大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

火吽軌別録 (No. 0914_ ) in Vol. 18

[First] [Prev] 936 937 938 939 940 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

  No.914

火吽軌別録
東北方大自在天王明
nama@hsamantavuddh@an@a@mo@m@i
曩 麼 三 曼 跢 勃 馱 喃 唵 伊
zan@ayesv@ah@a
舍 曩 娑嚩 二合
引三
東方帝釋天王明
nama@hsamantavuddh@an@a@mo@mi
曩 麼 三 曼 * 跢 勃 馱 * 喃 唵 因
nd@ayasv@ah@a
捺囉 二合 也 娑嚩 二合
訶 *
東南方火天王明
nama@hsamantavuddh@an@a@mo@magna
曩 麼 三 曼 * 跢 勃 馱 * 喃 唵 阿 蘖 曩
yesv@ah@a
二合 曳 娑嚩 *二合
訶 *
南方炎魔羅天王明
nama@hsamantavuddh@an@a@mo@mya@mma
曩 麼 三 曼 * 跢 勃 馱 * 喃 唵 焔
yesv@ah@a
曳 娑嚩 *二合
訶 *
西南方涅哩底丁以
天王明
nama@hsamantavuddh@an@a@mo@mr@ak@s@a
曩 麼 三 曼 * 跢 勃 馱 喃 唵 囉 羯叉
Sa dhi pta ye Sva hA
地 鉢*跢 二合 曳 娑嚩 *二合
訶 *


