大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

佛説金剛手菩薩降伏一切部多大教王經 (No. 1129_ 法天譯 ) in Vol. 20

[First] [Prev] 557 558 559 560 561 562 563 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

月。至月盡日作廣大供養。復誦眞言至中夜。
時彼天女即現人前用作歡樂。復與金銀眞
珠及種種聖藥等。日給上妙飮食令其安隱。
如是金剛手菩薩説八天女成就之法
爾時金剛手菩薩復説是言。若諸天女不爲
行人成就所求。誦此忿怒明王眞言曰
紇哩二合
羯*茶阿母劍吽&MT01386;發吒
半音
誦此眞言之時。彼諸天女皆令破壞身爲百
分。復誦此眞言曰
滿馱滿馱賀賀吽發吒半音
左攞左攞嚩舍摩曩野吽發吒半音
誦此眞言令諸天女深生敬愛
爾時金剛手菩薩爲利益衆生故。復説八天
女成就之法。若復有人於此法教。信重三寶
受持讀誦。得最上快樂所求成就。彼部多女
等。或爲母或爲姉妹。或爲妻子僕從等皆現
本身。令彼有情悉獲利樂。復説印相法。以二
手作拳。以二手作旋舞。以二中指如針。此
時八天女印。能除一切苦惱。復用二手如執
劍。此印降伏一切天女。句召現前成就一切
事。復用二手作蓮華旋舞。此印能降一切天
女令作僕從等。眞言曰
薩哩嚩二合
鉢蹉二合囉娑誐蹉吽&MT01386;
&MT01386;
用此眞言句召天女。復誦此眞言曰
薩哩嚩二合薩哩嚩二合悉提部儗濕嚩
娑嚩二合
此亦名句召眞言。復説眞言曰
摩必哩二合娑嚩二合
賀*
誦此眞言能令天女速得現前。復説眞言曰
&MT01386;&MT01386;
誦此眞言能降伏一切天女作種種事。持誦
之者必得成就
爾時會中一切夜叉女。即從座起五體投地。
禮金剛手菩薩足。各各説自根本眞言曰
誐蹉酥囉遜那哩娑嚩二合
賀*
此是羯諾羯嚩帝夜叉女眞言。復説迦彌濕
二合哩夜叉女眞言曰
誐蹉迦彌濕嚩二合娑嚩二合
復説囉底夜叉女眞言曰
囉底必哩二合娑嚩二合
復説鉢訥彌儞夜叉女眞言曰
鉢訥彌二合娑嚩二合
復説曩致夜叉女眞言曰
曩致摩賀曩致酥嚕波曩致娑嚩
二合
復説阿努囉儗儞夜叉女眞言曰
努囉擬抳度曩鉢哩二合
二合
是名夜叉女眞言祕密之法
復説八大夜叉女成就法。持誦之人往金剛
手菩薩宮殿之内燒安悉香。毎日三時誦眞
言三千遍。至一月内彼夜叉女即來現身。用
白檀香水獻閼伽。時夜叉女或爲母或爲姉
妹。或爲妻子等隨行人之意。若令爲妻不得
別行邪慾。彼即歡喜日給金錢十萬。及與種
種聖藥所作自在。若爲姉妹亦與種種聖藥
及聖物等。復取最上天女令其承事。又彼姉
妹所有過去未來現在之事一一宣説。令彼
行人獲得種種快樂之事
佛説金剛手菩薩降伏一切部多大教王經卷
佛説金剛手菩薩降伏一切部多
大教王經卷下
 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿
傳教大師臣法天奉     詔譯 
復次持誦者往於河岸。用白檀香作曼拏羅。
獻廣大供養。時誦眞言一阿庾多。至第七日
復作廣大供養。至夜半彼摩拏賀哩尼夜叉
女。即來現身甚大苦惱。女言呼我何作。持誦
者言汝爲我婢女。即聽允日給金錢一百。贍
彼行人等八人豐足使盡復與。若不使盡不
復與之
復次持誦者往彼尼拘陀樹下。以自飮酒肉
食已不潔淨盥漱。持誦眞言一千遍。至第七
