大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

佛華嚴入如來徳智不思議境界經 (No. 0303_ 闍那崛多譯 ) in Vol. 10

[First] [Prev] 917 918 919 920 921 922 923 924 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

乘。或有知世尊爲我等説生畜生法。或有生
餓鬼。或有知世尊爲我等説生閻摩世法。或
有知世尊爲我等説生四大王天宮法。或有
生三十三天。或有知世尊爲我等説生夜摩
天宮法。或有知世尊爲我等説生兜率天宮
法。或有生化天宮。或有生他化自在天宮。或
有生摩囉天宮。或有知世尊爲我等説生婆
囉訶摩天宮法。或有生人。或有此衆中知世
尊爲我等説當得轉輪王。曼殊尸利。或有此
衆中知如來高二尋。或有高一倶嚧舍。或有
高二倶嚧舍。或有高半踰闍那。或有知如來
身高二踰闍那。或有知如來身十踰闍那。或
有此衆中知如來身千踰闍那。或有知如來
身十二十三十四十五十百千踰闍那。或有
知如來身八十四百千踰闍那。或有此衆中
知如來身過百千數踰闍那。或有見金色。或
有鞞琉璃夜摩尼寶色。或有因陀囉青摩尼
寶色。或有大青摩尼寶色。或有火光摩尼寶
色。或有波頭摩染摩尼寶色。或有知如來身
舍迦囉毘楞伽那摩尼寶色。或有金剛光摩
尼寶色。或有諸天光摩尼寶色。或有日月光
摩尼寶色。或有水光摩尼寶色。或有知如來
頗致迦摩尼寶色。或有自在王摩尼寶色。或
有諸光最上摩尼寶色。或有師子鬚摩尼寶
色。或有師子幢上摩尼寶色。或有海住持淨
莊嚴普炎光摩尼寶色。曼殊尸利。或有此衆
中知如來如意摩尼寶色。曼殊尸利。所有如
是色威儀住。得化度衆生。曼殊尸利。彼衆生
見如來彼彼如是色威儀住。曼殊尸利。所有
説法得成熟衆生。彼等衆生。知如來如是説
法。曼殊尸利。所有修行。令諸衆生入如來教
得受化度。彼衆生知如來住彼彼行
曼殊尸利。若於東方無量無數不可思不可
稱不可量不可説諸世界悉滿。天龍夜叉揵
*闥婆阿修囉。伽留荼。緊那囉。摩睺囉伽。舍
伽囉。婆囉訶摩。護世。人。非人等。如東方。如
是南方西方北方。東南方西南方西北方。如
是東北方。上方下方。無量無數不可思不可
稱不可量不可説諸世界悉滿。天龍夜叉。揵
闥婆。阿修囉。伽留荼。緊那囉。摩睺囉伽。舍
迦囉。婆囉訶摩。護世。人。非人等。譬如竹林
甘蔗林。胡麻林。曼殊尸利。若諸衆生。見如
來已得化度者。彼諸衆生。在如來前一尋量
住。而見如來所有所有色威儀住。彼等衆生
得化度者。衆生見如來在前彼彼色威儀住。
曼殊尸利。所有説法已令彼衆生當得成熟。
彼彼當聞如是説法。曼殊尸利。所有修行。令
彼衆生入如來教。當得成熟彼彼修行。如來
當住如來諸所作事無功用無分別。而自迴
轉。曼殊尸利。譬如白助月輪於半夜時。閻浮
地鞞波諸衆生各各知月輪在前。而月輪亦
無分別無異分別。如是我於衆生前住。欲令
衆生知我月輪。曼殊尸利。然月輪無功用無
分別。故此如是色事轉。以不共法故。如是如

佛華嚴入如來徳智不思議境界經卷上
佛華嚴入如來徳智不思議境界
經卷下
