大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

五千五百佛名神呪除障滅罪經 (No. 0443_ 闍那崛多譯 ) in Vol. 14

[First] [] 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

  No.443

五千五百佛名神呪除障滅罪經
卷第一
  大隋北印度三藏闍那崛譯
如是我聞。一時婆伽婆。住王舍大城耆闍崛
山中。與大比丘衆千二百五十人倶。復有菩
薩摩訶薩衆一萬二千人倶。時阿逸多菩薩
爲首
爾時世尊告彌勒菩薩言。彌勒。東方去此佛
刹。有十不可説諸佛刹土億百千微塵數等。
過是諸佛刹有一佛土。名曰解脱主世界。彼
世界内有一佛。名曰虚空功徳清淨微塵等
目端正功徳相光明華波頭摩琉璃光寶體
香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日
月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙
王如來阿羅訶三藐三佛陀。現在隨心欲行
道逍遙在處説法。若善男子善女人犯四波
羅夷。是人罪重。假使如閻浮利地變爲微
塵。一一微塵成於一劫。是人有若干劫罪。稱
是一佛名號禮一拜者。悉得滅除。況復晝夜
受持讀誦憶念不忘者。是人功徳不可思議
彼世界中有一菩薩。名曰難匹無障礙王。
如來授彼菩薩記當得成佛。號曰毫相日月
光明焔寶蓮華固如金剛身毘盧遮那無障
礙眼圓滿十方放光普照一切佛刹相王如來
阿羅訶三藐三佛陀善逝世間解無上士調御
丈夫天人師佛世尊。然彼東方復更有佛。名
一切莊嚴無垢光如來阿羅訶三藐三佛陀。
亦應當稱彼佛名號恭敬尊重
南方有佛。名曰辯才瓔珞思念如來。阿羅訶
三藐三佛陀。*亦應當稱彼佛名。亦修恭
敬。亦須稱其名號。亦須心念彼佛名號
西方有佛。名曰無垢月相王名稱如來阿羅
訶三藐三佛陀。亦應當稱彼*佛名*亦修恭
敬。亦須稱其名號。亦須心念彼佛名號
北方有佛。名曰華莊嚴作光明如來阿羅訶
三藐三佛陀。亦應當稱彼*佛名亦修恭敬。亦
須稱其名號。亦須心念彼佛名號
東南方有佛。名曰作燈明如來阿羅訶三藐
三佛陀。亦應當稱彼*佛名亦*修恭敬。亦須
稱其名號。亦須心念彼佛名號
西南方有佛。名曰寶上相名稱如來阿羅訶
三藐三佛陀。亦應當稱彼*佛名亦修恭敬。亦
須稱其名號。亦須心念彼佛名號
西北方有佛。名曰無畏觀如來阿羅訶三藐
三佛陀。亦應當稱彼*佛名*亦修恭敬。亦須
稱其名號。亦須心念彼佛名號
東北方有佛。名曰無畏無怯毛孔不竪名稱
如來阿羅訶三藐三佛陀。亦應當稱彼*佛
名*亦修恭敬。亦須稱其名號。亦須心念彼佛
名號
下方有佛。名曰師子奮迅根如來阿羅訶三
藐三佛陀。亦應當稱彼*佛名*亦修恭敬。亦
須稱其名號。亦須心念彼佛名號
上方有佛。名曰金光威王相似如來阿羅訶
三藐三佛陀。亦應當稱彼*佛名*亦修恭敬。
亦須稱其名號。亦須心念彼佛名號
爾時佛告彌勒若有正信善男子正信善女
人。至心稱此十二諸佛名號之時。經於十日
當修懺悔一切諸罪。一切衆生所有功徳皆
當隨喜。勸請一切諸佛久住於世。以諸善根
迴向法界。是時即得滅一切諸罪。得淨一
