大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

摩訶般若波羅蜜經 (No. 0223_ 鳩摩羅什譯 ) in Vol. 08

[First] [Prev+100] [Prev] 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

三一切身業隨智慧行。十四一切口業隨
智慧行。十五一切意業隨智慧行。十六智
慧知見過去世無閡無障。十七智慧知見未
來世無閡無障。十八智慧知見現在世
閡無障。須菩提。是名菩薩摩訶薩摩訶衍
不可得故。復次須菩提。菩薩摩訶薩摩
訶衍。所謂字等語等諸字入門。何等爲
等語等諸字入門。阿字門。一切法初不生故。
羅字門。一切法離垢故。波字門。一切法第
一義故。遮字門。一切法終不得故。諸法
終不生故。那字門。諸法離名性相不
失故。邏字門。諸法度世間故。亦愛
因縁滅故。陀字門。諸法善心生故。亦施相
故。婆字門。諸法婆字離故。荼字門。諸法荼
字淨故。沙字門。諸法六自在王性清淨故。
和字門入諸法語言道斷故。多字門。入
法如相不動故夜字門。入諸法如實不生
故。咤字門。入諸法折伏不可得故。迦字門。
諸法作者不可得故。娑字門。入諸法時
不可得故。諸法時來轉故。磨字門。入諸法
我所不可得故。伽字門。入諸法去者不可
故。他字門。入諸法處不可得故。闍字
門。入諸法生不可得故。&MT01532;字門。入諸法
&MT01532;字不可得故。駄字門。入諸法性不可得
故。&T049271;字門。入諸法定不可得故。呿字門。
諸法虚空不可得故。叉字門。入諸法盡
不可得故。哆字門。入諸法有不可得故。若
字門。入諸法智不可得故。拕字門。入
法*拕字不可得故。婆字門。入諸法破壞不
可得故。車字門。入諸法欲不可得故。如
陰亦不可得故。摩字門。入諸法摩字不
可得故。火字門。入諸法喚不可得故。嗟字
門。入諸法嗟字不可得故。伽字門。入
厚不可得故。他字門。入諸法處不可得
故。拏字門。入諸法不來不去不立不坐不
故。頗字門。入諸法遍不可得故。歌字
門。入諸法聚不可得故。醝字門。入諸法醝
字不可得故。遮字門。入諸法行不可得故。
咤字門。入諸法傴不可得故。荼字門。入
法邊竟處故不終不生。過荼無字可説。
何以故。更無字故。諸字無礙無名亦滅。不
説不示。不見不書。須菩提。
知一切諸法如虚空。須菩提。是名陀羅
尼門。所謂阿字義。若菩薩摩訶薩。是諸字
門印阿字印。若聞若受若誦若讀若持若
他説。如是知當二十功徳。何等二十
強識念。得慚愧。得堅固心。得經旨趣
智慧。得樂説無礙。易諸餘陀羅尼門
疑悔善不喜聞惡不怒。得
高不下住心無増無減。得善巧知衆生
。得巧分別五陰十二入十八界十二因縁
四縁四諦。得巧分別衆生諸根利鈍。得
他心。得巧分別日月歳節。得巧分別天
耳通。得巧分別宿命通。得巧分別生死通
能巧説是處非處。得巧知往來坐起等
身威儀。須菩提。是陀羅尼門字門阿字門等。
是名菩薩摩訶薩摩訶
摩訶般若經卷第五


摩訶般若波羅蜜經卷第六
 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 
  ◎發趣品第二十
佛告須菩提。汝問云何菩薩摩訶薩大乘發
趣。若菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。從一地
一地。是名菩薩摩訶薩大乘發趣。須菩提
佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩從一地
一地。佛言。菩薩摩訶薩知一切法無來去
。亦無法若來若去若至若不至。諸法相
不滅故。菩薩摩訶薩於諸地。不念不思惟
而修治地業亦不地。何等菩薩摩訶薩
治地業。菩薩摩訶薩住初地時行十事。一
者深心堅固。用無得故。二者於一切衆
生中等心。衆生不得故。三者布施施者
者不得故。四者親近善知識亦不
。五者求法一切法不得故。六者常出
家。家不得故。七者愛樂佛身。相好不
得故。八者演出法教。諸法分別不得故。
九者憍慢法生慧不可得故。十者實
語。諸語不得故。菩薩摩訶薩如是初地
中住。修治十事治地業。復次須菩提。菩薩
摩訶薩住二地中常念八法。何等八。一者
戒清淨。二者知恩報恩。三者住忍辱
四者受歡喜。五者不一切衆生。六者入
大悲心。七者信師恭敬諮受。八者勤求諸波
羅蜜。須菩提。是名菩薩摩訶薩住二地
滿足八法。復次須菩提。菩薩摩訶薩住三地
五法。何等五。一者多學問無厭足。二
者淨法施亦不自高。三者淨佛國土亦不
自高。四者受世間無量懃苦以爲厭。五
者住慚愧處。須菩提。是菩薩摩訶薩住
三地中。應滿足五法。復次須菩提。菩薩摩
訶薩住四地中。應行不捨十法。何等十。
一者不蘭若住處。二者少欲。三者知
足。四者不頭陀功徳。五者不戒。六
者穢惡諸欲。七者世間心涅槃心
八者捨一切所有。九者心不沒。十者不
一切物。須菩提。是*名菩薩摩訶薩住四地
不捨十法。復次須菩提。菩薩摩訶薩住
五地中。遠離十二法。何等十二。一者遠
親白衣。二者遠離比丘尼。三者遠離慳惜他
。四者遠離無益談。五者遠離瞋恚。六
者遠離自大。七者遠離蔑人。八者遠離十
不善道。九者遠離大慢。十者遠離自用。十
一者遠離顛倒。十二者遶離婬怒癡。須菩
提。是爲菩薩摩訶薩住五地中離十二
。復次須菩提。菩薩摩訶薩住六地中
足六法。何等六。所謂六波羅蜜。復
六法爲。何等六。一者不聲聞
辟支佛意。二者布施不憂心。三者見
索心不沒。四者所有物布施。五者布
施之後心不悔。六者不深法。須菩提。是
*名菩薩摩訶薩住六地中。應滿具六法
離六法。復次須菩提。菩薩摩訶薩住
地中遠離二十法著。何等二十。
一者不我。二者不衆生。三者不
壽命。四者不衆數乃至知者見者。五者不
斷見。六者不常見。七者不相。
八者不因見。九者不名色。十者不
五陰。十一者不十八界。十二者不
十二入。十三者不三界。十四者不
。十五者不所期處。十六者不
。十七者不佛見。十八者不
。十九者不僧見。二十者不
。是二十法所著。復有二十法應
足滿。何等二十。一者具足空。二者無相證。
三者知無作。四者三分清淨。五者一切衆生
中慈悲智具足。六者不一切衆生。七者
一切法等觀。是中亦不著。八者知諸法實
。是事亦不念。九者無生法忍。十者無
生智。十一者説諸法一相。十二者破分別
。十三者轉憶想。十四者轉見。十五者轉
煩惱。十六者等定慧地。十七者調意。十八
者心寂滅。十九者無閡智。二十者不染愛
須菩提。是*名菩薩摩訶薩住七地中
二十法。復次須菩提。菩薩摩訶薩住八地
五法。何等*五。順入衆生心
戲諸神通諸佛國。如見佛國自莊
其國。如實觀佛身自莊嚴佛身是*五
法具足滿。復次須菩提。菩薩摩訶薩住
地中。復具足五法。何等五。知上下諸根。淨
佛國土。入如幻三昧。常入三昧衆生所
應善根身。須菩提。是爲菩薩摩訶薩住
八地中足五法。復次須菩提。菩薩摩訶薩
九地中足十二法。何等十二。受
世界所度之分。菩薩得所願。知諸天
龍夜叉揵闥婆語而爲説法。處胎成
。成就所生。成就姓。成就眷屬。成
出生。成就出家。成就莊嚴佛樹。成就一
切諸善功徳成滿具足。須菩提。是*名
薩摩訶薩住九地中具足十二法。須菩
提。十地菩薩當知如佛。爾時慧命須菩提
佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩。深心治地
業。佛言。菩薩摩訶薩應薩婆若心集一切
善根。是名菩薩摩訶薩深心治地業。云何菩
薩於一切衆生中心。佛言。若菩薩摩訶
薩應薩婆若心生四無量心。所謂慈悲喜
捨。是名一切衆生中心。云何菩薩修
布施。佛言。菩薩施與一切衆生分別
是名布施。云何菩薩親近善知識。佛言。
能教人入薩婆若中住。如是善知識親近
諮受恭敬供養。是名親近善知識。云何菩薩
法。佛言。菩薩應薩婆若心求法。不
聲聞辟支佛地。是名求法。云何菩薩常出家
治地業。佛言。菩薩世世不雜心出家。佛
法中出家無能障閡者是名常出家治地業
云何菩薩愛樂佛身治地業。佛言。若菩薩
佛身相。乃至阿耨多羅三藐三菩提終不
念佛。是名愛樂佛身治地業。云何菩薩
出法教治地業。佛言。菩薩若佛現在若
佛滅度後。爲衆生法初中後善。妙義好
語淨潔純具。所修多羅乃至憂波提舍。
是名演出法教治地業。云何菩薩破於憍慢
治地業。佛言。菩薩破是憍慢故終不
賤家。是名破於憍慢治地業。云何菩薩實語
治地業。佛言。菩薩如所説行。是名實語治
地業。是爲菩薩摩訶薩初住地中修行十事
治地業。云何菩薩戒清淨。若菩薩摩訶薩不
聲聞辟支佛心。及諸破戒障佛道。是
戒清淨。云何菩薩知恩報恩。若菩薩摩
訶薩行菩薩道。乃至小恩尚不忘何況多。是
知恩報恩。云何菩薩住忍辱力。若菩薩
一切衆生瞋無惱。是名住忍辱力。云
何菩薩受歡喜。所謂成就衆生此爲
是名受歡喜。云何菩薩不一切衆生。若
菩薩念欲一切衆生故。是名不捨一切
衆生。云何菩薩入大悲心。若菩薩如是念我
一一衆生故。如恒河沙等劫地獄中受
懃苦。乃至是人得佛道涅槃。如是名爲
爲一切十方衆生忍。是名入大悲心。云
何菩薩信師恭敬諮受。若菩薩於諸師
世尊想。是名信師恭敬諮受。云何菩薩懃
求諸波羅蜜若菩薩一心求諸波羅蜜
。是名懃求諸波羅蜜。是爲菩薩摩訶薩
二地中滿足八法◎云何菩薩摩訶薩多
學問無厭足。諸佛所説法。若此間*世界若
十方*世界諸佛所説法盡欲聞持。是名
學問無厭足。云何菩薩淨法施。有法施
乃至不阿耨多羅三藐三菩提何況餘事。
是名不求名利法施。云何菩薩淨佛國土
諸善根迴向淨佛國土。是名淨佛國土
云何菩薩受世間無量懃苦以爲厭。諸
善根備具故。能成就衆生亦莊嚴佛土。乃
至具足薩婆若終不疲厭。是名受無量懃
苦不以爲厭。云何菩薩住慚愧處。恥諸聲
聞辟支佛意。是名住慚愧處。是爲菩薩摩訶
薩住三地中滿足五法。云何菩薩不
練若住處。能過聲聞辟支佛地。是名不捨阿
練若住處。云何菩薩少欲。乃至阿耨多羅三
藐三菩提尚不欲何況餘欲。是名少欲。云
何菩薩知足。得一切種智是名知足。云何
菩薩不頭陀功徳。觀諸深法忍。是名
捨頭陀功徳。云何菩薩不戒。不戒相
是名不捨戒。云何菩薩穢惡諸欲。欲心不
故。是名穢惡諸欲。云何菩薩世間心
涅槃心。知一切法作故。是名厭世
間心*順涅槃心。云何菩薩捨一切所有。不
内外諸法故。是名捨一切所有。云何菩
薩心不沒。二種識處心不生故。是名心不
。云何菩薩不一切物。於一切物
念。是名不惜一切物。是爲菩薩於四地
捨十法。云何菩薩遠離親白衣。菩薩
出家所生。從一佛國一佛國。常出家剃
頭著染衣。是名遠離親白衣。云何菩薩遠
離比丘尼。不比丘尼。乃至彈指頃亦
念。是名遠離比丘尼。云何菩薩遠
