大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545_ 五百大阿羅漢玄奘譯 ) in Vol. 27

[First] [Prev+100] [Prev] 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]阿毘達磨大毘婆沙論卷第四十

 五百大阿羅漢等造 
 *三藏法師玄奘奉  詔譯 
  結蘊第二中不善納息第一之三
瀑流。謂欲*瀑流有*瀑流見*瀑流無
明*瀑流。問此四*瀑流以何爲自性。答以
百八事自性。謂欲*瀑流以欲界二十九
自性。即貪五瞋五慢五疑四纒十。有
*瀑流以色無色界二十八事自性。即貪
十慢十疑八。見*瀑流以三界三十六事
自性。即欲色無色界各十二見。無明*瀑流
三界十五事自性。即欲色無色界各五
部無明。由此四*瀑流百八事自性
已説自性所以今當説。問何故名*瀑流
*瀑流是何義。答漂激義騰注義墜溺義是
*瀑流義。漂激義是*瀑流義者。謂諸煩惱等
激有情諸界諸趣諸生生死流轉
騰注義是*瀑流義者。謂諸煩惱等騰注有
諸界諸趣諸生生死流轉。墜溺義是
*瀑流義者。謂諸煩惱等墜溺有情
界諸趣諸生生死流轉。問若墜溺等義是*瀑
流義者。順上分結應*瀑流。彼令有情趣
上生故。答順上分義異*瀑流義。謂依界地
順上分結。彼令有情趣上界地故。依
脱道立爲*瀑流。雖有頂而令有情沈
沒生死。不解脱及聖道故。尊者妙音亦
是説。雖久生上而爲*瀑流之所漂溺
退善品故。尊者左受作是説。此中増上
數行煩惱如*瀑流故説名*瀑流。問何故別
見爲*瀑流。軛取而不別立見漏耶。
脇尊者言。佛知諸法性相勢用。若法堪
別建立者則別立之。若不爾者便總建立。
復次諸見輕躁行相猛利於留住義隨順
故。與餘遲鈍煩惱合立爲欲有漏。與漂激
義相隨順是故別立*瀑流。軛取如一車
等駕以二牛性倶躁急車等必壞。若彼二牛
一遲一疾互相制御便無所損。故不別立
見漏。復次見性躁動順離染法
。是故與餘遲鈍煩惱合立爲漏。於漂激
其義相順故別立爲*瀑流軛取。問若見
躁動順離染法立爲*瀑流軛取
*瀑流等順沈溺故。答爲外道著諸見
故別立諸見*瀑流等。謂諸外道隨
邪推求境。便於生死轉復沈溺無
。譬如老象陷溺淤泥隨動其身轉復沈
。分別論者説四漏。謂欲漏有漏見漏無
明漏。於彼論宗問答
四軛。謂欲軛有軛見軛無明軛。此軛自性
*瀑流説而義有異。謂漂溺義是*瀑流義。
和合義是軛義。謂諸有情爲四*瀑流所
已。復爲四軛和命繋礙便能荷擔生死
重苦捶牛之轅軛勒以鞦鞅
重載。故一切處説*瀑流已即便説軛義
相隣故。有四取。謂欲取見取戒禁取我語取。
問此四取以何爲自性。答以百八事
。謂欲取以欲界三十四事自性。即貪
五瞋五慢五無明五疑四纒十。見取以三界
三十事自性。即欲色無色界見各有十。戒
禁取以三界六事自性。即欲色無色界戒
禁取各二。我語取以色無色界三十八事
自性。即貪十慢十無明十疑八。由此四取
百八事自性。已説自性所以今當説。問
何故名取。答以三事故説名爲取。一執持
故。二收採故。三選擇故。又以二事故名爲
取。一能熾然業。二行相猛利。能熾然業者。
取令五趣有情業火恒熾然故。行相猛利者。
諸取行相極勇捷故。問取是何義。答薪義是
