大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

觀自在如意輪菩薩瑜伽法要 (No. 1087_ 金剛智譯 ) in Vol. 20

[First] [Prev] 211 212 213 214 215 [] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

  No.1087[No.1086]

觀自在如意輪菩薩瑜伽法
一卷
 大唐南天竺國三藏金剛智譯 
    我今順瑜伽 金剛頂經説
    摩尼蓮花部 如意念誦法
    修此三昧故 能如觀自在
    先擇其弟子 族姓敬法者
    多人所敬愛 智慧而勇進
    決定毘離耶 覺慧常不捨
    盡孝於父母 淨信於三寶
    樂修菩薩行 於四無量心
    刹那無有間 常樂大乘法
    住於菩薩戒 恭敬阿闍梨
    一切諸聖者 成就堅固力
    丈夫之勇猛 善通相應門
    常樂寂靜行 智慧無所畏
    以戒常嚴身 精修祕密乘
    敬依理趣道 一心無所悋
    常樂聞妙法 曾入三昧耶
    從師獲灌頂 既蒙印可已
    不久當成就 弟子具此相
    方可爲傳授 此即如意寶
    能成諸事業 如經説處所
    山間及流水 清淨阿蘭若
    隨樂之澗谷 離諸危怖難
    隨力嚴供具 行人面於西
    漫提自在王 次禮餘方佛
    以五輪著地 如教之敬禮
    雙膝長跪已 合掌虚心住
    誠心盡陳説 三業一切罪
    我從過去世 流轉於生死
    今對大聖尊 盡心而懺悔
    如先佛所懺 我今亦如是
    願垂加持力 衆生悉清淨
    以此大願故 自他獲無垢
密言曰
唵 莎嚩皤嚩輸馱 薩婆達麼 莎嚩皤 
嚩輸度谽
行者次應隨喜一切諸佛菩薩所集福智
    過現三世佛 菩薩及衆聖
    所集諸善根 合掌盡隨喜
    如我身所集 歡喜無有異
次應右膝著地芙蓉合掌置於頂上想禮一
切如來及菩薩足。密言曰
唵 鉢頭二合
禮諸佛已全加半加或輪王加隨意而坐
    作此坐印已 觀遍虚空佛
    已身各於前 住彼衆聖會
    止觀從膝上 旋舞當心合
    如蓮之未敷 想禮於諸佛
    次結三昧印 當心堅固縛
    檀慧禪智竪 金剛蓮花印
    通持蓮花者 警覺衆聖已
    誦此密言曰
唵 跋日囉二合鉢頭*二合磨耶 
薩怛鑁三合
    由結此印故 佛及善逝子
    諸大名稱者 妙觀察攝受
    憶昔本誓願 對於遍照尊
    不違教令故 加持使圓滿
次結一切諸佛如來安樂悦意歡喜三昧耶印
    十度堅固縛 忍願中交合
    檀慧與禪智 各相合而竪
密言曰
唵 三麼耶 呼囉哆 薩怛鑁三合
    *由示此印故 諸佛及菩薩
    一切執金剛 皆悉妙歡喜
    次當開心戸 入金剛智字
    觀於二乳上 右怛囉左吒
    如宮室戸扇 殊勝金剛縛
    三業同時發 拍心開兩字
密言曰
唵 跋日囉二合滿馱怛&MT00709;二合
    無始熏種子 所集之塵勞
    今以召罪印 集之欲摧碎
    十度堅固縛 忍願申如針
    進力屈如鉤 心想召諸罪
    想彼衆罪状 植髮裸黒形
    反印刺於心 觸已誦密語
    三業相應故 能召諸罪積
    誦此召集已 方作摧碎法
密言曰
唵 薩婆播波迦哩灑拏 尾輸馱娜 三磨
耶 跋日囉*二合 吽若
    召入於掌已 施作摧破法
    前印内相叉 稱𤚥縛諸罪
    忍願倶申直 有怛&MT00709;吒字
    想爲金剛杵 相拍如摧山
    忿句及怒形 能淨諸惡趣
    誦已忍願拍 七三隨所宜
