大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545_ 五百大阿羅漢玄奘譯 ) in Vol. 27

[First] [Prev+100] [Prev] 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

轉相資同作所作故。如堅物中雖地微多
水火風少。然離水等地微不能作所作事。
乃至動物説亦如是。如多村邑共營一事。
雖有人數多少不同。而互相須不可相離。
問心心所體亦有増減。如何乃言則不如是。
謂心所法於三界。三性。有漏。無漏。諸心聚
中有多有少。答由事等故不名増減。若一
心中有二想一受等可名増減。然一心中一
想一受等故異大種。有説。大種體無増減。問
石等云何堅*軟等異。答大種勢力有増微故。
如堅物中四大極微。體數雖等而其勢力地
極微増。乃至動物説亦如是。如一兩鹽和
一兩麨置於舌上。鹽生識猛麨生識微。此亦
如是。水酢均和生舌識喩。針鋒鳥翮生身
識喩。廣説亦爾。問心心所法亦用有増微。
如指鬘利根。蛇奴根鈍。如何言不如是
耶。答如四大種勢力麁顯。増微易了是以説
之。心心所法則不如是。由此大種不説相
應。又心心所法皆有所縁。四大種無所縁。
非無所縁法可説相應。所以者何。心心所
法。有所依。有行相。有發悟故。必有所縁。
有所縁故恒相應不相離。四大種與此相
違。故無所縁無所縁故。雖不相離而不
相應。不相離有二種。一大種不相離共造
一色故。二心心所法不相離共縁一境故。
五蘊雖復同在一身。無此二事非不相離。
是故大種不説相應
問云何得知此四大種恒不相離。答自相作
業一切聚中皆可得故。謂堅聚中地界自相
現可得故有義極成。於此聚中若無水界。
金銀錫等應不可銷。又水若無彼應分散。
若無火界石等相撃火不應生。又火若無
無能成熟彼應腐敗。若無風界應無動
搖。又若無風應無増長。於濕聚中水界自
相現可得故有義極成。於此聚中若無地
界至嚴寒位應不成氷。又地若無船等
應沒。若無火界應無煖時。又火若無彼應
腐敗。若無風界應不動搖。又風若無應無
増長。於煖聚中火界自相現可得故有義極
成。於此聚中若無地界燈燭等焔應不可
迴。又地若無不應持物。若無水界應不
生流。又水若無焔不應聚。若無風界應
不動搖。又若無風應無増長。於動聚中
風界自相現可得故有義極成。於此聚中
若無地界觸牆等障應不折迴。又地若無
應不持物。若無水界應無冷風。又水若
無彼應分散。若無火界應無煖風。又火若
無彼應腐敗。問此四大種其相各異展轉相
違。云何一時不相離起。尊者世友作如是
説言。異相相違因縁各別。非諸相異皆必相
違。諸不相違而相異者。容倶時起互不相
離。如四大種及香味觸青黄色等。諸有異
相而互相違。必無一時不相離起。如薪與
火。雹與稼穡。邏呼月輪。藥病明闇
*説一切有部發智大毘婆沙論*卷第一百三
十一
阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百
三十二
 五百大阿羅漢等造 
 *三藏法師玄奘奉  詔譯 
  大種蘊第五中縁納息第二之二
問若堅不堅物轉相作者。諸法云何不捨自
相。云何相作。如水性軟至冬凝結。斧斫猶
難金等性堅。若置炎鑪便銷如水。如是等
豈非諸法捨自相耶。答非諸堅物轉作不
堅。亦非不堅轉成堅物。然堅不堅法住未
來世。若遇堅縁。則不堅法滅堅法續生。遇不
堅縁則堅法滅不堅續生。餘亦如是。故無
諸法捨自相過
問大種等聚中有間隙不。設爾何失。二倶有
過。若有間隙寧不相離。間隙若無何不成
一。答有説。此有間隙空界於中相雜住
故。問若爾。云何名不相離。答空界於中能
自隱匿。令於諸物見不相離。如叢中女自
蔽其身。有説。此無間隙展轉相逼無間住
故。問若爾。云何不成一耶。答雖無間隙而
不成一。如蘊處界三世等中。間隙雖無而
不成一。彼亦如是。又大種等自體作用。各
各異故不可成一
問諸極微互相觸不。設爾何失。二倶有過。若
相觸者寧不成一。或成有分。若不相觸撃
時應散。或應無聲。答應作是説。極微互不
相觸。若觸則應或遍或分。遍觸則有成一體
過。分觸則有成有分失。然諸極微更無細
分。問聚色相撃寧不散耶。答風界攝持故令
不散。問豈不風界能飄散耶。答有能飄散。
如壞劫時。有能攝持。如成劫時。問若不觸
者。即相撃時云何發聲。答即由此因故使
聲發。若相觸者。如何發聲。謂諸極微體相觸
者。手等相和體應相糅。中無間隙如何發
聲。尊者世友作如是説。若諸極微互相觸
者。彼應得住至後刹那。大徳説言。實不相
觸。但於合集無間生中。隨世俗諦假名相
觸。問諸是觸物。爲是觸爲因故生。爲非觸
爲因故生。諸非觸物。爲非觸爲因故生。爲
是觸爲因故生。答有時是觸爲因生於非
觸。謂和合物正離散時。有時非觸爲因生於
是觸。謂離散物正和合時。有時是觸爲因生
於是觸。謂和合物復和合時。有時非觸爲因
生於非觸。謂向遊塵同類相續
問極微當言可見不可見耶。*答尊者妙音
作如是説。極微當言可見。慧眼境故。阿毘