取義。如薪故火得熾然。有情亦爾。煩惱
縁業得熾盛。復次纒裹義是取義。如
繭自纒自裹。乃至於中而自取死。有情
亦爾起諸煩惱自纒自裹而於其中
慧命。展轉乃至墮諸惡趣。復次傷害義是取
義。如利毒刺數刺其身身便損壞。有情亦
爾。煩惱毒刺數刺法身法身便壞。問何故無
明別立漏。*瀑流軛而不立取耶。脇尊者
言。佛知諸法性相勢用。若於此中別立
者則別立之。若不爾者便總揵立故不
責。復次前説以三事故名取。謂執持收採
選擇。無明雖前二而無第三故不
。以無明愚暗不擇法故。復次前説
二事故名取。謂能熾然業及行相猛利。
無明雖能熾然業而非行相猛利故不
立取。以無明遲鈍不了法故。問何故
五見中四見合立爲見取。一見別立爲戒禁
耶。脇尊者言。佛知諸法性相勢用。若於
見中別立者則別立之。若不爾者便總
建立故不責。復次前説以二事故名取。
謂能熾然業及行相猛利。五趣有情由戒禁
取熾然諸業等餘四見故別立取。尊者妙音
是説。五趣有情由戒禁取熾然諸業勢
用速疾尤重親近。過餘四見故別立取。復
次以戒禁取違逆聖道離解脱故別
。違逆聖道者。由戒禁取捨眞聖道。妄
種種非理苦行能得清淨。如飮食
杵面隨日轉服氣服水。或唯噉果。或
但食菜。或著弊衣或全露體。執是等能
清淨。遠離解脱者。如如修行苦行邪道如
是如是遠離解脱。復次以戒禁取欺誑内
外二道故別立取。欺誑内道者。如洗淨
受持十二杜多功徳能證清淨。欺誑外道者。
種種即前所説非理苦行能得清淨。尊
者妙音亦作是説。此戒禁取現見生苦如
熾火。欺誑二道惑嬰兒故別立取。問何
故名我語取。爲行相。爲所縁。若以
行相薩迦耶見應我語取我行相轉故。
若以所縁諸法無我如何可我語取耶。
答不行相所縁我語取。有
故。然欲界煩惱除見立欲取。色無色界煩
惱除見立我語取。問何故爾耶。答欲界煩惱
婬欲轉境界轉衆具轉他身
故立欲取。色無色界煩惱與彼相違依
内起故立我語取。復次欲界煩惱感内身
時。須婬欲境界衆具第二故立
欲取。色無色界煩惱感内身時。與彼相違
故立我語取。復次欲界煩惱感内身時。*唯
非定多因外門外事故立欲取。色無色界
煩惱感自身時。*唯依於定多因内門内事
故立我語取。復次欲界煩惱不得廣
大身形長久壽量故立欲取。色無色界煩惱
能感得廣大身形。如色究竟天身長萬六千
踰繕那。亦能感得長久壽量。如非想非非想
處壽八萬大劫。故彼煩惱立我語取。問何故
欲漏*瀑流軛取亦攝諸纒有漏等中全不
彼。有作是説。有漏乃至我語取中亦攝
諸纒。品類足説。云何有漏謂色無色界除
諸餘結縛隨眠隨煩惱纒。是名有漏。有
*瀑流軛及我語取亦應纒。應是説
上界纒少不自在故不説爲有漏。乃至我語
取欲界雖多而見所斷不具足故不自在故
但總説十纒説五部。問諸煩惱垢何
故不説爲漏等耶。有作是説。彼亦説
欲漏等中。品類足説。云何欲漏。謂欲界除
無明諸餘結縛隨眠隨煩惱纒。是名欲漏
至廣説。隨煩惱者即煩惱垢。應是説。煩
惱垢麁不堅住故不漏等。不信懈怠放
逸亦由輕微故不漏等。如契經説。如
是四取無明爲因無明爲集是無明類從
生。問餘經皆説愛爲取縁此經何故作
是説。答依近因故説愛爲取縁。依
故説無明取因等。如近因遠因
彼現前不現前此衆同分餘。衆同分應
亦爾。復次依同類因故説愛爲取縁。依
類遍行因故説無明取因等。復次爲
外道虚妄僻執故説無明取因等。謂諸
