大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

金剛頂瑜伽中略出念誦經 (No. 0866_ 金剛智譯 ) in Vol. 18

[First] [Prev] 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

梵執金剛。由自性清淨一切法平等性智善
決了故。金剛薩埵三摩地極堅牢故。以爲法
光明。由彼法光明。出現一切世界周遍照曜。
便成法界。時彼一切法界遍滿虚空界。同一
密合。入於毘盧遮那佛心中。周遍虚空界量。
成大蓮花身住於世尊手中。爾時世尊從彼
金剛蓮華身中。出現一切世界微塵等如來
身。既出現已一切如來三摩地智神通等。一
切如來神通遊戲。於一切世界作已。觀自在
故。及金剛薩埵三摩地堅牢故。同一密合。
以爲觀自在摩訶菩提薩埵身。成就已。住於
毘盧遮那佛心中。而高聲唱是言奇哉曰
    我是第一義 本來自清淨
    筏喩於諸法 能得勝清淨
時彼觀自在摩訶菩提薩埵身。從佛心下已。
依於一切如來前月輪中而住復請教示
爾時世尊。入一切如來三摩地智三摩耶。所
生金剛三摩地已。能清淨三摩耶。盡遍衆生
界自身清淨。爲一切安樂悦意受用故。乃至
獲得一切如來法智神通果故。即將彼金剛
大蓮華。如上授與觀自在菩薩摩訶薩。爲轉
正法輪故。爲一切如來法身。灌頂已而於雙
手授之。爾時一切如來。復以金剛眼名號而
爲灌頂。于時金剛眼菩薩摩訶薩。彼蓮花葉
以開敷故。貪愛自性離清淨無染汚。作是觀
察已而高聲唱如是言曰
    此是諸佛慧 能覺了貪愛
    我及所授者 於法而住法
此是蓮華部金剛眼大菩薩三摩耶一切如
來觀察智第一
金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第

 大唐南印度三藏金剛智譯 
爾時世尊。復入文殊師利摩訶菩提薩埵
三摩耶。所生法加持金剛三摩地已。從自心
出此一切如來大智慧三摩耶。名一切如來
心。即説密語
 跋折囉底 瑟那三合
纔出此語時。於一切如來心。即彼薄伽梵執
金剛。以爲智劍而出已。同一密合。入於毘盧
遮那佛心中。便爲劍鞘。既成就已。住於毘
盧遮那佛手中。于時從彼如來劍鞘身中。
出現一切世界等如來身。一切如來智慧
等。及一切如來神變遊戲已。由極妙吉祥故。
及金剛薩埵三摩地極堅牢故。同一密合。以
爲文殊師利摩訶菩提薩埵身。既成就已。
於世尊毘盧遮那佛心。而高聲作是言奇哉

    我是諸佛語 號爲文殊聲
    若以無形色 音聲可得知
爾時文殊師利摩訶菩提薩埵。從世尊心下
已。依一切如來右邊月輪中住復請教示
爾時毘盧遮那佛。入一切如來智慧三摩耶
金剛三摩地已現一切如來斷除煩惱三摩
耶。爲盡遍衆生界。斷除一切苦故。及一切
安樂悦意受用故。乃至成就一切如來隨順
音聲。圓滿慧最上悉地故。彼金剛覺。於文
殊師利摩訶菩提薩埵。如上於雙手授之。于
時一切如來。以金剛覺而爲名號。復以金剛
名授其灌頂。爾時金剛覺菩薩摩訶薩。以其
金剛劍。揮斫已。而高聲唱是言曰
    此是諸如來 般若波羅蜜
    能破諸怨敵 滅罪中爲最
此是金剛覺摩訶菩提薩埵三摩地一切如來
智慧第二
爾時世尊。復入纔發心。能轉一切如來法輪
摩訶菩提薩埵三摩耶。所生法加持金剛三
摩地已。即從自心。出此一切如來法輪三摩
耶。名一切如來心。即説密語
 跋折囉 曳都
纔出此語時。從一切如來心。即彼薄伽梵執
金剛。以爲金剛界大壇場出已。同一密合。入
於毘盧遮那佛心中。以爲金剛輪身。即於如
來手中住。于時從彼金剛輪身。出現一切世
界微塵等如來身。出已由纔發心能轉法輪
故。及金剛薩埵三摩地極堅牢故。以爲纔發
心轉法輪身。成就已住於毘盧遮那佛心。而
高聲唱是言奇哉曰
    於執金剛中 金剛輪爲上
    彼以纔發心 而能轉法輪
爾時纔發心轉法輪。摩訶菩提薩埵身。從佛
心下已依於一切如來左月輪中而住復請
教示
爾時世尊。復入一切如來金剛眼輪三摩地
已。一切如來大壇場三摩耶。爲盡遍衆生界。
入不退轉輪。一切安樂悦意受用故。乃至成
就一切如來轉正法輪最上悉地故。即彼金
剛輪。而爲彼纔發心轉法輪摩訶菩提薩埵。
如上於雙手而授之。爾時一切如來以金剛
道場名而爲之號。爾時金剛道場菩薩。以其
金剛輪。爲一切如來不退轉故安立已。復高
聲唱是言曰
    此是諸如來 能淨治一切
    是名不退轉 菩提之道場
此是金剛道場摩訶菩提薩埵纔發心能轉一
切如來法輪智第三
爾時世尊復入無言摩訶菩提薩埵三摩耶。
所生法加持金剛三摩地已。即從自心出一
切如來念誦三摩耶。名一切如來心即説密