日復誦眞言。至中夜已來。彼羯諾羯嚩帝夜
叉女莊嚴具足。與其僕從八百人倶悉現本
身。與彼行人同作歡樂。即結爲妻。給與衣
服飮食及金錢八文。贍彼行人等一十二人
悉得豐足
復次持誦者。於樺皮上用牛黄。畫彼迦彌濕
二合哩夜叉女形像。於寂靜處置一臥床。於
此床上誦眞言一千遍。於月盡日作廣大供
養燃以酥燈。時誦者默然。彼女即來隨行人
意而爲妻子。於臥床上留最上莊嚴。至明旦
時却還本處。持誦之者不得邪慾。若有所犯
即令破壞
復次持誦者於其㡧上。畫彼女像。身作金色
一切莊嚴。手執優鉢羅華如童女相。用惹底
華作供養。燒安悉香誦眞言八千遍。至月盡
日隨力供養。燃以酥燈。復誦眞言至中夜時。
彼囉帝夜叉女即來現身。同作歡樂即爲妻
子。日給金錢二十五文及聖藥等。贍彼行人
及其徒衆悉令豐足
復次持誦之者。於自本舍臥床頭邊。用白檀
香作曼拏羅。燒安悉香誦眞言至一月。於十
五日夜隨力獻供養。復誦眞言至中夜。彼鉢
訥彌儞夜叉女。即來現身隨誦者意。以結爲
妻。即與種種聖藥及聖物等
復次持誦者往無憂樹下。食於酒肉已。用塗
香好華作供養已。誦眞言一千遍。彼曩致夜
叉女即來現身。或爲母或爲姉妹或爲妻子。
若得爲妻日給金錢八文及種種聖藥等。若
得爲母供給衣食及金百兩。若爲姉妹於千
由旬内。所須女人即爲取來。及供給飮食衣
服種種聖藥等
復次持誦者。於樺皮上用恭倶摩香。畫彼阿
努囉儗尼夜叉女形。於月初一日。以香華燈
及塗香等。作供養一日三時。持誦眞言至十
五日。燃以酥燈隨力作供養。持誦夜至明旦。
彼夜叉女即來現身。隨行人意即爲彼妻。日
給金錢一千及與種種聖藥壽命一千歳。如
是名爲所説降伏諸部多大教王夜叉女成就
之法
爾時金剛手菩薩大祕密主言。若有夜叉女
不依我三昧住者。誦此忿怒明王眞言決定
破壞。眞言曰
&MT00880;二合羯茶羯茶阿目迦藥乞叱二合
紇哩二合
&MT01386;吽發吒半音
誦此眞言一千遍。彼女速來。若不速來頭目
倶破。刹那命終墮八大地獄。復説印相法。以
二手作拳。二小指相交。此大不空忿怒鉤印
能鉤三界
復説夜叉女印。以二手平掌。二中指顛倒。以
無名指出外。頭指與小指相捻。此是一切夜
叉女最上根本印。結此印時彼夜叉女速來
現身。復用此印。以右手母指作鉤召。復誦此
眞言曰
紇哩二合
誐蹉
誦此眞言。能鉤召一切夜叉女。復用前印。以
左手母指作發送。誦此眞言曰
紇哩二合
誐蹉誐蹉藥乞叱二合尸伽
二合補曩囉誐摩曩野娑嚩二合
復説印相。以二手作拳舒二中指。此印能令
一切夜叉女速來現前。誦此眞言曰
摩賀藥乞叱二合上曩必哩二合
娑嚩二合
復用二手作拳舒二小指。此印能令一切夜
叉女速來親近。眞言曰
摩菩疑濕嚩二合哩娑嚩二合
賀*
復用二手如執刀劍勢。此是一切夜叉女心
印。誦此一字眞言曰
入引
復用二手作拳。舒於頭指中指。此是一切夜
叉女香華燈塗供養印。誦此眞言曰
薩哩嚩二合摩努賀哩尼娑嚩二合
如是説此降伏諸部多大教王夜叉女成就法

爾時會中有龍女主。即從座起五體投地。禮
金剛手菩薩足。各各説自根本心眞言曰
阿難多目契
悉哩二合
酥吉目契
伊普鉢訥彌二合
阿普摩賀鉢訥彌二合
尾普羯哩倶二合吒迦目契
摩普設始儞野
染普入嚩二合
攞目契
骨嚕二合普度摩目契
復説八大龍女主成就之法
時持誦之者先於龍堂之内。持誦眞言一洛
叉令法精熟。得一切龍女心大歡喜。然後於
月初五日。往龍堂内入於龍池。用香華塗香
及乳汁。依法作供養。即誦八大龍女主眞言
