大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

阿毘曇八犍度論 (No. 1543_ 迦旃延子僧伽提婆竺佛念譯 ) in Vol. 26

[First] [Prev+100] [Prev] 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

T1543_.26.0874a01: 極少十一。不定若極多十九若極少八。閻浮
T1543_.26.0874a02: 提拘耶尼弗于逮亦復如是。鬱單曰若極多
T1543_.26.0874a03: 十八若極少十三。四天王身若極多十九若
T1543_.26.0874a04: 極少十七。三十三天炎天兜術天化自在天
T1543_.26.0874a05: 他化自在天亦復如是。梵加夷天若極多十
T1543_.26.0874a06: 六若極少十五。光音天亦復如是。遍淨天若
T1543_.26.0874a07: 極多十六若極少十四。果實天若極多十六
T1543_.26.0874a08: 若極少十三。中陰若極多十九若極少十三。
T1543_.26.0874a09: 無色若極多十一若極少八。堅信堅法若極
T1543_.26.0874a10: 多十九若極少十三。信解脱見到若極多十
T1543_.26.0874a11: 九若極少十一。身證慧解脱倶解脱若極多
T1543_.26.0874a12: 十八若極少十一。眼根得斷智時到色愛盡。
T1543_.26.0874a13: 五根得斷智耳鼻舌身根亦復如是。意根得
T1543_.26.0874a14: 斷智時到無色愛盡。八根得斷智命根護根
T1543_.26.0874a15: 信精進念定慧根亦如是。男根女根得斷智
T1543_.26.0874a16: 時到欲愛盡。四根得斷智苦根憂根亦復如
T1543_.26.0874a17: 是。樂根得斷智時到遍淨愛盡。即彼樂根得
T1543_.26.0874a18: 斷智。喜根得斷智時到光音愛盡。即彼喜根
T1543_.26.0874a19: 得斷智。眼根盡作證時到色愛盡。五根盡作
T1543_.26.0874a20: 證得阿羅漢。十九根盡作證。耳鼻舌身根亦
T1543_.26.0874a21: 復如是。意根盡作證時得阿羅漢。十九根盡
T1543_.26.0874a22: 作證。命根護根信精進念定慧根亦復如是。
T1543_.26.0874a23: 男根女根盡作證時到欲愛盡。四根盡作證
T1543_.26.0874a24: 得阿羅漢。十九根盡作證。苦根憂根亦復如
T1543_.26.0874a25: 是。樂根盡作證時到遍淨愛盡。即彼樂根盡
T1543_.26.0874a26: 作證得阿羅漢。十九根盡作證也。喜根盡作
T1543_.26.0874a27: 證時到光音愛盡。即彼喜根盡作證得阿羅
T1543_.26.0874a28: 漢。十九根盡作證也
T1543_.26.0874a29: 阿毘曇更樂品第二十九竟梵本一百四十一
首盧秦言一千九
T1543_.26.0874b01: 百一
T1543_.26.0874b02: 阿毘曇八犍度論卷第二十
T1543_.26.0874b03:
T1543_.26.0874b04:
T1543_.26.0874b05:
T1543_.26.0874b06: *阿毘曇*八犍度論卷第二十二
T1543_.26.0874b07:   *迦旃延子造
T1543_.26.0874b08:  *符秦罽賓三藏僧伽提婆
T1543_.26.0874b09: 共竺佛念     譯 
T1543_.26.0874b10:   *根度始心跋渠第四
T1543_.26.0874b11: 一切衆生當言始心興始心住始心滅乎。諸
T1543_.26.0874b12: 心有欲諸心無欲。此心當言始興始住始滅。
T1543_.26.0874b13: 有瞋恚無瞋恚有癡無癡。有染汚無染汚有
T1543_.26.0874b14: 亂無亂。有怠無怠有小有大。有脩不脩有三
T1543_.26.0874b15: 昧無三昧。諸心不解脱諸心解脱。此心當言
T1543_.26.0874b16: 始興始住始盡壽當言與心迴不與*心迴
T1543_.26.0874b17: 耶。當言順迴。當言始生住。又世尊言
T1543_.26.0874b18: 人命消盡。如小河水。諸衆生恒。壽彼壽盡。云
T1543_.26.0874b19: 何盡耶。入無想定滅盡定。壽行當言迴不迴
T1543_.26.0874b20: 入。無想定幾根盡。何繋心心法盡。無想三昧
T1543_.26.0874b21: 起幾根現在前。何繋心心法現在前。入滅盡
T1543_.26.0874b22: 定幾根盡。何繋心心法盡。滅盡三昧起幾根
T1543_.26.0874b23: 現在前。何繋心心法現在前。生無想衆生幾
T1543_.26.0874b24: 根滅。何繋心心法滅。幾根現在前。何繋心心
T1543_.26.0874b25: 法現在前。無想衆生沒幾根滅。何繋心心法
T1543_.26.0874b26: 滅。幾根現在前。何繋心心法現在前。無想衆
T1543_.26.0874b27: 生當言想生。當言無想生耶。又世尊言。想生
T1543_.26.0874b28: 彼衆生彼處沒彼想滅。彼衆生彼處沒爲不
T1543_.26.0874b29: 滅住。何處滅此想。此想當言善耶。爲無記耶。
T1543_.26.0874c01: 此想幾使所使幾結所繋。又世尊言。一切衆
T1543_.26.0874c02: 生由食存。無想衆生何食乎。眼根攝幾根。乃
T1543_.26.0874c03: 至無知根攝幾根。信力乃至慧力。念覺意乃
T1543_.26.0874c04: 至護覺意。等見乃至等定。法智乃至道智。空
T1543_.26.0874c05: 無相願三昧攝幾根乎。意根幾根相應。乃至
T1543_.26.0874c06: 無知根幾根相應耶。信力乃至慧力。念覺意
