大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

大般若波羅蜜多經 (No. 0220_ 玄奘譯 ) in Vol. 05

[First] [Prev+100] [Prev] 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]


大般若波羅蜜多經卷第五十二
 *三藏法師玄奘奉 詔譯 
  初分辯大乘品第十五之二
復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂健行三
摩地。寶印三摩地。師子遊戲三摩地。妙月三
摩地。月幢相三摩地。一切法涌三摩地。觀
頂三摩地。法界決定三摩地。決定幢相三摩
地。金剛喩三摩地。入法印三摩地。三摩地
王三摩地。善安住三摩地。善立定王三摩地。
放光三摩地。無忘失三摩地。放光無忘失三
摩地。精進力三摩地。莊嚴力三摩地。等涌
三摩地。入一切言詞決定三摩地。入一切名
字決定三摩地。觀方三摩地。總持印三摩
地。諸法等趣海印三摩地。王印三摩地。遍
覆虚空三摩地。金剛輪三摩地。三輪清淨
三摩地。無量光三摩地。無著無障三摩地。斷
諸法轉三摩地。棄捨珍寶三摩地。遍照三摩
地。不眴三摩地。無相住三摩地。不思惟三摩
地。降伏四魔三摩地。無垢燈三摩地。無邊光
三摩地。發光三摩地。普照三摩地。淨堅定三
摩地。師子奮迅三摩地。師子頻申三摩地。師
子欠呿三摩地。無垢光三摩地。妙樂三摩地。
電燈三摩地。無盡三摩地。最勝幢相三摩地。
帝相三摩地。順明正流三摩地。具威光三摩
地。離盡三摩地。不可動轉三摩地。寂靜三摩
地。無瑕隙三摩地。日燈三摩地。淨月三摩地。
淨眼三摩地。淨光三摩地。月燈三摩地。發明
三摩地。應作不應作三摩地。智相三摩地。金
剛鬘三摩地。住心三摩地。普明三摩地。妙安
立三摩地。寶積三摩地。妙法印三摩地。一切
法平等性三摩地。棄捨塵愛三摩地。法涌圓
滿三摩地。入法頂三摩地。寶性三摩地。捨喧
諍三摩地。飄散三摩地。分別法句三摩地。決
定三摩地。無垢行三摩地。字平等相三摩地。
離文字相三摩地。斷所縁三摩地。無變異三
摩地。無品類三摩地。入名相三摩地。無所作
三摩地。入決定名三摩地。無相行三摩地。離
翳暗三摩地。具行三摩地。不變動三摩地。度
境界三摩地。集一切功徳三摩地。無心住三
摩地。決定住三摩地。淨妙華三摩地。具覺支
三摩地。無邊辯三摩地。無邊燈三摩地。無等
等三摩地。超一切法三摩地。決判諸法三摩
地。散疑三摩地。無所住三摩地。一相莊嚴三
摩地。引發行相三摩地。一行相三摩地。離諸
行相三摩地。妙行三摩地。達諸有底遠離三
摩地。入一切施設語言三摩地。堅固寶三摩
地。於一切法無所取著三摩地。電焔莊嚴三摩
地。除遣三摩地。無勝三摩地。法炬三摩地。慧
燈三摩地。趣向不退轉神通三摩地。解脱音
聲文字三摩地。炬熾然三摩地。嚴淨相三摩
地。無相三摩地。無濁忍相三摩地。具一切妙
相三摩地。具總持三摩地。不憙一切苦樂三
摩地。無盡行相三摩地。攝伏一切正邪性三
摩地。斷憎愛三摩地。離違順三摩地。無垢明
三摩地。極堅固三摩地。滿月淨光三摩地。大
莊嚴三摩地。無熱電光三摩地。能照一切世
間三摩地。能救一切世間三摩地。定平等性
三摩地。無塵有塵平等理趣三摩地。無諍有
諍平等理趣三摩地。無巣穴無摽幟無愛樂
三摩地。決定安住眞如三摩地。器中涌出三
摩地。燒諸煩惱三摩地。大智慧炬三摩地。出
生十力三摩地。開闡三摩地。壞身惡行三摩
地。壞語惡行三摩地。壞意惡行三摩地。善觀
察三摩地。如虚空三摩地。無染著如虚空三
摩地。如是等三摩地。有無量百千。是菩薩摩
訶薩大乘相
爾時具壽善現白佛言。世尊。云何名爲健行
