大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

阿毘達磨法薀足論 (No. 1537_ 大目乾連玄奘譯 ) in Vol. 26

[First] [Prev] 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

論。居阿練若。但持三衣。廣説乃至。隨得而
坐。作此事已。然後習定。復有一類。作是思
惟。我於佛教所説勝定。且未脩習。先應歴觀
山川國土園林池沼巖窟塚間。禮旋制多。遊
觀諸寺。爲此事已。然後習定。復有一類。作
是思惟。我於佛教所説勝定。且未脩習。待過
七年六年五年四年三年二年一年。或過七
月乃至一月。或過七日乃至一日。或過此晝。
或過此夜。過此時已。然後習定。如是思惟。於
自身命。不了危脆。起心尋求遍尋求。乃至思
惟分別。總名不死尋。云何*陵蔑尋。謂有一
類。作是思惟。我之種姓。家族色力。工巧事
業。若財若位。戒定慧等。隨一殊勝。恃此方
他。而生*陵蔑。由此等故。起心尋求遍尋求。
乃至思惟分別。總名*陵蔑尋。云何假族尋。
謂有一類。於非親族。託爲親族。欲令安樂。
得勝朋伴。無有惱害。成就一切無惱害法。王
臣愛重。國人敬慕。五穀豐熟。降澤以時。縁此
等故。起心尋求遍尋求。乃至思惟分別。總名
假族尋
云何愁。謂有一類。或因父母兄弟姊妹師友
死故。或因親族滅亡都盡。或因財位一切喪
失。便發自身猛利剛獷切心奪命辛楚苦受
彼於爾時。心熱等熱。内熱遍熱。便發於愁。已
愁當愁。心中愁箭。總名爲愁。云何歎。謂有一
類。或因父母兄弟姊妹師友死等。便發自身
乃至苦受。彼於爾時。心熱乃至心中愁箭。由
此縁故。而傷歎言。苦哉苦哉。我父我母。廣説
乃至。我財我位。如何一旦。忽至於此。其中所
有傷怨言詞。種種語業。總名爲歎。云何苦。謂
五識相應不平等受。總名爲苦。云何憂。謂
意識相應不平等受。總名爲憂。云何擾惱。謂
心擾惱。已擾惱。當擾惱。擾惱性。擾惱類。總
名擾惱。從貪瞋癡。乃至擾惱。皆名雜事。於此
雜事。若永斷一。定得不還。以一斷時。餘容隨
斷。故佛保彼定得不還
*説一切有部法蘊足論*卷第阿毘達磨法蘊足論卷第
  尊者大目乾連造
*三藏法師玄奘奉  詔譯
  根品第十七
一時薄伽梵。在室羅筏住逝多林給孤獨園。
時有梵志。名曰生聞。來詣佛所。合掌恭敬。而
白佛言。我欲少問。喬答摩尊。唯願聽許。爾
時世尊告彼梵志。恣汝意問。吾當爲説。梵志
問言。根有幾種。世尊告曰。有二十二。何等二
十二。謂眼根。耳根。鼻根。舌根。身根。意根。女
根。男根。命根。樂根。苦根。喜根。憂根。捨根。信
根。精進根。念根。定根。慧根。未知當知根。已
知根。具知根。此二十二。攝一切根。時彼梵
志。聞佛所説。歡喜踊躍。恭敬而去
云何眼根。謂眼於色。已正當見。及彼同分。是
名眼根。又眼増上發眼識。於色已正當了別
及彼同分。是名眼根。又眼於色。已正當礙。及
彼同分。是名眼根。又眼於色。已正當行。及彼
同分。是名眼根。如是過去未來現在諸所有
眼。名爲眼根。亦名所知。所識。所通達。所遍
知。所斷所解。所見所得。所覺所現等覺。所了
所等了。所觀所等觀。所審察。所決擇。所觸
所等觸。所證所等證。此復云何。謂四大種所
造淨色。或地獄。或傍生。或鬼界。或天或人或
中有。及脩所成。所有名號。異語増語。想等
想。施設言説。謂名眼。名眼處。名眼界。名眼
根。名見名道路。名引導。名白名淨。名藏名
門。名田名事。名流名池。名海名瘡。名瘡門。
名此岸。如是眼根。是内處攝。云何耳根。謂耳
於聲。已正當聞。及彼同分。是名耳根。又耳増
上發耳識。於聲已正當了別。及彼同分。是名
耳根。又耳於聲。已正當礙。及彼同分。是名耳
根。又耳於聲。已正當行。及彼同分。是名耳根。
如是過去未來現在諸所有耳。名爲耳根。亦
名所知。乃至所等證。此復云何。謂四大種所
造淨色。或地獄。乃至及脩所成所有名號。異
語増語。想等想。施設言説。謂名耳。名耳處。
名耳界。名耳根。名聞名道路。乃至名此岸。如
是耳根。是内處攝。云何鼻根。謂鼻於香。已正
當嗅。及彼同分。是名鼻根。鼻根増上發鼻
識。於香已正當了別。及彼同分。是名鼻根。又
鼻於香。已正當礙。及彼同分。是名鼻根。又鼻
於香。已正當行。及彼同分。是名鼻根。如是過
去未來現在諸所有鼻。名爲鼻根。亦名所知。
乃至所等證。此復云何。謂四大種所造淨色。
或地獄。乃至或中有。非脩所成。所有名號。
異語増語。想等想。施設言説。謂名鼻。名鼻處
名鼻界。名鼻根。名嗅名道路。乃至名此岸。如
是鼻根。是内處攝。云何舌根。謂舌於味。已正
當嘗。及彼同分。是名舌根。又舌増上發舌識。
於味已正當了別。及彼同分。是名舌根。又舌
於味。已正當礙。及彼同分。是名舌根。又舌於
味。已正當行。及彼同分。是名舌根。如是過
去未來現在諸所有舌。名爲舌根。亦名所知。
乃至所等證。此復云何。謂四大種所造淨色。
或地獄。乃至中有。非脩所成。所有名號。異
語増語。想等想。施設言説。謂名舌。名舌處。
名舌界。名舌根。名嘗名道路。乃至名此岸。如
是舌根。是内處攝。云何身根。謂身於觸。已正
當覺。及彼同分。是名身根。又身増上發身識。
於觸已正當了別。及彼同分。是名身根。又身
於觸已正當礙。及彼同分。是名身根。又身於
觸。已正當行。及彼同分。是名身根。如是過去
未來現在諸所有身。名爲身根。亦名所知。乃
至所等證。此復云何。謂四大種所造淨色。或
地獄。乃至中有。非脩所成。所有名號。異語増
語。想等想。施設言説。謂名身。名身處。名身
界。名身根。名覺名道路。乃至名此岸。如是
身根。是内處攝。云何女根。謂女女體女性。女
分。女作用。此復云何。謂臍輪下。膝輪
上。所有肉身。筋脈流注。若於是處。與男交
會。發生平等領納樂受。是名女根。云何男根。
謂男男體男性。男勢分。男作用。此復云何。謂
*臍輪下。膝輪上。所有肉身。筋脈流注。若於
是處。與女交會。發生平等領納樂受。是名男
根。云何命根。謂彼彼有情。在彼彼有情聚中。
不移不轉。不破不沒。不失不退壽住存活。護
隨護。轉隨轉。是命。是命根。是名命根
云何意根。謂意於法。已正當知。及彼同分。是
名意根。又意増上發意識。於法已正當了別。
及彼同分。是名意根。又意於法。已正當礙。及
彼同分。是名意根。又意於法。已正當行。及彼
同分。是名意根。如是過去未來現在諸所有
意。名爲意根。亦名所知。乃至等所證。此復
