大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

金剛頂瑜伽中略出念誦經 (No. 0866_ 金剛智譯 ) in Vol. 18

[First] [Prev] 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

梵執金剛。由自性清淨一切法平等性智善
決了故。金剛薩埵三摩地極堅牢故。以爲法
光明。由彼法光明。出現一切世界周遍照曜。
便成法界。時彼一切法界遍滿虚空界。同一
密合。入於毘盧遮那佛心中。周遍虚空界量。
成大蓮花身住於世尊手中。爾時世尊從彼
金剛蓮華身中。出現一切世界微塵等如來
身。既出現已一切如來三摩地智神通等。一
切如來神通遊戲。於一切世界作已。觀自在
故。及金剛薩埵三摩地堅牢故。同一密合。
以爲觀自在摩訶菩提薩埵身。成就已。住於
毘盧遮那佛心中。而高聲唱是言奇哉曰
    我是第一義 本來自清淨
    筏喩於諸法 能得勝清淨
時彼觀自在摩訶菩提薩埵身。從佛心下已。
依於一切如來前月輪中而住復請教示
爾時世尊。入一切如來三摩地智三摩耶。所
生金剛三摩地已。能清淨三摩耶。盡遍衆生
界自身清淨。爲一切安樂悦意受用故。乃至
獲得一切如來法智神通果故。即將彼金剛
大蓮華。如上授與觀自在菩薩摩訶薩。爲轉
正法輪故。爲一切如來法身。灌頂已而於雙
手授之。爾時一切如來。復以金剛眼名號而
爲灌頂。于時金剛眼菩薩摩訶薩。彼蓮花葉
以開敷故。貪愛自性離清淨無染汚。作是觀
察已而高聲唱如是言曰
    此是諸佛慧 能覺了貪愛
    我及所授者 於法而住法
此是蓮華部金剛眼大菩薩三摩耶一切如
來觀察智第一
金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第

 大唐南印度三藏金剛智譯 
爾時世尊。復入文殊師利摩訶菩提薩埵
三摩耶。所生法加持金剛三摩地已。從自心
出此一切如來大智慧三摩耶。名一切如來
心。即説密語
 跋折囉底 瑟那三合
纔出此語時。於一切如來心。即彼薄伽梵執
金剛。以爲智劍而出已。同一密合。入於毘盧
遮那佛心中。便爲劍鞘。既成就已。住於毘
盧遮那佛手中。于時從彼如來劍鞘身中。
出現一切世界等如來身。一切如來智慧
等。及一切如來神變遊戲已。由極妙吉祥故。
及金剛薩埵三摩地極堅牢故。同一密合。以
爲文殊師利摩訶菩提薩埵身。既成就已。
於世尊毘盧遮那佛心。而高聲作是言奇哉

    我是諸佛語 號爲文殊聲
    若以無形色 音聲可得知
爾時文殊師利摩訶菩提薩埵。從世尊心下
已。依一切如來右邊月輪中住復請教示
爾時毘盧遮那佛。入一切如來智慧三摩耶
金剛三摩地已現一切如來斷除煩惱三摩
耶。爲盡遍衆生界。斷除一切苦故。及一切
安樂悦意受用故。乃至成就一切如來隨順
音聲。圓滿慧最上悉地故。彼金剛覺。於文
殊師利摩訶菩提薩埵。如上於雙手授之。于
時一切如來。以金剛覺而爲名號。復以金剛
名授其灌頂。爾時金剛覺菩薩摩訶薩。以其
金剛劍。揮斫已。而高聲唱是言曰
    此是諸如來 般若波羅蜜
    能破諸怨敵 滅罪中爲最
此是金剛覺摩訶菩提薩埵三摩地一切如來
智慧第二
爾時世尊。復入纔發心。能轉一切如來法輪
摩訶菩提薩埵三摩耶。所生法加持金剛三
摩地已。即從自心。出此一切如來法輪三摩
耶。名一切如來心。即説密語
 跋折囉 曳都
纔出此語時。從一切如來心。即彼薄伽梵執
金剛。以爲金剛界大壇場出已。同一密合。入
於毘盧遮那佛心中。以爲金剛輪身。即於如
來手中住。于時從彼金剛輪身。出現一切世
界微塵等如來身。出已由纔發心能轉法輪
故。及金剛薩埵三摩地極堅牢故。以爲纔發
心轉法輪身。成就已住於毘盧遮那佛心。而
高聲唱是言奇哉曰
    於執金剛中 金剛輪爲上
    彼以纔發心 而能轉法輪
爾時纔發心轉法輪。摩訶菩提薩埵身。從佛
心下已依於一切如來左月輪中而住復請
教示
爾時世尊。復入一切如來金剛眼輪三摩地
已。一切如來大壇場三摩耶。爲盡遍衆生界。
入不退轉輪。一切安樂悦意受用故。乃至成
就一切如來轉正法輪最上悉地故。即彼金
剛輪。而爲彼纔發心轉法輪摩訶菩提薩埵。
如上於雙手而授之。爾時一切如來以金剛
道場名而爲之號。爾時金剛道場菩薩。以其
金剛輪。爲一切如來不退轉故安立已。復高
聲唱是言曰
    此是諸如來 能淨治一切
    是名不退轉 菩提之道場
此是金剛道場摩訶菩提薩埵纔發心能轉一
切如來法輪智第三
爾時世尊復入無言摩訶菩提薩埵三摩耶。
所生法加持金剛三摩地已。即從自心出一
切如來念誦三摩耶。名一切如來心即説密