唵 跋日囉*二合播尼*尾莎怖吒也 薩
跢播耶滿馱娜儞鉢囉二合母訖灑二合也薩婆
播也&T008862;丁以
毘藥二合
重呼
薩婆薩怛蔓無繁
婆怛他&T008862;多跋日囉*二合三磨耶吽 怛囉
二合
    以此相應門 先佛方便故
    三業所積罪 無量極重障
    作此摧滅已 如火焚枯草
    有情常愚迷 不知此理趣
    如來大悲故 開此祕妙門
    次當結入印 内如來智字
    二羽堅固縛 禪智入於中
    以進力二度 相拄如環勢
    觀前八葉蓮 其上置阿字
    二點嚴飾故 妙字方名惡
    色白如珂雪 流散千光明
    想以進力支 捻字安心内
    三業齊運用 誦此密言曰
唵 跋日囉*二合亡計
捨惡
    既想入心中 字相逾光耀
    此即法界體
    行者應是觀 不久悟寂靜
    法本不生故 三世諸如來
    金剛身口意 皆以妙方便
    持在金剛拳 以此闔心門
    智字獲堅固 便屈進力度
    拄於禪智背 以印觸胸已
    即誦此妙言
唵 跋日囉*二合母瑟致𤚥
    行者住等引 二羽堅固縛
    仰置於臍下 禪智蓮葉形
    此名三昧印 誦此密言曰
唵 三麼地 鉢頭*二合紇哩引二
    出息及入息 住阿那波那
    想佛遍虚空 彈指警覺我
    佛子汝云何 成無上等覺
    不知諸如來 實相之妙法
    既聞警覺已 行者復白言
    云何名眞實 願最勝尊説
    諸佛皆歡喜 作如是勝言
    善哉摩訶薩 能作如是問
    汝想於心中 所内惡字門
    以字徹於心 誦此密言曰
唵 止多鉢囉二合丁以
味能*迦路弭
    當默誦一遍 便想爲月輪
    倍欲精進故 復誦妙言曰
唵 母提止多 母怛跛二合娜夜弭
    能令心月輪 圓滿甚清淨
    中想妙蓮花 上安寶金剛
密言曰
唵 底瑟奼 麼尼*跋日囉二合鉢頭*
二合
    引量同虚空 周遍於三界
    復誦此妙言 金剛語離聲
唵 薩頗二合囉麼尼*跋日囉*二合鉢頭*
二合
    於此引妙蓮 流放千光焔
    一一光明中 無量佛刹土
    刹中有妙蓮 想持寶蓮者
    持寶蓮勝幢 幢中出妙聲
    誰有薄福者 當滿一切願
    住是寂三昧 爲利諸有情
    如是菩薩類 皆住於等引
    從蓮花胎藏 妙放千光明
    皆爲利衆生 檀波羅密等
    遍入諸三昧 理趣善巧門
    爲慜念有情 作無量方便
    化身爲種種 從生及涅槃
    轉大妙法輪 皆從意寶出
    所説之妙法 皆以輪成就
    以*輪爲妙智 能斷諸結使
    猶轉大法輪 此爲福智路
    次皆正觀察 漸斂其智蓮
密言曰
唵僧*訶囉麼抳*跋日囉*二合鉢頭*
二合
    所在諸如來 皆入爲一體
    猶如於明鏡 能現於萬像
    法界自性體 住於金剛蓮
    即變其寶蓮 爲眞多菩薩
    手持如意寶 六臂身金色
    皆想於自身 頂髻寶莊嚴
    冠坐自在王 住於説法相
    第一手思惟 愍念有情故
    第二持意寶 能滿一切願
    第三持念珠 爲度傍生苦
    左按光明山 成就無傾動
    第二持蓮手 能淨諸非法
    第三手持輪 能轉無上法
    六臂廣博體 能遊於六道
    以大悲方便 斷諸有情苦
    行者如是觀 坐於月輪中
    身流千光明 項背皆圓光
    復想心月輪 亦有寶蓮花
    以是能堅固 無動觀己身
    爲離諸妄想 誦此密言曰
唵暱里二合茶*底瑟奼*二合囉怛那 跋
日囉*二合鉢頭*引*二
怛麼二合句谽 
麼喩谽摩訶三麼喩谽薩婆怛多蘗多
避三菩地囉怛那跋日囉*二合鉢頭*二合
怛麼二合句谽
