大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

大方廣總持寶光明經 (No. 0299_ 法天譯 ) in Vol. 10

[First] [] 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]


  No.299

大方廣總持寶光明經卷第一
 西天中印度摩伽陀國那爛陀寺
傳教大師三藏賜紫沙門 臣法天
奉           詔譯 
如是我聞。一時世尊。在王舍城鷲峯山中。與
大比丘衆百千人倶。圓滿一切白法。大師子
吼智慧無量得大善利。并諸菩薩摩訶薩衆。
其名曰
普賢菩薩摩訶薩。寶印手菩薩摩訶薩。常現
菩薩摩訶薩。功徳莊嚴菩薩摩訶薩。福徳音
菩薩摩訶薩。大慧菩薩摩訶薩。徳嚴菩薩摩
訶薩。金剛慧菩薩摩訶薩。金剛藏菩薩摩訶
薩。金剛光菩薩摩訶薩。金剛器仗菩薩摩訶
薩。妙金剛菩薩摩訶薩。持地菩薩摩訶薩現
一切法菩薩摩訶薩。觀自在菩薩摩訶薩。得
大勢至菩薩摩訶薩。堅牢慧菩薩摩訶薩。金
剛吉祥菩薩摩訶薩。金剛手菩薩摩訶薩。妙
吉祥菩薩摩訶薩。滅惡趣菩薩摩訶薩。除一
切煩惱慧菩薩摩訶薩。安祥歩菩薩摩訶薩。
離取捨菩薩摩訶薩。栴檀香菩薩摩訶薩。海
慧菩薩摩訶薩。難勝菩薩摩訶薩。寶勝菩薩
摩訶薩。慧行菩薩摩訶薩。辯積菩薩摩訶薩。
妙香菩薩摩訶薩。慈氏菩薩摩訶薩。如是等
無量菩薩摩訶薩。皆住不可思議解脱勇猛
三摩地門。亦得不空無量音聲故。觀一切音
聲。諸佛刹土寂然憺怕。壽命無量得大名稱。
三界無著亦無破壞。一切智者而爲眷屬。出
生無量諸三摩地三摩鉢底。能滿衆願。皆悉
到於般若波羅蜜多故。獲得不空身語意業。
得住一切智智無量行願。了達空無相無願
解脱法門。如是等諸大菩薩衆皆來會坐
爾時普賢菩薩摩訶薩。於衆會中。從座而起。
頂禮佛足。而白佛言。世尊。法界應云何知。佛
言。善男子。此法界無性無能知者。何以故。
善男子。由如虚空。離諸戲論。非離戲論。非取
非捨。非性非無性。亦無處所。善男子。是故法
界應如是知
爾時普賢菩薩。復白佛言。世尊。法界應云何
住。佛言。善男子。處所尚無。況復有住。善
男子。此法界不可思不可議無自性無能了
知。善男子。彼法界性不可知不可見。普賢菩
薩。復白佛言。世尊。菩提者爲有幾何。佛言。
善男子。菩提有無量相不可測量。普賢菩薩
言。世尊。法界復云何分別。佛言。善男子。法
界本無分別。普賢菩薩言。世尊。若法界不可
分別者。云何凡夫衆生而能解了。佛言。善男
子。有分別者即是一切愚迷衆生於無分別
而生分別。普賢菩薩。白佛言。世尊。如來菩提
如是甚深微妙難解。佛言。善男子。如是如是
如汝所説。佛復告言。善男子。菩提者即一切
法也。離諸戲論。是故無有分別
時彼衆中妙吉祥童子。亦在會坐。從座而起。
頂禮佛足。白佛言。世尊。願爲我等。説此寶光
明總持法門。佛言。善男子。汝今問彼一切法
海辯才菩薩摩訶薩。彼爲汝説。於是妙吉祥
童子。在如來前。合十指爪掌。白佛言。世尊。
如來是一切智者。一切見者。云何不説。佛言。
善男子。爲有如是大菩薩摩訶薩。以是義故。
如來不説。妙吉祥言。唯然。世尊。如來何故不
自説耶棄捨我等。佛言。善男子。吾非棄捨有
情界故。善男子。爲欲顯示彼菩薩摩訶薩所
説校量不可思議故