 跋折囉 婆沙
纔出此語時。從一切如來心。彼即以爲一切
如來法文字出已。同一密合。入於世尊毘盧
遮那佛心。便爲金剛念誦身而住於世尊掌
中。爾時即從金剛念誦身。出現一切世界微
塵等如來身。既出已而作一切如來法界性
等一切神變遊戲已。而自語言極堅牢故。同
一密合。以爲語言金剛菩提薩埵身已。住於
毘盧遮那佛心。而高聲作是言奇哉曰
    自然之祕密 我爲密語言
    若説於正法 遠離語戲
爾時無言摩訶菩提薩埵身。從佛心而下。依
於諸如來背後月輪中而住復請教示。于時
世尊。復入一切如來祕密語言三摩耶三摩
地。爲一切如來語言智三摩耶。盡遍衆生界。
語言悉地成就故。一切安樂悦意受用故。乃
至獲得一切如來語言祕密性勝上悉地故。
即彼金剛念誦。爲彼無言摩訶菩提薩埵。如
上授與雙手。爾時一切如來以金剛語言名
而爲之號。于時金剛語言菩提摩訶薩埵。以
金剛念誦而與一切如來談論已。而高聲
唱是言曰
    此是諸如來 金剛之念誦
    於諸如來祕 能爲速成就
此是蓮花部金剛語言摩訶菩提薩埵三摩地
一切如來離語言戲論智第四
已上四菩薩是蓮花部一切如來大智三摩耶
薩埵
爾時世尊。復入一切如來毘首羯磨摩訶菩
提薩埵三摩耶。所生羯磨加持金剛三摩地
已。即從自身心。出現一切如來羯磨三摩耶。
名一切如來心即説密語
 跋折羅 羯磨
纔出此語時。從一切如來心。即彼薄伽梵執
金剛。以爲一切羯磨平等性智善曉了故。金
剛薩埵三摩地極堅牢故。即彼薄伽梵執金
剛一切如來羯磨光明而出現已。由彼一切如
來羯磨光明照曜故。諸世界得成一切羯磨
界。同一密合。便入毘盧遮那佛心。遍滿盡虚
空界量。由一切如來金剛羯磨界故。以爲羯
磨金剛身。而住於世尊掌中。爾時從彼羯磨
金剛身。出現一切世界微塵等如來身。既現
已。於一切世界一切如來羯磨等。一切如來
神變遊戲作已。一切如來無邊羯磨故。復以
金剛薩埵三摩地極堅牢故。以爲一切如來
毘首羯磨摩訶菩提薩埵身。即住於世尊毘
盧遮那佛心。而高聲唱是言奇哉曰
    諸佛羯磨不唐捐 羯磨金剛而能轉
    唯我住茲能廣爲 以無功用作佛事
于時大毘首羯磨摩訶菩提薩埵身。從佛心
下已。依於如來前月輪中住復請教示。爾時
世尊入一切如來不空金剛三摩地已。爲一
切如來轉供養等無量不空一切羯磨儀式廣
大三摩耶。爲盡遍衆生界。一切羯磨悉地。及
一切安樂悦意受用故。乃至獲得一切如來
金剛羯磨性智神通最上悉地故。是彼羯磨
金剛。爲一切如來金剛羯磨摩訶菩提薩埵。
爲一切如來羯磨轉輪故。復以一切如來金
剛羯磨故。爲其灌頂而於雙手授之。爾時一
切如來以爲金剛毘首名而爲之號。復以金
剛名而灌其頂。于時金剛毘首菩薩摩訶薩。
即以彼羯磨金剛置於心上。爲令作用一切
如來羯磨事已。而高聲唱是言曰
    此是諸如來 最上毘首磨
    我及所授者 羯磨能羯磨
羯磨部中金剛毘首羯磨大菩薩三摩地一切
如來所作事業智第一
爾時世尊。復入難勝鬪戰勇健精進摩訶菩
提薩埵三摩耶。所生羯磨加持金剛三摩地
已。入一切如來擁護三摩耶。名一切如來心。
從自身心而出。即説密語曰
 拔折羅 阿囉二合乞沙二合
纔説此語時。於一切如來心。即彼薄伽梵執
金剛。以爲堅牢甲冑。而出已。同一密合便入
世尊毘盧遮那佛心中。復爲大金剛甲冑身。
而住於如來手中。爾時從金剛甲冑身中。出
現一切世界微塵等如來身。出已。一切如來
擁護儀式廣大羯磨等。一切如來神變遊戲
作已。由難勝鬪戰精進故。及以金剛三摩地
極堅牢故。同一密合。以爲難勝精進摩訶菩
提薩埵身。成就已。住於毘盧遮那世尊心中。
而高聲唱是言奇哉曰
    精進所成甲堅牢 堅牢於餘堅牢者
    以堅牢故非色身 能爲最上金剛身
爾時彼難勝精進摩訶菩提薩埵身。從佛心
中下已。依於諸如來右邊月輪中而住復請
教示。爾時如來。入一切如來堅固金剛三摩
地已。入一切如來精進波羅密三摩耶。爲盡
遍衆生界救護。一切安樂悦意受用故。乃至
獲得一切如來金剛身。最上悉地果故。彼金
剛甲冑。爲彼難勝精進摩訶菩提薩埵。如上
於雙手而授之。爾時一切如來。以金剛友名
而爲之號。復以金剛名號授其灌頂。爾時金
剛友菩薩摩訶薩。以其金剛甲冑。而被一切
如來已。而高聲唱是言曰
    此是諸如來 最上慈甲冑
    堅固精進護 名爲大親友
剛友大菩薩三摩地一切如來慈護甲冑
智第二
爾時世尊。復入摧一切魔摩訶菩提薩埵三
摩耶。所生金剛三摩地已。入一切如來方
便三摩耶。名一切如來心。從自身心而出。即
説密語曰
 跋折羅 藥叉
纔出此語時。從一切如來心。即彼薄伽梵。
以爲大牙器。而出已。同一密合。入世尊毘
盧遮那佛心。便成金剛牙身已。而住於如來
掌中。于時從彼金剛牙身中。出現一切世界
微塵等如來身已。一切如來調伏暴惡。一切
如來神變戲。由極摧一切魔故。及金剛
薩埵三摩地極堅牢故。以爲摧滅一切魔菩
薩身已。便住於毘盧遮那佛心。而高聲唱是
言奇哉曰
    我是諸佛大方便 有大威徳應調伏
    若爲寂靜利衆生 摧滅魔故作暴惡
時彼摧滅魔大菩提薩埵身。從佛心下。依於
諸如來左月輪中而住已。復請教示。爾時世
尊。入一切如來暴惡金剛三摩地已。一切如
意調伏。麁惡三摩耶。爲盡遍衆生界無怖
畏。一切安樂悦意受用故。乃至獲得一切如
來大方便智。神通最上悉地果故。以彼金剛
牙器仗。爲摧滅一切魔摩訶菩提薩埵。如
雙手而授之。于時一切如來。以金剛暴惡名
而爲之號。是時金剛暴惡摩訶菩提薩埵。將
彼金剛牙器仗。置於已口中。恐怖一切如來
已。而高聲唱是言曰
    此是諸佛現 最上降伏者
    金剛牙器仗 哀愍方便設
此是金剛暴惡大菩薩三摩地一切如來大方
便智第三
爾時世尊。復入一切如來拳摩訶菩提薩埵
三摩耶。所生羯磨加持金剛三摩地。入一切
如來身口意金剛縛三摩耶。名一切如來心。
從自心出已。即説密語曰
 跋折羅 散地重音
纔出此語時。從一切如來心。即彼執金剛。
以爲一切如來印縛。出已同一密合入於毘
盧遮那佛心。而爲金剛縛身已。而住於世尊
掌中。于時從彼金剛縛身中。出現一切世界
微塵等如來身。出已。爲於一切世界。一切如
來印縛智等。作一切神變已。由一切拳牢
縛故。及金剛薩埵三摩地極堅牢故。同一密
合。以爲一切如來拳摩訶菩提薩埵身。成已。
住於世尊毘盧遮那佛心。而高聲唱是言奇
哉曰
    我是三摩耶 堅牢縛身者
    諸願求成就 雖解脱示縛
于時彼一切如來拳摩訶菩提薩埵身。從佛
心下已。依諸如來背後月輪中住。復請教示」
爾時世尊。入一切如來三摩地已。一切如來
印縛三摩耶。盡遍衆生界。一切如來大神力
現驗作事故。一切悉地諸安樂悦意受用故。
乃至一切如來一切智智印。爲生最上悉地
果故。彼金剛縛。爲一切如來金剛拳摩訶菩
提薩埵。如上雙手授之。于時一切如來。以金
剛拳名而爲之號。復以金剛名授其灌頂。爾
時金剛拳菩薩摩訶薩。以其金剛縛。而縛
一切如來已。高聲唱是言曰
    此是諸如來 堅牢金剛縛
    若爲一切印 速疾成就故
    三摩耶極難 羯磨能超度
金剛拳大菩薩三摩地縛一切如來身口意
智第四
於羯磨部中。四菩薩三摩地。都名一切如來
羯磨智。爾時阿閦如來。爲毘盧遮那世尊。入
一切如來智印故。金剛波羅蜜三摩耶。金剛
加持金剛三摩地。已即從自心。出現一切如
來金剛三摩耶。名一切如來印。即説密語曰」
 薩埵 跋折
纔出此語時。於一切如來心。出現金剛光明。
於彼金剛光明諸門。即彼執金剛。一切世界
微塵等。以爲如來身印。一切智同一密合。周
遍一切世界量。以爲大金剛身已。於世尊毘
盧遮那前。依於月輪住。而高聲唱是言奇哉

