大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

佛説一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經 (No. 0882_ 施護譯 ) in Vol. 18

[First] [Prev+100] [Prev] 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

妙堅牢故。合爲一體。從是出生普賢大菩薩
身。安住世尊大毘盧遮那如來。心説此頌曰
    大哉清淨我普賢 堅固薩埵自然生
    由彼堅固本無身 金剛薩埵身出現
爾時普賢大菩薩身。從世尊心下。於一切如
來前月輪中。如理而住復請教示
爾時世尊即入一切如來智三昧金剛三摩
地。受用一切如來戒定慧解脱解脱知見。從
大智方便大精進力。起大智三昧。轉妙法輪。
廣爲一切普盡無餘諸有情界。拔濟利益。爲
一切主宰普令獲得適悦快樂。乃至得一切
如來平等智通最上大乘現證三昧殊勝悉
地等。即以一切如來成就金剛杵。授與一切
如來大轉輪王一切佛身寶冠繒帛所灌頂者
普賢大菩薩雙手掌中。然後一切如來。即爲
立名號金剛手。以金剛手灌頂法而爲灌頂
爾時金剛手菩薩摩訶薩現高擧相。右手戲
擲彼金剛杵。安自心間作勇進勢。説此頌曰
    此是一切大覺尊 成就無上金剛杵
    今得授於我掌中 金剛中住金剛相
爾時世尊。復入不空王大菩薩三昧。出生薩
埵加待金剛三摩地。此名一切如來鉤召三
昧。即一切如來心。從自心出説是大明曰
嚩日囉

纔出一切如來心時。即彼如是具徳金剛手
菩薩。乃成一切如來大金剛鉤。爲出現已。即
入世尊大毘盧遮那如來心。合爲一體。從是
出現大金剛鉤相。住佛掌中。然後從彼金剛
鉤相中。出現一切世界極微塵量等如來像。
作一切如來請召等事。於一切世界。施設諸
佛神通游戲已。彼不空王性。於金剛薩埵三
摩地。妙堅牢故合爲一體。出生不空王大菩
薩身。住於世尊大毘盧遮那如來心説。此
頌曰
    大哉我此不空王 金剛出生金剛鉤
    普遍觀察一切佛 平等悉召作成就
是時不空王大菩薩身。從世尊心下。於一切
如來右月輪中。如理而住復請教示
爾時世尊。即入一切如來請召三昧金剛三
摩地。以是一切如來請召三昧。於普盡無餘
諸有情界。普遍鉤召爲作利益。悉令獲得適
悦快樂。乃至令得一切如來集會加持最上
悉地。然後以彼大金剛鉤。授與不空王大菩
薩雙手掌中。時諸如來。即爲立名號金剛鉤。
以金剛鉤灌頂法而爲灌頂
爾時金剛鉤菩薩摩訶薩。即以所授大金剛
鉤。普召一切如來。説此頌曰
    此是一切大覺尊 最勝無上金剛智
    所有諸佛成就事 最上悉地皆能召
佛説一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王
經卷第一

佛説一切如來眞實攝大乘現證
三昧大教王經卷第二
 *西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師*賜紫沙門臣 施護 等
奉           詔譯 
金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之二
爾時世尊。復入摩囉大菩薩三昧。出生薩
埵加持金剛三摩地。此名一切如來隨愛樂
三昧。即一切如來心。從自心出説是大明曰
嚩日囉

纔出一切如來心時。即彼如是具徳持金剛
者。成一切如來華器仗。爲出現已。即入世尊
大毘盧遮那如來心。合爲一體。從是出現大
金剛箭相。住佛掌中。然後從彼金剛箭相中。
出一切世界極微塵量等如來像。作一切如
來隨愛樂事。等以一切佛神通游戲。於一切
世界廣施作已。彼摩囉性。於金剛薩埵三摩
地。妙堅牢故合爲一體。出生摩囉大菩薩身。
住世尊大毘盧遮那如來心。説此頌曰
    大哉我本自性淨 一切隨染自然生
    由本清淨離諸染 是故以染而調伏
是時摩囉大菩薩身。從世尊心下。於一切如
來左月輪中。如理而住復請教示
爾時世尊。即入一切如來隨愛樂金剛三摩
地。以一切如來摧伏金剛三昧。於普盡無餘
諸有情界。悉使愛樂。皆令獲得適悦快樂。乃
至得一切如來摩囉事業最上悉地殊勝之
果。即以金剛箭。授與摩囉大菩薩雙手掌中。
時諸如來。即爲立名號金剛弓。以金剛弓灌
頂法而爲灌頂
爾時金剛弓菩薩摩訶薩。以彼金剛箭。向一
切如來作摩囉事。説此頌曰
    此是一切大覺尊 染智清淨無瑕穢
    以彼染法害清淨 是故常施諸安樂
爾時世尊。復入歡喜王大菩薩三昧。出生薩
埵加持金剛三摩地。此名一切如來極喜三
昧。即一切如來心。從自心出説是大明曰
嚩日囉