外道雖居家。無取無積勤修苦行。而由
無智著諸見趣險惡道出期。故説
無明取因等。問愛即攝在欲取等中
故乃説愛爲取縁。答即貪隨眠初起名愛。
後増名取。故不相違。復次即貪隨眠下品名
愛。中上名取故不相違
四身繋。謂貪欲身繋瞋恚身繋戒禁取身
繋。此實執身繋。問此四身繋以何爲自性
答以二十八事自性。謂貪欲瞋恚身繋各
欲界五部爲十事。戒禁取身繋三界各二部
六事此實執身繋三界各四部爲十二
。由此四身繋以二十八事自性。已説
自性所以今當説。問何故名身繋。身繋是
何義。答縛身義結生義是身繋義。縛身義是
身繋義者。謂此四種於生死中有情身
等縛遍縛。如集異門説。貪欲身繋未斷未
遍知故。於彼彼身彼彼形彼彼所得。自體爲
因爲縁爲縛爲等縛遍縛結相續
結鬘師或彼弟子。取種種花置一處
縷結作種種花鬘。縷與花鬘因爲
縛爲等縛遍縛結相續。餘三身繋
廣説亦爾。結生義是身繋義者。如契經説。三
事合故得母胎。一者父母倶有染心。二者
其母無病値時。三者健達縛正現在前。爾時
健達縛愛恚二心展轉現在前方得結生故。
結生義是身繋義。問若縛身等義是身繋義
者。餘煩惱等亦有此義何故不立爲身繋
耶。有作是説。此是世尊觀所化者餘略
。脇尊者言。佛知諸法性相勢用。若法堪
任立身繋者則便立之。若不爾者則不
故不責。尊者妙音作是説。佛知
四縛有情身等縛遍縛勢用速疾尤重親近
餘煩惱。是故偏立。復次此四身繋縛二部
餘煩惱。是故偏立。謂初二身繋縛
家者身餘煩惱。後二身繋縛出家者身
餘煩惱。如在家出家室宅室宅
攝受攝受。有積聚積聚。有眷屬
眷屬。無遠離遠離。應知亦爾。復次此
四身繋縛三界身餘煩惱。是故偏立。謂
初二身繋縛欲界身餘煩惱。後二身繋
色無色界身餘煩惱。復次此四身繋
諍根餘煩惱。是故偏立。謂初二身
繋起愛諍根。後二身繋起見諍根。如契經
。執瓶持杖梵志詣大迦多衍那所
言。何因何縁刹帝利與刹帝利諍。婆羅
門與婆羅門諍。吠舍與吠舍諍。戌達羅與
戍達羅諍。尊者答言。彼由貪瞋愛諍根故。
互興鬪諍。梵志復言。何因何縁諸出家者無
室宅攝受積聚面相鬪諍。尊者答言。彼
戒禁取及此實執見諍根故互興鬪諍
二諍根。二邊二箭二戲諍二我執應
亦爾。復有説者。此中現門現略現入故但説
四。謂諸煩惱或*唯見所斷。或通見修所斷
若説後二身繋。當知總説*唯見所斷者。若
初二身繋。當知總説見修所斷。復
次諸煩惱或是遍行或非遍行。若説後二身
。當知總説是遍行者。若説初二身繋。當
知總説非遍行者。復次諸煩惱或是見性或
非見性。若説後二身繋。當知總説是見性
。若説初二身繋。當知總説非見性者。復
次諸煩惱或*唯異生現行。或通異生聖者現
。若説後二身繋。當知總説*唯異生現行
。若説初二身繋。當知總説異生聖者
現行者。復次諸煩惱或歡行相轉。或慼行相
轉。若説瞋恚身繋。當知總説慼行相轉者。
若説餘三身繋。當知總説歡行相轉者。復
次諸煩惱或唯欲界繋。或通三界繋。若説
初二身繋。當知總説*唯欲界繋者。若説
二身繋。當知總説通三界繋者。故爲現門
現略現入。契經但説四種身繋
五蓋。謂貪欲蓋瞋恚蓋惛沈睡眠蓋掉擧
惡作蓋疑蓋。問此五蓋以何爲自性。答以
欲界三十事自性。謂貪欲瞋恚各欲界
五部爲十事。惛沈掉擧各三界五部通不善
無記。*唯不善者立蓋爲十事。睡眠*唯欲界
