大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

佛説一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經 (No. 0882_ 施護譯 ) in Vol. 18

[First] [Prev+100] [Prev] 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

我今從一切如來復請教令。所有人趣之中。
令住法者當云何行
爾時一切如來即説大明曰
嚩日囉
尼摩賀曼拏梨鉢囉
舍野
*句
薩哩嚩
訥瑟吒
勞捺囉二合
囉野閉毘藥
鉢囉
叉野
訥哩捺
瑟致
波哩夜二合
半那
達野舍野尾那舍野訶訶訶吽

時金剛手大菩薩。聞諸如來教勅語已。廣爲
救度諸有情界。令得一切殊勝快樂最上成
就。乃至得一切如來智神通果等。説此一切
如來金剛三昧。出生三界最勝大曼拏羅
    我今次第當演説 廣大最上曼拏羅
    其相猶如金剛界 一切成就中最勝
    此名三界最勝壇 金剛三昧所出生
    諸佛菩提隨轉門 一切惡者皆能破
即説抨線結界大明曰
嚩日囉
三摩野蘇&MT01169;
底訖囉


    其壇四方與四門 及四樓閣衆莊嚴
    四線抨量等無差 繒帛珠鬘妙嚴飾
    其壇所有四隅分 及諸門戸相合處
    以金剛寶飾其間 如次分布外壇界
    智者於中善分別 金剛寶等妙莊嚴
    四方四門八柱間 鈿飾樓閣而殊妙
    金剛勝柱應安立 五曼拏羅爲嚴飾
    曼拏羅中依法抨 五色隨抨令圓滿
即説抨線所用大明曰
嚩日囉
喞怛
三摩野吽
    其中分位安布已 作法者住等引心
    依法注意開壇門 彼金剛門開其四
即説開檀門所用大明曰
嚩日嚕二合
訥伽二合
吒野三摩野鉢囉
舍野吽引一
    所有四方佛形像 隨方依法應安布
    或金或銀或土塼 造立佛座當如教
即説普召一切如來大明曰
嚩日囉
入嚩二合
屹儞
鉢囉
鉢多二合
葛哩沙

*句
薩哩嚩
怛他誐旦
摩賀嚩日囉
三摩野吽&MT01386;
    東方佛前應安置 火焔中有金剛杵
    南西北方焔亦然 寶及蓮華羯磨仗
次説安布金剛三昧諸印大明曰
薩埵嚩日囉
入嚩二合
羅吽
發吒半音
一句
囉怛那
嚩日囉
入嚩二合
怛囉二合
一句
達哩摩
嚩日囉
入嚩二合
紇哩二合引
一句
&T020601;葛哩摩
嚩日囉
入嚩二合
羅吽

    次作金剛歩出已 亦然當於彼佛前
    智者如應依法畫 金剛吽迦囉勝壇
即説如是金剛歩大明曰
嚩日囉
訖囉
摩吽引一
如是依法。從金剛界等一切曼拏羅界出已。
凡諸所往隨欲無礙
佛説一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王
經卷第十佛説一切如來眞實攝大乘現證
三昧大教王經卷第十一
 *西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師*賜紫沙門臣 施護 等
奉      詔譯 
降三世曼拏羅廣大儀軌分第六之三
復次宣説印智頌曰
    注意抨其壇界文 依法應用金剛線
    若出若入分量中 不應違越破三昧
    彼中應畫大薩埵 所謂金剛手聖尊
    彼尊乘大青蓮華 金剛吽迦囉勝相
    利牙外出極威猛 復現忿怒喜笑眼
    擧金剛歩善妙相 具彼焔鬘大光明
    左足平歩現威勢 踏彼大自在天身
    右足如應畫亦然 烏摩天后乳間置
即説根本心明曰
    於其金剛手四面 東布金剛忿怒尊
    皆具焔鬘大光明 忿怒利牙而可畏
此等四大士心明曰
嚩日囉
薩埵骨嚕二合
馱吽發吒半音
一句
嚩日囉
骨嚕二合
葛哩沙二合
葛哩