三摩地。佛言。善現。謂若住此三摩地時。能受
一切三摩地境。能辦無邊殊勝健行。能爲一
切等持導首。是故名爲健行三摩地。世尊。云
何名爲寶印三摩地。善現。謂若住此三摩地
時。能印一切三摩地境及定行相所作事業。
是故名爲寶印三摩地。世尊。云何名爲師子
遊戲三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於諸
等持遊戲自在。是故名爲師子遊戲三摩地。
世尊。云何名爲妙月三摩地。善現。謂若住此
三摩地時。如淨滿月普照諸定。是故名爲妙
月三摩地。世尊。云何名爲月幢相三摩地。善
現。謂若住此三摩地時。普能執持一切定相。
如淨滿月垂妙光幢。是故名爲月幢相三摩
地。世尊。云何名爲一切法涌三摩地。善現。謂
若住此三摩地時。普能涌出諸三摩地。如大
泉池涌出衆水。是故名爲一切法涌三摩地。
世尊。云何名爲觀頂三摩地。善現。謂若住此
三摩地時。能觀一切三摩地頂。是故名爲觀
頂三摩地。世尊。云何名爲法界決定三摩地。
善現。謂若住此三摩地時。決定照了一切法
界。是故名爲法界決定三摩地。世尊。云何名
爲決定幢相三摩地。善現。謂若住此三摩地
時。能決定持諸定幢相。是故名爲決定幢相
三摩地。世尊。云何名爲金剛喩三摩地善現。
謂若住此三摩地時。能摧諸定非彼所伏。是
故名爲金剛喩三摩地。世尊。云何名爲入法
印三摩地。善現。謂若住此三摩地時。普能證
入一切法印。是故名爲入法印三摩地。世尊。
云何名爲三摩地王三摩地。善現。謂若住此
三摩地時。統攝諸定如王自在。是故名爲三
摩地王三摩地。世尊。云何名爲善安住三摩
地。善現。謂若住此三摩地時。持諸功徳令不
傾動。是故名爲善安住三摩地。世尊。云何名
爲善立定王三摩地。善現。謂若住此三摩地
時。於諸定王善能建立。是故名爲善立定王
三摩地。世尊。云何名爲放光三摩地。善現謂
若住此三摩地時。於諸定光普能開發。是故
名爲放光三摩地。世尊。云何名爲無忘失三
摩地。善現。謂若住此三摩地時。於諸等持境
界行相。皆能記憶令無所遺。是故名爲無忘
失三摩地。世尊。云何名爲放光無忘失三摩
地。善現。謂若住此三摩地時。放勝定光照有
情類。令彼憶持曾所更事。是故名爲放光無
忘失三摩地。世尊。云何名爲精進力三摩地。
善現。謂若住此三摩地時。能發諸定精進勢
力。是故名爲精進力三摩地。世尊。云何名爲
莊嚴力三摩地。善現。謂若住此三摩地時。能
引諸定莊嚴勢力。是故名爲莊嚴力三摩地。
世尊。云何名爲等涌三摩地。善現。謂若住此
三摩地時。令諸等持平等涌現。是故名爲等
涌三摩地。世尊。云何名爲入一切言詞決定
三摩地。善現。謂若住此三摩地時。普於一切
決定言詞皆能悟入。是故名爲入一切言詞
決定三摩地。世尊。云何名爲入一切名字決
定三摩地。善現。謂若住此三摩地時。普於一
切決定名字皆能悟入。是故名爲入一切名
字決定三摩地。世尊。云何名爲觀方三摩地。
善現。謂若住此三摩地時。於諸定方普能觀
照。是故名爲觀方三摩地。世尊。云何名爲總
持印三摩地。善現。謂若住此三摩地時。總
住持諸妙定印。是故名爲總持印三摩地。
世尊。云何名爲諸法等趣海印三摩地。善現。
謂若住此三摩地時。令諸勝定等皆趣入。如
大海印攝受衆流。是故名爲諸法等趣海印
三摩地。世尊。云何名爲王印三摩地。善現。謂
若住此三摩地時。令諸事業皆得決定。如獲
王印所欲皆成。是故名爲王印三摩地。世尊。
云何名爲遍覆虚空三摩地。善現。謂若住此
三摩地時。於諸等持能遍覆護。無所簡別如
大虚空。是故名爲遍覆虚空三摩地。世尊。云
何名爲金剛輪三摩地。善現。謂若住此三摩
地時。普能住持一切勝定。令不散壞如金剛
輪。是故名爲金剛輪三摩地。世尊。云何名爲
三輪清淨三摩地。善現。謂若住此三摩地時。