 跋折囉 婆沙
纔出此語時。從一切如來心。彼即以爲一切
如來法文字出已。同一密合。入於世尊毘盧
遮那佛心。便爲金剛念誦身而住於世尊掌
中。爾時即從金剛念誦身。出現一切世界微
塵等如來身。既出已而作一切如來法界性
等一切神變遊戲已。而自語言極堅牢故。同
一密合。以爲語言金剛菩提薩埵身已。住於
毘盧遮那佛心。而高聲作是言奇哉曰
    自然之祕密 我爲密語言
    若説於正法 遠離語戲
爾時無言摩訶菩提薩埵身。從佛心而下。依
於諸如來背後月輪中而住復請教示。于時
世尊。復入一切如來祕密語言三摩耶三摩
地。爲一切如來語言智三摩耶。盡遍衆生界。
語言悉地成就故。一切安樂悦意受用故。乃
至獲得一切如來語言祕密性勝上悉地故。
即彼金剛念誦。爲彼無言摩訶菩提薩埵。如
上授與雙手。爾時一切如來以金剛語言名
而爲之號。于時金剛語言菩提摩訶薩埵。以
金剛念誦而與一切如來談論已。而高聲
唱是言曰
    此是諸如來 金剛之念誦
    於諸如來祕 能爲速成就
此是蓮花部金剛語言摩訶菩提薩埵三摩地
一切如來離語言戲論智第四
已上四菩薩是蓮花部一切如來大智三摩耶
薩埵
爾時世尊。復入一切如來毘首羯磨摩訶菩
提薩埵三摩耶。所生羯磨加持金剛三摩地
已。即從自身心。出現一切如來羯磨三摩耶。
名一切如來心即説密語
 跋折羅 羯磨
纔出此語時。從一切如來心。即彼薄伽梵執
金剛。以爲一切羯磨平等性智善曉了故。金
剛薩埵三摩地極堅牢故。即彼薄伽梵執金
剛一切如來羯磨光明而出現已。由彼一切如
來羯磨光明照曜故。諸世界得成一切羯磨
界。同一密合。便入毘盧遮那佛心。遍滿盡虚
空界量。由一切如來金剛羯磨界故。以爲羯
磨金剛身。而住於世尊掌中。爾時從彼羯磨
金剛身。出現一切世界微塵等如來身。既現
已。於一切世界一切如來羯磨等。一切如來
神變遊戲作已。一切如來無邊羯磨故。復以
金剛薩埵三摩地極堅牢故。以爲一切如來
毘首羯磨摩訶菩提薩埵身。即住於世尊毘
盧遮那佛心。而高聲唱是言奇哉曰
    諸佛羯磨不唐捐 羯磨金剛而能轉
    唯我住茲能廣爲 以無功用作佛事
于時大毘首羯磨摩訶菩提薩埵身。從佛心
下已。依於如來前月輪中住復請教示。爾時
世尊入一切如來不空金剛三摩地已。爲一
切如來轉供養等無量不空一切羯磨儀式廣
大三摩耶。爲盡遍衆生界。一切羯磨悉地。及
一切安樂悦意受用故。乃至獲得一切如來
金剛羯磨性智神通最上悉地故。是彼羯磨
金剛。爲一切如來金剛羯磨摩訶菩提薩埵。
爲一切如來羯磨轉輪故。復以一切如來金
剛羯磨故。爲其灌頂而於雙手授之。爾時一
切如來以爲金剛毘首名而爲之號。復以金
剛名而灌其頂。于時金剛毘首菩薩摩訶薩。
即以彼羯磨金剛置於心上。爲令作用一切
如來羯磨事已。而高聲唱是言曰
    此是諸如來 最上毘首磨
    我及所授者 羯磨能羯磨
羯磨部中金剛毘首羯磨大菩薩三摩地一切
如來所作事業智第一
爾時世尊。復入難勝鬪戰勇健精進摩訶菩
提薩埵三摩耶。所生羯磨加持金剛三摩地
已。入一切如來擁護三摩耶。名一切如來心。
從自身心而出。即説密語曰
 拔折羅 阿囉二合乞沙二合
纔説此語時。於一切如來心。即彼薄伽梵執
金剛。以爲堅牢甲冑。而出已。同一密合便入
世尊毘盧遮那佛心中。復爲大金剛甲冑身。
而住於如來手中。爾時從金剛甲冑身中。出
現一切世界微塵等如來身。出已。一切如來
擁護儀式廣大羯磨等。一切如來神變遊戲
作已。由難勝鬪戰精進故。及以金剛三摩地
極堅牢故。同一密合。以爲難勝精進摩訶菩
提薩埵身。成就已。住於毘盧遮那世尊心中。
而高聲唱是言奇哉曰
    精進所成甲堅牢 堅牢於餘堅牢者
    以堅牢故非色身 能爲最上金剛身
爾時彼難勝精進摩訶菩提薩埵身。從佛心
中下已。依於諸如來右邊月輪中而住復請
教示。爾時如來。入一切如來堅固金剛三摩
地已。入一切如來精進波羅密三摩耶。爲盡
遍衆生界救護。一切安樂悦意受用故。乃至
獲得一切如來金剛身。最上悉地果故。彼金
剛甲冑。爲彼難勝精進摩訶菩提薩埵。如上
於雙手而授之。爾時一切如來。以金剛友名
而爲之號。復以金剛名號授其灌頂。爾時金
剛友菩薩摩訶薩。以其金剛甲冑。而被一切
如來已。而高聲唱是言曰
    此是諸如來 最上慈甲冑
    堅固精進護 名爲大親友
剛友大菩薩三摩地一切如來慈護甲冑
智第二
爾時世尊。復入摧一切魔摩訶菩提薩埵三
摩耶。所生金剛三摩地已。入一切如來方
便三摩耶。名一切如來心。從自身心而出。即
説密語曰
 跋折羅 藥叉
纔出此語時。從一切如來心。即彼薄伽梵。
以爲大牙器。而出已。同一密合。入世尊毘
盧遮那佛心。便成金剛牙身已。而住於如來
掌中。于時從彼金剛牙身中。出現一切世界
微塵等如來身已。一切如來調伏暴惡。一切
如來神變戲。由極摧一切魔故。及金剛
薩埵三摩地極堅牢故。以爲摧滅一切魔菩
薩身已。便住於毘盧遮那佛心。而高聲唱是
言奇哉曰
    我是諸佛大方便 有大威徳應調伏
    若爲寂靜利衆生 摧滅魔故作暴惡
時彼摧滅魔大菩提薩埵身。從佛心下。依於
諸如來左月輪中而住已。復請教示。爾時世
尊。入一切如來暴惡金剛三摩地已。一切如
意調伏。麁惡三摩耶。爲盡遍衆生界無怖
畏。一切安樂悦意受用故。乃至獲得一切如
來大方便智。神通最上悉地果故。以彼金剛
牙器仗。爲摧滅一切魔摩訶菩提薩埵。如
雙手而授之。于時一切如來。以金剛暴惡名
而爲之號。是時金剛暴惡摩訶菩提薩埵。將
彼金剛牙器仗。置於已口中。恐怖一切如來
已。而高聲唱是言曰
    此是諸佛現 最上降伏者
    金剛牙器仗 哀愍方便設
此是金剛暴惡大菩薩三摩地一切如來大方
便智第三
爾時世尊。復入一切如來拳摩訶菩提薩埵
三摩耶。所生羯磨加持金剛三摩地。入一切
如來身口意金剛縛三摩耶。名一切如來心。
從自心出已。即説密語曰
 跋折羅 散地重音
纔出此語時。從一切如來心。即彼執金剛。
以爲一切如來印縛。出已同一密合入於毘
盧遮那佛心。而爲金剛縛身已。而住於世尊
掌中。于時從彼金剛縛身中。出現一切世界
微塵等如來身。出已。爲於一切世界。一切如
來印縛智等。作一切神變已。由一切拳牢
縛故。及金剛薩埵三摩地極堅牢故。同一密
合。以爲一切如來拳摩訶菩提薩埵身。成已。
住於世尊毘盧遮那佛心。而高聲唱是言奇
哉曰
    我是三摩耶 堅牢縛身者
    諸願求成就 雖解脱示縛
于時彼一切如來拳摩訶菩提薩埵身。從佛
心下已。依諸如來背後月輪中住。復請教示」
爾時世尊。入一切如來三摩地已。一切如來
印縛三摩耶。盡遍衆生界。一切如來大神力
現驗作事故。一切悉地諸安樂悦意受用故。
乃至一切如來一切智智印。爲生最上悉地
果故。彼金剛縛。爲一切如來金剛拳摩訶菩
提薩埵。如上雙手授之。于時一切如來。以金
剛拳名而爲之號。復以金剛名授其灌頂。爾
時金剛拳菩薩摩訶薩。以其金剛縛。而縛
一切如來已。高聲唱是言曰
    此是諸如來 堅牢金剛縛
    若爲一切印 速疾成就故
    三摩耶極難 羯磨能超度
金剛拳大菩薩三摩地縛一切如來身口意
智第四
於羯磨部中。四菩薩三摩地。都名一切如來
羯磨智。爾時阿閦如來。爲毘盧遮那世尊。入
一切如來智印故。金剛波羅蜜三摩耶。金剛
加持金剛三摩地。已即從自心。出現一切如
來金剛三摩耶。名一切如來印。即説密語曰」
 薩埵 跋折
纔出此語時。於一切如來心。出現金剛光明。
於彼金剛光明諸門。即彼執金剛。一切世界
微塵等。以爲如來身印。一切智同一密合。周
遍一切世界量。以爲大金剛身已。於世尊毘
盧遮那前。依於月輪住。而高聲唱是言奇哉

    諸佛與薩埵 金剛極堅牢
    若以堅牢故 非身金剛身
如來部中金剛波羅蜜一切如來金剛三摩
耶智第一
爾時寶生如來。以爲世尊毘盧遮那如來。入
一切如來智印故。寶波羅蜜三摩耶。所生寶
金剛加持三摩地。已即從心。出現此金剛寶
三摩耶身印。即説密語曰
 阿羅二合怛那二合 跋折麗
纔説此語時。從一切如來心中。出現寶光明。
於彼寶光明。即彼執金剛。一切世界微塵等。
以爲如來身印。一切如來諸智。同一密合。周
遍一切世界量。而爲大金剛寶身。依毘盧遮
那右邊月輪中住。而高聲唱是言奇哉曰
    諸佛金剛契 我是寶金剛
    堅牢灌頂門 説如來身印
*如來部中寶波羅蜜一切如來金剛寶灌頂
三摩耶智第二
爾時觀自在王如來。以爲世尊毘盧遮那佛。
契一切如來智故。入法波羅蜜三摩耶。所生
金剛加持三摩地已。即從自身。出現此法三
摩耶身契。即説密語曰
 達摩 跋 折
纔出此語時。從一切如來心。出現蓮花光明。
於彼蓮花光明。即彼薄伽梵執金剛。以爲一
切世界微塵數如來身。一切如來智契已。同
一密合。一切世界周遍量以爲金剛蓮花身
已。依於毘盧遮那佛背後月輪中住。而高聲
唱是言奇哉曰
    一切佛謂我 清淨法金剛
    若以性清淨 雖染而清淨
*如來部中法波羅蜜三摩耶所生加持金剛
三摩耶智第
爾時不空成就如來。爲世尊毘盧遮那一切
如來遍智契故。入一切波羅蜜三摩耶。所生
金剛加持三摩地已。此一切三摩耶自已契。
從自心而出。即説密語曰
 羯磨 跋 折哩
纔出此語時。從一切如來心。出現一切羯磨
光明。於其一切如來光明。即彼薄伽梵執金
剛。以爲一切世界微塵等如來身遍契一切如
來智已。復同一密合。遍滿一切世界量。面向
四方。以爲羯磨金剛身已。依於世尊毘盧遮
那左邊月輪中住。而高聲唱是言奇哉曰
    一切如來智 我多種羯磨
    金剛若唯一 盡遍佛世界
    能事業羯磨
一切如來三摩耶羯磨波羅蜜一切如來作
佛事業智第四
都名一切如來摩訶波羅蜜。爾時毘盧遮那世
尊。復入一切如來愛樂供養三摩耶。所生金
剛三摩地已。此一切如來眷屬。摩訶持明天
女。從自心而現。即説密語曰
 跋折囉 邏細絏
纔出此語時。從一切如來心。出現金剛印。於
其金剛印峯。即彼薄伽梵執金剛。以爲一切
如來微塵等如來身已。同一密合。爲金剛喜
摩訶持明天女。遍身似金剛薩埵女。殊妙色
相形貌威儀。一切嚴具而爲莊飾。一切如來
部所攝。是爲金剛薩埵女。既成就已。即依於
阿閦鞞世尊左邊月輪中住。而高聲唱是言
奇哉曰
    我無比供養 餘無有能者
    若以愛供養 能成諸供養
*一切如來喜愛密供養菩薩三摩地一切如
來安樂悦意智第一
爾時世尊。復入一切如來寶鬘灌頂三摩耶。
出生金剛三摩地已。此一切如來部。摩訶持
明天女。從自心而出。即説*密語
 跋折囉 麼隸
纔出此語時。從一切如來心。出現摩訶寶契。
彼寶契。即彼薄伽梵執金剛。以爲一切世
界微塵等如來身已。同一密合。復爲金剛鬘
摩訶天女已。依於世尊寶生左邊月輪中住。
而高聲唱是言奇哉曰
  我是無寶  名寶供養  若於三界
    爲勝諦王  即以供養  而爲教令
一切如來寶鬘灌頂供養一切如來覺分智第