發吒半音
一句
嚩日囉
摩骨嚕二合
馱囉誐野吽
發吒半音
一句
嚩日囉
覩瑟致
骨嚕二合
馱娑
度吽發吒半音
一句
    以金剛歩而漸進 南布第二勝壇場
    彼安金剛灌頂尊 及畫忿怒衆圍繞
此等四大士心明曰
怛囉二合
一句
嚩日囉
勃哩
倶胝骨嚕二合

訶囉
訶囉吽發吒半音
嚩日囉
哩野
摩賀入嚩二合
引一
骨嚕二合
馱入嚩二合
羅野吽
發吒半音
嚩日囉
骨嚕二合
馱計覩禰呬吽
發吒半音
一句
嚩日囉二合

娑骨嚕二合
馱郝郝
郝郝吽發吒半音
一句
    以金剛歩而漸進 西布第三勝壇場
    彼中應畫金剛軍 忿怒大士衆圍繞
此等四大士心明曰
紇哩二合
一句
嚩日囉
達哩摩
骨嚕二合
馱尾那

*句
尾輸馱野吽發吒半音
嚩日囉
刹拏
骨嚕二合
馱親那吽
發吒半音
一句
嚩日囉
呬覩骨嚕二合

*句
鉢囉
尾舍
鉢囉
舍野曼拏覽薩哩嚩二合
發吒
半音
嚩日囉
骨嚕二合
馱婆沙嚩捺嚩捺吽
發吒半音
一句
    以金剛歩而漸進 北布第四勝壇場
    中畫金剛遍入尊 金剛忿怒衆圍繞
此等四大士心明曰

嚩日囉
葛哩摩二合
一句
嚩日囉
葛嚩左骨嚕二合

*句
力角
下同
叉犖叉吽發吒半音
嚩日囉
藥叉骨嚕二合

那珂
那吽發吒半音
&T020601;嚩日囉
骨嚕二合
馱母瑟致二合
一句
達野
三摩野吽發吒半音
    復次於其壇四隅 如其所説依次第
    同彼金剛界法用 祕密供養應遍畫
此等四大士心明曰
嚩日囉
引一
*句
誐野吽發吒
半音
嚩日囉
引一
*句
阿毘詵左吽發吒
半音
嚩日囉

*句
那野吽發吒
嚩日囉
涅哩

嚩尸酤嚕
發吒半音
    以金剛歩而漸出 如應布外勝壇場
    於其外壇四隅中 應安四供養賢聖
此等心明曰
嚩日囉
波布颯頗
囉拏三
摩曳發吒半音
一句
嚩日囉
補澁波
颯頗
囉拏
三摩曳發吒半音
一句
嚩日囉二合
哥布颯頗
囉拏
三摩曳發吒半音
一句
嚩日囉
巘馱布颯頗二合
囉拏三
摩曳發吒半音
一句
    金剛鉤等四明王 依法安布四門中
    如應施設外壇場 外金剛部應如教
此等心明曰
嚩日二合
酤舍摩賀骨嚕二合
哩沙

*句
薩哩嚩
三摩煬&MT01386;
嚩日囉
舍摩賀骨嚕二合


舍薩哩嚩
三摩煬
嚩日囉
颯普二合
吒摩賀骨嚕

*句
滿馱滿馱薩哩嚩
三摩煬
嚩日囉*二合

*句
摩賀骨嚕二合
舍野薩哩嚩
三摩煬
復次宣説降三世亦名三
界最勝
大曼拏羅入等儀軌
廣大法用。所謂先當金剛阿闍梨。自結金剛
忿怒帝哩帝哩印。入曼拏羅。如是入已。即當
啓白一切如來言。世尊如來。我作忿怒敬愛
法。應調伏者我爲調伏。應攝受者我當攝受。
唯願世尊授我教勅。我當云何如應所行。作
是言已。即以所結金剛忿怒帝哩帝哩印。如
教所説安於自心。廣作金剛鉤等事業。作已
復結衆三昧印。然後即得一切如來威神建
立。次作四種祕密供養。作已復獻香等供