T1543_.26.0874c07: 乃至護覺意。等見乃至等定。法智乃至道智。
T1543_.26.0874c08: 空無相願三昧幾根相應乎。欲界沒生欲界
T1543_.26.0874c09: 幾根滅。滅何繋心心法耶。幾根現在前何繋
T1543_.26.0874c10: 心心法現在前。欲界沒生色界。欲界沒生無
T1543_.26.0874c11: 色界。色界沒生色界。色界沒生欲界。色界沒
T1543_.26.0874c12: 生無色界。無色界沒生無色界。無色界沒生
T1543_.26.0874c13: 欲界。無色界沒生色界。幾根滅滅何繋心心
T1543_.26.0874c14: 法。幾根現在前。何繋心心法現在前。阿羅漢
T1543_.26.0874c15: 般泥洹幾根最後滅耶。此章義願具演説
T1543_.26.0874c16: 一切衆生當言始心興始心住始心滅。答曰。
T1543_.26.0874c17: 如是。諸心有欲諸心無欲。此心當言始興始
T1543_.26.0874c18: 住始滅。答曰。如是。有瞋恚無瞋恚有癡無癡。
T1543_.26.0874c19: 有染汚無染汚有亂無亂。有怠無怠有小有
T1543_.26.0874c20: 大。不脩脩不定定。諸心無解脱諸心解脱。此
T1543_.26.0874c21: 心當言始興始住始滅耶。答曰。如是。壽當
T1543_.26.0874c22: 言與心迴耶。爲不與心迴。答曰。壽當言不與
T1543_.26.0874c23: 心迴。當言順迴始生住耶。答曰。欲界衆生。不
T1543_.26.0874c24: 入無想三昧滅盡三昧則順迴。若入無想定滅
T1543_.26.0874c25: 盡定。及色無色界天當言始生住。又世尊言」
T1543_.26.0874c26: 人命消盡。如小河水。諸衆生恒。壽彼壽盡。云
T1543_.26.0874c27: 何知彼壽盡。答曰。世盡劫盡入無想三昧滅
T1543_.26.0874c28: 盡三昧。壽行當言順迴當言住耶。答曰。當言
T1543_.26.0874c29: 住。入無想三昧幾根盡。答曰。七。何繋心心
T1543_.26.0875a01: 法滅。答曰。色界繋。無想三昧起幾根現在前。
T1543_.26.0875a02: 答曰七。何繋心心法現在前。答曰。色界繋。入
T1543_.26.0875a03: 滅盡三昧幾根盡。答曰七。何繋心心法盡。答
T1543_.26.0875a04: 曰。無色界繋。滅盡三昧起幾根現在前。答曰。
T1543_.26.0875a05: 或七

或八加已
知根
有漏心七。無漏心八。何
T1543_.26.0875a06: 繋心心法現在前。答曰。或無色界繋或不繋。
T1543_.26.0875a07: 生無想天幾根盡。答曰。八情*意
命*護
何繋心心
T1543_.26.0875a08: 法盡。答曰。色界繋。幾根現在前。答曰八。何
T1543_.26.0875a09: 繋心心法現在前。答曰。色界繋。無想衆生沒
T1543_.26.0875a10: 幾根盡。答曰八。何繋心心法盡。答曰。色界繋。
T1543_.26.0875a11: 幾根現在前。答曰。或八或九或十。無形八。一
T1543_.26.0875a12: 形九加女
或男
二形十。何繋心心法現在前。答曰。
T1543_.26.0875a13: 欲界繋。無想衆生當言想生無想生耶。答曰。
T1543_.26.0875a14: 無想衆生當言想生。又世尊言想起。彼衆生
T1543_.26.0875a15: 彼處沒爲想滅。彼衆生彼處沒爲不滅耶。答
T1543_.26.0875a16: 曰。彼想滅。彼衆生彼處沒非不滅住。何處
T1543_.26.0875a17: 滅彼想。答曰。即住彼滅。彼想此想當言善爲
T1543_.26.0875a18: 無記耶。答曰。此想或善或無記。此想幾使所
T1543_.26.0875a19: 使。答曰。色界有漏縁。幾結繋。答曰六。又世
T1543_.26.0875a20: 尊言。一切衆生由食存。無想天何食。答曰。更
T1543_.26.0875a21: 意念識。眼根攝眼根。耳鼻舌根亦復如是。
T1543_.26.0875a22: 身根攝三根。意根攝意根三根少入。樂根喜
T1543_.26.0875a23: 根護根信根精進念定慧根亦復如是。女根攝
T1543_.26.0875a24: 女根身根少入。男根攝男根身根少入。命根
T1543_.26.0875a25: 攝命根。苦根攝苦根。憂根攝憂根。未知根攝
T1543_.26.0875a26: 未知根九根少入。已知根無知根亦復如是。
T1543_.26.0875a27: 信力攝一根三根少入。精進念定慧力亦復
T1543_.26.0875a28: 如是。念覺意四根少入。擇法精進喜定覺意
T1543_.26.0875a29: 亦復如是。猗護覺意不攝根。等見等方便等
T1543_.26.0875b01: 念等定法智未知智四根少入攝。知他人心
T1543_.26.0875b02: 智三根少入攝。等智一根少入攝。苦智習盡
T1543_.26.0875b03: 道智空無相願三昧四根少入攝。意根十根
T1543_.26.0875b04: 相應
三根少入。樂根喜根護根九根
T1543_.26.0875b05: 相應少入。苦根憂根六根少入相應五根
加意
信根
T1543_.26.0875b06: 四根相應。九根少入精進念定慧根亦復如
T1543_.26.0875b07: 是。未知根九根少入相應。已知根無知根亦
T1543_.26.0875b08: 復如是。信力四根相應。九根少入精進念定
T1543_.26.0875b09: 慧力亦復如是。念覺意十一根少入相應。法
T1543_.26.0875b10: 精進定覺意亦復如是。喜覺意九根相應少
T1543_.26.0875b11: 入。猗覺意護覺意三根相應九根少入。等見
T1543_.26.0875b12: 等志等方便等念等定。法智未知智十一根
T1543_.26.0875b13: 相應少入。知他人心智十根相應少入。等智
