大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

金剛峯樓閣一切瑜伽瑜祇經 (No. 0867_ 金剛智譯 ) in Vol. 18

[First] [Prev] 262 263 264 265 266 267 268 269 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

    成就金剛鉤 最勝者能鉤
oM va jra sa tvA ku za jaH+jaH
唵 嚩 日*囉 二合 * 薩 怛鑁 * 句 捨 * 惹 入聲
    成就金剛索 最勝者能引
oM va jra ra tna pA za hUM
唵 嚩 日*囉 二合 囉 怛*那 二合 播 捨 吽 *
    成就金剛鎖 最勝者能縛
oM va jra pa dma sphu TU
唵 嚩 日*囉 二合 鉢 納麼 二合 娑破 二合
va@m

    成就金剛鈴 最勝者能喜
o@mvajrakarmaga@m@t@uho@h
唵 嚩 日囉 二合 羯 磨 欠 吒 * 斛
    由持八大明 能成百千事
    印如金剛界 眞言者當知
    一切難勝者 應用此印明
    復次金剛劍 密語應當知
oM va jra sa tva tI kSNa
唵 嚩 日*囉 二合 * 薩 怛*嚩 二合
h@u@m
叉拏三合 吽 *
    能壞無智城 能生諸佛慧
    印同妙吉祥 羯磨三昧耶
    復次金剛輪 密語應當聽
oM va jra ca kra hUM jaH+jaH
唵 嚩 日*囉 二合 訖囉 二合 吽 * * 惹
h@u@mva@mho@hh@u@m
吽 * 鑁 斛 吽
    二*羽金剛拳 檀慧與進力
    四度互鉤結 是名彼密印
    若眞言行者 不作曼*拏羅
    但持此印明 即同大安立
    一切漫拏*羅 自身一切
    悉成諸佛聚 無比不思議
    更無過上味 復次四攝明
    密語應當説
o@msarvatath@agat@a@mkuzeh@u@m
唵 薩 嚩 怛 他 擔 句 始 吽 *
jaH+jaH
* 惹 入聲
o@msarvatath@agat@ap@azeh@u@m
唵 薩 嚩 怛 他 * 誐 多 播 舍 吽 *
h@u@m
吽 *
oM sa rva ta thA ga tA sphu
唵 薩 嚩 怛 誐 多 * 娑普 二合
@th@u@mva@m
致 吽 鑁
oM sa rva ta thU ga tA vai za hUM hoH
唵 薩 嚩 怛 * 他 誐 多 * 尾 * 舍 吽 斛
    纔誦此密言 十六大菩薩
    從法界出生 各持本幖幟
    次誦八供養 及以四攝明
    即成大圓壇 次誦本尊句
    八供及四攝 密言次當説
oM sa rva pU ja jaH+jaH hUM vaM hoH
唵 薩 嚩 布 惹 * 惹 入聲 吽 * 鑁 * 斛
    復次祕密主 我此心最心
    更説祕密法 佛名五瑜伽
    當觀遍照主 自身悉同等
    復當於自前 觀勝金剛寶
    住於熾盛日 執妙大寶幢
    次右復當觀 金剛蓮花鉤
    住於黄色輪 執鉤大微笑
    次左復當知 金剛寶大庫
    住於緑色輪 執持大圓鏡
    次當復於後 金剛大染蓮
    住於紅色輪 執妙大紅蓮
    是名五瑜伽 祕密最上味
    一切所希願 皆悉得圓滿
    常作此瑜伽 誦前八大明
    及以密印力 皆悉成所願
    不假請召印 及誦香花明
    得最上成就 現世速獲之
    時會諸菩薩 一切執金剛
    一心觀佛心 歡喜而安住
金剛峯樓閣一切瑜伽瑜祇經卷上


