離。於生惡趣受
苦有情深起悲心。如是等事皆由種*姓。
佛大悲因之所熏發。是故當知種姓菩薩
離生惡趣。然與其餘生惡趣者有大差
別。何等名爲種*姓菩薩白法相違四隨煩
惱。謂放逸者由先串習諸煩惱故。性成猛
利長時煩惱。是名第一隨煩惱姓。又愚癡
者不善巧者依附惡友。是名第二隨煩惱
性。又爲尊長夫主王賊及怨敵等所拘逼
者。不得自在其心迷亂。是名第三隨煩惱
性。又資生具有匱乏者顧戀身命。是名第
四隨煩惱性
又諸菩薩雖具種*姓。由四因縁不能速
證阿耨多羅三藐三菩提。何等爲四。謂諸菩
薩先未値遇諸佛菩薩眞善知識爲説菩提
無顛倒道。如是名爲第一因縁。又諸菩薩雖
遇善友爲説正道。而顛倒執於諸菩薩正
所學中顛倒修學。如是名爲第二因縁。又
諸菩薩雖遇善友爲説正道。於諸菩薩正
所學中無倒修學。而於加行方便慢緩懈怠
惰。不成勇猛熾然精進。如是名爲第
三因縁。又諸菩薩雖遇善友爲説正道。於
諸菩薩正所學中無倒修學。亦於加行勇
猛精進。然諸善根猶未成熟。菩提資糧未
得圓滿。未於長時積習所有菩提分法。如
是名爲第四因縁。如是菩薩雖有種*姓。
因縁闕故不能速證無上菩提。若具因縁
便能速證。若無種*姓補特伽羅。雖有
切一切一切種當知決定不證菩提
  本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處
發心品第二
復次菩薩最初發心於諸菩薩所有正願。是
初正願普能攝受其餘正願。是故發心以初
正願爲其自性。又諸菩薩起正願心求菩
提時。發如是心説如是言。願我決定當
證無上正等菩提。能作有情一切義利。畢竟
安處究竟涅槃及以如來廣大智中。如是發
心定自希求無上菩提。及求能作有情義
利。是故發心以定希求爲其行相。又諸菩
縁大菩提。及縁有情一切義利發心希
求。非無所縁。是故發心以大菩提及諸有
情一切義利爲所縁境。又諸菩薩最初發心。
能攝一切菩提分法殊勝善根爲上首。故是
善極善是賢極賢是妙極妙。能違一切有情
處所三業惡行。功徳相應。又諸菩薩最初
發心所起正願。於餘一切希求世間出世間
義妙善正願。最爲第一最爲無上。如是應
知最初發心有五種相。一者自性。二者
相。三者所縁。四者功徳。五者最勝
又諸菩薩初發心已。即名趣入無上菩提
預在大乘諸菩薩數。此據世俗言説道理。
是故發心趣入所攝。又諸菩薩要發心已。
方能漸次速證無上正等菩提。非未發心。
是故發心能爲無上菩提根本
又諸菩薩悲愍一切有苦衆生。爲欲濟拔
發菩提心。是故發心是悲等流。又諸菩薩以
初發心爲所依止爲建立故。普於一切菩
提分法及作一切有情義利菩薩學中。皆能
修學。是故發心是諸菩薩學所依止。如是應
知最初發心是趣入攝菩提根本大悲等流
學所依止
又諸菩薩最初發心略有二種。一者永出。二
不永出。言永出者。謂發心已畢竟隨轉無
復退還。不永出者。謂發心已不極隨轉而
復退還。此發心退復有二種。一者究竟。二
不究竟。究竟退者。謂一退已不能復發求
菩提心。不究竟者。謂退已後數數更發求
菩提心。當知菩薩最初發心由四種縁四