不執諸定定者定境。是故名爲三輪清淨三
摩地。世尊。云何名爲無量光三摩地。善現。謂
若住此三摩地時。放種種光過諸數量。是故
名爲無量光三摩地。世尊。云何名爲無著無
障三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於一切
法無執無礙。是故名爲無著無障三摩地。世
尊。云何名爲斷諸法轉三摩地。善現。謂若
住此三摩地時。能截一切流轉之法。是故名
爲斷諸法轉三摩地。世尊。云何名爲棄捨珍
寶三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於諸定
相尚皆棄捨。況不棄捨諸煩惱相。是故名爲
棄捨珍寶三摩地。世尊。云何名爲遍照三摩
地。善現。謂若住此三摩地時。遍照諸定令彼
光顯。是故名爲遍照三摩地。世尊。云何名爲
不眴三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於此
等持其心專一。餘定餘法無取無求。是故名
爲不眴三摩地。世尊。云何名爲無相住三摩
地。善現。謂若住此三摩地時。不見諸定法有
少相可住。是故名爲無相住三摩地。世尊。云
何名爲不思惟三摩地。善現。謂若住此三摩
地時。不起一切心及心所。是故名爲不思惟
三摩地。世尊。云何名爲降伏四魔三摩地。善
現。謂若住此三摩地時。於四魔怨皆能降伏。
是故名爲降伏四魔三摩地。世尊。云何名爲
無垢燈三摩地。善現。謂若住此三摩地時。如
持淨燈照了諸定。是故名爲無垢燈三摩地。
世尊。云何名爲無邊光三摩地。善現。謂若住
此三摩地時。能發大光照無邊際。是故名爲
無邊光三摩地。世尊。云何名爲發光三摩地。
善現。謂若住此三摩地時。照諸等持令其無
間。引發種種殊勝光明。是故名爲發光三摩
地。世尊。云何名爲普照三摩地。善現。謂若住
此三摩地時。於諸定門皆能普照。是故名爲
普照三摩地。世尊。云何名爲淨堅定三摩地。
善現。謂若住此三摩地時。得諸等持淨平等
性。是故名爲淨堅定三摩地。世尊。云何名爲
師子奮迅三摩地。善現。謂若住此三摩地時。
於諸垢穢縱任棄捨。如師子王自在奮迅。是
故名爲師子奮迅三摩地。世尊。云何名爲師
嚬呻三摩地。善現。謂若住此三摩地時。
起勝神通自在無畏。降伏一切暴惡魔軍。是
故名爲師子*嚬呻三摩地。世尊。云何名爲師
子欠呿三摩地。善現。謂若住此三摩地時。引
妙辯才處衆無畏摧滅一切外道邪宗。是故
名爲師子欠呿三摩地。世尊。云何名爲無垢
光三摩地。善現。謂若住此三摩地時。普能蠲
除一切定垢。亦能遍照諸勝等持。是故名爲
無垢光三摩地。世尊。云何名爲妙樂三摩地。
善現。謂若住此三摩地時。領受一切等持妙
樂。是故名爲妙樂三摩地。世尊。云何名爲電
燈三摩地。善現。謂若住此三摩地時。照諸等
持如電燈焔。是故名爲電燈三摩地。世尊。云
何名爲無盡三摩地。善現。謂若住此三摩地
時。引諸等持功徳無盡。而不見彼盡不盡相。
是故名爲無盡三摩地。世尊。云何名爲最勝
幢相三摩地。善現。謂若住此三摩地時。如最
勝幢。超衆定相。是故名爲最勝幢相三摩地。
世尊。云何名爲帝相三摩地。善現。謂若住此
三摩地時。於諸等持得自在相。是故名爲帝
相三摩地。世尊。云何名爲順明正流三摩地。
善現。謂若住此三摩地時。於明正流並皆隨
順。是故名爲順明正流三摩地。世尊。云何名
爲具威光三摩地。善現。謂若住此三摩地時。
於諸等持威光獨盛。是故名爲具威光三摩
地世尊。云何名爲離盡三摩地。善現。謂若住
此三摩地時。見諸等持一切無盡。而不見少
法有盡不盡相。是故名爲離盡三摩地。世尊。
云何名爲不可動轉三摩地。善現。謂若住此
三摩地時。令諸等持無動無著無退轉無戲
論。是故名爲不可動轉三摩地。世尊。云何名