云何。謂心意識。或地獄。乃至或中有。或脩所
成。所有名號。異語増語。想等想。施設言説。
謂名意。名意處。名意界。名意根。名知名道
路。乃至名此岸。如是意根是内處攝。云何樂
根。謂順樂觸所生身樂心樂。平等受。受所攝。
是名樂根。復次脩第三靜慮。順樂觸所生心
樂。平等受。受所攝。是名樂根。云何苦根。謂
順苦觸所生身苦。不平等受。受所攝。是名苦
根。云何喜根。謂順喜觸所生心喜。平等受。受
所攝。是名喜根。復次脩初二靜慮。順喜觸所
生心喜。平等受。受所攝。是名喜根。云何憂
根。謂順憂觸所生心憂。不平等受。受所攝。是
名憂根。云何捨根。謂順捨觸所生身捨心捨。
非平等非不平等受。受所攝。是名捨根。復
次脩未至定靜慮中間第四靜慮。及無色定。
順不苦不樂觸所生心捨。非平等非不平等
受。受所攝。是名捨根。云何信根。謂依出家遠
離所生善法。所起諸信信性。現前信性。隨順
印可。愛慕愛慕性。心澄淨。是名信根。復次學
信無學信。及一切非學非無學信。皆名信根。
云何精進根。謂依出家遠離所生善法。所起
勤精進。勇健勢猛。熾盛難制。勵意不息。是名
精進根。復次學精進無學精進。及一切非學
非無學精進。皆名精進根。云何念根。謂依出
家遠離所生善法。所起諸念隨念。專念憶念。
不忘不失。不遺不漏。不失法性。心明記性。是
名念根。復次學念無學念。及一切善非學非
無學念。皆名念根。云何定根。謂依出家遠離
所生善法。所起心住等住。近住安住。不散不
亂。攝正等持。心一境性。是名定根。復次學
定無學定。及一切善非學非無學定。皆名定
根。云何慧根。謂依出家遠離所生善法。所起
於法簡擇。極簡擇。最極簡擇。解了等了近
了。機黠通達。審察聰叡。覺明慧行。毘鉢舍
那。是名慧根。復次學慧無學慧。及一切善非
學非無學慧。皆名慧根。云何未知當知根。謂
已入正性離生者。所有學慧慧根。及隨信隨
法行。於四聖諦。未現觀。爲現觀故諸根轉。是
名未知當知根。云何已知根。謂已見諦者。所
有學慧慧根。及信勝解。見至身證。於四聖諦。
已現觀。而現觀爲斷餘煩惱故。諸根轉。是
名已知根。云何具知根。謂阿羅漢。所有無學
慧慧根。及慧解脱。倶解脱。於四聖諦。已現
觀。而現觀。爲得現法樂住故。諸根轉。是名
具知根
  處品第十八
一時薄伽梵。在室羅筏住逝多林給孤獨園。
時有梵志。名曰生聞。來詣佛所。合掌恭敬。以
諸愛語。慰問世尊。佛亦愛言。而慰問彼。相慰
問已。退坐一面。曲躬合掌。而白佛言。我欲少
問。喬答摩尊。唯願聽許。略爲宣説。爾時世尊
告彼梵志。恣汝意問。吾當爲説。梵志問言。一
切法者。何謂一切。世尊告曰。一切法者。謂十
二處。何等十二。謂眼處。色處。耳處。聲處。鼻
處。香處。舌處。味處。身處。觸處。意處。法處。是
謂十二。若有説言。此非一切。言一切者。更別
有法。彼但有言。而無實事。若還詰問。便不能
了。彼後審思。自生迷悶。以一切法。非彼境故。
時彼梵志。聞佛所説。歡喜踊躍。恭敬而去」
云何眼處。謂如眼根。應説其相。云何色處。謂
色爲眼。已正當見。及彼同分。是名色處。又
色爲眼増上發眼識。已正當了別。及彼同分。
是名色處。又色於眼。已正當礙。及彼同分。是
名色處。又色爲眼。已正當行。及彼同分。是名
色處。如是過去未來現在諸所有色名爲色
處。亦名所知。乃至所等證。此復云何。謂四
大種所造。青黄赤白雲煙塵霧長短方圓高
下。正不正影光明暗空一顯色。相雜紅紫。
碧緑皂褐。及餘所有。眼根所見。眼識所了。所
有名號。異語増語。想等想。施設言説。謂名色。
名色界。名色處。名彼岸。如是色處。是外處
攝。云何耳處。謂如耳根。應説其相。云何聲
處。謂聲爲耳。已正當聞。及彼同分。是名聲
處。又聲爲耳増上發耳識。已正當了別。及彼
同分。是名聲處。又聲於耳。已正當礙。及彼同
分。是名聲處。又聲爲耳。已正當行。及彼同
分。是名聲處。如是過去未來現在諸所有聲。
名爲聲處。亦名所知。乃至所等證。此復云何。
謂四大種所造。象聲馬聲。車聲歩聲。蠡聲
鈴聲。大小鼓聲。歌聲詠聲。讃聲梵聲。及四大
種互相觸聲。於晝夜分。語言音聲。及餘所有
耳根所聞。耳識所了。所有名號。異語増語。想
等想。施設言説。謂名聲。名聲界。名聲處。名
彼岸。如是聲處。是外處攝。云何鼻處。謂如鼻
根應説其相。云何香處。謂香爲鼻。已正當嗅。
及彼同分。是名香處。又香爲鼻。増上發鼻識。
已正當了別。及彼同分。是名香處。又香於鼻。
已正當礙。及彼同分。是名香處。又香爲鼻。已
正當行。及彼同分。是名香處。如是過去未來
現在諸所有香。名爲香處。亦名所知。乃至
所等證。此復云何。謂四大種所造。根香莖香。
枝香葉香。花香果香。好香惡香。平等香。及
餘所有鼻根所嗅。鼻識所了。所有名號。異語
増語。想等想。施設言説。謂名香。名香界。名
香處。名彼岸。如是香處。是外處攝。云何舌
處。謂如舌根。應説其相。云何味處。謂味爲
舌。已正當嘗。及彼同分。是名味處。又味爲
舌増上發舌識。已正當了別。及彼同分。是名
味處。又味於舌。已正當礙。及彼同分。是名味
處。又味爲舌。已正當行。及彼同分。是名味
處。如是過去未來現在諸所有味。名爲味處。
亦名所知。乃至所等證。此復云何。謂四大種
所造。根味莖味。枝味葉味。花味果味。食味飮
味。及諸酒味。苦味酢味。甘味辛味。鹹味淡
味。可意味不可意味。順捨處味。及餘所有舌
根所嘗。舌識所了。所有名號。異語増語。想等
想。施設言説。謂名味。名味界。名味處。名彼
岸。如是味處。是外所攝。云何身處。謂如身
根。應説其相。云何觸處。謂觸爲身。已正當
覺。及彼同分。是名觸處。又觸爲身増上發
身識。已正當了別。及彼同分。是名觸處。又觸
於身。已正當礙。及彼同分。是名觸處。又觸爲
身。已正當行。及彼同分。是名觸處。如是過
去未來現在。諸所有觸。名爲觸處。亦名所知。
乃至所等證。此復云何。謂四大種。及四大
種所造。滑性。澁性。輕性。重性。冷煖飢渇。及
餘所有身根所覺身識所了。所有名號。異語
増語。想等想。施設言説。謂名觸。名觸界。名
觸處。名彼岸。如是觸處。是外所攝。云何意
處。謂如意根。應説其相。云何法處。謂法爲
意。已正當知。是名法處。又法爲意増上發意
識已正當了別。是名法處。又法於意。已正當
礙。是名法處。又法爲意。已正當行。是名法
處。如是過去未來現在諸所有法。名爲法處。
亦名所知。乃至所等證。此復云何。謂受想思
觸作意欲勝解。信精進念定慧。尋伺放逸不
放逸。善根不善根無記根。一切結縛隨眠隨
煩惱纒。諸所有智見現觀。得無想定滅定無
