大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

佛説一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經 (No. 0882_ 施護譯 ) in Vol. 18

[First] [Prev+100] [Prev] 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

    二手執彼金剛杵 起忿怒意作破壞
    隨欲破者某甲名 以所執杵破其心
    下脣附齒而相合 隨欲破者應摧逼
    若有違越教勅者 速當破壞其頭頂
    金剛忿怒大觀視 二目隨應瞬動間
    所欲破者即當觀 彼即二目倶破壞
    金剛忿怒相合故 於自心中觀自身
    以金剛縛逼附間 即彼惡者心破壞
此等大明曰
嚩日囉
塞怖二合
吒姹
目珂嚩日囉
嚩日囉
怛囉
摩弩嚩日囉
姹*
復次教授大金剛部祕密印智。此中最先應
結大印
    安布金剛忿怒拳 二手小指相鉤結
    左手三叉相背安 此名降三世大印
    左手頭指次展舒 即以此指當上起
    後應旋轉亦復然 還於左面金剛住
    齊掌應作金剛縛 起忿怒意而隱覆
    堅竪大指如金剛 忿怒帝哩帝哩印
    作拳先屈二頭指 即復二指如鉤相
    二頭指面如金剛 後二頭指彈指相
    二頭指面如金剛 心中復示日輪相
    竪二頭指頂間安 旋轉還至於笑處
    竪二頭指緊密相 二拳猶如執劍勢
    相合二頭指如輪 竪二大指向口散
    次復應舒二頭指 後二頭指纒其
    二手如牙口邊住 堅密二手成拳相
如是分別大印次第
次結金剛部祕密三昧印
    從祕密拳所出生 此説是即諸三昧
    我今説彼成結儀 而金剛結勝無上
    先以二拳安於心 次復二拳置兩脇
    鉤召持箭悉左邊 後復從心而起散
    次顰眉尊寶旋轉 後當作彼日輪相
    舒臂亦應頂上安 旋轉還置於笑處
    二拳向口善安置 次持利劍揮斫相
    下擲其輪表示相 後復二拳向口散
    身曼拏羅頂最勝 二肩次心復二脇
    作金剛護亦復然 牙相堅固拳逼附
    外曼拏羅諸印契 結中標幟如次第
    是即三昧金剛縛 及金剛拳亦如是
復次宣説金剛部法印。所
發吒
設吒
摩吒
薩吒
囉吒
怛吒
提哩

喝吒
鉢吒
怛囉

葛吒
嚩吒
酤吒
哩吒
朅吒
未吒
次結金剛部祕密羯磨印
    所有羯磨印次第 謂金剛拳依法作
    依教隨處如應安 忿怒視即忿怒法
佛説一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王
經卷第十二

佛説一切如來眞實攝大乘現證
三昧大教王經卷第十三
 *西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師*賜紫沙門臣 施護 等
奉           詔譯 
金剛部法智三昧曼拏羅廣大儀軌分第八
爾時世尊。復入一切如來金剛部三摩地智
印加持三摩地。説此最上大明曰
薩哩嚩
怛他誐多
刹摩
嚩日

骨嚕二合
馱吽發吒
爾時金剛手菩薩摩訶薩。説此降三世微妙
金剛最上大明曰
刹摩
嚩日囉
骨嚕二合
訖囉
摩吽發吒半音
一句
爾時金剛藏菩薩摩訶薩。説此降三世微妙
金剛最上大明曰
刹摩
嚩日囉
囉怛那
骨嚕二合
訖囉
摩吽發吒*半音
一句
爾時金剛眼菩薩摩訶薩。説此降三世微妙
金剛最上大明曰
刹摩
嚩日囉
鉢訥摩
骨嚕二合
訖囉
摩吽發吒*半音
一句
爾時金剛巧業菩薩摩訶薩。説此降三世微
妙金剛最上大明曰
刹摩
嚩日囉
葛哩摩
骨嚕二合
訖囉
摩吽發吒*半音
一句
爾時金剛手菩薩摩訶薩。從本部中所出生
已。復遍安立金剛界大曼拏羅相應法用已。
説諸大士大明曰
嚩日囉
薩埵
*句
刹摩
倪也二合
骨嚕二合
馱吽發吒*半音
刹摩
嚩日&MT01169;二合
酤舍葛哩沙