一千遍。時彼龍女速來池内。用乳汁白檀香
水獻閼伽已。持誦者言善來與我爲妻。女即
聽允日給金錢八文。或令殺寃或令救護隨
意無違
復次持誦之者。往二河合流之岸。用酥乳爲
食。誦眞言八千遍。時彼龍女即來現身。以其
好華戴彼頂上。告言汝爲我妻。龍女即允日
給金錢五文及上妙飮食等。復次持誦者往
龍堂内。誦眞言一千遍。刹那中間令其龍女
患於頭痛。速來言曰呼我何作。行人告言與
我爲母。龍女即允供給衣服飮食。可贍誦者
徒衆五人倶足
復次持誦者往蓮池岸上。誦眞言八千遍。龍
女速來同作歡樂。即得與妻日給金錢八文
使盡復與若畜之不用更不與之
復次持誦者。往二河合流之岸。於夜分時誦
眞言八千遍。時彼龍女即來現身。行人言曰
善來與我爲妻。龍女即允日給黄金一兩
復次持誦者往大海岸。於夜分時誦眞言八
千遍。時彼龍女即來現身。行人言曰汝爲姉
妹。女即允之日給金錢一文及衣服等
復次持誦者往彼龍堂。復入龍池水至臍輪。
即誦眞言八千遍。時彼龍女即來現身。以其
好華戴彼頂上。告曰汝爲我妻。龍女即允日
給金錢八文及上味飮食等
復次持誦者往彼龍堂内。於夜分中誦眞言
至明旦。時彼龍女莊嚴其身即現人前。用華
水獻閼伽。告言善來汝爲我妻。龍女即允。與
持誦者種種聖藥聖物等。能滿一切願
復次持誦者往彼龍堂。誦眞言一阿庾多。龍
女即來同作歡樂。誦者言曰汝爲我妻。龍女
即允日給金錢五文及上味飮食衣服等
復次持誦者於夜分中。近彼龍堂誦眞言八
千遍。龍女即來。以龍華戴彼頂上。持誦者曰
與我爲妻。龍女即允及與彼誦者最上莊嚴

復説龍女三昧眞言句召眞言曰
普阿誐蹉曩擬儞
復説塗香眞言曰
&MT01169;二合伊普
復説香眞言曰
普惡
復説一切龍女三昧眞言曰
阿普憾普鑁普
復説發送眞言曰
普誐蹉誐蹉尸&MT01169;二合布曩囉誐麼曩

復説印相法。以二手仰合掌。復合如頭髻内
入二頭指。以二母指相捻。此是龍女三昧印
能作一切事。亦是外三昧印。及發送供養此
印同用。復次以左手作拳。母指舒。左右手頭
指竪立。餘指並舒。復用小指母指捏指甲。餘
指並舒。此亦是龍女三昧印。如是所説降伏
諸部多大教王龍女成就之法
爾時金剛手大祕密主。作大忿怒相擲金剛
杵。説此眞言曰
沙拏嚩日囉二合吽阿目枳
羯哩沙二合野吽吽發吒半音發吒半音
爾時金剛手菩薩。説此眞言之時。一切龍女
迷悶倒地。頭頂疼痛命欲將終。菩薩復言汝
等龍女。若不依我三昧得大過失。速令命終
墮八大地獄。如是金剛手説此降伏諸部多
大教王龍女成就法已
爾時會中有緊曩囉女主。即從座起五體投
地。禮金剛手菩薩足。各説根本心眞言曰
摩努賀哩娑嚩二合
酥婆擬娑嚩二合
尾舍攞儞怛哩二合
娑嚩二合
酥囉多必哩二合娑嚩二合
阿濕嚩二合目契娑嚩二合
尾迦囉目契娑嚩二合
復説六緊曩囉女主成就法。持誦者往山頂
上。誦眞言八千遍作大供養。用牛肉及安悉
香同燒。誦眞言至中夜。彼緊曩囉女即來現
身。持誦者不得怖畏。彼女告曰呼我何作。持
誦者言與我爲妻。女即聽允背負行人詣諸
天界。與上味飮食等
復次持誦者往於山下清齋。誦眞言一阿庾
多。彼緊曩囉女即來現身。捧行人足種種承
事。即爲妻子日給八文金錢及衣服等
復次持誦者往彼河岸。誦眞言一阿庾多。竟
夜至明旦。時彼緊曩囉女即來現身。結爲妻
子日給金錢五文
復次於夜分。往二河合流之岸。誦眞言八千
遍。彼緊曩囉女即來現身。第一日捨施。第二
日面前住立而發言語。第三日同作歡樂。即
爲妻子供給承事。日與金錢八文及衣服等