爲寂靜三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於
諸等持皆見寂靜。是故名爲寂靜三摩地。世
尊。云何名爲無瑕隙三摩地。善現。謂若住此
三摩地時。令諸等持照無瑕隙。是故名爲無
瑕隙三摩地。世尊。云何名爲日燈三摩地。善
現。謂若住此三摩地時。於諸定門發光普照。
是故名爲日燈三摩地。世尊。云何名爲淨月
三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於諸等持
除暗如月。是故名爲淨月三摩地。世尊。云何
名爲淨眼三摩地。善現。謂若住此三摩地時。
能令五眼咸得清淨。是故名爲淨眼三摩地。
世尊。云何名爲淨光三摩地。善現。謂若住此
三摩地時。於諸等持得四無礙亦令彼定皆
能發起。是故名爲淨光三摩地。世尊。云何名
爲月燈三摩地。善現。謂若住此三摩地時。除
諸有情愚暗如月。是故名爲月燈三摩地。世
尊。云何名爲發明三摩地。善現。謂若住此三
摩地時。令諸定門發明普照。是故名爲發明
三摩地。世尊。云何名爲應作不應作三摩地。
善現。謂若住此三摩地時。知一切等持應作
不應作。亦令諸定如此事成。是故名爲應作
不應作三摩地。世尊。云何名爲智相三摩地。
善現。謂若住此三摩地時。見諸等持所有智
相。是故名爲智相三摩地。世尊。云何名爲金
剛鬘三摩地。善現。謂若住此三摩地時。通達
一切等持及法。於定及法都無所見。是故名
爲金剛鬘三摩地。世尊。云何名爲住心三摩
地。善現。謂若住此三摩地時。心不動搖不轉
不照。亦不虧損不念有心。是故名爲住心三
摩地。世尊。云何名爲普明三摩地。善現。謂若
住此三摩地時。於諸定明普能照了。是故名
爲普明三摩地。世尊。云何名爲妙安立三摩
地。善現。謂若住此三摩地時。於諸等持妙能
安立。是故名爲妙安立三摩地。世尊。云何名
爲寶積三摩地。善現。謂若住此三摩地時。見
諸等持皆如寶聚。是故名爲寶積三摩地。世
尊。云何名爲妙法印三摩地。善現。謂若住此
三摩地時。能印諸等持。以無印印故。是故名
爲妙法印三摩地。世尊。云何名爲一切法平
等性三摩地。善現。謂若住此三摩地時。不見
有法離平等性。是故名爲一切法平等性三
摩地。世尊。云何名爲棄捨塵愛三摩地。善現。
謂若住此三摩地時。於諸定法棄捨塵愛。是
故名爲棄捨塵愛三摩地。世尊。云何名爲法
涌圓滿三摩地。善現。謂若住此三摩地時。令
諸佛法涌現圓滿。是故名爲法涌圓滿三摩
地。世尊。云何名爲入法頂三摩地。善現。謂若
住此三摩地時。能永滅除一切法暗。亦超諸
定而爲上首。是故名爲入法頂三摩地。世尊。
云何名爲寶性三摩地。善現。謂若住此三摩
地時。能出無邊大功徳寶。是故名爲寶性三
摩地。世尊。云何名爲捨喧諍三摩地。善現。謂
若住此三摩地時。捨諸世間種種喧諍。是故
名爲捨喧諍三摩地。世尊。云何名爲飄散三
摩地。善現。謂若住此三摩地時。飄散一切等
持法執。是故名爲飄散三摩地。世尊。云何名
爲分別法句三摩地。善現。謂若住此三摩地
時。善能分別諸定法句。是故名爲分別法句
三摩地。世尊。云何名爲決定三摩地。善現。謂
若住此三摩地時。於法等持皆得決定。是故
名爲決定三摩地。世尊。云何名爲無垢行三
摩地。善現。謂若住此三摩地時。能發無邊清
淨勝行。是故名爲無垢行三摩地。世尊。云何
名爲字平等相三摩地。善現。謂若住此三摩
地時。得諸等持字平等相。是故名爲字平等
相三摩地。世尊。云何名爲離文字相三摩地。
善現。謂若住此三摩地時。於諸等持不得一
字。是故名爲離文字相三摩地。世尊。云何名
爲斷所縁三摩地。善現。謂若住此三摩地時。
絶諸等持所縁境相。是故名爲斷所縁三摩
地。世尊。云何名爲無變異三摩地。善現。謂若