纔出一切如來心時。即彼如是具徳持金剛
者。成金剛善哉相。即入世尊大毘盧遮那如
來心。合爲一體。從是出現金剛喜像。住佛掌
中。然後從彼金剛喜像中。出一切世界極微
塵量等如來像。廣作一切善哉等事。以一切
如來神通游戲。於一切世界廣施作已。彼極
喜王性。於金剛薩埵三摩地。妙堅牢故合爲
一體。出生極喜王大菩薩身。住世尊大毘盧
遮那如來心。説此頌曰
    大哉我此大善哉 是即一切諸勝智
    若有能斷分別者 能生究竟大歡喜
是時極喜王大菩薩身。從世尊心下。於一切
如來後月輪中。如理而住復請教示
爾時世尊。即入一切如來等喜金剛三摩地。
以一切如來無上極喜智三昧。於普盡無餘
諸有情界。等作一切利益歡喜。普令獲得適
悦快樂。乃至得一切如來無上喜味勝悉地
果。即以金剛喜像。授與極喜王大菩薩雙手
掌中。時諸如來。即爲立名號金剛喜。以金剛
喜灌頂法而爲灌頂
爾時金剛喜菩薩摩訶薩。即以所授金剛喜
像。向一切如來。作金剛善哉歡喜之相。説此
頌曰
    此是一切大覺尊 能轉一切善哉相
    善作一切喜金剛 金剛妙喜令増長
此是大菩提心。一切如來鉤召三昧。一切如
來隨染智大歡喜。一切如來大三昧大士
爾時世尊。復入虚空藏大菩薩三昧。出生寶
加持金剛三摩地。此名一切如來灌頂三昧。
即一切如來心。從自心出説是大明曰
嚩日囉
囉怛那二合
一句
纔出一切如來心時。以一切虚空平等性。
善通達故。金剛薩埵三摩地妙堅牢故。合爲
一體。即彼如是具徳持金剛者。成一切光明
爲出現已。是彼光明周遍照耀一切世界。成
一切虚空界
爾時一切如來。所加持一切虚空界。混入世
尊大毘盧遮那如來心。妙遍修故。從金剛薩
埵三摩地胎藏所成一切虚空界中。出現大
金剛寶像等。一切世界周遍爲量。住佛掌中。
然後從彼金剛寶像中。出一切世界極微塵
量等如來像。作一切如來灌頂。等以一切如
來神通游戲。於一切世界廣施作已。彼一切
虚空界性出生。於金剛薩埵三摩地。妙堅牢
故合爲一體。出生虚空藏大菩薩身。住世尊
大毘盧遮那如來心。説此頌曰
    大哉我此妙灌頂 金剛大寶勝無上
    由彼諸佛無所著 是故名爲三界主
是時虚空藏大菩薩身。從世尊心下。於一切
如來前月輪中。如理而住復請教示
爾時世尊。即入一切如來大摩尼寶金剛三
摩地。以一切如來圓滿意樂三昧。於普盡無
餘諸有情界。悉令獲得一切義利。及得一切
適悦快樂。乃至得一切如來成就勝義。最上
悉地。即以金剛摩尼寶及金剛寶輪金剛寶
牙灌頂。授與虚空藏大菩薩雙手掌中。時諸
如來。即爲立名號金剛藏。以金剛藏灌頂法
而爲灌頂
爾時金剛藏大菩薩。以彼金剛摩尼寶。安自
灌頂處説此頌曰
    此是一切大覺尊 灌頂一切有情界
    今得授於我掌中 此即寶中安寶相
爾時世尊復入大威光大菩薩三昧。出生寶
加持金剛三摩地。此名一切如來光明三昧。
即一切如來心。從自心出説是大明曰
嚩日囉