五部通善不善無記。*唯不善者立蓋爲
。惡作*唯欲界修所斷通善不善。*唯不善
者立蓋爲一事。疑通三界四部不善無
。*唯不善者立蓋爲四事。由此五蓋
欲界三十事自性。問蓋有何相。尊者世
友作是説自性即相。相即自性。以一切
法自性與相不相離故。復次耽求諸欲
貪欲相。憎恚有情是瞋恚相。身心沈沒是惛
沈相。身心躁動是掉擧相。令心昧略是睡眠
相。令心變悔是惡作相。令心行相猶豫不
決是疑相。已説蓋自性及相。所以今當説。
問何故名蓋。蓋是何義。答障義覆義破義壞
義墮義臥義是蓋義。此中障義是蓋義者。謂
聖道及障聖道加行善根故名爲蓋。覆
義乃至臥義是蓋義者。如契經説。有五大
種子雖小。而枝體大覆餘小樹。令枝體
等破壞墮臥不花果。云何爲五。一名
折那。二名劫臂怛羅。三名阿濕縛健陀。四
鄔曇跋羅。五名諾瞿陀。如是有情欲界
心樹。爲此五蓋之所覆故。破壞墮臥不
長七覺支花四沙門果故。覆等義是蓋
義。問若障聖道及障聖道加行善根是蓋
義者。餘煩惱等亦有此義。世尊何故不
蓋耶。有作是説。此是世尊爲所化者
略説。脇尊者言。佛知諸法性相勢用
者便立爲蓋。無蓋相者則不之故不
責。尊者妙音作是説。佛知此五能障
聖道及障聖道加行善根。勢用捷速尤重親
近過所餘法故偏立蓋。復次如是五蓋因
時果時倶能爲障故偏立蓋。因時爲障者。
此五隨一現在前時。心尚不有漏善無
。何況聖道。果時爲障者。由此五蓋墮
惡趣。便總障礙一切功徳
復次如是五蓋欲界有情多數現起行相微
細。餘煩惱等則不是。故偏立蓋。謂慢見
等欲界有情起者甚少。如地獄等豈能起
我所受苦勝他苦傍生趣中如蝦蟇等
愚癡闇劣豈能發起諸惡見趣。是故尊者妙
音説曰。諸餘煩惱雖聖道。而此五種數數
現行行相微細是故偏立。復次此五障定及
定果。勝餘煩惱故偏立蓋。復次此五能
三界離染九遍知道四沙門果。勝餘煩惱
故偏立蓋復次貪欲令諸欲。瞋恚
諸惡。惛沈睡眠令毘鉢舍那
掉擧惡作令奢摩他。彼由此離諸欲
法及毘鉢舍那奢摩他故。便爲疑箭
壞其心。爲諸惡不善業果。爲邪。
斯造作種種惡業。是故偏立此五蓋。
復次貪欲瞋恚破壞戒蘊。惛沈睡眠破壞慧
。掉擧惡作破壞定蘊。彼由壞此三蘊
故。便爲疑箭壞其心。爲諸惡不善業
果爲有*邪。因斯造作種種惡業。是故
偏立此五。爲蓋。復次貪欲瞋恚障礙戒蘊
惛沈睡眠障礙慧蘊。掉擧惡作障礙定蘊。彼
礙此三蘊故。便爲疑箭壞其心。爲
諸惡不善業果。爲有*邪。因斯造
種種惡業。是故偏立此五蓋如
礙三蘊。破壞障礙三學三修三淨亦爾。
復有説者。此中現門現略現入。是故但立
蓋。謂煩惱等或*唯一部。或通四部。或
五部。若説惡作知總説*唯一部者
若説疑蓋知總説四部。若説
蓋當知總説五部。復次諸煩惱等或
*唯見所斷。或*唯修所斷。或通見修所斷
若説疑蓋知總説*唯見所斷者。若説
惡作知總説*唯修所斷者。若説餘蓋
知總説見修所斷者。復次諸煩惱等或是
隨眠。或非隨眠。若説貪欲瞋恚疑蓋。當
總説是隨眠者。若説惛沈睡眠掉擧惡作。當
知總説非隨眠者。復次諸煩惱等或是遍行。
或非遍行或通二種。若説疑蓋知總説
是遍行者。若説貪欲瞋恚惡作。當知總説
非遍行者。若説惛沈掉擧睡眠。當知總説
二種者。復次諸煩惱等或*唯異生現行。
或通異生聖者現行。若説疑惡作蓋。當
總説*唯異生現行者。若説餘蓋知總説