 *隋天竺三藏闍那崛多譯 
曼殊尸利。如來應正遍知。在於衆中。彼諸
衆生。皆見如來在其前住。如來亦無分別無
異分別。如是我於衆生前住。欲令衆生知我
如來在其前住。然隨所化度衆生。彼知如來
在其前住。何以故。不共法相應故。曼殊尸利。
譬如諸衆生隨下中上業熟力。還有下中上
諸行。爲衆生出生。而諸行亦無分別無異分
別。然復無功用無分別故。諸行下中上事。
自然迴轉如是如是。曼殊尸利。如來應正遍
知。隨衆生下中上業熟力。還有下中上。如來
爲衆生見。曼殊尸利。如來亦無分別無異分
別。然無功用無分別故。如來如是事轉。曼殊
尸利。譬如眞頗致迦摩尼寶隨衣種種故有
種種色。曼殊尸利。若頗致迦摩尼寶。置
衣上。頗致迦摩尼寶即作黄色。若置赤衣上。
頗致迦摩尼寶即作赤色。若置青衣上。頗致
迦摩尼寶即作青色。如是置何似何似色上。
還作如是色。曼殊尸利。頗致迦摩尼寶。亦無
分別無異分別。如是如是。曼殊尸利。如來隨
衆生色。作種種色。曼殊尸利。若衆生以金色
如來身現。而得化度者。彼等當見金色如來
身。若衆生以鞞琉璃夜摩尼寶色。得化度者。
彼等當見鞞琉璃夜摩尼寶色。若衆生以眞
珠色。得化度者。彼等當見如來眞珠色。若衆
生以天帝青摩尼寶色。得化度者。彼等當見
如來天帝青摩尼寶色。曼殊尸利。若衆生以
大青摩尼寶色。得化度者。彼等當見如來大
青摩尼寶色。若衆生以諸光選擇上摩尼寶
色。得化度者。彼等當見如來諸光選擇摩尼
寶色。若衆生以海住持淨莊嚴普炎光摩尼
寶色。得化度者。彼等當見如來海住持淨莊
嚴普炎光摩尼寶色。若衆生以師子鬚摩尼
寶色。得化度者。彼等當見如來師子鬚摩尼
寶色。若衆生以師子幢上摩尼寶色。得化度
者。彼等當見如來師子幢上摩尼寶色。曼殊
尸利。若衆生以電燈摩尼寶色。得化度者。彼
等當見如來電燈摩尼寶色。若衆生以水淨
摩尼寶色。得化度者。彼等當見如來水淨摩
尼寶色。曼殊尸利。如是若以婆囉訶摩舍迦
囉護世等色。得化度者。彼等當見如來婆囉
訶摩舍迦囉護世等色。乃至那囉迦畜生餓
鬼閻魔世所生中。若彼色類所生衆生。隨以
何等色身色威儀。得化度者。彼等當見如來
如是色身色威儀。如是卵生胎生濕生化生。
色無色想無想。非想非非想。隨以何等色身
色威儀。得化度者。彼等當見如來如是色身
色威儀。而如來亦無分別無異分別。欲令此
等衆生見我金色。莫見鞞琉璃夜色。此等衆
生見我鞞琉璃夜色。莫見天帝青摩尼寶色。
此等衆生見我天帝青摩尼寶色。莫見大青
摩尼寶色。此等衆生見我大青摩尼寶色。莫
見諸光選擇摩尼寶色。此等衆生見我諸光選
擇摩尼寶色。莫見自在王摩尼寶色。此等衆
生見我自在王摩尼寶色。莫見海住持淨莊
嚴普炎光摩尼寶色。此等衆生見我海住持
淨莊嚴普炎光摩尼寶色。莫見師子鬚摩尼
寶色。此等衆生見我師子鬚摩尼寶色。莫見
師子幢上摩尼寶色。如是諸處如來亦無分
別無異分別。然無功用無分別故。如是等色
所作事轉。曼殊尸利。譬如自在王摩尼寶所
生處。彼處不生鐵若鐵作具。曼殊尸利。其自
在王。無分別念彼亦不如是念。我所生處。彼
莫生鐵若鐵作具。曼殊尸利。而自在王摩
尼寶所生處。彼處不生鐵若鐵作具。如是如
是。曼殊尸利。所有佛土。如來出生彼處不生
柘囉迦波利婆囉闍迦泥揵連。他等諸外道。