慳惜他家。菩薩如是思惟我應樂衆生
他今助我安樂云何生慳。是名遠離慳惜他
。云何菩薩遠離無益談處。若有談處
聲聞辟支佛心。我當遠離。是名遠離無
益談處。云何菩薩遠離瞋恚。不瞋心惱
心鬪心得入。是名遠離瞋恚。云何菩薩遠
離自大。所謂不内法故。是名遠離自大
云何菩薩遠篾人。所謂不外法故。
是名遠離*篾人。云何菩薩遠離十不善道
是十不善道能障八聖道。何況阿耨多羅三
藐三菩提。是名遠離十不善道。云何菩薩遠
離大慢。是菩薩不法可大慢。是名
遠離大慢。云何菩薩遠離自用。是菩薩不
是法可自用。是名遠離自用。云何菩
薩遠離顛倒。顛倒處不得故。是名遠離
顛倒。云何菩薩遠離婬怒癡。婬怒癡處不
見故。是名遠離婬怒癡。是爲菩薩住五地
離十二法。云何菩薩住六地中
六法。所謂六波羅蜜。諸佛及聲聞辟支佛。
六波羅蜜中能度彼岸。是*名具足六法
云何菩薩不聲聞辟支佛意。作是念
聞辟支佛意非阿耨多羅三藐三菩提道。云
何菩薩布施不憂心。作是念此非阿耨
多羅三藐三菩提道。云何菩薩見索心
沒。作是念此非阿耨多羅三藐三菩提
道。云何菩薩所有物布施。菩薩初發心時布
施。不是可與是不與。云何菩薩布施
之後心不悔。慈悲力故。云何菩薩不
。信功徳力故。是爲菩薩住六地中
六法。云何菩薩不我。畢竟無我故。云何
菩薩不衆生壽命衆數乃至
知者見者。是諸法畢竟不得故。云何菩薩
斷見。無法斷。諸法畢竟不生故。云
何菩薩不常見。若法不生是不常。云
何菩薩不相。無諸煩惱故。云何菩薩
因見。諸見不見故。云何菩薩不
名色。名色處相無故。云何菩薩不
。不十八界。不十二入。是諸法性無
故。云何菩薩不三界。三界性無故。云何
菩薩不著心。云何菩薩不作願。云
何菩薩不依止。是諸法性無故。云何
菩薩不依佛見。作依見佛故。云
何菩薩不依法見。法不見故。云何菩
薩不依僧見。僧相無爲不依故。云何
菩薩不依戒見。罪無罪不著故。是爲
薩住七地中二十法所著。云何菩薩
足空。具足諸法自相空故。云何菩薩
無相證。不諸相故。云何菩薩知無作。於
三界中作故。云何菩薩三分清淨。十善
道具足故。云何菩薩一切衆生中慈悲智具
足。得大悲故。云何菩薩不一切衆生。淨
國土具足故。云以菩薩一切法等觀。於
損益故。云何菩薩知諸法實相。諸法
實相無知故。云何菩薩無生忍。爲諸法不
生不滅不作故。云何菩薩無生智。知
色不生故。云何菩薩説諸法一相。心不
二相故。云何菩薩破分別相。一切法不
故。云何菩薩轉憶想。小大無量想轉故。
云何菩薩轉見。於聲聞辟支佛地見轉故。
云何菩薩轉煩惱。斷諸煩惱故。云何菩薩
定慧地。所謂得一切種智故。云何菩薩
調意。於三界動故。云何菩薩心寂滅。制
六根故。云何菩薩無閡智。得佛眼故。云何
菩薩不染愛。捨六塵故。是爲菩薩住
地中足二十法。云何菩薩順入衆生心
菩薩以一心一切衆生心及心數法。云何
菩薩遊戲諸神通。以是神通一佛國
一佛國。亦不佛國想。云何菩薩觀諸佛
。自住其國無量諸佛國。亦無佛國想
云何菩薩如見佛國自莊嚴其國。住
輪聖王地。遍至三千大千*世界。以自莊嚴。
云何菩薩如實觀佛身。如實觀法身故。是
菩薩住八地中足*五法。云何菩薩知
上下諸根。菩薩住佛十力。知一切衆生上下
諸根。云何菩薩淨佛國土。淨衆生故。云何
菩薩如幻三昧。住是三昧辦一切事
亦不心相故。云何菩薩常入三昧。菩薩
報生三昧故。云何菩薩隨衆生所應善
身。菩薩知衆生所善根而爲受
身。成就衆生故。是爲菩薩住八地中
足五法。云何菩薩受無邊*世界所度之分
十方無量*世界中衆生。如諸佛法所
而度脱之。云何菩薩得所願
波羅蜜具足故。云何菩薩知諸天龍夜叉
揵闥婆語。辭辯力故。云何菩薩胎生成就。
菩薩世世常化生故。云何菩薩家成就。常在
大家生故。云何菩薩所生成就。若刹刹家生
若婆羅門家生故。云何菩薩姓成就。如過去
菩薩所生姓。從此中生故。云何菩薩眷屬
成就。純諸菩薩摩訶薩爲眷屬故。云何菩薩
出生成就。生時光明遍照無量無邊*世界
亦不相故。云何菩薩出家成就。出家時
無量百千億諸天侍從。出家是一切衆生必
至三乘。云何菩薩莊嚴佛樹成就。是菩提樹
黄金根。七寶爲莖節枝葉。莖節枝葉
光明。遍照十方阿僧祇三千大千*世界。云
何菩薩一切諸善功徳成滿具足。菩薩得
生清淨佛國亦淨。是爲菩薩住九地中
足十二法。云何菩薩住十地中知如佛。
若菩薩摩訶薩。具足六波羅蜜四念處乃至
十八不共法。一切種智具足滿。斷一切煩惱
及習。是*名菩薩摩訶薩住十地中知如
佛。須菩提。菩薩摩訶薩住是十地中。以
便力故行六波羅蜜。行四念處乃至十八不
共法。過乾慧地性地八人地見地薄地離欲
地已作地辟支佛地菩薩地。過是九地
佛地。是爲菩薩十地。如是須菩提。是名
薩摩訶薩大乘發趣
  *摩訶般若波羅蜜經出到品第二十一
佛告須菩提。汝所問是乘何處出至何處
住者。佛言。是乘從三界中出。至薩婆若
住。以不二法故。何以故。摩訶衍薩婆
若是二法。合不散無色無形。無對一
相。所謂無相。若人欲使實際出。是人爲
使無相法出。若人欲使法性不可思議
。是人爲使無相法出。若人欲使
空出。是人爲使無相法出。若人欲使
想行識空出。是人爲使無相法出。何以
故。須菩提。色空相不三界。亦不薩婆
。受*想行識空相不三界。亦不薩婆
。所以者何。色色相空。受*想行識識相空
故。若人欲使眼空出。是人爲使無相法
。若人欲使耳鼻舌身意空出。是人爲
使無相法出。若人欲使乃至意觸因縁生
受空出。是人爲使無相法出。何以故。須
菩提。眼空不三界亦不薩婆若。乃至
意觸因縁生受空。不三界亦不薩婆
。所以者何。眼眼相空。乃至意觸因縁生
受。意觸因縁生受相空故。若人欲使夢出
是人爲使無相法出。若人欲使幻焔響
影化出。是人爲使無相法出。何以故。須
菩提。夢相不三界亦不薩婆若。幻焔
響影化相。亦不三界亦不薩婆若。須
菩提。若人欲使那波羅蜜出。是人爲
使無相法出。若人欲使尸羅波羅蜜羼提
波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪*那波羅蜜般若波
羅蜜出。是人爲使無相法出。何以故。檀
*那波羅蜜相。不三界亦不薩婆若
尸羅波羅蜜乃至般若波羅蜜。不三界
薩婆若。所以者何。檀*那波羅蜜檀*那
波羅蜜相空。尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨
耶波羅蜜禪*那波羅蜜般若波羅蜜般若波
羅蜜相空故。若人欲使内空出乃至無法有
法空出。是人爲使無相法出。何以故。須
菩提。内空相乃至無法有法空相。不
亦不薩婆若。所以者何。内空内空性
乃至無法有法空無法有法空性空故。若
人欲使四念處出。是人爲使無相法出
何以故。四念處性。不三界亦不
婆若。所以者何四念處性四念處性空故。
若人欲使四正懃四如意足五根五力七覺
分八聖道分出。是人爲使無相法出。何
以故。八聖道分性。不三界住。薩婆
。所以者何。八聖道分性八聖道分性空故。
乃至十八不共法亦如是。須菩提。若人欲
使阿羅漢出生處。是人爲使無相法出
若人欲使辟支佛出生處。是人爲使
相法出。若人欲使多陀阿伽度阿羅訶三藐
三佛陀出生處。是人爲使無相法出。何
以故。阿羅漢性辟支佛性佛性。不三界
亦不薩婆若。所以者何。阿羅漢性阿羅漢
性空。辟支佛性辟支佛性空。佛性佛性空故。
若人欲使須陀洹果斯陀含果阿那含果阿
羅漢果辟支佛道佛道一切種智出。是人爲
使無相法出。如上説。若人欲使名字假
名施設相但有語言。是人爲使無相
法出。何以故。名字空。不三界亦不
薩婆若。所以者何。名字相名字相空故。乃
至施設亦如是。是人欲使不生不滅法不
垢不淨無作法出。是人爲使無相法
。何以故。不生乃至無作法性。不
亦不薩婆若。所以者何。不生性乃至
無作性性空故。須菩提。以是因縁故。摩
訶衍從三界出。薩婆若中。住
故。須菩提。汝所問是乘*至何處
者。須菩提。是大乘無住處。何以故。一
切法無住相故。是乘若住不法住。須菩
提。譬如法性不生不滅。不垢不淨無
作。非住。非不住。須菩提。是乘亦如是。
住非不住。何以故。法相非住非
。所以者何。法性相空故。乃至無作性
性空故。諸餘法亦如是。須菩提。以
因縁故。是乘無所住。以不住法不動法
故。須菩提。汝所問誰當是乘*者。無
人乘是乘出*者。何以故。是乘及出者
用法*及出時。是一切法皆無所有。若一
切法無所有。用何等法出。何以故。我不
得乃至知者見者不得。畢竟淨故。不
可思議性不得。畢竟淨故。陰入界不
得。畢竟淨故。檀那波羅蜜不得。畢竟
淨故。乃至般若波羅蜜不得。畢竟淨故。
内空不得。畢竟淨故。乃至無法有法空
得。畢竟淨故。四念處不得。乃至
十八不共法不得。畢竟淨故。須陀洹不
得。乃至阿羅漢辟支佛菩薩佛不得。
畢竟淨故。須陀洹果乃至阿羅漢果辟支
佛道佛道一切種智不得。畢竟淨故。不
生不滅不垢不淨無起無作不得。畢
竟淨故。過去世未來現在世生住滅不
得。畢竟淨故。増減不得。畢竟淨故。何
法不得故不得。法性不得故不
得。如實際不可思議性法相法位檀*那波
羅蜜得故不得。乃至般若波羅
蜜。不得故不得。内空不得故不
得。乃至無法有法空不得故不得。
四念處不得故不得。乃至十八不共
法不得故不得。須陀洹不得故不
得。乃至佛不得故不得。須陀洹
果不得故不得。乃至佛道不得故
得。不生不滅乃至不起不作。不
故不得。復次須菩提。初地不得故不
得。乃至第十地不得故不得。畢
竟淨故。云何爲初地乃至十地。所謂乾慧地
性地八人地見地薄地離欲地已作地辟支佛
地菩薩地佛地。内空中初地不得。乃至
無法有法空中初地不得。内空乃至無法
有法空中。第二第三第四第五第六第七第
八第九第十地不得。何以故。須菩提。初
地非得非不得。乃至十地非得非不得。畢
竟淨故。内空乃至無法有法空中。成就衆生
得。畢竟淨故。内空乃至無法有法空
中。淨佛國土不得。畢竟淨故。内空乃
至無法有法空中五眼不得。畢竟淨故。如
是須菩提。菩薩摩訶薩以一切諸法不可
故。乘是摩訶衍三界。住薩婆若
  摩訶般若波羅蜜經◎勝出品第二十二
慧命須菩提白佛言。世尊。摩訶衍摩訶衍
者。勝出一切世間及諸天人阿修羅。世尊。
是摩訶衍與虚空等。如虚空受無量無邊
阿僧祇衆生。摩訶衍亦如是。受無量無邊阿
僧祇衆生。世尊。是摩訶衍不來處
去處住處。是摩訶衍前際不得後
際不得中際不得。三世等是摩訶衍。
世尊。以是故是乘名摩訶衍。佛告須菩提
是如是。菩薩摩訶薩摩訶衍。所謂六波
羅蜜。檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜
毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜。是
菩薩摩訶薩摩訶衍。復次須菩提。菩薩摩