    諸佛與薩埵 金剛極堅牢
    若以堅牢故 非身金剛身
如來部中金剛波羅蜜一切如來金剛三摩
耶智第一
爾時寶生如來。以爲世尊毘盧遮那如來。入
一切如來智印故。寶波羅蜜三摩耶。所生寶
金剛加持三摩地。已即從心。出現此金剛寶
三摩耶身印。即説密語曰
 阿羅二合怛那二合 跋折麗
纔説此語時。從一切如來心中。出現寶光明。
於彼寶光明。即彼執金剛。一切世界微塵等。
以爲如來身印。一切如來諸智。同一密合。周
遍一切世界量。而爲大金剛寶身。依毘盧遮
那右邊月輪中住。而高聲唱是言奇哉曰
    諸佛金剛契 我是寶金剛
    堅牢灌頂門 説如來身印
*如來部中寶波羅蜜一切如來金剛寶灌頂
三摩耶智第二
爾時觀自在王如來。以爲世尊毘盧遮那佛。
契一切如來智故。入法波羅蜜三摩耶。所生
金剛加持三摩地已。即從自身。出現此法三
摩耶身契。即説密語曰
 達摩 跋 折
纔出此語時。從一切如來心。出現蓮花光明。
於彼蓮花光明。即彼薄伽梵執金剛。以爲一
切世界微塵數如來身。一切如來智契已。同
一密合。一切世界周遍量以爲金剛蓮花身
已。依於毘盧遮那佛背後月輪中住。而高聲
唱是言奇哉曰
    一切佛謂我 清淨法金剛
    若以性清淨 雖染而清淨
*如來部中法波羅蜜三摩耶所生加持金剛
三摩耶智第
爾時不空成就如來。爲世尊毘盧遮那一切
如來遍智契故。入一切波羅蜜三摩耶。所生
金剛加持三摩地已。此一切三摩耶自已契。
從自心而出。即説密語曰
 羯磨 跋 折哩
纔出此語時。從一切如來心。出現一切羯磨
光明。於其一切如來光明。即彼薄伽梵執金
剛。以爲一切世界微塵等如來身遍契一切如
來智已。復同一密合。遍滿一切世界量。面向
四方。以爲羯磨金剛身已。依於世尊毘盧遮
那左邊月輪中住。而高聲唱是言奇哉曰
    一切如來智 我多種羯磨
    金剛若唯一 盡遍佛世界
    能事業羯磨
一切如來三摩耶羯磨波羅蜜一切如來作
佛事業智第四
都名一切如來摩訶波羅蜜。爾時毘盧遮那世
尊。復入一切如來愛樂供養三摩耶。所生金
剛三摩地已。此一切如來眷屬。摩訶持明天
女。從自心而現。即説密語曰
 跋折囉 邏細絏
纔出此語時。從一切如來心。出現金剛印。於
其金剛印峯。即彼薄伽梵執金剛。以爲一切
如來微塵等如來身已。同一密合。爲金剛喜
摩訶持明天女。遍身似金剛薩埵女。殊妙色
相形貌威儀。一切嚴具而爲莊飾。一切如來
部所攝。是爲金剛薩埵女。既成就已。即依於
阿閦鞞世尊左邊月輪中住。而高聲唱是言
奇哉曰
    我無比供養 餘無有能者
    若以愛供養 能成諸供養
*一切如來喜愛密供養菩薩三摩地一切如
來安樂悦意智第一
爾時世尊。復入一切如來寶鬘灌頂三摩耶。
出生金剛三摩地已。此一切如來部。摩訶持
明天女。從自心而出。即説*密語
 跋折囉 麼隸
纔出此語時。從一切如來心。出現摩訶寶契。
彼寶契。即彼薄伽梵執金剛。以爲一切世
界微塵等如來身已。同一密合。復爲金剛鬘
摩訶天女已。依於世尊寶生左邊月輪中住。
而高聲唱是言奇哉曰
  我是無寶  名寶供養  若於三界
    爲勝諦王  即以供養  而爲教令
一切如來寶鬘灌頂供養一切如來覺分智第