想事。命根衆同分住。得事得處得生老住無
常。名身句身文身。虚空擇滅非擇滅。及餘所
有意根所知意識所了。所有名號。異語増語。
想等想。施設言説。謂名法。名法界。名法處。
名彼岸。如是法處。是外處攝
  蘊品第十九
一時薄伽梵。在室羅筏住逝多林。給孤獨園。
爾時世尊。告苾芻衆。有五種蘊。何等爲五。謂
色蘊。受蘊。想蘊。行蘊。識蘊。是名五蘊。云何
色蘊。謂諸所有色。一切皆是四大種。及四大
種所造。是名色蘊。云何受蘊。謂諸受等受。
別受受性。受所攝。是名受蘊。復有二受。説名
受蘊。謂身受心受。云何身受。謂五識身相應
諸受。乃至受所攝。是名身受。云何心受。謂
意識相應諸受。乃至受。所攝。是名心受。復有
二受。説名受蘊。謂有味受。無味受。云何有味
受。謂有漏作意相應諸受。乃至受所攝。是名
有味受。云何無味受。謂無漏作意相應諸受。
乃至受所攝。是名無味受。有作是説。欲界作
意相應受。名有味受。色無色界作意相應受。
名無味受。今此義中。有漏作意相應受。名有
味受。無漏作意相應受。名無味受。如有味受
無味受。如是墮受。不墮受。耽嗜依受出離依
受。順結受。不順結受。順取受。不順取受。順
纒受。不順纒受。世間受。出世間受。亦爾。
復有三受。説名受蘊。謂樂受。苦受。不苦不
樂受。云何樂受。謂順樂觸所生身樂心樂
平等受。受所攝。是名樂受。復次脩初第二第
三靜慮。順樂受觸所起心樂平等受。受所
攝。是名樂受。云何苦受。謂順苦觸所生身苦
心苦不平等受。受所攝。是名苦受。云何不苦
不樂受。謂順不苦不樂觸所生身捨心捨非
平等非不平等受。受所攝。是名不苦不樂受。
復次脩未至定。靜慮中間。第四靜慮。及無色
定。順不苦不樂觸所生心捨非平等非不平
等受。受所攝。是名不苦不樂受。復有四受。
説名受蘊。謂欲界受。色界受。無色界受。不繋
受。云何欲界受。謂欲界作意相應諸受。乃至
受所攝。是名欲界受。云何色界受。謂色界作
意相應諸受。乃至受所攝。是名色界受。云何
無色界受。謂無色界作意相應諸受。乃至受
所攝。是名無色界受。云何不繋受。謂無漏
作意相應諸受。乃至受所攝。是名不繋受。復
有五受。説爲受蘊。謂樂受。苦受。喜受。憂受。
捨受。如是五受。廣説如根品。復有六受。説
爲受蘊。謂眼觸所生受。耳鼻舌身意觸所生
受。云何眼觸所生受。謂眼及色爲縁生眼識。
三和合故生觸。觸爲縁故生受。此中眼爲増
上。色爲所縁。眼觸爲因。眼觸爲等起。是眼觸
種類。是眼觸所生。與眼觸所生作意相應。
於眼識所了別色諸受。乃至受所攝。是名眼
觸所生受。如是耳鼻舌身意觸所生受。廣説
亦爾。是名受蘊。如受蘊。如是想蘊識蘊。如其
所應。廣説亦爾。云何行蘊。謂行蘊有二種。一
心相應行蘊。二心不相應行蘊。云何心相應
行蘊。謂思觸作意。廣説乃至。諸所有智見現
觀。復有所餘如是類法。與心相應。是名心相
應行蘊。云何心不相應行蘊。謂得無想定。
廣説乃至文身。復有所餘如是類法。不與心
相應。是名心不相應行蘊。如是心相應行蘊
及心不相應行蘊總名行蘊
  多界品第二十之一
一時薄伽梵。在室羅筏。住逝多林給孤獨園。
時阿難陀。獨居靜室。作是思惟。諸起怖畏。及
起災患擾惱事者。皆是愚夫。非諸智者。既思
惟已。於日後分。從靜室出。往世尊所。頂禮雙
足。退住一面。以所思事。具白世尊。佛印可
言。如是如是。諸起怖畏。及起災患擾惱事者。
皆是愚夫。非諸智者。如置火在乾蘆草舍。樓
堂臺觀。亦被焚燒。愚夫亦爾。以無智故。起諸
怖畏及災患等。慶喜當知。過去未來現在。怖
畏災患擾惱。皆愚夫生。非諸智者。以諸智者
不起彼故。慶喜當知。愚夫有怖畏智者無怖
畏。愚夫有災患。智者無災患。愚夫有擾惱。智
者無擾惱。是故慶喜應知。愚夫及智者。法知
已遠離諸愚夫法。於智者法。應正受行。阿難
陀言。齊何施設諸愚夫數。佛言。若有於界處
蘊。及於縁起。處非處法不善巧者。是愚夫數。
阿難陀言。齊何施設諸智者數。佛言。若有於
界處蘊。及於縁起。處非處法。得善巧者。是
智者數。阿難陀言。云何智者於界善巧。佛言。
智者於十八界。如實知見。是界善巧。謂如
實知見。眼界色界眼識界。耳界聲界耳識界。
鼻界香界鼻識界。舌界味界舌識界。身界觸
界身識界。意界法界意識界。復於六界。如實
知見。是界善巧。謂如實知見地界水界火界
風界空界識界。復於六界。如實知見。是界善
巧。謂如實知見欲界恚界害界無欲界無恚
界無害界。復於六界。如實知見。是界善巧。
謂如實知見樂界苦界。喜界憂界捨界無明
界。復於四界。如實知見。是界善巧。謂如實知
見受界想界行界識界。復於三界。如實知見。
是界善巧。謂如實知見欲界色界無色界。復
於三界。如實知見。是界善巧。謂如實知見色
界無色界滅界。復於三界。如實知見。是界善
巧。謂如實知見過去界未來界現在界。復於
三界。如實知見。是界善巧。謂如實知見劣界
中界妙界。復於三界。如實知見是界善巧。謂
如實知見善界不善界無記界。復於三界。如
實知見。是界善巧。謂如實知見學界無學界
非學非無學界。復於二界。如實知見。是界善
巧。謂如實知見有漏界無漏界。復於二界。如
實知見。是界善巧。謂如實知見有爲界無爲
界。是名智者於界善巧。阿難陀言。云何智者
於處善巧。佛言。智者於十二處。如實知見。是
處善巧。謂如實知見眼處色處耳處聲處鼻
處香處舌處味處身處觸處意處法處。是名
智者於處善巧。阿難陀言。云何智者於蘊善
巧。佛言。智者於五蘊。如實知見。是蘊善巧。
謂如實知見色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊。是名
智者於蘊善巧。阿難陀言。云何智者於縁起
善巧。佛言。智者於十二支縁起順逆。如實知
見。是縁起善巧。謂如實知見依此有彼有。此
生故彼生。謂無明縁行。行縁識。識縁名色。名
色縁六處。六處縁觸。觸縁受。受縁愛。愛縁
取。取縁有。有縁生。生縁老死。發生愁歎苦憂
擾惱。如是便集純大苦蘊。及如實知依此無
彼無。此滅故彼滅。謂無明滅故行滅。行滅故
識滅。識滅故名色滅。名色滅故六處滅。六
處滅故觸滅。觸滅故受滅。受滅故愛滅。愛
滅故取滅。取滅故有滅。有滅故生滅。生滅
故老死愁歎苦憂擾惱滅。如是便滅純大苦
蘊。是名智者於縁起善巧。阿難陀言。云何
智者於處非處善巧。佛言。智者於處非處。如
實知見是處非處善巧。謂如實知。無處無
容身語意惡行。感可愛可樂可欣可意異熟。
有處有容身語意惡行。感不可愛不可樂不
可欣不可意異熟。無處無容身語意妙行。感