達磨諸論師言。極微當言不可見非肉天眼
所能見故。此中不依慧眼作問。以於諸
法無差別故。頗有過去大種造過去色耶。
乃至廣説。問何故作此論。答欲止他義顯
己義故。謂有餘部撥無去來説現在世是
無爲法。欲止彼意顯有去來。亦明現在
是有爲法。廣如前説。復有外道。依世現喩
執有爲法後爲前因。彼作是言。現見泉水
前爲後逼令其涌流。如是諸法由未來法
逼令現在。復由現法逼令過去。故有爲法
後爲前因。今欲止彼外道所説。顯有爲法
前能生後非後前因。不爾便違内外縁起。
謂世父母應從子生。眼色應從眼識而起。
應無明等從行等生。種等應從芽等而起。
先受苦樂報後造善惡業。先得菩提然後
修行。既未作而得應已作而失。若爾便無得
解脱理。又欲遮説大種造色必同世者。顯
有異世。由此因縁故作斯論。諸有對所造
色。及隨心轉無表色。隨在何世即彼世大
種造。謂過去造過去現在造現在。未來造
未來。若表所起諸無表色。復有三類造時不
等。謂初刹那如有對等。各爲同世大種所
造。第二刹那若在過現。倶爲過去大種所
造。若在未來通爲現未大種所造。後諸刹
那過現如前。若在未來通爲三世大種所
造。所以者何。諸有依表發起律儀及不律儀
非二無表。初刹那頃表無表色。與此及餘能
造大種現在倶滅。滅至第二刹那以後表
及大種倶在過去。諸無表色有在過去。有
在未來。有在現在。是謂此處略毘婆沙」
頗有過去大種造過去色耶。答有。謂過去一
切有對所造色。隨心轉無表。表所起無表。
唯爲過去大種所造。頗有過去大種造未
來色耶。答有。謂有未來表所起無表。唯爲
過去大種所造。頗有過去大種造現在色
耶。答有。謂有現在表所起無表。唯爲過去
大種所造。頗有未來大種造未來色耶。答
有。謂未來一切有對所造色。隨心轉無表。及
有未來表所起無表。唯爲未來大種所造。頗
有未來大種造過去現在色耶。答無。謂無
果先因後理故。頗有現在大種造現在色
耶。答有。謂現在一切有對所造色。隨心轉無
表。及有現在表所起無表。唯爲現在大種所
造。頗有現在大種造過去色耶。答無。謂無
果先因後理故。頗有現在大種造未來色
耶。答有。謂有未來表所起無表。唯爲現在
大種所造。諸隨心轉無表。是等流。無執受有
情數攝。彼能造大種是長養。無執受有情數
攝。諸表所起無表。是等流。無執受有情數攝。
彼能造大種是等流。有執受有情數攝。諸隨
心轉無表。有二種。一靜慮律儀所攝。二無漏
律儀所攝。此各有七。謂離害生命。乃至離
雜穢語。靜慮律儀所攝七種。共一四大種所
造。無漏律儀七種亦爾。諸表所起無表有三
種。一律儀所攝。二不律儀所攝。三非律儀
非不律儀所攝。律儀所攝復有七種。謂離害
生命。乃至離雜穢語。如是七種各一四大種
所造。離害生命復有二種。謂表無表。此
各一四大種所造。有餘師説。此表無表共一
四大種所造。故彼問言頗有一四大種造二
處色耶。答有。謂色處法處。及聲處法處。尊者
妙音亦作是説。阿毘達磨諸論師言。彼説非
理。不可一四大種造麁細二果。是故如前
所説者好。如離害生命。表與無表各一四
大種所造。如是乃至離雜穢語亦爾。不律
儀所攝亦有七種。謂害生命乃至雜穢語。非
二所攝有二七種。謂害生命離害生命。乃
至雜穢語離雜穢語。此諸七種各一四大種
所造。如是諸七各復有二。謂表無表。此亦
各一四大種造。餘師説等如前應知。若成
就過去大種。彼過去所造色耶。乃至廣説。問
何故作此論。答欲止撥無去來二世。及説
成就不成就體非實有者。意顯去來世。及成
就等是實有法。故作此論。若成就過去大
種。彼過去所造色耶。答無成就過去大種。
有成就過去所造色。謂諸聖者住胎藏中。若
生欲界住律儀。若住不律儀。若住非律儀
非不律儀。先有身語表不失。若生色界。若
諸學者生無色界。問亦有學者。生無色界
不成就過去所造色。謂彼先在欲色界時。
未起未滅諸無漏道。命終生無色界。都不
成就過去所造色。如何乃説。若諸學者。生
無色界成就過去所造色耶。答依成就者
作如是説。謂有學者先欲色界。已起已滅
諸無漏道。彼成就過去所造色故。有説。彼
在欲色界時。必已起滅諸無漏道。如勝進
道必起現前。無有住果而命終故
若成就過去大種。彼未來大種耶。答無成就
過去未來大種。問何故無成就過去未來大
種耶。答由彼大種但有爾所成就勢力刹
那現前則有成就。已滅未現無成就者。謂諸
大種與成就得必同一世。今時彼得不現在
前故不成就。有説。大種習氣不堅。故無成
就去來世者。以是羸劣無記性故。謂善惡
等習氣堅牢。故有成就去來世者。劣無記
法則不如是。如暫執持極香花物。雖加洗
拭習氣猶隨。非如執持餘木石等。手纔放
捨此氣便無。有説。若成就去來世大種者。
則一趣成就五趣大種。如是一身即五趣身。
是則趣壞所依亦壞。欲令無如是過。是故
大種不成就去來。問如生一趣。成就五趣
諸業煩惱。而非趣壞。此亦應然。答以異熟
果故説諸趣差別。不以業煩惱故。然諸大
種或有是異熟果者。則有趣壞及所依壞過
失。故彼非難
若成就過去大種。彼未來所造色耶。答無成
就過去大種。有成就未來所造色。謂諸聖者
住胎藏中。若生欲界得色界善心。若生色