因四力。云何四縁。謂善男子或善女人。若
見諸佛及諸菩薩有不思議甚奇希有神變
威力。或從可信聞如是事。既見聞已便作
是念。無上菩提具大威徳。令安住者及修行
者成就如是所見所聞不可思議神變威力。
由此見聞増上力故。於大菩提深生信解。
因斯發起大菩提心。是名第一初發心縁。
或有一類。雖不見聞如前所説神變威力。
而聞宣説依於無上正等菩提微妙正法菩
薩藏教。聞已深信。由聞正法及與深信増
上力故。於如來智深生信解。爲得如來微
妙智故發菩提心。是名第二初發心縁。或
有一類。雖不聽聞如上正法。而見一切菩
薩藏法將欲滅沒。見是事已便作是念。菩
薩藏法久住於世。能滅無量衆生大苦。我應
住持菩薩藏法發菩提心。爲滅無量衆生
大苦。由爲護持菩薩藏法増上力故。於如
來智深生信解。爲得如來微妙智故發菩
提心。是名第三初發心縁。或有一類。雖不
觀見正法欲滅。而於末劫末世末時。見諸
濁惡衆生身心十隨煩惱之所惱亂。謂多愚
癡多無慚愧。多諸慳嫉多諸憂苦。多諸麁重
多諸煩惱。多諸惡行多諸放逸。多諸懈怠多
諸不信。見是事已便作是念。大濁惡世於
今正起。諸隨煩惱所惱亂時。能發下劣聲
聞獨覺菩提心者尚難可得。況於無上正
等菩提能發心者。我當應發大菩提心。令
此惡世無量有情隨學於我起菩提願。由
見末劫難得發心増上力故。於大菩提深
生信解。因斯發起大菩提心。是名第四初
發心縁。云何四因。謂諸菩薩種姓具足。是名
第一初發心因。又諸菩薩頼佛菩薩善友攝
受。是名第二初發心因。又諸菩薩於諸衆生
多起悲心。是名第三初發心因。又諸菩薩
於極長時種種猛利無間無缺生死大苦難
行苦行。無有怯畏。是名第四初發心因。若
諸菩薩六處殊勝從無始世展轉傳來法爾
所得。當知是名種*姓具足。由四種相。當
知菩薩善友具足。謂諸菩薩所遇善友。性
不愚鈍聰明黠慧不墮惡見。是名第一
友具足。又諸菩薩所遇善友。終不教人行
於放逸。亦不授與諸放逸具。是名第二善友
具足。又諸菩薩所遇善友。終不教人行於
惡行。亦不授與諸惡行具。是名第三善友
具足。又諸菩薩所遇善友。終不勸捨増上
信欲受學精進方便功徳。而復勸修下劣信
欲受學精進方便功徳。所謂終不勸捨大
乘勸修二乘。勸捨修慧勸修思慧。勸捨思
慧勸修聞慧。勸捨聞慧。勸修福業。勸捨尸
羅勸修慧施。終不勸捨如是等類増上功
徳。而復勸修如是等類下劣功徳。是名第
四善友具足。由四因縁當知菩薩於諸衆
生多起悲心。謂諸菩薩雖有十方無量無
邊無苦世界。而生有苦諸世界中。於中恒
有衆苦可得非無衆苦。或時見他隨遭一
苦觸對逼切。或時見自隨遭一苦觸對逼切。
或見自他隨遭一苦觸對逼切。或見二種
倶遭長時種種猛利無間大苦觸對逼切。然
此菩薩依自種*姓性自仁賢。依四境處
雖不串習。而能發起下中上悲無有斷絶。
由四因縁當知菩薩於諸衆生先起悲心。
於極長時種種猛利無間無缺生死大苦難
行苦行尚無怯畏。何況小苦。謂諸菩薩性
自勇健堪忍有力。當知是名第一因縁。又
諸菩薩性自聰敏能正思惟具思擇力。當知
是名第二因縁。又諸菩薩能於無上正等菩
提成就上品清淨信解。當知是名第三因