不可愛不可樂不可欣不可意異熟。有處有
容身語意妙行。感可愛可樂可欣可意異熟。
無處無容行身語意惡行已。由此因縁。身壞
命終。生諸善趣。有處有容行身語意惡行已。
由此因縁。身壞命終。墮諸惡趣。無處無容行
身語意妙行已。由此因縁。身壞命終。墮諸惡
趣。有處有容行身語意妙行已。由此因縁。身
壞命終。生諸善趣。是處非處善巧。復如實知
見無處無容非前非後。有二輪王生一世界。
有處有容。非前非後。有一輪王。生一世界。無
處無容。非前非後。有二如來。生一世界。有
處有容。非前非後。有一如來。生一世界。是
處非處善巧。復如實知見無處無容女作輪
王帝釋魔王梵王。及證獨覺菩提。或證無上
正等菩提。有處有容男作輪王帝釋魔王梵
王。及證獨覺菩提。或證無上正等菩提。是處
非處善巧。復如實知見無處無容具聖見者
故思害母害父。害阿羅漢。破和合僧。及起惡
心。出佛身血。有處有容諸異生者。作五無間。
無處無容具聖見者。故思斷衆生命。有處有
容諸異生者。故思斷衆生命。無處無容具聖
見者。故思越諸學處。有處有容諸異生者。故
思越諸學處。無處無容具聖見者。捨勝學處
趣劣學處。或求外道爲師。或求外道爲福田。
或瞻仰外道沙門婆羅面。或種種占卜
諸吉祥事。執爲清淨。或受第八有。有處有容
諸異生者。有如是事。是處非處善巧。復如實
知見無處無容。未斷五蓋。令心染汚。令慧力
羸。障礙道品。違涅槃者。心善安住四念住
中。有處有容已斷五蓋。令心染汚令慧力羸。
障礙道品。違涅槃者。心善安住四念住中。無
處無容未斷五蓋。廣説乃至違涅槃者。心未
善住四念住中。而能修習七等覺支。有處有
容已斷五蓋。廣説乃至違涅槃者。心已善住
四念住中。乃能修習七等覺支。無處無容未
斷五蓋。廣説乃至違涅槃者。心未善住四念
住中。而能修習七等覺支。而證聲聞獨覺
無上菩提。有處有容已斷五蓋。廣説乃至違
涅槃者。心已善住四念住中已。能修習七等
覺支。乃能證得聲聞獨覺無上菩提。是名智
者於處非處善巧。阿難陀曰。今此法門。其名
何等。云何奉持。佛告慶喜。今此法門。名爲
四轉。亦名大法鏡。亦名甘露鼓。亦名多界。應
如是持。時阿難陀。歡喜敬受
云何眼界。謂如眼根。云何色界。謂如色處。
云何眼識界。謂眼色爲縁所生眼識。此中眼
爲増上。色爲所縁。於眼所識色。諸了別異了
別各別了別色。是名眼識界。餘五三界。隨其
所應。廣説亦爾
云何地界。謂地界有二種。一内。二外。云何
内地界。謂此身内所有各別堅性堅類有執
有受。此復云何。謂髮毛爪齒。乃至糞穢。復
有所餘身内各別堅性堅類有執有受。是名
内地界。云何外地界。謂此身外諸外所攝堅
性堅類無執無受。此復云何。謂大地山。諸石
瓦礫蚌蛤蝸牛。銅鐵錫鑞。末尼眞珠。琉璃
螺貝。珊瑚璧玉。金銀石藏杵藏。頗胝迦。赤
右旋。沙土草木。枝葉花果。或復有地依
水輪住。復有所餘在此身外堅性堅類無執
無受。是名外地界。前内此外。總名地界。云何
水界。謂水界有二種。一内。二外。云何内水
界。謂此身内所有各別濕性濕類有執有受。
此復云何。謂諸涙汗。乃至小便。復有所餘身
各別濕性濕類有執有受。是名内水界。云
何外水界。謂此身外諸外所攝濕性濕類無
執無受。此復云何。謂根莖枝葉花果等汁露。
酒乳酪酥油蜜糖。池沼陂湖殑伽河。鹽母
那河。薩剌渝河。頞氏羅筏底河。莫呬河。東海
西海南海北海。四大海水。或復有水依風輪
住。復有所餘在此外濕性濕類無執無受。是
名外水界。前内此外。總名水界。云何火界。謂
火界有二種。一内。二外。云何内火界。謂此身
内所有各別暖性暖類有執有受。此復云何。
謂此身中諸所有熱等熱遍熱。由此所食所噉
所飮。正易消化。若此増盛。令身燋熱。復有所
餘身内各別暖性暖類有執有受。是名内火
界。云何外火界。謂此身外諸外所攝暖性暖
類無執無受。此復云何。謂地暖火日藥末尼
宮殿星宿火聚燈焔燒村燒城燒川燒野燒。
十二十三十四十五十百千。或無量擔。薪草
等火熾盛烔然。或在山澤河池巖窟房舍殿
堂樓觀。草木根莖枝葉花果等暖。復有所餘
熱性熱類無執無受。是名外火界。前内此外。
總名火界。云何風界。謂風界有二種。一内二
外。云何内風界。謂此身内所有各別動性動
類有執有受。此復云何。謂此身中。或上行風。
或下行風。或傍行風。脇風背風。胸風肚風。心
臍風。嗢鉢羅風。蓽鉢羅風。刀風劍風。針
風結風。纒風掣風。努風。強風。隨支節風。入
出息風。復有所餘身内各別動性動類有執
有受。是名内風界。云何外風界。謂此身外諸
外所攝動性動類無執無受。此復云何。謂東
風西風南風北風有塵風無塵風旋風暴風
吠嵐婆風小風大風無量風風輪風依空行
風。復有所餘動性動類無執無受。是名外風
界。前内此外。總名風界。云何空界。謂空界
有二種。一内。二外。云何内空界。謂此身内所
有各別空性空類有執有受。此復云何。謂此
身中隨皮肉血骨髓等空眼穴耳穴鼻穴面門
咽喉心腸腸肚等穴。由此通貯所飮所食。
及令下棄。復有所餘身内各別空性空類。是
名内空界。云何外空界。謂此身外諸外所攝
空性空類無執無受。此復云何。謂外空迥隣
呵伽色。是名外空界。前内此外。總名空界。
云何識界。謂五識身。及有漏意識。是名識

説一切有部法蘊足論卷第十
阿毘達磨法蘊足論卷第十一
  尊者大目乾連造
  三藏法師玄奘奉  詔譯
  多界品第二十之餘
云何欲界。謂於欲境諸貪等貪。乃至貪類
貪生。總名欲界。復次欲貪及欲貪相應受想
行識。并所等起身業語業。不相應行。總名欲
界。云何恚界。謂於有情。欲爲損害。乃至現爲
過患。總名恚界。復次瞋恚及瞋恚相應受想
行識。并所等起身業語業。不相應行。總名恚
界。云何害界。謂以手塊刀杖等物。隨一苦具。
捶打有情。諸損等損害等害。瞋恚所起。能起
苦事。總名害界。復次諸害及害相應受想行
識并所等起身業語業。不相應行。總名害界。
云何無欲界。謂於欲界。思惟過患。如是欲界。
是不善法。是下賤者。信解受持。佛及弟子。賢
貴善士。共所呵厭。能爲自害。能爲他害。能爲
倶害。能滅智慧。能礙彼類。能障涅槃。受持此
法。不生通慧。不引菩提。不證涅槃。如是思
惟。發勤精進。乃至勵意不息。是名無欲界。
復次爲斷欲界。於無欲界。思惟功徳。如是無
欲界。是善法。是尊勝者。信解受持。佛及弟
子。賢貴善士。共所欣讃。不爲自害。不爲他
害。不爲倶害。増長智慧。不礙彼類。不障涅
槃。受持此法。能生通慧。能引菩提。能證涅
槃。如是思惟。發勤精進。乃至勵意不息。是
名無欲界。復次思惟欲界。如病如癰。如箭惱
害。無常苦空非我轉動。勞倦羸篤。是失壞法。