T1543_.26.0875b14: 二根相應八根少入。苦智習盡道智。空無相
T1543_.26.0875b15: 願三昧十一根相應少入。欲界生欲界幾根
T1543_.26.0875b16: 盡。答曰。或四或九或八或十三或九或十四
T1543_.26.0875b17: 或十或十五。欲界繋無記心漸命終四。善心
T1543_.26.0875b18: 九。無形一時無記心命終八。善心十三。一形
T1543_.26.0875b19: 一時無記心命終九。善心十四。二形一時無
T1543_.26.0875b20: 記心命終十。善心十五。何繋心心法盡。答曰。
T1543_.26.0875b21: 欲界繋。幾根現在前。答曰。或八或九或十。無
T1543_.26.0875b22: 形八。一形九。二形十。何繋心心法現在前。答
T1543_.26.0875b23: 曰。欲界繋。欲界生色界幾根盡。答曰。或四或
T1543_.26.0875b24: 九或十四。欲界繋無記心*漸命終四。善心
T1543_.26.0875b25: 九。一時無記心命終九。善心十四。何繋心心
T1543_.26.0875b26: 法盡。答曰。欲界繋。幾根現在前。答曰。八。何
T1543_.26.0875b27: 繋心心法現在前。答曰。色界繋。欲界生無色
T1543_.26.0875b28: 界幾根盡。答曰。或四或九或十四。欲界
T1543_.26.0875b29: 無記心*漸命終四。善心九。一時無記心命終
T1543_.26.0875c01: 九。善心十四。何繋心心法盡。答曰。欲界繋幾
T1543_.26.0875c02: 根現在前。答曰。三。何繋心心法現在前乎。答
T1543_.26.0875c03: 曰。無色界繋
色界生色界幾根盡。答曰。
T1543_.26.0875c04: 或八或十三。無記心命終八。善心十三。何繋
T1543_.26.0875c05: 心心法盡。答曰。色界繋。幾根現在前。答曰。
T1543_.26.0875c06: 八。何繋心心法現在前乎。答曰。色界繋。色
T1543_.26.0875c07: 界生欲界幾根盡。答曰。或八或十三。無記
T1543_.26.0875c08: 心命終八。善心十三。何繋心心法盡。答曰。色
T1543_.26.0875c09: 界繋幾根現在前。答曰。或八或九或十。無形
T1543_.26.0875c10: 八。一形九。二形十。何繋心心法現在前。答曰。
T1543_.26.0875c11: 欲界繋。色界生無色界繋幾根盡。答曰。或
T1543_.26.0875c12: 八或十三。無記心命終八。善心十二。何繋
T1543_.26.0875c13: 心心法盡。答曰。色界繋。幾根現在前。答曰。
T1543_.26.0875c14: 三。何繋心心法現在前乎。答曰。無色界繋
T1543_.26.0875c15:
無色界生無色界幾根盡。答曰。或三或
T1543_.26.0875c16: 八。無記心三。善心八。何繋心心法盡。答曰。
T1543_.26.0875c17: 無色界繋。幾根現在前乎。答曰。三何繋心心
T1543_.26.0875c18: 法現在前。答曰。無色界。繋無色界。生欲界幾
T1543_.26.0875c19: 根盡。答曰。或三或八。無記心三。善心八。何
T1543_.26.0875c20: 繋心心法盡。答曰。無色界繋。幾根現在前。答
T1543_.26.0875c21: 曰。或八或九或十。無形八。一形九。二形十。
T1543_.26.0875c22: 何繋心心法現在前。答曰。欲界繋。無色界生
T1543_.26.0875c23: 色界幾根盡。答曰。或三或八。無記心三。善心
T1543_.26.0875c24: 八。何繋心心法盡。答曰。無色界繋。幾根現在
T1543_.26.0875c25: 前乎。答曰。八。何繋心心法現在前。答曰。色
T1543_.26.0875c26: 界繋。阿羅漢般泥洹幾根最後滅。答曰。或四
T1543_.26.0875c27: 或九或八或三。欲界漸般泥洹四。一時九。色
T1543_.26.0875c28: 界八。無色界三
T1543_.26.0875c29: 阿毘曇始心品第三十竟梵本二百六十九首
秦言二千二百二
T1543_.26.0876a01:
T1543_.26.0876a02:   阿毘曇根犍度始發心跋渠第五
T1543_.26.0876a03: 諸法心共一起一住一盡。彼法心相應耶。設
T1543_.26.0876a04: 法心相應彼法心共一起一住一盡。諸法心
T1543_.26.0876a05: 共一起一住一盡。彼法心共一縁耶。設諸法
T1543_.26.0876a06: 心共一縁。彼法心共一起一住一盡。諸法
T1543_.26.0876a07: 心共起非不用心。彼法起心共起非不用心
T1543_.26.0876a08: 耶。彼法住盡心共住盡。非不用心耶。云何不
T1543_.26.0876a09: 修眼根。云何不修耳鼻舌身意根。云何修眼
T1543_.26.0876a10: 根。云何修耳鼻舌身意根。若不成就學根得
T1543_.26.0876a11: 學根。彼一切越次取證耶。設越次取證。彼一
T1543_.26.0876a12: 切不成就學根。得學根。若不成就學根得學
T1543_.26.0876a13: 根。彼一切世間第一法次第耶。設世間第
T1543_.26.0876a14: 一法次第。彼一切不成就學根。得學根。若無
T1543_.26.0876a15: 漏根棄得無漏根。彼一切果果由耶。設果果
T1543_.26.0876a16: *由。彼一切棄無漏根。得無漏根耶。若棄無
T1543_.26.0876a17: 漏根得無漏根。彼一切無漏根盡。無漏根現
T1543_.26.0876a18: 在前。設無漏根盡無漏根現在前。彼一切棄
T1543_.26.0876a19: 無漏根得無漏根。諸未知根彼一切不修諦
T1543_.26.0876a20: 修有。設不修諦修有。彼一切未知根最初盡