切業障即得具足成就莊嚴一切佛土。成就
具足無畏。復得具足莊嚴身相。復得具足菩
薩眷屬圍遶。復得具足無量陀羅尼。復得具
足無量三昧。復得具足如意佛刹莊嚴。亦得
具足無量善知識。速得成就如上所説不増
不減。在於煩惱中行阿耨多羅三藐三菩提。
而得端正可喜果報。亦得財寶充足。常生大
姓豪族種姓之家。身相具足。亦得善和眷
屬圍遶。爾時世尊欲重宣此義。而説偈言
    若有善男子 若善女人等
    受持此佛名 生生世世中
    得他人愛敬 光明威力大
    生處爲人尊 於後得成佛
南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功徳寶
瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功徳毘盧遮
那自在王如來
南無婆伽婆帝無量功徳寶光雜妙現金光師
子吼王如來
南無白蓮華髻無礙波焔王如來 南無婆伽
婆帝菩提道場功徳月如來
南無法炬焔功徳月如來
南無法王淨功徳月如來
南無法圓淨功徳月如來
南無法眼甚深功徳月如來 南無一切身形
光明功徳月如來 南無栴檀功徳月如來
南無瞿那蓮華功徳月如來 南無法網清淨
功徳月如來 南無法界意月如來 南無諸
類利益願如來 南無光焔眼形月如來 南
無種種焔熾明盛月如來 南無諸願月如來
南無相嚴幢月如來 南無普曜月如來 南
無無著意月如來 南無最上月如來 南無
供養月如來 南無無邊月如來 南無解脱
月如來 南無大月如來 南無瞿那月如來
南無月王如來 南無似月如來 南無月如
來 南無涼冷如來 南無月面如來 南無
無疑波羅蜜月如來 南無虚空下無垢智月
如來 南無不思議功徳照曜最勝月如來
南無諸力威無垢月如來 南無精進力難降
伏月如來 南無虚空無垢眼月如來 南無
相燈難降月如來 南無諸身智形月如來
南無具足願化月如來 南無寶月如來 南
無寶火如來 南無遍方如來 南無普徳花
威如來 南無地功徳時節威如來 南無賢
功徳威如來 南無寶焔山功徳威如來 南
無功徳威如來 南無諸法熏修所生威如來
南無山頂最上威如來 南無三世相威形如
來 南無妙金虚空叫威如來 南無自在徳
威如來 南無甘露山威如來 南無寶山燈
徳如來 南無智日威如來 南無大威如來
南無世間主威如來 南無日威如來 南無
勝威如來 南無善威如來 南無威王如
來 南無焔威如來 南無速疾威如來 南
無不降伏威如來 南無微笑威如來 南無
地威如來 南無威如來 南無命威如來
南無不可稱威如來 南無別威如來 南
無最勝威如來 南無色淨相威如來 南無
日蓮華最上威如來 南無無比最妙徳威
如來 南無無上大福雲不可盡威如來 南
無普智光法虚空燈如來 南無法界虚空遍
滿烽燈如來 南無華焔海燈如來 南無法
日雲燈如來 南無焔海面燈如來 南無忍
圓燈如來 南無法面燈如來 南無寶頂
焔燈如來 南無寶焔山燈如來 南無普
山燈如來 南無法界智燈如來 南無駛
流幢燈如來 南無法輪震聲如來 南無日
月燈如來
  一百佛名竟
南無日燈如來 南無火燈如來 南無虚空
等智如來 南無婆娑迦羅燈如來 南無
普燈如來 南無智燈如來 南無大燈如來
南無電燈如來 南無最妙燈如來 南無火
燈如來 南無焔開敷如來 南無彌留燈