時妙吉祥童子。復白佛言。世尊。唯願如來大
慈無量爲我説是寶光明總持法門。佛言。善
男子。汝今問此普賢菩薩摩訶薩必當爲汝
説此法門。善男子。當知此菩薩摩訶薩。智慧
無量。妙吉祥言。如來若令我問彼普賢菩薩
摩訶薩我今當問。佛言。妙吉祥。汝自已得微
塵等三摩地門。何故問於如來。妙吉祥言。世
尊。我非但一佛所説之法。乃至一切如來所
説眞如實性。我能憶持不忘。由如今日。佛言。
善哉善哉。善男子。汝今善説。佛言。妙吉祥。
汝當問此普賢菩薩摩訶薩總持法門。時妙
吉祥童子。白佛言。世尊。此普賢菩薩摩訶薩。
深達實相大乘法行。佛言。善男子。汝等皆是
自在法王之子豈得異乎。善男子。汝福徳無
量了達空法。得不可思議解脱三摩地門。于
時妙吉祥童子。承佛聖旨。在普賢菩薩摩訶
薩前。合十指爪掌一心恭敬。白普賢菩薩摩
訶薩言。佛子。願爲我説二字法門
時普賢菩薩言。善男子。汝今所問二字者
何。是時妙吉祥童子。白普賢菩薩言。佛子。覺
與覺者二字爲何等相。普賢菩薩言。佛子。覺
本無相無性不可思議無有等等。離諸戲論
非離戲論非言議之所能及。善男子。是故諸
佛覺性如是。妙吉祥言。佛子。若佛法非戲論
者。云何佛法作如是説。普賢菩薩。告妙吉祥
言。佛子。離言説故作如是説。妙吉祥言。佛
子。云何離言説。普賢菩薩言。妙吉祥。智離言
説。妙吉祥言。佛子。智云何知。普賢菩薩言。
妙吉祥。謂智無性智非無性。妙吉祥言。佛子。
云何智無性智非無性。應云何説三乘法。普
賢菩薩言。妙吉祥。法界離染云何有説。妙吉
祥言。云何一切法此亦無性云何説如來性
無漏五蘊性不可得故。妙吉祥言。云何菩提
有戲論耶。普賢菩薩言。佛子。菩提無有戲論
非離戲論。此菩提有戲論非戲論者非言非
説也。是時世尊。讃普賢菩薩摩訶薩言。善哉
善哉。善男子。如汝所説是不可思議法門幽
邃深遠。是眞實言天上人間無能解了。時妙
吉祥童子。白佛言。世尊。一切法不可知不可
見無法可説。佛言。善男子。如是如是。時普賢
菩薩摩訶薩。復白佛言。世尊。今此清淨法門
難解難知。佛言。善男子。如是如是
是時海慧菩薩。白佛言。世尊。此普賢菩薩
善説如是清淨法門。佛言。善男子。如是如
是。復次善男子。一切諸法清淨若此霔大
法雨
是時平等寂靜婆羅大娑羅子。白佛言。世尊。
此不可思議平等菩提。離文字相不可見離
諸色相。佛言。善男子。如是如是。法界性離泯
絶諸相。是時妙吉祥童子。白佛言。世尊。空云
何相爲聲爲色爲是相好。佛言。妙吉祥。空離
聲色離諸言説非離言説。善男子法性如是。
空離文字故説空又離言故説空。善男子。空
者一切法法之自性故。是時長老舍利弗。白
佛言。世尊。如來觀此得大變現不可思議
解脱菩薩耶。佛告長老舍利弗言。此阿羅漢
智慧與初發心菩薩智慧甚遠。何況此菩薩
故。所以者何。初發心菩薩當得成佛。阿羅漢
終不能得。是時一切法自在王菩薩。白佛言。
世尊。如佛所説我悉了知。此聲聞應不得聲
聞法。佛言。善男子。此聲聞非不得聲聞法。復
次善男子。若聲聞與菩薩對論智慧有殊是
故所不能及。是時妙吉祥。白佛言。世尊。如來
云何説此舍利弗得智慧第一。佛告妙吉祥。
如我所説實無所得。是時妙吉祥童子。語長
老舍利弗言。長老汝云何得聲聞法。舍利弗
言。我所不任。妙吉祥言。汝豈非凡夫不。不
也。善男子。妙吉祥言。舍利弗。汝應云何學。