界。若諸聖者生無色界。以彼定成就未來
所造色故若成就過去大種。彼現在大種耶。
答無成就過去大種。有成就現在大種。謂
生欲色界。無有生欲色界不成就大種
故。若成就過去大種。彼現在所造色耶。答
無成就過去大種。有成就現在所造色。謂生
欲色界。無有生欲色界不成就所造色故」
若成就過去所造色。彼未來大種耶。答無成
就未來大種。有成就過去所造色。謂諸聖者
住胎藏中。若生欲界住律儀。若住不律儀。
若住非律儀非不律儀。先有身語表不失。若
生色界若諸學者。生無色界。能成就過去
所造色。彼未來所造色耶。答應作四句。有
成就過去所造色。非未來所造色。謂生欲
界住律儀。不得色界善心。若住不律儀。若
住非律儀非不律儀。先有身語表不失。有
成就未來所造色。非過去所造色。謂阿羅漢
生無色界。有成就過去所造色。亦未來所
造色。謂諸聖者住胎藏中。若生欲界得色
界善心。若生色界。若諸學者生無色界。有
非成就過去所造色。亦非未來所造色。謂
處卵&T021400;。若諸異生住胎藏中。若生欲界。住
非律儀非不律儀。先無身語表。設有而失。若
諸異生生無色界
若成就過去所造色。彼現在大種耶。答應作
四句。有成就過去所造色。非現在大種。謂
諸學者生無色界。有成就現在大種。非過
去所造色。謂處卵&T021400;。若諸異生住胎藏中。若
生欲界住非律儀非不律儀。先無身語表。
設有而失。有成就過去所造色。亦現在大
種。謂諸聖者住胎藏中。若生欲界住律儀。
若住不律儀。若住非律儀非不律儀。先有身
語表不失。若生色界有非成就過去所造
色。亦非現在大種。謂阿羅漢若諸異生生無
色界。若成就過去所造色。彼現在所造色耶。
答應作四句。有成就過去所造色。非現在
所造色。謂諸學者生無色界。有成就現在
所造色。非過去所造色。謂處卵&T021400;。若諸異
生住胎藏中。若生欲界住非律儀非不律
儀。先無身語表。設有而失。有成就過去所
造色。亦現在所造色。謂諸聖者住胎藏中。若
生欲界住律儀。若住不律儀。若住非律儀
非不律儀。先有身語表不失。若生色界有
非成就過去所造色。亦非現在所造色。謂阿
羅漢。若諸異生。生無色界。過去已捨故。現
在無色身故
若成就未來大種。彼未來所造色耶。答無成
就未來大種。有成就未來所造色。謂諸聖者
住胎藏中。若生欲界得色界善心。若生色
界若諸聖者生無色界。若成就未來大種。
彼現在大種耶。答無成就未來大種。有成就
現在大種。謂生欲色界。無有生欲色界不
成就大種故。若成就未來大種。彼現在所
造色耶。答無成就未來大種。有成就現在所
造色。謂生欲色界。無有生欲色界不成就
現在所造色故。若成就未來所造色。彼現在
大種耶。答應作四句有成就未來所造色
非現在大種。謂諸聖者生無色界。有成就
現在大種。非未來所造色。謂處卵&T021400;。若諸
異生住胎藏中。若生欲界不得色界善心。
有成就未來所造色。亦現在大種。謂諸聖者
住胎藏中。若生欲界得色界善心。若生色
界有非成就未來所造色。亦非現生大種。
謂諸異生生無色界。若成就未來所造色。彼
現在所造色耶。答應作四句。有成就未來
所造色。非現在所造色。謂諸聖者生無色
界。有成就現在所造色。非未來所造色。謂
處卵&T021400;。若諸異生住胎藏中。若生欲界不
得色界善心。有成就未來所造色。亦現在
所造色。謂諸聖者住胎藏中。若生欲界得
色界善心。若生色界。有非成就未來所造
色。亦非現在所造色。謂諸異生生無色界」
若成就現在大種。彼現在所造色耶。答如是。
設成就現在所造色。彼現在大種耶。答如是。
以非現在大種無果故。亦非現在所造色
無因故
過去大種與過去大種爲幾縁。答因。増上。
因者二因。謂倶有。同類。倶生互相望爲倶有
因。前生與後生爲同類因。増上者。謂不礙
生。及唯無障。過去大種與過去所造色爲
幾縁。答因。増上。因者五因。謂生因。依因。立
因。持因。養因。増上者。如前説。過去所造色
與過去所造色爲幾縁。答因。増上。因者三
因。謂倶有。同類。異熟。増上者如前説。過去
所造色與過去大種爲幾縁。答因。増上。因
者一因。謂異熟因。増上者如前説
過去大種與未來大種爲幾縁。答因。増上。
因者一因。謂同類因。増上者如前説。未來大
種與未來大種爲幾縁。答因。増上。因者一
因。謂倶有因。増上者如前説。未來大種與
過去大種爲幾縁。答一増上。増上義如前
説。過去大種與未來所造色爲幾縁。答因。
増上。因者五因。謂生等五。増上者如前説。
未來所造色與未來所造色爲幾縁。答因。
増上。因者二因。謂倶有因。異熟因。増上者
如前説。未來所造色與過去大種爲幾縁。
答一増上。増上義如前説
過去大種與現在大種爲幾縁。答因。増上。
因者一因。謂同類因。増上者如前説。現在大
種與現在大種爲幾縁。答因。増上。因者。有
説。此中依刹那現在爲論故唯一因。謂倶
有因。有説。此中通依刹那分位。一生現在
爲論故。有二因。謂倶有。同類。増上者如前
説。現在大種與過去大種爲幾縁。答一増
上。増上義如前説。過去大種與現在所造
