大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

佛説佛名經 (No. 0441_ ) in Vol. 14

[First] [Prev+100] [Prev] 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

十八界造一切罪。或因二十五我造一切罪。
或因六十二見造一切罪。或因見諦思惟九
十八使百八煩惱晝夜熾然開諸漏門造一切
罪。如是等煩惱無量無邊。惱亂賢聖及以四
生。遍滿三界彌亘六道。無處可藏無處可避。
今日至到向十方佛尊法聖衆。慚愧發露皆
悉懺悔
願弟子等。承是懺悔三毒等一切諸煩惱所
生功徳。願生生世世。三慧明。三達朗。三苦
滅。三願滿。願弟子等。承是懺悔四識等一切
諸煩惱所生功徳。願生生世世。廣四等心立
四信業。四惡趣滅得四無畏
願弟子等。承是懺悔五蓋等諸煩惱所生功
徳。願生生世世度五道樹五根。淨五眼成五

願弟子等。承是懺悔六愛等諸煩惱所生功
徳。願生生世世具足六神通。滿足六度業。不
爲六塵惑。常行六妙行
願弟子等。承是懺悔七漏八垢九結十纒等
一切諸煩惱所生功徳。願生生世世坐七淨
華洗塵八水。具九斷智成十地行。願以懺悔
十一遍使及十二入十八界等一切諸煩惱所
生功徳。願生生世世十一空解常用洗心。自
在能轉十二行輪。具足十八不共之法。無量
功徳一切圓滿
大乘蓮華寶達問答報應沙門經
寶達頃前入一火丸仰口地獄。云何名曰火
丸仰口地獄。其地獄縱廣八十由旬。其地獄
鐵城羅網。火焔倶起來燒罪人。其城四角猛
風而來吹此鐵城。而動散發化作鐵丸飛流
而下。其丸八方銐如鋒鋩火焔倶作。於虚空
中共相諍抵亦如雷聲。南門之中有百千罪
人。沙門來入其中唱如是言。我今何罪來入
此中受罪如是。唱聲大叫身中震裂。烟火倶
出來入其中。空中火丸從口下入足下而出。
身毛孔中皆亦火然。一日一夜受無量罪
寶達問馬頭羅刹曰。此諸沙門作何等罪受
如是苦。馬頭羅刹答曰。此諸沙門受佛淨戒
而不畏罪。手擿衆僧菓自食與人不知慚愧。
以是因縁墮此地獄。從地獄出若得爲人瘖
瘂不語。寶達聞之悲泣而去
佛名經卷第十六佛説佛名經卷第十七
爾時優波摩那比丘從座而起。偏袒右肩右
膝著地。合掌恭敬白佛言。世尊。幾佛過去。佛
告優波摩那比丘。比丘。譬如恒河沙世界。下
至水際上盡有頂滿中微塵。比丘。有人於中
取爾所微塵。過恒河沙世界下一微塵。如是
過恒河沙世界復下一塵。如是盡爾所微塵。
比丘。於意云何。若著微塵若不著微塵。是諸
微塵數可知數不。比丘言。不也世尊。佛告比
丘。比丘。彼諸微塵可知其數。而彼過去同名
釋迦牟尼佛。已入涅槃者不可數知。比丘。我
知彼過去諸佛如現前見。彼諸佛母同名摩
訶摩耶。父同名輸頭檀王。城同名迦毘羅。彼
諸佛第一聲聞弟子。同名舍利弗目揵連。侍
者弟子同名阿難陀。何況種種異名母異名
父異名城。異名弟子異名侍者。比丘。彼若干
世界。彼人於何等世界著微塵。何等世界不
著微塵。彼諸世界若著微塵不著微塵。下至
水際上至有頂。比丘。復有第二人取一微塵。
過彼若干微塵數世界。爾數佛國土阿僧祇
億百千萬那由他世界爲一歩。比丘。彼人復
過是若干微塵數世界爲一歩。彼人如是過
百千萬億那由他阿僧祇劫。行乃下一塵。如
是盡諸微塵。比丘。如是若干世界滿中微塵。
復更著十方世界。比丘。復過是世界著微塵。
彼諸世界下至水際上至有頂滿中微塵。比
丘。於意云何。彼諸微塵可知數不。比丘言。
不也世尊。佛告比丘。彼諸微塵可知其數。彼
同名母同名父同名城。同名弟子同名侍者。
同名釋迦牟尼佛不可知數。如釋迦牟尼。不
勝幢佛亦如是。盧舍那佛亦如是。無垢勝眼
佛亦如是。無垢光明眼佛亦如是。光明清淨
王佛亦如是。善無垢清淨佛亦如是。成就無
邊功徳勝王佛亦如是。寶光明佛亦如是。寂
修佛亦如是。聲徳佛亦如是。波頭摩勝佛亦
如是。日月佛亦如是。普寶蓋佛亦如是。比丘。
汝當歸命如是等阿僧祇同名佛
南無普光明奮迅王佛 南無普照佛 南無
藥王佛 南無彌留燈王佛 南無寶莊嚴佛
南無智成就佛 南無寶蓋佛 南無放炎佛
南無物成就佛 南無稱智佛 南無三昧勝
佛 南無寶觀佛 南無寶雞都佛 南無尸
羅施佛 南無莎羅王佛 南無寶意山雞兜
王佛 南無大莊嚴佛 南無山自在王佛
南無旃陀佛 南無見義佛 南無自在幢佛
南無大彌留佛 南無無光勝佛 南無大莊
嚴王佛 南無大智幢佛 南無日藏佛 南
無無畏上勝山王佛 南無梵自在佛 南無
餘依止黠聲王佛 南無智雞兜佛 南無智
炬住持佛 南無過一切世間佛 南無法照
佛 南無無垢光佛 南無普光佛 南無一
切勝佛 南無寂靜妙聲佛 南無普明佛
南無勝山王師子奮迅境界聲佛 南無地住
持佛 南無功徳王光佛 南無住持智庭燎
佛 南無樂説勝王佛 南無金色波頭摩成
王佛 南無難勝佛 南無寶作佛 南無無
量聲佛 南無親光佛 南無龍天佛 南無
天力佛 南無師子佛 南無離諍光佛 南