T1543_.26.0876a21: 智生。彼一切無礙道次第耶。設無礙道次第。
T1543_.26.0876a22: 彼一切盡智最初無生智起。彼一切盡智次第
T1543_.26.0876a23: 耶。設盡智次第。彼一切無生智耶。如縁無礙
T1543_.26.0876a24: 道彼縁盡智。如縁盡智彼縁無礙道。如縁盡
T1543_.26.0876a25: 智彼縁無生智耶。如縁無生智彼縁盡智。盡
T1543_.26.0876a26: 智當言盡智法智未知智知他人心智苦
T1543_.26.0876a27: 習*智盡智道智。當言有覺有觀。當言無覺有
T1543_.26.0876a28: 觀。當言無覺無觀。當言樂根相應。喜根護
T1543_.26.0876a29: 根空無相無願。當言欲界繋縁。當言色無色
T1543_.26.0876b01: 界繋縁。當言不繋縁。無生智無學等見亦如
T1543_.26.0876b02: 是。諸法無學等見相應。彼法無學等志相應
T1543_.26.0876b03: 耶。設諸法無學等志相應。彼法無學等見相
T1543_.26.0876b04: 應。諸法無學等見相應。彼法無學等方便等
T1543_.26.0876b05: 念等定等解脱等智相應耶。設諸法無學等
T1543_.26.0876b06: 智相應。彼法無學等見相應。諸法無學乃
T1543_.26.0876b07: 等解脱相應。彼法無學等智相應。設諸法無
T1543_.26.0876b08: 學等智相應。彼法無學等解脱相應。此章義
T1543_.26.0876b09: 願具演説
T1543_.26.0876b10: 諸法心共一起一住一盡。彼法心相應耶。答
T1543_.26.0876b11: 曰。如是。諸法心共相應。彼法心共一起一
T1543_.26.0876b12: 住一盡。頗法心共一起一住一盡。彼法非心
T1543_.26.0876b13: 相應耶。答曰。有心迴轉色心迴轉心不相應
T1543_.26.0876b14: 行。諸法心共一起一住一盡。彼法心共一縁
T1543_.26.0876b15: 耶。答曰。如是。諸法心共一縁彼法心共一起
T1543_.26.0876b16: 一住一盡。頗法心共一起一住一盡。彼法非
T1543_.26.0876b17: 心共一縁。答曰。有心迴轉色心迴轉心不相
T1543_.26.0876b18: 應行。諸法心共起非不用心。彼法起心共
T1543_.26.0876b19: 起非不用心。彼法住盡心共住盡非不用心
T1543_.26.0876b20: 耶。答曰。欲色界衆生。不入無想三昧滅盡三
T1543_.26.0876b21: 昧。諸根四大彼法起心共起非不用心。住盡
T1543_.26.0876b22: 心共住盡非不用心。入定不用心。云何不修
T1543_.26.0876b23: 眼根。答曰。眼根愛未盡貪未盡念未盡渇未
T1543_.26.0876b24: 盡。復次以無礙道盡色愛。彼道不修不猗。如
T1543_.26.0876b25: 是不修眼根。耳鼻舌身根亦復如是。云何不
T1543_.26.0876b26: 修意根。答曰。意根愛未盡貪未盡念未盡渇
T1543_.26.0876b27: 未盡。復次以無礙道盡無色愛。彼道不修不
T1543_.26.0876b28: 猗。如是不修意根。云何修眼根。答曰。眼根愛
T1543_.26.0876b29: 盡貪盡念盡渇盡。復次以無礙道盡色愛。彼
T1543_.26.0876c01: 道修猗。如是修眼根。耳鼻舌身根亦如是。
T1543_.26.0876c02: 云何修意根。答曰。意根愛盡貪盡念盡渇盡。
T1543_.26.0876c03: 復次以無礙道盡無色愛。彼道修猗。如是修
T1543_.26.0876c04: 意根。若不成就學根得學根。彼一切越次取
T1543_.26.0876c05: 耶。答曰。如是。諸越次取證。彼一切不成
T1543_.26.0876c06: 就學根。得學根頗不成就學根得學根。彼非
T1543_.26.0876c07: 越次取證耶。答曰有。阿羅漢果退也。若不成
T1543_.26.0876c08: 就學根得學根。彼一切世間第一法次第耶。
T1543_.26.0876c09: 答曰。如是。諸世間第一法次第。彼一切不成
T1543_.26.0876c10: 就學根得學根。頗不成就學根得學根。彼非
T1543_.26.0876c11: 世間第一法次第耶。答曰有。阿羅漢果退也。
T1543_.26.0876c12: 若棄無漏根得無漏根。彼一切果果遊耶。答
T1543_.26.0876c13: 曰。如是。諸果果由彼一切棄無漏根得無漏
T1543_.26.0876c14: 根。頗棄無漏根得無漏根。彼非果果*由耶。
T1543_.26.0876c15: 答曰有。所修道未知智現在前。若等意解脱
T1543_.26.0876c16: 阿羅漢得無疑也。若棄無漏根得無漏根。彼
T1543_.26.0876c17: 一切盡無漏根。無漏根現在前耶。答曰。或棄
T1543_.26.0876c18: 無漏根得無漏根。彼非盡無漏根無漏根現
T1543_.26.0876c19: 在前。云何棄無漏根得無漏根。彼非盡無
T1543_.26.0876c20: 漏根。無漏根現在前。答曰。世俗道取斯陀
T1543_.26.0876c21: 含果。阿那含果。阿羅漢果退。阿那含斯陀
T1543_.26.0876c22: 含果退。是謂棄無漏根得無漏根。彼不盡無
T1543_.26.0876c23: 漏根無漏根現在前。云何盡無漏根無漏根
T1543_.26.0876c24: 現在前。彼非棄無漏根得無漏根。答曰。如
T1543_.26.0876c25: 本得無漏根盡現在前。是謂盡無漏根無漏
T1543_.26.0876c26: 根現在前。彼非棄無漏根得無漏根。云何
T1543_.26.0876c27: 棄無漏根得無漏根。彼盡無漏根無漏根現