爾時世尊。復入一切如來歌詠三摩耶。所生
金剛三摩地已。從自心。出現一切如來部摩
訶天女。即説密語*曰
跋折羅 倪俄以
纔出此語時。從一切如來心。出現一切如來
法契。從其法契。即彼薄伽梵執金剛。以爲一
切世界微塵等如來身。同一密合。復爲金剛
歌詠摩訶天女。依於觀自在王佛左邊圓滿
月輪中。而住高聲唱是言奇哉曰
    我是諸供養 以爲歌詠
    雖能令歡喜 假設如空響
一切如來歌詠供養菩薩三摩地一切如來偈
頌三摩耶智第三
爾時世尊毘盧遮那。復入一切如來作舞供
養三摩耶。所生一切如來部大天女。從自心
而出。即現説密
 跋折囉 涅哩帝曳二合
纔出此語時。從一切如來心。爲一切如來作
務種種廣大儀式供養。出已。從彼一切如來
舞供養廣大儀式。即彼薄伽梵執金剛。以爲
一切世界微塵等如來身已。依於世尊不空
成就如來左邊滿月輪中而住。高聲唱是言
奇哉曰
    廣大一供一切供 能作利益遍世間
    若以金剛舞儀式 而能成就佛供養
一切如來舞供養一切如來無上供養羯磨智
第四
已上四部。是一切諸如來密法供養
爾時阿閦鞞世尊。復爲供養毘盧遮那如來。
隨外供養故。入一切如來能爲滋茂三摩耶。
所生金剛。名一切如來主香婇女。從自心
出。即説密語
 跋折羅 度鼙
纔出此語時。復從一切如來心。即彼薄伽梵
執金剛。以爲無量種種莊嚴供養雲集。以此
無量衆香雲氣嚴雲。遍滿一切金剛界已。又
從彼衆香供養嚴雲海中。出現一切世界微
塵數如來身已。同一密合。以爲金剛香天身。
依於世尊阿閦佛金剛摩尼峯樓閣左角邊月
輪中住。而高聲唱是言奇哉曰
    我爲天供養 能令善滋茂
    若入諸衆生 速得證菩提
一切如來香供養能令滋茂菩薩三摩地所生
金剛攝智第一
爾時寶生如來世尊。復爲供養毘盧遮那世
尊。隨外供養故。入寶莊嚴具供養三摩耶。所
生金剛三摩地已。從自心。出現一切如來承
旨天女。即説密語
 跋折羅 補瑟鞞二合
纔出此語時。從一切如來心。即彼薄伽梵執
金剛。以爲一切花供養莊嚴。出現。遍滿虚空
已。復從一切諸花供養莊嚴中。出現一切世
界微塵等如來身。同一密合。以爲金剛承旨
天女之身。依於毘盧遮那世尊金剛摩尼峯
樓閣左角邊月輪中住。而高聲唱是言奇哉