色爲幾縁。答因。増上。因者五因。生等五。
増上者如前説現在所造色與現在所造色
爲幾縁。答因。増上。因者。有説。此中依刹那
現在爲論故。唯一因。謂倶有因。有説。此中
通依刹那分位。一生現在爲論故。有三因。
謂倶有。同類。異熟。増上者如前説。現在所
造色與過去大種爲幾縁。答一増上。増上
義如前説
過去所造色與未來大種爲幾縁。答因。増
上。因者一因。謂異熟因。増上者如前説。未
來大種與過去所造色爲幾縁。答一増上。
増上義如前説。過去所造色與未來所造色
爲幾縁。答因。増上。因者二因。謂同類。異熟。
増上者如前説。未來所造色與過去所造色
爲幾縁。答一増上。増上義如前説
過去所造色與現在大種爲幾縁。答因。増
上。因者一因。謂異熟因。増上者如前説。現
在大種與過去所造色爲幾縁。答一増上。
増上義如前説。過去所造色與現在所造色
爲幾縁。答因。増上。因者二因。謂同類。異熟。
増上者如前説。現在所造色與過去所造色
爲幾縁。答一増上。増上義如前説
未來大種與未來所造色爲幾縁。答因。増
上。因者五因即生等五。増上者如前説。未來
所造色與未來大種爲幾縁。答因。増上。因
者一因。謂異熟因。増上者如前説
未來大種與現在大種爲幾縁。答一増上。
増上義如前説。現在大種與未來大種爲
幾縁。答因。増上。因者一因。謂同類因。増上
者如前説。未來大種與現在所造色爲幾
縁。答一増上増上義如前説。現在所造色與
未來大種爲幾縁。答因。増上。因者一因。謂
異熟因。増上者如前説
未來所造色與現在大種爲幾縁。答一増上。
増上義如前説。現在大種與未來所造色
爲幾縁。答因。増上。因者五因。謂生等五。増
上者如前説。未來所造色與現在所造色
爲幾縁。答一増上。増上義如前説。現在所
造色與未來所造色爲幾縁。答因。増上。因
者二因。謂同類。異熟。増上者如前説
現在大種與現在所造色爲幾縁。答因。増
上。因者五因。謂生等五。増上者如前説。現
在所造。色與現在大種爲幾縁。答因。増上。
因者一因。謂異熟因。増上者如前説。諸説此
中依刹那分位。一生現在。爲論者。則符此
答。諸説此中但依刹那現在。爲論者。則應
答言。但一増上。便與本論答不相應
若成就欲界繋大種彼欲界繋所造色耶。答
如是。設成就欲界繋所造色。彼欲界繋大種
耶。答如是。以無成就欲界繋大種而非
果故。亦無成就欲界繋所造色而非因故。
若成就欲界繋大種。彼色界繋大種耶。答應
作四句。有成就欲界繋大種。非色界繋大
種。謂生欲界。色界大種不現在前。有成就
色界繋大種。非欲界繋大種。謂生色界。不
作欲界化。不發欲界語。有成就欲界繋大
種。亦色界繋大種。謂生欲界。色界大種現在
前。若生色界。作欲界化。發欲界語。有非
成就欲界繋大種。亦非色界繋大種。謂生無
色界。若成就欲界繋大種。彼色界繋所造色
耶。答應作四句。有成就欲界繋大種。非色
界繋所造色。謂生欲界。不得色界善心。有
成就色界繋所造色。非欲界繋大種。謂生
色界。不作欲界化。不發欲界語。有成就
欲界繋大種。亦色界繋所造色。謂生欲界。
得色界善心。若生色界作欲界化。發欲界
語。有非成就欲界繋大種。亦非色界繋所
造色。謂生無色界
若成就欲界繋所造色。彼色界繋大種耶。答
應作四句。有成就欲界繋所造色。非色界
繋大種。謂生欲界。色界大種不現在前。有
成就色界繋大種。非欲界繋所造色。謂生
色界不作欲界化。不發欲界語。有成就
欲界繋所造色。亦色界繋大種。謂生欲界。色
界大種現在前。若生色界。作欲界化。發欲
界語。有非成就欲界所造色。亦非色界大
種。謂生無色界
若成就欲界繋所造色。彼色界繋所造色耶。
答應作四句。有成就欲界繋所造色。非色
界繋所造色。謂生欲界不得色界善心。有
成就色界繋所造色。非欲界繋所造色。謂
生色界不作欲界化。不發欲界語。有成
就欲界繋所造色。亦色界繋所造色。謂生欲
界得色界善心。若生色界作欲界化。發欲
界語。有非成就欲界繋所造色。亦非色界
繋所造色。謂生無色界
若成就色界繋大種。彼色界繋所造色耶。答
諸成就色界繋大種。彼定成就色界繋所造
色。有成就色界繋所造色。非色界繋大種。
謂生欲界。得色界善心。色界大種不現在
前。問生欲界者。住色界何等心。令彼大種
現在前。爲一向住善。爲三種耶。設爾何失。
倶見其過。若一向住善心者。施設論説當
云何通。如説住此無聞異生由起色貪纒
所纒故。五蘊色有於現法中以取爲縁趣
當來有。若住三種心者。善心可爾。有隨轉
色爲彼果故。染及無記爲有何果令彼現
前。有作是説。唯住善心。問施設論説當云
何通。答彼説身中所増長色。問若爾。彼説復
云何通。如説住此無*聞異生。由起無色
貪纒所纒故。四蘊無色。有於現法中以取
爲縁趣當來有。彼身亦有所増長色。何故
不説。有作是説。應説而不説者。當知此
義有餘。有説。起彼界纒時無増長色。是以
不説。復有説者。住三種心。問善心可爾。有
隨轉果故。餘二有何果令彼現前。答彼生
欲界者。起色界善心時。由隨轉色故。令
彼現前。起染汚心時。由有彼地空界色。在
此身中相雜住故。令彼現前。起無記心