異生聖者現行者。復次諸煩惱等或歡行
相轉。或慼行相轉或通二種。若説貪欲
知總説歡行相轉者。若説瞋恚惡作疑蓋
知總説慼行相轉者。若説惛沈睡眠掉
。當知總説通二種者。故爲現門現略現
。契經但立此五蓋。問蓋名有五體有
幾耶。答體有七種。謂貪欲蓋名體倶一。瞋
恚疑蓋應知亦爾。惛沈睡眠蓋名一體二。掉
擧惡作蓋應知亦爾。如名對體。名施設對
體施設。名異相對體異相。名異性對體異
。名分別對體分別。名覺慧對體覺慧。應
知亦爾。問何故貪欲瞋恚疑一一別立蓋。惛
沈睡眠掉擧惡作二二合立蓋耶。脇尊者言。
佛知諸法性相勢用。若法堪任別立蓋者則
別立之。若不爾者便共立蓋故不責。復
次若是隨眠亦纒性者各別立蓋。若是纒性
隨眠者二共立蓋。復次若是圓滿煩惱性
者各別立蓋。若非圓滿煩惱性者二共立
蓋。結縛隨眠隨煩惱纒五義具足者名圓滿
煩惱。復次以三事名共立蓋。謂一食故。
一對治故。等荷擔故。此中一食一對治者。謂
貪欲蓋以淨妙相食。不淨觀爲對治。由
此一食一對治故別立一蓋。瞋恚蓋以可憎
食。慈觀爲對治。由此一食一對治
別立一蓋。疑蓋以三世相食。縁起觀
對治。由此一食一對治故別立一蓋。惛
沈睡眠蓋以五法食。一&MT02774;憒。二不樂。三
頻欠。四食不平性。五心羸劣性。以毘鉢舍
對治。由此同食同對治故共立一蓋
掉擧惡作蓋以四法食。一親里尋。二國
土尋。三不死尋。四念昔樂事。以奢摩他爲
對治。由此同食同對治故共立一蓋。等荷擔
者。貪欲瞋恚疑一一能荷一蓋重擔故別立
蓋。惛沈睡眠二二能荷一蓋重擔故共立
蓋。如城邑中一人能辦一所作者則令
。若二能辦一所作者則令共辦。又如
梁強者用一弱者用二此亦如是。問何縁
五蓋次第如是。答如是次第於文於説倶
隨順故。復次如是次第授者受者倶隨順故。
復次五蓋如是次第生故。世尊如是次第而
説。是故尊者世友説曰。得可愛境便生
。失可愛境次生瞋恚。失此境已心便羸
弱。次生惛沈。由惛沈故心便憒悶。次生
。從彼覺已次生掉擧。既掉擧已次生
。從惡作後復引生疑。由此五蓋次第如
是。問佛説五蓋差別有十。云何分五爲
耶。答以三事故分五爲十。一内外故。二
自體故。三善惡故。内外者。謂有貪欲蓋
内而起。有貪欲蓋外而起故成二蓋。有
瞋恚蓋是瞋自體。有瞋恚蓋是瞋因縁故成
二蓋。自體者。謂有惛沈蓋。有睡眠蓋。有
擧蓋。有惡作蓋。二分成四。善惡者。謂疑於
善惡分成二蓋故。由三事五爲十。此
十一一能障通慧菩提涅槃故名爲蓋。問七
隨眠中慢無明見。世尊何故不蓋耶。答慢
蓋者能隱覆心故名爲蓋。慢能策心令
心高擧故不蓋。無明所以不蓋者等
荷擔故説名爲蓋。無明隱覆行相轉故。荷擔
偏重不順等義故不立。在此蓋類中見非
蓋者能滅慧故説名爲蓋。見即是慧不可自
性還滅自性故慧非蓋。問因論生論蓋能總
有爲善法。何故但説蓋滅慧耶。答以
故但説滅慧。即總説滅有爲善法勝尚
能滅。況餘劣者。如人能伏千人敵。諸餘
劣者豈不伏。問色無色界諸煩惱等何故
蓋。答彼無蓋相故不立蓋。復次蓋能障
礙三界離染四沙門果九遍知道。色無色界
諸煩惱等無是能故不蓋。復次蓋能
礙定及定果。色無色界諸煩惱等無
故不蓋。復次蓋能障礙三道三根三
種律儀三種菩提三慧三蘊三學三修三淨
色無色界諸煩惱等。無是能故不蓋。
三道者。謂見道修道無學道。三根者。謂未知