住此三摩地時。不得諸法變異之相。是故名
爲無變異三摩地。世尊。云何名爲無品類三
摩地。善現。謂若住此三摩地時。不見諸法品
類異相。是故名爲無品類三摩地。世尊。云何
名爲入名相三摩地。善現。謂若住此三摩地
時。悟入諸法名相實際。是故名爲入名相三
摩地。世尊。云何名爲無所作三摩地。善現。
謂若住此三摩地時。一切所爲無不皆息。是
故名爲無所作三摩地。世尊。云何名爲入決
定名三摩地。善現。謂若住此三摩地時。悟入
諸法決定名字。都無所有但假施設。是故名
爲入決定名三摩地。世尊。云何名爲無相行
三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於諸定相
都無所得。是故名爲無相行三摩地。世尊。云
何名爲離翳喑三摩地。善現。謂若住此三摩
地時。諸定翳暗無不除遣。是故名爲離。翳暗
三摩地。世尊。云何名爲具行三摩地善現。謂
若住此三摩地時。於諸定行中雖見而不見。
是故名爲具行三摩地世尊。云何名爲不變
動三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於諸等
持不見變動。是故名爲不變動三摩地。世尊。
云何名爲度境界三摩地。善現。謂若住此三
摩地時。超諸等持所縁境界。是故名爲度境
界三摩地。世尊。云何名爲集一切功徳三摩
地。善現。謂若住此三摩地時。能集諸定所有
功徳。於一切法而無集想。是故名爲集一切
功徳三摩地。世尊。云何名爲無心住三摩地。
善現。謂若住此三摩地時。心於諸定無轉無
墮。是故名爲無心住三摩地。世尊。云何名爲
決定住三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於
諸定心雖決定住。而知其相了不可得。是故
名爲決定住三摩地。世尊。云何名爲淨妙華
三摩地。善現。謂若住此三摩地時。令諸等持
皆得清淨。嚴飾光顯猶如妙華。是故名爲淨
妙華三摩地。世尊。云何名爲具覺支三摩地。
善現。謂若住此三摩地時。令一切定於七覺
支速得圓滿。是故名爲具覺支三摩地。世尊。
云何名爲無邊辯三摩地。善現。謂若住此三
摩地時。於諸法中得無邊辯。是故名爲無邊
辯三摩地。世尊。云何名爲無邊燈三摩地。善
現。謂若住此三摩地時。於一切法皆能照了
猶若明燈。是故名爲無邊燈三摩地。世尊。云
何名爲無等等三摩地。善現。謂若住此三摩
地時。令諸等持得無等等。是故名爲無等等
三摩地。世尊。云何名爲超一切法三摩地。善
現。謂若住此三摩地時。於三界法皆能超
度。是故名爲超一切法三摩地。世尊。云何名
爲決判諸法三摩地。善現謂若住此三摩地
時。見諸勝定及一切法。爲諸有情分別無亂。
是故名爲決判諸法三摩地。世尊。云何名爲
散疑三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於諸
等持及一切法。所有疑網皆能除散。是故名
爲散疑三摩地。世尊。云何名爲無所住三摩
地。善現。謂若住此三摩地時。不見諸法有所
住處。是故名爲無所住三摩地。世尊。云何名
爲一相莊嚴三摩地。善現。謂若住此三摩地
時。不見諸法而有二相。是故名爲一相莊嚴
三摩地。世尊。云何名爲引發行相三摩地。善
現。謂若住此三摩地時。於諸等持及一切法。
雖能引發種種行相。而都不見能引發者。是
故名爲引發行相三摩地。世尊。云何名爲一
行相三摩地。善現。謂若住此三摩地時。見諸
等持無二行相。是故名爲一行相三摩地。世
尊。云何名爲離諸行相三摩地。善現。謂若住
此三摩地時。見諸等持都無行相。是故名爲
離諸行相三摩地。世尊。云何名爲妙行三摩
地。善現。謂若住此三摩地時。令諸等持雖起
種種微妙勝行而無所執。是故名爲妙行三
摩地。世尊。云何名爲達諸有底遠離三摩地。