金剛峯樓閣一切瑜伽瑜祇經卷

 唐南天竺國三藏沙門金剛智譯 
金剛吉祥大成就品第九
爾時金剛薩埵。復於一切如來前。説一切
佛眼大金剛吉祥一切佛母心。出生一切法。
成就一切明。能滿一切願。能除一切不祥。
*能生一切福。*能滅一切罪。*能令一切有
情見者歡喜。能解一切衆生語言。速成諸部
頂輪。最勝無比奇特難勝。超過十地。攝一切
諸佛菩薩金剛諸大天王。能成辦一切難解
之事。速疾無過。五部深密皆悉能成。一時齊
證。時金剛薩埵對一切如來前。忽然現作一
切佛母身。住大白蓮。身作白月暉。兩目微笑。
二*羽住臍。如入奢摩他。從一切支分。出生
儗誐沙倶胝佛。一一佛皆作禮。敬本所出
生。於刹那間。一時化作一字頂輪王。執輪
印。頂放光明。倨傲目視。現大神通。還來禮
敬本所出生一切佛母眞言。我所説一切頂
輪眞言。唯願尊者。與一切衆生。作大成就。我
今唯願尊者作大吉祥。令其成就。爾時本所
出生一切佛母金剛吉祥。顧視一切方所。説
根本明王曰
na mo bha ga va to SNI Sa oM ru
謨 婆 誐 嚩 底 瑟抳 二合 * 沙 唵
rusphurujvalati@s@ta
嚕 * 娑跛 二合 入嚩 *二合 攞 底 瑟吒 *二合五
siddhalocanesarv@artha
悉 馱 路 薩 嚩 囉他 *二合
sA dha ni ye svA hA
* 娑 馱 &T058676; 娑嚩 二合 * 訶 引八
爾時佛母。告諸如來言。若有金剛生金剛子
等。常持此明者。身如金剛山。如金剛杵。如
金剛頂峯。如金剛界如來。如彼薩埵金剛。如
彼蓮華手。如彼虚空寶。如彼毘首羯磨。如
彼四波羅蜜十六大菩薩四攝八大供養。如
一切佛心。如一切佛化身。如百千倶胝不
可説不可説佛設利羅。如佛眞身。如佛擧
念。所作事業皆同一切如來。所出言便成
眞言。擧動支節成大印契。目所視處便成大
金剛界。身所觸處便成大印。若常持者。當
得如是金剛之相。若欲爲大阿闍梨教授密
法印等。當須先誦此明一千遍。一切諸佛菩
薩金剛薩埵皆悉歡喜。一切有情見者如父
母想。福如輪王七寶具足。壽命長久千萬倶
胝。若常持此明。金剛薩埵又諸菩薩常隨衞
護。得大神通。所作事業皆悉成辦。急難之
中如日昇空。一切宿業重障七曜二十八宿
不能破壞。得大安樂。若持百萬遍得大涅
槃處
我今更説觀行密印*漫*拏羅法。當觀自身
如我形相。住大白蓮。漸漸舒展遍大空界。或
結根本印加持自身。住法界定速當獲得一
切智智。其印相。二手虚心合掌。二頭指屈。附
二中指上節。如眼笑形。二空各捻忍願中節
文。亦如眼笑形二小指復微開。亦如眼笑形。
是名根本大印。若以印拭目及眉。兼竪拭眉
間。想成五眼。又以印兼誦明。右旋拭面三遍。
一切見者皆悉歡喜。爾時一切佛頂輪王。各
以金剛輪。置於本所出生一切佛母足下。
成二輪。一承其足。一覆頂上。時一切佛頂
輪王皆悉供養圍遶誦妙伽陀一百八名大
金剛吉祥無上勝。讃曰
va jra sa tva ma hA sa
嚩 日*囉 二合 * 薩 怛嚩 二合
* 摩 * 訶
tva va jra rA ja ma hA
怛*嚩 二合
嚩 日*囉 二合 囉 惹 * 摩 * 訶
rA ja va jra sU kSma ma
囉 惹 嚩 日*囉 二合 素 乞叉麼 三合
hA sU kSma va jra ya nna
* 訶 素 乞*叉麼 三合
嚩 日*囉 二合 野 曩
ma hA ya nna va jrAM ku za ma
* 摩 * 訶 * 野 曩 嚩 日*朗 二合 句 捨 * 摩
hAM ku za va jra ci tta ma hA
* 訶 倶 捨 嚩 日*囉 二合 止 多 十一 * 摩 * 訶
cittavajraak@sobhe
止 多 十二 嚩 日*囉 二合 乞芻 毘野 二合
十三
namostute
娜 謨 窣覩 二合
va jra sa dbha va na mo stu te
嚩 日*囉 二合 三 婆 嚩 南 謨 * 窣覩 帝
vajrazvaranamostute
嚩 日二合 濕嚩 * 囉 * 南 謨 窣覩 帝
va jra dhA tve na mo stu te
嚩 日*囉 二合 馱 怛*鑁 二合 * 南 謨 * 窣覩 帝
sa tva va jri na mo stu te
* 薩 怛嚩 *二合 嚩 日二合 * 南 謨 * 窣覩 帝
satvevajr@inamostute
* 薩 怛吠 *二合 嚩 日*哩 * 南 謨 * 窣覩 帝
ra tna va jri na mo stu te
* 囉 怛曩 *二合 嚩 日*哩 二合 * 南 謨 * 窣覩 帝
ratnavajr@inamostute
囉 怛寧 *二合 嚩 日二合 南 謨 * 窣覩 帝
dha rma va jri na mo stu te
達 摩 嚩 日*哩 二合 * 南 謨 * 窣覩 帝
dharmmivajr@inamostute
達 弭 嚩 日哩 *二合* 南 謨 * 窣覩 帝
karmavajrinamostute
羯 磨 嚩 日哩 *二合* 南 謨 * 窣覩 帝
karmmivajr@inamostute
羯 弭 嚩 日哩 *二合* 南 謨 * 窣覩 帝
vajrisatvanamostute
嚩 日*囉 二合* 薩 怛嚩 *二合* 南 謨 * 窣覩 帝
vajrisatvinamostute
嚩 日哩 二合 * 薩怛 二合 *南 謨 * 窣 覩帝
嚩日哩
&MT01280;精以
切引
南謨窣覩帝
vajrar@ajanamostute
嚩 日*囉 囉 惹 * 南 謨 ** 窣覩 *二合
vajrar@aganamostute
嚩 日*囉 * 囉 誐 * 南 謨 ** 窣覩 *二合
vajriragenamostu
嚩 日哩 *二合 * 囉 研以
* 南 謨 ** 窣覩
te
二合
vajras@adhunamostute
嚩 日*囉 *二合 娑 度 * 南 謨 ** 窣覩 *二合
vajris@adhi@hnamostute
嚩 日哩 *二合 池 * 南 謨 ** 窣覩 *
vajraratnanamostu
嚩 日*囉 *二合 囉 怛二合* 南 謨 ** 窣覩 *
te

vajriratnanamostu
嚩 日哩 *二合 囉 怛寧 二合 * 南 謨 * * 窣
te
覩*二合 帝
vajratejanamostute
嚩 日*囉 *二合 帝 惹 * 南 謨 ** 窣覩 *二合
vajritejanamostute
嚩 日哩 *二合 喞 * 南 謨 ** 窣覩 *二合
vajraketunamostute
嚩 日*囉 *二合 都 * 南 謨 ** 窣覩 *二合
vajriketenamostute
嚩 日哩 *二合 計 帝 * 南 謨 ** 窣覩 *二合
vajrah@asanamostu
嚩 日*囉 *二合* 賀 娑 * 南 謨 ** 窣覩 *二合
te