當知根已知根具知根。三種律儀者。謂別解
脱律儀。靜慮律儀。無漏律儀。三種菩提者。謂
聲聞菩提。獨覺菩提。無上菩提。三慧者。謂聞
所成慧。思所成慧。修所成慧。三蘊者。謂戒蘊
定蘊慧蘊。三學三修三淨亦爾。復次蓋*唯不
善。色無色界諸煩惱等皆是無記。故不
蓋。問因論生論。何故*唯立不善蓋非
無記耶。答障善法聚故名爲蓋。由此蓋者
*唯是不善。如契經説善法聚者。謂四念住
近障此者。謂惡法聚。惡法聚者。即是五蓋。
尊者妙音亦作是説。雖諸煩惱障聖道
皆應蓋。而爲有情深厭離故*唯説不善
問無慚無愧既*唯不善遍與一切不善心
何故非蓋。有作是説。此是世尊爲受化者
餘略説。脇尊者言。佛知諸法性相勢用
若法堪任立爲蓋者則便立之。若不爾者
立爲蓋故不責。尊者世友作是説
無慚無愧雖一切不善心倶*唯是不善
而造惡時無羞無恥於所造惡諸巧便
障覆義顯了故不立爲蓋。尊者妙音
亦作是説。無慚無愧雖所作不善業中
勢用増上。而於障覆義不顯了故不蓋。
尊者佛陀提婆説曰。無慚無愧雖戒蘊。而
彼勢用不貪瞋。雖定蘊而彼勢用不
掉擧及以惡作。雖慧蘊而彼勢用不
惛沈及以睡眠故不蓋。問嫉慳二結
何故非蓋。答亦應蓋而不説者。當知此
是有餘之説。有作是説。此是世尊爲受化
簡略而説。脇尊者言。佛知諸法性相勢
。堪蓋者則便立之。若不爾者不立爲
蓋故不責。尊者世友作是言。嫉慳二
種惱亂二趣。及與出家在家二衆故立爲
結。然於障覆義増強故不蓋。尊者
妙音亦作是説。嫉慳二結蓋義不顯故不
蓋。尊者覺天作是説。嫉慳二結障戒定
勢用不貪欲蓋等故不蓋。問忿覆
二纒何故非蓋。答亦應蓋而不説者。當
知此是有餘之説。有作是説。此是如來爲
所度生簡略之説。脇尊者言。佛知諸法性相
勢用堪蓋者則便立之。不立者便不
蓋故不責。尊者世友作是説。忿覆
二纒於覆心義不顯了故不蓋。尊者
妙音亦作是説。忿覆二纒於障覆義
上故不立爲蓋。尊者覺天作是説。忿覆
二纒障戒蘊等勢用。不貪欲蓋等故不
蓋。西方諸師作是説。忿覆二種無
別體故不別立蓋。問六煩惱垢何故非蓋。
答亦應蓋而不説者。當知此是有餘之
説。有作是説。此是如來爲所度生簡略之
説。脇尊者言。佛知諸法性相勢用堪
者則便立之。不立者便不蓋故不
責。尊者世友作是言。六煩惱垢行相麁
動不順蓋義故不蓋。尊者妙音亦作
。六煩惱垢不順蓋相故不蓋。微細數行
是蓋相故。尊者覺天作是説。六煩惱垢
戒定慧勢用。不貪欲蓋等故不
蓋。如契經説。無明蓋所覆愛結所繋縛
。倶感得如是有識身。問無明能覆亦能縛
愛結能縛亦能覆。何故但説無明所覆愛結
耶。答倶應二而不説者。應知彼是有
餘之説。復次欲所説義易解故。以種種
語種種文説。復次彼經欲二門二略二階
蹬二明二炬二文二影。如説。無明所覆
愛結亦應爾。如説。愛結所縛無明亦應爾。
二門乃至二影互相顯照故作是説
復次先作是説。覆是蓋義無餘煩惱覆障慧
無明。是故但説無明所覆。縛是結
義無餘煩惱繋縛有情轉生死愛結
。是故但言愛結所縛。諸有情類無明所
盲。愛結所縛。不入究竟涅槃。此中應
二狂賊喩。昔有二賊恒在嶮路。若捉
一坌其眼。一縛手足。彼人既盲復被
逃避。有情亦爾。無明所盲。愛結所
縛。不入究竟涅槃。流轉生死恒受
苦惱。尊者妙音亦作是説。無明所盲。愛結
縛。便容作惡不善業。復次依増上義