西方水天王明
nama@hsamantavuddh@an@a@mo@mvaru
曩 麼 三 曼 * 跢 勃 馱 * 喃 唵 嚩 嚕
@nayesv@ah@a
拏 曳 娑嚩 *二合
訶 *
西北方風天王明
nama@hsamantavuddh@an@a@mo@mv@a
曩 麼 三 曼 * 跢 勃 馱 * 喃 唵 嚩 *
yevesv@ah@a
夜 吠 娑嚩 *二合
訶 *
北方毘沙門天王明
nama@hsamantavuddh@an@a@mo@myak@sa
曩 麼 三 曼 * 跢 勃 馱 * 喃 唵 藥 叉
vidyadharisv@ah@a
蜜 那二合 陀 哩 娑嚩 *二合
訶 *
上方大梵天王明帝釋
nama@hsamantavuddh@an@a@mo@mpra
曩 麼 三 曼 * 跢 勃 馱 * 喃 唵 跛囉
japtayesv@ah@a
鉢跢 *二合 曳 娑嚩 *二合
訶 *
下方地居天王明水天
nama@hsamantavuddh@an@a@mo@mp@r
曩 麼 三 曼 * 跢 勃 馱 * 喃 唵 跛羅 *
thivyesv@ah@a
謎曳 *二合引嚩 *引二
訶 *
日天子明帝釋
nama@hsamantavuddh@an@a@mo@ma
曩 麼 三 曼 跢 勃 馱 * 喃 唵 阿
dya tya svA hA
夜 *二合 多也 *二合 娑*嚩 *二合
訶 *
月天子明水天
nama@hsamantavuddh@an@a@mo@mcandr@a
曩 麼 三 曼 * 跢 勃 馱 * 喃 唵 戰 捺
yasv@ah@a
二合
也 娑*嚩 *二合
訶 *
諸星天子明同月
天位
nama@hsamantavuddh@an@a@mo@mnak@sa
曩 麼 三 曼 * 跢 勃 馱 * 喃 唵 諾 叉
tradevatayesv@ah@a
多羅 *二合 縛 * 跢 曳 娑*嚩 *二合
諸龍王明同水
nama@hsamantavuddh@an@a@mo@mmegh@a
曩 麼 三 曼 跢 勃 馱 * 喃 唵 謎 伽
zaniyesv@ah@a
捨 拏 曳 娑*嚩 *二合
訶 *
一切使者及諸鬼神等明於東北
方散施
picipicivizaci@na@msv@ah@a
妣 止 妣 止 毘 舍 止 喃 娑嚩 *二合
gu gu bhU NaM NaM svA hA
* 喃 娑嚩 *二合
凡持誦不動尊眞言。皆須作壇。壇法即後樣
是。皆以青色黒色花燒沈香安息香。隨時果
子飮食燈火香水供養。欲供養時。行者澡浴
著新衣。先誦本尊眞言結本尊印。以杓取
香水灑諸供養物。然後供養名爲淨護。即
諸魔不能穢惡。兼用虚空庫心供養法。最不
可思議。布置供養具訖。即誦三昧耶眞言。辟
除結界
毘盧遮那三昧耶眞言著座誦眞
結印
nama@hsamantavuddh@an@a@mo@masa
娜 麼 三 漫 跢 沒 馱 * 喃 唵 遏 三
metrisamesamayesv@a
底哩 *二合 三 謎 三 麼 曳 薩縛 *二合
h@a
訶 *
右結三昧耶印合掌
印額左右肩心喉。各誦
前件眞言一遍
即結不動尊印誦不動尊眞言七遍。左旋爲
辟除。又誦三遍。右旋爲結界結界已
即結鉤印二手内
竪右頭
請一切佛菩薩執金
剛等。降集道場。鉤印眞言曰
nama@hsamantavuddh@an@a@m@a@hsarva
娜 麼 三 漫 多 沒 馱 喃 阿 引入
tr@apratihatatath@a
怛囉 二合 鉢囉 *二合丁以
訶 多 怛 他
ga tAM kU za vo dhi ca rya
蘖 黨 拘 捨 歩 地 折 哩野 *二合
panip@urakasv@ah@a
波 哩 布 洛 迦 薩*嚩 *二合
訶 *
右誦一遍一鉤三鉤已。即觀一切諸佛菩薩
無量聖衆等悉皆降集。然後坐禮拜懺悔發
願陳説所求
然後結毘盧遮那心印以無名小指外交。竪中指
屈上節。令頭相拄以頭指
各微屈。以頭附中指上
節側。大母指外交
誦五字眞言如後
毘盧遮那降伏四魔解脱六趣滿足一切智智
眞言
A vi ra hUM khaM
味 羅 吽 欠
右對尊像結前印誦此眞言七遍。然把
珠誦百遍。乃至千遍。多多益善。然後結不動
尊印
誦不動尊眞言。曰
nama@hsamantavajra@na@mca
娜 麼 三 * 漫 哆 末 日二合 赧 戰
@n@damah@aro@sa@naspha@t@uyah@u@m
拏 摩 訶 * 嚕 瑟 拏 薩發 吒 野 吽
tra@th@a@mm@a@m
怛*囉 二合