舍利弗言。我無所學。妙吉祥言。云何得智慧
第一。舍利弗言。我亦不任。妙吉祥復語長老
舍利弗言。汝既非凡夫。又非智慧第一。爲是
何人。舍利弗言。善男子。我亦不知。汝智慧無
量由如巨海。是故我今非汝對論。妙吉祥言。
長老舍利弗。莫作是説。汝自耆年宿徳。何故
謙讓。舍利弗言。善男子。我雖耆年。無徳無
證。復次善男子。譬如一切差別萬法由如巨
嶽。金剛一撃殞碎如塵。善男子。汝亦如是。於
一毛孔所有智慧量等微塵數。一切衆生皆
悉如我亦所不及。善男子。況我一人乎。是故
我今亦所不任。善男子。如大惡象其身偉大
氣力便多。人用其鈎而能制伏。我亦如是。善
男子。所以者何。汝有大智力。我力怯弱。善男
子。汝等同於大龍。云何我力與仁者敵。長老
舍利弗。白佛言。世尊。如生盲人。欲往他州在
道路中。決定不能見彼城邑。云何而能周遍
遊歴。善男子。此亦如是。我對仁者。如彼盲
人。我今亦爾。佛道懸曠。由來甚遠。當云何
知。佛告舍利弗。勿作是説。如來威徳能令一
切衆生。暫歴耳根尚得此法。舍利弗。況汝已
得此不可思議三摩地故。是時世尊。説是法
時。天上人間有九萬二千衆生皆得是法
是時法慧菩薩。承佛威神。即入三昧。名菩薩
無邊相應寶光明三摩地。于時法慧菩薩。即
便入於十方十千佛刹微塵等世界。於一一
方。各各有十千佛刹微塵等諸佛世尊。皆現
在前。時彼諸佛世尊。語法慧菩薩言。一方如
是十方亦然。彼佛世尊讃言。善哉善哉法慧。
汝能入此菩薩無邊相應三摩地故。復次善
男子。是時於一一方。有此一切十方十千佛
刹微塵等如來位。彼如是等一切如來皆同
一號。皆是世尊毘盧遮那如來最初威徳本
願力故。得大善利。乃至轉大法輪。彼如是等
諸佛同説偈言
    佛智本清淨 普周於法界
    及觀衆生界 遍入無礙智
    無等相應門 善一切言語
    速得一切智 圓滿於諸法
    三世智皆圓 善説如是法
善男子。汝今以佛威神力故。説此菩薩十住
法門。是時彼佛世尊。各以無礙智往照法慧
菩薩復得如是三摩地門。所謂無礙無斷不
空法不空智無漏無際無盡無來無去無邊本
性無著。得如是等三摩地門。是時彼佛世尊。
各伸右手。摩法慧菩薩頂。彼佛世尊。摩菩薩
頂已。即時法慧菩薩。從三摩地起。告諸菩薩
言。佛子。菩薩族類廣大無量。周遍法界虚空
界。佛子。菩薩摩訶薩。於過去如來族中已生。
現在如來族中今生。未來如來族中當生。是
時彼諸菩薩摩訶薩。告法慧菩薩言。佛子。如
汝所説。彼菩薩摩訶薩。云何得過去現在未
來諸如來族中生。復云何説彼菩薩。得菩薩
住故。彼諸菩薩摩訶薩。告法慧菩薩言。佛子。
善哉願爲我等説此菩薩十住法門。彼過去佛
已説。現在佛今説。未來佛當説。佛子。云何説
菩薩十住法行。所謂一發心住。二治地住。三
相應住。四生貴住。五方便具足住。六正心住。
七不退住。八童眞住。九王子住。十灌頂住。佛
子是爲菩薩十住法行。此過去未來現在三
世諸佛世尊。已説今説當説。佛子。云何彼菩
薩發心住。謂此菩薩得覩諸佛世尊色相巍
巍殊特妙好廣大無比説法廣大化衆生廣大。
見如是等廣大變現。又聞廣大法故。得未曾
有。復見如是苦惱衆生。是故菩薩。發阿耨多
羅三藐三菩提心。爲求如來一切智一切相
智。是故名爲初發心住。又學如是十力。何等
爲十。謂一處非處智力。二過現未來福業報
智力。三禪定解脱三昧智力。四至一切處道