無世天佛 南無勝積佛 南無人王佛 南
無華王佛 南無華勝佛 南無發精進佛
南無因陀羅雞兜佛 南無清淨無垢光菩提
寶華不斷絶光明王佛 南無蔔薝上佛 南
無意福徳自在佛 南無觀聲王佛 南無無
垢威徳佛 南無功徳寶集吼佛 南無成就
徳佛 南無成就勝佛 南無斯何佛 南無
威徳佛 南無高須彌山佛 南無阿輸迦世
界賢妙勝佛
若有善男子善女人。受持讀誦是諸佛名。必
得不退菩提心
南無難陀世界栴檀勝佛。若有善男子善女
人。受持讀誦是諸佛名。畢竟得清淨心
南無跋陀世界寂染佛 南無意智雞兜世界
破魔力佛 南無滿月世界無憂佛 南無雞
兜意勝世界寶杖佛 南無語吼聲勝世界花
勝佛 南無差摩世界三昧奮迅佛 南無廣
世界樹提勝佛 南無月勝世界金剛功徳身
佛 南無過去無量無邊海勝佛
若有善男子稱彼佛名。得畢竟不退菩提心
南無彌留勝王佛
彼佛初成佛第一會。八十億百千萬那由他
聲聞衆。第二會七十億百千萬那由他。第三
會六十億百千萬那由他。第四會二十五億
百千萬那由他。如是菩薩無量無邊。百千萬
那由他
南無師子妙聲王佛
彼佛初會有九十九億聲聞。第二會九十億。
第三會九十三億。第四會九十九億。如是菩
薩摩訶薩衆無量無邊
南無華勝佛
彼佛初會八十億聲聞。菩薩僧亦如是
南無妙行佛
彼佛初會八十億聲聞。菩薩僧亦如是
南無無量大莊嚴佛
彼佛初會八十億聲聞。第二會七十億乃至
第十會亦如是。菩薩僧亦如是無量無邊
南無放炎佛
彼佛初會有九十億聲聞。如是第二乃至第
十亦如是。菩薩摩訶薩僧無量無邊
南無一切光明佛
彼佛初會有那由他億聲聞。菩薩僧亦如是
南無無量光明佛
彼佛初會聲聞有九十六億。第二會九十四
億。第三會九十三億。菩薩僧亦如是
南無聲徳佛
彼佛初會聲聞有八十億。第二會七十億。第
三會六十億。菩薩僧亦如是。應當歸命如是
等諸佛菩薩
復次比丘。應當敬禮南方清淨無垢世界菩
薩佛。謂文殊師利。現在普見如來佛國土中
復次比丘。應當敬禮四大士菩薩。第一名光
明幢。現在東方無畏如來佛國土中。第二名
智勝。現在南方智聚如來佛國土中。第三名
寂根。現在西方智山如來佛國土中。第四名
願意成就。現在北方那羅延如來佛國土中」
復次摩訶男比丘。重問如來世尊。過去幾佛
入涅槃。佛告摩訶男。汝今諦聽當爲汝説。比
丘。東方恒河沙世界。南方恒河沙世界。西方
恒河沙世界。北方恒河沙世界。上下四維恒
河沙世界。彼一切世界。下至水際上盡有頂
滿中微塵。比丘。於意云何。彼如是微塵可知
數不。比丘言不也世尊。佛告比丘。如是同名
釋迦牟尼佛。過去入涅槃者不可數知。比丘。
我知彼過去諸佛如現在前。彼諸佛母同名
摩訶摩耶。父同名輸頭檀王。城同名迦毘羅。
彼佛第一聲聞弟子同名舍利弗目揵連。侍
者弟子同名阿難陀。何況種種異名母異名
父異名城異名弟子異名侍者異名。比丘。彼
若干世界彼人於何等世界著微塵。何等世
界不著微塵。彼諸世界若著微塵及不著者。
下至水際上至有頂。比丘。復有第二人取彼
微塵。彼若干微塵數世界爾所佛國土。阿僧
祇數百千萬億那由他世界。過爾所世界爲
一歩。比丘。彼人復過若干微塵數世界爲一
歩。彼人如是過百千萬億那由他阿僧祇劫
行乃下一塵。如是盡諸微塵。比丘。如是若干
世界若著微塵及不著者。滿中微塵。復更著
十方世界。比丘。復過是世界若著微塵及不
著者。彼諸世界下至水際上至有頂滿中微
塵。比丘。於意云何。彼諸微塵可知數不。比
丘言。不也世尊。佛告比丘。彼諸微塵可知其
數。彼同名釋迦牟尼佛。母同名摩訶摩耶。父
同名輸頭檀王。城同名迦毘羅。第一聲聞弟
子。同名舍利弗目揵連。侍者弟子同名阿難
陀。不可知數
復次比丘。復有第三人。取彼爾所世界微塵。
過彼爾所微塵數世界爲一歩。過彼若干百
千萬億那由他阿僧祇劫。行乃下一塵。如是
盡諸微塵。復有第四人。取彼若干微塵數世
界。若著微塵若不著微塵。下至水際上至有
頂滿中微塵。比丘。於意云何。彼諸微塵可知
數不。比丘言。不也世尊。佛告比丘。彼若干微
塵可知其數。然彼同名釋迦牟尼佛母同名
父同名世界同名弟子同名侍者同名佛不可
知數。比丘。如是第五人。第六第七第八第九
第十人。復次比丘。復有第十一人。是人彼若
干微塵中取一微塵。破爲十方若干世界微
塵數分。如一微塵破爲若干分。如是餘微塵
亦悉破爲若干世界微塵數分。比丘。於意云
何。彼諸微塵可知數不。比丘言。不也世尊。佛
告比丘。復有人彼若干微塵佛國土爲過一
歩。如是速疾神通行東方世界。無量無邊劫
行。如是東方世界下一微塵。東方盡如是微
塵。若著微塵及不著者。下至水際上至有頂
滿中微塵。如是南方乃至十方。下至水際上
至有頂滿中微塵。比丘。於意云何。彼諸微塵
可知數不。比丘言。不也世尊。佛告比丘。若干
微塵分可知其數。然現今在世同名釋迦牟尼
佛入涅槃不可數知。母同名摩訶摩耶。父同
名輸頭檀王。城同名迦毘羅。第一聲聞弟子。
同名舍利弗目揵連。侍者弟子同名阿難陀。