右對尊像結前印誦此眞言七遍。然後
數珠誦百遍。乃至千遍。多多益善
念誦了還須結本尊印又誦眞言七遍。又
勤發願禮拜已。更結前三昧耶印誦三昧耶
眞言三遍。更結*劍印左旋一匝解界已。觀
諸聖衆各歸所土。然後出道場。行住坐臥心
念本尊眞言。不令閒斷
不動尊施食眞言
nama@hsamantavajra@na@mtra
娜 麼 三 滿 * 哆 末 日囉 *二合 赧 怛囉
@t@uamoghaca@n@damah@aro@sa
二合 吒 阿 畝 伽 戰 拏 麼 訶 &T005579;
Na spha TU ya hUM tra ma ya
拏 薩發 二合 吒 野 吽 怛囉 二合 * 麼 野
tramayah@u@mtra@th@a@mm@a@m
怛羅 二合 麼 野 吽 怛羅 *二合 吒 桁
右毎食常出一分食供養。誦此眞言一遍。於
一切處常得擁護
澡浴眞言
o@mcusv@ah@a
唵 主 薩二合政和上
處得*之
右以水一抄誦前眞言七遍。加持一抄水灑
身。即當洗浴。如施八方食取豆果餅飯
胡麻粳米塗香屑諸華等。和水安瓶盆中。以
歡喜心四方散之。施諸天鬼神。塗香末香
眷屬。各以其眞言施之
東北方自在天眞言曰
o@m@izanayasv@ah@a
唵 伊 舍 那 耶 娑嚩 *二合
訶 *
東方帝釋天眞言
o@mindrayesv@ah@a
唵 因 陀羅 *二合 曳 娑嚩 *二合
訶 *
東南方火天眞言曰
o@magnayesv@ah@a
唵 阿 哦那 *二合 曳 娑嚩 *二合
訶 *
東方琰魔王眞言曰
o@mya@mmayasv@ah@a
唵 琰 魔 耶 娑嚩 *二合
訶 *
西南方羅刹娑眞言曰
o@mrak@sasaadhiptayesv@a
唵 羅 刹 娑 阿 地 鉢多 *二合 曳 娑嚩 *
h@a
合引 訶 *
西方諸龍水神眞言曰
o@mvaru@nayasv@ah@a
唵 嚩 魯 拏 耶 娑*嚩 *二合
訶 *
西北方諸風神眞言曰
o@mvayavesv@ah@a
唵 嚩 耶 鞞 娑嚩 *二合
訶 *
北方諸夜叉眞言曰
o@myak@savidyaptaya
唵 藥 叉 苾 地耶 *二合 鉢多 二合
sv@ah@a
娑嚩 *二合
訶 *
上方施諸類鬼神眞言曰
o@mguigu@ima@msanibh@utan@a@m
顒 伊 * 顒 伊 曼 娑 儞 歩 多 * 南
sv@ah@a
娑嚩 *二合
訶 *
下方眞言*曰
o@mpicipicivizacan@a@msv@a
* 唵 比 止 比 止 毘 舍 遮 南 娑嚩 *
h@a
合引 訶 *
如上作法施已。當淨手漱口還入壇中。禮佛
菩薩如常念誦
    汝天親護者 於諸佛導師
    修行殊勝行 淨地波羅蜜
    如破魔軍衆 釋師子救世
    我亦降伏魔 我畫曼荼
nama@hsamantavuddh@an@a@mo@mp@r
曩 莫 三 漫 * 跢 沒 馱 * 南 唵 畢哩 *
thivyaisv@ah@a
體 微曳 *二合 娑嚩 *二合
訶 *
火䙖儀軌一卷
護摩法
  攬字可觀菩提
IMAGE
[IMAGE]
先住[IMAGE]
[IMAGE]
[IMAGE]
即請火天言
  我今奉請 火天之首 火中之仙
    先行宗敬 降臨此座 納受護摩
請火天眞言曰
nama@hsamantavuddh@an@a@mo@magna
曩 莫 三 漫 哆 沒 馱 南 唵 阿 蘖曩
yesv@ah@a
二合 曳 娑嚩 二合
又火天印呪。準根本印。唯改屈二中指如
半環。勢頭勿相著。是一法印。請喚火天而供
養之。若獻供畢發遣火天。則却伸二中指頭。
印呪曰
namobhagavatiu@s@n@i@sayae
娜 謨 皤 伽 嚩 底 塢 瑟膩 莎 野
hye te jA mu li ne a gni
呬曳 諦 劯 儒照
摩 理 禰 奴禮
榱 起
ye svA hA
其宗
娜 曳 窣嚩 *二合
* 訶
是一印呪燒火天食。時之三遍先請火天燒
食供養後乃燒食供養諸佛菩薩金剛及諸神
呪等。火天呪言
o@magnayehasyahasyava
唵 阿 起娜 *二合&MT03520; 乎合
寫 合 寫 縛
hanayasv@ah@a
歌 曩 野 莎嚩 *二合
訶 *
事已可火天發遣用前火天呪印
  火口東      或本有此圖
IMAGE
[IMAGE]
[IMAGE]
[IMAGE]
[IMAGE]
[IMAGE]
[IMAGE]
火䙖儀軌音義
韻會丁歴反説文明也徐日光的然也増韻實也
又端也又丁激反遠貎明見也亦的字明也曉也