復次宣説引金剛弟子入曼拏羅儀軌。謂金
剛阿闍梨。以自所結金剛忿怒帝哩帝哩印。
令弟子結。授是大明曰
屹哩
恨拏
嚩日囉
三摩野吽
然後絡以青繒青帛纒頂。青帛覆面。引入曼
拏羅。授是大明曰
嚩日囉
三摩煬鉢囉
尾舍
入已。然後爲結金剛遍入三昧印。授是遍入
出生大明曰
唵嚩日囉二合
吠舍惡
作是遍入法已。由此遍入故。即得一切如來
所共加持。於瞬息間。而能了知過去未來現
在等事。不爲魔惡所制。復得隱身他不能見。
如是降三世法。得相應故。悉能隨應調伏
攝受一切有情。所有金剛手菩薩摩訶薩一
切事業。皆悉能作。復能常作諸成就事。然後
授彼誓心大明。次當爲其去面帛已。乃令觀
視一切大曼拏羅。而彼弟子。纔見曼拏羅時。
即能滅除一切罪垢。善能降伏普盡三世。此
降三世法相應故。所有大自在天等。一切天
衆悉能鉤召。及作警悟禁縛敬愛調伏等事。
得一切如來神力加持。金剛手菩薩摩訶薩。
常時營衞。復得金剛手施成就法。然以金剛
灌頂法。爲授灌頂。即以金剛劍。授彼手中。復
授是大明曰
嚩日囉
尼嚩日囉
葛哩摩
葛嚕
婆嚩
然後乃名已授金剛灌頂者復授是大明曰
嚩日囉
骨嚕
馱埵摩毘詵左彌那
毘尸
*句
嚩日囉
謂所有名隨諸所作。悉與呬聲相應和合。然
後爲説大智出生頌曰
    金剛影像應遍畫 具大焔光安於心
    金剛忿怒法相應 一切世間能警悟
    金剛寶相置於額 如應遍畫亦復然
    金剛忿怒法相應 一切有情皆敬愛
    金剛蓮華安於喉 具有熾焔大光明
    金剛忿怒法相應 一切有情悉調伏
    巧業金剛杵安頂 具有熾焔大光明
    金剛忿怒法相應 一切世間能衞護
復次宣説智印心明曰
薩埵嚩日囉
骨嚕二合
吠舍惡
囉怛那
嚩日囉
骨嚕二合
唐怛囉二合
一句
達哩摩
嚩日囉
骨嚕二合
馱發吒半音
一句
&T020601;葛哩摩
嚩日囉
骨嚕二合
馱犖叉
復次宣説鉤召天等印智
    彼金剛鉤應遍畫 想吽字現手心中
    諸指動搖忿怒心 鉤召諸天此最勝
    彼金剛鉤應遍畫 如應以自足心履
    從出生門過亦然 決定鉤召諸天衆
    彼金剛鉤應遍畫 從出生門而等起
    動搖諸指普能鉤 烏摩后等母天衆
    彼金剛鉤應遍畫 諸流注門履亦然
    彼中作用依法儀 如應鉤召此最勝
此等大明曰
嚩日囉
骨嚕二合
誐囉二合
葛哩沙
野吽發吒半音
一句
嚩日囉二合
訖囉
𤚥舍骨嚕二合
葛哩沙
野吽發吒半音
一句
嚩日囉
骨嚕二合
馱難拏誐囉二合
哩沙
野吽發吒半音
一句
嚩日囉
骨嚕二合
娑那誐蹉
哩沙
嚩日囉
三摩野摩耨
三摩
囉吽發吒半音
復次教授四種印智
    作金剛歩平穩勢 金剛警悟法相應
    一稱吽字刹那間 一切世間能警悟
    金剛語言爲正語 與四吽字悉和合
    諸佛世尊想於心 決定一切尚能召
    金剛忿怒和合故 金剛忿怒最勝觀
    金剛吽字法相應 世間諸惡皆能破
    意爲甲冑身能護 是中若自若他人
    彼大甲冑法相應 一切世間能衞護
此等大明曰
嚩日囉
骨嚕二合
馱哥吠舍吽