vajrih@asanamostute
嚩 日哩 *二合* 賀 細 * 南 謨* * 窣覩 *二合
vajradharmanamostu
嚩 日*囉 *二合 達 * 摩 * 南 謨 ** 窣覩 *二合
te

vajridharmminamostute
嚩 日哩 *二合 達 弭 * 南 謨 ** 窣覩 *二合
vajrat@ik@s@nanamostu
嚩 日*囉 *二合 底 乞史拏 三合* 南 謨 ** 窣
te
覩*二合
vajritik@s@n@inamostu
嚩 日囉 *二合 底 乞史抳 *三合* 南 謨 ** 窣
te
覩*二合
vajrahetunamostu
嚩 日*囉 *二合 係 * 都 * 南 謨 * * 窣覩 *
te
vajricakranamostu
嚩 日哩 *二合 斫 羯*囉 *二合* 南 謨 ** 窣
te
覩*二合
vajrabha@sanamostu
嚩 日*囉 二合 婆 去聲 * 沙 * 南 謨 ** 窣覩
te
二合
vajribhi@sinamostute
嚩 日哩 二合 始 * 南 謨 ** 窣覩 *二合
vajrakarmanamostute
嚩 日*囉 二合 羯 磨 * 南 謨 ** 窣覩 *二合
vajrikarmminamostute
嚩 日*哩 *二合 羯 弭 * 南 謨 ** 窣覩 *二合
vajrarak@sanamostu
嚩 日*囉 二合 囉 乞叉 *二合* 南 謨* * 窣覩
te
二合
vajririk@sinamostu
嚩 日哩 *二合 哩 乞史 *二合* 南 謨 ** 窣覩
te
二合
vajrayak@sanamostu
嚩 日*囉 二合 藥 乞叉 *二合* 南 謨* * 窣覩
te
二合
vajriyik@sinamostu
嚩 日二合 以 乞史 *二合* 南 謨 * * 窣
te
覩*二合
vajras@andhanamostute
嚩 日哩 *二合 散 地 * 南 謨 ** 窣覩 *二合
vajrimu@s@tinamostu
嚩 日二合 母 瑟二合* 南 謨 ** 窣
te
覩*二合
vajrar@atanamostu
嚩 日二合* 囉 多 ** 南 謨 ** 窣覩
te
二合
vajrir@atenamostu
嚩 日二合* 囉 二合 帝 * 南 謨 ** 窣覩 *
te
vajramolanamostute
嚩 日*囉 二合 麼 攞 * 南 謨 ** 窣覩 *二合
vajrimalinamostute
嚩 日哩 *二合 麼 隷 * 南 謨 ** 窣覩 *二合
vajragetanamostu
嚩 日*囉 二合 帝 * 南 謨 * * 窣覩 *二合
te

vajrigitenamostute
嚩 日*囉 二合 多 * 南 謨 ** 窣覩 *二合
vajrad@rnamostu
嚩 日*哩 二合 禰哩 *二合* 南 謨 ** 窣覩 *
te
vajred@rnamostute
嚩 日*囉 二合 吠波 * 南 謨 ** 窣覩 *二合
vajradh@upanamostute
嚩 日*哩 二合婆 *南 謨 ** 窣覩 *二合
vajridh@upenamostute
嚩 日*囉 二合 &T055444; * 南 謨 *窣 覩 *二合
vajrap@u@spanamostute
嚩 日*哩 二合 瑟波 * 南 謨 * 窣覩 二合
vajrip@u@spenamostu
嚩 日囉 二合 補 瑟&T055444; * 南 謨 ** 窣覩 *二合
te

vajradipanamostute
嚩 日*哩 二合 儞 波 * 南 謨 ** 窣覩 *二合
vajrididh@unamostu
嚩 日*囉 二合波也 *二合* 南 謨 * 窣覩 *
te
vajragatvanamostu
嚩 日*哩 二合 喭 馱 ** 南 謨 ** 窣覩
te
二合
vajrigatvenamostu
嚩 日*囉 二合* 喭 弟 * 南 謨 ** 窣覩 *二合
te