*句
摩賀骨嚕二合
馱吽發吒*半音
刹摩
嚩日囉

骨嚕二合
耨囉誐野帝&MT01169;
發吒*半音
刹摩
嚩日囉
覩瑟致二合
一*句
骨嚕
馱吽發吒*半音
刹摩
嚩日囉
勃哩
酤胝骨嚕

*句
訶囉訶囉吽發吒*半音
刹摩
嚩日囉
入嚩二合
曼拏
羅骨嚕二合

*句
哩也
入嚩二合
羅野吽
發吒*半音
刹摩
嚩日囉
特嚩
誐囉
骨嚕二合

*句
薩哩嚩二合
哩湯二合
鉢囉

野蹉尸竭囉
發吒*半音
刹摩
嚩日囉
娑骨嚕二合

訶訶訶訶吽發吒*半音
刹摩
嚩日囉
葛哩摩
骨嚕二合

*句
馱野吽發吒*半音
刹摩
嚩日囉
捺骨嚕二合

*句
親那頻那吽發吒*半音
刹摩
嚩日囉
骨嚕二合

摩賀
作訖囉
親那播多野室囉
鉢囉
&T049271;
紇哩
捺野頻那吽發吒*半音
刹摩
嚩日囉
囉骨嚕二合

訶那播多野嚩吒摩二合
帝哩二合
發吒*半音
刹摩
嚩日囉
葛哩摩
骨嚕二合

薩哩嚩
葛哩摩
葛嚕婆嚩薩哩嚩

哩也二合
尼娑達野吽發吒*半音
刹摩
嚩日囉
葛嚩左骨嚕二合

犖叉犖叉吽發吒*半音
刹摩
嚩日囉
藥叉骨嚕二合

*句
訶那薄叉野薩哩嚩
訥瑟詀二合
喞底多摩
帝哩二合
引二
嚩日囉
能瑟吒囉三合
發吒
*半音
嚩日囉
刹摩
母瑟致
骨嚕二合

滿馱滿馱吽發吒*半音
復次金剛手菩薩摩訶薩。説此金剛部微妙
智三昧曼拏羅頌曰
    我今次第當演説 法曼拏羅勝無上
    其相猶如金剛界 此説名爲忿怒智
    依大曼拏羅法用 如教抨諸曼拏羅
    以智金剛爲中分 是中應畫佛形像
    次復於其佛周匝 應畫彼彼諸印契
    後以金剛歩漸進 依法布四曼拏羅
    所有降三世等尊 如教次第當安立
    於其周匝亦隨應 布列金剛忿怒衆
如是金剛部微妙智曼拏羅。一一如教廣大
安布已。依法隨應入曼拏羅。入已爲其弟子
授誓誡言。汝得一切如來金剛忿怒。及金剛
手菩薩摩訶薩灌頂已。汝善所行。當於普盡
無餘諸有情界。爲作救度。乃至令得一切如
來廣大利樂最上悉地殊勝果等。汝今當知
此金剛忿怒尚能摧伏。一切有情悉令清淨。
何況世間所有惡者。作是言已即去面帛。然
後乃令觀諸曼拏羅。觀已依法授其金剛杵。
次當教授金剛忿怒微妙智法
    微妙金剛堅固作 金剛吽字相應攝
    此吽字法若相應 彼諸惡者壞其命
    微妙金剛堅固作 漸廣法儀如教説
    由此漸廣法相應 彼諸寃敵皆摧壞
    微妙金剛諸法用 金剛吽字相應攝
    漸廣忿怒法相應 彼諸惡者皆調伏
    復次漸略法亦然 行人乃至隨所欲
    一切漸略悉無餘 復令惡者還其命
此等大明曰
設野嚩日囉二合
一句
尾那設野薩哩二合
嚩日囉二合
一句
刹摩
嚩日囉
鉢囉
野那尸
&MT01169;
引一
    諸惡有情寃對者 一切同成大堅固
    慈心廣大若相應 廣大寃對悉破壞
    廣大寃對相應故 由斯乃有悲心起
    若彼悲心悉相應 一切惡者皆破壞
    世間若法若非法 彼等自性本清淨
    如是觀想彼有情 以吽字法悉破壞
    一切極惡諸有情 是等非佛菩提器
    爲令彼等清淨故 以吽字法悉破壞
此等大明曰
囉嚩日囉
骨嚕二合
馱吽發吒*半音
一句
哥嚕拏嚩日囉
骨嚕二合
馱吽發吒*半音
一句
尾戍馱嚩日囉
骨嚕二合
馱吽發吒*半