何況種種異名。比丘。我若干微塵數劫住世。
説一同名釋迦牟尼佛不可窮盡。如是同名
然燈佛同名提娑延佛。同名燈光明佛。同名
一切勝佛。同名稱王佛。同名波頭摩勝佛。同
名毘婆尸佛。同名尸棄佛。同名毘舍浮佛。同
名拘留孫佛。同名拘那含牟尼佛。同名迦葉
佛。如是等異名母。乃至異名侍者入涅槃。我
知彼佛如現在前。應當敬禮如是等諸佛。優
波摩那比丘白佛言。世尊。未來有幾許佛。佛
告優波摩那比丘。汝今諦聽當爲汝説。比丘。
未來星宿劫中有三百佛出世。同名大雞兜。
復有十千同名莊嚴王佛。華作劫中有一億
百千萬佛出世。同名菩提覺華。復有劫中
八千頻婆羅佛出世。同名離愛佛。多盧波摩
劫中有六千佛出世同名散華。勝聲劫中莎
羅自在高幢世界。有十千佛出世。同名清淨
優波羅香山。普華劫中有千八百佛出世。同
名離妄。復有劫中千三百佛出世。同名梵聲。
復有劫中三十億佛出世。同名釋迦牟尼。復
有劫中八千同名然燈佛出世。復有劫中六
十千同名歡喜佛出世。復有劫中三億佛出
世。同名弗沙。復有劫中八十千佛出世。同名
莎羅自在王。復有劫中三百佛出世。同名波
頭摩勝。復有劫中五百佛出世。同名波多婆。
復有劫中千佛出世。同名閻浮檀。復有劫中
千二百千萬佛出世。同名見一切義。復有劫
中千佛出世。同名倶隣。復有劫中九千佛出
世。同名迦葉。復有劫中十八佛出世。同名因
陀羅幢。復有劫中十五佛出世。同名日佛。復
有劫中六十億佛出世。同名大莊嚴。復有劫
中六十佛出世。同名因陀幢。復有劫中五百
佛出世。同名日佛。復有劫中六十億佛出世。
同名大莊嚴。復有劫中六十二百佛出世。同
名寂行。復有劫中六十億佛出世。同名莎羅
自在王。復有劫中八千佛出世。同名堅精進。
復有劫中百億佛出世。同名決定光明。復有
劫中八十億佛出世。同名實法決定。復有劫
中六十二億佛出世。同名毘留羅。復有劫中
六十千佛出世。同名妙波頭摩佛。復有劫中
四十千佛出世。同名願莊嚴。復有劫中五百
佛出世。同名華勝王。復有劫中四十億那由
他佛出世。同名妙聲。復有劫中千佛出世。同
名功徳蓋安隱自在王。復有劫中六十千佛
出世。同名堅修柔濡。復有劫中十佛國土微
塵數百千萬不可説不可説佛出世。同名普
賢。復有劫中七千佛出世。同名法莊嚴王。比
丘。擧要言之。未來諸佛無量無邊不可説不
可説不可窮盡。比丘汝等應當一心歸命如
是等諸佛
爾時舍利弗從座而起。偏袒右肩右膝著地。
胡跪合掌白佛言。世尊。幾佛現在。佛告舍利
弗。汝見我現在身也。舍利弗言。如是世尊。我
今實見佛身。復告舍利弗。我今見十方無量
無邊不可説不可説世界。同我名釋迦牟尼
佛在世者。如汝見我無異。如是同名然燈佛。
同名毘婆尸佛。同名尸棄佛。同名毘舍浮佛。
同名拘留孫佛。同名拘那含佛。同名迦葉佛。
舍利弗。擧要言之。我若一劫若百千萬億那
由他劫。説同名諸佛不可窮盡。何況異名佛。
此如是等諸佛。皆是文殊師利。初教發阿耨
多羅三藐三菩提心。舍利弗。汝等應當一心
歸命如是等佛。舍利弗。現在劫五百同名智
幢佛。復有劫五百同名法幢佛。復有劫六十
二同名然炬佛。復有劫六十二同名尸棄佛。
復有劫千同名然火單荼自在王聲佛。復有
劫二千不同名。或名智勝佛。或名然燈王佛。
或名法勝佛。或有名梵勝佛。舍利弗。汝等應
當一心歸命如是等諸佛。舍利弗。復有佛名
妙聲分聲佛。舍利弗。彼妙聲分聲佛。壽命滿
足六十百歳。過彼東方名智自在兩足尊。彼
智自在如來壽命滿足十二千歳。過彼智自
在世尊。復有佛名威徳自在兩足尊。彼威徳
自在佛壽命滿足七十六千歳。過彼威徳自
在世尊。復有佛名摩醯首羅。彼摩醯首羅佛
壽命滿足一億歳。過彼摩醯首羅佛。復有佛
名梵聲。彼梵聲佛壽命滿足十億歳。過彼梵
聲世尊。復有佛名大衆自在。彼大衆自在佛
壽命滿足六十千歳。過彼大衆自在世尊。復
有佛名聲自在。彼聲自在佛壽命滿足一億
歳。過彼聲自在世尊。復有佛名勝聲。彼勝聲
佛壽命滿足百億歳。過彼勝聲世尊有佛名
月面。彼月面佛壽命滿足一日一夜。過彼月
面世尊。復有佛名日面。彼日面佛壽命滿足
千八百歳。過彼日面世尊。復有佛名梵面。彼
梵面佛壽命滿足二十三千歳。過彼梵面世
尊。復有佛名梵阿莎婆。彼梵阿莎婆佛壽命
滿足千八百歳。舍利弗。汝等應當一心歸命
如是等諸佛。舍利弗。復過一劫中二百佛出
世。我説彼佛名。汝當歸命
南無不可嫌身佛 南無稱名佛 南無威徳
佛 南無稱吼佛 南無稱上佛 南無聲清
淨佛 南無智勝佛 南無智解佛 南無黠
慧佛 南無智通佛 南無智成就佛 南無
智供養佛 南無智妙佛 南無智炎佛 南
無智勇猛佛 南無淨上佛 南無梵天佛
南無善梵天佛 南無淨婆藪佛 南無妙梵
聲佛 南無梵自在佛 南無梵天自在佛
南無因那陀佛 南無梵吼佛 南無梵徳佛
南無威徳力佛 南無威徳自在佛 南無善
威徳佛 南無威徳絶倫無能制伏佛 南無
威徳起佛 南無善決定威徳佛 南無威徳
天佛 南無威徳勝佛 南無驚怖佛 南無
驚怖意佛 南無驚怖慧佛 南無驚怖衆生