纔出一切如來心時。即彼如是具徳持金剛
者。成衆多日輪。爲出現已。即入世尊大毘盧
遮那如來心。合爲一體。從是出現金剛日輪
之相。住佛掌中。然後從彼金剛日輪相中。出
一切世界極微塵量等如來像。放一切如來
大光明。等以一切如來神通游戲。於一切世
界廣施作已。彼大妙光性。於金剛薩埵三摩
地。妙堅牢故合爲一體。出生大威光大菩薩
身。住世尊大毘盧遮那如來心。説此頌曰
    大哉無喩大妙光 遍照一切有情界
    救世一切大覺尊 能淨一切清淨者
時無垢大威光大菩薩身。從世尊心下。於
一切如來右月輪中。如理而住復請教示
爾時世尊。即入一切如來大光明輪加持金
剛三摩地。以一切如來光明三昧。令普盡無
餘諸有情界。悉獲無喩光明照觸。及得一切
適悦快樂。乃至得一切如來自心光明最上
悉地。即以金剛日相。授與大威光大菩薩雙
手掌中。時諸如來。即爲立名號金剛光。以金
剛光灌頂法而爲灌頂
爾時金剛光菩薩摩訶薩。即以所授金剛日
相。普遍照耀一切如來。説此頌曰
    此是一切大覺尊 能破一切無智闇
    於微塵數日光中 此日光明勝増
爾時世尊復入寶幢大菩薩三昧。出生寶加
持金剛三摩地。此名一切如來圓滿意願
昧。即一切如來心。從自心出説是大明曰
嚩日囉

纔出一切如來心時。即彼如是具徳持金剛
者。成彼種種巧妙色相莊嚴幢幡爲出現已。
即入世尊大毘盧遮那如來心。合爲一體從
是出現金剛幢相。住佛掌中。然後從彼金剛
幢相中。出一切世界極微塵量等如來像。建
立一切如來妙寶幢。等以一切佛神通游戲。
於一切世界廣施作已。彼大寶幢性。於金剛
薩埵三摩地。妙堅牢故合爲一體。出生寶幢
大菩薩身。住世尊大毘盧遮那如來心。説此
頌曰
    大哉無等妙寶幢 我作一切義成就
    若欲諸願圓滿者 令彼一切事圓滿
是時寶幢大菩薩身。從世尊心下。於一切如
來左月輪中。如理而住復請教示
爾時世尊。即入一切如來建立加持金剛三
摩地。以一切如來如意王大摩尼幢建立三
昧。於普盡無餘諸有情界。悉令圓滿一切意
願。獲得一切適悦快樂。乃至得一切如來廣
大義利最上悉地之果。即以金剛幢。授與寶
幢大菩薩雙手掌中。時諸如來。即爲立名號
金剛喜。以金剛喜灌頂法而爲灌頂
爾時金剛喜菩薩摩訶薩。以彼金剛幢。安立
一切如來施波羅蜜多。説此頌曰
    此是一切大覺尊 能滿一切諸意願
    此名如意大寶幢 布施波羅蜜多法
爾時世尊復入常歡喜根大菩薩三昧。出生
寶加持金剛三摩地。此名一切如來歡喜三
昧。即一切如來心。從自心出。説是大明曰
嚩日囉

纔出一切如來心時。即彼如是具徳持金剛
者。成一切如來大笑相。爲出現已。即入世尊
大毘盧遮那如來心。合爲一體。從是出現金
剛笑像。住佛掌中。然後從彼金剛笑像中。出
一切世界極微塵量等如來像。作一切如來
希有事。等以一切如來神通游戲。於一切世
界廣施作已。彼歡喜性。於金剛薩埵三摩地。
妙堅牢故合爲一體。出生常歡喜根大菩薩
身。住世尊大毘盧遮那如來心。説此頌曰
    大哉我此大喜笑 一切最上大希有
    安立諸佛衆利益 是故常住妙等引
是時常歡喜根大菩薩身。從世尊心下。於一
切如來後月輪中。如理而住。復請教示
爾時世尊。即入一切如來希有加持金剛三
摩地。以一切如來希有出生三昧。於普盡無
餘諸有情界。悉令圓滿無上諸根。獲得一切
適悦快樂。乃至得一切如來諸根清淨智神
通果等。即以金剛笑相。授與常歡喜根大菩
薩雙手掌中。時諸如來。即爲立名號金剛喜。
以金剛喜灌頂法而爲灌頂
爾時金剛喜菩薩摩訶薩。以彼金剛笑相。於
一切如來作大歡喜。説此頌曰
    此是一切大覺尊 希有示現所出生
    此大歡喜智善作 而彼他師不能知
此是大灌頂尋光輪。大利有情金剛大笑。一
切如來灌頂大士
爾時世尊復入觀自在大菩薩三昧。出生法
加持金剛三摩地。此名一切如來大法三昧。
即一切如來心。從自心出説是大明曰
嚩日囉
達哩摩二合
一句
纔出一切如來心時。即彼如是具徳持金剛
者。以自性清淨法平等智善通達故。於金剛
薩埵三摩地中。成正法光明。爲出現已。是
光遍照一切世界。混然成一淨妙法界。而彼
普盡廣大法界。乃入世尊大毘盧遮那如來
心。合爲一體。周遍一切虚空界量。從是出現
大金剛蓮華相。住佛掌中。然後從彼金剛蓮
華相中。出一切世界極微塵量等如來像。施
作一切如來三摩地智神境通。等以一切佛
神通游戲。於一切世界廣施作已。彼觀自在
性。於金剛薩埵三摩地。妙堅牢故合爲一體。
出生觀自在大菩薩身。住世尊大毘盧遮那
如來心。説此頌曰
    大哉我此第一義 本來清淨自然生
    所有諸法如筏喩 是故清淨而可得
是時觀自在大菩薩身。從世尊心下。於一切
如來前月輪中。如理而住。復請教示
爾時世尊。即入一切如來三摩地智金剛三
摩地。以一切如來清淨三昧。令普盡無餘諸
有情界。自他清淨成諸利益。及得一切適悦
快樂。乃至得一切如來法智神通果等。則以
金剛蓮華及正法轉輪一切如來法身灌頂。
授與觀自在菩薩摩訶薩雙手掌中。時諸如
來。即爲立名號金剛眼。以金剛眼灌頂法而
爲灌頂
爾時金剛眼菩薩摩訶薩。以彼金剛蓮華妙
開敷故。即貪清淨。以自性無染善觀察故。乃
遍觀察説此頌曰
    此是一切大覺尊 覺悟貪染眞實性
    今得授於我掌中 是即法中安於法
佛説一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王
經卷第二