vajr@a@mkuzanamostute
嚩 日二合 句 捨 * 南 謨 * 窣覩 *二合
vajri@mkuzenamostute
嚩 日二合 句 勢 * 南 謨 * 窣覩 *二合
vajrap@azenamostute
嚩 日*囉 二合 播 捨 * 南 謨 ** 窣覩 *二合
vajrip@azenamostute
嚩 日哩 *二合 捨 * 南 謨 ** 窣覩 *二合
vajrasphu@tanamostu
嚩 日*囉 二合 塞怖 *二合 吒 ** 南 謨 ** 窣
te
覩*二合
vajrisphu@tenamostu
嚩 日哩 *二合 塞怖 *二合 &T066552;* 南 謨 ** 窣覩
te
二合
vajraghan@tanamostu
嚩 日*囉 二合 健 吒 ** 南 謨 ** 窣覩 *
te
vajravezanamostute
嚩 日*哩 二合 吠 捨 * 南 謨 ** 窣覩 *二合
o@mvajrazr@iyesv@a
唵 嚩 日*囉 二合 室二合 曳 娑* 嚩 *二合
h@a
* 賀
    若持此讃王 纔一遍稱誦
    諸佛悉雲集 三十七智圓
    若當誦兩遍 諸佛悉入身
    一切阿尾奢 及以三界主
    若誦經三遍 諸法皆成就
    若誦經四遍 行住及坐臥
    所作皆安隱 若誦經五遍
    人天所敬愛 誦至於六遍
    能滅一切罪 若誦滿七遍
    能生無量福 若有金剛子
    常持此讃王 諸佛常衞護
説此語已。時本所出生大金剛吉祥母。復
説畫像曼拏攞法。取淨素&T073554;。等自身量而
圖畫之。凡一切瑜伽中像。皆身自坐等量畫
之。於中應畫三會八葉蓮華。中畫我身。當於
前。一蓮華葉上。畫一切佛頂輪王。手持
八輻金剛寶輪。於次右旋。布七曜使者
二華院。當頂輪王前。畫金剛薩埵。次畫八
大菩薩。各執本幖幟。次第三花院。右旋各
畫八大金剛明王。又於華院外四方面。畫八
大供養及四攝等使者。皆戴師子冠。是名畫
像法。曼拏羅亦如持阿闍梨云。八大菩薩
如理趣經。八大金剛。如攝
一切佛頂王經説又八供養及四攝
等*幖幟如金剛界。七曜形別
次説作成就法。於心宿直日。柳宿直日。昴宿
直日。牛宿直日。不揀日月吉凶。於此宿直
日。於一日之中不食。誦滿一千八遍。所有
心願應時便遂。獲大悉地。對像壇前作法。即
得佛母成就現身
爾時佛母金剛吉祥。復説成就大悲胎藏八
字眞言曰
@a@hv@irah@u@mkha@mh@u@mhr@i@ha@h
阿 尾 * 囉 吽 欠 吽 * 紇哩 二合
若誦滿一千萬遍。獲得大悲胎藏中一切法
一時頓證。其印如釋迦牟尼鉢印。以印從定
起。旋轉便結本三昧耶印。以二羽虚心合
掌。復當心即成。爾時復説成就富貴金剛虚
空藏鉤召五字明王曰
va@mh@u@mtra@hhr@i@ha@h
 吽  怛洛 *二合
纈唎 *二合
行者應畫五大金剛虚空藏。於一圓明中。等
自身量畫之。於一圓中。更分爲五。於中圓畫
白色虚空藏。左手執鉤右手持寶。前圓中畫
黄色虚空藏。左持鉤右執寶金剛。右圓中畫
青色虚空藏。左執鉤右持三辦寶。放大光明。
於後圓中畫赤色虚空藏。如前左持鉤右持
大紅蓮華。左圓中畫黒紫色虚空藏。如前左
持鉤右持寶羯磨。是名五大虚空藏求富貴
法。若畫此像。於青色或金色絹上畫之。其菩
薩衣服首冠瓔珞。皆依本色。跏趺坐。畫此
已。對於壇前。無問時方。但誦五字明一
千萬遍。即得富貴成就。時時護摩。速獲大悉
地次當説印相
    毘首羯磨三昧耶 忍願相合峯如針
    是名法界虚空藏 三昧密印應當知
    次改進力如三股 是名金剛虚空藏
    復改進力如寶形 是名寶光虚空藏
    又屈進力如蓮葉 印名蓮花虚空藏
    戒方進力互相叉 是名業用虚空藏
爾時復説金剛吉祥成就一切明曰
o@mvajrazr@imah@azr@i
 嚩 日羅 二合 室哩 二合
 摩 訶 * 室哩
@adityazr@isoma
二合
 寧逸
 底也 *
 室哩 *二合
素 * 麼
zr@ia@ggarakazr@ivudha
室哩 *二合
 儗 * 囉 迦 室哩 *二合
zr@iv@rhasmatizr@i
室哩 *二合
 沒*囉 賀 *
底 室哩
zukrazr@izanizci
二合
訖*囉
室哩 二合
* 捨 禰 始者 *
razvetezr@imah@asama
* 囉 始制 *
帝 室哩 *二合
摩 賀 * 三 摩
yezr@isv@ah@a
耶 室哩 二合
十一
娑*嚩 *
賀 *引十
復説妙吉祥破諸宿曜明曰
o@msarvatrasamayezr@i
 薩 嚩 怛*囉 *二合
三 摩 * 耶 室哩 *
yesv@ah@a
娑嚩 *二合 賀 *引五
復次行者。應用金剛子爲珠。以緑金剛線穿
之。對像前誦三百遍。一切希願皆悉滿足。其
印相。二羽金剛掌。以檀慧内相鉤。戒方雙屈
入掌。忍願相合如峯。屈進力各捻忍願上節。
以禪智各捻忍願初文。是金剛吉祥印
    内縛統指節 並逼竪二空
    是名破宿曜 一切不祥印
    當觀妙吉祥 而作降伏事
    結印誦百遍 不久即成就
時本所出生一切佛母。復於頂上。放百千道
雜色光明。於一一光中。出生無量金剛杵。勇
健熾盛。於足下亦然。即説成就一切明眞言