爾時世尊。復入一切如來歌詠三摩耶。所生
金剛三摩地已。從自心。出現一切如來部摩
訶天女。即説密語*曰
跋折羅 倪俄以
纔出此語時。從一切如來心。出現一切如來
法契。從其法契。即彼薄伽梵執金剛。以爲一
切世界微塵等如來身。同一密合。復爲金剛
歌詠摩訶天女。依於觀自在王佛左邊圓滿
月輪中。而住高聲唱是言奇哉曰
    我是諸供養 以爲歌詠
    雖能令歡喜 假設如空響
一切如來歌詠供養菩薩三摩地一切如來偈
頌三摩耶智第三
爾時世尊毘盧遮那。復入一切如來作舞供
養三摩耶。所生一切如來部大天女。從自心
而出。即現説密
 跋折囉 涅哩帝曳二合
纔出此語時。從一切如來心。爲一切如來作
務種種廣大儀式供養。出已。從彼一切如來
舞供養廣大儀式。即彼薄伽梵執金剛。以爲
一切世界微塵等如來身已。依於世尊不空
成就如來左邊滿月輪中而住。高聲唱是言
奇哉曰
    廣大一供一切供 能作利益遍世間
    若以金剛舞儀式 而能成就佛供養
一切如來舞供養一切如來無上供養羯磨智
第四
已上四部。是一切諸如來密法供養
爾時阿閦鞞世尊。復爲供養毘盧遮那如來。
隨外供養故。入一切如來能爲滋茂三摩耶。
所生金剛。名一切如來主香婇女。從自心
出。即説密語
 跋折羅 度鼙
纔出此語時。復從一切如來心。即彼薄伽梵
執金剛。以爲無量種種莊嚴供養雲集。以此
無量衆香雲氣嚴雲。遍滿一切金剛界已。又
從彼衆香供養嚴雲海中。出現一切世界微
塵數如來身已。同一密合。以爲金剛香天身。
依於世尊阿閦佛金剛摩尼峯樓閣左角邊月
輪中住。而高聲唱是言奇哉曰
    我爲天供養 能令善滋茂
    若入諸衆生 速得證菩提
一切如來香供養能令滋茂菩薩三摩地所生
金剛攝智第一
爾時寶生如來世尊。復爲供養毘盧遮那世
尊。隨外供養故。入寶莊嚴具供養三摩耶。所
生金剛三摩地已。從自心。出現一切如來承
旨天女。即説密語
 跋折羅 補瑟鞞二合
纔出此語時。從一切如來心。即彼薄伽梵執
金剛。以爲一切花供養莊嚴。出現。遍滿虚空
已。復從一切諸花供養莊嚴中。出現一切世
界微塵等如來身。同一密合。以爲金剛承旨
天女之身。依於毘盧遮那世尊金剛摩尼峯
樓閣左角邊月輪中住。而高聲唱是言奇哉

    我是花供養 能爲諸嚴
    供養寶性已 速獲於菩提
一切如來金剛花供養菩薩三摩地一切如來
寶莊嚴具供養三摩耶智第二
爾時觀自在。王如來世尊爲供養毘盧遮那
如來。隨外供養故。入一切如來光明供養三
摩耶。所生金剛三摩地已。此一切如來女使。
從自心而出。即説密語
 跋折囉二合虜計
纔出此語時。從一切如來心。即彼薄伽梵執
金剛。以爲一切世界光明供養莊嚴。遍滿法
界。出現已。從彼一切光明供養莊嚴中。復出
現一切世界微塵等如來身。同一密合。以爲
金剛光明天身已。於世尊金剛摩尼峯樓閣
左角邊月輪中而住。高聲唱是言奇哉曰
    我是大供養 以爲清淨燈
    若具法光明 速得諸佛
一切如來燈光明供養莊嚴菩薩三摩地一
名如來光明遍法界智第三
爾時不空成就如來世尊。爲供養毘盧遮那
世尊。隨外供養故。入一切如來塗香供養三
摩耶。所生金剛三摩地已。從自心。出一切如
來婢使。即説密語曰
 跋折囉 蹇提
纔出此語時。從一切如來心。即彼薄伽梵
金剛。以爲一切如來塗香供養莊嚴。出現。從
彼一切塗香供養莊嚴中。復出現一切世界
微塵等如來身。同一密合。以爲金剛塗香天
身。依於世尊金剛摩尼峯樓閣左角邊月輪
中住。而高聲唱是言奇哉曰
    我塗香供養 是殊妙悦意
    若以如來香 遍授一切身
一切如來塗香供養三摩耶菩薩三摩地是一
切如來戒三摩地慧解脱解脱知見香等智第

都名奉受一切如來教者天女
爾時世尊毘盧遮那如來。復入一切如來三
摩耶鉤三摩耶。所生薩埵金剛三摩地已。從
自心。出現此一切如來一切群衆印主。即説
密語
 跋折羅 倶奢短聲
纔出此語時。復從一切如來心。即彼薄伽梵
執金剛。以爲一切如來一切群印。出現。從彼
諸如來一切世界微塵等。出現如來身已。同
一密合。復爲金剛鉤摩訶菩提薩埵身已。依
於世尊金剛摩尼峯樓閣金剛中間月輪中
而住。鉤一切如來。三摩耶已。而高聲唱是言
奇哉曰
    我是諸如來 堅固三摩耶
    若我鉤召已 祗奉一切壇
一切如來鉤菩薩三摩地一切如來三摩耶鉤
召智第一
爾時世尊。復入一切如來三摩耶引入。摩訶
菩提薩埵三摩耶。所生三摩地已。從自心。出
現導引一切如來入印使者。即説密語
 跋折羅 波捨短呼
纔出此語時。從一切如來心。即彼薄伽梵執
金剛。以爲一切如來引入群印已。即從一切
如來引入群印。出現一切世界微塵等如來
身已。同一密合。復爲金剛羂索摩訶菩提薩
埵身。依於世尊金剛摩尼峯樓閣寶門間月
輪中而住。引入一切如來已。而高聲唱是言
奇哉曰
    我是諸如來 金剛固羂索
    設入諸微塵 復令彼引入
一切如來金剛羂索大菩薩三摩地引入一切
如來智第二
爾時世尊。復入一切如來三摩耶。鉤鎖摩訶
菩提薩埵三摩耶。所生薩埵金剛三摩地已。
即從自心。出現一切如來縛諸如來心使者。
即説密語
 跋折羅 娑怖
纔出此語時。從一切如來心。即彼薄伽梵*執
金剛。以爲一切如來三摩耶縛衆印。而出已。
復從彼一切如來三摩耶縛衆印中。出現一
切世界微塵等如來身。同一密合。以爲金剛
鉤鎖摩訶菩提薩埵身已。依於如來金剛摩
尼寶峯樓閣法門間月輪中住。而高聲唱是
言奇哉曰
    我是諸如來 金剛堅鉤鎖
    雖一切縛解 爲生故受
一切如來三摩耶鉤鎖摩訶菩提薩埵三摩地
一切如來三摩耶縛智第三
爾時世尊。復入一切如來攝入。摩訶菩提薩
埵三摩耶。所生薩埵金剛三摩地已。即從自
心。出現此一切如來諸印童僕。即説密語
 跋折羅吠捨短呼
纔出此語時。從一切如來心。即彼薄伽梵執
金剛。以爲一切如來諸呪群衆。出現。即於彼
一切如來諸呪群衆中。出現一切世界微塵
等如來身同一密合。以爲金剛攝入身。依於
世尊金剛摩尼寶峯樓閣羯磨門間月輪中
住。而高聲唱是言奇哉曰
    我是諸如來 金剛攝牢固
    能爲一切主 亦復作童僕
一切如來攝入摩訶菩提薩埵三摩耶所生金
剛三摩地名一切如來金剛攝入智第四
已上都名一切如來受教者。如上次第。盡諸部
眷屬。壇場主。及金剛薩埵爲首。一切菩薩等。
各各思惟本三摩地。自己形状服飾。所執記
印。然後思惟自己所持明主菩薩色相。又想
諸佛世尊。滿虚空界。油麻等量。若自己身結
加趺坐。置右手於左手上。舌拄上齶。住意
於鼻端微細金剛大柱。以念繩繋意。令作堪
任。如調錬淨臘。其心隨調。種種任用。又若
水精石雲母等。本性明徹隨其色影。而爲變
現。是心亦爾。本性清淨。但由妄業耽著世間
技藝工巧。隨彼轉變。一切妄想之所莊飾。
寧可翻妄歸眞。修習實相。一切智智無上功
徳分別道用。如是以決定慧味。善巧意樂。
勇猛威徳。觀察自心。散亂煩惱所薫。蘊入界
等攝所攝遠離。法無我相應。初始生。猶如陽
焔幻化乾闥婆城。如空中響。如旋火輪夢妄。
遠離過於一百六十世間心。作是思惟已。於
己身心自知可驗。彼是知道者見道者眞實
所説。愚夫繋著相者。終不了知。次須入觀止
出入息。初依瑜伽安那般那。繋念修習。不動
身躯。亦不動支分。名阿娑頗那伽法。久修
行者。如是思惟時。入想己身住在虚空。一切
諸佛遍滿法界。以彈指印令從坐起。持誦
者應思惟諦聽諸佛告言。善男子無上正等
菩提。速宜現證。汝若一切如來眞實。未能了
知。云何堪忍能修一切苦行。爾時聽聞一切
佛語已。即依儀式。從定而出。即結從坐起印。
其印法金剛拳雙結已。檀慧度互相鉤進力
度仰相拄。即説密語
唵 跋折羅 底瑟咤
以此印。起已。應觀十方佛海一一佛前。己身
住在足下。頂禮於一切如來。禮訖以此密語
應當表白曰
唵 薩婆怛他掲多迦耶縛旡我