    我是花供養 能爲諸嚴
    供養寶性已 速獲於菩提
一切如來金剛花供養菩薩三摩地一切如來
寶莊嚴具供養三摩耶智第二
爾時觀自在。王如來世尊爲供養毘盧遮那
如來。隨外供養故。入一切如來光明供養三
摩耶。所生金剛三摩地已。此一切如來女使。
從自心而出。即説密語
 跋折囉二合虜計
纔出此語時。從一切如來心。即彼薄伽梵執
金剛。以爲一切世界光明供養莊嚴。遍滿法
界。出現已。從彼一切光明供養莊嚴中。復出
現一切世界微塵等如來身。同一密合。以爲
金剛光明天身已。於世尊金剛摩尼峯樓閣
左角邊月輪中而住。高聲唱是言奇哉曰
    我是大供養 以爲清淨燈
    若具法光明 速得諸佛
一切如來燈光明供養莊嚴菩薩三摩地一
名如來光明遍法界智第三
爾時不空成就如來世尊。爲供養毘盧遮那
世尊。隨外供養故。入一切如來塗香供養三
摩耶。所生金剛三摩地已。從自心。出一切如
來婢使。即説密語曰
 跋折囉 蹇提
纔出此語時。從一切如來心。即彼薄伽梵
金剛。以爲一切如來塗香供養莊嚴。出現。從
彼一切塗香供養莊嚴中。復出現一切世界
微塵等如來身。同一密合。以爲金剛塗香天
身。依於世尊金剛摩尼峯樓閣左角邊月輪
中住。而高聲唱是言奇哉曰
    我塗香供養 是殊妙悦意
    若以如來香 遍授一切身
一切如來塗香供養三摩耶菩薩三摩地是一
切如來戒三摩地慧解脱解脱知見香等智第

都名奉受一切如來教者天女
爾時世尊毘盧遮那如來。復入一切如來三
摩耶鉤三摩耶。所生薩埵金剛三摩地已。從
自心。出現此一切如來一切群衆印主。即説
密語
 跋折羅 倶奢短聲
纔出此語時。復從一切如來心。即彼薄伽梵
執金剛。以爲一切如來一切群印。出現。從彼
諸如來一切世界微塵等。出現如來身已。同
一密合。復爲金剛鉤摩訶菩提薩埵身已。依
於世尊金剛摩尼峯樓閣金剛中間月輪中
而住。鉤一切如來。三摩耶已。而高聲唱是言
奇哉曰
    我是諸如來 堅固三摩耶
    若我鉤召已 祗奉一切壇
一切如來鉤菩薩三摩地一切如來三摩耶鉤
召智第一
爾時世尊。復入一切如來三摩耶引入。摩訶
菩提薩埵三摩耶。所生三摩地已。從自心。出
現導引一切如來入印使者。即説密語
 跋折羅 波捨短呼
纔出此語時。從一切如來心。即彼薄伽梵執
金剛。以爲一切如來引入群印已。即從一切
如來引入群印。出現一切世界微塵等如來
身已。同一密合。復爲金剛羂索摩訶菩提薩
埵身。依於世尊金剛摩尼峯樓閣寶門間月
輪中而住。引入一切如來已。而高聲唱是言
奇哉曰
    我是諸如來 金剛固羂索
    設入諸微塵 復令彼引入
一切如來金剛羂索大菩薩三摩地引入一切
如來智第二
爾時世尊。復入一切如來三摩耶。鉤鎖摩訶
菩提薩埵三摩耶。所生薩埵金剛三摩地已。
即從自心。出現一切如來縛諸如來心使者。
即説密語
 跋折羅 娑怖
纔出此語時。從一切如來心。即彼薄伽梵*執
金剛。以爲一切如來三摩耶縛衆印。而出已。
復從彼一切如來三摩耶縛衆印中。出現一
切世界微塵等如來身。同一密合。以爲金剛
鉤鎖摩訶菩提薩埵身已。依於如來金剛摩
尼寶峯樓閣法門間月輪中住。而高聲唱是
言奇哉曰
    我是諸如來 金剛堅鉤鎖
    雖一切縛解 爲生故受
一切如來三摩耶鉤鎖摩訶菩提薩埵三摩地
一切如來三摩耶縛智第三
爾時世尊。復入一切如來攝入。摩訶菩提薩
埵三摩耶。所生薩埵金剛三摩地已。即從自
心。出現此一切如來諸印童僕。即説密語
 跋折羅吠捨短呼
纔出此語時。從一切如來心。即彼薄伽梵執
金剛。以爲一切如來諸呪群衆。出現。即於彼
一切如來諸呪群衆中。出現一切世界微塵
等如來身同一密合。以爲金剛攝入身。依於
世尊金剛摩尼寶峯樓閣羯磨門間月輪中
住。而高聲唱是言奇哉曰
    我是諸如來 金剛攝牢固
    能爲一切主 亦復作童僕
一切如來攝入摩訶菩提薩埵三摩耶所生金
剛三摩地名一切如來金剛攝入智第四
已上都名一切如來受教者。如上次第。盡諸部
眷屬。壇場主。及金剛薩埵爲首。一切菩薩等。
各各思惟本三摩地。自己形状服飾。所執記
印。然後思惟自己所持明主菩薩色相。又想
諸佛世尊。滿虚空界。油麻等量。若自己身結
加趺坐。置右手於左手上。舌拄上齶。住意
於鼻端微細金剛大柱。以念繩繋意。令作堪
任。如調錬淨臘。其心隨調。種種任用。又若
水精石雲母等。本性明徹隨其色影。而爲變
現。是心亦爾。本性清淨。但由妄業耽著世間
技藝工巧。隨彼轉變。一切妄想之所莊飾。
寧可翻妄歸眞。修習實相。一切智智無上功
徳分別道用。如是以決定慧味。善巧意樂。
勇猛威徳。觀察自心。散亂煩惱所薫。蘊入界
等攝所攝遠離。法無我相應。初始生。猶如陽
焔幻化乾闥婆城。如空中響。如旋火輪夢妄。
遠離過於一百六十世間心。作是思惟已。於
己身心自知可驗。彼是知道者見道者眞實
所説。愚夫繋著相者。終不了知。次須入觀止
出入息。初依瑜伽安那般那。繋念修習。不動
身躯。亦不動支分。名阿娑頗那伽法。久修
行者。如是思惟時。入想己身住在虚空。一切
諸佛遍滿法界。以彈指印令從坐起。持誦
者應思惟諦聽諸佛告言。善男子無上正等
菩提。速宜現證。汝若一切如來眞實。未能了
知。云何堪忍能修一切苦行。爾時聽聞一切
佛語已。即依儀式。從定而出。即結從坐起印。
其印法金剛拳雙結已。檀慧度互相鉤進力
度仰相拄。即説密語
唵 跋折羅 底瑟咤
以此印。起已。應觀十方佛海一一佛前。己身
住在足下。頂禮於一切如來。禮訖以此密語
應當表白曰
唵 薩婆怛他掲多迦耶縛旡我