復次持誦者往於山頂上。食酒肉已誦眞言
一阿庾多。彼緊曩囉女即來現身。如天女像
面前而住。默作歡樂即得爲妻。日給金錢八
文及上味飮食等。如是説此降伏諸部多大
教王緊曩囉女成就之法
爾時金剛手大祕密主。告大自在天言。汝今
諦聽我已降伏三界諸天如僕從等。所有大
惡諸天我亦降伏。時大自在天白菩薩言。唯
願説此降伏三界大惡諸天眞言印相。及㡧
像等成就之法。時會大衆讃大自在天言。善
哉善哉能問菩薩降伏三界大惡諸天成就之

時金剛手菩薩。即説大忿怒曼拏羅成就之
法。先作四方曼拏羅開於四門。門安樓閣具
足十六分。外作金剛界。内安忿怒明王。遍身
熾焔如彼劫火。身大青色髑髏莊嚴。作大笑
大惡相。能怖畏三界有情。於忿怒明王右邊。
安大自在天。身白如月亦如眞珠色白乳色。
三目四臂。手執三叉及拂。明王左邊安圓滿
那羅延天。手執輪寶杖拂螺。明王後安帝釋
天主。明王面前安大梵天。六面手執寶幢身
白如雪。亦如軍那花及月色。復次帝釋前安
龜座。或安月色。如眞珠及乳。或安迦哩底計
野天。作赤色以手執拂。帝釋天黄色。身有千
目一切莊嚴。以手執拂。大自在天乘牛。那羅
延天乘金翅鳥。帝釋天乘象。迦哩底計野天
乘孔雀。外第二重曼拏羅安八部多女。其名

鉢訥摩二合嚩怛也二合
摩賀鉢訥摩二合
部沙尼酥囉賀哩尼嚩囉賀摩賀
囉帝部沙尼惹誐怛波二合
隷儞
此八部多女。即爲大富鉢訥摩嚩怛二合
及摩賀鉢訥摩。此二部多女身作白色。尾
部沙*尼及酥囉賀哩*尼此二部多女身
作赤色。餘四部多女身皆金色
復次金剛阿闍梨身著青衣。頂戴青冠及戴
青華。如前儀軌誦忿怒明王眞言。爲一切衆
生作大利益故。刹那中間決定成就
復説一切天人眞言曰
吽嚩日囉二合發吒半音
持誦之間一切天人皆來成就
復次作忿怒相。立如舞踏勢。即擲金剛杵誦
眞言曰
吽此一吽字持誦之時。能破一切天人。爾時
一切天女龍女夜叉女及部多女等。依金剛
手菩薩言。刹那中間皆來成就。復誦此眞言

嚩日囉二合鉢多二合摩賀骨嚕二合
駄賀曩捺賀鉢左摩囉野吽吽發吒半音
復次殺一切天魔及降伏彼等眞言曰
吽吽發吒半音發吒半音
如是眞言決定破壞一切魔。先用忿怒明王
印并眞言作於擁護。然令弟子入曼拏羅。誦
此覺悟眞言曰
鉢囉二合尾舍鉢囉二合尾舍骨嚕二合
吽吽惡入嚩二合
倶攞
沙拏嚩日囉二合
誦此眞言。能句召降伏緊曩囉女等
復次説降伏諸部多大教王忿怒曼拏羅儀軌
眞言曰
普室哩二合
星賀特嚩惹馱哩尼
紇哩二合
誦此眞言。安鉢訥摩二合嚩怛也二合
部多女。
手執師子幢在忿怒明王東邊
吽部&MT00880;二合摩賀鉢訥摩二合摩底達
哩馱二合
哩尼
誦此眞言。安摩賀鉢訥摩部多女。手執弓
箭在忿怒明王西邊
吽尾部底盎倶舍馱哩尼&MT01386;
誦此眞言。安尾部沙尼部多女。手執金剛鉤
在忿怒明王南邊
吽部&MT00880;二合
酥囉賀哩尼進多摩尼
特嚩二合惹馱哩尼
誦此眞言。安酥囉賀哩尼部多女。手執如
意寶幢在忿怒明王北邊
室哩二合
嚩囉賀哩尼希瑟波二合
悉帝二合
誦此眞言。安嚩囉賀哩尼部多女。手執華
在忿怒明王東北隅
室哩二合
囉怛泥二合
濕嚩二合哩度波吽
誦此眞言。安摩賀囉帝部多女。手執香
爐在忿怒明王東南隅
室哩二合
沙尼巘馱賀悉帝二合
誦此眞言。安部沙尼部多女。手執塗香在
忿怒明王西南隅
室哩二合
惹誐怛波二合
隷泥惡*
誦此眞言。安惹誐怛波二合
隷儞部多女。手執
燈在忿怒明王西北隅
復次説八大部多女印相。用二手作拳。舒二