嚩日囉
尾禰踰二合
怛摩摩賀骨嚕
那野呼婆誐鑁
嚩日囉
發吒
半音
嚩日囉
骨嚕二合
馱捺哩
瑟致
訶那

*句
捺訶鉢左尾那舍野
拏播多野嚩日囉
三摩野吽發吒半音
摩努捺哩
茶嚩日囉
葛嚩左
*句
二合
馱犖叉吽發吒半音
復次教授普印一切有情印智
    金剛忿怒法和合 如應所應身相合
    稱誦金剛吽字時 決定一切皆能印
    凡諸言論大語言 一稱吒枳吽發吒
    從是發現忿怒光 以金剛杵現前破
    以金剛視普遍觀 金剛忿怒等持故
    隨應所破惡有情 彼彼即當壞其命
    意中所欲破諸惡 住金剛心而諦觀
    一切應稱吽字明 以自智印現前印
    隨諸有情欲調伏 發意是即爲所印
    現前印印現前事 一切事業能成就
此等大明曰
吒計
吒計&MT01386;
吒計
吒計&T020601;
此一一印。與四種羯磨四種印明。而悉相應
復次教授祕密忿怒印智
    一切身分皆相合 吽字相應依法用
    蓮華金剛杵相合 所欲破者壞其命
    脣齒相合依法用 吽字相應法中攝
    蓮華金剛杵相合 如應所應皆相向
    若依吽字相應法 彼獲樂受現滋澤
    蓮華金剛杵相合 即得苦樂二平等
    若依吽字相應法 一切身分相逼附
    蓮華金剛杵合時 彼諸身分亦相合
此等心明曰

&MT01386;
引一
&T020601;
復次教授降三世大曼拏羅三昧眞實大印智
    金剛界法相應故 念佛三昧得成就
    若爲有情利益故 如應決定得成佛
    大自在天烏摩后 隨應依法畫於地
    如其所畫順修習 彼得薩埵印成就
    如是密印結中間 即能降伏於三世
    速得成就最上明 與降三世相無異
    熾盛曼拏羅中間 如應圖畫順修習
    以彼身語心金剛 當結薩埵諸印契
    我今説彼羯磨法 金剛羯磨爲最上
    念佛三昧成就故 如應速疾得成佛
    若結降三世大印 即成降三世聖尊
    金剛壽命遍所行 降三世相等無異
    金剛灌頂最上王 世間一切法自在
    羯磨金剛大忿怒 善作金剛衆事業
    薩埵忿怒大堅固 勝鉤忿怒能普召
    大愛忿怒妙愛生 善哉忿怒施歡喜
    顰眉善調伏一切 日輪忿怒妙光明
    寶幢忿怒奪非利 大笑忿怒破諸惡
    妙法忿怒壞非法 金剛利劍斷一切
    正因忿怒摧苦輪 密語忿怒破非語
    羯磨忿怒善作業 金剛作護能衞護
    利牙忿怒呑伏寃 智拳忿怒施成就
復次宣説金剛三昧印成結儀軌
    二羽金剛所出生 此説名爲勝三昧
    我今如應説結儀 而忿怒結爲最上
    二臂相合如金剛 小指如鉤二相結
    二頭指如期剋相 此名降三世大印
    即以頭指面不著 而復微屈如寶形
    復竪中指如蓮華 中指頭指期剋相
    復二頭指如金剛 即屈二指如鉤相
    不改前印復相並 即彼當作彈指相
    顰眉尊印拳相並 頭指日輪住於心
    次復舒臂頂上安 頭指向口如笑相
    又復頭指甲相著 右拳如應執劍勢
    竪起中指如輪相 二拳向口金剛語
    頭指中指如金剛 復以頭指纒於頸
    又二頭指如大牙 二金剛拳後相並
    金剛嬉戲等相合 彼如是印吽字攝
    彼諸法印亦皆然 復於吽字相應攝
復次宣説金剛三昧印
    吽字所謂智金剛 怛囉字即金剛藏
    紇哩字爲金剛軍 惡字金剛衆羯磨
復次法印次第如是所謂
怛*覽二合引
一句狄倶半音二
合一句
&MT01169;二合
一句
訖哩二合
一句