質多鉢

那莫 跋折囉 婆那𤙖
迦阿嚧迷」
梵存初字。論曰以一切如來身口意。如是我
金剛敬禮。次第敬禮一切如來已作如。是
言願世尊示誨。於我云何是眞實法云何安
住奉行。復應思惟一切如來。各面告如是言。
善男子應以三摩地本性成就。隨意念誦。當
觀察自心。即説密語
唵 質多鉢喇底丁里
迷曇羯盧弭
誦此密語時。觀於自心状如月輪已。復白一
切如來。世尊願教示於我。欲見月輪相。一切
如來復告言。善男子此心本性清淨。隨彼所
用。隨意堪任。譬如素衣易受染色。本性清淨
心。増長智故。以本性成就密語。應發菩提心。
即説密語
 唵 菩提 質儋 欝波陀耶弭
誦此語時。應結金剛縛契。以此密語。即想彼
月輪極清淨堅牢。大福徳所成。於佛性菩提。
從所生形状。如月輪澄靜。清淨無諸垢穢。諸
佛及佛子。稱名菩提心。既見智所成月。即以
心啓告。顯發於諸如來。世尊我見彼月輪。
極清淨爾時一切如來告言。汝當親近。一切
如來普賢之心。汝應善修習此一切如來普
賢之心。堅牢故。於自心月輪中。想金剛杵形
像。鈍眞金色。具放光焔。即是無垢清淨佛智。
又想其杵具五叉股。持誦師承一切佛旨。以
其五叉股契。想置其杵中。而誦密語
底瑟咤 跋折羅
次説結契法。先金剛縛已。竪忍願度相著。
以進力度。於忍願傍如曲叉。竪相去兩大麥
許。又以定智度及檀慧度。兩兩相合。竪如叉
股。是名五金剛契次修瑜伽者。復以金剛羯
磨契印。心想廣展此金剛印。即説密語
娑婆羅 跋折
説結羯磨印法。以智定度。各捻檀慧度頭。申
餘三度。如三股跋折囉。左仰右覆。右在上已。
當其心上。摩轉如輪。其次想自心是菩提
心。身爲金剛所成。以意念誦前密語。即自
隨意境界。而盡展金剛身。滿一切虚空世界。
其次以此密語。收攝其金剛。即説密語
 唵 僧喝囉跋折囉
其次彼金剛。以此密語而堅牢之。復説密語
 唵 涅哩茶 底瑟咤 跋折囉
以此呪。堅牢已。持身如故。其次思惟於一切
虚空界。所有一切如來。身口意金剛界。彼皆
以諸佛神力加持。入於自身金剛中。作此念
時。而誦密語
  唵 跋折囉哆麼
含三摩愈*含摩
訶三摩愈*含 薩婆怛他羯多 阿毘三
菩提 跋折囉哆麼
倶含
梵存初字。論曰我是金剛身。三摩耶身。摩訶
三摩耶身。一切如來現證菩提。爲金剛身。其
次以專定心。想己身隨一切相好。莊嚴披服
交絡繒綵。以一切佛冠。而受灌頂。以摩訶菩
提薩埵身。而想自身。其次爲欲超過諸天。色
相堅牢故。自己所念誦天三摩地。加持灌
頂。以此儀式應善思惟。次結印法。金剛縛牢
縛已。直舒忍願度是也。爲瑜伽加持故。應置
其印於心。次於額喉頂上。而説密語
唵 跋折*囉 薩埵 阿地瑟咤 薩縛麼

以此瑜伽。加持自身。爲金剛。凡加持契。各隨
本部。置其處已。於頂上解散之。又説自所念
誦。天灌頂者。謂從心所起金剛寶印。置於
額上而灌頂結灌頂印法。謂結金剛縛已
智定度。進力二度頭相拄。屈其中分如摩尼
寶状。是名授灌頂印。而説密語
唵 跋折羅 阿羅
怛那
阿毘詵遮
摩含
其次思惟自所念誦呪。天令入自身。而誦此
四字密語
壤而反上
短呼

無凡
以此瑜伽加持。一切呪印速得成就
次執金剛菩薩所説。其灌頂印。分擘已各存
本勢。於額前。以進力度互三繞之。如繋鬘法。
頂後亦爾。結已。從頂上兩邊。至肚。起於檀
慧度。次第散解之。誦此密語
唵 跋折 *囉阿囉二合怛那麼隷 阿毘詵
者薩婆慕那羅二合冥涅哩 遲呬句嚧末
羅迦婆制那鑁亡凡
*反
。餘灌頂契。同用此法散之。
次結金剛縛拍手印。而令歡喜。即説密語
唵 跋折囉 都屣扈
以此語法。解結契令得歡喜。當爲金剛體性。
或爲金剛薩埵。此瑜伽方便。於十六摩訶薩。
及彌勒等。諸餘十地得自在者。彼大菩薩。
各各自己三摩耶印等。三摩地之所加持灌
頂。而以如上法。應當思惟修習次第。若復念
誦如來部呪。或誦轉輪者。即以如後所説法。
應加持灌頂。其中修一切部瑜伽加持者。謂
薩埵金剛印結已。置於心上結印法。結金剛
縛已。*竪忍願度如針是也。而説呪曰
唵 跋折囉 薩埵 阿地瑟咤 娑婆摩

是名金剛部加持語契。復次若寶部結金剛
寶契。結契法。結金剛縛已。以智定度面相捻。
稍令曲屈。以忍願度中分面相捻。偃曲如寶
是也。置於額上即誦密語
唵 跋折囉 阿
怛娜 阿地瑟咤娑
婆麼含怛囉
此名寶部金剛寶加持語契。次結蓮華部三
摩耶印。其結印法。結金剛縛已。竪忍願度。稍
曲相拄。如蓮花葉。置於玉枕下而加持之。即
説呪曰
唵跋折囉 波頭摩
阿地瑟咤娑婆麼
*含 頡唎
是名蓮花部加持語契
次結羯磨部三摩耶印。其結印法。結金剛
縛印以忍願度。屈入掌中。以檀慧智定等度。
*竪如針。置於頂上而加持之。即説密語
唵 跋折囉 羯磨 阿地瑟咤 薩&MT00849;亡可
*反

是名羯磨部加持語印 復次説一切部次
第灌頂法。金剛部如上説。結金剛薩埵縛已。
置於頂前以自灌頂。而誦此密語
唵 跋折囉阿毘詵者 摩含
寶部結如上説寶三摩耶印。置於頂右以自
灌頂。而誦此密語
唵 跋折囉 阿羅怛那 阿毘 詵者 
摩含 怛囉
蓮花部結如上。説蓮花三摩耶印。置於頂後
以自灌頂。而誦此密語
唵 跋折囉 鉢頭摩 阿毘詵者 摩含頡

羯磨部結如上説羯磨三。摩耶契置於頂
以自灌頂。而誦此密語
唵 跋折囉 羯磨 阿毘詵者 摩含
既如上灌頂已。准前誦上四字密語。令入己
身。復次如上説四印。於自頭上。繋灌頂鬘。次
第應住於瑜伽。各依本部契。如上分
羽。存本契勢。於己頂上。繋灌頂鬘額上頂
後如前三繞他皆倣此
金剛部結薩埵金剛已。分爲二。應以金剛純
寶所成鬘。繋自頭上。而誦此密語
唵 跋折羅摩羅 阿毘詵者 摩含鑁*
寶部結寶金剛契已。分爲二。應以諸寶所成
鬘。繋自頭上誦此密語
唵 跋折囉 阿囉怛那。摩隷 阿毘詵者
摩含鑁*
蓮花部結法金剛契。分爲二。應以一切法所
成鬘。繋自頭上。而誦此密語
唵 跋折羅 達摩 摩隷阿毘詵者摩含鑁
羯磨部結羯磨金剛契已。分爲二。應以一切
羯磨所成鬘。繋自頭上。而誦此密語
唵 跋折囉 羯磨 磨隷阿毘詵者 摩含
鑁*
次如上所説。灌頂鬘中間。於頂上。應置一切
如來金剛界自在契。其契法。結金剛縛契已。
申忍願度。少屈相拄。以進力度。置忍願度初
分外傍已而説此密語
唵 薩婆怛他掲多 鼻三菩提 跋折囉
阿毘詵遮摩 含鑁*
次想自身。以爲一切如來寶冠莊飾已。如上
誦四字密語 壤吽 鑁護
誦此語令一切如來入於己身。次結金剛縛
契。如上以手合拍。令歡喜。誦此密語
唵 薩婆 怛他。掲多*鼻三菩提 跋折
羅都使野護
如是以一切如來身口意金剛差別契。修飾
自身已。復想一想隨形相如。莊嚴自身。而
誦一切如來大乘阿毘三摩耶百字密語。而
令堅固。即説百字密語
唵 跋折囉 薩埵三摩耶 麼奴波邏耶。
金剛薩埵三摩
耶願守護我
跋折囉薩埵哆吠奴烏
播底
瑟吒以爲金
剛薩埵
涅哩茶烏
銘婆嚩爲堅
牢我
素覩沙

銘婆嚩於我所
歡喜
阿努囉訖覩
婆銘
縛素補使楡
銘婆嚩 薩婆悉地 含銘
般囉野綽授與我
切悉地
薩婆羯磨素遮銘及諸
事業
質多
失唎耶令我
安隱
句嚧吽呵*呵*呵*呵護薄伽

薩婆怛他掲多一切
如來
跋折囉麼迷悶遮願金
剛莫
捨離
跋折哩婆嚩令我爲金剛
三摩耶薩埵
摩訶三摩耶薩埵

。如是堅牢已。一切如來身口意金剛
加持。以觀自身成等正覺。次復於一切如來
前。而獻自身。誦此密語 唵 夜他薩婆怛
他掲多怛他含如諸一切如來
我今亦復如是
復次以正定心。從上所説。觀察自我身心。一
切眞實大菩提心。是色類種種功徳莊嚴所
生。善巧方便之所建立。意樂救拔。盡遍世界
而爲嚴飾。永盡遠離一切分別。如上觀已。即
誦此密語
唵 怛他掲都含我是
如來
復次我今。已入普賢摩訶菩提薩埵行位。證
得無住涅槃。成就希有。自身勝解不可説示。
於一切如來。我今敬禮白言。世尊願加持我。
現證等覺。願爲堅牢。作此祈請。已則想一切
如來。入於己心薩埵金剛中而誦此密語
唵 薩婆怛他掲多阿毘三菩提涅哩*茶堅牢
跋折囉 底瑟咤一切如來正等菩
提金剛堅牢安
金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第