o@m@ta@t@a@tu@ti@t@i@ti@t@i@tu
 吒 吒 吒烏 短聲
置 智 置 智 吒烏
@tu@tu@tuvajrasaddho
短聲
吒烏 吒烏 吒烏  嚩 日囉
薩 怛嚩
jaH+jaH hUM vaM hoH hrIH haH hUM pha T
二合
 惹 吽 鑁 斛 紇哩
鶴 吽 泮 吒
h@u@m
此眞言能成就一切明。能攝伏一切天。能成
辦一切事。若欲知未來之事。即結印安於左
脇。誦眞言一百八遍。隨印便睡。本尊阿尾奢。
即於夢中見一切吉凶之事。其印以定慧手。
作不動尊刀印。以刀刃互挿掌中。即成。若欲
誦一切眞言。先誦此明三七遍。一切速得成
就。若欲往諸方所。想前宿形。在足下按之。觀
自身如本尊。即得一切方處無礙無障。所作
皆得成就。此吉祥明。能成辦百千種事。意之
所起皆得遂情。又法以藕絲爲燈炷。熏成煙。
取點眉中間。一切摩奴曬皆伏從愛敬。時諸
佛頂輪王。各各還來。入薩埵佛母一一毛孔
中。忽然不現。時大會衆一時寂然
一切如來内護摩金剛軌儀品第十
    復次金剛手 我説内護摩
    謂淨除固業 令獲菩提心
    端坐成月輪 觀水字光焔
    主身如佛形 智拳住悲愍
    此名扇底迦 如來内護摩
    復次觸地儀 因字金剛句
    發生猛利火 燒除衆不祥
    名金剛持地 速悟無等覺
    復次施願形 如字摩尼句
    寶光淨三業 寶光壞諸業
    勝三摩地印 清淨無塵句
    染慾及諸垢 結使皆清淨
    業生拔諸有 寂靜無著言
    一切所能作 得無礙染寂
    金剛手薩埵 此名五種智
    如來寂災密 爲諸菩薩説
    大悲波羅蜜 起四無量心
    印明同四佛 亦名佛息災
    纔讒一遍竟 諸佛咸共言
    是眞是佛子 如來常所護
    能滅無等罪 能生無等福
    能寂三世厄 諸佛咸衞護
    復次金剛手 更説密言句
    汝當寂心聽 五種如來智
    及四波羅蜜
o@mvajradh@atoagniva@m
嚩 日囉 二合 覩 阿 儗儞 二合
o@mvajraak@sophy@a
唵 * 嚩 日*囉 *二合 阿 乞芻 *二合 毘也 *二合
agnih@u@m
阿 * 儗儞 吽
o@mvajraratnasa@mbha
唵 * 嚩 日*囉 *二合 囉 怛那 *二合 三 婆
v@aagnitra@h
縛 * 阿 * 儗儞 怛&MT01391;
o@mvajralokezvarar@aja
唵 * 嚩 日*囉 *二合 路 計 濕嚩 * 囉 * 囉 惹
agnihr@i@h
* 阿 * 儗儞 紇
o@mvajraamogh@aagni
唵 嚩 日*囉 *二合 伽 * 阿 * 儗儞 *二合
a@h
* 噁
    復次一心聽 金剛薩埵明
    結本羯磨印 因字生金剛
    滿彼大空界 遍此金剛火
    能召諸金剛 攝伏爲僕使
o@mvajrasatv@aagni
唵 嚩 日*囉 *二合* 薩 怛縛 *二合* 阿 * 儗*儞
hu@m@a@h
二合 吽 噁
    復次金剛王 本業三昧
    鉤字生大鉤 遍鉤等法界
    十方一切佛 盡來爲成就
    隨心所愛樂 速獲無時限
o@mvajrar@ajaagnihu@m
唵 嚩 日*囉 *二合 囉 惹 * 阿 * 儗儞 *二合* 吽
jaH+jaH
    復次金剛染 本業三昧
    説字生歡喜 聲遍十方界
    一切佛菩薩 盡爲染愛妻
    三界世中天 人王等敬愛
o@mvajrar@ag@aagnihu@mho@h
唵 嚩 日*囉 *
* 囉 誐 * 阿 * 儗儞 *
* 吽
    復次金剛稱 本業三昧*耶
    讃字生適悦 得生受三昧
    遍於大空界 自他生適悦
    大悦得平等 諸寃悉退散
o@mvajras@adhuagnihu@msa@h
唵 嚩 日*囉 *
娑 度 阿 * 儗儞 *
吽 索
    如上四寂災 諸佛甚深密
    所有三世苦 速滅無有餘
    復次金剛手 金剛寶威光
    結本羯磨印 如如生光明
    威徳墮諸天 及以王人等
    一切皆隨順 増長自所求
o@mvajraratnaagni
唵 嚩 日*囉 *
囉 怛曩 *
* 阿 * 儗儞 *二合
hu@mo@m
* 吽 唵
    金剛光明威 熾自發光
    一切天主王 釋梵及人
    日月三世有 無能敢申覩
    彼等有所能 盡皆得隨順
o@mvajratejaagnih@u@m@a@m
唵 嚩 日*囉 *
帝 惹 * 阿 * 儗儞 *
吽 暗
    金剛幢大軍 生字雨諸寶
    結彼本業印 能召一切寶
o@mvajraketuagnihu@m
唵 嚩 日*囉 *
計 都
 阿 * 儗儞 *
tr@a@m
怛嚂 *二合
    金剛笑菩薩 喜字生音聲
    結彼本業印 能長一切愛
o@mvajrah@as@aagnihu@m
唵 嚩 日*囉 *
* 賀 娑 * 阿 * 儗儞 *
* 吽
ha@h