時。由有彼地化色。令彼現前故住三種心
皆能起彼地大種
*説一切有部發智大毘婆沙論*卷第一百三
十二

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百
三十三
 五百大阿羅漢等造 
 *三藏法師玄奘奉  詔譯 
  大種蘊第五中縁納息第二之三
欲界繋大種與欲界繋大種爲幾縁。答因。
増上。因者二因。謂倶有。同類。倶生互相望
爲倶有因。前生與後生爲同類因。増上者。
謂不礙生。及唯無障。欲界繋大種與欲界
繋所造色。爲幾縁。答因。増上。因者五因。謂
生因。依因。立因。持因。養因。増上者如前説。
欲界繋所造色與欲界繋所造色爲幾縁。答
因。増上。因者二因。謂同類。異熟。増上者如
前説。欲界繋所造色與欲界繋大種爲幾
縁。答因。増上。因者一因。謂異熟。増上者如
前説
欲界繋大種與色界繋大種爲幾縁。答一増
上。増上義如前説。色界繋大種與色界繋大
種爲幾縁答因。増上。因者二因。謂倶有。同
類。増上者如前説。色界繋大種與欲界繋大
種爲幾縁。答一増上。増上義如前説
欲界繋大種與色界繋所造色爲幾縁。答一
増上。増上義如前説。色界繋所造色與色界
繋所造色爲幾縁。答因。増上。因者三因。謂
倶有。同類。異熟。増上者如前説。色界繋所
造色與欲界繋大種。爲幾縁。答一増上。増
上義如前説
欲界繋所造色與色界繋大種爲幾縁。答一
増上。増上義如前説。色界繋大種與欲界繋
所造色爲幾縁。答一増上。増上義如前説。欲
界繋所造色與色界繋所造色爲幾縁。答一
増上。増上義如前説。色界繋所造色與欲界
繋所造色爲幾縁。答一増上。増上義如前
説。色界繋大種與色界繋所造色爲幾縁。
答因。増上。因者五因。謂生等五。増上者如
前説。色界繋所造色與色界繋大種爲幾縁。
答因。増上。因者一因。謂異熟因。増上者如
前説。諸色欲界繋。彼色一切欲界繋大種所
造耶。答應作四句。有色欲界繋。非欲界繋
大種所造。謂欲界繋大種。以諸大種非所
造故。有色欲界繋大種所造。非欲界繋。謂
色不繋欲界繋大種所造。此復云何。謂一切
法智品隨轉色。及依欲界身現前類智品隨
轉色有色欲界繋。欲界繋大種所造。謂色欲
界繋。欲界繋大種所造。此復云何。謂欲界繋
有對所造色。及表所起無表。有色非欲界
繋。非欲界繋大種所造。謂色界繋大種。若色
色界繋。色界繋大種所造。若色不繋。色界繋
大種所造
諸色色界繋彼色一切色界繋大種所造耶。
答應作四句。有色色界繋。非色界繋大種
所造。謂色界繋大種。所以如前有色色界繋
大種所造。非色界繋。謂色不繋。色界繋大種
所造。此復云何。謂依色界身現前類智品隨
轉色。有色色界繋。色界繋大種所造。謂色
色界繋。色界繋大種所造。此復云何。謂色
界繋有對所造色。及有漏隨心轉無表。有色
非色界繋。非色界繋大種所造。謂欲界繋
大種。若色欲界繋。欲界繋大種所造。若色不
繋。欲界繋大種所造
諸色過去。彼色一切過去大種所造耶。答
應作四句。有色過去非過去大種所造。謂
過去大種。所以如前。有色過去大種所造。
非過去。謂色未來現在過去大種所造。此復
云何。謂未來現在表所起無表。過去大種所
造。以依過去表故。有色過去過去大種所
造。謂色過去。過去大種所造。此復云何。謂過
去一切有對所造色。隨心轉無表。表所起無
表。有色非過去非過去大種所造。謂未來
現在大種。若色未來現在。現在大種所造。若
色未來。未來大種所造
諸色未來。彼色一切未來大種所造耶。答諸
色未來大種所造。彼色一切未來。此復云何。
謂未來一切有對所造色。隨心轉無表。若表
所起無表。未來大種所造。以依未來表故。
有色未來非未來大種所造。謂未來大種若
色未來。過去現在大種所造。此復云何。謂未
來表所起無表。過去現在大種所造。以依過
去現在表故
諸色現在。彼色一切現在大種所造耶。答應
作四句。有色現在非現在大種所造。謂現
在大種若色現在。過去大種所造。此復云何。
謂現在表所起無表。過去大種所造。所以如
前。問此無表色。亦有現在所依大種。何故
不説耶。答彼是轉依。非造依故。此無表色
有二種依。一是轉依。謂現在大種。由彼力
轉故。二是造依。謂過去大種。由彼力造故。
此中但説造依。不説轉依。是故不説。能造
五因皆過去故。有色現在。大種所造非現在。
謂色未來。現在大種所造。此復云何。謂未來
表所起無表。現在大種所造。所以如前。有
色現在。現在大種所造。謂色現在。現在大種
所造。此復云何。謂現在一切有對所造色。隨
心轉無表。若現在表所起無表。現在大種所
造。以依現在表故。有色非現在。非現在
大種所造。謂過去未來大種。若色過去。未來
過去大種所造。若色未來。未來大種所造
地云何。乃至廣説問何故作此論。答欲令
疑者得決定故。謂此論中多説勝義。或有
生疑。彼作論者唯善勝義。不善世俗。爲
令彼疑得決定故。顯地界等與地等別。
故作斯論
地云何。答顯形色此是世俗想施設地謂諸
世間於顯形色。依共假想施設地名。如世
間説青黄地等。長短地等。地界云何。答堅性
觸。此是勝義能造地體
水云何。答顯形色此是世俗想施設水。謂諸