訶薩摩訶衍。一切陀羅尼門。一切三昧門。所
謂首楞嚴三昧。乃至離著虚空不染三昧。是
菩薩摩訶薩摩訶衍。復次須菩提。菩薩摩
訶薩摩訶衍。所謂内空乃至無法有法空。是
菩薩摩訶薩摩訶衍。復次須菩提。菩薩摩
訶薩摩訶衍。所謂四念處乃至十八不共法。
是名菩薩摩訶薩摩訶衍。如須菩提所言。
是摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿修羅
須菩提。若欲界當實不虚妄不異諦不顛
。有常不壞相非無法者。是摩訶衍不
出一切世間及諸天人阿修羅。須菩提。
欲界虚妄憶想分別和合名字等有一切
無常想無法。以是故摩訶衍勝出一切世
間及諸天人阿修羅。須菩提。色界無色界若
實有不虚妄不異諦不顛倒。有常不壞相
非無法者。是摩訶衍不出一切世間及
諸天人阿修羅。須菩提。以色界無色界虚妄
憶想分別和合名字等。有一切無常破壞相
無法。以是故。摩訶衍勝出一切世間及諸天
人阿修羅。須菩提。若色當實有不虚妄不異
諦不顛倒。有常不壞相非無法者。是摩訶衍
出一切世間及諸天人阿修羅。須菩
提。以色虚妄憶想分別和合名字等有一切
無常破壞相無法。以是故。是摩訶衍勝
一切世間及諸天人阿修羅。受想行識亦如
是。須菩提。若眼乃至意。色乃至法。眼識乃
至意識。眼觸乃至意觸。眼觸因縁生受乃
至意觸因縁生受。若當實有不虚妄不異諦
不顛倒。有常不壞相非無法者。是摩訶衍
出一切世間及諸天人阿修羅。須
菩提。以眼乃至意觸因縁生受虚妄憶想分
別和合名字等。有一切無常破壞相無法
是故。摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿
修羅。須菩提。若法性是有法非無法。是
摩訶衍不出一切世間及諸天人阿修
。須菩提。以法性無法非法。以是故。
摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿修羅。須
菩提。若如實際不可思議性。是有法非
。是摩訶衍不出一切世間及諸
天人阿修羅。須菩提。以如實際不可思議性
法非法。以是故。摩訶衍勝出一切世間
及諸天人阿修羅。須菩提。若*檀那波羅蜜。
是有法非無法。是摩訶衍不
一切世間及諸天人阿修羅。以*檀那波羅
蜜無法非法。以是故。摩訶衍勝出一切世
間及諸天人阿修羅。若尸羅波羅蜜藤提波
羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅
蜜。是有法非無法。是摩訶衍不
出一切世間及諸天人阿修羅。以尸羅波羅
蜜乃至般若波羅蜜無法非法。以是故。摩訶
衍勝出一切世間及諸天人阿修羅。須菩提。
若内空乃至無法有法空。是有法非無法
。是摩訶衍不出一切世間及諸天人
阿修羅。以内空乃至無法有法空無法非法
是故。摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿
修羅。須菩提。若四念處乃至十八不共法。是
法非無法。是摩訶衍不出一切
世間及諸天人阿修羅。以四念處乃至十八
不共法無法非法。以是故。摩訶衍勝出一
切世間及諸天人阿修羅。須菩提。若性人法
是有法非無法。是摩訶衍不出一
切世間及諸天人阿修羅。以性人法無法非
。以是故。摩訶衍勝出一切世間及諸天人
阿修羅。須菩提。若八人法須陀洹法斯陀含
法阿那含法阿羅漢法辟支佛法佛法。是有
法非無法。是摩訶衍不出一切世
間及諸天人阿修羅。以八人法乃至佛法無
法非法。以是故。摩訶衍勝出一切世間及
諸天人阿修羅。須菩提。若性地人是有
無法。是摩訶衍不出一切世間
及諸天人阿修羅。以性*地人無法非法。以
是故。摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿修
。須菩提。若八人法須陀洹乃至佛。是有
法非無法。是摩訶衍不出一切世
間及諸天人阿修羅。以八人乃至佛無法非
。以是故。摩訶衍勝出一切世間及諸天人
阿修羅。須菩提。若一切世間及諸天人阿修
羅。是有法非無法。是摩訶衍不
出一切世間及諸天人阿修羅。以一切世間
及諸天人阿修羅無法非法。以是故。摩訶衍
出一切世間及諸天人阿修羅。須菩提。若
菩薩摩訶薩從初發心乃至道場。於其中
諸心若是有法非無法。是摩訶衍不
出一切世間及諸天人阿修羅。以
薩從初發心乃至道場。其中間諸心無
法非法。以是故。摩訶衍勝出一切世間及諸
天人阿修羅。須菩提。若菩薩摩訶薩如金剛
是有法非無法。是菩薩摩訶薩不
一切結使及習無法非法一切種智
須菩提。以菩薩摩訶薩如金剛慧無法非
。是故菩薩知一切結使及習無法非法
一切種智。以是故。摩訶衍勝出一切世
間及諸天人阿修羅。須菩提。若諸佛三十二
相。是有法非無法。諸佛威徳不照然
出一切世間及諸天人阿修羅。須菩提。以
諸佛三十二相無法非法。以是故。諸佛威徳
照然勝出一切世間及諸天人阿修羅。須菩
提。若諸佛光明是有法非無法。諸佛光
明不普照如恒河沙等國土。須菩提。
諸佛光明無法非法。以是故。諸佛能以
光明普照*如恒河沙等國土。須菩提。若
諸佛六十種莊嚴音聲是有法非無法。諸
佛不六十種莊嚴音聲遍至十方無
量阿僧祇國土。須菩提。以諸佛六十種莊嚴
音聲無法非法。以是故。諸佛能以六十種
莊嚴音聲遍至十方無量阿僧祇國土。須菩
提。諸佛法輪若是有法非無法。諸佛
法輪諸沙門婆羅門若天若魔若梵。
及世間餘衆所法轉。須菩提。以
諸佛法輪無法非法。以是故。諸佛轉法輪
諸沙門婆羅門若天若魔若梵及世間餘衆
法轉。須菩提。諸佛爲衆生
法輪是衆生若實有法非無法。不
是衆生於無餘涅槃而般涅槃。須菩提。
諸佛爲衆生法輪是衆生無法非法
是故。能令衆生於無餘涅槃中。已滅今
滅當滅
  *摩訶般若波羅蜜經等空品第二十三 
丹本作
含受品
佛告須菩提。汝所言衍與空等。如是如
須菩提。摩訶衍與虚空等。須菩提。如
空無東方。無南方西方北方四維上下。須菩
提。摩訶衍亦如是。無東方。無南方西方北
方四維上下。須菩提。如虚空非長非短非
方非圓。須菩提。摩訶衍亦如是。非長非
方非圓。須菩提。如虚空非青非黄非
赤非白非黒。摩訶衍亦如是。非青非黄非
赤非白非黒。以是故。説摩訶衍與空等
須菩提。如虚空非過去未來現在。摩
訶衍亦如是。非過去未來現在。以
是故。説摩訶衍與空等。須菩提。如虚空不
増不減。摩訶衍亦如是。亦不増亦不減。
須菩提。如虚空無垢無淨。摩訶衍亦如
垢無淨。須菩提。如虚空無生無滅無
異。摩訶衍亦如是無生無滅無住無異。
須菩提。如虚空非善非不善記非無記
摩訶衍亦如是。非善非不善記非無記
是故。説摩訶衍與空等。如虚空無見無
聞無覺無識。摩訶衍亦如是無見無聞無
覺無識。如虚空不知不識。不
斷。不證不修。摩訶衍亦如是。
知不識。不見不斷。不
證不修。以是故。説摩訶衍與空等。如
虚空非染相離相。摩訶衍亦如是。非
離相。如虚空不欲界色界
無色界。摩訶衍亦如是。不欲界
色界無色界。如虚空無初發心
亦無二三四五六七八九第十心。摩訶衍亦
是。無初發心乃至無第十心。如虚空無
乾慧地性人地八人地見地薄地離欲地已
作地。摩訶衍亦如是。無乾慧地乃至
辦地。如虚空無須陀洹果斯陀含果
阿那含果阿羅漢果。摩訶衍亦如是。無
須陀洹果乃至無阿羅漢果。如虚空無聲聞
辟支佛地佛地。摩訶衍亦如是。無
聲聞地乃至佛地。以是故。説摩訶衍與
虚空。如虚空非色非無色。非可見
不可見。非有對無對。非合非散。摩
訶衍亦如是。非色非無色。非可見
可見。非有對無對。非合非散。以是故。
摩訶衍與空等。須菩提。如虚空非常非
無常樂非苦非我非無我。摩訶衍亦如
是。非常非無常樂非苦非我非無我
是故説摩訶衍與空等。須菩提。如虚空
空非不空相非無相作非無作
摩訶衍亦如是。非空非不空相非無相
作非無作。以是故。説摩訶衍與空等
須菩提。如虚空非寂滅不寂滅離非
不離。摩訶衍亦如是非寂滅不寂滅
離非不離。以是故。説摩訶衍與空等。須
菩提。如虚空非闇非明。摩訶衍亦如是。
闇非明。以是故。説摩訶衍與空等。須
菩提如虚空非可得不可得。摩訶衍亦
是。非可得不可得。以是故。説摩訶
衍與空等。須菩提。如虚空非可説不可
。摩訶衍亦如是。非可説不可説。以
故。説摩訶衍與空等。須菩提。以是諸因
故。説摩訶衍與空等。須菩提。如汝所
言。如虚空受無量無邊阿僧祇衆生。摩訶衍
亦受無量無邊阿僧祇衆生。如是如是。須
菩提。衆生無有故。當知虚空無有。虚空
有故。當知摩訶衍亦無有。以是因縁故。
摩訶衍受無量無邊阿僧祇衆生。何以故。是
衆生虚空摩訶衍。是法皆不得故。復次
須菩提。摩訶衍無所有故。當知阿僧祇無
所有。阿僧祇無所有故。當知無量無所有
無量無所有故。當知無邊無所有。無邊無
所有故。當知一切諸法無所有。以
故。須菩提。是摩訶衍受無量無邊阿僧
祇衆生。何以故。是衆生虚空摩訶衍阿僧祇
無量無邊。是一切法不得故。復次須菩
提。我無所有乃至知者見者無所有故。當
知如法性實際無所有。如法性實際無
故。當知乃至無量無邊阿僧祇無所有
無量無邊阿僧祇無所有故。當知一切法
所有。以是因縁故。須菩提。是摩訶衍
無量無邊阿僧祇衆生。何以故。是衆生
乃至知者見者實際乃至無量無邊阿僧祇。
是一切法不得故。復次須菩提。我無
乃至知者見者無所有故。當知不可思
議性無所有。不可思議性無所有故。當
色受想行識無所有。色受想行識無所有
故。當知虚空無所有。虚空無所有故。當
知摩訶衍無所有。摩訶衍無所有故。當
阿僧祇無所有。阿僧祇無所有故。當知無
量無所有。無量無所有故。當知無邊無
。無邊無所有故。當知一切諸法無所有
是因縁故。須菩提。當摩訶衍受
量無邊阿僧祇衆生。何以故。須菩提。我乃至
知者見者等一切法皆不得故。復次須菩
提。我無所有乃至知者見者無所有故。當
知眼無所有。耳鼻舌身意無所有。眼乃至意
所有故。當知虚空無所有。虚空無所有
故。當知摩訶衍無所有。摩訶衍無所有故。
知阿僧祇無所有。阿僧祇無所有故。當
知無量無所有。無量無所有故。當知無邊
所有。無邊無所有故。當知一切諸法無
所有。以是因縁故。須菩提。*摩訶衍受無量
無邊阿僧祇衆生。何以故。須菩提我乃至一
切諸法皆不得故。復次須菩提。我無
乃至知者見者無所有故。當知*檀那波
羅蜜無所有。尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨
耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜無所有
般若波羅蜜無所有故。當知虚空無所有
虚空無所有故。當知摩訶衍無所有。摩訶
衍無所有故。當知無量無邊阿僧祇無
。無量無邊阿僧祇無所有故。當知一切諸
法無所有。以是因縁故。須菩提。是摩訶衍