如來 南無功徳烽如來 南無世間燈如來
南無法虚空燈如來 南無燈明如來 南無
善燈如來 南無香燈如來 南無無礙法界
燈如來 南無普眼滿燈如來 南無一切智
力虚空燈如來 南無寶須彌留燈如來 南
無婆伽婆帝雲敷如來 南無雲聲如來 南
無示現雲如來 南無雲沫如來 南無雲震
如來 南無雲域如來 南無雲著衣如來
南無雲力如來 南無雲散如來 南無雲自
在如來 南無雲得如來 南無雲示現如來
南無雲根如來 南無雲令喜如來 南無
雲念如來 南無雲歡喜如來 南無雲乘衣
如來 南無雲瞿那如來 南無旃檀雲如來
南無普功徳雲如來 南無光明雲如來 南
無名稱山雲如來 南無法圓雲如來 南無
頂藏如來 南無一切法光明圓雲如來 南
無金剛堅海幢雲如來 南無法華相幢雲
如來 南無普精進炬雲如來 南無普電
雲如來 南無焔月眉間白毫相雲如來 南
無智頂焔雲如來 南無焔月毫雲如來 南
無法頂幢雲如來 南無普智震雲如來 南
無無垢智功徳雲如來 南無山功徳雲如來
南無日功徳雲如來 南無法寶蓮華開敷功
徳雲如來 南無法寶華功徳雲如來 南無
瞿那遊戲功徳如來 南無普明震聲雲如
來 南無金光無垢日焔雲如來 南無智日
蓮華雲如來 南無福雲雜色如來 南無婆
伽婆帝除法功徳海如來 南無法圓功徳頂
光明如來 南無無邊寶華光如來 南無無
礙法虚空光如來 南無相日輪普光如來
南無無邊瞿那海光如來 南無無垢瞿那焔
光如來 南無焔瞿那冠智光明如來 南無
三昧印無垢冠智光如來 南無世間帝主身
光明形如來 南無明圓光如來 南無法界
師子光如來 南無身光如來 南無三世光
明如來 南無奮迅焔光明如來 南無智焔
雲光明如來 南無寶華光明如來 南無法
力光如來 南無無垢光如來 南無自身光
如來 南無月光如來 南無香光如來 南無
大光如來 南無金光如來 南無火光如來
南無甘露香光如來 南無善光如來 南無
瞿那光如來 南無喜光如來 南無法光
如來 南無寶光如來 南無帝釋光如來
  二百佛已竟
南無瞻波迦無垢光如來 南無不思議光如
來 南無牢固光如來 南無淨光如來 南
無焔光如來 南無網光如來 南無寶月光
如來 南無智光如來 南無自光如來
南無如如光如來 南無普智功徳瞿那幢王
如來 南無無邊功徳眼幢王如來 南無普
智寶焔功徳幢王如來 南無普聲名幢王如
來 南無法力勇猛幢王如來 南無大悲幢
王如來 南無十方廣化雲幢王如來 南無
諸法精進速疾幢王如來 南無寶焔燈幢王
如來 南無難降苦行幢王如來 南無瞿那
焔幢王如來 南無福燈幢王如來 南無善行
法幢王如來 南無寶月幢王如來 南無賢
相幢王如來 南無自在瞿那幢王如來 南
無叫名稱幢王如來 南無普眼遍滿法界幢
王如來 南無寶聚幢王如來 南無寶焔面
幢王如來 南無盡法海寶幢王如來 南無
華幢王如來 南無瞿那幢王如來 南無師
子幢王如來 南無金剛幢王如來 南無彌
留幢王如來 南無法幢王如來 南無
幢王如來 南無寂幢王如來 南無妙幢王
如來 南無不可量幢王如來 南無無垢威
幢王如來 南無優波低沙幢王如來 南無
勇健如來 南無寂幢如來 南無帝釋幢如
來 南無大幢如來 南無相幢如來 南無
水幢如來 南無放光幢如來 南無震聲響
幢如來 南無廣名智海幢如來 南無婆
伽婆帝無垢焔寶光如來 南無明幢如來