縁。又諸菩薩於諸衆生成就上品深心悲
愍。當知是名第四因縁。云何四力。一者自
力。二者他力。三者因力。四者加行力。謂諸
菩薩由自功力能於無上正等菩提深生
愛樂。是名第一初發心力。又諸菩薩由他
功力能於無上正等菩提深生愛樂。是名
第二初發心力。又諸菩薩宿習大乘相應善
法。今暫得見諸佛菩薩。或暫得聞稱揚讃
美。即能速疾發菩提心。況覩神力聞其正
法。是名第三初發心力。又諸菩薩於現法
中親近善士聽聞正法諦思惟等。長時修
習種種善法。由此加行發菩提心。是名第
四初發心力。若諸菩薩依上總別四縁四因。
或由自力或由因力。或總二力而發心者。
當知此心堅固無動。或由他力或加行力。
或總二力而發心者。當知此心不堅不固
亦非無動
有四因縁能令菩薩退菩提心。何等爲四。
一種姓不具。二惡友所攝。三於諸衆生悲
心微薄。四於極長時種種猛利無間無缺生
死大苦難行苦行。其心極生怯畏驚怖。如是
四種心退因縁。與上發心四因相違。廣
其相如前應知
最初發心堅固菩薩略有二種不共世間甚
希奇法。何等爲二。一者攝諸衆生皆爲眷
屬。二者攝眷屬過所不能染。攝眷屬過有
其二種。謂於眷屬饒益損減染汚違順。如是
二事菩薩皆無。最初發心堅固菩薩。於諸
衆生發起二種善勝意樂。一者利益意樂。二
者安樂意樂。利益意樂者。謂欲從彼諸不善
處拔濟衆生安置善處安樂意樂者。謂於
貧匱無依無怙諸衆生所離染汚心。欲與
種種饒益樂具。最初發心堅固菩薩有二加
行。一意樂加行。二正行加行。意樂加行者。
謂即利益安樂意樂日夜増長。正行加行者。
謂於日夜能自成熟佛法加行。及於衆生
隨能隨力依前所説意樂加行。起與利益
安樂加行。最初發心堅固菩薩有二増長大
善法門。一者自利加行。能證無上正等菩提。
二者利他加行。能脱一切有情衆苦。如二増
長大善法門。如是二種大善法聚二種無量
大善法藏當知亦爾。最初發心堅固菩薩。由
初發心求菩提故所攝善法。比餘一切所
攝善法。有二種勝。一者因勝。二者果勝。謂
諸菩薩所攝善法。皆是無上正等菩提能證
因。故所證無上正等菩提是此果。故比餘一
切聲聞獨覺所攝善法尚爲殊勝。何況比餘
一切有情所攝善法。是故菩薩所攝善法。比
餘一切所攝善法。因果倶勝。最初發心堅固
菩薩略有二種發心勝利。一者初發菩提心
已。即是衆生尊重福田。一切衆生皆應供養。
亦作一切衆生父母。二者初發菩提心已。
即能攝受無惱害福。由此菩薩成就如是
無惱害福。得倍輪王護所守護。由得如
是護所護故。若寢若寤若迷悶等一切魍魎
藥叉宅神人非人等不能嬈害。又此菩薩轉
受餘生。由如是福所攝持故少病無病。不
爲長時重病所觸。於諸衆生所作義利。能
以身語勇猛而作。常爲衆生宣説正法。身
無極倦念無忘失心無勞損。菩薩本性住
種姓時。一切麁重性自微薄。既發心已所有
麁重轉復輕微。謂身麁重及心麁重。若餘衆
生爲欲息滅疾疫災横。所用無驗呪句明
句。菩薩用之尚令有驗。何況驗者。成就増
上柔和忍辱。能忍他惱不惱於他。見他相
惱深生悲。惱忿嫉諂等諸隨煩惱。皆能摧伏
令勢微薄。或暫現行速能除遣。隨所居止