無量無邊阿僧祇衆生。何以故。我衆生乃
至一切諸法皆不得故。復次須菩提。我無
所有乃至知者見者無所有故。當知内空
所有。乃至無法有法空無所有。無法有法
空無所有故。當知虚空無所有。虚空無
故。當知摩訶衍無所有。摩訶衍無所有
故。當知阿僧祇無量無邊無所有。阿僧祇無
量無邊無所有故。當知一切諸法無所有
是因縁故。須菩提。是摩訶衍受無量無
邊阿僧祇衆生。何以故。我衆生乃至一切諸
法皆不得故。復次須菩提。我衆生乃至
知者見者無所有故。當知四念處無所有
四念處無所有故。乃至十八不共法無
。十八不共法無所有故。當知虚空無
虚空無所有故。當知摩訶衍無所有。摩
訶衍無所有故。當知阿僧祇無量無邊無
所有。阿僧祇無量無邊無所有故。當知一
切諸法無所有。以是因縁故。須菩提。
摩訶衍受無量無邊阿僧祇衆生。何以故。我
衆生乃至一切諸法皆不得故。復次須菩
提。我衆生無所有乃至知者見者。無所有
故。當知性地無所有。乃至已作地無所有
已作地無所有故。當知虚空無所有。虚空
所有故。當知摩訶衍無所有。摩訶衍無
所有故。當知阿僧祇無量無邊無所有。阿
僧祇無量無邊無所有故。當知一切諸法無
所有。以是因縁故。是摩訶衍受無量無邊阿
僧祇衆生。何以故。我衆生乃至一切諸法皆
得故。復次須菩提。我衆生乃至知者見
者無所有故。當知須陀洹無所有。須陀洹
所有故。當知斯陀含無所有。斯陀含無
所有故。當知阿那含無所有。阿那含無
故。當知阿羅漢無所有。阿羅漢無所有
故。當知乃至一切諸法無所有。以是因縁
故。須菩提。*摩訶衍受無量無邊阿僧祇衆
。何以故。須菩提。我乃至一切諸法皆不
得故。復次須菩提。我乃至知者見者無所有
故。當知聲聞乘無所有。聲聞乘無所有故。
知辟支佛乘無所有。辟支佛乘無所有
故。當知佛乘無所有。佛乘無所有故。當
知聲聞人無所有。聲聞人無所有故。當
須陀洹無所有。須陀洹無所有故。乃至佛
所有。佛無所有故。當知一切種智無
。一切種智無所有故。當知虚空無所有
虚空無所有故。當知摩訶衍無所有。摩訶
衍無所有故。當知乃至一切諸法無所有
是因縁故。是摩訶衍受無量無邊阿僧
祇衆生。何以故。我乃至一切諸法皆不
故。須菩提。譬如涅槃性中受無量無邊阿
僧祇衆生。是摩訶衍亦受無量無邊阿僧祇
衆生。以是因縁故。須菩提。如虚空受無量
無邊阿僧祇衆生。是摩訶衍亦如是。受無量
無邊阿僧祇衆生。須菩提。汝所言是摩訶衍
來處去處住處。如是如
是。須菩提。是摩訶衍不來處去處
住處。何以故。須菩提。一切諸法不動
相故。是法無來處去處住處。何以故。
須菩提。色無從來亦無去亦無
受想行識無從來亦無去亦無住。
須菩提。色法無從來亦無去亦無
住。受想行識法無從來亦無去亦無
住。須菩提。色如無從來亦無去亦
住。受想行識如無從來亦無
亦無住。須菩提。色性無從來亦無
去亦無住。受想行識性無從來
去亦無住。須菩提。色相無
亦無去亦無住。受想行識相無
從來亦無去亦無住。須菩提。眼眼法
眼如眼性眼相無從來亦無所去亦無
住。耳鼻舌身意。意法意如意性意相。無
從來亦無去亦無住。色聲香味觸
法亦如是。須菩提。地種地種法地種如地種
性地種相。無從來亦無去亦無
住。水火風空識種。識種法識種如識種性識
種相亦如是。須菩提。如如法如如如性如
相。無從來亦無去亦無住。須菩
提。實際實際法實際如實際性實際相。無
從來亦無去亦無住。須菩提。不可
思議。不可思議法。不可思議如。不可思議性。
不可思議相。無從來亦無去亦無
住。須菩提。*檀那波羅蜜。*檀那波羅蜜法。
檀那波羅蜜如。*檀那波羅蜜性。*檀那波羅
蜜相。無從來亦無去亦無住。尸
羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜*禪那
波羅蜜般若波羅蜜般若波羅蜜法。般若波
羅蜜如。般若波羅蜜性。般若波羅蜜相。無
從來亦無去亦無住。須菩提。四
念處四念處法四念處如四念處性・四念處
相。無從來亦無去亦無住。乃至
十八不共法亦如是。須菩提。菩薩菩薩法菩
薩如菩薩性菩薩相。無從來亦無
亦無住。佛佛法佛如佛性佛相。無
亦無去亦無住。阿耨多羅三藐三
菩提。阿耨多羅三藐三菩提法如性相。無
從來亦無去亦無住。須菩提。有爲法
有爲法法有爲法如有爲法性有爲法相。無
從來亦無去亦無住。須菩提。無
爲法無爲法法無爲法如無爲法性無爲法
相。無從來亦無去亦無住。以
因縁故。須菩提。是摩訶衍不來處
去處住處。須菩提。汝所言是摩訶衍
前際不得後際不得中際不得。是
衍名三世等。以是故。説名摩訶衍。如
是。須菩提。是摩訶衍前際不得後際
得中際不得。是衍名三世等。以
故。説名摩訶衍。何以故。須菩提。過去世過
去世空。未來世未來世空。現在世現在世空。
三世等三世等空。摩訶衍摩訶衍空。菩薩菩
薩空。何以故。須菩提。是空非一非二非
四非五非異。以是故。説名三世等。是菩
薩摩訶薩摩訶衍。是衍中等不等相不
得故。染不染不得。瞋不瞋不得癡不
癡不得。慢不慢不得。乃至一切善法
不善法不得。是衍中常不得無常不
得。樂不得苦不得。實不得空
得。我不得無我不得。欲界不
得色界不得無色界不得。度欲界
得度色界不得度無色界不得。
何以故。是摩訶衍自法不得故。須菩提。
過去色過去色空。未來現在色。未來現在色
空。過去受想行識。過去受想行識空。未來現
在受想行識。未來現在受想行識空。空中過
去色不得。何以故。空中空亦不得何
況空中過去色可得。空中未來現在色不
得。何以故。空中空亦不得。何況空中未
來現在色可得。空中過去受想行識不
得。何以故。空中空亦不得。何況空中過
去受想行識可得。空中未來現在受想行識
得。何以故。空中空亦不得。何況
空中未來現在受想行識可得。須菩提。過去
*檀那波羅蜜不得。未來*檀那波羅蜜不
得。現在*檀那波羅蜜不得。三世等
中*檀那波羅蜜亦不得。何以故。等中過
去世不得。未來世不得。現在世不
得。等中等亦不得。何況等中過去世未
來世現在世可得。尸羅波羅蜜羼提波羅蜜
毘梨耶波羅蜜*禪那波羅蜜般若波羅蜜亦
是。復次須菩提。過去世中四念處不
得。乃至過去世*中十八不共法得。
未來世現在世亦如是。復次須菩提。三世等
中四念處不得。三世等中乃至十八不共
法亦不得。何以故。等中過去世四念處
得。等中未來世四念處不得。等中
現在世四念處不得。乃至十八不共法
亦如是。等中等亦不得。何況等中過去
世四念處。未來現在世四念處可得。等中
等亦不得。何況等中過去世乃至十八
不共法可得。未*來現在世乃至十八不共
法。亦如是。復次須菩提。過去世凡夫人不
得。未來世現在世中凡夫人不得。三
世等中凡*夫人亦不得。何以故。衆生不
得。乃至知者見者不得故。過去世
聲聞辟支佛菩薩佛不得。未來現在世。
聲聞辟支佛菩薩佛不得。三世等中聲聞
辟支佛菩薩佛不得。何以故。衆生不
得乃至知者見者不得故。如是須菩提。
菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中。學三世等相
足一切種智。是名菩薩摩訶薩摩訶
。所謂三世等相。菩薩摩訶薩住衍中
一切世間及諸天人阿脩羅。成就薩婆若
爾時須菩提白佛言。世尊。善哉善哉。是菩
薩摩訶薩摩訶衍。何以故。過去諸菩薩摩訶
薩。是衍中學得一切種智。未來世諸菩薩
摩訶薩。亦是衍中學當一切種智。世尊。
今十方無量阿僧祇國土中諸菩薩摩訶薩。
亦是衍中學得一切種智。以是故。世尊。是
衍實是菩薩摩訶薩摩訶衍。佛告須菩提。如
是如是。過去未來現在諸佛是摩訶衍中學。
已得一切種智。當今得
摩訶般若經卷第六

  佛告須菩提。汝所問是乘何處出至何處
住者。佛言。是乘從三界中出。至薩婆若
中住。以不二法故。何以故。摩訶衍薩婆
若。是二法倶不合不散無色無形。無對
一相。所謂無相。若人欲出無相法。爲欲
出實際。若欲出無相法。爲欲出如法性不
可思議性。若欲出無相法。爲欲出色空。
爲欲出受想行識空。何以故。須菩提。色
空相不出三界。亦不住薩婆若。受想行識
空相不出三界。亦不住薩婆若。所以者何。
色色相空。受想行識識相空故。若欲出
無相法。爲欲出眼空。爲欲出耳鼻舌身意
空。爲欲出乃至眼觸因縁生受空。耳鼻舌
身意觸因縁生受空。何以故。須菩提。眼
空不出三界。亦不住薩婆若。乃至意觸因
縁生受空。不出三界。亦不住薩婆若。所
以者何。眼眼相空。乃至意觸因縁生受。
意觸因縁生受相空*故。若欲出無相法。
爲欲出夢。爲欲出幻焔響影佛所化。何
以故。須菩提。夢相不出三界。亦不住薩
婆若。幻焔響影化相不出三界。亦不住薩
婆若。須菩提。若欲出無相法。爲欲出
那波羅蜜。若欲出無相法。爲欲出尸羅
波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那
波羅蜜般若波羅蜜。何以故。*檀那波羅
蜜相。不出三界。亦不住薩婆若。尸羅波
羅蜜乃至般若波羅蜜。不出三界。亦不住
薩婆若。何以故。*檀那波羅蜜*檀那波羅
蜜性空。尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶
波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜。般若波
羅蜜性空。若欲出無相法。爲*欲出内空
乃至無法有法空。何以故。須菩提。内空
性乃至無法有法空性。不出三界。亦不住
薩婆若。所以者何。内空性内空性空。乃
至無法有法空*性。無法有法空性空*故。
若欲出無相法。爲欲出四念處。何以故。
四念處*性。不出三界。亦不住薩婆若。所
以者何。四念處*性四念處性空。若欲出無
相法。爲欲出四正勤四如意足五根五力
七覺分八聖道分。何以故。八聖道分*性。
不出三界。亦不住薩婆若。所以者何。八
聖道分*性八聖道分性空*故。乃至十八
不共法亦如是。須菩提。若欲出無相法。
爲欲出阿羅漢生處。爲欲出辟支佛生處。
爲欲出多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀生
處。何以故。阿羅漢*性辟支佛*性佛*性。
不出三界。亦不住薩婆若。所以者何。阿
羅漢*性阿羅漢性空。辟支佛*性辟支佛
性空。佛*性佛性空。若欲出無相法。爲欲
出須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果
辟支佛道佛道一切種智。何以故。須陀
洹果乃至一切種智性。不出三界。亦不住
薩婆若。所以者何。須陀洹果乃至一切種
智。一切種智性空故。若欲出無相法。爲
欲出名字假名施設相但有言語。何以故。
名字不出三界。亦不住薩婆若。所以者何。
名字相名字相空*故。乃至施設亦如是。