尾輸馱那嚩日囉
骨嚕二合
馱吽
*半音
一句
    金剛影像應遍畫 若有破者當起意
    隨意即墮彼舍中 而彼惡者壞其族
    復次依彼微妙法 如應觀想心金剛
    大菩薩像想亦然 惡者即壞於彼族
    世間背法造過者 若男若女悉同然
    金剛手像觀想時 彼過失者皆破壞
    依法觀想佛影像 諸相具足用相應
    世間掌法背法行 作觀想已彼破壞
此等大明曰
嚩日囉

地薩埵鉢囉

嚩日囉
馱囉鉢囉

沒馱鉢囉

    微妙金剛依法用 如應觀想於自身
    自身即是月影像 隨欲破者皆能破
    依法觀想於自身 即是月中金剛杵
    起忿怒意欲破時 隨應刹那破其族
    如應觀想於自身 自身即是金剛手
    隨欲破壞於何方 彼方不久速破壞
    如應觀想於自身 自身即是佛影像
    若欲破其背法人 彼人不久當破壞
此等大明曰
&T007356;屹囉
鉢囉
多野吽引一
薩哩嚩
嚩日囉
鉢囉
多野吽引一
嚩日囉
薩埵鉢囉
多野吽引一
沒馱鉢囉
多野吽引一
復次教授金剛部法祕密印智
    金剛忿怒相合故 自身應作纒繞相
    作吽字法纒繞時 隨何惡者當破壞
    微妙金剛相合故 一入息間妙法成
    稱彼吽字用相應 乃至三世尚能壞
    微妙金剛法相應 忿怒眼作金剛視
    隨應觀其惡者時 彼即喪目或趣死
    於祕密門得入已 起意隨應作法用
    以心鉤召等相應 焔魔王尚生敬愛
此等大明曰
嚩日囉
嚩里多骨嚕二合
馱摩囉野吽
發吒*半音
一句
刹摩
嚩日囉
尾設播
多野吽發吒*半音
一句
嚩日囉
捺哩
瑟致
尾那設野吽
發吒*半音
一句
紇哩
捺野葛哩沙

骨嚕二合
鉢囉
尾設哥焔紇哩
捺焔親那親那
葛茶葛茶發吒*半音
復次教授金剛部法曼拏羅印智。此中應先
結彼大印
    金剛大智相應法 悉具焔鬘大光明
    金剛忿怒即自身 觀想刹那皆成就
復次教授金剛部中法三昧印智
    所有三摩地智心 謂即二吽字相合
    隨處安布依法儀 能作一切勝成就
復次教授金剛部法三昧法印智。所謂
發吒設二合
半音
吒摩二合
半音
吒娑二合*上
半音
吒囉
二合*上
半音
吒多二合*上
半音
吒特哩三合*上
半音
吒喝二合*
上半
吒波二合*上
半音
吒怛囉三合*上
半音
吒葛二合*上
半音
吒嚩
二合*上
半音
吒訖哩三合*上
半音