故作是説。謂無明覆用増上。愛結縛用増上。
復次依多分義故作是説。謂無明多分能覆
愛結多分能縛
*説一切有部發智大毘婆沙論*卷第四十八阿毘達磨大毘婆沙論卷第四十

 五百大阿羅漢等造 
 *三藏法師玄奘奉  詔譯 
  結蘊第二中不善納息第一之四
五結。謂貪結瞋結慢結嫉結慳結。問此五
結以何爲自性。答以三十七事自性。謂
貪結慢結各三界五部爲三十事瞋結欲界
五部爲五事。嫉結慳結各欲界修所斷爲
。由此五結以三十七事自性。已説
性所以今當説。問何故名結。結是何義。答
繋縛義合苦義雜毒義是結義。此廣如上三
結中説。問何故但立此爲結耶。答亦應
餘而不説者。當知此是有餘之説。有作
。此是世尊爲所化者簡略而説。脇尊者言。
佛知諸法性相勢用。堪結者則建立之
立者便不建立故不責。尊者世友
是説。此中但説色等事自相煩惱
心爲結。貪瞋慢三唯是迷事自相煩惱
故立爲結。五見及疑*唯是迷理共相煩惱。
無明雖復通迷理事。而多迷理故不結。
嫉慳二纒亦但迷事惱亂。二部及二趣故過
患多故亦立爲結。餘纒及垢無是事
結尊者妙音亦作是説。此五於
心過重故立爲結。尊者覺天作是説。此
五於事數數現行惱亂自他過患尤重故立
結。餘煩惱等無是事故不結。有
五順下分結。謂貪欲順下分結。瞋恚順下分
結。有身見順不分結。戒禁取順下分結。疑順
下分結。問此五順下分結以何爲自性。答
三十一事自性。謂貪欲瞋恚順下分
結。各欲界五部爲十事。有身見順下分結三
界見苦所斷爲三事。戒禁取順下分結三界
各見苦道所斷爲六事。疑順下分結三界各
四部爲十二事。由此五順下分結以三十一
自性。已説自性所以今當説。問何故
順下分結。順下分結是何義耶。答如是五
結下界現行下界所斷結。下界生取。下界等
流異熟果故。名順下分結。下界者。謂欲界。
問若爾一切煩惱皆是下界現行。身在欲界
一切煩惱皆容起故。六十四隨眠是下界所
斷。欲界三十六。非想非非想處二十八。*唯
欲界方能斷故三十六隨眠結下界生。欲
界三十六隨眠一一現在前。皆令欲界生相
故。三十四隨眠能取下界等流異熟果。欲
界三十四隨眠是不善能爲異熟因故。二隨
眠*唯能取下界等流果。欲界有身見邊執見。
是無記故不異熟果。如是一切煩惱
皆應順下分結。世尊何故*唯説此五
順下分結餘煩惱耶。答亦應餘而不
説者。當知此是有餘之説。有作是説。此是
世尊爲所化者簡略而説。脇尊者言。佛知
諸法性相勢用。若法堪順下分結則建
立之。若不堪者便不建立故不責。尊者
妙音作是説。佛知此五下界現行。下界
所斷結。下界生取。下界果。勢用捷速尤重親
近過餘煩惱。故偏立爲順下分結。復次下
二種。謂界下有情下。界下者。謂欲界。有
情下者。謂異生。由初二結過患重故不
欲界。由後三結過患重故不異生。故*唯
此五順下分結。復次下有二種。謂地
下有情下。地下。謂欲界。有情下。謂異生。由
初二結過患重故不下地。由後三結過
患重故不下有情故。但説此五順下
分結。復次此五於彼欲界有情。猶如獄卒及
防邏者。故偏立爲順下分結。謂初二結猶如
獄卒。後之三結如防邏者。如罪人
牢獄。有二獄卒禦之輒出。復
三人常爲防邏。彼人設以親友財力
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]