若欲出無相法。爲欲出不生不滅不垢不
無起無作法


摩訶般若波羅蜜經卷第七
 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 
  ◎會宗品第二十四
爾時慧命富樓那彌多羅尼子白佛言。世尊。
佛使須菩提爲諸菩薩摩訶薩般若波羅
。今乃説摩訶衍爲。須菩提白佛言。世尊。
我説摩訶衍。將般若波羅蜜耶。佛
言不也。須菩提。汝説摩訶衍。隨般若波羅
離。何以故。一切所有善法助道法。若
聲聞法若辟支佛法若菩薩法若佛法。是一
切法皆攝入般若波羅蜜中。須菩提白佛言。
世尊。何等諸善法助道法聲聞法辟支佛法
菩薩法佛法。皆攝入般若波羅蜜中。佛告
須菩提。所謂檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼
提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪*那波羅蜜般若
波羅蜜。四念處四正懃四如意足五根五力
七覺分八聖道分。空無相無作解脱門。佛十
力四無所畏四無閡智大慈大悲十八不共
法。無相常捨行。須菩提。是諸餘善
法助道法。若聲聞法若辟支佛法若菩薩法
若佛法。皆攝入般若波羅蜜中。須菩提。若菩
薩摩訶薩摩訶衍。若般若波羅蜜禪*那波
羅蜜毘梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜
檀*那波羅蜜。若色受想行識。眼色眼識。
眼觸眼觸因縁生諸受。乃至意法意識。意
觸意觸因縁生諸受。地種乃至識種。四念
處乃至八聖道分。空無相無作解脱門及諸
善法。若有漏若無漏。若有爲若無爲。若苦諦
集諦滅諦道諦。若欲界若色界若無色界。若
内空乃至無法有法空。諸三昧門諸陀羅尼
門。佛十力乃至十八不共法。若佛法佛法性
如實際不可思議性涅槃。是一切諸法皆不
合不散無色無對無閡。無等一相。
謂無相。須菩提。以是因縁故。汝所
摩訶衍隨順般若波羅蜜。何以故。須菩提。摩
訶衍不般若波羅蜜。般若波羅蜜不
摩訶衍。般若波羅蜜摩訶衍無二無別。
檀*那波羅蜜不摩訶衍。摩訶衍不
檀*那波羅蜜。檀*那波羅蜜摩訶衍無二無
別。乃至禪*那波羅蜜亦如是。須菩提。四
念處不異摩訶衍。摩訶衍不四念處。四
念處摩訶衍無二無別。乃至十八不共法不
摩訶衍。摩訶衍不十八不共法。十八
不共法摩訶衍無二無別。以是因縁故。須
菩提。汝説摩訶衍即是説般若波羅蜜
  摩訶般若波羅蜜經十無品第二十五
慧命須菩提白佛言。世尊。菩薩摩訶薩前
際不得。後際不得中際不得色
無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。受想行識
無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。色是菩薩
摩訶薩。是亦不得。受想行識是菩薩摩
訶薩。是亦不得。如是世尊。於一切種
一切處。求菩薩得。世尊。我當
等菩薩摩訶薩般若波羅蜜。世尊。菩薩摩訶
薩但有名字。如我名字我畢竟不生。如
我諸法亦如是無自性。何等色畢竟不生。
何等受想行識畢竟不生。世尊。是畢竟不
名爲色。是畢竟不生不名爲受想行識
世尊。若畢竟不生法。當是般若波羅蜜
耶。離畢竟不生亦無菩薩行阿耨多羅三藐
三菩提。若菩薩聞是説。心不沒不悔不
驚不怖不畏。當知是菩薩摩訶薩。能行
若波羅蜜。舍利弗問須菩提。何因縁故。言
菩薩摩訶薩前際不得後際不得中際
。須菩提。何因縁故。言色無邊故。當
知菩薩亦無邊。受想行識無邊故。當知菩
薩亦無邊。須菩提。何因縁故。言色是菩薩
是亦不得。受想行識是菩薩是亦不
得。須菩提。何因縁故。言一切種一切
菩薩不得。當何等菩薩般若波羅
。須菩提。何因縁故。言菩薩摩訶薩但有
名字。須菩提。何因縁故。言我名字
我畢竟不生。如我諸法亦如是無自性。何
等色畢竟不生。何等受想行識畢竟不生。須
菩提。何因縁故。言畢竟不生不名爲色。畢
竟不生不名爲受想行識。須菩提。何因縁
故。言若畢竟不生法。當是般若波羅蜜
。須菩提。何因縁故。言畢竟不生亦無
菩薩行阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。何因
縁故。言若菩薩聞是説。心不沒不悔不
驚不怖不畏。若能如是行。是名菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜。爾時須菩提報舍利弗
言。衆生無所有故菩薩前際不得。衆生
空故菩薩前際不得。衆生離故菩薩前際
得。舍利弗。色無有故菩薩前際不
得。受想行識無有故菩薩前際不得。色
空故菩薩前際不得。受想行識空故菩薩
前際不得。色離故菩薩前際不得。受
想行識離故菩薩前際不得。舍利弗。色性
無故菩薩前際不得。受想行識性無故菩
薩前際不得。舍利弗檀那波羅蜜無有故
菩薩前際不得。尸羅波羅蜜羼提波羅蜜
毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜無
有故菩薩前際不得。何以故。舍利弗。空
中前際不得後際不得中際不得。
空不菩薩。菩薩不前際。舍利弗。空菩
薩前際。是諸法無二無別。以是因縁故。
舍利弗。菩薩前際不得。舍利弗。檀那波
羅蜜空故。檀那波羅蜜離故。檀那波羅蜜性
無故。菩薩前際不得。尸羅波羅蜜羼提
波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅
蜜空故。般若波羅蜜離故。般若波羅蜜性
無故。菩薩前際不得。何以故。舍利弗。空
中前際不得後際不得中際不得。
空不菩薩亦不前際。舍利弗。空
菩薩前際無二無別。以是因縁故。舍利
弗。菩薩前際不得。復次舍利弗。内空
所有故。菩薩前際不得。乃至無法
有法空無*所有故。菩薩前際不得。内
空空故内空離故内空性無故。乃至無法有
法空空故離故性無故。菩薩前際不
餘如上説。復次舍利弗。四念處無*所有
故。菩薩前際不得。四念處空故離故
性無故。菩薩前際不得。乃至十八不共
法無*所有故。菩薩前際不得。十八不
共法空故離故性無故。菩薩前際不得。餘
上説是因縁故。舍利弗。菩薩前際不
得。◎復次舍利弗。一切三昧門。一切陀
羅尼門無有故。菩薩前際不得。三昧門
陀羅尼門。空故離故性無故。菩薩前際不
得。餘如上説。復次舍利弗。法性無有故。
菩薩前際不得。法性空故離故性無故。
菩薩前際不得。餘如上説。復次舍利弗。
如無有故空故離故性無故。實際無有故空
故離故性無故。不可思議性無有故空故離
故性無故。菩薩前際不得。餘如上説。復
次舍利弗。聲聞無有故菩薩前際不得。
聲聞空故離故性無故菩薩前際不得。辟
支佛無有故空故離故性無故菩薩前際不
得。佛無有故空故離故性無故菩薩前際
得。阿耨多羅三藐三菩提無有故。乃至
性無故菩薩前際不得。復次一切種智無
有故乃至性無故菩薩前際不得。何以故。
舍利弗。空前際不得後際不得中際
得。菩薩不得。舍利弗。空不
*亦不前際。空菩薩前際。是諸法無
別。以是因縁故。舍利弗。菩薩前際不
得後際中際亦如是。如舍利弗。色無
邊故當知菩薩亦無邊。受想行識無邊故當
知菩薩亦無邊。舍利弗。色如虚空受想行
識如虚空。何以故。舍利弗。如虚空邊不
得中不得。無邊無中故但説名虚空
是舍利弗。色邊不得中不得。是色
空故。空中亦無邊亦無中。受想行識邊不
得中不得。識空故。空中亦無邊亦無
中。以是因縁故。舍利弗。色無邊故當知菩
薩亦無邊。受想行識無邊故當知菩薩亦無
邊。乃至十八不共法亦如是。如舍利弗*言
色是菩薩是亦不得。受想行識是菩薩是
亦不得。舍利弗。色色相空。受想行識識
相空。檀那波羅蜜檀那波羅蜜相空。乃至般
若波羅蜜亦如是。内空内空相空。乃至無
法有法空無法有法空相空。四念處四念處
相空。乃至十八不共法十八不共法相空。如
法性實際不可思議性不可思議性相空。三
昧門三昧門相空。陀羅尼門陀羅尼門相空。
一切智一切智相空。道智道智相空。一切
種智一切種智相空。聲聞乘聲聞乘相空。辟
支佛乘辟支佛乘相空。佛乘佛乘相空。聲
聞人聲聞人相空。辟支佛人辟支佛人相
空。佛佛相空。空中色不得。受想行識
得。以是因縁故。舍利弗。色是菩薩是
亦不得。受想行識是菩薩是亦不得。
舍利弗*言。何因縁故。於一切種一切處
菩薩不得。當何等菩薩般若波羅蜜
舍利弗。色色中不得。色受中不得。受
受中不得。受色中不得。受想中不
得。想想中不得。想色受中不得。想行
中不得。行行中不得。行色受想中不
得。行識中不得。識識中不得。識色
受想行中不得。舍利弗。眼眼中不得。
眼耳中不得。耳耳中不得。耳眼中不
得。耳鼻中不得。鼻鼻中不得。鼻眼
耳中不得。鼻舌中不得。舌舌中不
得。舌眼耳鼻中不得。舌身中不得。
身身中不得。身眼耳鼻舌中不得。身
意中不得。意意中不得。意眼耳鼻舌
身中不得。六入六識六觸。六觸因縁生
受亦如是。檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜。内
空乃至無法有法空。四念處乃至十八不共
法。一切三昧門一切陀羅尼門。性法乃至辟
支佛法。初地乃至十地。一切智道種智一
切種智亦如是。須陀洹乃至阿羅漢辟支佛
菩薩佛亦如是。菩薩菩薩中不得。菩薩
般若波羅蜜中不得。般若波羅蜜般若波
羅蜜中不得。般若波羅蜜菩薩中不
得。般若波羅蜜中教化無所有得。教
化中教化無所有得。教化中菩薩及
般若波羅蜜無所有得。舍利弗。如
一切法無所有得。以是因縁故。於
一切種一切處菩薩不得。當何等菩
薩般若波羅蜜。如舍利弗*言。何因縁故。説
菩薩摩訶薩但有假名。舍利弗。色是假名。受
想行識是假名。色名非色。受想行識名非
識。何以故。名名相空。若空則非菩薩。以
是因縁故。舍利弗。菩薩但有假名。復次舍利
弗。檀那波羅蜜但有名字。名字中非
那波羅蜜。檀那波羅蜜中非名字。以
因縁故。菩薩但有假名。尸羅波羅蜜羼提波
羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜
但有名字。名字中無般若波羅蜜。般若
波羅蜜中無名字。以是因縁故。菩薩但
假名。舍利弗。内空但有名字。乃至無法
有法空但有名字。名字中無内空。内空中
名字。何以故。名字内空倶不得。乃至
無法有法空亦如是。以是因縁故。舍利弗。
菩薩但有假名。舍利弗。四念處但有名字
乃至十八不共法但有名字。一切三昧門一
切陀羅尼門。乃至一切種智亦如是。以
因縁故。舍利弗。我説菩薩但有假名。如
利弗。何因縁故。説我名字畢竟不生。舍
利弗。我畢竟不得云何當生。乃至知
者見者畢竟不得云何當生。舍利弗。