T1543_.26.0876c28: 在前。答曰。所修道未知智現在前。無漏道
T1543_.26.0876c29: 取斯陀含阿那含果得阿羅漢果。等意解脱
T1543_.26.0877a01: 阿羅漢得無疑。是謂棄無漏根得無漏根。彼
T1543_.26.0877a02: 盡無漏根無漏根現在前。云何非棄無漏根
T1543_.26.0877a03: 不得無漏根。非盡無漏根無漏根現在前。答
T1543_.26.0877a04: 曰。除上爾所事。諸未知根彼一切不修諦修
T1543_.26.0877a05: 有。答曰。或未知根彼非不修諦修有。云何未
T1543_.26.0877a06: 知根彼非不修諦修有。答曰。諸未知根若過
T1543_.26.0877a07: 去未來。是謂未知根彼非不修諦修有。云何
T1543_.26.0877a08: 不修諦修有。彼非未知根。答曰。諸無根法
T1543_.26.0877a09: 不修諦修有。是謂不修諦修有。彼非未知根。
T1543_.26.0877a10: 云何未知根彼不修諦修有。答曰。諸未知根
T1543_.26.0877a11: 不修諦修有。是謂未知根彼不修諦修有。云
T1543_.26.0877a12: 何非未知根非不修諦修有。答曰。除上爾所
T1543_.26.0877a13: 事。最初盡智生。彼一切無礙道次第耶。答
T1543_.26.0877a14: 曰。如是。設無礙道次第。彼一切盡智耶。答曰。
T1543_.26.0877a15: 如是。最初無生智生。彼一切盡智次第*耶。答
T1543_.26.0877a16: 曰。如是。設盡智次第彼一切無生智。答曰。或
T1543_.26.0877a17: 彼盡智。或無生智。或無學等見也。諸縁無礙
T1543_.26.0877a18: 道彼縁盡智。答曰。若縁彼種無礙道彼縁盡
T1543_.26.0877a19: 智。若不縁此種無礙道。彼不縁盡智。如縁盡
T1543_.26.0877a20: 智彼縁無生智耶。答曰。如是。如縁無生智。彼
T1543_.26.0877a21: 縁盡智耶。答曰。如是。盡智當言盡智。答曰。
T1543_.26.0877a22: 盡智當言盡智。或彼法智未知智苦智習盡
T1543_.26.0877a23: 道智。或有覺有觀。或無覺有觀。或無覺無觀。
T1543_.26.0877a24: 或樂根相應。或喜根護根。或空無願無相。
T1543_.26.0877a25: 或欲界繋縁。或色無色界繋縁。或不繋縁。
T1543_.26.0877a26: 無生智亦如是。無學等見當言無學等見耶。
T1543_.26.0877a27: 答曰。無學等見當言無學等見。或彼法智未
T1543_.26.0877a28: 知智知他人心智苦智習盡道智。或有覺有
T1543_.26.0877a29: 觀。或無覺有觀。或無覺無觀。或樂根相應。
T1543_.26.0877b01: 或喜根護根或空無願無相。或欲界繋縁。或
T1543_.26.0877b02: 色無色界繋縁。或不繋縁
見竟
諸法無學等
T1543_.26.0877b03: 見相應。彼無學等志耶。答曰。或等見非等
T1543_.26.0877b04: 志。云何等見非等志。答曰。等見相應等志。
T1543_.26.0877b05: 諸等志不相應等見相應法。是謂等見非等
T1543_.26.0877b06: 志。云何等志非等見。答曰。等志相應等見。
T1543_.26.0877b07: 諸等見不相應等志相應法。是謂等志非等
T1543_.26.0877b08: 見。云何等見等志。答曰。除等見相應等
T1543_.26.0877b09: 志。諸等見等志相應法。是謂等見等志。云
T1543_.26.0877b10: 何非等見等志。答曰。等見不相應等志。等
T1543_.26.0877b11: 志不相應等見。諸餘心心法。色無爲心不
T1543_.26.0877b12: 相應行。是謂非等見等志。諸法無學等見
T1543_.26.0877b13: 相應。彼無學等方便耶。答曰。或等見非等方
T1543_.26.0877b14: 便。云何等見非等方便。答曰。等見相應等方
T1543_.26.0877b15: 便。是謂等見非等方便。云何等方便非等見。
T1543_.26.0877b16: 答曰。等見諸等見不相應。等方便相應法。是
T1543_.26.0877b17: 謂等方便非等見。云何等見等方便。答曰。除
T1543_.26.0877b18: 等方便諸等見相應法。是謂等見等方便。云
T1543_.26.0877b19: 何非等見等方便。答曰。等見不相應等方便。
T1543_.26.0877b20: 諸餘心心法。色無爲心不相應行。是謂非等
T1543_.26.0877b21: 見等方便。等念等定等解脱亦如是。諸法無
T1543_.26.0877b22: 學等見相應。彼非無學等智。設諸法無學等
T1543_.26.0877b23: 智相應。彼非無學等見無學
見竟
諸法無學等志相
T1543_.26.0877b24: 應。彼無學等方便。答曰。或等志非等方便。云
T1543_.26.0877b25: 何等志非等方便。答曰。等志相應等方便。是
T1543_.26.0877b26: 謂等志非等方便。云何等方便非等志。答
T1543_.26.0877b27: 曰。等志諸等志不相應。等方便相應法。是謂
T1543_.26.0877b28: 等方便非等志。云何等志等方便。答曰。除等
T1543_.26.0877b29: 方便諸等志相應法。是謂等志等方便。云何
T1543_.26.0877c01: 非等志非等方便。答曰。等志不相應等方便。
T1543_.26.0877c02: 諸餘心心法。色無爲心不相應行。是謂非等
T1543_.26.0877c03: 志非等方便。等念等定等解脱亦如是。諸法
T1543_.26.0877c04: 無學等志相應。彼無學等智耶。答曰。或等
T1543_.26.0877c05: 志非等智。云何等志非等智。答曰。等志相