彼處不生諸惡作等。彼處不生諸亂。彼處不
生諸無間。彼處不生十不善業道。彼處不生
王教違背法者。彼處不生日月光明。彼處不
生婆囉訶摩舍迦囉護世等諸天光明。彼處
不生摩尼光明若火光明。彼處不生牟侯利
多。半牟侯利多。月半月歳算數等。曼殊尸利。
唯除如來住持爲成熟衆生。曼殊尸利。如來
亦無分別無異分別。然隨衆生。以無功用無
分別故此等事轉。曼殊尸利。譬如大青摩尼
寶光明所觸者。彼等皆作大青摩尼寶色。而
大青摩尼寶無分別念。如是如是。曼殊尸利。
其爲如來攀縁意光所觸者。彼等皆作遍智
色。如來亦無分別無異分別。曼殊尸利。然如
來以無功用無分別故。此等事轉。曼殊尸利。
譬如善作成就大鞞琉璃摩尼寶。隨所有邊。
安置諸莊嚴具中若足莊嚴具中若頭莊嚴具
中。彼彼莊嚴具中。最極光照。及彼等莊嚴具。
亦最極光照。是彼鞞瑠璃摩尼寶威力故。如
是如是。曼殊尸利。如來應等正覺。隨所有行
威儀住處。隨所有行中住。彼彼行中最極光
照。及彼行亦最極光照。是彼如來威力故。曼
殊尸利。如來亦無分別無異分別。然如來。以
無功用無分別故。此等事轉。曼殊尸利。譬如
地依止故地住持故。諸草木藥林。種子増長
廣成。曼殊尸利。其地無分別念。然以無功用
無分別故。此等事轉。如是如是。曼殊尸利。如
來依止故如來住持故。諸衆生諸善根増長廣
成。如來亦無分別無異分別。然如來以無功
用無分別故。此等事轉。曼殊尸利。譬如雲氣
覆諸地已。於種種草木藥林處所。遍雨大雨。
彼水一味。而令種種草木藥林増長種種處
所種種味種種色彼水住。曼殊尸利。其雲無
分別念。然以無功用無分別故。此等事轉。如
是如是。曼殊尸利。如來應等正覺。以佛身雲。
遍布滿十方世界已。於諸衆生種種積集善
根。種種作願。種種内心信解。種種解脱住處。
遍雨種種法雨。所有種種積集善根。衆生作
願。内心信解。各各善根作願。内信解脱住
處。以種種法雨故。隨能隨力。令其善根増長。
曼殊尸利。如來亦無分別無異分別。我爲此
等衆生増長善根。令其得聲聞智。我爲此等
衆生増長善根。令其得獨覺智。我爲此等衆
生増長善根。令其得佛陀智。我爲此等衆生
増長善根。令其生四天大王宮。我爲此等増
長善根。令其生三十三天宮。如是略説。乃至
夜摩。兜率多。化樂他化自在。如是婆囉訶摩
衆。婆囉訶摩師。少光無量光光音。少淨無量
淨遍淨。大果福生淨居。阿迦尼沙詫。曼殊尸
利。如來不如是分別。令此等衆生増長善根。
當生種種王處。令此等衆生増長善根當生
種種人處。令此等衆生増長善根。當生種種
自在處。曼殊尸利。如來亦無分別無異分別。
曼殊尸利。然如來以無功用無分別故。隨諸
衆生作願。内心信解。積集善根。此如是等色
類事轉。如來於諸處捨。無有分別。曼殊尸利。
譬如日輪出時。其間次第。放無數倶致那由
多百千光炎。除去閻浮洲中所有諸闇。其日
輪亦無分別無異分別。然以無功用無分別
故。此等事轉。如是如是。曼殊尸利。如來日
輪出時。其間次第。放無數倶致那由多百千
智炎。除去諸見作闇。*唯除佛住持成熟衆生
故。曼殊尸利。如來亦無分別。我爲衆生
破散見事。當破散見事。曼殊尸利。然如來以
無功用無分別故。此如是等色類事轉。曼殊