質多鉢

那莫 跋折囉 婆那𤙖
迦阿嚧迷」
梵存初字。論曰以一切如來身口意。如是我
金剛敬禮。次第敬禮一切如來已作如。是
言願世尊示誨。於我云何是眞實法云何安
住奉行。復應思惟一切如來。各面告如是言。
善男子應以三摩地本性成就。隨意念誦。當
觀察自心。即説密語
唵 質多鉢喇底丁里
迷曇羯盧弭
誦此密語時。觀於自心状如月輪已。復白一
切如來。世尊願教示於我。欲見月輪相。一切
如來復告言。善男子此心本性清淨。隨彼所
用。隨意堪任。譬如素衣易受染色。本性清淨
心。増長智故。以本性成就密語。應發菩提心。
即説密語
 唵 菩提 質儋 欝波陀耶弭
誦此語時。應結金剛縛契。以此密語。即想彼
月輪極清淨堅牢。大福徳所成。於佛性菩提。
從所生形状。如月輪澄靜。清淨無諸垢穢。諸
佛及佛子。稱名菩提心。既見智所成月。即以
心啓告。顯發於諸如來。世尊我見彼月輪。
極清淨爾時一切如來告言。汝當親近。一切
如來普賢之心。汝應善修習此一切如來普
賢之心。堅牢故。於自心月輪中。想金剛杵形
像。鈍眞金色。具放光焔。即是無垢清淨佛智。
又想其杵具五叉股。持誦師承一切佛旨。以
其五叉股契。想置其杵中。而誦密語
底瑟咤 跋折羅
次説結契法。先金剛縛已。竪忍願度相著。
以進力度。於忍願傍如曲叉。竪相去兩大麥
許。又以定智度及檀慧度。兩兩相合。竪如叉
股。是名五金剛契次修瑜伽者。復以金剛羯
磨契印。心想廣展此金剛印。即説密語
娑婆羅 跋折
説結羯磨印法。以智定度。各捻檀慧度頭。申
餘三度。如三股跋折囉。左仰右覆。右在上已。
當其心上。摩轉如輪。其次想自心是菩提
心。身爲金剛所成。以意念誦前密語。即自
隨意境界。而盡展金剛身。滿一切虚空世界。
其次以此密語。收攝其金剛。即説密語
 唵 僧喝囉跋折囉
其次彼金剛。以此密語而堅牢之。復説密語
 唵 涅哩茶 底瑟咤 跋折囉
以此呪。堅牢已。持身如故。其次思惟於一切
虚空界。所有一切如來。身口意金剛界。彼皆
以諸佛神力加持。入於自身金剛中。作此念
時。而誦密語
  唵 跋折囉哆麼
含三摩愈*含摩
訶三摩愈*含 薩婆怛他羯多 阿毘三
菩提 跋折囉哆麼
倶含
梵存初字。論曰我是金剛身。三摩耶身。摩訶
三摩耶身。一切如來現證菩提。爲金剛身。其
次以專定心。想己身隨一切相好。莊嚴披服
交絡繒綵。以一切佛冠。而受灌頂。以摩訶菩
提薩埵身。而想自身。其次爲欲超過諸天。色
相堅牢故。自己所念誦天三摩地。加持灌
頂。以此儀式應善思惟。次結印法。金剛縛牢
縛已。直舒忍願度是也。爲瑜伽加持故。應置
其印於心。次於額喉頂上。而説密語
唵 跋折*囉 薩埵 阿地瑟咤 薩縛麼