世間於顯形色。依共假想施設水名。如世
間説青黄等水。長短等水。云何水界。答濕性
觸。此是勝義能造水體
火云何。答顯形色此是世俗想施設火。謂諸
世間於顯形色。依共假想施設火名。如世
間説青黄等火。長短等火。又如梵志觀火。
頌云
    赤焔多疾疫 黄兵縁飢饉
    綵豐青退減 白黒主興滅
火界云何。答煖性觸。此是勝義能造火體。風
云何。答即風界。風界云何。答動性觸。問何故
不説世俗風耶。答世間於風無假想故。
有餘師説。世間於風亦起假想少故不説。
如世間説此有塵風。此無塵風。毘濕縛風。
吠嵐婆風。小風大風。塵輪風等
地水火風幾處所攝。乃至廣説。問何故作此
論。答欲令疑者得決定故。謂聞所説世俗
地等。便謂無體。非處所攝。非識所識。或謂假
實同一處攝。同一識識。爲除彼疑顯假地
等亦實有體但假立名。於五處中隨一處
攝。於五識中隨一識識。又顯假實不同處
攝。不同識識。由此等縁故作斯論
地水火風幾處所攝。幾識所識。答地水火一
處所攝。謂色處眼所見故。二識所識。謂眼識
意識。眼識取自相。意識取自相共相。風一
處所攝。謂觸處身所得故。二識所識謂身識
意識。取自共相如前應知。有説。此亦通
色處攝。及眼識識少故不説
地水火風界幾處所攝幾識所識。答一處所
攝謂觸處身所得故。二識所識。謂身識意識。
取自共相如前應知。問幾處和合説爲能
牽。幾處和合説爲所牽。答若有情數於有情
數。則九處能牽。九處所牽。若有情數於非有
情數則九處能牽。四處所牽。若非有情數於
非有情數。則四處能牽。四處所牽。若非有情
數於有情數。則四處能牽。九處所牽。如説
牽持運等亦爾。問幾處和合説爲能量。幾處
和合説爲所量。答四處能量。四處所量。五根
微妙非量法故。問幾處和合説爲能稱。幾處
和合説爲所稱。有作是説。四處能稱四處所
稱。有餘師説。四處能稱。重是所稱。問幾處和
合説爲能燒。幾處和合説爲所燒。有作是
説。四處能燒。四處所燒。有餘師説。煖是能燒。
四是所燒。問幾處和合説爲能斷。幾處和合
説爲所斷。有作是説。四處能斷。四處所斷。
有餘師説。堅性是能斷。四處是所斷。問幾處
和合説爲能洗。幾處和合説爲所洗。有作
是説。四處能洗。四處所洗。有餘師説。四處能
洗。色處所洗。如説洗已鮮白。或如金色。復
有説者。四處能洗。觸是所洗。如説杯盛澡
屑往某池邊。揩洗其身令去塵垢。或有
説者。四處是能洗。十二處是所洗。由洗浴
故。内十二處皆悉明淨離諸垢濁
問此四大種幾能爲災。答三。除地。問何故
地不能爲災。答非其田。非其器。乃至廣
説。有説。猛利方能爲災。地性遲鈍不能爲
災。有説。若能損壞内事。彼於外事亦能爲
災。謂斷末摩名壞内事。此唯三大。故地非
災。有説。爲壞地故立災。三大於地能燒
浸撃故説爲災。地則不爾。有説。若地亦爲
災者。應從風輪。乃至第四靜慮皆令堅固。
合爲一摶此乃成劫非謂能壞。有説。若地
能爲災者。便應壞及第四靜慮。然無諸災
壞及彼者。此中因論生論。何故彼地災不及
之。有説。即由地非災故。有説。彼地若爲
災及是則應無最上災頂。謂上三靜慮如
次能爲三災之頂。若第四靜慮災所壞者。
便更無處爲上災頂。以諸無色無方處故。
有説欲避淨居諸天。由彼更無上生義故。
若彼處所災所及者。則淨居天無有盡壽而
涅槃者。若爾云何知彼壽量。若言亦有盡
壽涅槃。是則彼地災無由起。如説若處乃至
尚餘一蟻卵在災便不壞。有説若處有内
災者便有外災。第四靜慮無内災故外災
不及。謂初靜慮内有如火尋伺故。外有火
災。第二靜慮内有如水喜悦故外有水災。
第三靜慮内有入出息風故外有風災。第四
靜慮更無内災。是故外災皆不能及
問火災起時火從何出。有作是説。世界成
時有七日輪倶時而起。持雙山後隱伏而住。
然後彼處一日輪昇。遶蘇迷盧而爲照耀。
至劫將末火災起時。餘六日輪漸次而出。由
彼勢力世界便壞。有説。世界將欲壞時。即
一日輪分爲七日。由彼勢力世界便壞。有
説即一日輪至劫將末。成七倍熱焚燒世
界。有説。七日先藏地下。後漸出現作用如
前。如是説者。諸有情類業増上力。令世界
成。至劫末時。業力盡故。隨於近處有災火
生。乃至梵宮皆被焚燎
問水災起時水從何出。有作是説。第三靜
慮邊雨熱灰水。由此乃至極光淨天皆被浸
蕩。有説。從下水輪涌出。由彼勢力世界便
壞。如是説者。諸有情類業増上力令世界
成。至劫末時業力盡故。隨於近處有災水
生。由彼因縁世界便壞
問風災起時風從何出。有作是説。第四靜
慮邊有畔喋婆大風。卒起百倶胝界。妙高
山王金輪圍等皆被傾拔。令互相撃上下翻
騰。如麨麺摶空中散滅。有餘師説。從下風
輪有猛風起。吹散世界。如是説者諸有
情類業増上力。令世界成。至劫末時業力
盡故。隨於近處有災風生。至遍淨天皆被
散壞
問三災起時一切外物。爲皆轉變順彼災耶。
有作是言。物皆變順。謂此世界火災起時。
一切外物皆悉輕燥。猶如乾草疊絮樺皮。
火纔觸時即燒即盡。若水災起一切外物。皆
將融液如沙糖等。水纔觸時隨即消壞。若
風災起一切外物。皆將離散如沙麨摶。風
纔觸時即便散壞。若爾諸法應捨自相。如