佛 南無驚怖面佛 南無驚怖起佛 南無
威徳決定畢竟佛 南無威徳天佛 南無驚
怖實佛 南無見驚怖佛 南無善眼佛 南
無月勝佛 南無深聲佛 南無無邊聲佛
南無淨聲佛 南無清淨聲佛 南無無量聲
佛 南無放聲佛 南無降伏魔力聲佛 南
無住持聲佛 南無善目佛 南無清淨面佛
南無善照佛 南無無邊眼佛 南無普眼佛
南無稱眼佛 南無眼莊嚴佛 南無不可嫌
眼佛 南無調柔佛 南無調伏身心佛 南
無身心柔軟佛 南無調眼佛 南無善調心
佛 南無善寂根佛 南無善寂意佛 南無
善寂妙佛 南無善寂行佛 南無善寂去佛
南無善寂彼岸佛 南無善寂勇猛佛 南無
善寂住勝佛 南無善寂淨心佛 南無衆上
首自在王佛 南無有衆佛 南無衆自在佛
南無勝衆佛 南無清淨智佛 南無大衆自
在佛 南無衆勇猛佛 南無放妙香佛 南
無法力佛 南無法雞兜佛 南無法行佛
南無法寶佛 南無法力佛 南無法王佛
南無善法佛 南無法勇猛佛 南無法樂決
定佛
南無實法決定一劫中八十億同名決定佛。
第二劫中八十億亦同名決定佛。過決定佛
名勝成就佛。亦應一心敬禮
南無安隱佛 南無拘隣佛 南無善歡喜佛
南無善眼佛 南無頭陀羅吒佛 南無毘留
博叉佛 南無善眼佛 南無妙眼佛 南無
善見佛 南無善解佛 南無釋迦牟尼佛
南無妙去佛 南無大勝佛 南無栴檀佛
南無善度佛 南無滅惡佛 南無大功徳佛
南無摩梨支佛 南無光明佛 南無滿月佛
南無淨名佛 南無淨徳佛 南無淨住佛
南無喜勝佛 南無月幢佛 南無寶起佛
南無無畏佛 南無然燈佛 南無法妙佛
南無高髻佛 南無稱妙佛 南無次勝妙釋
迦牟尼佛 南無吉沙佛 南無弗沙佛 南
無毘婆尸佛 南無尸棄佛 南無毘舍浮佛
南無拘留孫佛 南無拘那含牟尼佛 南無
迦葉佛
佛復告舍利弗。現在東方可樂世界中名阿
閦佛。汝等應當一心敬禮
南無日藏佛 南無龍王自在王佛 南無日
作佛 南無龍歡喜佛 南無自在佛 南無
稱光明佛 南無山城佛 南無普妙佛 南
無普寶佛 南無稱自在王佛 南無行法行
稱佛 南無初智慧佛 南無智山佛 南無
日光明佛 南無生勝佛 南無彌留藏佛
南無智海佛 南無大精進佛 南無高山勝
佛 南無功徳藏佛 南無智法界佛 南無
無畏自在佛 南無大精進成就佛 南無智
成就佛 南無無礙王佛 南無地力精進佛
南無持行佛 南無力王佛 南無善見佛
南無法光明王佛 南無降伏魔佛 南無不
斷炎佛 南無功徳山佛 南無智齊佛 南
無無障力王佛 南無善思惟佛 南無師子
歡喜佛 南無戒光明佛 南無快勝王佛
南無無盡智藏佛 南無寶面勝佛 南無智
波婆佛 南無決定稱佛 南無無邊觀王佛
南無法華雨佛 南無作光明佛 南無高山
王佛 南無成就法輪王佛 南無無垢眼佛
南無大名聲徳佛 南無無礙智力王佛 南
無無礙安隱佛 南無寂門佛 南無福徳力
精進佛 南無智衣王佛 南無法自在王佛
南無無妨安隱佛 南無智成就佛 南無大
力彌留藏佛 南無觀功徳精進佛 南無得
無障不迷佛 南無香光明佛 南無功徳聚
集王佛 南無法齊底佛 南無聲自在王佛
南無護聲佛 南無種種力精進王佛 南無
寶光明勝王佛 南無過一切須彌山王佛
南無寶彌留佛 南無不動法佛 南無堅固
蓋王佛 南無普功徳佛 南無法莎羅彌留
佛 南無聚集智聲佛 南無智炎華月王佛
南無龍王自在王佛 南無優曇末花王佛
南無眞金色王佛 南無増長法幢王佛 南
無栴檀波羅光佛 南無住持功徳稱佛 南
無堅固意精進佛 南無然塵燈佛 南無精
進歩佛 南無無邊堅固幢佛 南無最法稱
佛 南無法王佛 南無降伏大衆佛 南無
有光炎華高山佛 南無智勝照佛 南無才
威徳然燈佛 南無無諍無畏佛 南無智化
聲佛 南無二輪成就佛 南無妙身蓋佛
南無勝莊嚴王佛 南無師子座善坐佛 南
無放月光華王佛
復次舍利弗。現在南方佛汝應當一心歸命
南無法自在吼佛 南無師子奮迅王佛 南
無初發心香自在莎羅佛 南無那羅延自在
藏彌留勝佛 南無寶山精進自在集功徳佛
南無樹提藏佛 南無星宿方便稱佛 南無
功徳力莎羅王佛 南無妙聲吼奮迅佛 南
無得一切衆生意佛 南無大意佛 南無妙
聲佛 南無寶陀山佛 南無法雲吼聲佛
南無香波頭摩精進王成就佛 南無無垢光
明佛 南無光波婆吒佛 南無功徳跡佛
南無因縁光明佛 南無無邊功徳王佛 南
無増長眼佛 南無師子聲奮迅佛 南無天
力師子奮迅佛 南無觀法佛 南無法華通
佛 南無敬法清淨佛 南無堅精進行奮迅
佛 南無自精進佛 南無彌留光佛 南無
功徳阿尼羅佛 南無淨根佛 南無喚智佛
南無智慧作佛 南無不破廣慧佛 南無力
慧佛 南無優頭鉢佛 南無法堅固歡喜佛
南無堅固意自在王佛 南無平等須彌山面
佛 南無發捨成就佛 南無清淨藏佛 南
無一切衆生自在佛 南無勝業清淨見佛
南無智自在佛 南無善快奮迅佛 南無無
障無著精進佛 南無世間自在佛 南無廣
法行佛 南無功徳成就佛 南無不怯弱成
就佛 南無城如意通佛 南無如觀法佛
南無栴檀鬚佛 南無敬重戒王佛 南無寶
名佛 南無龍王自在聲佛 南無大智莊嚴