哩吒
朅吒*半
末吒*半
如是十六大士法印次第
復次教授金剛部法羯磨印智
    法羯磨拳依法作 隨處作用悉相應
    如應羯磨印次第 所作成就皆如教
金剛部羯磨曼拏羅廣大儀軌分第
爾時世尊一切如來。悉入金剛羯磨三昧出
生加持三摩地。説此大明曰
薩哩嚩
怛他誐多葛哩彌二合
説哩吽
引一
爾時金剛手菩薩摩訶薩。復次説此自部最
上大明曰
薩哩嚩
怛他誐多
*句
達哩摩
颯頗
囉拏摩賀葛哩摩
尾提尾
薩多
囉三摩曳
底哩
哥尾惹焔葛哩
薩哩嚩
訥瑟吒二合
摩野嚩日哩

爾時金剛藏菩薩摩訶薩。復次説此自部最
上大明曰
薩哩嚩
怛他誐多
*句
阿哥舍馱
三摩嚩薩囉拏摩賀葛哩摩
薩多
囉三摩曳
爾時金剛眼菩薩摩訶薩。復次説此自部最
上大明曰
薩哩嚩
怛他誐多
*句
達哩摩
颯頗
囉拏摩賀葛哩摩
尾提
尾薩多
囉三摩曳
爾時金剛巧業菩薩摩訶薩。復次説此自部
最上大明曰
薩哩嚩
怛他誐多
*句
薩哩嚩
覩尾尾馱摩賀葛哩摩
提尾薩多
囉三摩曳
爾時金剛手菩薩摩訶薩。復以本部供養廣
大儀軌。賢聖從自心出已。於一切世界。普召
一切如來。作敬愛妙樂事。成辦一切羯磨悉
地諸法用等。及一切如來神通事業。廣施作
已。於世尊大毘盧遮那如來金剛界大曼拏
羅相應月輪中。依止而住。説此金剛羯磨三
昧廣大儀軌羯磨曼拏羅頌曰
    我今次第當演説 最上羯磨曼拏羅
    其相猶如金剛界 此名羯磨金剛法
    依大曼拏羅法用 依次抨五曼拏羅
    中心依法應安布 分列佛像當如教
    次復於其佛周匝 施設最上三昧像
    以金剛歩而漸進 依次布四曼拏羅
    隨方安四金剛尊 如教所説當分布
    又彼周匝皆隨應 安大薩埵如儀軌
復次宣説羯磨曼拏羅羯磨印明曰
嚩日囉
薩埵悉提倪也二合
那三摩曳
&MT01386;
嚩日囉二合
葛哩沙
拏葛哩摩
倪也
那三摩曳&MT01386;
嚩日囉
囉底囉誐葛哩摩
倪也二合
那三摩曳&MT01386;
嚩日囉
度葛哩摩
倪也二合
那三
摩曳&MT01386;
嚩日囉
勃哩酤胝嚩尸酤嚕吽
嚩日囉
哩也
曼拏梨嚩尸
嚕吽引一
嚩日囉
特嚩
誐囉
嚩尸酤嚕吽引一
嚩日囉二合
吒賀西嚩尸酤嚕吽
嚩日囉
鉢訥摩
誐野吽

嚩日囉
刹拏
誐野
引一
嚩日囉
曼拏羅囉誐野吽
嚩日囉
杌囉二合
誐野吽

*一句
嚩日囉
葛哩摩
三摩曳惹野&T020601;
呼郎切
一句
嚩日囉
哥嚩左滿提犖叉犖叉吽引一
嚩日囉
藥叱尼摩囉野嚩日囉
能瑟
吒囉三合
頻捺紇哩
捺焔摩目哥寫吽
發吒*半音
一句
嚩日囉
葛哩摩
母瑟致二合
&T007356;
&T007356;發吒*半音
所有羯磨曼拏羅諸作用等。如教次第廣施
作已。然從金剛部勝羯磨智。出生諸法
佛説一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王
經卷第十三

Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]