以此瑜伽。加持自身。爲金剛。凡加持契。各隨
本部。置其處已。於頂上解散之。又説自所念
誦。天灌頂者。謂從心所起金剛寶印。置於
額上而灌頂結灌頂印法。謂結金剛縛已
智定度。進力二度頭相拄。屈其中分如摩尼
寶状。是名授灌頂印。而説密語
唵 跋折羅 阿羅
怛那
阿毘詵遮
摩含
其次思惟自所念誦呪。天令入自身。而誦此
四字密語
壤而反上
短呼

無凡
以此瑜伽加持。一切呪印速得成就
次執金剛菩薩所説。其灌頂印。分擘已各存
本勢。於額前。以進力度互三繞之。如繋鬘法。
頂後亦爾。結已。從頂上兩邊。至肚。起於檀
慧度。次第散解之。誦此密語
唵 跋折 *囉阿囉二合怛那麼隷 阿毘詵
者薩婆慕那羅二合冥涅哩 遲呬句嚧末
羅迦婆制那鑁亡凡
*反
。餘灌頂契。同用此法散之。
次結金剛縛拍手印。而令歡喜。即説密語
唵 跋折囉 都屣扈
以此語法。解結契令得歡喜。當爲金剛體性。
或爲金剛薩埵。此瑜伽方便。於十六摩訶薩。
及彌勒等。諸餘十地得自在者。彼大菩薩。
各各自己三摩耶印等。三摩地之所加持灌
頂。而以如上法。應當思惟修習次第。若復念
誦如來部呪。或誦轉輪者。即以如後所説法。
應加持灌頂。其中修一切部瑜伽加持者。謂
薩埵金剛印結已。置於心上結印法。結金剛
縛已。*竪忍願度如針是也。而説呪曰
唵 跋折囉 薩埵 阿地瑟咤 娑婆摩

是名金剛部加持語契。復次若寶部結金剛
寶契。結契法。結金剛縛已。以智定度面相捻。
稍令曲屈。以忍願度中分面相捻。偃曲如寶
是也。置於額上即誦密語
唵 跋折囉 阿
怛娜 阿地瑟咤娑
婆麼含怛囉
此名寶部金剛寶加持語契。次結蓮華部三
摩耶印。其結印法。結金剛縛已。竪忍願度。稍
曲相拄。如蓮花葉。置於玉枕下而加持之。即
説呪曰
唵跋折囉 波頭摩
阿地瑟咤娑婆麼
*含 頡唎
是名蓮花部加持語契
次結羯磨部三摩耶印。其結印法。結金剛
縛印以忍願度。屈入掌中。以檀慧智定等度。
*竪如針。置於頂上而加持之。即説密語
唵 跋折囉 羯磨 阿地瑟咤 薩&MT00849;亡可
*反

是名羯磨部加持語印 復次説一切部次
第灌頂法。金剛部如上説。結金剛薩埵縛已。
置於頂前以自灌頂。而誦此密語
唵 跋折囉阿毘詵者 摩含
寶部結如上説寶三摩耶印。置於頂右以自
灌頂。而誦此密語
唵 跋折囉 阿羅怛那 阿毘 詵者 
摩含 怛囉
蓮花部結如上。説蓮花三摩耶印。置於頂後
以自灌頂。而誦此密語
唵 跋折囉 鉢頭摩 阿毘詵者 摩含頡

羯磨部結如上説羯磨三。摩耶契置於頂
以自灌頂。而誦此密語
唵 跋折囉 羯磨 阿毘詵者 摩含
既如上灌頂已。准前誦上四字密語。令入己
身。復次如上説四印。於自頭上。繋灌頂鬘。次
第應住於瑜伽。各依本部契。如上分
羽。存本契勢。於己頂上。繋灌頂鬘額上頂
後如前三繞他皆倣此
金剛部結薩埵金剛已。分爲二。應以金剛純
寶所成鬘。繋自頭上。而誦此密語
唵 跋折羅摩羅 阿毘詵者 摩含鑁*
寶部結寶金剛契已。分爲二。應以諸寶所成
鬘。繋自頭上誦此密語
唵 跋折囉 阿囉怛那。摩隷 阿毘詵者
摩含鑁*
蓮花部結法金剛契。分爲二。應以一切法所
成鬘。繋自頭上。而誦此密語
唵 跋折羅 達摩 摩隷阿毘詵者摩含鑁
羯磨部結羯磨金剛契已。分爲二。應以一切
羯磨所成鬘。繋自頭上。而誦此密語
唵 跋折囉 羯磨 磨隷阿毘詵者 摩含
鑁*
次如上所説。灌頂鬘中間。於頂上。應置一切
如來金剛界自在契。其契法。結金剛縛契已。
申忍願度。少屈相拄。以進力度。置忍願度初
分外傍已而説此密語
唵 薩婆怛他掲多 鼻三菩提 跋折囉
阿毘詵遮摩 含鑁*
次想自身。以爲一切如來寶冠莊飾已。如上
誦四字密語 壤吽 鑁護
誦此語令一切如來入於己身。次結金剛縛
契。如上以手合拍。令歡喜。誦此密語
唵 薩婆 怛他。掲多*鼻三菩提 跋折
羅都使野護
如是以一切如來身口意金剛差別契。修飾
自身已。復想一想隨形相如。莊嚴自身。而
誦一切如來大乘阿毘三摩耶百字密語。而
令堅固。即説百字密語
唵 跋折囉 薩埵三摩耶 麼奴波邏耶。
金剛薩埵三摩
耶願守護我
跋折囉薩埵哆吠奴烏
播底
瑟吒以爲金
剛薩埵
涅哩茶烏
銘婆嚩爲堅
牢我
素覩沙