    如是四祕密 諸佛密増長
    所求皆悉成 増長自身佛
    三界天人見 悉皆云是我
    生身化諸有 遙禮無敢近
    復次金剛手 蓮華自在王
    清淨自在字 徹照三界冥
    地獄諸惡趣 悉淨如蓮華
    結本羯磨印 能伏如是苦
o@mvajradharmm@aagnihu@m
唵 嚩 日*囉 *二合 達 摩 * 阿 * 儗儞 *二合 吽
hr@i@h
纈唎 *二合
    金剛猛利刀 劍字放大光
    照徹三界暗 能伏訥瑟吒
o@mvajrat@ik@s@naagni
唵 嚩 日*囉 *二合 底 乞* 叉 拏*三合 阿 * 儗儞
hu@mdha@m
二合 吽 談
    金剛轉輪者 輪字化諸輪
    能殺那羅延 及龍金翅鳥
o@mvajrahetuagnih@u@mma@m
唵 嚩 日*囉 *
系 覩 阿 * 儗儞 *
吽 𤚥
    金剛語言誦 密字化諸雹
    打破諸修羅 及一切宿曜
o@mvajrabh@a@s@aagnihu@mra@m
唵 嚩 日*囉 *
婆 * 灑 * 阿 * 儗儞 *
&MT80417;
    系系金剛手 如是四祕密
    誦結破諸天 一切不祥事
    三世三界怨 人及非人
    所起惡心者 彼皆悉化盡
    梵天那羅延 自在日月天
    天主頂行衆 住空地底天
    由結四祕密 誦明纔一遍
    速滅無有疑 此名内護摩
    金剛手復聽 羯磨金剛藏
    輪字發光明 能令一切愛
o@mvajrakarm@aagnihu@m
唵 * 嚩 日*囉 *二合 羯 磨 * 阿 * 儗儞 *二合
ka@m

    結彼本業印 金剛甲冑光
    甲字發光明 能令一切愛
o@mvajrarak@s@aagni
唵 * 嚩 日*囉 *二合 &MT01391; 乞叉 *二合 * 阿 * 儗
hu@mha@m
儞*二合
    金剛怖食噉 牙字發光明
    見觸皆清淨 悉令彼敬愛
o@mvajrayak@s@aagni
唵 嚩 日*囉 *二合 藥 乞叉 *二合 * 阿 * 儗儞
hu@mhu@m
二合
    金剛密持尊 持字放光明
    結彼本業契 能令一切愛
o@mvajrasandhiagnihu@mva@m
唵 嚩 日*囉 *
散 地 阿 * 儗儞 *
吽 鑁
    由此四祕密 金剛内護摩
    能一切敬愛 無有不隨順
    上至諸如來 下至一切人
    隨順悉無礙 敬愛無息滅
    金剛阿闍梨 應作如是法
    從初水字生 至二十五尊
    皆以本種智 發生成彼身
    威儀悉同等 圓明爲火焔
    自身口爲爐 逼至虚空界
    即此光明中 擲諸不祥者
    惡人惡天衆 上至等覺尊
    速自本誓者 擲於爐内
    疾得本成就 焚諸等覺衆
    能息一切厄 諸火有情衆
    能成長一切 諸執金剛手
    摧伏一切怨 一切明妃衆
    能敬愛一切 鉤索鎖鈴四
    盡成鉤召事 乃至八供養
    還結彼業印 及誦焔光明
    能成自他願 一切無不成
    我此内護摩 往昔寶生佛
    於金剛界中 度無量有情
    我今故演説 金剛手善聽
    爲諸眞言師 廣説成利益
    勿妄傳授與 未受具誓者
    兼無智慧人 金剛内護摩
    我今當説竟
o@mvajral@asyeagni
唵 * 嚩 日*囉 *二合 邏 細 阿 * 儗儞 *二合
hu@mho@h

o@mvajramaleagni
唵 * 嚩 日*囉 *二合* 摩 㘑 阿 * 儗儞 *二合
hu@mtra@t@u
吽 怛*囉 *二合
o@mvajrag@iteagni
唵 * 嚩 日*囉 *二合* 儗 帝 阿 * 儗儞 *二合
hu@mg@i@h
入聲
o@mvajran@rtyeagni
唵 * 嚩 日*囉 *二合 涅哩 *二合 帝 阿 * 儗
hu@mk@r@t
儞*二合* 吽 訖哩 吒
o@mvajradh@upeagni
唵 * 嚩 日*囉 *二合 &T055444; 阿 * 儗儞 *二合
hu@ma@h
吽 * 噁
o@mvajrapu@spaagni
唵 * 嚩 日*囉 *
補 * 瑟波 *
阿 * 儗儞
o@mo@m
二合 吽 唵
hu@mvajrarokeagnihu@m
唵 * 嚩 日*囉
 路 計 阿 * 儗儞 *
d@i@h
入聲
o@mvajragandhaagnihu@m
唵 * 嚩 日*囉
馱 阿 * 儗儞 *
ga@h

o@mvajrakuzaagnihu@mja@h
唵 * 嚩 日囉 *
句 捨 阿 * 儗儞 *
吽 弱
入聲
o@mvajrapazaagnihu@m
嚩 日*囉 *
* 播 捨 阿 * 儗儞 *
h@u@m

o@mvajraspha@taagni
唵 * 嚩 日*囉 *
娑普
 吒 阿 * 儗儞
hu@mva@m
二合 吽 鑁
o@mvajravezaagnihu@mho@h
唵 * 嚩 日*囉
吠 * 舍 阿 * 儗儞
* 吽 斛
金剛薩埵菩提心内作業灌頂悉地品第十