尸利。如來於諸處捨。無有分別。曼殊尸利。譬
如爲幻所化。由幻師故。現種種事。以無功用
無分別故。分種種身。曼殊尸利。彼幻所化。不
可説不生不滅。無字無聲。無方處無有物。無
想無思。無二無行。無等無對。曼殊尸利。然
彼爲幻所化。由幻師故。現種種事。以無功用
無分別故。如是如是。曼殊尸利。如來應等正
覺。隨衆生故。種種所行。威儀事入處示現。
曼殊尸利。彼如來不可説不生不滅。無字無
聲。無方處無有物。無*想無思。無二無行。與
法界等無對。曼殊尸利。譬如日由循迷留山
王故。四大洲中衆生。或有見出時。或有見下
時。或有見日高來時。或有知下入時。或有知
半夜時。或有中時。或有知日出來初打鼓時。
彼國一日分爲四分若盡一分則
打鼓爲節此謂*四分中初打鼓時
或有下入初打鼓
時。或有殘日打鼓時。或有殘夜打鼓時。如是
日輪。四大洲中衆生。各各異見。其日輪亦無
分別無異分別。然由*循迷留故。四洲世界
中。現種種事。以無功用無分別故。如是如是。
曼殊尸利。如來應等正覺。於此一衆中。或
有衆生。知如來欲證覺。或有知欲涅槃。或
有知世尊已證覺。或有此衆中知世尊已涅
槃。或有世尊證覺已十年。或有知世尊涅
槃已十千年。或有知世尊法教純至時。或有
知世尊法教隱沒時。或有知世尊説法已十
二十三十四十年。或有知世尊涅槃已十二
十三十四十倶致那由多百千劫。曼殊尸利。
或有天人知奢迦夜牟尼世尊證覺已不可説
不可説劫。曼殊尸利。如來亦無分別無異分
別。曼殊尸利。然如來以無功用無分別故。隨
衆生有如是色類。所作事轉。曼殊尸利。譬如
閻浮洲中。大風輪吹時。其諸草木藥林葉動。
振已復振。亂已復亂。或有葉東方低西方擧。
或有葉西方低東方擧。或有葉邊擧中低。或
有北方擧南方低。其草木藥林葉亦無分別。
然隨風輪故。種種所作事轉如是如是。曼殊
尸利。如來應等正覺。亦無分別無異分別。然
隨衆生故。於叉拏叉拏間。常有如是不可數
行。威儀所作。事入處轉。曼殊尸利。衆生所有
攀縁如來作意念。轉還爾許劫。所有那囉迦
畜生餓鬼閻摩世等生處。當斷當迴。曼殊尸
利。如來如是。無量具足。曼殊尸利。能一攀
縁如來作意念事。於無量無數倶致那由多
百千劫中。住不可思解脱三摩地。菩薩薩訶
薩。不能至其功徳邊際。曼殊尸利。譬如日從
大海起。出住虚空境界。放無數倶致那由多
百千炎。諸村城邑國土王都中示現。而與破
散黒闇。乾諸濁泥。生長諸草木藥林。成熟諸
藥。發起諸所作業。於諸河池泊中。一時影
到而住處不動。曼殊尸利。日輪亦無分別無
異分別。然以無功用無分別故。此等如是色
類事轉如是如是。曼殊尸利。如來應等正覺。
從有海起。出住虚空境界。放無數倶致那由
多百千智炎。十方諸世界中。遍布示現。與諸
衆生。破散無明黒闇瞖膜。𨊰諸煩惱濁泥。
生長諸善根。成熟諸善根聚。發起諸善門。
於一時諸所作轉。而住處不動。曼殊尸利。如
來亦無分別無異分別。然以無功用無分別
故。此等如是色類事轉。曼殊尸利。若有善家
子善家女。十方諸世界中所有微塵等。諸佛
及聲聞衆。施天百味食。日日施天衣。如是施
時。於&T004905;伽河沙等劫施。彼等滅度已。爲一
一如來。遍十方世界。於一一世界中。作十方
諸世界微塵等娑偸波。閻浮那陀金爲體。電