頭指。此名摩竭金剛印。復用此印安腰側。亦
名弓箭印
復用右手作拳。舒頭指復如鉤。此名鉤印。
復用左手作拳舒中指。此名如意寶幢印。復
用二手仰合掌。以二頭指如鉤。此名華印。復
用指互相交舒二頭指。此名香印。復用二手
並舒各安臂上。此名塗香印。復用右手作拳
竪之舒中指。此名燈印
復次忿怒明王説降伏諸部多曼拏囉儀軌
已。復説此八部多成就法眞言。無能勝部多
眞言曰
紇哩二合
&MT01386;
&MT01280;多部多眞言曰
&MT01386;
布囉拏部多眞言曰
紇哩二合
&MT01386;
阿布囉部多眞言曰
&MT00880;二合&MT01386;
尸陀林住部多眞言曰
&MT00880;二合&MT01386;
倶隷濕嚩二合囉部多眞言曰
&MT01386;
阿部帝濕嚩二合囉眞言曰
賀囉二合&MT01386;
緊羯嚕怛莫部多眞言曰
&MT01386;
復次持誦者於金剛手前。誦前眞言一洛叉
令法精熟。於十五日用酥酪糖乳爲飮食。作
廣大供養燒安悉香。竟夜持誦至明旦時。彼
無能勝部多決定速來。若彼不來刹那命終。
彼若來時告言呼我何作。持誦者曰爲我僕
從。時彼部多即便承事。復令行人即爲持明。
能降帝釋及設始天女。復負行人詣諸天上。
居帝釋位壽命七劫。復次持誦者往詣舍利
塔前。於夜分中誦眞言八千遍。至第七日獻
種種飮食。燒安悉香復誦眞言。時彼部多即
來人前。告言呼我何作。行人言曰爲我僕從。
部多即允背負行人往四大洲。所欲自在壽
命千歳
復次持誦者往金剛手菩薩宮殿内。誦眞言
八千遍。至第七日作廣大供養。用素食乳酪
等依法出生。復誦眞言至中夜時。布囉拏部
多現身而來。即獻閼伽令彼歡喜。即爲僕從
盡生承事。能滿一切願。亦能作於吉凶隨行
人意。獲壽一千歳
復次持誦者往舍利塔前。誦眞言一阿庾多。
以爲精熟。然後於十五日隨力作供養。誦眞
言至中夜。時布囉拏部多速來人前。告言呼
我何作。行人言曰爲我僕從。部多即允。復令
天女給侍承奉。亦與現一切伏藏。日給金錢
五文及飮食衣服等。壽命五百歳
復次持誦者往尸陀林。於夜分中誦眞言八
千遍。至第七日。用酒肉魚酥酪糖蜜乳粥。及
果子等依法出生。燒安悉香誦眞言。至中夜
時有大惡聲。行人若聞不得驚怖。即時部多
與自徒衆圍繞而來。出生供養彼即歡喜。得
一切部多皆爲僕從。能殺一切寃家。日給金
錢與彼行人。獲壽一千歳
復次持誦者往宮觀内。用紅色華供養燒安
悉香。誦眞言一阿庾多令法精熟。復於二十
九日夜分中。用魚肉及種種飮食依法出生。
誦眞言至中夜。彼倶隷濕嚩二合囉部多即
現人前。熾焔遍身作大惡相。不得怖之。部
多言曰呼我何作。行人言曰爲我僕從。部多
即允盡生承事。毎日三時給金錢五文及上
味飮食。獲壽五百歳
復次持誦者往大自在天祠宮殿之中。於夜
分時只以自身用紅色肉食。用安悉香及蜜
同燒。誦眞言八千遍。於第一日夢見。第二日
現本身。第三日面前住立。告言呼我何作。持
誦者曰爲我僕從。部多即允。復往諸天取無
盡寶藏。與彼行人及衣服飮食等。復爲行人
説三世之事。壽命二千歳
復次持誦者往金剛手菩薩殿内。於二十九
日起首。誦眞言一阿庾多。至七日令法精熟。
然後持誦者用白檀香作曼拏羅。燒安悉香。
用白食酥酪乳粥等以爲自食。燃以酥燈坐
吉祥草。於初夜分持誦至中夜。時彼部多即
現人前。用白檀水獻閼伽。部多言曰呼我何
作。持誦者言爲我僕從。部多即允復與上味
飮食種種聖藥及伏藏等。背負行者往詣諸