是説者。三災起時堅濕等物亦無轉變。但
由有情業増上力。令三災起能壞難壞
如是三災與所壞事。必是同分界地所攝。謂
欲界災能壞欲界。初靜慮災壞初靜慮。乃至
第三靜慮亦爾。問若爾。經説當云何通。如
説大地妙高山等皆悉洞然。風吹絶焔展轉
乃至上燒梵宮。極光淨天有生未久。於劫
成壞不善了知。見已驚恐便作是念。勿彼
火焔燒盡梵宮當復燒此。答當知彼經依
相續説。謂色界火。續欲界生。彼燒梵宮。非
欲界火水風相續准此應知
問此三災起先後云何。答火水風三如次先
後。然非三種隣次而生。謂七火災先次第起。
然後方有一水災生。如是經於七七火劫。
及七水劫。復七火災。從彼無間一風災起。故
風水劫皆次火生。火劫從三以數起故。由
此善釋遍淨天壽六十四劫。如是所説是
大劫量。一一各有八十中劫。成住壞空各二
十故。且初火劫將燒壞時。贍部洲人壽八萬
歳。安隱豐樂人衆甚多。國邑村城雞飛相及。
人多修習十善業道。從此以後捺落迦中有
情命終不復生彼。爾時已度二十住劫。二十
壞劫此爲最初。地獄有情從此漸減。乃至最
後無一爲餘。名爲地獄有情界壞。次壞傍
生。次壞餓鬼。一一壞相如地獄説。次贍部
洲諸有情壞。問傍生鬼趣先人壞者。人中所
須乳酪等味。耕馭等事如何得有。有説。由
人業増上力。有非情物似傍生現。出乳等
味作諸事業。問人身今有八萬戸虫。作
任持縁令身相續。彼時既闕身云何存。答
爾時人身法爾得住。如諸菩薩轉輪王身。
雖無諸虫而法爾住。如是説者。諸大海中
是諸傍生本所住處。若彼無有一傍生時。即
名傍生有情界壞。若傍生類人等雜居。人等
壞時彼方隨壞。鬼有情壞類此應知。然贍部
洲人趣將壞。爾時法爾有一有情。無師自思
入初靜慮。從彼定起唱如是言。此初靜慮
甚樂甚靜。展轉宣告遍贍部洲。聞者攝心皆
入初定。從此捨壽上生梵天。贍部洲中有
情漸減。乃至無一有情爲餘。名贍部洲。有
情界壞。次壞毘提訶洲。次壞瞿陀尼洲。一
一壞相如贍部説。此拘盧洲如三惡趣。無
得靜慮生梵世者。然彼壽盡必生欲天。乃
至彼處有情界盡。名北拘盧有情界壞。人趣
壞已四大王衆天。法爾有一得初靜慮。從
彼定起宣告如前。乃至彼處有情界盡。名
彼天中有情界壞。次壞三十三天。次壞夜摩
天。次壞覩史多天。次壞樂變化天。次壞他
化自在天。一一壞相如初天説。欲界有情次
第壞已。時初靜慮有一有情。法爾能入第二
靜慮。從彼定起唱如是言。第二靜慮甚樂
甚靜。如是展轉聲遍梵宮聞者攝心入第
二定。命終皆往生彼天中。初靜慮天有情漸
減。乃至無一有情爲餘。名爲梵天有情界
壞。如是欲界及諸梵宮。久遠空虚無有情
類。贍部洲等大地諸山。經歴多時天不降
雨。一切草木皆悉乾燋。更不復生乃至都
盡。久時復有第二日輪出現世間。炎赫倍熱
由此枯涸坑&T023311;泉池。乃至令其都無津潤。
久時復有第三日輪出現世間。炎赫倍熱。由
此枯竭一切江河。乃至令其都無津潤。久
時復有第四日輪出現世間。炎赫倍熱。由
此枯涸無熱惱池。即四大河所從出者。謂
殑伽信度縛芻私多。乃至令其都無津潤。久
時復有第五日輪出現世間。炎赫倍熱。由此
漸次枯涸大海。乃至令其都無津潤。久時
復有第六日輪出現世間。炎赫倍熱。由此
大地妙高山等。皆悉焦熬發煙熢&T024445;。久時復
有第七日輪出現世間。炎赫極熱。由此大
地妙高山王等。一時焔發中表烔燃。乃至梵
宮悉皆焚蕩。上從梵世下至風輪。周遍燒
燃無餘灰燼。如酥油等燒燃盡時。無有遺
餘。此亦如是。爾時欲界初靜慮中。皆悉空
虚。都無所有。二十壞劫此時已度二十空劫
從此爲初。問幾劫壞有情。幾劫壞器。有
説。十劫壞有情。十劫壞器。有説。十五劫
壞有情。五劫壞器。如是説者。十九劫壞
有情。一劫壞器。別業難轉。非共業故
如是世界壞經久時。於下空中有微風起。
二十空劫此時已度。二十成劫從此爲初。所
起微風漸廣漸厚。時經久遠盤結成輪。厚
十六億踰繕那量。廣則無數。其體堅密。假設
有一大諾健那。以金剛輪奮威懸撃。金剛
有碎風輪無損。次有雲起雨風輪上。滴
如車軸積水成輪。如是水輪於未凝結位。
深十一億二萬踰繕那。有説。廣量與風輪
等有言。狹小分百倶胝。百倶胝輪。其量皆
等。謂徑十二億三千四百半圍量三倍。謂三
十六億一萬三百五十踰繕那。此不傍流。由
有情業力。有餘師説。由風力所*摶。次於水
輪。有別風起。摶撃此水上結成金。此即金
輪厚三億二萬。水輪遂減唯深八洛叉。有説。
金輪廣如水量。有師復説。少廣水輪。次有
*雲起雨金輪上。滴如車軸經於久時。積
水浩然深過八萬。猛風攅撃寶等變生。復有
異風析令區別謂分寶土成諸山洲。分水
甘醎爲内外海。初四妙寶成蘇迷盧。挺出
海中處金輪上。謂四面如次北東南西金銀
吠琉璃頗胝迦寶。隨寶威徳色現於空。故
贍部洲空似吠琉璃色。此山出水八萬踰繕
那。水中亦然。端嚴可愛。次以金寶成七金
山。遶蘇迷盧住金輪上。在水中量同蘇迷
盧。出水相望各半半減。次以土等成四大
洲。下據金輪遶金山外。最後以鐵成輪圍
山。在四洲外如牆圍遶。出水半減第七金
山。在水量同蘇迷盧等。諸山廣量皆與出水