爾時世尊復告金剛手言。我今更爲汝説。成
就金剛薩埵一字心極密無上深勇智光密
言。而説頌曰
    持眞言行者 觀身如佛形
    根本命金剛 釋論以爲
    多羅爲二目 毘倶胝爲
    吉祥爲口舌 喜戲爲鼻端
    金剛觀自在 以成定慧臂
    三世不動尊 以爲兩膝脚
    心爲遍照尊 臍成虚空眼
    虚空寶爲冠 相好金剛日
    以此十五尊 共成一佛身
    如世月團圓 佛性亦如月
    從初作成就 乃至成悉地
    心心不間斷 成就十五尊
    是即極深密 眞言者當知
    金剛薩埵心 菩提密言
hu@mcakrataracak@srabh@r
斫 * 訖*囉 二合
多 * 囉 斫 乞芻 二合 渤哩
ku@t@ima@mjuzr@iyavajra
二合
句 胝 曼 殊 室利 *二合 嚩 日
r@atihr@ih@u@mstrilokya
*囉* 攞 &MT00958;唎 *二合 悉怛 * 哩 *二合
calahu@mva@mkha@mzr@i
枳也 *二合
左*囉 吽 十一 室*哩 二合
十二
@ak@azamalatejeh@u@m
阿 迦 捨 麼 㘑 十三十四十五
    誦此成就明 作法成尊身
    然後入薩埵 一字心密語
    作薩埵業印 安立自身分
    以十五尊句 密語種子字
    一一布支分 而成大悉地
    金剛薩埵心 一字密言曰
h@u@m
    金剛阿闍梨 教授諸弟子
    以緋繒掩面 與彼作加持
    令次阿闍梨 教彼薩埵誓
    置華於印中 令彼散支分
    隨華所墮處 行人而尊奉
    教彼本明印 令其作成就
    此名金剛手 内作業灌頂
    極祕密中祕 此名五部源
    金剛即寶光 蓮華即羯磨
    如和同一體 即此身五佛
    右臂觀音部 左臂金剛業
    頂上摩尼屬 多羅毘倶胝
    並是羯磨部 三世不動尊
    即名四攝智 喜戲名供養
    虚空眼外持 金剛光彼岸
    即名三十七 最上極深密
    法佛密成就 復次金剛手
    更説内火法 息災月爲爐
    各如本尊貌 種智發光焔
    焚燒一切罪 五佛波羅蜜
    名爲息災事 三世天人等
    並爲護摩木 擲諸忿怒天
    以爲降伏業 日月遊空天
    名爲増益事 那羅延自在
    倶摩羅釋王 金剛尾近那
    名爲逐他用 水族諸天王
    金翅難陀龍 名爲吉祥業
    水天焔魔王 七母八執曜
    名爲勝他作 皆用金剛手
    一字心密言 及用本業印
    而用作加持 但誦彼天明
    用金剛界鉤 攝彼至空中
    擲彼而爲事 此名最勝尊
    心地極*密法 名稱阿闍梨
    彼覺成就近 得如是光澤
    方可作此法 而乃傳與人
    勿妄作諸過
次説遜婆明王根本眞言曰
o@mvajrah@u@mkarahu@mhu@m
唵 嚩 日*囉 *二合 羯 * 囉 吽  吽
hu@mnibhasu@mhu@m
短聲短聲 &T058676; 遜 短聲
    先住菩提大印已 羯磨四印作加持
    以成三世大誓身 兩臂青色薩埵儀
    然後入忿怒王業 二羽掙擲金剛杵
    至空却下承薩埵 復次三旋金剛舞
    至空却下金剛王 乃至善哉亦如是
    即能廣作諸事業 是名最初吽迦*囉
    如前所結誦心密 方應作此護摩業
所用護摩物其體同。此明皆從心流出。各隨
其本色。傳之爾
又取黒鹽護摩。能召一切天。隨名呼之。能滿
所求事又取以烏牛糞護摩。能召一切妙吉
祥菩薩。能成般若波羅蜜又法以黒沈香護
摩。能令普賢菩薩。受與一切持明法
又法以黒華護摩。能令虚空庫菩薩。受與一
切雜事業
又法以黒土而作護摩業悉皆能召集一切地
居天
    若以白色華 護摩作供養
    一切吉祥天 賜與金寶藏
    恣意而受用 護摩白樹汁
    能令諸母天 受與妙仙藥
    服壽命一劫 若以檀香護
    驅使上界天 護摩蘇合香
    住空亦如是 以麝香護摩
    役使遊空天 地居以牛黄
    地底用安息 若常用沈香
    護摩而奉獻 十六大菩薩
    各速疾授與 本本三昧耶
    若常以龍腦 而作護摩業
    八供養菩薩 受與三*昧耶
    令速疾成就 黄檀常護摩
    五部四攝等 菩薩爲侍者
    隨意皆能辦 護摩以欝金
    五方諸如來 不壞應身故
    常來作加持 丁香作護摩
    一切蓮華部 曼拏羅皆集
    受與三摩地 殊勝之灌頂
    護摩菩提葉 一切金剛部
    曼*拏羅皆集 授降魔灌頂
    白蓮華護摩 寶部曼*拏羅
    雲集而授與 法財灌頂位
    護以青蓮華 能令如來部
    五部曼*拏羅 如是等聖衆
    *授種種隨類 所業之灌頂
    如上之所説 最勝護摩法
    百八誦眞言 加持而作業
    所作業與物 獲得如是
    三業淨柔軟 輕安受適悦
    大印三菩提 速疾而成就
    又説息災法 取蓮華智字
    及以虚空智 合和爲神線
    想繋右臂上 即能離諸過
    或取羯磨智 及金剛因字
    和合爲神線 即能利樂身
    又取金剛部 四尊種智字
    和合爲色線 即能降伏業
    又取摩尼部 四聖密智字