迅速不停。衰朽非恒。不可保信。是變壞法。
如是思惟。發勤精進。是名無欲界。復次爲斷
欲界。思惟彼滅是滅是離。思惟彼道是道是
出。如是思惟。發勤精進。乃至勵意不息。是
名無欲界。復次若思惟。捨心定及道。捨心
定相應。并無想定。滅定擇滅。如是思惟。發
勤精進。乃至勵意不息。是名無欲界。復次無
欲及無欲相應受想行識。并所發起身業語
業。不相應行。總名無欲界。云何無恚界。謂
於恚界。思惟過患。如是恚界。是不善法。乃
至不證涅槃。如是思惟。發勤精進。乃至勵
意不息。是名無恚界。復次爲斷恚界。於無恚
界。思惟功徳。如是無恚界。是善法。乃至能
證涅槃。如是思惟。發勤精進。乃至勵意不
息。是名無恚界。復次思惟恚界。如病如癰。乃
至是變壞法。如是思惟。發勤精進。是名無恚
界。復次爲斷恚界。思惟彼滅是滅是離。思
惟彼道是道是出。如是思惟。發勤精進。乃至
勵意不息。是名無恚界。復次若思惟。慈心定
及道。慈心定相應。如是思惟。發勤精進。乃
至勵意不息。是名無恚界。復次無恚及無恚
相應受想行識。并所等起身業語業。不相應
行總名無恚界。云何無害界。謂於害界。思惟
過患。如是害界。是不善法。乃至不證涅槃。
如是思惟。發勤精進。乃至勵意不息。是名無
害界。復次爲斷害界。於無害界。思惟功徳。如
是不害界。是善法。乃至能證涅槃。如是思惟。
發勤精進。乃至勵意不息。是名無害界。復次
思惟害界。如病如癰。乃至是變壞法。如是思
惟。發勤精進。是名無害界。復次爲斷害界。思
惟彼滅是滅是離。思惟彼道是道是出。如是
思惟。發勤精進。乃至勵意不息。是名無害界。
復次若思惟。悲心定及道。悲心定相應。如是
思惟。發勤精進。乃至勵意不息。是名無害界。
復次無害及無害相應受想行識。并所等起
身業語業。不相應行。總名無害界
云何樂界。謂順樂觸所起身樂心樂平等受。
受所攝。是名樂界。復次脩第三靜慮順樂受
觸所起心樂平等受。受所攝。是名樂界。云何
苦界。謂順苦觸所起身苦不平等受。受所攝。
是名苦界。云何喜界。謂順喜觸所起心喜平
等受。受所攝。是名喜界。復次脩初二靜慮。順
喜觸所起心喜平等受。受所攝。是名喜界。云
何憂界。謂順憂觸所起心憂不平等受。受所
攝。是名憂界。云何捨界。謂順捨觸所起身捨
心捨非平等非不平等受。受所攝。是名捨界。
復次脩未至定靜慮中間第四靜慮。及無色
定。順不苦不樂觸所起心捨非平等非不平
等受。受所攝。是名捨界。云何無明界。謂三界
無知。是名無明界
云何受界。謂六受身。即眼觸所生受。乃至意
觸所生受。是名受界。云何想界。謂六想身。即
眼觸所生想。乃至意觸所生想。是名想界。云
何行界。謂六思身。即眼觸所生思。乃至意觸
所生思。是名行界。云何識界。謂六識身。即眼
識乃至意識。是名識界
云何欲界。謂有諸法。欲貪隨増。是名欲界。
復次欲界繋。十八界十二處五蘊。是名欲界。
復次下從無間地獄。上至他化自在天。於中
所有色受想行識。是名欲界。云何色界。謂有
諸法。色貪隨増。是名色界。復次色界繋。十
四界十處五蘊。是名色界。復次下從梵衆天。
上至色究竟天。於中所有色受想行識。是名
色界。云何無色界。謂有諸法。無色貪隨増。是
名無色界。復次無色界繋。三界二處四蘊。是
名無色界。復次如欲色界。處定建立。不相雜
亂。非無色界有如是事。然依定生。勝劣差別。
建立上下。下從空無邊處。上至非想非非想
處。於中所有受想行識。是名無色界。云何色
界。謂欲色界。總名色界。云何無色界。謂四
無色。是名無色界。云何滅界。謂擇滅非擇滅。
是名滅界。復次諸有色法。總名色界。除擇滅
非擇滅。餘無色法。是名無色界。擇滅非擇滅。
是名滅界。云何過去界。謂過去五蘊。是名過
去界。云何未來界。謂未來五蘊。是名未來界。
云何現在界。謂現在五蘊。是名現在界。云何
劣界。謂不善有覆無記法。是名劣界。云何中
界。謂有漏善。及無覆無記法。是名中界。云
何妙界。謂無漏善法。是名妙界。云何善界。
謂善身語業。心心所法。不相應行。及擇滅。
是名善界。云何不善界。謂不善身語業。心心
所法。不相應行。是名不善界。云何無記界。謂
無記色心心所法不相應行。及虚空非擇滅。
是名無記界。云何學界。謂學五蘊。是名學界。
云何無學界。謂無學五蘊。是名無學界。云何
非學非無學界。謂有漏五蘊。及虚空擇滅非
擇滅。是名非學非無學界
云何有漏界。謂有漏五蘊。是名有漏界。云何
無漏界謂無漏五蘊。及虚空擇滅非擇滅。是
名無漏界。云何有爲界。謂五蘊。是名有爲界。
云何無爲界。謂虚空及二滅。是名無爲界。嗢
拕南曰
    界有六十二 十八界爲初
    三六一四種 六三兩種二
縁起品第二十一之一
一時薄伽梵。在室羅筏。住逝多林給孤獨園。
爾時世尊。告苾芻衆。吾當爲汝。宣説縁起縁
已生法汝應諦聽。極善作意。云何縁起。謂
依此有彼有。此生故彼生。謂無明縁行。行縁
識。識縁名色。名色縁六處。六處縁觸。觸縁受。
受縁愛。愛縁取。取縁有。有縁生。生縁老死。
發生愁歎苦憂擾惱。如是便集純大苦蘊。苾
芻當知。生縁老死。若佛出世。若不出世。如是
縁起法住法界。一切如來。自然通達。等覺宣
説。施設建立。分別開示。令其顯了。謂生縁
老死。如是乃至。無明縁行。應知亦爾。此中所
有法性法定法理法趣。是眞是實。是諦是如。
非妄非虚。非倒非異。是名縁起。云何名爲縁
已生法。謂無明行識名色六處觸受愛取有
生老死。如是名爲縁已生法。苾芻當知。老死
是無常。是有爲是所造作。是縁已生。盡法沒
法。離法滅法。生有取愛受觸六處名色識行
無明亦爾。苾芻當知。我諸多聞賢聖弟子。於
此縁起縁已生法。能以正慧。如實善見善知
善了。善思惟。善通達。不依前際而起愚惑謂。
我於過去世。爲曾有非有。何等我曾有。云何
我曾有。不依後際而起愚惑謂。我於未來世。
爲當有非有。何等我當有。云何我當有。亦不
依内而起愚惑謂。何等是我此我。云何我誰
所有。我當有誰。今此有情。從何而來。於此
處沒。當往何所。彼如是知如是見故。所有世
間。各別見趣。謂我論相應有情論相應命者
論相應吉凶論相應瑩飾防護。執爲己有。有
苦有礙。有災有熱。彼於爾時。得斷遍知。如斷
樹根及多羅頂。無復勢力。後永不生。所以者
何。謂我多聞賢聖弟子。於此縁起縁已生法。
能以正慧。如實善見善知善了。善思惟。善通
達故。時諸苾芻。歡喜敬受
此中縁起縁已生法。其體雖一。而義有異。謂
或有縁起非縁已生法。或有縁已生法非縁
起。或有縁起亦縁已生法。或有非縁起亦非
縁已生法。或有縁起非縁已生法者無也。或