色畢竟不得云何當生。受想行識畢
竟不得云何當生。眼畢竟不得。
乃至意觸因縁生受畢竟不得云何當
生。檀那波羅蜜畢竟不得。乃至般若波
羅蜜畢竟不得云何當生。内空畢竟
得。乃至無法有法空畢竟不得云
何當生。四念處畢竟不得。乃至十八
不共法畢竟不得云何當生。諸三昧
門諸陀羅尼門畢竟不得云何當生。
聲聞乃至佛畢竟不得云何當生。以
是因縁故。舍利弗。我説我名字我亦畢
竟不生。如舍利弗所言。如我諸法亦如
自性。舍利弗。諸法和合生故無自性。舍
利弗。何等和合生無自性。舍利弗。色和合
生無自性。受想行識和合生無自性眼和合
生無自性。乃至意和合生無自性。色乃至
法。眼界乃至法界。地種乃至識種。眼觸乃
至意觸。眼觸因縁生受乃至意觸因縁生受。
和合生無自性。檀那波羅蜜乃至般若波羅
蜜。和合生無自性。四念處乃至十八不共法。
和合生無自性。復次舍利弗。一切法無常亦
失。舍利弗問須菩提。何等法無常亦不
失。須菩提言。色無常亦不失。受想行識無
常亦不失。何以故。法若無常即是動相即
是空相。以是因縁故。舍利弗。一切有爲法
常亦不失。復次舍利弗。若有漏法若無
漏法。若有記法若無記法。何以故。若法無
常即是動相即是空相。以是因縁故。舍利
弗。一切作法無常亦不失。復次舍利弗。一
切法非常非滅。舍利弗言。何等法非常非
滅。須菩提言。色非常非滅。何以故。性自
爾。受想行識非常非滅。何以故。性自爾。乃
至意觸因縁生受非常非滅。何以故。性自
爾。以是因縁故。舍利弗。諸法和合生無
。如舍利弗所言。何因縁故色畢竟不生。
受想行識畢竟不生。須菩提言。色非作法
受想行識非作法。何以故。作者不得故。
舍利弗。眼非作法。何以故。作者不得故。
乃至意亦如是。眼界乃至意觸因縁生受亦
是。復次舍利弗。一切諸法皆起非作。
何以故。作者不得故。以是因縁故。舍
利弗。色畢竟不生。受想行識畢竟不生。如
舍利弗所言。何因縁故。畢竟不是不
色。畢竟不生*是不受想行識。須菩
提言。色性空是空無生無滅無。受想
行識性空是空無生無滅無住*異。眼乃至
一切有爲法性空。是空無生無滅無住*異
是因縁故。舍利弗。畢竟不生不色。
畢竟不生不受想行識。如舍利弗所言。
何因縁故。畢竟不生法當是般若波羅
耶。須菩提言。畢竟不生即是般若波羅
蜜。般若波羅蜜即是畢竟不生。般若波羅蜜
畢竟不生無二無別。以是因縁故。舍利弗。
我説畢竟不生是般若波羅蜜耶。如
舍利弗所言。何因縁故。離畢竟不生無菩。
薩行阿耨多羅三藐三菩提。須菩提言。菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜時。不畢竟不生
般若波羅蜜。亦不畢竟不生異菩薩
畢竟不生及菩薩無二無別。不畢竟不
生異色。何以故。是畢竟不生及色無二無
別。不畢竟不生異受想行識。何以故。畢
竟不生受想行識無二無別。乃至一切種智
亦如是。以是因縁故。舍利弗。離畢竟不
菩薩行阿耨多羅三藐三菩提。如
利弗所言。何因縁故。菩薩聞是説。心不
沒不悔不驚不怖不畏。是名菩薩行
若波羅蜜。須菩提言。菩薩摩訶薩不諸法
有覺知想。見一切諸法如夢如響如幻如
焔如影如化。舍利弗。以是因縁故。菩薩
是説。心不沒不悔不驚不怖不畏。
須菩提白佛言。世尊。菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜是觀諸法。是時菩薩摩訶薩不
色不色不色不色。亦不
。受想行識亦不受不示不住不著。亦不
是受想行識。眼不受不示不住不著亦
是眼。耳鼻舌身意不受不示不住不
著。亦不是意。檀那波羅蜜不受不示不
住不著。亦不是檀那波羅蜜。尸羅波羅
蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般
若波羅蜜。不受不示不住不著。亦不
是般若波羅蜜。内空不受不示不住不著。
亦不是内空。乃至無法有法空亦如
復次世尊。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。
四念處不受不示不住不著。亦不是四
念處。乃至十八不共法不受不示不住不
著。亦不是十八不共法。一切三昧門一
切陀羅尼門乃至一切種智。不受不示不
著。亦不是一切種智。復次世尊。菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜時。不色乃至不
一切種智。何以故。色不生是非色。受想
行識不生是非識。眼不生是非眼。耳鼻舌
身意不生是非意。檀那波羅蜜不生是非
那波羅蜜。乃至般若波羅蜜不生是非般若
波羅蜜。何以故。色不生不二不別。乃至般
若波羅蜜不生不二不別。内空不生是非
。乃至無法有法空不生是非無法有法空
何以故。内空乃至無法有法空不生不二不
別。世尊。四念處不生非四念處。何以故。四
念處不生不二不別。何以故。世尊。是不生
法非一非二非三非異。以是故。四念處不
生不二不別。乃至十八不共法不生非十八
不共法。何以故。十八不共法不生不二不
別。何以故。世尊。是不生法非一非二非
異。以是故。十八不共法不生非十八不
共法。世尊。如不生是非如。乃至不可思議
性不生是非不可思議性。世尊。是阿耨多羅
三藐三菩提不生。一切智一切種智不生是
一切種智。何以故。是阿耨多羅三藐三菩
提乃至一切種智不生不二不別。何以故。世
尊。是不生非一非二非三非異。以是故。
乃至一切種智不生非一切種智。世尊。色不
滅相是非色。何以故。色及不滅相不二不
別。何以故。世尊。是不滅法非一非二非
異。以是故。色不滅相是非色。受想行識
不滅相是非識。何以故。識及不滅不二不
別。何以故。世尊。是不滅法非一非二非
異。以是故。識不滅是非識。檀那波羅蜜
乃至般若波羅蜜。内空乃至無法有法空。四
念處乃至十八不共法亦如是。世尊。以
故。色入無二法數。受想行識入無二法數
乃至一切種智入無二法數
  *摩訶般若波羅蜜經◎無生品第二十六
爾時慧命舍利弗語須菩提。菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜諸法。何等是菩薩。何等是般
若波羅蜜。何等是觀。須菩提語舍利弗。汝
問何等是菩薩。爲阿耨多羅三藐三菩提
是人發大心。以是故名爲菩薩。亦知一切
法一切種相。是中亦不著。知色相亦不著。
乃至知十八不共法相亦不著。舍利弗問
須菩提。何等爲一切法相。須菩提言。若以
名字因縁和合等諸法。是色是聲香味觸
法是内是外。是有爲法是無爲法。以是名字
相語言。是名諸法相。如舍利
弗所問何等是般若波羅蜜。遠離故是名
若波羅蜜。何等法遠離。遠離陰界入。遠
離檀那波羅蜜乃至禪那波羅蜜。遠離内空
乃至無法有法空。以是故遠離名般若波羅
。復次遠離四念處。乃至遠離十八不共
。遠離一切智。以是因縁故。遠離名般若
波羅蜜。如舍利弗所問何等是觀。舍利弗。
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。觀色非
無常。非樂非苦。非我非無我。非空非
不空。非相非無相。非作非無作。非寂滅
不寂滅。非離非不離。受想行識亦如是。
檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜。内空乃至無
法有法空。四念處乃至十八不共法。一切三
昧門一切陀羅尼門。乃至一切種智。觀
常非無常樂非苦。非我非無我
不空。非相非無相作非無作。非
不寂滅離非不離。舍利弗。是名
薩摩訶薩行般若波羅蜜時觀諸法。舍利弗
須菩提。何因縁故。色不生是非色。受想
行識不生是非識。乃至一切種智不生是非
一切種智。須菩提言。色色相空。色空中無
色無生。以是因縁故。色不生是非色。受
想行識識相空。識空中無識無生。以是因
故。受想行識不生是非受想行識。舍利
弗。檀那波羅蜜檀那波羅蜜相空。檀那波羅
蜜空中無檀那波羅蜜無生。尸羅波羅蜜羼
提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波
羅蜜。般若波羅蜜相空。般若波羅蜜空中無
般若波羅蜜無生。以是因縁故。舍利弗。般
若波羅蜜不生是非般若波羅蜜。内空乃至
無法有法空。四念處乃至十八不共法。一切
種智亦如是。以是因縁故。内空不生是非
内空。乃至一切種智不生是非一切種智。舍
利弗問須菩提。汝何因縁故。言色不二是
色。受想行識不*二是非識。乃至一切種
智不*二是非一切種智。須菩提答言。所有
色所有不*二。所有受想行識所有不*二。是
一切法皆不合不散無色無形無對一相
謂無相。眼乃至一切種智亦如是。以
因縁故。舍利弗。色不*二是非色。受想行識
不*二是非識。乃至一切種智不*二是非
切種智。舍利弗問須菩提。何因縁故。言
色入無二法數。受想行識入無二法數。乃至
一切種智入無二法數。須菩提答言。色不
無生無生不色。色即是無生無生即是
色。受想行識不無生。無生不識。識即
是無生無生即是識。以是因縁故。舍利弗。
色入無二法數。受想行識入無二法數。乃至
一切種智亦如是。爾時須菩提白佛言。世
尊。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜是觀
諸法。是時見色無生畢竟淨故。見受想行
識無生畢竟淨故。見我無生乃至知者見者
無生畢竟淨故。見檀那波羅蜜無生乃至般
若波羅蜜無生畢竟淨故。見内空無生乃至
無法有法空無生畢竟淨故。見四念處無生
乃至十八不共法無生畢竟淨故。見一切三
昧一切陀羅尼無生畢竟淨故。乃至見一切
種智無生畢竟淨故。見凡人凡人法無生
竟淨故。見須陀洹須陀洹法斯陀含斯陀含
法阿那含阿那含法阿羅漢阿羅漢法辟支佛
辟支佛法菩薩菩薩法佛佛法無生畢竟淨
故。舍利弗語須菩提。如我聞須菩提所説
義。色是不生受想行識是不生。乃至佛佛法
是不生。若爾者今不須陀洹須陀洹
果斯陀含斯陀含果阿那含阿那含果阿羅漢
阿羅漢果辟支佛辟支佛道。不菩薩摩
訶薩一切種智。亦無六道別異。亦不
薩摩訶薩五種菩提。須菩提。若一切法不生
相。何以故。須陀洹爲三結故修道。斯
陀含爲婬恚癡故修道。阿那含爲
下分結故修道。阿羅漢爲五上分結
道。辟支佛爲辟支佛法故修道。何以故。
菩薩摩訶薩作難行衆生種種苦。何
以故。佛得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。
佛轉法輪。須菩提語舍利弗。我不
生法有所得。我亦不無生法中得
陀洹須陀洹果。乃至不無生法中得
阿羅漢阿羅漢果辟支佛辟支佛道。我亦不
菩薩難行衆生種種苦。菩
薩亦不難行心道。何以故。舍利弗。
難心苦心益無量阿僧祇衆生
舍利弗。今菩薩憐愍衆生。於衆生父母