 *大唐南*印度三*藏金剛智譯 
復次如是思惟。我成等正覺。未久一切如來
賢心。一切如來虚空所生大摩尼寶而灌
頂之。得一切如來觀自在法智波羅蜜。一切
如來毘首羯磨性。不空無障礙教令。所
希求皆悉成就圓滿。我今應當於一切法界。
周流盡虚空界一切世界。遍雲海中。一切如
來平等性智諸神通。爲現證故。於一一世間
安立之處。爲一切衆生故。應發一切如來大
菩提心。成就普賢。種種奉事一切如來種族。
詣大菩提道場。應當示現降伏一切魔軍。證
一切如來平等性智。摩訶菩提。應轉法輪。降
伏一切外道。乃至盡遍救護一切衆生。應授
彼等種種安樂悦意。應當成就一切如來神
通種智最上悉地。及餘引喩一切衆生。示現
童子。戲住王宮。踰城出家。現修苦行。外道來
詣我所。復應思惟一切如來神變。復當示現。
我亦未得一向離於戲論。我當決定以一切
如來三摩地所生。能現一切清淨一切世間
戲論。爲一切世界清淨故。應以此法。觀察一
切如來部漫茶羅。所應作漫*茶羅。於中如
法式。坐修習加持自身。以爲結摩訶菩提薩
埵摩訶契謂金剛薩
埵契是也
具此契法加持已。而起。以
止羽爲金剛拳。觀羽執跋折羅示。威猛相。普
遍觀察處置。稱我跋折羅薩埵而按行之」
其作壇處。或別作淨室。或舊淨室。擇地等法。
不異蘇悉地説。及治地用瞿摩。塗淨准常。
次以搓緊合雜繩。具足端嚴。稱其肘量。智
者隨其力能。以繩絣其壇。壇形四方。四門。以
四吉祥莊飾。具以四道繩。繒綵幡蓋。懸以莊
嚴於諸角。分門闕出眺間。以金剛寶間錯。
而絣外壇場。若爲閻浮提自在王。或爲轉輪
王。應畫壇場。周圍過一由旬。大威徳阿闍
黎漸小亦應作乃至四肘量。智者觀察應堪
孚化者。隨意度量。結其壇場。亦無過失。爲
欲利益應所化者。金剛薩埵置立壇場。號爲
金剛界等。如經所説。設於掌中。隨意作彼等
一切壇場。能作利益。何況地上。其爲四肘壇
法。四邊椽各闊十二指。於其中。應布綵色。
畫賢劫等菩薩。謂名慈氏阿時多等。及守門
供養者。或闊十指半。一麥又加半。其諸門
量。取四肘中九分之一。入門稍闊。若畫壇師。
依如此法。畫者。令諸摩訶薩埵皆爲歡喜。其
門外。須據門闊狹。取半引外。據取一倍。各
各横屈。准上齊量。各各竪畫。兩邊相望。横畫
爲合。取其外圍一面三分之一。從心環遶爲
輪。又取其中三分之一。從心如上。環遶爲輪。
其壇中央門子輪。縱横下八線道。跋折羅
如殿柱。想以成八拄。莊嚴其大圓輪。亦跋折
羅像。皆五色作。或一百八。或三十七。鋒相
拄接。從入門至東北角。竪吉祥門拄。如是
外壇。智者以此法畫已。於彼似月輪。入其中
宮。布置金剛線道。以八柱而爲嚴飾。竪於金
剛柱上。各以五月輪。於内壇中央。各置佛像。
於佛四面及諸壇中心。各次第畫於四三摩
耶尊勝者。復以金剛勢。擘過入於四壇。金剛
勢者。以意&T016254;擧所畫及於金剛線。若入若出。
畫壇人。不得騎驀金剛線道。應誦密語擧之。
從下過。不失於三摩耶。即説此密語
唵 跋折鞞伽此二字
本無
羯囉
摩吽
阿閦等四佛。皆應布置。初從金剛方。畫阿閦
鞞壇。具以執金剛等四三摩耶尊勝者。想四
方佛面。向毘盧遮那座。先畫執金剛。在阿
閦前。次畫右。次左次後。諸部准此。次至寶
方。寶生壇。圓滿金剛藏等。次花方阿彌陀壇。
清淨金剛眼等。業方不空悉地壇。金剛毘首
等。於鑁部中。各依本方。置四波羅蜜。輪内四
隅。置四内供養。初從火天方。順旋而作。終
自在方。外壇四角線道之中。置外供養。作
法同前。又四角外。作半跋折囉。於四門間。畫
攝守門者。於外壇場中。應置摩訶薩埵具
足一切相能爲一切利益。具知法式。金剛阿
梨以無迷亂心。應畫諸尊首者。若無力能
可畫者。即以種種綵色。各各畫其部印。勝具
功徳者尊首。皆悉置之。以一切寶。末爲粉。或
以種種馱覩粉沙石緑空
青等是也
或復以殊妙五色
染米粉等者。應從内先下色。初下白色。次赤
色次黄*緑。皆在内院。其外院以黒爲之。於
五色中。各想字加之。白色中想著鑁字。赤色
中想置琰字。於黄色中。想阿藍字。於緑色中
想覽字。於黒色中想頷字。如是五字。各置於
色中已。於彼思惟五種如來智一謂法界
性智也
以大
悲意。爲一切世間煩惱泥沈。溺五欲樂。令彼
退轉故。以瑜伽思惟。於如來五種智。我當令
安立。結此印已。於五種色中。各各以印觸之。
其結法以二金剛拳。進力二度仰側。如針相
拄是也。即説密語
唵 跋折囉 質多羅二合三摩
誦此密語時。以明目視之。欲令其色顯現。焔
熾者。應誠實誓言加持。是諸衆生多愛染色。
諸佛復爲利益衆生故。隨彼染愛。以誠言願。
此色等皆發焔熾。此結壇法。以粉作之。最爲
第一。欲取久固。畫作亦得。次説畫印法。於鑁
輪壇中。畫蓮花臺。座上置窣堵波。此名金剛
界自在印。帝釋方。輪壇蓮花座上。畫横金剛
杵形。於横杵上。有竪跋折囉。此名金剛心印。
琰羅方輪壇花座上。置寶珠。此名己身灌頂
印。龍方輪壇中。畫横跋折囉。上畫蓮花。
花法器仗印。夜叉方輪壇花座上。畫羯磨
跋折形如十字
皆有鋒刃
此名一切金剛印。凡所畫印。
具有圓光。置於蓮花上。又於金剛部本位。畫
金剛薩埵印。畫二跋折囉。竪而相並。上下一
股互相鉤交。次又畫二跋折囉。其形如箭。次
畫稱善哉。作拳如彈指像。次畫掌中寶珠而
具光明焔。次畫金剛日輪印。如上光明焔。次
畫寶幢。其上畫火焔光。次横畫雙跋折囉中
間畫露齒像。次畫跋折囉。腰有蓮花及畫金
剛刀劍。具熾焔光。次畫金剛輪輻金剛。次畫
其舌。具赫奕光明。次畫羯磨金剛。周遍皆
有頭面。横畫跋折囉。其上有半跋折囉。
甲冑像。領袖有半杵形次畫横杵。上有二牙。
次畫横杵。上有二金剛拳。次畫薩埵金剛等
記驗印。應畫金剛喜戲等。復於其外。隨依
儀式。畫各自印記。又於其門間。畫諸守門
印記。如上所畫印像等。皆下有蓮花。上
有光焔。次畫彌勒等自印記。所應畫者。皆隨
意畫。又想千菩薩。各在諸方悉具嚴飾。以自
語言印而安立之。然後住於壇門前。善遍觀
察已。於其壇空處界外。應用殊妙塗香塗之。
於外壇之外。周圍各闊一肘。或以二肘。以衆
妙塗香。細密塗之。其次爲一切見驗故。應各
置自語言印。其壇師有大威徳者。欲令自弟
子。究竟安住於如來位者。應當決定。抄
金剛界摩訶薩埵等呪各置本位上。此等是
自語言印。皆從金剛界門生。隨其自羯
相應。具有大威力。次第而説此密語曰
第一跋折羅馱都 第二阿閦鞞 第三阿
*囉二合怛娜三婆頗 四嚧計攝伐囉
阿羅二合穰 五阿目伽悉地 六跋折囉薩
埵 七跋折囉阿囉二合穰 八跋折囉阿囉
二合伽 九跋折囉娑度 十跋折囉阿羅二合
怛那 十一跋折囉底穰而佉
 十二跋折囉計
覩 十三跋折囉賀娑 十四跋折囉達摩
十五跋折囉帝乞瑟那 十六跋折囉係覩
十七跋折囉婆沙 十八跋折囉羯磨 十九
跋折囉阿羅乞沙 二十跋折囉藥叉 二
十一跋折囉散地 二十二薩埵跋折
二十三阿囉怛那跋折㘑 二十四達磨跋折
㘑 二十五羯磨跋折㘑 二十六跋折囉
邏斯 二十七跋折囉摩囇 二十八跋折
囉擬提 二十九跋折囉涅哩底 三十跋
折囉杜鞞 三十一跋折羅補瑟篦 三十二
跋折囉嚧計 三十三跋折羅建提 三十
四跋折羅倶舍穰而佉
*反
 三十五跋折囉跛&T049271;
 三十六跋折囉薩普吒鑁 三十七跋
折囉尾&T049271;
於彌勒等一切菩薩。唯純抄一阿字。其色如
雪或如月暈陀花色。或於彼等位。但抄金
剛薩埵字。或抄彼等名字。十六大菩薩。第一
畫彌勒。其次不空見。次畫能捨一切惡趣。復
畫樂摧一切黒闇憂惱。次畫香象。復畫勇猛。
次畫虚空藏。次畫智幢。次無量光。次月光次
賢護。次光網次金剛藏。次無盡意次辯積。
次普賢次大光明。及畫所有不退轉者。諸
有趣有者。乃至諸輪轉有路。摩訶薩大威徳
者。其金剛阿闍梨。應思惟是等及餘置外壇
中。毘盧遮那等諸天。止住欲界者。意樂調伏
煩惱者。及舍利弗等。無量諸比丘來詣者。皆
思惟之。又想大自在天。共其妻眷屬侍從衆
等。又想虚空天。歡喜自在天。及商主天有四
妹者。摩訶迦羅難提繋攝嚩羅。都沒嚧羅陀
天。及想諸曜等差別名字。又種種密語神王
世間迦樓羅等。那羅陀天。梵天爲首。天帝王
天。及一切魔軍并其侍從。於其壇外。各想其
印。或畫其形。或但書名。次明儀式。金剛阿闍
*梨如上所説。隨位布置已。復依法住瑜伽。
號爲跋折囉吽迦羅。即説此吽三摩地法。復
想自身。微有竪牙。以瞋怒面而笑。又想以左
押大自在天。以右脚*押大自在妻乳房。
次結摩訶三摩耶契。而執花鬘。爲阿闍梨自
在者。哀愍利益諸衆生故。應入壇場。即誦本
密語。如法奉獻諸佛花鬘。或以身或以心。一
迴右旋其壇。却至本處。以金剛儀式。復取其
鬘。置自身頂上。誦本密語而髻之。復以住
瑜伽。速疾而右旋。住夜叉方門。勝伏三界世
間形相。以意而開四金剛門。即説結開門契。
結二金剛拳並之。以進力度。仰相*拄。檀慧
度互相鉤。以瞋怒意。竪進力度。撥開。此是最
上開門契。復爲利益諸衆生故。應用此密語
開門。密語曰
唵 跋折囉 糯嚧特伽二合耶 三摩耶
鉢羅二合吠舍耶吽
復以瑜伽住於諸門。從於夜叉方門。開已。次
如法。開琰羅方門。其次轉住。開於帝釋方門。
次如法開龍方門。諸開門倣此。當衝門而
開。其次用殊妙金瓶。或以銀瓶盛一切寶及
妙香藥。和水盛之。以妙枝條。挿於瓶中。於其
口上。以種種果子。及諸名花。以爲嚴飾。復以
塗香而塗之。以雜色繒綵。繋其瓶項。作種種
莊嚴已。應專一心以密語護之。於其本位各
置一瓶。如其不辦遍。於其四角及於入門。各
置一瓶。布列香花雜果。種種供養。以次如
上法。求請教令。加持自己等。既作已即結請
會契。而稱自名。啓請一切如來及菩薩衆
會。願垂降赴。三唱此伽他曰
    願來一切諸有中 唯一堅實祕密者
    用能折伏暴惡魔 現證無邊離自性
    我今鉤召依教請 願周雲海來集會
次結雲集契法。結薩埵金剛堅牢契已。屈進
力度。於忍願度傍。稍屈相離如鉤形。彼金剛
契分已。即交臂以手。左内右外抱胸。便以兩
手。數彈指出。聲召請一切如來。令使雲集。
即誦此密語
唵 跋折囉 三摩闍 而佉
反上
從穰字生大身菩薩。名金剛雲集。於虚空中。
思惟以左右手。執金剛杵及揵搥。撃之出聲
遍滿虚空。爾時纔出此方便。即從諸方一切
世界。微塵數諸如來及與諸菩薩衆會以金
剛彈指方便。發悟一切世界周流雲海。皆來
集會。於修行菩薩行持誦門師前而住。以金
剛鉤鉤招集。以金剛羂索。引入。以金剛鎖
鎖住。以金剛磬。令生歡喜。次如上所説。諸座
上各思惟。安隱*而坐。次誦如上所説一百字
密語。及以遏伽水而奉獻之。次修習金剛薩
埵大契。速疾誦最上一百八名一遍
我今敬禮一切如來普賢 金剛上首金剛薩
埵 執金剛 摩訶金剛薩埵
我今敬禮如來不空王 妙覺最上金剛王 
金剛鉤金剛請引
我今敬禮能調伏者 魔羅諸欲 金剛愛染
 摩訶安樂 金剛弓 金剛箭 摩訶金剛
我今敬禮金剛善哉 金剛歡喜 摩訶悦意
歡喜王 妙薩埵上首 金剛首 金剛喜躍
我今敬禮金剛寶 妙金剛 義金剛 金剛
虚空 摩訶摩尼 虚空藏 金剛富饒金剛
藏 我今敬禮金剛威徳 金剛日最勝光摩
訶光焔金剛輝 摩訶威徳 金剛光
我今敬禮金剛幢 善利衆生金剛光善歡喜
寶幢大金剛金剛寶仗
我今敬禮金剛笑 金剛微笑摩訶笑 摩訶
希有樂生歡喜金剛愛金剛歡喜
我今敬禮金剛法 善利薩埵 金剛蓮花善
清淨觀世自在金剛妙眼金剛眼
我今敬禮金剛利摩訶衍那摩訶器仗文殊
師利金剛藏金剛甚深金剛覺
我今敬禮金剛輪摩訶理趣金剛因大堅實妙
轉輪金剛起金剛道場
我今敬禮金剛語言 金剛念誦能授悉地無
言説金剛上悉地金剛言説
我今敬禮金剛毘首 金剛羯磨金剛妙教善
遍一切處金剛大寛廣金剛不空
我今敬禮金剛守護 摩訶無畏金剛甲冑大
堅固難可敵對上首精進金剛精進
我今敬禮金剛藥叉 摩訶方便金剛牙甚
可怖畏金剛上摧伏魔金剛暴惡
我今敬禮金剛密令 善現驗金剛嚩善能
解放金剛拳上勝三摩耶金剛拳
爾時以雲集故。一切如來皆歡喜。便得堅固。
又金剛薩埵自爲親友。能成一切事。次以大
羯磨勝上等契思惟於瓶中出現蓮花。具妙
色香。隨清淨位處以修瑜伽次第而令坐之。
結金剛縛契已。以定心分擘爲二。次後結諸
印並准此。以止羽金剛指。以觀羽手。應執之。
此名菩提最上契。能授與佛菩提。結此大印
已。應當想毘盧遮那尊首。坐於壇中央。結
加趺坐。有大威徳。色如白鵝。形如淨月。一
切相好皆悉圓滿。頭具寶冠。垂髮以繒綵輕
妙天衣。繞腰披絏而爲上服。一切明呪以爲
其體。能作無量神變。常以三昧金剛輪。遍
滿生死界。備大輪印已。而安置訖印記。如
是思惟。世尊即能成就一切羯磨。即説密語
唵 跋折囉 馱都鑁
次復想。諸善逝以白黄色蓮花。阿閦鞞寶生
觀自在及不空大牟尼。種種殊妙不空色。作
是思惟。獲無量果。應次第如法。安立本契。
阿閦鞞名觸地契。即説密語
唵 阿閦鞞吽
寶生名授所願契。密語
唵 阿囉二合怛那二合三婆嚩 怛囉二合
無量壽名勝上三摩地契。誦此密語
唵 嚧計 攝縛二合囉囉闍頡哩重呼
不空名施無畏契密語
唵 阿慕伽悉悌惡重呼
復次結金剛薩埵等契明儀式者。一一次第
想已而安立之。以威徳意氣。用二搖擧之。
謂結二金剛拳。止羽當心。觀羽如弄跋折羅
勢。誦此密語
唵 跋折羅 薩埵阿
用二。執竪鉤交肘已。誦此密語
唵 跋折羅 
用二。状如放箭。誦此密語
唵 跋折羅 阿羅伽護
又用二。金剛於心上。爲善哉契。彈指。誦此
密語
唵 跋折羅 娑度索
又用二。置額上爲灌頂。誦此密語
唵 跋折羅二合阿羅二合怛娜二合
復用二金剛。置於心上。如轉日輪誦。此密語
唵 跋折羅 底穰
又用二。竪右肘於左拳上爲幢。誦此密語
唵 跋折羅 計都 多藍二合
即彼二拳指契。置於口。向上雙散之。誦此密