智力。五無數種種界智力。六無數種種勝解
智力。七根勝劣智力。八宿住憶念智力。九天
眼智力。十無漏智力。佛子。此初發心菩薩。應
學此十住力故。彼初發心菩薩。於一切時恭
敬供養諸如來故。彼菩薩安住稱讃故。爲世
間最上第一世主故。求佛無量最上智慧故。
爲求寂靜相應三摩地故。遠離輪迴故。轉正
法輪故。救度一切苦惱衆生故。何以故。爲眞
實法發心故。聽受親近離諸散亂相續不斷
故。佛子。是故名爲菩薩初發心住。佛子。復云
何名菩薩治地住。佛子。此治地住菩薩爲諸
衆生。先發十種心。何等爲十。謂信心。念心。
精進心。慧心。願心。戒心。護法心。捨心。定心。
迴向心。佛子。此治地住菩薩。復發如是十種
心故。佛子。此治地住菩薩。常念多聞相續不
斷。常樂奉事善知識故。供承親近於一切時
能覺察故。發言謙敬故。求堅固無畏智故。發
趣菩提智故。志求寂靜勇猛智故。志求妙法
離諸虚假故。心不迷惑。何以故。謂發如是誠
實心。求一切佛法故。乃至隨方有聖法處躬
自往彼聽受親近。離諸散亂相續不斷未曾暫
捨。佛子。是故名菩薩治地住。佛子。復云何名
菩薩相應住。佛子。此相應住菩薩。有十所觀
求一切法。何等爲十。謂求一切無上法故。遠
離一切憂苦故。觀法無自性故。空無體相故。
一切法無有常故。一切法不可度量故。離諸
疑惑故。不可改變故。非有非無故。非取非捨
故。佛子相應住菩薩。復觀一切衆生界平等
法界平等世界平等地界平等水界火界風界
虚空界欲界色界無色界如是諸界悉皆平等。
何以故。謂如是一切法自性平等故。爲求勝
法往詣十方。於諸佛前親近聽受。離諸散亂
念念相續無有間斷。佛子。是故名菩薩相應
住。佛子。復云何名菩薩生貴住。得生十種圓
滿淨業解聖言説故。何等爲十。謂此菩薩有
所説法衆必崇受。漸漸増長堅固不退。了達
諸法觀諸世間無壞滅故。觀一切業性離妄想
故。觀諸果報無取捨故。觀於輪迴無去來相
故。觀於涅槃湛然寂靜故。佛子。此生貴住菩
薩。得是十種圓滿淨業解聖言説故。復言佛
子。生貴住菩薩。觀過去佛法平等恒時憶念
相續不斷故。觀未來佛法平等願當學故。觀
現在佛法平等勤修習故。觀諸佛法如是平
等。是故。得過去際未來際現在際。於此三際
皆得値遇。如是修習。憶持不忘一切佛法慇
懃恭敬。復觀過去佛法學平等増長故。未來
佛法亦如是學平等増長故。觀現佛法亦如
是學平等増長故。佛子。此生貴住菩薩。如是
觀察趣向一切佛法。普皆平等増長修習故。
何以故。謂三世平等最勝眞實住無虚假故。
乃至聞彼他方有如是法。親自往詣勤求精
進心不散亂念念相續無有間斷。佛子。是故
此名菩薩生貴住。佛子。復云何名菩薩方便
具足住。佛子。此方便具足住菩薩。觀於無量
無邊無數阿僧祇不可思議無等等衆生界。
由如虚空不生不滅自性清淨。同眞際等法
性。如是觀察一切衆生。是名菩薩方便具足
住。佛子。此方便具足住菩薩。有十種事。所修
善業皆爲方便利樂一切衆生故。謂令一切
衆生於無上道心不退轉故。愛樂一切衆生
不捨離故。饒益安樂一切衆生故。悲愍一切
衆生故。欲令一切衆生皆得不可思議解脱
道故。洗滌一切衆生業垢故。攝伏一切衆生
故。欲令一切衆生歡喜無厭故。以諸方便引
導一切衆生故。欲令一切衆生究竟涅槃寂
滅樂故。佛子。此方便具足住菩薩。如是乃至
聞彼他方説如是法。親自往詣勤求修習心
不散亂念念相續無有間斷。佛子。是名菩薩