銘婆嚩於我所
歡喜
阿努囉訖覩
婆銘
縛素補使楡
銘婆嚩 薩婆悉地 含銘
般囉野綽授與我
切悉地
薩婆羯磨素遮銘及諸
事業
質多
失唎耶令我
安隱
句嚧吽呵*呵*呵*呵護薄伽

薩婆怛他掲多一切
如來
跋折囉麼迷悶遮願金
剛莫
捨離
跋折哩婆嚩令我爲金剛
三摩耶薩埵
摩訶三摩耶薩埵

。如是堅牢已。一切如來身口意金剛
加持。以觀自身成等正覺。次復於一切如來
前。而獻自身。誦此密語 唵 夜他薩婆怛
他掲多怛他含如諸一切如來
我今亦復如是
復次以正定心。從上所説。觀察自我身心。一
切眞實大菩提心。是色類種種功徳莊嚴所
生。善巧方便之所建立。意樂救拔。盡遍世界
而爲嚴飾。永盡遠離一切分別。如上觀已。即
誦此密語
唵 怛他掲都含我是
如來
復次我今。已入普賢摩訶菩提薩埵行位。證
得無住涅槃。成就希有。自身勝解不可説示。
於一切如來。我今敬禮白言。世尊願加持我。
現證等覺。願爲堅牢。作此祈請。已則想一切
如來。入於己心薩埵金剛中而誦此密語
唵 薩婆怛他掲多阿毘三菩提涅哩*茶堅牢
跋折囉 底瑟咤一切如來正等菩
提金剛堅牢安
金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第

 *大唐南*印度三*藏金剛智譯 
復次如是思惟。我成等正覺。未久一切如來
賢心。一切如來虚空所生大摩尼寶而灌
頂之。得一切如來觀自在法智波羅蜜。一切
如來毘首羯磨性。不空無障礙教令。所
希求皆悉成就圓滿。我今應當於一切法界。
周流盡虚空界一切世界。遍雲海中。一切如
來平等性智諸神通。爲現證故。於一一世間
安立之處。爲一切衆生故。應發一切如來大
菩提心。成就普賢。種種奉事一切如來種族。
詣大菩提道場。應當示現降伏一切魔軍。證
一切如來平等性智。摩訶菩提。應轉法輪。降
伏一切外道。乃至盡遍救護一切衆生。應授
彼等種種安樂悦意。應當成就一切如來神
通種智最上悉地。及餘引喩一切衆生。示現
童子。戲住王宮。踰城出家。現修苦行。外道來
詣我所。復應思惟一切如來神變。復當示現。
我亦未得一向離於戲論。我當決定以一切
如來三摩地所生。能現一切清淨一切世間
戲論。爲一切世界清淨故。應以此法。觀察一
切如來部漫茶羅。所應作漫*茶羅。於中如
法式。坐修習加持自身。以爲結摩訶菩提薩
埵摩訶契謂金剛薩
埵契是也
具此契法加持已。而起。以
止羽爲金剛拳。觀羽執跋折羅示。威猛相。普
遍觀察處置。稱我跋折羅薩埵而按行之」
其作壇處。或別作淨室。或舊淨室。擇地等法。
不異蘇悉地説。及治地用瞿摩。塗淨准常。
次以搓緊合雜繩。具足端嚴。稱其肘量。智
者隨其力能。以繩絣其壇。壇形四方。四門。以
四吉祥莊飾。具以四道繩。繒綵幡蓋。懸以莊
嚴於諸角。分門闕出眺間。以金剛寶間錯。
而絣外壇場。若爲閻浮提自在王。或爲轉輪
王。應畫壇場。周圍過一由旬。大威徳阿闍
黎漸小亦應作乃至四肘量。智者觀察應堪
孚化者。隨意度量。結其壇場。亦無過失。爲
欲利益應所化者。金剛薩埵置立壇場。號爲
金剛界等。如經所説。設於掌中。隨意作彼等
一切壇場。能作利益。何況地上。其爲四肘壇
法。四邊椽各闊十二指。於其中。應布綵色。
畫賢劫等菩薩。謂名慈氏阿時多等。及守門
供養者。或闊十指半。一麥又加半。其諸門
量。取四肘中九分之一。入門稍闊。若畫壇師。
依如此法。畫者。令諸摩訶薩埵皆爲歡喜。其
門外。須據門闊狹。取半引外。據取一倍。各
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev] 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]