唵 跋折羅 何娑呵
想止羽如拘勿頭。以觀羽擘開之。誦此密語
唵 跋折羅達摩頡唎二合
又用左。置於心上。如煩惱障。以右爲劍。想以
殺之。誦此密語
唵 跋折羅帝乞瑟那淡
又用二。伸臂當前。轉之如輪。誦此密語
唵 跋折羅 曳都摩二合
又用二。從口而起誦此密語
唵 跋折羅 婆沙 阿藍
用金剛舞。兩手相繞。觸兩乳兩頬。置於
頂上。誦此密語
唵 跋折羅 羯磨劍
又用以。胸前繞腰。如被甲像誦此密語
唵 跋折羅 阿囉乞沙*二合
又用二。展檀慧進力等度。置口兩傍如牙。誦
此密語
唵 跋折羅 藥吃沙二合
又用二拳。合相捺。誦此密語
唵 跋折羅 慕瑟 置鑁
又用二。小低頭。金剛意氣。以意申敬。誦此
密語
唵 跋折羅 邏細護
又用二以繋鬘儀式。而繋之頭上。誦此密語」
唵 跋折羅 麼隷 怛羅*二合
又用二置於心上。以口似變出。誦引下申
臂。誦此密語
唵 跋折羅擬研以
提擬
又用二以作*舞儀已。置於頂上。誦此密語
唵 跋折羅 涅哩帝*曳二合訖哩*二合
又用二。覆手開掌。向下按之。誦此密語
唵 跋折羅 杜鞞婀
又用二開掌。仰而向上擧之。誦此密語
唵 跋折羅 補瑟鞞 唵
又用二相向。急捺持之。爲燈。誦此密語
唵 跋折羅 嚧計禰
又用二置於心上。摩其胸前。向外抽散爲塗
香。印誦此密語
唵 跋折羅 健提俄
又用二相背。檀慧度相鉤。竪進度如針。曲
力度爲鉤。誦此密語
唵 跋折羅二合倶奢穰而佉
*反
又用二如上相背。相鉤交進力度。相拄爲羂
索。誦此密語
唵 跋折羅 皤捨吽重引
又用二進力度。相鉤爲連鎖。誦此密語
唵 跋折羅 窣普吒 鑁
又用二相背。檀慧度相鉤。進力度初分。相交
爲磬。誦此密語
唵 跋折羅 吠舍護
次作阿閦鞞四部契。又作四波羅蜜等契。次
第用之。又於壇外。用仰止羽拳契。應所置摩
訶薩埵諸薩埵等。觸地運想。而安置之。次説
成就一切契法。於自心中。想四面有。金剛杵。
然後依儀式。結諸羯磨契。次稱讃如上契之
功徳。由結大智拳契故。能入佛智由結阿閦
佛觸地契故。得心不動
由結寶生契故。能攝受利益
由結三摩地契。能持佛三摩地
由結離怖勝上契。能速施衆生無畏 復次由
結金剛拳契意氣故。易得爲金剛薩埵
由結金剛鉤故。能速鉤引一切如來
由結金剛愛欲契故。設是金剛妻。自身亦能
染著
結金剛歡喜契故。一切最勝皆稱歎善