兄弟想。如兒子及己身想。如是能利益無
量阿僧祇衆生無所得故。所以者何。
菩薩摩訶薩應是心。如我一切處一
切種不得。内外法亦如是。若生是想
則無難心苦心。何以故。是菩薩於一切
一切一切法不受故。舍利弗。我亦不
無生中佛得阿耨多羅三藐三菩提。亦不
無生中法輪。亦不無生
道。舍利弗語須菩提。今欲
道以無生法道。須菩提語舍利弗
我不生法道。舍利弗言。今須
菩提欲無生法道。須菩提言。我亦
無生法道。舍利弗言。如
菩提所説無知無得。須菩提言。有知有
二法。今以世間名字故有知有得。
世間名字故有須陀洹乃至阿羅漢辟支佛
諸佛。第一實義中無知無得。無須陀洹
至無佛。須菩提。若世間名字故有知有得。
六道別異亦世間名字故有。非第一實義
耶。須菩提言。如是如是。舍利弗。如世間
名字故有知有得。六道別異亦世間名字故
有。非第一實義。何以故。舍利弗。第一實
義中無業無報無生無滅無淨無垢。舍利
弗語須菩提。不生法生。生法生。須菩提言。
我不不生法生。亦不生法生。舍
利弗言。何等不生法不生。須菩提言。
色是不生法。自性空不生。受想行識
是不生法。自性空不生。乃至阿耨多
羅三藐三菩提是不生法。自性空不
生。舍利弗語須菩提。生生不生生。須菩提
言。非生生亦非不生生。何以故。舍利弗。
生不生是二法。不合不散無色無形無
一相所謂無相。舍利弗。以是因縁故。非
生生亦非不生生。爾時舍利弗語須菩提
須菩提。樂説無生法及無生相。須菩提語
利弗。我樂説無生法亦樂説無生相。何以
故。諸無生法無生相及樂説語言。是一切
法皆不合不散無色無形無對一相所
無相。舍利弗語須菩提。汝樂説不生法
説不生相。是樂説語言亦不生。須菩
提言。如是如是舍利弗。何以故。舍利弗。
色不生受想行識不生。眼不生乃至意不
生。地種不生乃至識種不生。身行不
行不生意行不生。檀那波羅蜜不生。乃至
一切種智不生。以是因縁故。舍利弗。我樂
不生法亦樂説*不生相。是樂説語言亦
*不生。爾時舍利弗語須菩提。須菩提於
法人中最在上。何以故。須菩提。隨
皆能答。須菩提言。諸法無所依故。舍利
弗語須菩提。云何諸法無所依。須菩提言。
色性常空。不内不外不兩中間
受想行識性常空。不内不外不
中間。眼耳鼻舌身意性常空。不内不
外不兩中間。色性常空乃至法性常空。
内不外不兩中間。檀那波羅蜜
性常空。乃至般若波羅蜜性常空。不
外不兩中間。内空性常空。乃至無
法有法空性常空。不内不外不
中間。舍利弗。四念處性常空。乃至一切種智
性常空。不内不外不依兩中間。以
因縁故。舍利弗。一切諸法無所依性常空
故。如是舍利弗。菩薩摩訶薩行六波羅蜜
時。應色受想行識乃至應一切種智
舍利弗問須菩提。菩薩摩訶薩云何行六波
羅蜜時淨菩薩道。須菩提言。有世間檀
波羅蜜。有出世間檀*那波羅蜜。尸羅波
羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪*那波羅
蜜般若波羅蜜有世間出世間。舍利弗
須菩提。云何世間檀那波羅蜜。云何出
世間檀*那波羅蜜。須菩提言。若菩薩摩訶
薩作施主。能施沙門婆羅門貧窮乞人。須
食與食須飮與飮須衣與衣。臥具床榻房
舍香華瓔珞醫藥。種種所須資生之物。若
妻子國土頭目手足支節等。内外之物盡以
給施。施時作是念。我與彼取我不慳貪。我
施主我能捨一切。我隨佛教施我行
*那波羅蜜。作是施已。用得法與一切衆
之。迴向阿耨多羅三藐三菩提。念言。
是布施因縁。令衆生得今世樂。後當
涅槃樂。是人布施有三礙。何等三。我相
他相施相。著是三相布施。是名世間檀*那
波羅蜜。何因縁故名世間。於世間中
出。是名世間檀*那波羅蜜。云何名
世間檀*那波羅蜜。所謂三分清淨。何等三。
菩薩摩訶薩布施時。我不受者
施物不得亦不報。是名菩薩摩訶薩
三分清淨檀*那波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩
訶薩布施時。施與一切衆生。衆生亦不
得。以此布施向阿耨多羅三藐三菩提
乃至不微細法相。舍利弗。是名出世間
檀*那波羅蜜。何以故。名爲世間。於
間中能動能出。是故名出世間檀*那波羅
。尸羅波羅蜜有所依世間尸羅波
羅蜜。無所依是爲出世間尸羅波羅蜜。餘
檀*那波羅蜜説。羼提波羅蜜毘梨耶波羅
蜜禪*那波羅蜜般若波羅蜜有所依是名
世間。無所依是名出世間。餘亦如檀*那波
羅蜜中説。如是舍利弗。菩薩摩訶薩行
波羅蜜時淨菩薩道。舍利弗問須菩提。云
何菩薩摩訶薩爲阿耨多羅三藐三菩提道
須菩提言。四念處。是菩薩摩訶薩爲阿耨多
羅三藐三菩提道。乃至八聖道分空解脱門
無相解脱門無作解脱門。内空乃至無法有
法空。一切三昧門一切陀羅尼門。佛十力四
無所畏四無礙智。十八不共法大慈大悲。舍
利弗。是名菩薩摩訶薩爲阿耨多羅三藐三
菩提道。爾時舍利弗讃須菩提言。善哉善
哉。何等波羅蜜力。須菩提言。是般若波羅蜜
力。所以者何。般若波羅蜜能生一切諸善法
若聲聞法辟支佛法菩薩法佛法。舍利弗。般
若波羅蜜能受一切諸善法聲聞法辟支佛
法菩薩法佛法。舍利弗。過去諸佛行般若波
羅蜜阿耨多羅三藐三菩提。未來諸佛亦
般若波羅蜜阿耨多羅三藐三菩
。舍利弗。今現在十方諸國土中。諸佛亦
是般若波羅蜜阿耨多羅三藐三菩提
舍利弗。若菩薩摩訶薩聞般若波羅蜜
疑不難。當知是菩薩摩訶薩行菩薩道
菩薩道一切衆生故。心不一切
衆生。以無所得故。是菩薩常應
。所謂大悲念。舍利弗復問。欲使菩薩摩
訶薩常不是念。所謂大悲念。若菩薩摩
訶薩常不大悲念一切衆生皆當
菩薩。何以故。須菩提。一切衆生亦不
故。須菩提言。善哉善哉舍利弗。汝欲
我而成我義。何以故。衆生無故念亦無。衆
生性無故念性亦無。衆生法無故念法亦無。
衆生離故念亦離。衆生空故念亦空。衆生不
知故念亦不知。舍利弗。色無故念亦
無。色性無故念*性亦無。色法無故念法亦
無。色離故念亦離。色空故念亦空。色不
知故念亦不知。受想行識亦如是。眼
乃至意。色乃至法。地種乃至識種。檀*那波
羅蜜乃至般若波羅蜜。内空乃至無法有法
空。四念處乃至十八不共法。一切三昧門一
切陀羅尼門。一切智一切種智乃至阿耨多
羅三藐三菩提無故念亦無。乃至阿耨多羅
三藐三菩提不知故念亦不知。舍利
弗。菩薩摩訶薩行是道。我欲使是念
謂大悲念。爾時佛讃須菩提言。善哉善
哉。是菩薩摩訶薩般若波羅蜜其有説者亦
是説。汝所説般若波羅蜜皆是承
故。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜
所説。須菩提説是般若波羅蜜品時。三
千大千國土六種震動。東踊西沒西*踊
東沒。南*踊北沒北*踊南沒。中*踊邊沒邊
*踊中沒。爾時佛微笑。須菩提白佛。何因
縁故笑。佛告須菩提。如我於此國土
般若波羅蜜。東方無量阿僧祇國土中諸佛。
亦爲諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜。南西北
方四維上下亦説是般若波羅蜜。説是般若
波羅蜜品時。十二那由他諸天人得無生
法忍。十方諸佛説是般若波羅蜜時。無量阿
僧祇衆生亦發阿耨多羅三藐三菩提心
  *摩訶般若波羅蜜經問住品第二十七
丹本作
天主品
爾時三千大千世界諸四天王天等。各與
無數百千億諸天倶來在會中。三千大千
*世界諸釋提桓因等。諸忉利天須夜摩天
王等。諸夜摩天兜率陀天王等。諸兜率陀
天須涅蜜陀天王等。諸妙化天婆舍跋提天
王等。諸自在行天各與無數百千億諸天
倶來在會中三千大千*世界諸梵天王
等。乃至首陀婆諸天等。各與無數百千億
諸天倶來在會中。是諸四天王天乃至首陀
婆諸天業報生身光明。於佛常百分千
分千萬億分不一。乃至
數譬喩比。世尊光明最勝最妙最上第一。
諸天業報光明。在佛光邊照不現。譬如
柱比閻浮檀金。爾時釋提桓因白大徳
須菩提。是三千大千*世界諸四天王天乃至
首陀婆諸天。一切和合欲須菩提説
若波羅蜜義。須菩提。菩薩摩訶薩云何應
般若波羅蜜中。何等是菩薩摩訶薩般若波
羅蜜。云何菩薩摩訶薩應般若波羅蜜
須菩提語釋提桓因言。憍尸迦。我今當
順佛意佛神力。爲諸菩薩摩訶薩
若波羅蜜。如菩薩摩訶薩所般若波
羅蜜中。諸天子。今未阿耨多羅三藐三
菩提心者應。諸天子若入聲聞
正位。是人不阿耨多羅三藐三菩提
。何以故。與生死障隔故。是人若
阿耨多羅三藐三菩提心者我亦隨喜。所
以者何。上人應更求上法。我終不其功
。憍尸迦。何等是般若波羅蜜。菩薩摩訶薩
薩婆若心。念色無常色苦色空
色無我。念色如病如敗癰瘡。如箭入
痛惱衰壞憂畏不安。以無所得故。受想行
識亦如是。眼耳鼻舌身意。地種水火風空識
種。觀無常乃至憂畏不安。是亦無所得故。
色寂滅不生不滅不垢不淨。受想行識
亦如是。觀地種乃至識種寂滅離不生不滅
不垢不淨亦無得故。復次憍尸迦。菩
薩摩訶薩應薩婆若心。觀無明縁諸行。乃
至老死因縁大苦聚集。*亦無得故。觀
明滅故諸行滅。乃至生滅故老死滅。老死滅
故憂悲苦惱大苦聚滅。以無所得故。復次
憍尸迦。菩薩摩訶薩應薩婆若心修四念
。以無所得故。乃至修佛十力十八不共
。以無所得故。復次憍尸迦。菩薩摩訶薩
薩婆若心行檀*那波羅蜜。以無所得
故。行尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅
蜜禪*那波羅蜜。以無所得故。復次憍尸迦。
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。作是觀。但
諸法諸法共相因縁潤益増長分別校計。是
中無我無我所。菩薩迴向心不阿耨多
羅三藐三菩提心中。阿耨多羅三藐三菩提
心不迴向心中。迴向心於阿耨多羅三
藐三菩提心中得。阿耨多羅三藐三菩
提心於迴向心中得。菩薩雖一切
亦無法可得。是名菩薩摩訶薩般若波
羅蜜。釋提桓因問大徳須菩提云何菩薩迴
向心不阿耨多羅三藐三菩提心中。云
何阿耨多羅三藐三菩提心不迴向心中
云何迴向心於阿耨多羅三藐三菩提心中
得。云何阿耨多羅三藐三菩提心於
迴向心中得。須菩提語釋提桓因
言。憍尸迦。迴向心阿耨多羅三藐三菩提心。
非心是非心相。非心相中不迴向。是非
心相常非心相。不可思議相常不可思議相。
是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜。爾時佛讃
菩提言。善哉善哉。須菩提。汝爲諸菩薩摩
訶薩般若波羅蜜。安慰諸菩薩摩訶薩
。須菩提白佛言。世尊。我應恩不
恩。過去諸佛及諸弟子爲諸菩薩
六波羅蜜示教利喜。世尊。爾時亦在中學
得阿耨多羅三藐三菩提。我今亦當諸菩
六波羅蜜示教利喜。令阿耨多羅
三藐三菩提。爾時須菩提語釋提桓因言憍
尸迦。汝今當菩薩摩訶薩般若波羅蜜中。