國土城邑。於中所有恐怖鬪諍饑饉過失非
人所作疾疫災横。未起不起設起尋滅。又
此最初發心菩薩。或於一時生極惡趣那落
迦中。多分於此那落迦趣速得解脱。受小
苦受生大厭離。於彼受苦諸衆生等起大
悲心。如是一切皆因攝受無惱害福。最初發
心堅固菩薩。由能攝受無惱害福。便得領
受如是等類衆多勝利
  本地分中菩薩地*第十五初持瑜伽處
自他利品第三之一
如是菩薩即發心已。云何修行諸菩薩行。略
説菩薩若所學處若如是學若能修學。如是
一切總攝爲一名菩薩行
是諸菩薩於何處學。謂七處學。云何七處。
嗢拕南曰
    自他利實義 威力熟有情
    成熟自佛法 第七菩提處
一自利處。二利他處。三眞實義處。四威力處。
五成熟有情處。六成熟自佛法處。七無上正
等菩提處
云何自利利他處。謂自利利他略有十種。一
純自利利他。二共自利利他。三利益種類自
利利他。四安樂種類自利利他。五因攝自利
利他。六果攝自利利他。七此世自利利他。八
他世自利利他。九畢竟自利利他。十不畢竟
自利利他
云何菩薩純共自利利他。謂諸菩薩於純自
利利他。應知應斷違越不順菩薩儀。故於
其所餘應勤修學不越隨順菩薩儀。故此
中菩薩於純自利應知應斷者。謂爲己樂
求財受用。或爲悋法於佛菩薩所説教法
追訪受持。或爲生天受天快樂受持禁戒。
發勤精進修習定慧。或求世間有染果報。
爲世財食恭敬供養諸佛制多。或貪利
養。爲利養故自説種種無有義利不實功
徳。誑惑於他招集利養。或欲貪他作己
僮僕爲驅使故。非法攝衆不如正法。
矯設方便拔濟有情。令於他所免爲僮
僕。還自攝受爲己僮僕。拔濟有情令脱繋
縛。還自拘執成己事業。拔濟有情令於他
所解脱種種治罰怖畏。還自攝伏令懼於
己。若諸菩薩耽著諸定現法樂住。棄捨思
惟利衆生事。當知此等名純自利。菩薩於
是純自利行。應知應斷。若諸菩薩或悲爲
首。或爲迴向無上菩提及爲生天。於一
切時修施忍等。當知是名自利共他。又除
如前所説諸相。其餘一切與彼相違所有自
利諸菩薩行。當知皆名自利共他。菩薩於
此應勤修學。此中菩薩於純利他應知應
斷者。謂以邪見修行施等。以無因見及無
果見毀犯尸羅。遠離正行爲他説法。若諸
菩薩於諸靜慮善巧迴轉。已超下地而更
攝受下地白法。謂彼已能安住靜慮。由悲
願力捨諸靜慮。隨其所樂還生欲界。又諸
菩薩已得自在。於十方界種種變化。作諸
衆生種種義利。又諸牟尼自事已辦。依止
如來力無畏等所有一切不共佛法。遍於十
方無量衆生。能作無量大利益事。當知此等
名純利他。如是所説純利他行。菩薩於前
所説二種應知應斷。於餘所説純利他行
多應修學。又除如前所説諸相。其餘一切
與彼相違所有利他諸菩薩行。當知皆名利
他共自。菩薩於此應勤修學
云何菩薩利益種類自利利他。略説應知有
五種相。一無罪相。二攝受相。三此世相。四
他世相。五寂滅相。若諸菩薩所有自能若少
若多攝受善法増長善法。或復令他若少
若多攝受善法増長善法。勸勉調伏安置
建立。是名菩薩利益種類自利利他無有罪
相。若諸菩薩能引所有若自若他無染汚樂。
或衆具樂或住定樂。是名菩薩利益種類自