燈摩尼寶爲間錯。諸光選摩尼寶欄楯圍繞。
摩尼珠懸以莊嚴。立幢幡蓋。鈴網覆上。塗
以大蛇牢固栴檀那香以摩尼網覆上。彼等
娑偸波。以三千大千世界量等天蓋雲。幢雲
香雲。自在王摩尼寶雲如意摩尼寶雲。散以
復散。日日三時。如是供養。於*&T004905;伽河沙等
劫供養。復有別異無量無數衆生。亦教住如
是供養。曼殊尸利。若有別異善家子。善家女。
此説入如來功徳不思境界法本。乃至信解。
此過彼無數分福徳生。曼殊尸利。信解此法
本菩薩。當滿足無量無數倶致那由多百千
波囉蜜。當超越無量無數倶致那由多百千
地。當後面背無量無數倶致那由多百千劫。
當知無量無數倶致那由多百千佛遊戲。當
破散無量無數憍慢山。當倒無量無數慳
幢。當乾竭無量無數渇愛河。當度無量無數
死海。當斷無量無數摩囉羂索。當遮障日
月。舍迦囉。婆囉訶摩。護世尊威力。從佛土
至佛土。當救護那囉迦低利夜卑黎多夜摩
世等所生衆生。當得逢會諸佛菩薩。當得海
印三摩地。當得名諸法平等入三摩地。當得
名諸法自在轉三摩地。當得名諸相莊嚴三摩
地。當得名寶所生三摩地。當得名作喜三摩
地。當得名蓮華莊嚴三摩地。當得名虚空庫
藏三摩地。當得名諸世順行三摩地。當得名
正法白華三摩地。當得名境界自在轉三摩
地。當得名大頻申三摩地。當得名虚空心自
在轉三摩地。當得名師子頻申三摩地。當得
名日燈三摩地。當得名無邊旋流三摩地。當
得名懸峻順行三摩地。當得名金剛輪三摩
地。當得名金剛幢三摩地。當得名如金剛三
摩地。當得名金剛齊三摩地。當得名持地三
摩地。當得名迷留燈三摩地。當得名諸衆生
心自在轉三摩地。當得名諸衆生行境界出
三摩地。當得名迷留幢三摩地。當得名寶藏
三摩地。當得名心自在轉三摩地。當得名深
密方便三摩地。當得名雜色光辯三摩地。當
得名觀視三摩地。當得名觀察諸法三摩地。
當得名遊戲三摩地。當得名不憙樂諸勝智
通三摩地。當得名破散摩囉輪三摩地。當得
名示現諸色三摩地。當得名勝益諸色三摩
地。當得名觀身三摩地。當得名信行主三摩
地。當得名智慧燈三摩地。當得名現覺燈三
摩地。當得名説別缺三摩地。當得名入諸相
功徳三摩地。當得名決定諸法行三摩地。當
得名寂靜決定神通三摩地。當得名健行三
摩地。當得名深無畏水海波三摩地。當得如
是等爲首。倶致那由多百千不可數三摩地。
當得無邊佛身色成就出陀囉尼。當得名智
主陀囉尼。當得名清淨音鳴陀囉尼。當得名
無盡篋陀囉尼。當得名無邊淵陀囉尼。當得
名海印陀囉尼。當得名蓮華莊嚴陀囉尼。當
得名入無著門陀囉尼。當得名正決定陀囉
尼。當得名佛瓔珞住持陀羅尼。當得如是等
爲首。倶致那由多百千不可數陀囉尼。當順
得諸行勝。當順得諸法中不由他智。當順得
諸疑斷。當得佛百千不可數遊戲。當得善巧
勝諸衆生行。曼殊尸利。譬如*循迷留山王。映
蔽諸山光熾照曜。如是如是。曼殊尸利。此法
本中。信解菩薩。映蔽衆生。諸善根光熾照
曜。爾時曼殊尸利童子。告閉塞諸蓋菩薩摩
訶薩言。佛子。更有別勝法中信解菩薩。當得
如是別勝功徳。如是語已。閉塞諸蓋菩薩摩
訶薩。告曼殊尸利童子言。曼殊尸利。有五法
信解菩薩。當得如是別勝功徳。何者爲五。諸
法無對無生無滅不可説。當如是信解。過閻