T1543_.26.0877c06: 應等智。諸等智不相應等志相應法。是謂等
T1543_.26.0877c07: 志非等智。云何等智非等志。答曰。等智相應
T1543_.26.0877c08: 等志。諸等志不相應等智相應法。是謂等智
T1543_.26.0877c09: 非等志。云何等志等智。答曰。除等志相應等
T1543_.26.0877c10: 智。諸等志等智相應法。是謂等志等智。云何
T1543_.26.0877c11: 非等志等智。答曰。等志不相應等智。等智不
T1543_.26.0877c12: 相應等志。諸餘心心法。色無爲心不相應行。
T1543_.26.0877c13: 是謂非等志等智等志
諸法無學等方便相應。
T1543_.26.0877c14: 彼無學等念耶。答曰。或等方便非等念。云何
T1543_.26.0877c15: 等方便非等念。答曰。等念。是謂等方便非等
T1543_.26.0877c16: 念。云何等念非等方便。答曰。等方便。是謂等
T1543_.26.0877c17: 念非等方便。云何等方便等念。答曰。除等念。
T1543_.26.0877c18: 諸等方便相應法。是謂等方便等念。云何非
T1543_.26.0877c19: 等方便等念。答曰。諸餘心心法。色無爲心不
T1543_.26.0877c20: 相應行。是謂非等方便。等念等定等解脱亦
T1543_.26.0877c21: 如是。諸法無學等方便相應。彼無學等智耶。
T1543_.26.0877c22: 答曰。或等方便非等智。云何等方便非等智
T1543_.26.0877c23: 耶。答曰。或等方便非等智。云何等方便非
T1543_.26.0877c24: 等智。答曰。等智諸等智不相應。等方便相應
T1543_.26.0877c25: 法。是謂等方便非等智。云何等智非等方便。
T1543_.26.0877c26: 答曰。等智相應等方便。是謂等智非等方便。
T1543_.26.0877c27: 云何等方便等智。答曰。除等方便。諸等智相
T1543_.26.0877c28: 應法。是謂等方便等智。云何非等方便等智。
T1543_.26.0877c29: 答曰。等智不相應等方便。諸餘心心法。色無
T1543_.26.0878a01: 爲心不相應行。是謂非等方便等智方便
T1543_.26.0878a02: 念等定門亦如是。諸法無學等解脱相應。彼
T1543_.26.0878a03: 無學等智耶。答曰。或等解脱非等智。云何等
T1543_.26.0878a04: 解脱非等智。答曰。等智諸等智不相應。等解
T1543_.26.0878a05: 脱相應法。是謂等解脱非等智。云何等智非
T1543_.26.0878a06: 等解脱。答曰。等智相應等解脱。是謂等智非
T1543_.26.0878a07: 等解脱。云何等解脱等智。答曰。除等解脱。
T1543_.26.0878a08: 諸等智相應法。是謂等解脱等智。云何非等
T1543_.26.0878a09: 解脱等智。答曰。等智不相應等解脱。諸餘心
T1543_.26.0878a10: 心法。色無爲心不相應行。是謂非等解脱等
T1543_.26.0878a11:
T1543_.26.0878a12: 始發心品第三十一竟梵本二百四十二首盧
秦言三千九百四十二
T1543_.26.0878a13:
T1543_.26.0878a14:   阿毘曇根揵度魚子跋渠第六
T1543_.26.0878a15: 二十二根。眼根耳鼻舌身根意根。男根女根
T1543_.26.0878a16: 命根。樂根苦根喜根憂根護根。信根精進念
T1543_.26.0878a17: 定慧根。未知根已知根無知根。若成就眼根。
T1543_.26.0878a18: 於此二十二根。成就幾不成就幾。乃至成就
T1543_.26.0878a19: 無知根。於此二十二根。成就幾不成就幾成就
T1543_.26.0878a20: 若成就眼根。於此二十二根。成就過去幾未
T1543_.26.0878a21: 來幾現在幾。若成就乃至無知根。於此二十
T1543_.26.0878a22: 二根。成就過去幾未來幾現在幾世成
就竟
T1543_.26.0878a23: 不成就眼根。於此二十二根。成就幾不成就
T1543_.26.0878a24: 幾。若不成就乃至無知根。於此二十二根。成
T1543_.26.0878a25: 就幾不成就幾不成
就竟
若不成就眼根。於此二
T1543_.26.0878a26: 十二根。成就過去幾未來幾現在幾。若不成
T1543_.26.0878a27: 就乃至無知根。於此二十二根。成就過去幾
T1543_.26.0878a28: 未來幾現在幾三世不
成就竟
諸根善彼根因善根本
T1543_.26.0878a29: 耶。設諸根因善根本彼根善耶。諸根不善彼
T1543_.26.0878b01: 根因不善根本耶。設諸根因不善根本。彼根
T1543_.26.0878b02: 不善耶。諸根無記彼根因無記根本耶。設諸
T1543_.26.0878b03: 根因無記根本。彼根無記耶。頗根不因善根
T1543_.26.0878b04: 本。亦不因不善根本。亦不因無記根本。彼根
T1543_.26.0878b05: 非不因耶。此章義願具演説
T1543_.26.0878b06: 二十二根。眼根耳鼻舌身根意根。男根女根
T1543_.26.0878b07: 命根。樂根苦根喜根憂根護根。信根精進念
T1543_.26.0878b08: 定慧根。未知根已知根無知根。若成就眼根。
T1543_.26.0878b09: 彼必成就五根加下
餘或成就或不成就。耳
T1543_.26.0878b10: 鼻舌根亦如是。若成就身根。彼必成就四根
T1543_.26.0878b11: 身命
意護
餘或成就或不成就。若成就意根。彼必
T1543_.26.0878b12: 成就三根意命
餘或成就或不成就。命根護
T1543_.26.0878b13: 根亦如是。若成就男根女根。彼必成就八根。