有縁已生法非縁起者。謂無明行識名色六
處觸受愛取有生老死。或有縁起亦縁已生
法者。謂生定能生於老死。如是生支。定能爲
縁。是縁起性。及縁已生法性。如是有取愛受
觸六處名色識行無明。應知亦爾。非縁起非
縁已生法者。謂除前相。又生縁老死者。謂此
生支。雖異生異滅。而縁起理。恒時決定。若
過去生非老死縁者。應未來生亦非老死縁。
若未來生非老死縁者。應過去生亦非老死
縁。若過去生非老死縁者。應現在生亦非老
死縁。若現在生非老死縁者。應過去生亦非
老死縁。若未來生非老死縁者。應現在生亦
非老死縁。若現在生非老死縁者。應未來生
亦非老死縁。若佛出世時生非老死縁者。應
佛不出世時生亦非老死縁。若佛不出世時
生非老縁者。應佛出世時生亦非老縁。若縁
起理。有顛倒者。應成二分。不決定故。應可破
壞。理雜亂故。若爾不應施設縁起佛不應説
生縁老死。然佛所説生縁老死。理趣決定。去
來今世。有佛無佛。曾無改轉。法性恒然。不
隱不沒。不傾不動。其理湛然。前聖後聖。同所
遊履。是眞是實。是諦是如。非妄非虚。非倒
非異。是故佛説生縁老死。如是有取愛受觸
六處名色識行無明縁行亦爾
復次無明縁行者。云何無明。謂於前際無知。
後際無知。前後際無知。於内無知。外無知。
内外無知。於業無知。異熟無知。業異熟無知。
於善作業無知。惡作業無知。善惡作業無知。
於因無知。因所生法無知。於佛法僧無知。於
苦集滅道無知。於善不善法無知。於有罪無
罪法無知。於應脩不應脩法無知。於下劣勝
妙法無知。於黒白法無知。於有敵對法無知。
於縁生無知。於六觸處如實無知。如是無知
無見非現觀。黒闇愚癡。無明盲冥。罩網纒
裏。頑騃渾濁。障蓋發盲。發無明。發無智。
發劣慧。障礙善品。令不涅槃。無明漏。無明瀑
流。無明軛。無明毒根。無明毒莖。無明毒枝。
無明毒葉。無明毒花。無明毒果。癡等癡極癡。
欣等欣極欣。癡類癡生。總名無明。云何
無明縁行。謂世尊説。苾芻當知。無明爲因。無
明爲縁。故貪瞋癡起。此貪瞋癡性。是名無明
縁。行復次如世尊説。苾芻當知。無明爲前行。
無明爲幖幟。故起無量種惡不善法。謂無慚
無愧等。由無慚無愧故起諸邪見。由邪見故
起邪思惟。由邪思惟故起邪語。由邪語故起
邪業。由邪業故起邪命。由邪命故起邪勤。由
邪勤故起邪念。由邪念故起邪定。此邪見邪
思惟邪語邪業邪命邪勤邪念邪定。是名無
明縁行。復次如世尊説。苾芻當知。起無量種
惡不善法。一切皆以無明爲根。無明爲集。是
無明類。從無明生。墮無明趣者。不如實知善
不善法。有罪無罪法。應脩不應脩法。下劣勝
妙法。黒白法。有敵對法。縁生諸法。不如實知
此諸法故。便起邪見邪思惟。乃至邪念邪定。
是名無明縁行。復次瓮喩經中。佛作是説。無
明爲縁。造福非福及不動行。云何福行。謂有
漏善身業語業。心心所法。不相應行。如是諸
行。長夜能招可愛可樂可欣可意諸異熟果
此果名福亦名福果。以是福業。異熟果故是
名福行。云何非福行。謂諸不善身業語業。心
心所法。不相應行。如是諸行。長夜能招不可
愛不可樂不可欣不可意諸異熟果。此果名
非福。亦名非福果。是非福業異熟果故。是名
非福行。云何不動行。謂四無色定。諸有漏善。
是名不動行。云何無明爲縁造非福行。謂有
一類。由貪瞋癡纒縛心故。造身語意三種惡
行。此三惡行。名非福行。由此因縁。身壞命
終。墮於地獄。於彼復造非福行等。是名無明
爲縁造非福行。如説地獄。傍生鬼界。應知亦
爾。云何無明爲縁造福行謂有一類。於人趣
樂。繋心悕求。彼作是念。願我當生人趣同分。
與諸人衆。同受快樂。因此悕求。造能感人趣
身語意妙行。此三妙行。名爲福行。由此因縁。
身壞命終。生於人趣。與諸人衆。同受快樂。於
彼復造諸福行等。是名無明爲縁造福行。有
不繋心悕求人樂。但由無明蔽動心故。造
身語意三種妙行。此三妙行。名爲福行。由
此因縁。身壞命終。生於人趣。於彼復造諸
福行等。是名無明爲縁造福行。如説人趣。
四大王衆天。三十三天。夜摩天。覩史多
天。樂變化天。他化自在天。應知亦爾。復有
一類。於梵衆天。繋心悕求。彼作是念。願我當
生梵衆天衆同分中。因此悕求。勤修加行。離
欲惡不善法。有尋有伺離生喜樂。初靜慮具
足住。於此定中。諸身律儀。語律儀。命清淨。
名爲福行。由此因縁。身壞命終。生梵衆天衆
同分中。於彼復造諸福行等。是名無明爲縁
造福行。有不繋心悕求生彼。但由無明蔽動
心故。勤修加行。離欲惡不善法。有尋有伺。離
生喜樂。初靜慮具足住。於此定中。諸身律儀。
語律儀。命清淨。名爲福行。由此因縁。身壞命
終。生梵衆天衆同分中。於彼復造諸福行等。
是名無明爲縁造福行。如説梵衆天。梵輔天。
大梵天。少光天。無量光天。極光淨天。少淨
天。無量淨天。遍淨天。無雲天。福生天。廣果
天。隨其所應。廣説亦爾。復有一類。於無想
天。繋心悕求。彼作是念。願我當生無想天
衆同分中。因此悕求。勤修加行。思惟諸想。是
麁苦障。思惟無想是靜妙離。由此思惟。能滅
諸想。安住無想。彼諸想滅。住無想時。名無想
定。入此定時。諸身律儀。語律儀。命清淨。名
爲福行。由此因縁。身壞命終。生無想天衆同
分中。於彼亦能造少福行。是名無明爲縁造
福行。有不繋心悕求生彼。但由無明蔽動心
故。勤修加行。思惟諸想是麁苦障。思惟無想
是靜妙離。由此思惟。能滅諸想。安住無想。彼
諸想滅。住無想時。名無想定。入此定時。諸身
律儀。語律儀。命清淨。名爲福行。由此因縁。
身壞命終。生無想天衆同分中。於彼亦能造
少福行。是名無明爲縁造福行。云何無明爲
縁造不動行。謂有一類。於空無邊處天。繋心
悕求。彼作是念。願我當生空無邊處天衆同
分中。因此悕求。勤修加行。超諸色想。滅有對
想。不思惟種種想。入無邊空。空無邊處具足
住。於此定中。諸思等思現前。等思已思當思。
思性思類。造心意業。名不動行。由此因縁。身
壞命終。生空無邊處天衆同分中。於彼復能
造不動行。是名無明爲縁造不動行。有不繋
心悕求生彼。但由無明蔽動心故。勤修加行。
超諸色想。滅有對想。不思惟種種想。入無邊
空。空無邊處具足住。於此定中。諸思等思現
前。等思已思當思。思性思類。造心意業。名
不動行。由此因縁。身壞命終。生空無邊處天
衆同分中。於彼復能造不動行。是名無明爲
縁造不動行。如説空無邊處。識無邊處。無
所有處。非想非非想處。應知亦爾。如是諸
行。無明爲縁。無明爲依。無明爲建立。故起
等起生等生。聚集出現。故名無明縁行。云
何行縁識。謂有一類。貪瞋癡倶生思爲縁故。