浮洲最微塵。如來所行威儀。所作入處。無功
用無分別。於念念中常轉。當如是信解。於
常會中所作。成熟衆生。彼世尊奢迦牟尼。
於*&T004905;伽河沙等劫中已證覺。當如是信解。從
然燈佛。受記已來。乃至證覺。於此中間。所有
菩薩行。彼世尊奢迦牟尼。盡佛境界等劫。已
證覺示現當如是信解。誅殺奢迦。示現所作。
成熟衆生。彼世尊奢迦牟尼。盡佛境界等劫。
已證覺示現。當如是信解。曼殊尸利。如是五
種信解菩薩。當得如是別勝功徳。曼殊尸利。
若有善家子善家女。施諸世界微塵等八解
脱定阿羅漢。天百味食。日日以天衣施。如是
施與。於*&T004905;伽河沙等劫施。曼殊尸利。若有
善家子善家女。一日施一獨覺食。此於彼福。
勝過無數分生。曼殊尸利。若有善家子善家
女。作十方諸世界微塵等遊行處。舊譯
云寺
一一世
界中。閻浮那陀金爲體。電燈摩尼寶。以爲間
錯。諸光選擇摩尼寶欄楯圍繞。摩尼珠寶貫
束所作。莊嚴建立諸蓋幢幡。鈴網爲帳。蛇行
牢固栴檀那以爲泥塗。自在王摩尼寶。以覆
其上。海住持清淨普光摩尼寶爲柱。以網連
繋師子須摩尼寶版。以覆其上。師子幢勝摩
尼寶。以爲却敵。女牆寮窓。懸繒帛束。爲彼獨
覺。作千不可數。爲彼獨覺。日日施以天百味
食。亦施天衣。如是施與。於*&T004905;伽河沙等劫
施。曼殊尸利。若善家子善家女。聞佛世
如來聲。此於彼福。勝過無數分生。何況若於
作畫處若作泥塑處見如來。此於彼福。勝過
無數分生。何況施燈燒香。塗香華等。若更別
有種種供具。此於彼福。勝過無數分生。何況
爲如來故。一日護持一戒。此於彼福。勝過無
數分生。曼殊尸利。若善家子善家女。十方世
界微塵等。諸如來及諸菩薩。并聲聞衆。日日
施以天百味食。及施天衣。如是施與。於*&T004905;
伽河沙等劫施。彼等世尊滅度後。爲一一如
來十方世界微塵等。造娑偸波。一一娑偸波。
量與四洲等。諸種相具足。諸功徳成就。閻浮
那陀金爲體。電燈摩尼寶爲間錯。諸光選擇
摩尼寶欄楯圍繞。摩尼珠寶貫束莊嚴。建立
蓋幢幡。鈴網爲帳。蛇行牢固栴檀那以爲
泥塗。自在王摩尼寶以覆其上。彼等娑偸波。
日以三千大千量等蓋雲幡雲。寶雲音樂
雲。瓔珞雲。師子幢勝月雲。天作鼓樂歌音
雲。以散其上。散已復散。而不信解此法本。曼
殊尸利。若有善家子善家女。此入如來功徳
智不思境界。名法本信解者。乃至畜生趣衆
生。施一摶食。此於彼福。勝過無數分生。曼殊
尸利。若有信解此修多囉菩薩。如此修多囉
中所説。供養如來。若復有菩薩。見此修多
囉中信解菩薩。見已。作如是意。此信解。此修
多囉。以如是意。得大歡喜淨信心已。從座而
起。合掌頂禮。隨堪隨力。攝取供養。此於彼
福。勝過無數分生。當得佛智故。佛説此時。
彼諸比丘。及諸菩薩。天人阿修羅。揵*闥婆
等世。於佛所説。歡喜奉
入如來徳智不思議境界經卷下Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev] 917 918 919 920 921 922 923 924 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]