由結大金剛寶契故。諸天人師爲其灌頂
由結金剛日契故。得同金剛日
由結金剛幢契故。能注雜寶雨
由結金剛微笑契。故速得與諸佛同笑
由結金剛花契故。能見金剛法
由結金剛藏劍契故。彼能斷一切苦
由結金剛輪契故。能轉一切如來所説法輪」
由結金剛語言契故。能得念誦成就
由結金剛羯磨契故。一切如來能隨順事業」
由結金剛甲契故。得爲金剛堅固性
由結金剛牙契故。設是金剛尚能摧碎
由結金剛拳契故。能得一切諸契。獲得悉地」
由結金剛喜戲可喜契故。常受諸歡喜
由結金剛鬘契故。得美妙容色
由結金剛歌詠契故。得清淨妙音
由結金剛舞契供養契故。得一切隨
由結金剛香契故。得悦意處
由結金剛花契故。得諸莊嚴
結金剛燈供養*契故。獲大威光
由結金剛塗香契故。獲得妙香
由結金剛鉤契故。能爲鉤召
由結金剛羂索契故。而能引入
由結金剛鉤鎖契故。能繋留止之
由結金剛磬契故。能生歡喜
復次説一切如來金剛三摩耶結契智。欲結
三摩耶等契時。先須想於己心中。一切如來
三摩地所生。大殊勝五股金剛杵己。身合二
羽。初分相交。觀羽*押止羽。此名金剛合掌。
極諸度本。互相握合。此名金剛縛契。凡諸三
摩耶契。皆從此無上金剛縛所生。我今當次
第。説諸三摩耶契法。作金剛縛契已。申忍願
度。窟其初分。相*拄爲刀。曲進力度於刀
傍。此是毘盧遮那金剛界自在契密語
唵 跋折羅 哆尾亡禮*反
二合
攝嚩二合頡哩跋
爾哩二合儞吽
次如本縛契已。合申忍願二度。竪爲莖。此名
阿閦鞞佛三摩耶契密語*曰
唵 跋折羅 跋折哩禰吽
如本願縛契已。屈忍願度。初分相*拄。智定
度面。相*拄爲寶。此名寶生佛三摩耶契密語
曰 唵 阿羅二合怛那二合跋折哩禰二合
如本縛契已。曲忍願度。相拄爲花。此名阿彌
陀佛三摩耶契密語曰
唵 跋折羅 達謎禰吽
如本縛契已。屈忍願度。入掌。申檀慧智定度
如針。此名不空成就佛三摩耶契密語曰
唵 跋折羅 羯磨跋折哩禰二合
次説金剛薩埵等契。結金剛縛契已。想二掌
爲月輪。合申忍願二度。竪檀慧智定度而不。
合爲五股金剛形。是名薩埵金剛契密語曰
唵 三摩耶薩埵
如本縛契已。曲進力度爲鉤。頭指去二三分
許。此名不空王摩訶薩埵三摩耶契密語曰
唵 阿娜耶 薩
如本縛契已。曲進力度中分。横相交。是名
摩羅摩訶菩提薩埵三摩耶契密語曰
唵 阿胡蘇
如本縛契已。以智定度。捻進力度。各彈指爲
善哉。是名金剛踊躍薩埵三摩耶契密語曰」
唵 娑度 娑度
如本縛。竪智定度。偃屈進力度。面相*拄。此
名金剛藏菩薩三摩耶契密語曰
唵 蘇摩訶。怛嚩
如本縛。展檀戒忍慧方便願等。開掌。此名金
剛光菩薩三摩耶契密語曰
唵 嚧布嗚二合
如本縛。以檀戒慧方便等度。竪合。此名金剛
表刹亦名金
菩薩三摩耶契密語曰
唵 遏唎他 鉢臘底
即以上契。置兩頬笑處。翻手解擧散之。此名
金剛可愛菩薩三摩耶契密語曰
唵 呵呵呵呵 吽呵*
如本縛。竪智定度。屈力進度。頭相拄。此名
金剛眼菩薩三摩耶契密語曰
唵 薩婆迦
如本縛。申忍願度。屈其初分。相拄如刀相。此
名金剛劍菩薩三摩耶契密語曰
唵 努佉掣娜
如本縛。戒方便度合竪檀慧度相交。此名金
剛輪菩薩三摩耶契密語曰
唵 &MT01390;馱蒲地
如本縛。開展智定度。從口向外申拓。此名
金剛語言菩薩三摩耶契密語曰
唵 鉢囉 底攝勃馱
如本縛。以智定度。*押檀慧度。爲羯磨跋折
羅。此名毘首羯磨菩薩三摩耶契密語曰
唵 蘇*婆施哆嚩
如本縛。竪進力度置於心上。此名勇猛菩薩
三摩耶契密語曰
唵 禰寧一
耶 哆
如本縛。曲進力度。開檀慧度爲牙。此名金剛
夜叉三摩耶契密語曰
唵 捨咄嚕婆乞沙
如本縛。以智定度。捻檀慧度本間。屈進力
度於智定度背上。此名金剛拳菩薩三摩耶
契密語曰
唵 薩婆悉地
如本縛。置當心已。竪智定度。此名金剛愛

密供養天三摩耶契密語曰
唵 摩訶囉底丁里
*反
如本縛。長申二臂爲鬘。此名金剛鬘天三摩
耶契密語曰
唵 嚕 跛戍鞞
作金剛合掌契。從口引出。向下申臂。此名金
剛歌詠天三摩耶契密語曰
唵 舜*二合怛囉*二合
*上
掃溪
即開前契。相繞如舞勢已。合掌置於頂上。此
名金剛舞供養天三摩耶契密語曰
唵 薩婆布逝
如本縛。覆二羽掌。下按之。此名燒香供養天
三摩耶契密語曰
唵 鉢囉曷邏儞寧*
如本縛。仰二羽掌。上擧之。此名花供養天三
摩耶契密語曰
唵 發邏伽*
如本縛契。竪智定度。此名燈供養天三摩耶
契密語曰
唵 蘇帝穰
魚乙
*反
如本縛。開掌摩其胸前已。各分向外。此名塗
香供養天三摩耶契密語曰
唵 蘇伽馱 霓魚夷
如本縛。曲進力度作鉤。此名金剛鉤菩薩三
摩耶契密語曰
唵 阿*耶形以
*反
而佉
*反
如本縛。横定度已。以智度*押之。頭入掌内。
此名金剛羂索菩薩三摩耶契密語曰
唵 阿係形以
*反
𤙖
如本縛。以檀定度及慧智度。相鉤穿之。此
名金剛連鎖菩薩三摩耶契密語曰
唵 係窣普吒彭蒲醎
*反
如本縛。以智定度。並入掌内。此名金剛召入
菩薩三摩耶契密語曰
唵 健吒婀
次説如上諸三摩耶契功徳
由佛隨念契故。能速證菩提
由薩埵金剛契故。能爲一切契尊
由寶金剛契故。得一切寶主
由法金剛契故。得佛法藏
由羯磨金剛契故。能作一切事業
由薩埵契故。得成金剛薩埵身
由金剛鉤契故。能召諸執金剛
由金剛愛染契故。能樂一切佛法
由金剛善哉契故。能令諸佛歡喜
寶契故。得佛灌頂位
由金剛威光契故。得金剛威光
由金剛幢契故。能施滿一切願者
由金剛笑契故。能共一切佛笑
由金剛法契故。能持金剛法
由金剛利劍契故。得佛最上慧
由金剛輪契故。能轉妙法輪
由金剛語言契故。得佛語言悉地
由金剛羯磨契故。速得最上成就
由金剛鎧契故。得爲金剛身
由金剛夜叉契故。得同金剛夜叉
由金剛拳契故。得成就一切契
由金剛嬉戲妓契故。獲得大喜樂
由金剛鬘契故。得受佛灌頂
由金剛歌詠契故。得佛讃詠法
由金剛舞契故。得佛攝護賜以供養 由金
剛燒香契故。能榮潔一切界也
由金剛花契故。得令世間隨順
由金剛光明契故。得佛五眼
由金剛塗香契故。能除一切苦厄
由金剛都印主契故。能攝召一切
由金剛羂索契故。能引入一切
由金剛鎖契故。能制縛一切
由金剛召入契故。能成就攝入一切
次以十六大供養契。應供養一切如來。結金
剛縛已。隨次第。依本處作之。以金剛縛。從心
契之。次左脇右脇背後。次額口兩耳頂後右
肩及腰。既周匝已。還置心上。今次第説十六
大供養契密語。其心上密語曰
唵 薩婆怛他掲多一切
如來
薩婆答莽
年一
耶怛那奉獻
布穰而佉*反
供養
薩頗羅拏
羯磨
 跋穰而佉
*反
哩婀
論曰於一切如來。我盡以身奉獻。普皆供養。
作諸事業。置左脇契密語曰
唵 薩婆怛他掲多 薩婆答莽 禰*耶怛那
布穰窣發*羅拏 羯磨釳魚乙
哩穰
*反*上
論曰於一切如來。我盡以身奉獻。普皆供養
勝上羯*磨右脇契密語曰
唵 薩婆怛他掲多 薩婆答莽 禰*耶怛
那 阿努羅伽*愛業
布穰窣發囉拏羯
*磨婆寧𤙖護
論曰於一切如來。盡以身奉獻。普皆供養羯
磨弓箭。腰後契密語曰
唵 薩婆怛他掲多 薩婆答莽 禰*耶怛
那 娑度迦囉善哉
布穰窣發羅拏羯磨覩所
置*上歡
喜也
論曰於一切如來。*盡以身奉獻。以善哉聲。
普皆供養歡喜事業 額上契密語曰
唵 娜麼與南
無同
薩婆怛他掲多迦*耶毘曬罽
 曷羅怛寧 瓢 跋折囉末禰 唵
論曰一切如來身所灌頂諸寶。我今敬禮金
剛摩尼。於心上旋轉。如日輪相。密語曰
唵 娜麼薩婆怛他掲多素唎曳瓢毘也
跋折
囉帝爾寧威光
入嚩囉熾焔
形伊
*反
論曰一切如來金剛日等。我今敬禮熾焔威
光。置契頂上。長舒二臂。密語曰
唵 娜麼薩婆怛他掲多阿*&T049271;式佉
播哩
布羅拏震哆莫儞突嚩穰而佉
*反
釳哩瓢跋折
羅突嚩穰而佉
*反
&MT05542;怛嚂
論曰我今敬禮一切如來。如意寶珠。所求滿
足。金剛勝上幢。於口上笑處。解散金剛縛時。
密語曰如解
契法
唵 納莫薩婆怛他掲多 摩訶奔唎*二合
丁里
*反
鉢羅慕地夜二合
&MT05542;瓢跋折羅荷斯訶
論曰敬禮一切如來作歡喜者金剛笑。口上
密語曰
唵 薩婆怛他掲多跋折羅達磨陀金剛法
性也
摩地毘薩兜
摩訶達磨係唎
論曰以一切如來金剛法性三摩地。讃歎摩
訶法音。左耳上密語曰
唵 薩婆怛他掲多鉢羅而佉*反
智慧也
波羅蜜
多阿鞞禰泥一
*反
呵唎窣覩努冥
摩訶具沙努
我伊
*反
論曰以一切如來般若波羅蜜多所出語言。
隨大音聲讃歎。右耳上密語曰
唵 薩婆怛他掲多者羯羅叉羅鉢&MT05542;伐多
儞薩婆蘇*怛囉按左杵多娜曳薩兜
茗薩婆漫茶唎一切
道場
𤙖
論曰以一切如來文字轉輪爲首。諸契經理
趣。讃歎一切道場。頂後密語曰
唵 薩婆怛他掲多 散陀婆沙密語勃陀僧
 祇底毘歌頌
 伽延窣覩努茗 跋折囉 
唎遮語言
論曰以一切如來。密語我今歌詠。讃歎金剛
語言。頂上密語曰
唵 薩婆怛他掲多。杜香也暝伽雲也
慕達羅海也窣發羅拏普皆布穰而佉*反
供養
羯冥
伽羅 伽羅
論曰以一切如來香雲海。普皆供養事業。右
肩密語曰
唵 薩婆怛他掲多 補澁波花也鉢羅婆羅
窣發羅拏布穰羯冥枳&MT05542;&MT05542;
論曰以一切如來種種妙花雲。普皆供養。作
事業故。右膝密語曰
唵 薩婆怛他掲多嚕迦。入嚩攞 窣*發囉
拏布穰羯磨婆羅婆羅
論曰以一切如來光明熾焔。普皆供養。作羯
磨故。如上作已復置心上密語曰
唵 薩婆怛他掲多 健馱塗香
三慕達羅窣
*發囉拏 布穰羯冥句嚧句嚧
論曰以一切如來塗香雲海。普皆供養。作事
業故
如是十六大供養契。所應作已。即結如上
大印觀察十方而作是言。我今勸請一切
諸佛。未轉法輪者願轉法輪。欲入涅槃者願
常住。在世不般涅槃復作是念。我今奉獻此
贍部洲及十方世界中。人天意生。乃至水陸
所有諸花。皆持奉獻十方一切摩訶菩提薩
埵。及一切部中所住眷屬。一切契明諸天等。
我爲供養一切如來。作事業故。誦密語曰
唵 薩婆但他掲多 補瑟波布穰*暝伽
三慕達羅 窣*發羅拏三末曳平聲此呼供
初名
𤙖