佛 南無無孤獨功徳佛 南無阿羅摩佛
南無不滅莊嚴佛 南無淨功徳莊嚴佛 南
無自在相好莊嚴稱佛 南無行自在王佛 南
無法華彌留佛 南無法性莊嚴佛 南無願
滿足佛 南無大捨莊嚴佛 南無千法無畏
佛 南無有自在成就佛 南無樂法奮迅佛
南無寂王佛 南無解脱王佛 南無肩彌留
佛 南無如意力電王佛
次禮十二部尊經大藏法輪
敬禮十方諸大菩薩摩訶薩
南無羼提菩薩 南無韋藍菩薩 南無上寶
月菩薩 南無威儀菩薩 南無不虚徳菩薩
南無寶明菩薩 南無樂説頂菩薩 南無慧
頂菩薩 南無一切勇健菩薩 南無破闇菩
薩 南無功徳寶菩薩 南無華威徳菩薩
南無離惡道菩薩 南無雲陰菩薩 南無出
過菩薩 南無頂相菩薩 南無山相博王菩
薩 南無妙生菩薩 南無帝網菩薩 南無
寶施菩薩 南無破魔菩薩 南無定自在王
菩薩 南無法自在王菩薩 南無法相菩薩
南無常慘菩薩 南無執寶炬菩薩 南無明
網菩薩 南無無縁觀菩薩 南無壞魔菩薩
南無大目法王子 南無慈王法王子 南無
梵音法王子 南無妙色法王子 南無栴檀
林法王子 南無師子吼音法王子 南無妙
聲法王子 南無妙色形貌法王子 南無種
種莊嚴法王子 南無釋幢法王子 南無頂
生法王子
歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩
訶薩
敬禮聲聞縁覺一切賢聖
禮三寶已次復懺悔
夫論懺悔者。本是改往修來滅惡興善。人生
居世誰能無過。學人失念尚起煩惱。羅漢結
習動身口業。豈況凡夫而當無過。但智者先
覺便能改悔。愚者覆藏逐使滋蔓。所以積習
長夜曉悟無期。若能慚愧發露懺悔者。豈惟
正是滅罪而已。亦復増長無量功徳。樹立如
來涅槃妙果。若欲行此法者。先當外肅形儀
瞻奉尊像。内起敬意縁於相法。慊切至到生
二種心。何等爲二。一者自念我此形命難可
常保。一朝散壞不知此身何時可復。若復不
値諸佛賢聖。忽遭逢惡友造衆罪業。復應墮
落深坑險趣。二者自念我此生中。雖得値遇
如來正法爲佛弟子。弟子之法紹繼聖種。淨
身口意善法自居。而今我等公自作惡而復
覆藏。言他不知謂彼不見。隱匿在心傲然無
愧。此實天下愚惑之甚。則今現有十方諸佛。
諸大地菩薩諸天神仙。何曾不以清淨天眼
見於我等所作罪惡。又復幽顯靈祇。注記罪
福纖毫無差。夫論作罪之人。命終之後。牛
頭獄卒録其精神。在閻羅王所辯窮是非。當
爾之時一切怨對皆來證據。各言汝先屠戮
我身炮煮蒸炙。或言汝先剥奪於我一切財
寶離我眷屬。我於今者始得汝便。於時現前
證據何得敢諱。唯應甘心分受宿殃。如經所
明地獄之中不枉治人。若其生平之日。素所
作衆罪心自失者。是其生時造惡之處。一切
諸像皆現在前。各言汝昔在於我邊作如是
罪今何得諱。是爲作罪無藏隱處。於是閻魔
羅王。切齒呵嘖將付地獄。歴劫窮年求出莫
由。此事不遠不關他人。正是我身自作自受。
雖父子至親。一旦對至無代受者。衆等相與
及其形休體無衆疾。各自努力與性命競生
大怖畏。死欲至時悔無所及。是故弟子。至心
歸命十方諸佛
南無東方金海佛 南無南方超出須彌佛
南無西方無量幡佛 南無北方行智佛 南
無東南方究竟智佛 南無西南方無上智佛
南無西北方自在智佛 南無東北方明智佛
南無下方梵天智佛 南無上方伏怨智佛
歸命如是等十方盡虚空界一切三寶
弟子等。從無始已來至于今日。積聚無明障
蔽心目。隨煩惱性造三世罪業。或耽染愛著
起於貪欲煩惱。或瞋恚忿怒懷害煩惱。或惛
&MT02774;瞪不了煩惱。或我慢自高輕傲煩惱。疑
惑正道猶預煩惱。謗無因果邪見煩惱。不識
縁假著我煩惱。迷於三世執斷常煩惱。朋狎
惡法起見取煩惱。僻禀邪師造戒取煩惱。乃
至一等四執横計煩惱。今日至誠歸命懺悔」
又復弟子等。從無始以來至於今日。守惜堅
著起慳悋煩惱。不攝六情奢誕煩惱。心行弊
惡不忍煩惱。懶墮緩縱不勤煩惱。情慮躁動
覺觀煩惱。觸境迷惑無知解煩惱。隨世八風
生彼我煩惱。諂曲面譽不直心煩惱。横強難
觸不調和煩惱。易忿難悦多含恨煩惱。嫉妬
繋刺恨戻煩惱。凶險暴害諂毒煩惱。乖背二
諦執相煩惱。於苦集滅道生顛倒煩惱。隨從
生死十二因縁流轉煩惱。乃至無始無明住
地恒沙煩惱。起四住地搆於三界苦果煩惱。
如是等諸煩惱無量無邊。惱亂賢聖六道四
生。今日發露向十方佛尊法聖衆歸命懺

願弟子等。承是懺悔貪瞋癡等一切諸煩惱
所生功徳。願生生世世折憍慢幢竭愛欲水。
滅瞋恚火破愚癡暗。拔斷疑根裂諸見網。深
識三界猶如牢獄。四大毒蛇五陰怨賊。六入
空聚愛詐親善。修八聖道斷無明源。正向涅
槃不休不息。三十七品心心相應。十波羅蜜
常現在前
大乘蓮華寶達問答報應沙門經
寶達頃前更入一斫手地獄。云何名曰斫手
地獄。其地獄縱廣三十六由旬。其地獄中有
大鐵床。縱廣五十餘歩。炎火猛熾烟焔倶起
來燒罪人。罪人見之迫迮倒地而不自勝。南
門之中有五千沙門。揚聲大叫我今何罪來
入此中。馬頭羅刹手捉三鈷鐵叉。望胸而撞
背上而出。將至鐵床之上。其床火然烟焔倶