    以此法加持 十度芙蓉合
    進力屈如寶 印心額喉頂
    吽字想於心 怛囉安於額
    紇哩當喉上 惡字置於頂
    猶此布想故 此身如金剛
    復誦此密言 蓮花語爲聲
囉 怛娜 跋日囉*二合達麼紇哩*
    次應結灌頂 智者合蓮掌
    進力如寶形 檀惠開相近
    置額誦密言 心想佛灌頂
唵 鉢頭*麼*二合苾句胝多*胝囉怛娜
鉢頭*麼*二合避曬罽邏避詵者𤚥怛&MT01391;
    即以此妙印 二手分兩邊
    如繋蓮花鬘 徐徐前下散
    想垂白帶勢 誦此妙言曰
唵 鉢頭*麼麼隷 𤚥紇哩怛&MT00709;
    次當結甲鎧 二手蓮花拳
    從心遶向背 從背當臍繞
    向腰及兩膝 漸上繞頸後
    從頸後當喉 復於頸後繞
    還來至額上 却於頂後繞
    徐從臍下散 誦此祕密言
唵 阿皤曳 鉢頭*麼*二合迦嚩制滿
馱囉訖灑二合𤚥吽谽
    爲喜諸佛故 應拍蓮花印
    二手結蓮掌 妙拍令歡喜
密言曰
唵 鉢頭*麼*二合覩使呼*
    想於己身前 觀紇哩字門
    變爲蓮花王 中有紇哩字
    怛囉安兩邊 爲金剛寶蓮
    共變爲所尊 持眞多妙寶
    如前已身觀 今所觀亦然
    爲令體無二 次作呼召法
    十度未敷蓮 進力如鉤勢
    即誦此密語 應爲蓮花音
唵 鉢頭*麼*二合只惹二合下
娜句捨吽
    行者既召已 次當結索印
    如前合蓮掌 進力拄如環
    此名蓮花索 能滿諸意願
    應誦此密語 召入於智身
唵 鉢頭*麼*二合只惹娜母伽跛捨吽
    既入於智身 爲令無傾動
    復當結蓮鎖 應作決定心
    如前合蓮掌 進禪捻如環
    力智亦復然 相結如鉤鎖
唵 鉢頭*麼*二合只惹娜 塞怖二合吒吽
    爲令妙歡喜 結蓮花鈴印
    當以蓮花捧 禪智入於中
    進力如環住 誦此祕密語
唵 只惹 娜 鉢頭*麼*二合尾捨耶吽
次當誦蓮花百字密言捧閼伽器以欝金白檀
龍腦香水捧而供養
唵 鉢頭*麼*二合薩怛嚩二合三磨耶 
麼努播羅耶鉢頭*麼*二合薩怛嚩*二合
丁吉
亡兮
*反
怒跛底瑟咤*二合暱里*二合
*反撮
口呼之
迷*皤嚩素覩數數兪
*反
迷*皤嚩阿努&MT00709;
訖覩二合迷*皤嚩素補數同上迷*皤嚩薩
婆悉地亭婬
*反
迷*鉢囉拽車*薩婆羯磨素者
迷*只多室唎*二合&T005579;吽訶訶訶訶呼
婆誐梵薩婆怛多蘖多鉢頭*麼*二合
迷*悶者鉢頭*弭*二合迷*皤嚩摩訶三
摩耶薩怛嚩二合&T004928;哩*二合
    次以内外供 供養蓮花王
    所謂内供養 芙蓉掌當心
    禪智並申直 名爲蓮花喜
    應誦此密言
唵 只惹二合娜鉢頭*麼*二合羅細
    次結花鬘印 以此而供養
    不易前喜印 二手捧而前
    想種種寶鬘 遍滿虚空界
密言曰
唵 只惹二合娜鉢頭麼*二合麼隷吽
    次應以歌印 奉獻智蓮者
    復以前妙印 屈掌拄諸度
    從臍漸至口 散下如寫勢
    想緊那羅音 供養諸聖者
密言曰
唵 只惹*二合娜鉢頭*麼*二合魚抧
*反
帝吽
    次應結舞印 前印左右旋
    合芙蓉妙掌 安於頂上散
    由此四供養 能獲大神通
密言曰
唵 只惹*二合娜 鉢頭*麼*二合儞㗚二合
帝吽
    作此四供養 能成最勝事
    次結外供養 喜心而獻之
    運心無邊界 蓮花焚香法
    諸佛誠言説 爲利諸有情
    蓮掌向下散 猶如焚香勢
    誦此祕密言 想供養香雲
    周遍虚空界 供養諸聖衆
唵 鉢頭*麼*二合只惹娜 度閉*
    次應結花印 以三十二相
    莊嚴諸如來 觀妙色花雲
    運心遍一切 如前合蓮掌