涅哩二合
一句

此等法印。即是金剛忿怒聖衆善作成就
復次宣説金剛三昧諸羯磨印
    二羽應結忿怒拳 金剛高擧等相應
    所有羯磨印次第 如大金剛部中説
    如應所應諸印相 及彼左右羯磨衆
    處處依法而安置 彼彼諸印皆和合
此所謂一切印廣大儀軌
佛説一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王
經卷第十一佛説一切如來眞實攝大乘現證
三昧大教王經卷第十
 *西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師*賜紫沙門臣 施護 等
奉      詔譯 
降三世曼拏羅廣大儀軌分第六之
復次宣説降三世大曼拏羅中通用印
    所有降三世印契 謂即金剛勝三昧
    金剛吽字諸呪明 刹那能施諸成就
    小指如鉤二相結 二金剛拳上復下
    此名三昧鉤勝印 刹那鉤召於一切
    一切明中最尊上 所謂降三世呪明
    普令一切敬愛生 善作一切勝事業
    二金剛指頭皆竪 相合緊密而等引
    此印名爲金剛起 令諸死者得還命
    先二金剛頭指竪 次復結成金剛縛
    後當旋轉頂間安 増長壽命獲安樂
    二羽當結金剛縛 竪二大指入縛中
    堅密頭指復微屈 累足當作鉤召勢
    欲降伏者左足踏 依法安布彼形像
    結降三世印相應 於半月中得成就
    二羽應結金剛印 是印此中相振撃
    所應降伏有情身 普令警悟而相撃
    二羽應結金剛印 復二頭指而相纒
    是印自他爲甲冑 得一切時常作護
    平掌應作金剛縛 緊密大指如金剛
    覆藏印起忿怒心 得金剛部大成就
    薩埵金剛堅固作 二大指並於中指
    小指開如金剛門 利三昧印此所攝
    二羽應結金剛印 屈二頭指而鉤結
    作撚箭勢復如應 鉤召諸天此最上
    堅固應作金剛縛 屈二頭指而相合
    大指逼附中指間 此即飛行三昧印
    二羽應結金剛印 復以二小指相結
    後二頭指背相並 旋轉亦爲飛行印
    堅固應作金剛護 以金剛縛而逼附
    此名地行三昧印 一切所作不違越
    二羽當結金剛印 金剛頭指左逼附
    即復頭指普遍開 此能鉤召地居衆
    二羽應結金剛縛 以二頭指而堅密
    中指大指如金剛 此印能破諸惡者
    二羽應結金剛印 是印安心而等攝
    以忿怒拳逼附時 能破邪外諸壇法
    左手金剛指藏攝 右手頭指而微屈
    後復忿怒悉遍開 彼須彌山尚能壞
    左手金剛指藏攝 右手頭指而微屈
    起忿怒心悉鉤召 一切執曜皆敬愛
    二羽金剛縛相合 二臂堅固安於心
    二頭指置二腋間 鉤彼惡者心破壞
    復二頭指面相向 起忿怒意相逼附
    後二大指捻二根 鉤召破壞諸瘧疾
    堅固應作金剛掌 次復屈彼二頭指
    後二大指亦相合 是印能破諸惡趣
    先以二頭指相結 後金剛印入其中
    擧印刹那能上騰 諸有墮者亦能起
    又作堅固金剛縛 次二中指面相合
    餘四指面内不著 是印刹那摧諸罪
復次宣説一切如來曼拏羅法中所用印相
    抨曼拏羅應先用 結彼智拳金剛印
    次後執線用印同 此説即彼抨壇印
    竪二頭指而相合 二羽當結金剛印
    是印五色以加持 作光明視能普召
    二手金剛指皆竪 次復堅固仰相合
    作彼忿怒打撃相 開壇門印此最上
復次宣説諸金剛部一切印成就法
    所作金剛歩作己 善轉金剛忿怒語
    忿怒視復忿怒容 一切事業皆成就
忿怒祕密印曼拏羅廣大儀軌分第七
爾時具徳金剛手菩薩摩訶薩。復入一切金
剛總持三昧出生金剛加持三摩地。宣説自
部最上大明曰
薩哩嚩
嚩日哩
尼嚩日囉
那野
薩哩嚩
嚩日囉
薩帝那吽
&MT01386;
説是大明時。即從具徳金剛手菩薩摩訶薩
心。出現金剛手像。一切身相。與金剛手菩薩
摩訶薩。等無有異。即成金剛忿怒祕密三昧
印。賢聖出現已。於一切世界。成辦一切如來
事業。復爲成就具徳金剛薩埵祕密明妃諸
隱顯事。由是身語心金剛印。影像成已。於世
尊大毘盧遮那如來。降三世大曼拏羅相應
月輪中。如理而住。説此頌曰
    大哉一切正覺尊 祕密大智而無上
    爲成如來妙樂因 金剛明妃如應作
爾時金剛手菩薩摩訶薩。復説本部三昧印。
金剛三昧祕密曼拏羅頌曰
    我今次第當演説 最上金剛曼拏羅
    其相猶如金剛界 忿怒祕密故此説
    依大曼拏羅法用 如教抨諸曼拏羅
    五曼拏羅依法安 各各布列祕密印
    金剛曼拏羅中間 依法安布佛形像
    及彼忿怒三昧衆 智者如應依法畫
    以金剛歩而漸進 布金剛手曼拏羅
    彼中周匝應先畫 金剛叉及金剛杵
    是中復畫熾焔光 如其所説依次第
    金剛杵及金剛鉤 金剛箭并彈指相
    以金剛歩而漸進 南布第二曼拏羅
    依法畫寶金剛尊 於大輪中而安置
    金剛顰眉即寶相 金剛日輪並寶
    諸齒行列如金剛 於其周匝應圖畫
    以金剛歩而漸進 西布第三曼拏羅
    微妙金剛蓮華尊 畫彼蓮華中安置
    於熾焔中復當畫 蓮華劍及金剛輪
    彼金剛舌亦如應 於其周匝當圖畫
    以金剛歩而漸進 北布第四曼拏羅
    依法中畫金剛杵 周匝亦畫杵及光
    於其四面復當畫 熾盛緊密大焔光
    巧業金剛并甲冑 金剛牙拳依次畫
    壇隅及外所安置 依法如應當圖畫
    我今次説彼最上 諸印大明如次第
種子大明曰