    和合爲色線 即能増益事
    又取蓮華部 四聖種子字
    和合爲四線 即能一切愛
    又取羯磨部 四尊密智字
    和合爲四線 即能鉤召用
    此名内護摩 依前火中作
    乃至三十七 並依此法教
    金剛薩埵心 及印爐光焔
    又法取青茅 作一旋茅環
    釧於進力指 能除衆不祥
    釧於忍願節 能除一切苦
    釧於禪智度 能奪那羅延
    釧於戒方指 能令本尊悦
    授於一切願 及成就一切
    釧於檀慧節 親近諸悉地
    一切佛歡喜 不違本誓
大金剛焔口降伏一切魔怨品第十二
爾時世尊復觀一切未來世諸薄福有情。住
大悲盡三昧。而説伽陀
    有佛名金剛 大藥叉呑噉
    一切惡有情 及無情等物
    三世一切惡 穢觸染慾心
    令彼速除盡 呑噉無有餘
    汝金剛薩埵 一心聽此明
    廣布諸有情 金剛盡明曰
o@mmah@ayak@savajra
摩 賀 * 藥 乞叉 *二合
嚩 日*囉 *二合
satvaja@hh@u@mva@mho@h
* 薩 怛嚩 *二合 弱 *入聲 吽 *引三 鑁 斛 引四
pravezahu@m
* 囉 *二合 吠 捨 短六
    此名金剛食 主宰諸能摧
    菩薩化身天 及正業受果
    誦此一千八 隨順而攝
    三千世界中 上至有頂類
    若加持男女 能令阿尾
    三世三界事 盡能知休咎
    若誦一洛叉 能令三界天
    所問吉凶事 速令阿尾*奢
    若欲食諸觸 先誦七遍明
    便食諸觸物 能令悉清淨
    若與人食毒 誦明三七遍
    擲印加彼器 即成蘖嚕拏
    噉食諸龍毒 或觀成本尊
    或印成本尊 皆得攝彼毒
    若令人敬愛 以印遙擲彼
    或想以印撃 彼皆如奴僕
    若作曼茶羅 及畫或觀成
    當觀吽一字 成大羯磨輪
    放光焔金色 復於*臍輪中
    當股於五分 觀五大月輪
    一輪安五尊 共爲二十五
    用金剛界字 羯磨印安布
    安於輪四隅 放種種色光
    一隅四忿怒 四隅十六護
    各持五峯杵 作金剛擲歩
    皆從吽字生 身作四方色
    最中圓佛處 四隅内供養
    次四方面前 左右安二尊
    所謂鉤等四 及香華等四
    次後相對處 安妙吉祥幢
    種種諸寶網 繒衣珠鬘華
    輪鈴拂商佉 天女作衆樂
    如是等安布 皆從吽字生
    用前成就明 安了誦一遍
    即能成眞實 堅固如金剛
    行人自爲佛 處於輪*臍中
    四時不間斷 誦滿三十萬
    依前觀行門 速得本尊身
    若有諸惡人 藥叉羅刹主
    風雨龍山神 七母諸宿曜
    海神江河神 釋梵日月天
    金剛尾伽那 三界中天人
    倶依此觀住 彼見如人者
    作禮獻所能 受教而請命
    復次金剛手 我今更説印
    戒方忍願指 内相叉爲齒
    檀慧曲如鉤 進力及禪智
    猶如笑眼形 是名根本印
    亦名根本心 結護及供養
    扇底迦四事 皆用此印作
    我今更説祕 金剛藥叉形
    六臂持衆器 弓箭劍輪印
    及薩埵羯磨 五眼布忿怒
    三首馬王髻 珠寶遍嚴飾
    其餘諸聖尊 畫如金剛界
    若欲治諸病 應稱十六吽
    結彼金剛業 勢如持金剛
    口誦所言約 彼皆悉*受命
    移大海須彌 及取三界天
    開惡趣放罪 所作皆稱遂
    若欲得仙藥 及往極樂界
    知足天王宮 隨所意便得
    金剛薩埵汝 更説阿尾捨
    取童男童女 淨浴新淨衣
    令彼薩埵誓 上安於白華
    加持令掩面 再加一千八
    彼即阿尾捨 彼身或住空
    所有三世事 一切皆智者
    我説祕密句 汝等善諦聽
    底迦等五事 祕句説眞言
    圓寂大悲常 是名寂災句
    歸依及蓮華 是名増益句
    忿怒破壞稱 是名降伏句
    敬愛伽跢耶 金剛鉤鉤召
    是名五種密 金剛語瑜伽
    欲令彼未來 不依師授者
    於此法輕慢 自述自師意
    迷設阿闍梨 剛強大我等
    更説一字心 祕中最勝密
    此名最勝*密 金剛身語心
    諸佛大悲身 常在此字中
    隨處誦一遍 諸大果菩薩
    一切人天衆 悉皆禮彼人
    如前所作法 或誦此密
    一切速皆成 不可思議力
    系金剛薩埵 此名最祕密
    勿妄傳與人 當付智慧者
o@m@takkih@u@msph@a@tapravezah@u@m
吒 枳 吽 娑破 吒 鉢 *囉 吠 捨 吽
pha@t@u
發 吒 *
爾時大衆十六大菩薩。及諸忿怒金剛等。皆
悉禮佛依住。時佛菩薩等忽然不現。諸金剛
等各各互相謂言。何故諸佛忽然不現。即於
是時。遍於法界而有聲言。善哉諸金剛等。
我本無有言。但爲利益説。時金剛手等亦復
不現
金剛峯樓閣一切瑜伽瑜祇
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev] 262 263 264 265 266 267 268 269 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]