天。所欲自在壽命五千歳。如是降伏諸部多
大教王僕從成就法已
復次阿闍梨爲利益故。降伏一切部多僕從。
如佛所説此法難作。若凡夫人懈怠人作惡
業人。妄語人愚癡人。貧病人短壽人。及身心
不定人等。於此儀軌皆不得作作之不成。若
阿闍梨儀軌具足無彼缺犯。依法持誦必得
成就。若求富貴種種聖藥帝釋天主。三種之
壇無不成就。何況人王及伏藏等。所有一切
天女刹那之間倶來成就。所有邊地懈怠一
切衆生皆得快樂此中四字大祕密能作一切
成就
復次説降伏八部多印相法。以二手指相交。
竪中指如針。此是無能勝部多印。復用前印
以中指入内。舒二頭指復如鉤。此是阿&MT01280;
部多印。復用前印以二頭指如環。二小指各
舒。此是布囉拏部多印。復用十指相交。此是
阿布囉拏部多印。復用前印二小指竪如針。
此是尸陀林住部多印。復用前印各舒八指。
此是阿部帝濕嚩囉印。復用前印母指入内。
舒二小指。此是倶隷濕嚩囉部多印。復以
二手合掌。二頭指如鉤。此是緊羯嚕怛摩部
多最上印。如是説降伏大教王八大部多印
爾時金剛手菩薩復説金剛阿闍梨爲利益
故。令吉祥大部多女。心生歡喜承事成就法。
復次持誦者於金剛手菩薩前。誦眞言一洛
叉令法精熟。然後十五日隨力作供養。燒安
悉香誦眞言竟夜至旦。彼部多女即現人前。
用白檀香水獻閼伽。告言善來。部多女言呼
我何作。行人言曰與我爲妻。女即允之給與
種種聖藥聖物及寶藏等。此名順善成就
復次説成就法。持誦者用恭倶摩香於樺皮
上。畫吉祥大部多女像。於夜分中獨自裸形。
往金剛手菩薩前誦眞言八千遍。彼部多女
速現人前。行人作歡喜相令女歡喜。背負行
人往諸天宮與帝釋位。亦能養育一國人民。
獲壽一萬歳。若不爲成就頭目破壞。身體乾
枯刹那命終
復次説殺一切部多女儀軌。如前作曼拏羅。
畫忿怒殺相。刹那中間能殺諸部多女。此
忿怒明王親説時。持誦者用恭倶摩香畫彼
形像。以左足踏。手擲金剛杵。口誦吽字至七
遍已。刹那中間殺彼命終。説此降伏諸部多
大教王成就法已。復説發遣賢聖儀軌。持誦
者依法讃歎恭敬禮拜。誦此發遣眞言曰
野他野他摩賀部覩嘮捺囉二合娑他
二合
喃鉢囉二合悶左覩娑嚩二合
復次承事賢聖及發遣部多儀軌。用紅色飮
食香華等出生。用帛蓋。於生盤。誦呪生眞言
三遍已。如前依法讃歎恭敬作禮。即發遣諸
部多各還本處。或住尸陀林宮觀廟宇。或樹
下河岸四衢道路。及自在天祠等速令還位。
依我三昧各自守護。若不還位我以大金剛
杵破汝頭頂。刹那命終墮大地獄。復誦此眞
言曰
野他莎娑他二合曩誐蹉覩野他酥欠娑嚩
如是發遣部多及大自在天時。亦用音樂。此
是第二發遣儀軌已。復説發遣儀軌。所有住
尸陀林宮觀内。山頂上四衢道路諸部多等。
各令還位之時。與彼出生誦此發遣眞言曰
三摩野底瑟姹二合覩部多三摩野滿怛
&MT01169;二合攞曩骨嚕二合達惹薩摩
二合鉢也二合嘮捺囉二合娑他二合曩鉢囉
悶左覩娑嚩二合
阿謨伽嚩日&MT01169;
倶舍羯囉羯囉羯茶羯茶吽&MT01386;
誦此眞言時。結此金剛鉤印。舒二頭指即爲
發遣賢聖印。此是降伏諸部多大教王第三
發遣賢聖儀軌竟
佛説金剛手菩薩降伏一切部多大教王經卷Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev] 557 558 559 560 561 562 563 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]