出來燒罪人。復有鐵斧斫罪人手寸寸而碎。
一日一夜受罪萬端。求生不得求死不得
寶達問馬頭羅刹曰。此諸沙門。作何罪業來
入其中。羅刹答曰。此諸沙門受佛淨戒而不
能持。亦不清淨楊枝漱口。手不清淨多有垢
穢。或手捉男根女根捉不淨物。脾中有臭穢
而不除去便捉經像。以是因縁墮此地獄。經
千萬劫而不能出。若得爲人身不具足
寶達聞之悲泣而去
佛名經卷第十七


佛説佛名經卷第十八
南無無障佛月佛 南無不讃嘆世間勝佛
南無法王決定佛 南無星宿寶雲王佛 南
無阿私多寶勝佛 南無法行自在佛 南無
地勇名佛 南無無邊勝寶名佛 南無名智
奮迅王佛 南無名樹迦那伽王佛 南無名
増長慧佛 南無名法華通悳佛 南無名快
照光明精進通集佛 南無名照觀佛王佛
南無名不著惡勝佛 南無名智盡天佛 南
無名勝妙法佛 南無名大智聲智慧佛 南
無名見一切世間不畏佛 南無名見無畏佛
南無名聲去佛 南無如來行無量王佛
復次舍利弗。現在西方諸佛。汝等應當一心
敬禮
南無初光明華心照佛 南無妙聲修行吼佛
南無住勝智稱佛 南無普見佛 南無作大
悲心華光佛 南無法行然燈佛 南無普勝
佛 南無智吼稱王佛 南無梵聲歡喜吼佛
南無千眼佛 南無海香炎佛 南無千月自
在藏佛 南無法速樂行佛 南無身賢遠光
佛 南無師子廣眼佛 南無十力光明勝佛
南無智來佛 南無無邊精進勝面佛 南無
大勝成就法佛 南無不空見佛 南無不可
盡色佛 南無觀法智佛 南無無王妨佛
南無無邊徳佛 南無智察法佛 南無一切
善根菩提道佛 南無無礙精進善思惟奮迅
王佛 南無上智勝善住功徳佛 南無智香
勝佛 南無智勝見尸棄王佛 南無妙功徳
智佛 南無不憂法華吼王佛 南無法清淨
來佛 南無勝上功徳佛 南無開法門藏佛
南無照法同王佛 南無力王善住法佛 南
無善擇力得佛 南無無邊門見佛 南無善
化莊嚴佛 南無不似見佛 南無離瞋功徳
王佛 南無離塵憶勝佛 南無大力般若奮
迅王佛 南無法鏡像佛 南無堅叉利成就
佛 南無一切智功徳勝佛 南無不樂出功
徳佛 南無精進過精進自在山佛 南無一
切世間自在橋梁勝佛 南無示現無盡徳佛
南無清淨戒功徳王佛 南無華嚴作莊嚴佛
南無獨王佛 南無得大通願力佛 南無吼
聲速精進佛 南無勝身那羅延智佛 南無
那羅延佛 南無寶光阿尼羅勝佛 南無寶
海炎佛 南無大海彌留勝王佛 南無初不
濁天王佛 南無不住生滅勝功徳王佛 南
無虚空樂説無礙稱佛 南無勝慧佛 南無
無比藏稱佛 南無天自在梵増上佛 南無
善行見王佛 南無種種行王佛 南無盧舍
那勝功徳佛 南無自在佛 南無住華佛
南無智善根成就性佛 南無無障礙智成就
佛 南無善決法佛 南無法莊嚴觀樂説稱
佛 南無二寶然燈佛 南無摩訶思惟藏佛
南無不可思議王佛 南無自在憶佛 南無
師子胸藏佛 南無智王莊嚴佛 南無自在
根佛 南無離聲眼佛 南無善香佛 南無
不染佛 南無波頭摩佛 南無法身佛 南
無廣戒王佛 南無心善行稱佛 南無法自
在佛 南無如意通觀藏佛 南無然燈貪王
佛 南無福徳勝田佛 南無世間意成就善
法佛 南無善觀佛法勝佛
復次舍利弗。現在北方諸佛。汝等應當一心
歸命
南無初勝藏山佛 南無放光明佛 南無無
邊智慧佛 南無龍華佛 南無一切龍奮迅
勇猛佛 南無福徳莊嚴佛 南無法世間鏡
像佛 南無降伏一切魔佛 南無勝婆嗟山
佛 南無法來王佛 南無佛化成就佛 南
無普莊嚴樹行勝佛 南無寶積成就佛 南
無一切成就稱佛 南無三世智勝佛 南無
勝威善住佛 南無種種願光佛 南無不退
百勝光佛 南無無邊智慧佛 南無龍華徳
佛 南無分闇羅勝佛 南無奪一切邪見佛
南無得佛眼輪佛 南無得一切佛智佛 南
無大悲救護勝佛 南無師子智橋梁佛 南
無住實際王佛 南無諸善根福徳法成就佛
南無大無垢智佛 南無智稱王佛 南無佛
法波頭摩佛 南無興一切相佛 南無隨一
切意法雲佛 南無滿足精進寶慧佛 南無
大毘留&T005293;佛 南無勝光明佛 南無不動法
智光佛 南無栴檀雲王佛 南無不染波頭
摩聲佛 南無法増上聲王佛 南無無垢劫
佛 南無撰擇法無礙花稱佛 南無佛眼無
垢精進増上輪佛 南無智自在稱佛 南無
無邊疑佛 南無無邊智奮迅無礙心佛
南無廣威徳自在王佛 南無欲法道善住佛
南無一切生智佛 南無降伏魔力堅固意佛
南無精進自在寶王佛 南無威徳藏佛 南
無見利益一切歡喜佛 南無大歩佛王佛
南無種種日佛 南無聲分妙寶吼佛 南無
無垢法王佛 南無不退精進示現佛 南無
莊嚴佛國土王佛 南無智根本華佛 南無
不稱涅槃佛 南無一切龍摩尼藏佛 南無
樂法自在佛 南無得法相自在佛 南無無
邊寶功徳藏佛 南無清淨華山佛 南無大
法王拘蘇摩勝佛 南無一切盡不盡藏佛 南
無華彌留善佛 南無虚空智山佛 南無智
力王佛 南無無礙聲智佛 南無無邊佛
聲藏佛 南無智王不盡稱佛 南無心慧奮
迅王佛 南無自性清淨智佛 南無智自在
法王佛 南無正見佛 南無語見佛 南無
滿足法香見佛 南無龍月佛 南無因陀羅