善現。謂若住此三摩地時於諸等持及一切
法得通達智。得此智已。於諸有法通達遠離
是故名爲達諸有底遠離三摩地。世尊。云何
名爲入一切施設語言三摩地。善現。謂若住
此三摩地時。悟入一切三摩地法。施設語言
而無所恃。是故名爲入一切施設語言三摩
地。世尊。云何名爲堅固寶三摩地。善現。謂若
住此三摩地時。能引無邊無退無壞微妙殊
勝功徳珍寶。是故名爲堅固寶三摩地。世尊。
云何名爲於一切法無所取著三摩地。善現。
謂若住此三摩地時。於諸法中無所取著。以
一切法離性相故。是故名爲於一切法無所
取著三摩地。世尊。云何名爲電焔莊嚴三摩
地。善現。謂若住此三摩地時。發種種光照諸
冥暗。復以無量功徳莊嚴。是故名爲電焔莊
嚴三摩地。世尊。云何名爲除遣三摩地。善現。
謂若住此三摩地時。除遣無邊煩惱習氣。是
故名爲除遣三摩地。世尊。云何名爲法炬三
摩地。善現。謂若住此三摩地時。照了諸法自
相共相。是故名爲法炬三摩地。世尊。云何名
爲慧燈三摩地。善現。謂若住此三摩地時。照
了諸法空無我理。是故名爲慧燈三摩地。世
尊。云何名爲趣向不退轉神通三摩地。善現。
謂若住此三摩地時。能引無量不退難伏最
勝神通。是故名爲趣向不退轉神通三摩地。
世尊。云何名爲解脱音聲文字三摩地。善現。
謂若住此三摩地時。見諸等持解脱一切音
聲文字衆相寂靜。是故名爲解脱音聲文字
三摩地。世尊。云何名爲炬熾然三摩地。善現。
謂若住此三摩地時。於諸等持威徳獨盛。照
了諸定猶如熾炬。是故名爲炬熾然三摩地。
世尊。云何名爲嚴淨相三摩地。善現。謂若住
此三摩地時。於諸等持嚴淨其相。是故名爲
嚴淨相三摩地。世尊。云何名爲無相三摩地。
善現。謂若住此三摩地時。於諸等持不見其
相。是故名爲無相三摩地。世尊。云何名爲無
濁忍相三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於
一切法得無濁忍。是故名爲無濁忍相三摩
地。世尊。云何名爲具一切妙相三摩地。善現。
謂若住此三摩地時。諸定妙相無不具足。是
故名爲具一切妙相三摩地。世尊。云何名爲
具總持三摩地。善現。謂若住此三摩地時。能
總任持諸定勝事。是故名爲具總持三摩地。
世尊。云何名爲不憙一切苦樂三摩地。善現。
謂若住此三摩地時。於諸等持苦樂之相不
樂觀察。是故名爲不憙一切苦樂三摩地。世
尊。云何名爲無盡行相三摩地。善現。謂若住
此三摩地時。不見諸定行相有盡。是故名爲
無盡行相三摩地。世尊。云何名爲攝伏一切
正邪性三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於
諸等持正性邪性。攝伏諸見皆令不起。是故
名爲攝伏一切*正邪性三摩地。世尊。云何名
爲斷増愛三摩地。善現。謂若住此三摩地
時。不見諸定法有憎有愛相。是故名爲斷憎
愛三摩地。世尊。云何名爲離違順三摩地。善
現。謂若住此三摩地時。不見諸定法有違有
順相。是故名爲離違順三摩地。世尊。云何名
爲無垢明三摩地。善現。謂若住此三摩地時。
於諸等持若明若垢咸悉不見。是故名爲無
垢明三摩地。世尊。云何名爲極堅固三摩地。
善現。謂若住此三摩地時。令諸等持無不堅
固。是故名爲極堅固三摩地。世尊。云何名爲
滿月淨光三摩地。善現。謂若住此三摩地時。
令諸等持功徳具足。如淨滿月増諸海水。是
故名爲滿月淨光三摩地。世尊。云何名爲大
莊嚴三摩地。善現。謂若住此三摩地時。令諸
等持成就種種微妙希有大莊嚴事。是故名
爲大莊嚴三摩地。世尊。云何名爲無熱電光
三摩地。善現。謂若住此三摩地時。放清冷光
照有情類。令息一切黒暗毒熱。是故名爲無
熱電光三摩地。世尊。云何名爲能照一切世
間三摩地。善現。謂若住此三摩地時。照諸等
持及一切法。令有情類咸得開曉。是故名爲