起貪瞋癡倶生諸識。是名行縁識。復有一類。
無貪無瞋無癡倶生思爲縁故。起無貪無瞋
無癡倶生諸識。是名行縁識。復次眼及色爲
縁生眼識。此中眼是内有爲行。色爲外縁生
眼識。是名行縁識。乃至意及法爲縁生意識。
此中意是内有爲行。法爲外縁生意識。是名
行縁識。復次瓮喩經中。佛作是説。造福非福
不動行已。有隨福非福不動識。云何造非福
行已有隨非福識。謂有一類。由貪瞋癡纒縛
心故。造身語意三種惡行。此三惡行。名非福
行。由此因縁。身壞命終。墮於地獄。於彼起
識。是名造非福行已有隨非福識。如説地獄。
傍生鬼界。應知亦爾。云何造福行已有隨福
識。謂有一類。於人趣樂。繋心悕求。彼作是念。
願我當生人趣同分。與諸人衆。同受快樂。因
此悕求。造能感人趣身語意妙行。此三妙行。
名爲福行。由此因縁。身壞命終。生於人趣。於
彼起識。是名造福行已有隨福識。有不繋心
悕求人樂。但由無明蔽動心故。造身語意三
種妙行。此三妙行。名爲福行。由此因縁。身
壞命終。生於人趣。於彼起識。是名造福行已
有隨福識。如説人趣。四大王衆天。乃至他化
自在天。應知亦爾。復有一類。於梵衆天。繋心
悕求。彼作是念。願我當生梵衆天衆同分中。
因此悕求。勤修加行。離欲惡不善法。有尋有
伺。離生喜樂。初靜慮具足住。於此定中。諸
身律儀。語律儀命清淨。名爲福行。由此因縁。
身壞命終。生梵衆天衆同分中。於彼起識。是
名造福行已有隨福識。有不繋心悕求生彼。
但由無明蔽動心故。勤修加行。離欲惡不善
法。乃至命清淨。名爲福行。由此因縁。身壞
命終。生梵衆天衆同分中。於彼起識。是名造
福行已有隨福識。如説梵衆天。梵輔天乃至
無想天。應知亦爾。云何造不動行已有隨不
動識。謂有一類。於空無邊處天。繋心悕求彼
作是念。願我當生空無邊處天衆同分中。因
此欣求。勤修加行。超諸色想。滅有對想。不思
惟種種想。入無邊空空無邊處具足住。於此
定中。諸思等思。現前等思。已思當思。思性思
類。造心意業。名不動行。由此因縁。身壞命
終。生空無邊處天衆同分中。於彼起識。是名
造不動行已有隨不動識。有不繋心悕求生
彼。但由無明蔽動心故。勤修加行。超諸色想。
乃至造心意業。名不動行。由此因縁。身壞命
終。生空無邊處天衆同分中。於彼起識。是名
造不動行已有隨不動識。如説空無邊處天。
乃至非想非非想天。應知亦爾。如是諸識。行
爲縁。行爲依。行爲建立。故起等起生等生。聚
集出現。故名行縁識。云何識縁名色。謂有一
類。貪瞋癡倶生識爲縁故。起貪瞋癡倶生身
業語業。名爲色。即彼所生受想行識。名爲名。
是名識縁名色。復有一類。無貪無瞋無癡倶
生識爲縁故。起無貪無瞋無癡倶生身業語
業。名爲色。即彼所生受想行識。名爲名。是名
識縁名色。復次教誨那地迦經中。佛作是説。
若那地迦所愛親友。變壞離散。便生愁歎苦
憂擾惱。此愁倶生識爲縁故。起愁倶生身業
語業。名爲色。即彼所生受想行識。名爲名。
是名識縁名色。復次教誨頗勒窶那經中。佛
作是説。頗勒窶那識爲食故。後有生起。此識
云何。謂健達縛最後心。心意識増長堅住。
未斷未遍知。未滅未變吐。此識無間。於母胎
中。與羯剌藍自體和合。此羯剌藍自體和合。
名爲色。即彼所生受想行識。名爲名。是名識
縁名色。復次教誨莎底經中。佛作是説。三事
和合。入母胎藏。云何爲三。謂父母和合倶起
染心。其母是時調適。及健達縛。正現在前。如
是三事和合。入母胎藏。此中健達縛最後心
意識。増長堅住。未斷未遍知。未滅未變吐。此
識無間。入母胎藏。此所託胎。名爲色。即彼所
生受想行識。名爲名。是名識縁名色。復次大
因縁經中。尊者慶喜問佛。名色爲有縁不。佛
言有縁。此縁謂識。佛告慶喜。識若不入母胎
藏者。名色得成羯剌藍不。阿難陀曰。不也世
尊。識若不入母胎藏者。名色得生此界中不。
不也世尊。識若初時已斷壞者。後時名色得
増長不。不也世尊。識若全無爲可施設有名
色不。不也世尊。是故慶喜。一切名色。皆識爲
縁。是名識縁名色。如是名色。識爲縁。識爲
依。識爲建立。故起等起生等生。聚集出現。
故名識縁名色
云何名色縁識。謂眼色爲縁生眼識。此中眼
及色。名爲色。即彼所生受想行識。名爲名。於
中作意等。能助生眼識。是名名色縁識。乃至
意法爲縁生意識。此中諸意識所了色。名爲
色。即彼所生受想行識。名爲名。於中作意等
能助生意識。是名名色縁識。復次教誨頗勒
窶那經中。佛作是説。頗勒窶那。識爲食故。後
有生起。此識云何。謂健達縛。廣説乃至。與羯
剌藍自體和合。此羯剌藍自體和合。名爲色。
即彼所生受想行識。名爲名。爾時非理作意
倶生名色爲縁。起倶生識。是名名色縁識。復
次教誨莎底經中。佛作是説。三事和合。入母
胎藏。廣説乃至。此識無間。入母胎藏。此所託
胎。名爲色。即彼所生受想行識。名爲名。爾時
非理作意倶生名色爲縁。起倶生識。是名名
色縁識。復有一類。由貪瞋癡纒縛心故。造身
語意三種惡行。此中身語惡行。名爲色。意惡
行。名爲名。由此惡行名色爲縁。身壞命終。
墮於地獄。於彼起識。是名名色縁識。如説地
獄。傍生鬼界。應知亦爾。復有一類。於人趣
樂。繋心悕求。因此悕求。造能感人趣身語
意妙行。此中身語妙行。名爲色。意妙行。名爲
名。由此妙行名色爲縁。身壞命終。生於人
趣。於彼起識。是名名色縁識。有不繋心希求
人樂。但由無明蔽動心故。造身語意三種妙
行。此中身語妙行。名爲色。意妙行。名爲名。
由此妙行名色爲縁。身壞命終。生於人趣。於
彼起識。是名名色縁識。如説人趣。四大王衆
天。乃至他化自在天。應知亦爾。復有一類。
於梵衆天。繋心希求。因此希求。勤修加行。離
欲惡不善法。乃至初靜慮具足住。於此定中。
諸身律儀。語律儀。命清淨。名爲色。即彼所生
受想行識。名爲名。由此爲縁。身壞命終。生梵
衆天衆同分中。於彼起識。是名名色縁識。如
説梵衆天。梵輔天。乃至非想非非想處。隨其
所應。當知亦爾。復次大因縁經中。尊者慶喜
問佛。諸識爲有縁不。佛言有縁。此謂名色。佛
告慶喜。若無名色。諸識轉不。阿難陀曰。不也
世尊。若無名色爲所依止。後世所受生老死
識。爲得生不。不也世尊。若諸名色。都無所
有爲可施設。有諸識不。不也世尊。是故慶喜。
諸識皆以名色爲縁。是名名色縁識。如是諸
識。名色爲縁。名色爲依。名色爲建立。故起
等起生等生。聚集出現。故名名色縁識
云何名色縁六處。謂有一類。爲寒所逼。希求
於暖。得好暖故。便起身中暖倶大種。此中若
暖若暖倶大種名爲色。即彼所生受想行識。
名爲名。由此名色。眼耳鼻舌身及意根。皆得