佛説一切如來眞實攝大乘現證
三昧大教王經卷第三
 *西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師*賜紫沙門臣 施護 等
奉           詔譯 
金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之三
爾時世尊。復入妙吉祥大菩薩三昧。出生法
加持金剛三摩地。此名一切如來大智慧三
昧。即一切如來心。從自心出。説是大明曰
嚩日囉
刹拏二合
一句
纔出一切如來心時。即彼如是具徳持金剛
者。成大慧劍。爲出現已。即入世尊大毘盧遮
那如來心。合爲一體。從是出現金剛劍相。住
佛掌中。然後從彼金剛劍相中。出一切世界
極微塵量等如來像。起一切如來大智慧。等
以一切佛神通游戲。於一切世界廣施作已。
彼妙吉祥性。於金剛薩埵三摩地。妙堅牢故
合爲一體。出生妙吉祥大菩薩身。住世尊大
毘盧遮那如來心。説此頌曰
    大哉一切大覺尊 即我名爲妙音聲
    由彼正慧無色故 是故音聲而可得
是時妙吉祥大菩薩身。從世尊心下。於一切
如來右月輪中。如理而住。復請教示
爾時世尊即入一切如來大智慧金剛三摩
地。以一切如來斷結使三昧。於普盡無餘諸
有情界。令斷諸苦悉獲利益。及得一切適悦
快樂。乃至得一切如來隨順音聲大慧圓滿
最上悉地。即以金剛劍。授與妙吉祥大菩薩
雙手掌中。時諸如來。即爲立名號金剛慧。以
金剛慧灌頂法而爲灌頂
爾時金剛慧菩薩摩訶薩。即以所授彼金剛
劍。向一切如來作揮斫相。説此頌曰
    此是一切大覺尊 般若波羅蜜多理
    能斷一切勝怨敵 滅除一切諸罪垢
爾時世尊。復入起平等心轉法輪大菩薩三
昧。出生法加持金剛三摩地。此名一切如來
大輪三昧。即一切如來心。從自心出。説是大
明曰
嚩日囉

纔出一切如來心時。即彼如是具徳持金剛
者。成金剛界大曼拏羅等一切如來曼拏羅。
爲出現已。即入世尊大毘盧遮那如來心。合
爲一體。從是出現金剛輪相。住佛掌中。然後
從彼金剛輪相中。出一切世界極微塵量等
如來像。乃起平等心轉妙法輪。等以一切佛
神通游戲。於一切世界廣施作已。而彼起平
等心轉法輪性。於金剛薩埵三摩地。妙堅牢
故合爲一體。出生起平等心轉法輪大菩薩
身。住世尊大毘盧遮那如來心。説此頌曰
    大哉金剛所成輪 即我金剛最上法
    由纔發起平等心 即轉無上妙法輪
是時起平等心轉法輪大菩薩身。從世尊心
下。於一切如來左月輪中如理而住。復請教

爾時世尊。即入一切如來大輪金剛三摩地。
以一切如來大曼拏羅三昧。於普盡無餘諸
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]