山無礙王佛 南無寶自在莎羅王佛 南無
見一切衆生佛 南無水住持光明王佛 南
無覺一切法佛 南無智寶法勝佛 南無精
進自在意法藏佛 南無無礙山佛 南無無
垢鬘佛 南無放光明照佛 南無炎自在藏
佛 南無聲分妙覺吼佛 南無彌留力自在
藏佛 南無精進自在彌留寂自在佛 南無
堅固無畏功徳佛 南無堅固勇猛寶佛 南
無堅固勇猛寂靜王佛 南無降伏闇彌留山
王佛 南無勝丈夫芬陀利佛 南無聖聲藏
佛 南無普賢芬陀利佛 南無法平等法身
佛 南無難勝佛 南無離可意佛 南無不
動佛 南無妙聲佛 南無勝聲佛 南無莎
羅奮迅佛 南無寶勝佛 南無愛見佛 南
無然燈佛 南無須彌劫佛 南無日光佛
南無月光佛 南無法界佛 南無藥樹王佛
南無星宿佛 南無覺上佛 南無授記佛
南無愛作佛 南無無畏作佛 南無華寶栴
檀佛 南無龍功徳佛 南無盧舍那佛 南
無無垢佛 南無無煩惱佛 南無善來佛
南無金色色佛 南無無根本佛 南無須彌
登佛 南無可樂見光佛 南無能作光佛
南無一切無濁佛 南無無染佛 南無善淨
佛 南無解脱佛 南無華樹佛 南無法性
佛 南無善護聲佛 南無得意佛 南無斷
愛佛 南無内外佛 南無成就幢佛 南無
梵聲佛 南無妙聲佛 南無勝聲佛 南無
金剛佛 南無大通佛 南無無畏佛 南無
離一切煩惱佛 南無離怖畏佛 南無離怯
弱佛 南無不可動佛 南無樂解脱佛 南
無成就佛 南無兩足尊佛 南無一切種智
佛 南無相莊嚴佛 南無不可量言佛 南
無不畏言佛 南無常相應言佛 南無梵衆
相應佛 南無三十天衆相應佛 南無字金
色佛 南無捨結佛 南無莎羅華佛 南無
金華佛 南無拘牟頭相佛 南無頂勝佛
南無一切通智佛 南無得一切法到彼岸佛
南無不可相佛 南無善住佛 南無莊嚴相
佛 南無清淨衆生佛 南無常智佛 南無
妙寂佛 南無捨浮羅奮迅佛 南無畢竟大
悲佛 南無成就堅佛 南無常微笑佛 南
無離濁佛 南無百相功徳佛 南無隨順佛
南無勝藏佛 南無般若幢佛 南無寶般若
畢竟佛 南無滿足意佛 南無觀世自在王
佛 南無大炎聚佛 南無勝功徳威徳佛
南無梵勝天佛 南無内寶佛 南無三菩提
幢佛 南無勝燈佛 南無善擇願越勝莎羅
王佛 南無無垢光明佛 南無照闇佛 南
無無畏觀佛 南無樂説莊嚴佛 南無無垢
月雞兜稱佛 南無華莊嚴光明作佛 南無
火奮迅佛 南無寶上佛 南無無畏智觀佛
南無師子奮迅齊佛 南無遠離一切驚怖毛
竪等稱光佛 南無伽那伽王光明威徳佛
南無觀世音佛 南無尼彌佛 南無寶火佛
南無寶山佛 南無自在佛 南無寶精進日
月光明莊嚴威徳黠聲王佛 南無初發心念
觀一切疑則斷煩惱佛 南無斷闇三昧勝王
佛 南無寶炎佛 南無火聚佛 南無栴檀
香佛 南無虚空平等佛 南無禮拜増上佛
南無不動作佛 南無歡喜佛 南無離畏佛
南無善清淨勝佛 南無光明王佛 南無不
降伏幢佛 南無勝一切佛 南無聞聲勝
佛 南無善臂佛 南無寶高佛 南無善解
佛 南無月高佛 南無善見佛 南無照賢
首勝佛 南無得聖佛 南無成就一切事佛
南無山峯佛 南無普寶蓋莊嚴佛 南無廣
光明王佛 南無寶蓋喜佛 南無清淨一切
願威徳勝王佛 南無照賢勝佛 南無樂日
佛 南無普賢佛 南無功徳王光明佛 南
無普光明佛 南無普香佛 南無善清淨佛
南無法藏佛 南無最上首佛 南無菩提華
佛 南無月明佛 南無日光佛 南無華色
王佛 南無水月光佛 南無除疑冥佛 南
無度蓋行佛 南無淨信佛 南無善宿佛
南無威神佛 南無法慧佛 南無鸞音佛
南無師子音佛 南無龍音佛 南無處世佛
南無自在佛 南無無量壽佛 南無無量光
佛 南無無邊光佛 南無無礙光佛 南無
無對光佛 南無炎王光佛 南無清淨光佛
南無歡喜光佛 南無智慧光佛 南無不斷
光佛 南無難思光佛 南無無稱光佛 南
無超日月光佛 南無相好紫金佛 南無遠
照佛 南無寶藏佛 南無無量音佛 南無
普勝佛 南無智吼稱王佛
次禮十二部尊經大藏法輪
敬禮十方諸大菩薩摩訶薩
南無功徳相嚴菩薩 南無山相撃音菩薩
南無金瓔珞明菩薩 南無一切行淨菩薩
南無三昧遊戲菩薩 南無心無礙菩薩 南
無明莊嚴菩薩 南無定無礙菩薩 南無電
得菩薩 南無大智菩薩 南無更明菩薩
南無蒙光菩薩 南無華光菩薩 南無文光
菩薩 南無龍光菩薩 南無同光菩薩 南
無明星菩薩 南無千陽菩薩 南無日中菩
薩 南無建立菩薩 南無樹王菩薩 南無
龍天菩薩 南無地動菩薩 南無得辨手音
聲菩薩 南無普廣菩薩 南無入精進菩薩
南無盡精進菩薩 南無不捨樂菩薩 南無
上精進菩薩 南無習精進菩薩 南無一乘
度菩薩 南無行精進菩薩 南無悲精進菩
薩 南無淨命精進菩薩 南無至誠精進菩
薩 南無堅勇精進菩薩 南無天徳藏菩薩
南無撃金慧菩薩 南無師子幡菩薩 南無
師子住菩薩
歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩
訶薩
敬禮聲聞縁覺一切賢聖
禮三寶已次復懺悔
衆等相與即今身心寂靜。無諂無障正是生