南無觀智幢如來 南無善淨業幢如來 南
無金剛那羅延幢如來 南無王光明幢如來
南無法界音幢如來 南無金華焔幢如來
南無法那羅延幢如來 南無不可降伏力幢
如來 南無法蓮華毘盧遮那佛幢如來 南
無奢摩他幢如來 南無寶幢如來 南無大
寶幢如來 南無無垢幢如來 南無世間幢
如來 南無帝釋幢如來 南無焔幢如來
南無華幢如來 南無智幢如來 南無寶功
徳燈幢如來 南無普功徳毘盧遮那幢如來
南無大幢如來 南無釋迦囉幢如來 南無
毘盧遮那幢如來 南無相幢如來 南無法
幢如來 南無一切利清淨瞿那幢如來 南
無人最勝幢如來 南無無量力幢如來 南
無無邊明焔自在幢如來 南無作光月幢如
來 南無法自在智幢如來 南無難勝力普
幢如來 南無寶燈普明幢如來 南無因陀
羅最勝意幢如來 南無寶幢如來 南無善
化法界音幢如來 南無廣波若智功徳幢如
來 南無熾幢如來 南無最勝法幢如來
南無光幢如來 南無不可量幢如來 南無
婆伽婆帝法寶花功徳聲如來 南無普明法
功徳聲如來 南無梵聲如來 南無師子聲
來 南無寶聲如來
  三百佛已竟
南無月聲如來 南無蓮華聲如來 南無實
聲如來 南無一切法三昧光聲如來 南無
普門智毘盧遮那聲如來 南無金摩尼山聲
如來 南無法炬寳帳聲如來 南無法海吼
聲如來 南無熾焔海聲如來 南無世主最
勝光明聲如來 南無法界音聲如來 南無
無量聲如來 南無已知聲如來 南無難勝
聲如來 南無甘露聲如來 南無解脱聲如
來 南無法海駛流功徳王如來 南無寶
燈王如來 南無寂光王如來 南無慈瓔珞
功徳王如來 南無毫毛功徳王如來 南無
念諸衆生名功徳王如來 南無海功徳王如
來 南無天主髻摩尼珠耳璫胎藏如來 南
無善於衆生妙名功徳者如來 南無天功徳
胎藏如來 南無婆伽婆帝寶華瞿那徳海琉
璃眞金山光明功徳如來 南無月華威宿明
功徳如來 南無普照明勝鬪戰功徳如來
南無瞿那海圓形如來 南無法遊戲*駛幢
功徳如來 南無火善香明功徳如來 南無
衆生正信定體功徳如來 南無善説名功徳
如來 南無不退轉輪寶住處功徳如來 南
無日輪形上功徳如來 南無阿僧祇行初發
功徳如來 南無無邊熾盛金光上功徳如來
南無一切音聲功徳如來 南無智慧燈明幢
功徳如來 南無那羅延苦行須彌留功徳如
來 南無深法光王功徳如來 南無流轉
生死胎藏所生功徳如來 南無化雲善音功
徳如來 南無諸法形像莊嚴功徳如來 南
無樹王増長功徳如來 南無寶焔山功徳如
來 南無智焔海功徳如來 南無大願駛
流功徳如來 南無念幢王功徳如來 南
無因陀羅相幢王功徳如來 南無三昧像最
上功徳如來 南無多羅王最上功徳如來
南無佛寶生功徳如來 南無法輪月最上功
徳如來 南無法界形功徳如來 南無智妙
藏功徳如來 南無琉璃胎藏最上功徳如來
南無毘盧遮那形功徳如來 南無福徳形功
徳如來 南無虚空雲功徳如來 南無最
勝相功徳如來 南無光明相王照幢功徳如
來 南無法海威功徳如來 南無法燈功徳
如來 南無空體功徳如來 南無摩尼王胎
藏功徳如來 南無法城光功徳如來 南無
光幢功徳如來 南無寶王功徳如來 南無
意智功徳如來 南無瞿那須彌留功徳如來
南無瞿那海功徳如來 南無摩尼須彌留功
徳如來 南無世燈功徳如來 南無師子
須彌留功徳如來 南無聚集功徳如來 南