量同。七金山間有七内海。八功徳水盈滿
其中。七金山外有醎外海。此八大海各深
八萬。前七廣量如所遶山。第八有説。廣三
億二萬二千踰繕那。有説。更増千二百八十
七踰繕那半。蘇迷盧山有四層級。初層傍出
一萬六千。次上三層各半半減。四層相去量
各十千。有説。初層下齊水量。次二去下量各
十千。其第四層去下二萬。四層四面如妙高
山。四寶所成莊嚴殊妙。四層如次。堅手持
鬘。恒憍。四王天衆居止持雙山等七金山上。
亦有四王所部村邑。七山四級日月等天。皆
是四大王衆天攝故。欲天中此天最廣。從第
四層級復有四萬踰繕那。至蘇迷盧頂。是
三十三天住處。山頂四面各二十千。若據周
圍數成八萬。有餘師説。面各八十千。與下
際四邊其量正等。山頂四角各有一峯。其高
廣量各有五百。有藥叉神名金剛手。於中
止住守護諸天。於山頂中有城名善見。面
二千半周萬踰繕那。金城量高踰繕那半。其
地平坦眞金所成。倶用百一雜寶嚴飾。地
觸柔軟如妬羅綿。躡時齊膝隨足高下。有
微風起吹去萎華。引新妙華彌散其地。是
天帝釋所都大城。城有千門嚴飾壯麗。門
有五百青衣藥叉。勇健端嚴踰繕那量。各嚴
鎧仗防守城門。於其城中有殊勝殿。種種
妙寶具足莊嚴。蔽餘天宮故號殊勝。面二
百五十。周千踰繕那。其城四隅有四臺觀。
以金銀等四寶所成。種種莊嚴甚可愛樂。
城外四面四苑莊嚴。是彼諸天共遊戲處。一
衆車苑。謂此苑中隨天福力種種車現。二麁
惡苑。天欲戰時隨其所須甲仗等現。三雜
林苑。諸天入中所玩皆同倶生勝喜。四喜林
苑。極妙欲塵殊類皆集歴觀無厭。如是四苑
形皆正方。一一周千踰繕那量。中央各有一
如意池。面各五十踰繕那量。八功徳水盈滿
其中。隨欲妙花寶舟好鳥。一一奇麗種種莊
嚴。四苑四邊有四妙地。中間去苑各二十
踰繕那。地一一邊量皆二百。是諸天衆勝遊
戲所。諸天於彼捔勝歡娯。城外東北有
生樹。是三十三天受欲樂處。盤根深廣五踰
繕那。聳幹上昇枝條傍布。高廣量等百踰繕
那。舒葉開花妙香芬馥。順風熏滿百踰繕
那。若逆風時猶遍五十。城外西南角有大善
法堂。三十三天常於半月八日十四日十五
日。集此堂中詳辨人天。及制伏阿素洛
等。如法不如法事如是等類餘處廣説
*説一切有部發智大毘婆沙論*卷第一百三
十三


阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百
三十四
 五百大阿羅漢等造 
 *三藏法師玄奘奉  詔譯 
  大種蘊第五中縁納息第二之四
已説成立風水金輪諸海山洲地居器已。次
辨成立空居諸天大梵天等所居宮地。然
彼宮殿。有説。依空。有説。空中密雲彌布如
地。爲彼宮殿所依。外器世間。至色究竟。上
無色故不可施設。問從夜摩天至色究竟。
所依雲地其量如何。有説。從夜摩至他化
自在雲地。皆等妙高頂量色界雲地下狹上
廣。謂初二三四靜慮地。如次等彼四洲。小
千中千大千。諸世界量。有餘師説。夜摩天宮
雲地倍於妙高山頂。乃至他化自在天宮雲
地。望前展轉相倍。初二三定如次。等於小
千中千大千界量。第四靜慮其量無邊。由此
若依第四靜慮。起有身見極難除斷。以
執無邊地爲我故。問第四靜慮地。若無邊災
所不及寧非常住。答刹那無常故無此失。
有説。第四靜慮地中。宮殿所依倶無常定。
謂彼宮池隨彼諸天生時死時倶起沒故。
此説非理。所以者何。應無有情共器業故。
由此如前所説者好。諸器世間既成立已。
最初有一極光淨天。由壽業福隨一盡故。
從彼歿已生大梵宮。後諸有情亦從彼歿有
生梵輔。有生梵衆。有生他化自在天宮。
漸漸下生。乃至人趣北洲爲始。次瞿陀尼。次
毘提訶。後生贍部。次生鬼趣。次生傍生。後
生地獄。由法爾力。若處後空彼必先住。若
處先空彼必後住。若大地獄一有情生。爾時
已度二十成劫。二十住劫此爲最初。問幾劫
器世間成。幾劫有情漸住。有説。十劫器世
間成。十劫有情漸住。有説。五劫器世間成。
十五劫有情漸住。如是説者。一劫器世間成。
十九劫有情漸住
問齊幾世界倶壞倶成。有説。齊百倶胝四
大洲界。有説。無數世界倶壞倶成。云何知
然。經爲量故。如契經説。佛告苾芻我眼清
淨過於人眼。見東方等無數世界。或有正
壞。或壞已空。或有正成。或成已住。如天大
雨。滴如車軸。無間無缺此亦如是。問何故
一切世界不倶壞倶成。答以諸有情業不等
故。謂有情類。於此處所共業増長世界便
成。共業若盡世界便壞。又有情類。於彼處
所淨業若増此界便壞淨業若減此界便成。
問若諸有情。於劫將壞餘半劫。在破和合
僧。墮無間獄有中夭不。若有中夭。彼業云
感一劫壽。若不中夭。彼於劫壞寧不
稽留。如契經言。若處乃至一蟻卵在災便不
壞。況彼在耶。有作是説。彼無中夭。若爾。
彼於劫壞寧不稽留。劫欲壞時業増上力。
飄置餘界大地獄中。譬如王都有嘉喜事。
先移極罪置邊獄中。後於王都方降恩赦。
有餘師説。劫欲壞時法爾有情其心調善。於
餘重罪尚能不爲。況有破壞和合僧者。復
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]