嚩日囉
骨嚕二合
馱三摩曳
嚩日囉
酤舍野二合
那野薩哩
二合

嚩日囉
摩嚩日哩

*句
嚩商彌那夜呬劑
嚩日囉
覩瑟致
骨嚕二合
野薩哩嚩二合
尼劑
此名金剛劑字曼拏羅
復次種子大明曰
&MT01280;
嚩日囉
勃哩
酤致骨嚕二合

*句
囉薩哩嚩二合
哩湯二合
&MT01280;
嚩日囉
入嚩二合
鉢囉
引一
*句
摩賀骨嚕二合
屹泥
入嚩二合
羅野薩哩鑁
囉尾嚕&MT01280;
嚩日囉
特嚩
誐囉
摩賀骨嚕二合
引一
*句
呬彌薩哩鑁
&MT01280;
嚩日囉二合
吒賀悉泥
訶娑訶娑
吒賀西那摩囉野&MT01280;
此名金剛&MT01280;字曼拏羅
復次種子大明曰

嚩日囉
躓馱骨嚕二合
引一
*句
喝那摩
囉野薩哩嚩
訥瑟詀二合
日囉
的刹拏
骨嚕二合
引一
*句
那嚩日囉
那薩哩鑁
嚩日囉
覩摩賀骨嚕二合
引一
*句
鉢羅
尾舍作訖&MT01169;
鉢羅
設野薩哩鑁
二合
嚩日囉
&MT01280;喝嚩二合
摩賀骨嚕二合

尸嚩&MT00807;捫左禰
此名金剛禰字曼拏羅
復次種子大明曰
紇泥二合
一句
薩哩嚩
目契葛哩摩
嚩日囉
尼摩
骨嚕二合
一句
引一
*句
酤嚕薩哩鑁
紇泥二合
嚩日囉
葛囉左骨嚕二合
引一
*句
犖叉𤚥
紇泥二合
賛拏骨嚕二合
摩賀藥吒尼
*句
嚩日