方便具足住。佛子。復云何名菩薩正心住。佛
子。此正心住菩薩。有十種法。應當樂聞勤求
志意於佛法中得正心住。佛子。何等爲十。謂
説佛有色無色於佛法中得正心住。説法有
色無色於佛法中得正心住。説菩薩所行之
行有色無色。於佛法中得正心住。如是乃至
説此衆生界。大生衆生界。有煩惱衆生界。無
煩惱衆生界。易化衆生界。難化衆生界。乃至
大法界。出生法界。有色世界。無色世界。有法
世界。無法世界。佛子。此正心住菩薩。如是乃
至於佛法中聞此法故。是爲菩薩得正心
住。佛子。此正心住菩薩。復聞此十種法故。
入理勤求乃至聞於一切無上法亦皆修學。
何等爲十。謂無相。無性。無實。無染。遠離。無
著。無自性。如幻。如夢。離諸疑惑。聞如是一
切法故。應勤修習。何以故。爲此正心住菩薩
入於眞實法門故。如是乃至聞彼他方説如
是法。親自往詣勤求修習心不散亂念念相
續無有間斷。佛子。是名菩薩正心住。佛子。復
云何名菩薩不退住。佛子。此不退住菩薩聞
十無著法。於佛法中心不退轉故。何等爲十。
謂聞非有佛非無佛。此菩薩於佛法中心不
退轉故。非有法非無法。於佛法中心不退轉
故。非有菩薩非無菩薩。於佛法中心不退轉
故。非取菩薩非不取菩薩。非離菩薩行非不
離菩薩行。菩薩非出生非不出生。於佛法中
心不退轉故。過去諸佛非去非不去。未來諸
佛非來非不來。現在諸佛非住非不住。如是
三世諸佛智慧平等一相無相。非盡非不盡
離諸罣礙。此菩薩聞如是法故。非佛法中心
不退轉故。佛子。如是名菩薩不退住。佛子。此
不退住菩薩。復聞十種法。而能修習。何等爲
十。謂聞一多衆生於一切法精勤修習故。此
勝義諦爲一多縁起爲勝義諦故。即性即無
性即相即無相即有色即無色離諸相好心得
決定慇懃修習。何以故。謂聞如是一切諸法
因果該徹通達無礙眞實法故。成熟解了。如
是乃至聞彼他方説如是法。親自往詣勤求
修習心不散亂。念念相續無有間斷。佛子。是
故此名菩薩不退住。佛子。復云何名菩薩童
眞住。佛子。此童眞住菩薩。得十種法。何等爲
十。謂得身業清淨。口業清淨。意業清淨。得察
一切衆生起心動念。彼諸衆生凡所施爲悉
能了知。能知衆生如是解脱。能知種種衆生
界種種法界種種世界及地界水界火界風界
虚空界欲界色界無色界。如是諸界悉能了
知。神通奮迅隨念而至。佛子。如是名菩薩童
眞住。佛子。此童眞住菩薩。復聞十種法。而能
修習。何等爲十。謂聞一佛刹智。震動一切佛
刹。觀一切佛刹。訪尋一切佛刹。遊行一切佛
刹。往詣阿僧祇世界。問阿僧祇義趣。遠離種
種自性差別。發一念心而能周遍阿僧祇佛
刹聽聞修習故。何以故。謂聞如是眞實法故。
成熟解了第一義故。如是乃至聞彼他方説
如是法。親自往詣勤求修習心不散亂。念念
相續無有間斷。佛子。是故此名菩薩童眞住。
佛子。復云何名菩薩法王子住。佛子。此法王
子住菩薩。有十種法皆能了知。何等爲十。謂
能知一切衆生所生之處。能知一切衆生煩
惱。能知一切衆生戀著。能知一切衆生方所。
能知諸佛深妙法故。能知諸佛方便眞實性
故。能知世界種種差別法故。能知過去未來
現在三世諸佛智慧故。能知一切世間廣大
不堅牢法故。能知眞性如如湛然寂靜故。佛
子。是故此名菩薩法王子住。佛子。此法王子
住菩薩。復有十種法。應勤修習。何等爲十。謂
善學一切王城種種作用故。善一切王城禮
樂故。善一切王城安住故。善入一切王城故。