論曰以一切如來花雲海。普皆供養
又結燒香契。作是思惟。以人天所有本體香。
和合香。變易香所謂以蔔等諸花
薫或浸變成此香
如是等差
別諸香。爲供養一切如來羯磨故。我今奉獻。
密語曰
唵 薩婆怛他掲多 杜燒香
 布穰*暝
伽。三慕達羅窣*發羅拏三末曳*𤙖
論曰以一切如來燒香雲海。普皆供養
又結塗香契已。應作是念。以人天所有本體
香。和合香。變易等差別諸香。爲供養一切
如來羯磨故。我今奉獻密語曰
唵 薩婆怛他掲多 健陀布穰暝伽三慕達
囉窣*發囉拏。三末曳*𤙖
論曰以一切如來塗香雲海。普皆供養
又結燈契已。作是思惟。以人天所有本體。
自生差別光明謂寶
珠等
悦樂意者。爲供養一切
如來。作事業故。我今奉獻密語曰
唵 薩婆怛他掲多 儞*婆布穰暝伽三
慕達羅 窣*發羅拏 三末曳𤙖
論曰以一切如來燈雲海。普皆供養
結金剛寶契已。應作是念。於此世界及餘世
界中。所有寶山諸寶種類。及地中海中者。彼
皆爲供養一切如來羯磨故。我今奉獻。密語

唵 薩婆怛他掲多部蕩庭悉
遏囉哆那
稜*那 布穰暝伽 三慕達囉窣發囉
拏三末曳𤙖
論曰以一切如來覺分寶莊嚴具雲海。普皆
供養
結嬉戲契已。作是思惟。以人天所有。種種戲
弄玩笑妓樂之具。皆爲供養一切如來事業
故。我今奉獻。密語曰
唵 薩婆怛他掲多 訶寫息也
*反*上
邏寫同上
戲笑
訖哩陀 曷囉底掃佉企伽
*反
阿努怛羅 布穰
暝伽三慕達囉 窣*發囉拏三末曳𤙖
論曰以一切如來所戲笑遊翫最上喜樂雲
海。周遍供養
金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第

 *大唐南*印度三*藏金剛智譯 
結薩埵金剛契已。作是思惟。如諸劫樹西方
國王
長者以種種花香瓔珞裝
掛樹上布施一切此名劫樹
能與種種衣服嚴身資
具。彼等皆爲供養一切如來作事業故。我今
奉獻。密語曰
唵 薩婆怛他掲多 阿努怛囉無上婆曰嚕

跛摩三摩地婆鉢那跛那部折那網無可
那布穰暝伽三慕達羅窣發囉拏三末曳吽
論曰以一切如來無上金剛喩三摩地修習。
上妙飮食衣服雲海。普皆供養
結羯磨金剛契已。作是思惟。虚空藏中一切
如來。爲承事故。即想一一佛前。皆有己身。親
近侍奉。誦密語曰
唵 薩婆怛他掲多迦耶禰泥底
耶怛那
布穰暝伽 三慕達囉窣發囉拏三末曳𤙖
論曰以自身。奉獻一切如來雲海。普皆供養
結達摩金剛契已。作是思惟。我今此身。與一
切菩薩身等同無異。復應觀察。諸法實性平
等無異。作是觀已。誦密語
唵 薩婆怛他掲多質多禰耶怛那布穰暝伽
 三慕達囉窣發囉拏 三末曳𤙖
論曰以一切如來心奉獻雲海。普皆供養
結寶幢契已。復應觀察。盡生死中一切衆生。
苦惱所纒。深生哀愍。我今爲救護故。發阿耨
多羅三藐三菩提心。是故若未度者。我當令
度。未安慰者。當令安慰。未涅槃者。令得涅
槃。及雨種種寶。隨彼所求皆令滿足。作是思
惟已。誦此密語
唵 薩婆怛他掲多摩訶跋折嚕嗢婆摩
那波羅蜜多布穰暝伽 三慕達囉窣*發囉
拏 三末曳𤙖
論曰以一切如來大金剛所生檀波羅蜜雲
海。普皆供養。結香身契已。作是思惟。願一切
衆生身口意業一切不善。願皆遠離。一切善
法。願皆成就。作是念已。誦此密語
唵 薩婆怛他掲多 阿耨多囉摩訶部馱
田夜
*反
賀囉舍囉波羅蜜多 布穰暝伽
三慕達囉 窣*發囉拏
三末曳𤙖
論曰以一切如來無上菩提所生善戒波羅蜜
多雲海。普皆供養。結觸地契已。復作是念。願
一切衆生成就慈心無相惱害。離諸怖畏。彼
此相視心生歡喜。以諸相好莊嚴其身。成就
一切甚深法藏。作是思惟已。誦此密語
唵 薩婆怛他掲多阿耨多羅摩訶達磨網
*反報陀 乞叉地波羅蜜多 布穰暝伽三
慕達囉 窣*發囉拏 三末曳𤙖
論曰以一切如來無上法大覺悟忍辱波羅
蜜多雲海。普皆供養。結金剛鬪勝精進契已。
作是思惟。願一切衆生修菩薩行。被精進堅
固甲冑。作是念已。誦此密語
唵 薩婆怛他掲多僧*娑囉訶鉢哩哆
當迦
反去
伽摩訶毘離耶波羅蜜多布穰暝伽三
慕達囉窣*發囉拏三末曳𤙖
論曰以一切如來不捨生死大精進波羅蜜多
雲海。普皆供養。結三摩地勝上契。作是思
惟。願一切衆生盡能調伏煩惱隨煩惱怨讎。
獲得一切深禪定相。作是念已。誦此密語
唵 薩婆怛他掲多阿耨多囉摩訶掃溪企伽
*反
毘賀囉馱田夜
*反
婆囉蜜多 布穰暝伽三
慕達囉窣*發囉拏三末曳𤙖
論曰以一切如來無上大安樂住禪定波羅
蜜多雲海。普皆供養。結一切如來能授與一
切衆生願者寶生契已。作是思惟。願一切衆
生成就五種明處智。一切世間出世間智慧。
普皆成就。得眞實見。獲得盡除煩惱所知障
智。以辯才無畏等一切佛法。嚴飾其心。作是
念已。誦此密語
唵 薩婆怛他掲多 阿耨多羅。戞更鎋
*反

*反煩惱
寧*耶所知
嚩囉拏婆薩那習氣
奈*耶那能調
伏也
摩訶鉢㗚
大慧
波羅蜜多布
穰暝伽 三慕達囉 窣*發囉拏 三末曳
𤙖
論曰以一切如來無上調伏淨煩惱習氣大慧
波羅蜜多雲海。普皆供養。結勝上三摩地契
已。應當思惟。諸法眞實性相。皆空無相無作。
一切諸法悉皆如是。作是觀已。誦此密語
唵 薩婆怛他掲多 悟呬*耶摩訶鉢哩
鉢底
布穰暝伽 三慕達囉 窣*發囉
拏三末曳𤙖
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev] 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]