能瑟吒囉三合
葛囉羅毘沙尼
鉢野紇泥
嚩日囉
骨嚕二合
馱母瑟致
滿馱紇泥
二合
一句
此名金剛紇泥字曼拏羅
次説曼拏羅隅金剛祕密供養賢聖根本大明

嚩日囉
&T058676;二合引
一句
嚩日囉
重呼
一句
嚩日囉
引一
嚩日囉
悉鼎二合引
一句
次説外隅歌樂供養賢聖大明曰
嚩日囉

嚩日囉
詀吒
嚩日囉

嚩日囉

次説護門供養賢聖大明曰
嚩日囉
&MT01386;&MT01386;
嚩日囉
引*一
嚩日囉
鑁鑁
嚩日囉
惡惡
復次此金剛部祕密曼拏羅中入等儀軌。即
彼如是所有法用。皆如降三世大曼拏羅引
入法儀。金剛阿闍梨如是入已。即以金剛祕
密金剛部三昧印。對印小印智印。作彼現前
執金剛供養事。所謂旋舞等諸作用。即彼如
是旋舞對舞小舞智舞。是爲作用印智。謂先
以彼金剛界攝受心明及金剛歌。歌詠稱讃
一切如來。作已然後金剛阿闍梨應當開示
薩埵金剛印。後以應用入印所應入者。現
前引入
    當依金剛旋舞法 即以二手忿怒指
    依法當於自心間 結彼降三世大印
    然後旋舞如儀軌 以彼金剛忿怒鉤
    普遍鉤召諸如來 擧金剛箭善射相
    由金剛箭善射故 即得金剛喜成就
    次當解印如所説 齊掌結縛而摧拍
    如是供養大儀軌 當得金剛手歡喜
    由彼聖尊歡喜因 刹那所樂事成就
此等三昧印大明曰
&T007356;嚩日囉二合
一句
那野嚩日囉二合
一句
誐野嚩日囉二合
一句
度嚩日囉二合
一句
次當以彼對舞作用事供養
    亦如金剛旋舞相 左手當執右手拳
    旋轉還復額前安 頭指次應置於口
    旋舞又作日輪相 是印旋轉能普召
    次應竪立金剛幢 作喜笑相金剛笑
    如是供養大儀軌 能令國王等人衆
    咸生敬愛惠威光 或施財寶或歡喜
此等對印大明曰
呬嚩日囉二合
一句
入嚩二合
羅野嚩日囉二合
一句
呬嚩日囉二合
一句
訶娑訶娑嚩日囉二合
一句
    又復解其旋舞相 二拳齊密而相合
    頭指復安於心間 頂禮意生於戰悚
    次應又作旋舞相 能斷金剛利劍尊
    旋轉其相復如輪 是爲旋轉輪壇相
    以金剛語妙歌詠 供養金剛手聖尊
    如是供養大法儀 一切究竟得成就
此等小印大明曰
野嚩日囉二合
一句
親那野嚩日囉二合
一句
勃囉二合
摩野嚩日囉二合
一句
沒嚕二合
呬嚩日囉二合
一句
    次竪金剛忿怒指 即復仰起面相合
    後復旋轉置頂間 頭指還於口門住
    金剛羯磨依法用 作諸事業勝壇場
    顯示隨應旋舞儀 後復於自心安置
    依法次應作旋舞 結縛是爲金剛護
    相合二手金剛牙 二金剛拳相逼附
    如是供養大法儀 能成一切羯磨法
    如是四種供養儀 解印如應依本教
此等智印大明曰
涅哩
爹嚩日囉二合
一句
犖叉嚩日囉二合
一句
那嚩日囉二合
一句
滿馱嚩日囉二合
一句
復次教授忿怒金剛印智
    二手執彼金剛杵 起忿怒意作破壞