應住所住。憍尸迦。色色空受想
行識受想行識空。菩薩菩薩空。是色空菩
薩空不二不別。受想行識空菩薩空不
別。憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜中
是住。復次眼眼空乃至意意空菩薩菩
薩空。眼空乃至菩薩空不二不別。六塵亦
是。地種地種空。乃至識種識種空。菩薩
菩薩空。憍尸迦。地種空乃至識種空。菩薩
空不二不別。憍尸迦。菩薩摩訶薩般若波
羅蜜中應是住。無明無明空。乃至老死老
死空。無明滅無明滅空。乃至老死滅老死滅
空。菩薩菩薩空。憍尸迦。無明空乃至老死
空。無明滅空乃至老死滅空。菩薩空不二不
別。憍尸迦。菩薩摩訶薩般若波羅蜜中應
是住。檀*那波羅蜜乃至般若波羅蜜。内
空乃至無法有法空。四念處乃至十八不共
法。一切三昧門一切陀羅尼門。聲聞乘辟支
佛乘佛乘。聲聞辟支佛菩薩佛亦如是。一切
種智一切種智空。菩薩菩薩空。一切種智空
菩薩空不二不別。憍尸迦。菩薩摩訶薩般
若波羅蜜中應是住。爾時釋提桓因問須
菩提。云何般若波羅蜜中所住。須菩
提言。憍尸迦。菩薩摩訶薩不色中住。以
有所得故。不受想行識中住。以有所得
故。不眼中住乃至不意中住。不
色中住乃至不法中住。眼識乃至意識。
眼觸乃至意觸。眼觸因縁生受乃至意觸因
縁生受中不住。以有所得故。地種乃至
識種中不住。以有所得故。檀*那波羅
蜜乃至般若波羅蜜。四念處乃至十八不共
法中不住。以有所得故。須陀洹果
住。以有所得故。乃至阿羅漢果辟支
佛道菩薩道佛道一切種智中不住。以
有所得故。復次憍尸迦。菩薩摩訶薩色是常
住。色是無常不住。受想行識亦如
是。色若樂若苦若淨若不淨。若我若無我
若空若不空。若寂滅若不寂滅若離若不離
住。以有所得故。受想行識亦如是。復
次憍尸迦。菩薩摩訶薩須陀洹果無爲相。斯
陀含果無爲相。阿那含果無爲相。阿羅漢果
無爲相不住。辟支佛道無爲相佛道無爲
相不住。須陀洹福田不住。斯陀含阿
那含阿羅漢辟支佛佛福田不住。復次憍
尸迦。菩薩摩訶薩初地中不住。以有所
故。乃至十地中不住。以有所得故。
復次菩薩摩訶薩住初發心中。我當足檀
*那波羅蜜住。乃至我當足般若波
羅蜜住。具足六波羅蜜菩薩
住。入菩薩位已當惟越致
住。菩薩當足五神通住。
有所得故。菩薩住五神通已。我當
量阿僧祇佛國。禮敬供養諸佛法。聽
法已爲他人。菩薩摩訶薩如是不住。
有所得故。如諸佛國土嚴淨。我亦當
嚴國住。以有所得故。成就衆生
佛道住。到無量阿僧祇國土
諸佛所。尊重愛敬供養。以香華*瓔珞澤香
搗香幢幡華蓋百千億種寶衣養諸佛
住。以有所得故。我當無量阿僧祇
衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。如是菩薩
住。我當五眼肉眼天眼慧眼法眼
佛眼住。我當一切三昧門
住。隨欲遊戲諸三昧住。我當
一切陀羅尼門住。我當佛十力
住。我當四無所畏四無礙智十八
不共法住。我當足大慈大悲
住。我當足三十二相住。我當
足八十隨形好住。以有所得故。是八
人是信行人。是法行人是不住。須陀
洹極七世生不住。家家不住。須陀洹
命終垢盡不住。須陀洹中間入涅槃
住。是人向斯陀含果證住。是人
斯陀含一來入涅槃住。是人向阿那
含果證住。斯陀含一種不住。是人
阿那含彼間入涅槃住。是人向阿羅
漢果證住。是人阿羅漢今世入無餘
涅槃住。是辟支佛不住。過聲聞辟
支佛地我當菩薩地住。道種智中
住。以有所得故。一切種一切法知已
諸煩惱及習住。佛得阿耨多羅三
藐三菩提法輪住。作佛事
無量阿僧祇衆生涅槃住。四如意
足中不住。入是三昧如恒河沙等劫
住。我當壽命無央數劫
住。三十二相一一相百福莊嚴不住。我
世界如十方恒河沙等*世界住。
我三千大千*世界純是金剛不住。我菩
提樹當是香。衆生聞者無婬欲瞋
恚愚癡。亦無聲聞辟支佛心。是一切人必當
阿耨多羅三藐三菩提。若衆生聞是香
者。身病意病皆悉除盡不住。當使我*世
界中無色受想行識名字住。當使
我*世界中無檀*那波羅蜜名字。乃至無
般若波羅蜜名字。當使我*世界中無
四念處名字。乃至無十八不共法名
。亦無須陀洹名字乃至無佛名字
住。以有所得故。何以故。諸佛得阿耨
多羅三藐三菩提時。一切諸法無所得
是憍尸迦。菩薩於般若波羅蜜中
住。以有所得故。爾時舍利弗心念。菩薩
今云何應般若波羅蜜中。須菩提知
利弗心所念。語舍利弗言。於汝意云何。
諸佛何所住。舍利弗語須菩提。諸佛法無
住處。諸佛不色中住。不受想行識中住
有爲性中住。不無爲性中住。不四念處
中住。乃至十八不共法中住。不一切種
智中住。舍利弗。菩薩摩訶薩般若波羅蜜中
是住諸佛住。於諸法中住非
不住。舍利弗。菩薩摩訶薩般若波羅蜜中應
是學。我當不住法故。爾時會中有
天子。作是念。諸夜叉語言字句所説尚可
了知。須菩提所説語言論議解釋般若波羅
蜜了不知。須菩提知諸天子心所念。語
諸天子。不解不耶。諸天子言。大徳。不
解不知。須菩提語諸天子。汝等法應
我無論説。乃至我不一字亦無
聽者。何以故。諸字非般若波羅蜜。般若波
羅蜜中無聽者。諸佛阿耨多羅三藐三菩提
字無説。諸天子。如佛化作化人。是化
人復化作四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆
。化人於四部衆中法。於汝意云何。是
中有説者聽者知者不。諸天子言。
不也大徳。須菩提言。一切法皆如化。此中
説者聽者知者。諸天子。譬如人夢
中見佛説法。於汝意云何。是中有説者
聽者知者不。諸天子言。*不也大徳。須
菩提語諸天子。一切諸法皆如夢。無説無
聽無知者。諸天子。譬如二人在大深澗。各
一面佛法衆。於諸天子
云何。是二*響展轉相解不。諸天子言。
*不也大徳。須菩提語諸天子。一切法亦
是。無説無聽無知者。諸天子。譬如
幻師。於四衢道中作佛及四部衆於
法。於諸天子意云何。是中有説者
聽者知者不。諸天子言。*不也大徳。*須
菩提語諸天子。一切諸法如幻無説者
聽者知者。爾時諸天子心念。須菩提所
説欲解轉深轉妙。須菩提知諸天子
心所念。語諸天子言。色非深非妙。受想行
識非深非妙。色性非深非妙。受想行識性
深非妙。眼性乃至意性色性乃至法性。眼
界性乃至意界性。眼識乃至意識。眼觸乃至
意觸。眼觸因縁生受乃至意觸因縁生受。檀
*那波羅蜜乃至般若波羅蜜。内空乃至無法
有法空。四念處乃至十八不共法。一切諸三
昧門一切*諸陀羅尼門。乃至一切種智一切
種智性非深非妙。諸天子復作是念。是所
説法中不色。不受想行識。不
乃至意觸因縁生受。不檀*那波羅蜜乃
至般若波羅蜜。不内空乃至無法有法空
四念處乃至十八不共法。不陀羅
尼門三昧門乃至一切種智。不須陀洹果
乃至阿羅漢果。不辟支佛道。不阿耨
多羅三藐三菩提道。是法中不名字語言
須菩提知諸天子心所念。語諸天子言。如
是如是諸天子。是法中諸佛阿耨多羅三藐
三菩提不可説相。是中説者聽者
知者。以是故。諸天子。善男子善女人欲
須陀洹果須陀洹果者。是人不
。斯陀含阿那含阿羅漢果辟支佛道佛道。
住欲證不是忍。如是諸天子。菩薩摩
訶薩從初發心般若波羅蜜中應
。以無説無聽
摩訶般若經卷第摩訶般若波羅蜜經卷第
 *後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 
  ◎幻聽品第二十八丹本作幻
人聽法品
爾時諸天子心念。應何等人須菩提
所説。須菩提知諸天子心所念。語諸天
言。如幻化人聽法。我應是人。何
以故。如是人無聞無聽無知無證故。諸天
子語須菩提。是衆生如幻聽法者亦如幻。
衆生如化聽法者亦如耶。如是如是。
諸天子。衆生如幻聽法者亦如幻。衆生如
化聽法者亦如化。諸天子。我如幻如夢。
衆生乃至知者見者亦如幻如夢。諸天子。
色如幻如夢。受想行識如幻如夢。眼乃至
意觸因縁生受如幻如夢。内空乃至無法有
法空。檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜。如
夢。諸天子。四念處乃至十八不共法如
幻如夢。須陀洹果如幻如夢。斯陀含果阿
那含果阿羅漢果辟支佛道如幻如夢。諸天
子。佛道如幻如夢。爾時諸天子問須菩提
汝説佛道如幻如夢。汝説涅槃亦復如
夢耶。須菩提語諸天子。我説佛道如
夢。我説涅槃亦如幻如夢。若當
於涅槃。我説亦復如幻如夢。何以故。
諸天子。是幻夢涅槃不二不別。爾時慧命
舍利弗。摩訶目揵連。摩訶拘絺羅。摩訶
迦旃延。富樓那彌多羅尼子。摩訶迦葉。及
無數千菩薩問須菩提。般若波羅蜜如是甚
深難見難解難知寂滅微妙。誰當受者。爾
時阿難語諸大弟子及諸菩薩惟越致諸
菩薩摩訶薩。能受是甚深難見難解難知寂
滅微妙般若波羅蜜。正見成就人。漏盡阿羅
漢所願已滿亦能信受。復次善男子善女人。
多見佛於諸佛所多供養種善根。親近善
知識利根。是人能受不是法非法。須
菩提言。不空分別色。不色分別空
受想行識亦如是。不無相無作別色
色分別無相無作。受想行識亦如是。
無生無滅寂滅離別色。不色分
別無生無滅寂滅離。受想行識亦如是。眼乃
至意觸因縁生受亦如是。檀那波羅蜜乃至
般若波羅蜜。内空乃至無法有法空。四念處
乃至十八不共法一切三昧門一切陀羅尼
門。須陀洹乃至阿羅漢辟支佛佛一切智。不
空分別一切智。不一切智別空
空分別一切種智。不一切種智
別空。無相無作無生無滅寂滅離亦如是。須
菩提語諸天子言。是般若波羅蜜甚深誰能
受者。是般若波羅蜜中無法可示無法可
説。若無法可示無法可説。受人亦不
得。爾時舍利弗語須菩提言。般若波羅蜜
中廣説三乘之教及持菩薩。從
初發意地乃至十地。檀*那波羅蜜乃至般若
波羅蜜。四念處乃至八聖道分。佛十力乃至
十八不共法護持菩薩之教。菩薩摩訶薩如
是行般若波羅蜜。常化生不神通。遊
佛國足善根。隨其所欲供養諸佛即得
願。從諸佛所受法教乃至薩婆若
初不斷絶。未曾離三昧時。當揵疾
利辯不盡辯不可斷*辯隨應*辯義*辯一
切世間最上辯。須菩提言。如是如是。如
舍利弗言。般若波羅蜜廣説三乘之教及護
持菩薩。乃至菩薩摩訶薩得一切世
間最上*辯得故。我乃至知者見者不
得。色受想行識檀*那波羅蜜乃至般若
波羅蜜不得。内空乃至無法有法空不
得四念處乃至八聖道分。佛十力乃至一切
種智亦*不得故。舍利弗語須菩提。何
因縁故般若波羅蜜中廣説三乘而不
得。何因縁故。般若波羅蜜中護持菩薩。何
因縁故。菩薩摩訶薩得捷疾*辯乃至一切世
間最上*辯。*不得故。須菩提語舍利弗
言。以内空故般若波羅蜜廣説
得。外空乃至無法有法空故。廣説三*乘
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]