    上散如花勢 供養諸如來
    及諸善逝子 想滿虚空界
    花雲妙芬馥 劫樹極端嚴
    誦此祕妙言 三業齊運用
唵鉢頭*麼*二合只惹娜 補澁閉*
    衆生無明覆 離於智慧光
    爲彼淨除故 應結智燈印
    以前蓮花掌 禪智竪相逼
    心想摩尼燈 遍照虚空界
    無量光所出 誦此密言曰
唵 鉢頭*麼*二合只惹 那儞閉*
    智者次應結 解脱塗香印
    爲淨衆生故 獻此尸羅香
    二手散蓮掌 當心塗香勢
    十度成熏習 香海遍虚空
    獻佛及所尊 誦此祕密語
唵 鉢頭*麼*二合只惹娜巘提吽
    内外供養已 然後應順念
    結祕根本印 以對密言主
    先誦根本言 分明七遍已
    平掌當於心 忍願如蓮葉
    進力摩尼状 餘度盡如幢
    誦根本密言 思滿有情願
密言曰
娜麼羅怛娜 怛羅夜也 娜莫阿唎耶 
嚩魯枳帝 濕嚩囉耶 菩地薩怛嚩耶 
摩訶薩怛嚩耶 摩訶迦嚕抳迦耶 怛姪
他唵 斫迦羅靺彈舌低震跢麼抳 摩訶鉢
頭*迷嚕嚕底瑟吒入嚩攞 阿迦哩 灑
耶吽泮吒 薩嚩*二合
    次結心祕密 依前根本印
    戒方檀惠縛 名爲本心印
    一切諸意願 應心之所念
    由結此印故 皆悉得成就
密言曰
唵 鉢頭*迷震哆麼抳 入嚩攞吽
    次結隨心印 二手堅固
    進力摩尼形 禪智並而申
    戒方亦舒直 檀惠相交竪
    誦此心中心
唵 嚩囉娜 鉢頭*迷吽
    次想尊口中 流出祕密言
    分明成字道 五色光照耀
    間錯殊勝色 入於諭岐口
    列心月輪中 瑩如紅頗
    一一諦思惟 順理隨覺悟
    住定而修習 入於阿字門
    即入輪字觀 皆遍觀諸字
    此名三昧念 獲智及解脱
    由此相應故 不久成種智
    若當聲順念 最勝妙奇特
    住於本尊觀 不應急躁心
    不高亦不下 不緩亦不急
    智者離分別 及諸妄想心
    若誦洛叉遍 所求皆悉地
    二手持念珠 頗知與蓮子
    螺珠及餘寶 無瑕光好者
    當穿一百八 一一誦七遍
    心及心中心 及毘倶多羅
    作此法加持 穿貫珠鬘已
    當心一一度 與莎訶齊聲
    一千與百八 隨力而念誦
    四時或三時 此法後夜勝
    如意輪經中 本教佛所説
    若如是修習 現世證初地
    過此十六生 成無上菩提
    何況世悉地 現生不如意
    隨力念誦已 重結三昧印
    復爲八供養 發遣密言主
    二羽堅固縛 忍願蓮葉形
    從心至面散 頂上合花掌
    想尊虚空中 復道還本宮
密言曰
唵 鉢頭*麼*二合薩怛嚩*二合紇哩穆
    發遣聖者已 自住本尊觀
    或於閑靜處 轉讀摩訶衍
    楞伽與花嚴 般若及理趣
    如是等經教 思惟而修習
    誦讀經典已 自恣行住坐
    乃至於寢息 不間菩提心
    不久當悉地 金剛藏所説
    此大悲軌儀 不擇日及宿
    時食與澡浴 若淨與不淨
    常應不間斷 遠離於散亂
    不營諸世務 念畢發誓願
    結三昧耶印 禮佛菩薩已
    隨意而經行 由是積福業
    解脱本願力 能令諸有情
    速獲一切智 此上四句願
    金剛儀軌述 爲利衆生故
    我今同結集
觀自在如意輪菩薩瑜伽法要


Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev] 211 212 213 214 215 [] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]