利利他能攝受相。若諸菩薩自利利他。或有
此世能爲利益非於他世。或有他世能爲
利益非於此世。或有此世及於他世倶爲
利益。或有此世及於他世倶非利益。如是
四種自利利他。於四法受隨其次第如
應。當知云何名爲四種法受。或有法受現
在受樂於當來世受苦異熟。或有法受現
在受苦於當來世受樂異熟。或有法受現
在受樂於當來世受樂異熟。或有法受現
在受苦於當來世受苦異熟。此四廣*辯如
經應知。是名菩薩利益種類自利利他此他
世相。若諸菩薩所有涅槃。及得涅槃世出
世間涅槃分法。是名菩薩利益種類自利利
他寂滅略相。當知此相望餘一切無上最

云何菩薩安樂種類自利利他。略説應知五
樂所攝。何等五樂。一者因樂。二者受樂。三
者苦對治樂。四者受斷樂。五者無惱害樂。言
因樂者。謂二樂品諸根境界。若此爲因順
樂受觸。若諸所有現法當來可愛果業。如
是一切總攝爲一名爲因樂。除此更無若
過若増。言受樂者。謂待苦息。由前所説因
樂所攝三因縁故。有能攝益身心受生名
爲受樂。略説此樂復有二種。一者有漏。
二者無漏。無漏樂者。學無學樂。有漏樂者。
欲色無色三界繋樂。又此一切三界繋樂。
隨其所應六處別故有其六種。謂眼觸所
生乃至意觸所生。如是六種復攝爲二。一
者身樂。二者心樂。五識相應名爲身樂。意識
相應名爲心樂。若對治樂者。謂因寒熱飢
渇等事生起非一衆多品類種種苦受。由能
對治息除寒熱飢渇等苦。即於如是苦息
滅時生起樂覺。是則名爲苦對治樂。滅想
受定名受斷樂。無惱害樂應知略説復有四
種。一出離樂。二遠離樂。三寂靜樂。四
菩提樂。正信捨家趣於非家。解脱煩籠
居家迫迮種種大苦。名出離樂斷除諸欲
惡不善法。證初靜慮離生喜樂。名遠離樂。
第二靜慮已上諸定尋伺止息。名寂靜樂。一
切煩惱畢竟離繋。於所知事如實等覺。此
樂名爲三菩提樂。此中因樂是樂因故説名
爲樂。非自性故。此中受樂樂自性故説名
爲樂。非樂因故。苦對治樂息衆苦故遣衆
苦故説名爲樂。非樂因故。非自性故。其
受斷樂非樂因故非自性故。亦非息遣
種種苦故。説名爲樂。然依勝義。諸所有受
皆悉是苦。住滅定時此勝義苦暫時寂靜。
故名爲樂。無惱害樂所攝最後三菩提樂。
由當來世此勝義苦永寂滅故。於現法中
附在所依諸煩惱品一切麁重永寂滅故。説
名爲樂。諸餘所有無惱害樂。於最後樂能
隨順故。是彼分故。能引彼故。當知亦名無
惱害樂
此中菩薩念與衆生有利益品所有安樂。
終不念與無利益品所有安樂。菩薩於此
無利益品所有安樂。以無倒慧如實了知。
勸諸衆生令悉捨離。隨力所能方便削奪。
若苦所隨有利益事。衆生於此雖無
欲。菩薩依止善權方便。設兼憂苦應授與
之。若樂所隨無利益事。衆生於此雖有樂
欲。菩薩依止善權方便。設兼喜樂應削奪
之。何以故。當知如是善權方便。與兼憂苦
有利益事。奪兼喜樂無利益事。令彼衆
生決定於後得安樂故。是故菩薩於諸衆
生若樂利益。當知義意即樂安樂。於諸衆
生若與利益。當知義意即與安樂。所以者
何。利益如因安樂如果。是故當知於諸衆
生若與利益必與安樂。當知所有現法當