T1543_.26.0878b14: 餘或成就或不成就。若成就樂根彼必成就
T1543_.26.0878b15: 四根。餘或成就或不成就。若成就苦根。彼必
T1543_.26.0878b16: 成就七根。餘或成就或不成就。若成就喜根。
T1543_.26.0878b17: 彼必成就五根。餘或成就或不成就。若成就
T1543_.26.0878b18: 憂根。彼必不成就一根。彼必成就八根。餘或
T1543_.26.0878b19: 成就或不成就。若成就信根。彼必成就八根。
T1543_.26.0878b20: 餘或成就或不成就。精進念定慧根亦如是
T1543_.26.0878b21: 加意命
護根
若成就未知根。彼必不成就二根已知
無知
T1543_.26.0878b22: 必成就十三根信五加意苦身
命護喜樂未
餘或成就或不
T1543_.26.0878b23: 成就。若成就已知根。彼必不成就二根未知
T1543_.26.0878b24: 必成就十一根除上
苦二
餘或成就或不成就。
T1543_.26.0878b25: 若成就無知根。彼必不成就三根未知已知
加憂根也
T1543_.26.0878b26: 必成就十一根。餘或成就或不成就成就
T1543_.26.0878b27: 成就眼根。彼必不成就過去未來八根。必成
T1543_.26.0878b28: 就過去未來二根現在三根。餘或成就或不
T1543_.26.0878b29: 成就耳鼻舌根亦如是。若成就身根。彼必不
T1543_.26.0878c01: 成就過去未來八根。必成就過去未來二根
T1543_.26.0878c02: 現在二。餘或成就或不成就。若成就意根。彼
T1543_.26.0878c03: 必不成就過去未來八根。必成就過去未來
T1543_.26.0878c04: 二根現在一。餘或成就或不成就。命根護根
T1543_.26.0878c05: 亦如是。若成就男根女根。彼必不成就過去
T1543_.26.0878c06: 未來八根。必成就過去未來五根現在三。餘
T1543_.26.0878c07: 或成就或不成就。若成就樂根。彼必不成就
T1543_.26.0878c08: 過去未來八根。必成就過去未來二根未來
T1543_.26.0878c09: 一現在一。餘或成就或不成就。若成就苦根。
T1543_.26.0878c10: 彼必不成就過去未來八根。必成就過去未
T1543_.26.0878c11: 來五根現在二。餘或成就或不成就。若成就
T1543_.26.0878c12: 喜根彼必不成就過去未來八根。必成就過
T1543_.26.0878c13: 去未來二根未來二現在一。餘或成就或不
T1543_.26.0878c14: 成就。若成就憂根。彼必不成就過去未來八
T1543_.26.0878c15: 根。彼必不成就過去未來現在一根。必成就
T1543_.26.0878c16: 過去未來四根。過去未來現在二。現在二。餘
T1543_.26.0878c17: 或成就或不成就。若成就信根。彼必不成就
T1543_.26.0878c18: 過去未來八根。必成就過去未來七根現在
T1543_.26.0878c19: 一。餘或成就或不成就。精進念定慧根亦如
T1543_.26.0878c20: 是。若成就未知根。彼必不成就過去未來八
T1543_.26.0878c21: 根。必不成就過去未來現在二根。必成就過
T1543_.26.0878c22: 去未來現在七根。過去未來三未來現在一
T1543_.26.0878c23: 現在二。餘或成就或不成就。若成就已知根。
T1543_.26.0878c24: 彼必不成就過去未來八根。必不成就過去
T1543_.26.0878c25: 未來現在二根。必成就過去未來七根。未來
T1543_.26.0878c26: 三現在一。餘或成就或不成就。若成就無知
T1543_.26.0878c27: 根。彼必不成就過去未來八根。必不成就過
T1543_.26.0878c28: 去未來現在三根。必成就過去未來七根。未
T1543_.26.0878c29: 來三現在一。餘或成就或不成就三世
成竟
若不成
T1543_.26.0879a01: 就眼根。彼必不成就一根。必成就三根。餘或
T1543_.26.0879a02: 成就或不成就。耳鼻舌根亦如是。若不成就
T1543_.26.0879a03: 身根。彼必不成就十根。必成就八根。餘或成
T1543_.26.0879a04: 就或不成就。意根命根護根無不成就。若不
T1543_.26.0879a05: 成就男根女根。彼必不成就一根。必成就三
T1543_.26.0879a06: 根。餘或成就或不成就。若不成就樂根。彼必
T1543_.26.0879a07: 不成就九根。必成就八根。餘或成就或不成
T1543_.26.0879a08: 就。若不成就苦根。彼必不成就五根。必成就
T1543_.26.0879a09: 八根。餘或成就或不成就。若不成就喜根。彼
T1543_.26.0879a10: 必不成就八根。必成就八根。餘或成就或不
T1543_.26.0879a11: 成就。若不成就憂根。彼必不成就一根。必成
T1543_.26.0879a12: 就八根。餘或成就或不成就。若不成就信根。
T1543_.26.0879a13: 必不成就八根。必成就八根。餘或成就或不
T1543_.26.0879a14: 成就。精進念定慧根亦如是。若不成就未知
T1543_.26.0879a15: 根。彼必不成就一根。必成就三根。餘或成就
T1543_.26.0879a16: 或不成就。已知根無知根亦如是不成
若不
T1543_.26.0879a17: 成就眼根。彼必不成就過去未來現在一根。
T1543_.26.0879a18: 必不成就過去未來七根。必成就過去未來
T1543_.26.0879a19: 二根現在一。餘或成就或不成就。耳鼻舌根
T1543_.26.0879a20: 亦如是。若不成就身根。彼必不成就過去未