反易折也言香脆餅
食者是胡脆餅歟
著銜蒸作蓋是飽&T059599;
餅等之類歟
歩干反
盤也
大見反定也置也
薦也陳也調也
大候反量名也爾雅食
器也今上下合調置也
上卷反
飮食也
孚云反
香和也
普加反草華之白也又
葩字也今上下合盛也
嚴被被備也同音
故代用之
古寶
字也
千丹蒼千二反呑也
無功而食祿曰素餐
口告反
熟也
力折反威葉
也菓空敷榮
謂之爲
酷烈也
當稽
反也
口清口回二反
也堛善逼反
撫屡浮也
滓陀武也
子清反
好也明
也善也靈
也正也
叵達叵結二反糜也糜正皮也饘也&MT05437;
糜碎&MT03521;止彼反碎也穰也精也今或糜也
初教反掠
也強取
蘇旱反餅也熬
粻餭又作饊
菉豆上音録
王芻也
郁文反煙
熅無氣鬱

蒲沒反健也盛也上府
芻褒屡下賀鄔縷也
博教普角二反
謂皮散起也
都嫁反
噴也上
葩託銘驅
下曩樓
眞流
類也
告臥反
誡也
鄙直反
執也
力對反
絲節也
乃結
反捺

  火壇有三。一安穩二富饒三除怨。初安穩。
即於露地撩治一壇中畫佛坐蓮花坐。壇
四面畫般若菩薩聲聞佛慈愍菩薩。畫佛
相好。畫一朔。更畫阿鉢羅爾多淨居天龍
王。壇中以香花供養。於壇西南角作火壇。
高四指。於中穿火壇。方一肘。取白土塗爐
中央。臺高四指。從輪一指。於中燒桑木或
搆木柿木。木長一搩手。取樹枝頭肥者蘇
蜜酪塗兩頭。一呪一燒。取大麥小麥蘇蜜
酪乳。一呪燒滿一千八遍。一三時時別□
□滿七日。或半月一月即息寂靜。著鮮白
衣。於壇中念誦。即向火壇中作燒火法。用
月一日起首。於黄昏作法。當爾之處淨居
天集會得成安穩法。面向北坐。茅萆席上。
結加趺坐。燒火壇一日三時泥壇香花供
養已。香自無針刺。用供養即得除滅一切
災厄。亦得長命。除一切病。有無□變怪。並
作此法
次説富饒火壇法
若欲作火法者。先須撩治一壇中畫佛。四
面觀音大勢及諸大菩薩梵天王妙吉祥天
諸大藥叉諸仙大威徳及訶利底母等。於
此供養。此法用十五日起首。日欲昏時面
向東坐。茅草圓席上。交□坐著淨衣發歡
喜心。此時諸天集。時彼人作法。諸天歡
喜。即得成就。於此壇外南邊作一大壇。方
二肘。安修闊二指。穿土深一肘。中心臺闊
一搩手。高四指。用赤土壇。於臺中從蓮花
之香供養。燒搆木乳粥蘇酪等。或烏麻和
飯亦得。一日三時時別一千八遍。其木磔
手取樹枝柯指許。麁者蘇蜜乳酪塗兩頭
一呪一燒。滿一千八遍或一百八遍。或七
日或半月。如是作法。法即得成就
三説降怨火壇法
若欲降怨火法者。用黒月八日或十五日。
或從夜半。於此時是諸惡鬼藥叉羅刹集
會時。即作三角壇。□□向南。用黒土掃
壇一肘。高三指。□闊二指。中捉三叉取驢
糞駱馳糞灰取三種物泥壇。若有怨家相
惱瞋心即作此法。著赤衣或青衣。或更作
大惡法取血染衣裳。胡蹲坐。是足相&T050460;。西
向皺眉努眼咬齒。端身正直心出語。壇亦
得取糠和芥子。一日三時泥壇。於其壇上
龍臭花取棘針。木撚火苦練木埿□壇亦
得。取糠和芥子取自身血和。一呪一燒滿
一千八遍。一日三時時加如是燒人骨頭
髮如是等物。發願瞋之。一呪一燒。稱名
彼。此是降怨法。令前人長病錢物散失。身
死血出。身之節落人不喜見。又説都火壇
法。深十六指。闊三十二指。東面著輪。南
面三古叉。西面著龍。北面著跋折羅。中央
著蓮花。余供養。准前作之。又須□火星日
起首
次説諸火天印法
次説諸火神印。次説成就時節。若用五
月中作法決定有雨。若用三月中作法。決
定有種種礙現。若用正月作法。決定有種
種障礙。若用九月中作法。決之定有欻雷
電。如是等月。皆須十五日有是等相現。決
定成就
若作安穩法者。用各月十五日七日三日
十三日。如是等日。並是鬼星日也。又日月
蝕時最爲第一。二月三月十月十一月作
富饒法。四月五月作降怨法


Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev] 936 937 938 939 940 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]