無月上功徳如來 南無月勝功徳如來 南
無上蓮華功徳如來 南無蓮華孕功徳如來
南無地威功徳如來 南無最上光功徳如
來 南無彌留幢功徳如來 南無海功徳如
來 南無焔熾功徳如來 南無水功徳如來
南無不可獲功徳如來 南無行功徳如來
南無寳施功徳如來 南無忍燈功徳如來
南無風疾功徳如來 南無寶焔功徳如來
南無無上功徳如來 南無無邊上功徳如
來 南無頂功徳如來 南無聲功徳如來
南無寂功徳如來 南無無憂功徳如來
  四百佛已竟
南無彌留功徳如來 南無雲功徳如來 南
無威功徳如來 南無瞿那功徳如來 南無
衆功徳如來 南無軍陀功徳如來 南無不
思議功徳如來 南無瞿那寶功徳如來 南
無花功徳如來 南無因陀羅功徳如來 南
無蓮花上遊戲功徳如來 南無蓮花功徳如
來 南無赤優鉢羅功徳如來 南無聞聲功
徳如來 南無佛花眞體功徳如來 南無香
光明功徳如來 南無寶上功徳如來 南無
蓮花上功徳如來 南無寶花眞功徳智如來
南無月上功徳如來 南無智眞體功徳如來
南無圓光威王功徳如來 南無香上功徳
如來 南無智藏功徳如來 南無無量眞體
功徳如來 南無眞有功徳如來 南無無邊
徳眞體功徳如來 南無花眞體功徳如來
南無寶花功徳如來 南無蓮花眞體功徳如
來 南無蓮花最上功徳如來 南無虚空功
徳如來 南無梵功徳如來 南無勝功徳如
來 南無佛蓮花功徳如來 南無一切功徳
如來 南無雲功徳如來 南無普光衆上功
徳如來 南無明蓮花功徳如來 南無放蓮
花眞體功徳如來 南無眞體功徳如來 南
無無邊光功徳如來 南無無畏眞體功徳如
來 南無無邊上功徳如來 南無實功徳如
來 南無賢上功徳如來 南無至實功徳如
來 南無大功徳如來 南無智優鉢羅功徳
如來 南無寶優鉢羅功徳如來 南無智上
功徳如來 南無最上功徳如來 南無初發
心不退轉輪所生功徳如來 南無無盡金剛
功徳如來 南無微妙聲功徳如來 南無普
照明大化網毘盧遮那功徳如來 南無金色
焔法海光雷音王如來 南無智山法界普威
王如來 南無法海光雷王如來 南無無礙
徳名稱解脱光王如來 南無法雲城光燈王
如來 南無法虚空最上功徳王如來 南無
法輪光震聲王如來 南無一切法海震音王
如來 南無智威山王如來 南無法雲震
聲王如來 南無智炬光明王如來 南無法
海言説朗鳴王如來 南無法焔山幢王如來
南無山王功徳胎藏王如來 南無翻轉方所
光明王如來 南無智相師子幢王如來 南
無普日光明王如來 南無法界城形智燈王
如來 南無法月邊智光明王如來 南無諸
法海最上波王如來 南無諸方燈王如來
南無廣名法海波王如來 南無法焔熾威王
如來 南無光圓山頂王如來 南無*雲震
名王如來 南無普明功徳胎藏王如來 南
無普毘盧遮那功徳彌留王如來 南無無礙
虚空幢相王如來 南無廣大智焔王如來
南無光明散焔王如來 南無瓔珞蓋震鳴王
如來 南無功徳胎藏聚吼王如來 南無
電燈幢王如來 南無無量上善行王如來
南無功徳善燈藏王如來 南無正法護寶
幢王如來 南無法宮殿震鳴王如來 南無
諸燈光王如來 南無普智寶焔功徳瞿那幢
王如來 南無閻浮檀威王如來 南無法輪
焔威王如來 南無毘盧遮那功徳胎藏王如
來 南無寶妙功徳王如來 南無諸華香自
在王如來
  五百佛已竟
南無諸華自在王如來 南無龍自在王如
來 南無寂光明王如來 南無千雲音王如