來可愛果業所攝因樂苦對治樂。及受斷樂
無惱害樂。菩薩於此不應思量。於諸衆生
一向授與。以能饒益及無罪故。於彼受樂
及根塵觸所攝因樂。若能生染若性是染。有
罪無益非所宜者。於諸衆生不應授與。
若不生染若性非染。無罪有益是所宜者。
於諸衆生即應授與。菩薩於此隨自力能。
亦應如是修行受學。當知是名菩薩利益
安樂種類自利利他。除此無有若過若増
瑜伽師地論卷第三十五


瑜伽師地論卷第三十六
  彌勒菩薩説
 *三藏法師玄奘奉 詔譯 
  本地分中菩薩地*第十五初持瑜伽處
自他利品第三之
云何菩薩因攝果攝自利利他。略説應知
三果。何等爲三。一者異熟因異熟果。二
者福因福果。三者智因智果。云何異熟。謂略
八。一者壽量具足。二者形色具足。三者
族姓具足。四者自在具足。五者信言具足。六
者大勢具足。七者人性具足。八者大力具
足。若諸菩薩長壽久住。是名菩薩壽量具
足。形色端嚴衆所樂見顏容殊妙。是名菩
薩形色具足。生豪貴家。是名菩薩族姓具
足。得大財位有大朋翼具大僚屬。是名菩
薩自在具足。衆所信奉斷訟取則。不行諂
誑僞斗秤等。所受寄物終不差違。於諸
有情言無虚妄。以是縁故凡有所説無
不信受。是名菩薩信言具足。有大名稱流
聞世間。所謂具足勇健精進剛毅敏捷。審悉
善戒。種種伎藝工巧業處展轉妙解出過餘
人。由此因縁世所珍敬。爲諸大衆供養恭
敬尊重讃歎。是名菩薩大勢具足。具丈夫
分成就男根。是名菩薩人性具足。爲性少
疾或全無病有大堪能。是名菩薩大力具
足。云何異熟因。謂諸菩薩於諸衆生不加
傷害。遠離一切傷害意樂。是名菩薩壽量具
足因。惠施光明鮮淨衣物。是名菩薩形色具
足因。於諸衆生捨離憍慢。是名菩薩族姓
具足因。於資生具有所匱乏遊行乞匃諸
衆生所。隨欲惠施。是名菩薩自在具足因。所
言誠諦亦不好習乖離麁獷不相應語。是
名菩薩信言具足因。攝持當來種種功徳。
於自身中發弘誓願。供養三寶及諸尊長。
是名菩薩大勢具足因。樂丈夫體厭婦女
身深見過患。由二因縁施他人性。一者女
人樂女身者。勸令厭離解脱女身。二者丈
夫將失男根。方便護攝令不失壞。及説正
法令得男身。是名菩薩人性具足因。於諸
衆生以身供事。隨其所作如法事業皆往
營助。如己力能以其正法不以卒暴。用
能増長身心勢力餠飯糜等種種飮食。施諸
衆生。是名菩薩大力具足因。當知前説八種
異熟。以此所説八種爲因。又此諸因略由
三縁而得増長。能感圓滿増上廣大異熟
令起。何等三縁。一心清淨。二加行清淨。三
田清淨。若於無上正等菩提清淨意樂。用彼
善根決定迴向。猛利意樂純厚廣大淨信修
行。見同法者深生歡喜。日夜刹那於多隨
法隨尋隨伺。名心清淨。即於其中長時數
習。無間所作常委所作。他於此善若未受
行讃美令受。若已受行讃美令喜。即於如
是所有善根安處建立。名加行清淨。當知
略説能正發起如是加行。及正安住此加行
果。名田清淨。云何異熟果。謂諸菩薩壽量具
足故。能於長時修習善品。依自他利積
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]