善能自在遍遊歴一切王城故。住法王灌頂
故。住法王觀察故。得法王自在力故。繼紹法
王位故。得住法王辯説故。何以故。謂修習一
切無礙眞實法故。如是乃至聞彼他方説如
是法。親自往詣勤求修習心不散亂念念相
續無有間斷。佛子。是名菩薩法王子住。佛子。
復云何名菩薩灌頂住。此菩薩得十種神通。
何等爲十。謂能令阿僧祇世界種種動搖故。
能照曜種種阿僧祇世界故。能觀察種種阿
僧祇世界故。能於種種阿僧祇世界同時一
心修習故。能於阿僧祇世界成就種種善業
故。能於阿僧祇世界種種衆生差別心同時
能知故。能於阿僧祇世界一一衆生種種心
行能一時行故。能於阿僧祇世界一一衆生
有種種根器同時能解了故。能教化阿僧祇
世界種種衆生故。能遍知阿僧祇一切衆生
心所作用故。復次善男子。此灌頂住菩薩。潜
行密用施爲佛事無人能知。所以者何。謂身
業不能知。口業不能知。意業不能知。變現不
能知。觀察種種變化不能知。觀過去所行之
行不能知。於刹那頃所行之行皆不能知。觀
智慧不能知。心意不能知。一切智用不能知。
佛子。此灌頂住地菩薩。乃至法王子位菩薩。
終不能知故。佛子灌頂位菩薩。復聞佛世尊
十住。何等爲十。謂聞三世智。佛智。法智。法
界分別智。法界中邊智。一切世界量等法界
智。照察一切世界智。圓滿一切衆生智。一切
法智。無邊佛智。此菩薩住一切諸佛智故。何
以故。謂聞如是一切實際理智故。佛子。是故
此名菩薩灌頂住
大方廣總持寶光明經卷第一大方廣總持寶光明經卷第二
 *西天中印度摩伽陀國*那爛陀寺
傳教大師三藏賜紫沙門 臣法天
奉           詔譯 
爾時法慧菩薩摩訶薩。爲諸菩薩説是菩薩
十住法已。于時十方以佛神力。於一一方。各
有十千佛刹微塵等世界。一一佛刹微塵等
世界。地皆六種震動。所謂。動遍動。等遍動。
震遍震。等遍震。撃遍撃。等遍撃。涌遍涌。
等遍涌。吼遍吼。等遍吼。起遍起等遍起。是時
以佛神力。復雨種種天華雲。種種天香雲。種
種天塗香雲。種種天鬘雲。種種天粖香雲。種
種天衣雲。種種天傘蓋雲。種種天寶雲。種種
天妙蓮華雲。種種天諸瓔珞雲。種種天莊嚴
雲。如是等種種供養雲。周匝遍雨。復有種種
天妙音樂。於虚空中。不鼓自鳴。出大音聲。光
明晃曜遍四大洲。妙高鐵圍周遍十方普皆
供養。是時法慧菩薩。説是法時。一切十方世
界同時亦説此十住法故。乃至文字句義不
増不減皆悉同等。復以佛威神力故。於一一
十千佛刹微塵等世界。各各有十千佛刹微
塵等菩薩。從於十方雲集。而來告法慧菩薩
言。佛子。善哉善哉。佛子。如汝所説菩薩十住
法。佛子。與我名同説法亦同。如是等一切同
名法慧菩薩。從彼十方一切如來所而來至
此。彼法雲世界以佛威徳於一切處同時轉此
法輪。如是。種種性相文字句義不増不減。佛
子。于時衆會以佛威徳皆見彼衆而來詣此。
如我到此世界。亦復如是於一切十方世界
一切四大洲妙高山頂帝釋宮中。十千佛刹
微塵等菩薩亦同來集。是時法慧菩薩。承佛
威力。觀察十方法界衆會。欲重宣此義。而説
偈言
    見諸如來清淨智 巍巍變化力如是
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [] 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]