善滅惡之時。復應各起四種觀行以爲滅罪
作前方便。何等爲四。一者觀於因縁。二者觀
於果報。三者觀我自身。四者觀如來身
第一觀因縁者。知我此罪籍以無明不善思
惟。無正觀力不識其過。遠離善友諸佛菩薩。
隨逐魔道行邪嶮俓。如魚呑鉤不知其患。如
蠶作繭自縈自縛。如蛾赴火自燒自爛。以是
因縁不能自出
第二觀於果報者。所有諸惡不善之業。三世
流轉苦果無窮。沈溺無邊巨夜大海爲諸煩
惱羅刹所食。未來生死冥然無涯設使報得
轉輪聖王。王四天下飛行自在七寶具足。命
終之後不免死墮惡趣。四空果報三界尊極。
福盡還作牛頭中蟲。況復其餘無福徳者。而
復懈怠不勤懺悔。此亦譬如抱石沈淵求出
良難。第三觀我自身。雖有正因靈覺之性。而
爲煩惱黒暗叢林之所覆蔽。無了因力不能
得顯。我今應當發起勝心。破裂無明顛倒重
障。斷滅生死虚僞苦因。顯發如來大明覺慧。
建立無上涅槃妙果
第四觀如來身。無爲寂照離四句絶百非。衆
徳具足湛然常住。雖復方便入於滅度。慈悲
救接未曾暫捨。生如是心可謂滅罪之良津
除障之要行。是故弟子今日至心稽首歸命
於佛
南無東方勝音佛 南無南方喩如須彌佛
南無西方大光華通佛 南無北方菩提光明
佛 南無東南方蓮花敷力佛 南無西南方
衣服知足佛 南無西北方出家樂行佛 南
無東北方寶蓋超光佛 南無下方名稱遠聞
佛 南無上方無言勝佛
歸命如是等十方盡虚空界一切三寶
弟子等。從無始已來至于今日。長養煩惱日
深日厚日濕日茂。覆蓋慧眼令無所見。斷除
衆善不得相續起障。不得見佛不聞正法不
値聖僧煩惱起障。不見過去未來一切世中善
惡業行之煩惱障。受人天尊貴果報之煩惱
障。生色無色界禪定福樂之煩惱障。不得自
在神通飛騰隱顯遍至十方諸佛淨土聽法之
煩惱障。學安那般那數息不淨觀諸煩惱障。
學慈悲喜捨因縁煩惱障。學七方便三觀義
煩惱障。學四念處煖頂忍煩惱障。學聞思修
第一法煩惱障。學空平等中道解煩惱障。學
八正道示相之煩惱障。學七覺支不示相煩
惱障。學於道品因縁觀煩惱障。學八解脱
九空之煩惱障。學於十智三昧煩惱障。學三
明六通四無礙煩惱障。學六度四等煩惱障。
學四攝法廣化之煩惱障。學大乘心四弘誓
願煩惱障。學十明十行之煩惱障。學十迴向
十願之煩惱障。初地二地三地四地明解之
煩惱障。五地六地七地諸知見煩惱障。學八
地九地十地雙照之煩惱障。如是乃至障學
佛果。百萬阿僧祇諸行上煩惱障。如是行障
無量無邊。弟子今日。至到稽懇向十方佛尊
法聖衆。慚愧懺悔願皆消滅
願籍此懺悔障於諸行。一切煩惱障永盡無
餘。願弟子。在在處處自在受生不爲結業之
所迴轉。以如意通於一念頃遍至十方。淨
諸佛土攝化衆生。於諸禪定甚深境界及諸
知見通達無礙。心能普周一切諸法。樂説無
窮而不染著。得心自在得法自在。智慧自在
方便自在。令此煩惱及無知結習畢竟永斷
不復相續。無漏聖道朗然如日
大乘蓮華寶達問答報應沙門經
寶達頃前入一雨火地獄。云何名曰雨火地
獄。其地獄縱廣八千由旬鐵壁周圓炎火倶
熾。下有鐵刃其刃正仰。其城四角起風吹城。
其城火熾四角銅狗。狗牙上出。口眼火出其
疾如風。銅狗口中出於雲氣靉靆拂欝。其鼻
出水亦如天雨。其滴之中火焔倶起。空中來
下火如車輪。著罪人身擧身火然。一日一夜
受罪無量。千死千生萬死萬生
寶達問馬頭羅刹曰。此諸沙門作何業行受
如是苦。馬頭羅刹答曰。此諸沙門受佛淨戒
而不護惜威儀。雖作袈裟而不肯著。空身露
體入於村邑。猶如枯樹無有光澤。若在佛地
僧地亦復如是。諸天唱曰。狂賊比丘入人村
邑。以是因縁墮此地獄。從地獄出經千萬劫
常作畜生。寶達聞之悲泣而去
佛名經卷第十八佛説佛名經卷第十九
爾時佛告舍利弗。擧要言之現在諸佛説不
可盡。舍利弗。譬如東方恒河沙世界。南方恒
河沙世界。西方恒河沙世界。北方恒河沙世
界。上下四維恒河沙世界。彼一切世界下至
水際上至有頂滿中微塵。舍利弗。於意云何。
彼如是微塵可知數不。舍利弗言。不也世尊。
佛告舍利弗。如是同名釋迦牟尼佛現在世
者。我現前見彼諸佛。母同名摩訶摩耶。父同
名輸頭檀王。城同名迦毘羅。彼諸佛第一聲
聞弟子。同名舍利弗目揵連。侍者弟子同名
阿難。何況種種異名母異名父異名城。異名
弟子異名侍者。舍利弗。彼若干世界。彼人於
何等世界著微塵。何等世界不著微塵。彼諸
世界若著微塵及不著者。下至水際上至有
頂。舍利弗。復有第二人取彼微塵。彼若干微
塵數爾所佛國土。阿僧祇億百千萬那由他
世界。過爾所世界爲一歩。舍利弗。彼人復過
若干微塵數世界爲一歩。彼人如是過百千萬
億那由他阿僧祇劫行乃下一塵。如是盡諸微
塵。舍利弗。如是若干世界。若著微塵及不著
者滿中微塵。復更著十方世界。舍利弗。復過
是世界。若著微塵及不著者。彼諸世界下至
水際上至有頂滿中微塵。舍利弗。復有第三
人。取彼爾所微塵。過彼爾所微塵數世界爲
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]