來 南無諸法吼王如來 南無寶焔山功徳
威王如來 南無毘盧遮那功徳威王如來
南無法月光王如來 南無普智光王如來
南無日威功徳王如來 南無瞿那鐵圍山王
如來 南無諸衆生照明王如來 南無法因
陀羅王如來 南無雲功徳王如來 南無非
一明光王如來 南無吼王如來 南無難伏
幢王如來 南無陀羅尼自在王如來 南無
最上彌留王如來 南無師子遊戲王如來
南無月光王如來 南無一切法光明王如來
南無無上王如來 南無香焔雲功徳王如來
南無鼓音王如來 南無勝王如來 南無香
聚王如來 南無淨照王如來 南無波濤王
如來 南無梵音王如來 南無天王如來
南無月王如來 南無摩尼王如來 南無
瞿拏王如來 南無莊嚴王如來 南無寂
王如來 南無捷疾王如來 南無藥王如來
南無無畏王如來 南無光焔王如來 南無
醫王如來 南無毘琉奴王如來 南無娑
羅王如來 南無照王如來 南無光王如來
南無乾闥婆王如來 南無樹王如來 南無
瞿拏幢王如來 南無無垢喜悦微笑幢王如
來 南無微妙音王如來 南無蓮華徳孕王
如來 南無散焔王如來 南無香焔光王如
來 南無彌留聚王如來 南無寶蓮華善住
山帝釋王如來 南無願瓔珞莊嚴王如來
南無海持意遊戲神通王如來 南無雲王如
來 南無饒益王如來 南無金光威王如來
南無破散諸夜叉神浮多神等王如來 南無
寶光莊嚴王如來 南無自在威聲王如來
南無華火遊戲神通王如來 南無開敷華娑
羅王如來 南無善寂智月吼音自在王如來
南無地王如來 南無幢王如來 南無初發
心意震聲無怖畏最上王如來 南無無驚怖
闇三昧最上王如來 南無尼倶陀王如來
南無歡喜踊躍寶孕摩尼聚王如來 南無
主王如來 南無喜樂光王如來 南無金剛
上王如來 南無彌留頂王如來 南無清光
王如來 南無蓮華鬚光王如來 南無刀杖
上香光王如來 南無上舌王如來 南無不
思議瞿拏光王如來 南無賢上王如來 南
無蓮華上王如來 南無難伏上王如來 南
無彌留光王如來 南無彌留燈王如來 南
無娑羅自在王如來 南無鼓自在音王如來
南無強健軍將戰王如來 南無普光最上功
徳聚王如來 南無正住摩尼聚王如來 南
無法水清淨虚空無間王如來 南無普光明
功徳彌留王如來 南無普智幢音王如
南無帝釋幢相王如來 南無善住山帝釋王
如來 南無破散雲翳王如來 南無普瞻
望蓮華遊戲王如來 南無寶功徳光威王如
來 南無寶月光明藥王如來
  六百佛已竟
南無宿王如來 南無山因陀羅王如來
南無娑羅帝釋王如來 南無頂最上王如來
南無山頂最上王如來 南無可畏蓮華最上
王如來 南無精進最上王如來 南無無邊
界最上王如來 南無藥王如來 南無善住
王如來 南無華敷王如來
五千五百佛名神呪除障滅罪經卷第一
五千五百佛名經卷第二
  大隋北印度三藏闍那崛多譯
南無佛華敷王如來 南無虚空清淨王如
來 南無智自在王如來 南無須彌王如來
南無震聲王如來 南無震上王如來 南無
震下王如來 南無震聲力如來 南無迦
陵伽王如來 南無瞿拏光明王如來 南
無婆伽婆帝廣福藏普世間明如來 南無瞿
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [] 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]