増長。是名名色縁六處。爲熱所逼。希求於冷。
應知亦爾。復有一類。爲飢所逼。希求於食。得
好食故。便起身中食倶大種。此中若食若食
倶大種。名爲色。即彼所生受想行識。名爲名。
由此名色。六根増長。是名名色縁六處。復有
一類。爲渇所逼。希求於飮。得好飮故。便起
身中飮倶大種。此中若飮若飮倶大種。名爲
色。即彼所生受想行識。名爲名。由此名色。
六根増長。是名名色縁六處。復有一類。勞倦
所逼。希求止息。按摩睡眠。由遂意故。便起身
中彼倶大種。此中若按摩等。若彼倶大種。名
爲色。即彼所生受想行識。名爲名。由此名色。
六根増上。是名名色縁六處。復有一類。於盛
熱時。熱渇所逼。入清涼池。恣意飮浴。便起身
中彼倶大種。此中若清冷水。若彼倶大種。名
爲色。即彼所生受想行識。名爲名。由此名色。
六根増長。是名名色縁六處。復次教誨頗勒
窶那經中。佛作是説。頗勒窶那。識爲食故。後
有生起。此識云何。謂健達縛。廣説乃至。與羯
剌藍自體和合。此羯剌藍自體和合。名爲色。
即彼所生受想行識。名爲名。爾時非理作意
倶生名色爲縁。母胎藏中。六根生起。是名名
色縁六處。復次教誨莎底經中。佛作是説。三
事和合。入母胎藏。廣説乃至。此識無間。入
母胎藏。此所託胎。名爲色。即彼所生受想行
識。名爲名。爾時非理作意倶生名色爲縁。母
胎藏中。六根生起。是名名色縁六處。復有
一類。由貪瞋癡纒縛心故。造身語意三種惡
行。此中身語惡行。名爲色。意惡行。名爲名
由此惡行。名色爲縁。身壞命終。墮於地獄。六
根生起。是名名色縁六處。如説地獄。傍生
鬼界。應知亦爾。復有一類。於人趣樂。繋心
希求。因此希求。造能感人趣身語意妙行。此
中身語妙行。名爲色。意妙行。名爲名。由此
妙行名色爲縁。身壞命終。生於人趣。六根生
起。是名名色縁六處。如説人趣。四大王衆
天。乃至他化自在天。應知亦爾。復有一類。
於梵衆天。繋心希求。因此希求。勤修加行。離
欲惡不善法。乃至初靜慮具足住。於此定中。
諸身律儀。語律儀。命清淨。名爲色。即彼所生
受想行識。名爲名。由此爲縁。身壞命終。生梵
衆天衆同分中。六根生起。是名名色縁六處。
如説梵衆天。梵輔天。乃至非想非非想處天。
隨其所應。當知亦爾。是名名色縁六處。如是
六處。名色爲縁。名色爲依。名色爲建立。故
起等起生等生。聚集出現。故名名色縁六

説一切有部法蘊足論卷第十一阿毘達磨法蘊足論卷第十二
  尊者大目乾連造
  三藏法師玄奘奉  詔譯
  縁起品第二十一之餘
云何名色縁觸。謂眼及色爲縁生眼識。三
和合故生觸。此中眼及色。名爲色。即彼所生
受想行識。名爲名。如是名色爲縁生眼觸。是
名名色爲縁觸。乃至意及法爲縁生意識。三
和合故生觸。此中諸意識所了色。名爲色。即
彼所生受想行識。名爲名。如是名色爲縁生
意觸。是名名色縁觸。復次教誨頗勒窶那經
中。佛作是説。頗勒窶那。識爲食故後有生起。
此識云何。謂健達縛。廣説乃至。與羯剌藍自
體和合。此羯剌藍自體和合。名爲色。即彼所
生受想行識。名爲名。爾時非理作意倶生名
色爲縁。母胎藏中。諸觸生起。是名名色縁
觸。復次教誨莎底經中。佛作是説。三事和合。
入母胎藏。廣説乃至。此識無間。入母胎藏。此
所託胎。名爲色。即彼所生受想行識名爲名。
爾時非理作意倶生名色爲縁。母胎藏中。諸
觸生起。是名名色縁六處。復有一類。由貪
瞋癡纒縛心故。造身語意三種惡行。此中身
語惡行。名爲色。意惡行。名爲名。由此惡行名
色爲縁。身壞命終。墮於地獄。諸觸生起。是名
名色縁觸。如説地獄。傍生鬼界。應知亦爾。復
有一類。於人趣樂。繋心希求。因此希求。造
能感人趣身語意妙行。此中身語妙行。名爲
色。意妙行。名爲名。由此妙行名色爲縁。身壞
命終。生於人趣。諸觸生起。是名名色縁觸。如
説人趣。四大王衆天。乃至他化自在天。應知
亦爾。復有一類。於梵衆天。繋心悕求。因此
悕求。勤修加行。離欲惡不善法。乃至初靜
慮具足住。於此定中。諸身律儀。語律儀。命
清淨。名爲色。即彼所生受想行識。名爲名。由
此爲縁。身壞命終。生梵衆天衆同分中。諸
觸生起。是名名色縁觸。如説梵衆天梵輔天
乃至非想非非想天。隨其所應。當知亦爾。復
次大因縁經中。尊者慶喜問佛。諸觸爲有縁
不。佛言有縁。此謂名色。廣説乃至。若依止此
相。施設名身。此相若無爲可施設増語觸
不。不也世尊。若依止此相。施設色身。此相若
無爲可施設有對觸不。不也世尊。若名色身。
都無所有爲可施設有諸觸不。不也世尊。是
故慶喜。諸觸皆以名色爲縁。是名名色縁觸。
如是諸觸。名色爲縁。名色爲依。名色爲建
立。故起等起生等生。聚集出現。故名名色
縁觸
云何六處縁觸。謂眼及色爲縁生眼識。三和
合故生觸。乃至意及法爲縁生意識。三和合
故生觸。是名六處縁觸。復次眼及色爲縁生
眼識。三和合故生觸。此中眼爲内縁。色爲外
縁。生眼觸。乃至意及法爲縁生意識。三和合
故生觸。此中意爲内縁。法爲外縁。生意觸。
是名六處縁觸。復次眼及色爲縁生眼識。三
和合故生觸。此中眼觸。以眼色眼識爲縁。乃
至意及法爲縁生意識。三和合故生觸。此中
意觸。以意法意識爲縁。是名六處縁觸。復次
眼及色爲縁生眼識。三和合故生觸。此中眼
色眼識。皆非是觸。由三和合。而有觸生乃至
意及法爲縁生意識。三和合故生觸。此中意
法意識。皆非是觸。由三和合。而有觸生。是名
六處縁觸。如是諸觸。六處爲縁。六處爲依。六
處爲建立。故起等起生等生。聚集出現。故名
六處縁觸
云何觸縁受。謂眼及色爲縁生眼識。三和合
故生觸。觸爲縁生受。乃至意及法爲縁生意
識。三和合故生觸。觸爲縁故生受。是名觸縁
受。復次眼及色爲縁生眼識。三和合故生觸。
或順樂受。或順苦受。或順不苦不樂受。順樂
受觸爲縁生樂受。順苦受觸爲縁生苦受。順
不苦不樂受觸爲縁。生不苦不樂受。乃至意
及法爲縁生意識。三和合故生觸。或順樂受。
或順苦受。或順不苦不樂受。順樂受觸爲縁
生樂受。順苦受觸爲縁生苦受。順不苦不樂
受觸爲縁。生不苦不樂受。是名觸縁受。復次
如契經説。尊者慶喜。告瞿史羅長者言。眼界。
色界。眼識界。自體各別。順樂受二爲縁生眼
識。三和合故生觸。名順樂受觸。此順樂受觸
爲縁生樂受。順苦受二爲縁生眼識。三和合
故生觸。名順苦受觸。此順苦受觸爲縁生苦
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev] 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]