T1543_.26.0879a21: 來現在十根。必不成就過去未來一根。必
T1543_.26.0879a22: 成就過去未來五根過去未來現在二根現在
T1543_.26.0879a23: 一。餘或成就或不成就。意根命根護根無不
T1543_.26.0879a24: 成就。若不成就男根女根。彼必不成就過去
T1543_.26.0879a25: 未來現在一根。必不成就過去未來七根。必
T1543_.26.0879a26: 成就過去未來二根現在一。餘或成就或不
T1543_.26.0879a27: 成就。若不成就樂根。彼必不成就過去未來
T1543_.26.0879a28: 現在九根。必不成就過去未來六根。必成就
T1543_.26.0879a29: 過去未來七根現在一。餘或成就或不成就。
T1543_.26.0879b01: 若不成就苦根。彼必不成就過去未來現在
T1543_.26.0879b02: 五根。必不成就過去未來六根。必成就過去
T1543_.26.0879b03: 未來七根現在一。餘或成就或不成就。若不
T1543_.26.0879b04: 成就喜根。彼必不成就過去未來現在八根。
T1543_.26.0879b05: 必不成就過去未來六根。必成就過去未來
T1543_.26.0879b06: 七根現在一。餘或成就或不成就。若不成就
T1543_.26.0879b07: 憂根。彼必不成就過去未來現在一根。必不
T1543_.26.0879b08: 成就過去未來八根。必成就過去未來七根
T1543_.26.0879b09: 現在一。餘或成就或不成就。若不成就信
T1543_.26.0879b10: 根。彼必不成就過去未來現在八根。必不
T1543_.26.0879b11: 成就過去未來八根。必成就過去未來四過
T1543_.26.0879b12: 去未來現在二根現在二。餘或成就或不成
T1543_.26.0879b13: 就。精進念定慧根亦如是。若不成就未知根。
T1543_.26.0879b14: 彼必不成就過去未來現在一根。必不成就
T1543_.26.0879b15: 過去未來八根。必成就過去未來二根現在
T1543_.26.0879b16: 一。餘或成就或不成就。已知根無知根亦如
T1543_.26.0879b17: 三世不
成就竟
諸根善彼根因善根本耶。答曰。如是。
T1543_.26.0879b18: 諸根善彼根因善根本。頗根因善根本。彼根
T1543_.26.0879b19: 非善耶。答曰有。善根本報無記根也。諸根不
T1543_.26.0879b20: 善彼根因不善根本耶。答曰。如是。諸根不善。
T1543_.26.0879b21: 彼根因不善根本。頗根因不善根本。彼根非
T1543_.26.0879b22: 不善。答曰有。不善根本報無記根。若欲界身
T1543_.26.0879b23: 見邊見相應根也。諸根無記。彼根因。無記根
T1543_.26.0879b24: 本耶。答曰。或根無記。彼根不因無記根本。云
T1543_.26.0879b25: 何根無記彼根不因無記根本。答曰。無記無
T1543_.26.0879b26: 縁根。是謂根無記彼根不因無記根本。云何
T1543_.26.0879b27: 根因無記根本。彼根非無記。答曰。不善根是
T1543_.26.0879b28: 謂根因。無記根本彼根非無記。云何根無記
T1543_.26.0879b29: 彼根因無記根本。答曰。無記根本有縁根。
T1543_.26.0879c01: 是謂根無記彼根因無記根本。云何根非無
T1543_.26.0879c02: 記彼根非因無記根本。答曰。善根是謂根非
T1543_.26.0879c03: 無記。彼根非因無記根本。頗根非因善根本。
T1543_.26.0879c04: 非因不善根本。非因無記根本。彼根非
T1543_.26.0879c05: 因耶。答曰有。諸無縁根。因色心不相應行
T1543_.26.0879c06: 魚子品第三十二竟梵本一百七十三首盧
秦言三千三百四十二
T1543_.26.0879c07:
T1543_.26.0879c08: 阿毘曇*八犍度論卷第二十
T1543_.26.0879c09:
T1543_.26.0879c10:
T1543_.26.0879c11:
T1543_.26.0879c12: *阿毘曇*八犍度論卷第二十三
T1543_.26.0879c13:   *迦旃延子造
T1543_.26.0879c14:  *符秦罽賓三藏僧伽提婆
T1543_.26.0879c15: 共竺佛念     譯 
T1543_.26.0879c16:   *根度縁跋渠第七之一
T1543_.26.0879c17: 因者諸縁。當作次漸。五三及四。四亦共八。八
T1543_.26.0879c18: 等有八。八亦復四
T1543_.26.0879c19: 諸根因過去彼根縁過去耶。設諸根縁過去
T1543_.26.0879c20: 彼根因過去耶。諸根因未來因現在。因善因
T1543_.26.0879c21: 不善因無記。因欲界繋因色界繋因無色界
T1543_.26.0879c22: 繋因不繋。因學因無學因非學非無學。因見
T1543_.26.0879c23: 諦斷因思惟斷因無斷。彼根縁無斷耶。設諸
T1543_.26.0879c24: 根縁無斷彼根因無斷耶五三
諸根因見苦斷。
T1543_.26.0879c25: 彼根縁見苦斷耶。設諸根縁見苦斷。彼根因
T1543_.26.0879c26: 見苦斷耶。諸根因見習見盡見道斷。彼根縁
T1543_.26.0879c27: 見道斷耶。設諸根縁見道斷。彼根因見道斷
T1543_.26.0879c28:
諸根因見苦斷。彼根縁苦法智斷耶。設
T1543_.26.0879c29: 諸根縁苦法智斷。彼根因見苦斷耶。諸根因
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]