    隨欲破者某甲名 以所執杵破其心
    下脣附齒而相合 隨欲破者應摧逼
    若有違越教勅者 速當破壞其頭頂
    金剛忿怒大觀視 二目隨應瞬動間
    所欲破者即當觀 彼即二目倶破壞
    金剛忿怒相合故 於自心中觀自身
    以金剛縛逼附間 即彼惡者心破壞
此等大明曰
嚩日囉
塞怖二合
吒姹
目珂嚩日囉
嚩日囉
怛囉
摩弩嚩日囉
姹*
復次教授大金剛部祕密印智。此中最先應
結大印
    安布金剛忿怒拳 二手小指相鉤結
    左手三叉相背安 此名降三世大印
    左手頭指次展舒 即以此指當上起
    後應旋轉亦復然 還於左面金剛住
    齊掌應作金剛縛 起忿怒意而隱覆
    堅竪大指如金剛 忿怒帝哩帝哩印
    作拳先屈二頭指 即復二指如鉤相
    二頭指面如金剛 後二頭指彈指相
    二頭指面如金剛 心中復示日輪相
    竪二頭指頂間安 旋轉還至於笑處
    竪二頭指緊密相 二拳猶如執劍勢
    相合二頭指如輪 竪二大指向口散
    次復應舒二頭指 後二頭指纒其
    二手如牙口邊住 堅密二手成拳相
如是分別大印次第
次結金剛部祕密三昧印
    從祕密拳所出生 此説是即諸三昧
    我今説彼成結儀 而金剛結勝無上
    先以二拳安於心 次復二拳置兩脇
    鉤召持箭悉左邊 後復從心而起散
    次顰眉尊寶旋轉 後當作彼日輪相
    舒臂亦應頂上安 旋轉還置於笑處
    二拳向口善安置 次持利劍揮斫相
    下擲其輪表示相 後復二拳向口散
    身曼拏羅頂最勝 二肩次心復二脇
    作金剛護亦復然 牙相堅固拳逼附
    外曼拏羅諸印契 結中標幟如次第
    是即三昧金剛縛 及金剛拳亦如是
復次宣説金剛部法印。所
發吒
設吒
摩吒
薩吒
囉吒
怛吒
提哩

喝吒
鉢吒
怛囉

葛吒
嚩吒
酤吒
哩吒
朅吒
未吒
次結金剛部祕密羯磨印
    所有羯磨印次第 謂金剛拳依法作
    依教隨處如應安 忿怒視即忿怒法
佛説一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王
經卷第十二

佛説一切如來眞實攝大乘現證
三昧大教王經卷第十三
 *西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師*賜紫沙門臣 施護 等
奉      詔譯 
金剛部法智三昧曼拏羅廣大儀軌分第八
爾時世尊。復入一切如來金剛部三摩地智
印加持三摩地。説此最上大明曰
薩哩嚩
怛他誐多
刹摩
嚩日

骨嚕二合
馱吽發吒
爾時金剛手菩薩摩訶薩。説此降三世微妙
金剛最上大明曰
刹摩
嚩日囉
骨嚕二合
訖囉
摩吽發吒半音
一句
爾時金剛藏菩薩摩訶薩。説此降三世微妙
金剛最上大明曰
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]