能照一切世間三摩地。世尊。云何名爲救一
切世間三摩地。善現。謂若住此三摩地時。能
救世間種種憂苦。是故名爲*救一切世間三
摩地。世尊。云何名爲定平等性三摩地。善現
謂若住此三摩地時。不見等持定散差別。是
故名爲定平等性三摩地。世尊。云何名爲無
塵有塵平等理趣三摩地。善現。謂若住此三
摩地時。了達諸定及一切法有塵無塵平等
理趣。是故名爲無塵有塵平等理趣三摩地。
世尊。云何名爲無諍有諍平等理趣三摩地。
善現。謂若住此三摩地時。不見諸法及一切
定有諍無諍性相差別。是故名爲無諍有諍
平等理趣三摩地。世尊。云何名爲無巣穴無
摽幟無愛樂三摩地。善現。謂若住此三摩
地時。破諸巣穴捨諸*摽幟。斷諸愛樂而無所
執。是故名爲無巣穴無*摽幟無愛樂三摩地。
世尊。云何名爲決定安住眞如三摩地。善現。
謂若住此三摩地時。於諸等持及一切法。常
不棄捨眞如實相。是故名爲決定安住眞如
三摩地。世尊。云何名爲器中涌出三摩地。善
現。謂若住此三摩地時。令諸等持出生功徳。
如天福力食涌器中。是故名爲器中涌出三
摩地。世尊。云何名爲燒諸煩惱三摩地。善
現。謂若住此三摩地時。燒諸煩惱令無遺燼。
是故名爲燒諸煩惱三摩地。世尊。云何名爲
大智慧炬三摩地。善現。謂若住此三摩地時。
發智慧光照了一切。是故名爲大智慧炬三
摩地。世尊。云何名爲出生十力三摩地。善現。
謂若住此三摩地時。令佛十力速得圓滿。是
故名爲出生十力三摩地。世尊。云何名爲開
闡三摩地。善現。謂若住此三摩地時。能爲有
情開闡法要。令速解脱生死大苦。是故名爲
開闡三摩地。世尊。云何名爲壞身惡行三摩
地。善現。謂若住此三摩地時。雖不見有身。而
息身惡行。是故名爲壞身惡行三摩地。世尊。
云何名爲壞語惡行三摩地。善現。謂若住此
三摩地時。雖不見有聲。而息語惡行。是故名
爲壞語惡行三摩地。世尊。云何名爲壞意惡
行三摩地。善現。謂若住此三摩地時。雖不見
有心。而息意惡行。是故名爲壞意惡行三摩
地。世尊。云何名爲善觀察三摩地。善現。謂若
住此三摩地時。於諸有情能善觀察根性勝
解。而度脱之。是故名爲善觀察三摩地。世尊。
云何名爲如虚空三摩地。善現。謂若住此三
摩地時。於諸有情普能饒益。其心平等如大
虚空。是故名爲如虚空三摩地。世尊。云何名
爲無染著如虚空三摩地。善現。謂若住此三
摩地時。觀一切法都無所有。猶如虚空無染
無著。是故名爲無染著如虚空三摩地。善現。
如是等有無量百千三摩地。當知是爲菩薩
摩訶薩大乘相
復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂四念住。
何等爲四。謂身念住。受念住。心念住。法念
住。善現。身念住者。諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時。以無所得而爲方便。雖於内身
住循身觀。而竟不起身倶尋思。熾然精進具
念正知。爲欲調伏世貪憂故。諸菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。
雖於外身住循身觀。而竟不起身倶尋思。熾
然精進具念正知。爲欲調伏世貪憂故。諸菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而
爲方便。雖於内外身住循身觀。而竟不起身
倶尋思。熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪
憂故。善現。是爲菩薩摩訶薩身念住。善現。受
念住者。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
時。以無所得而爲方便。雖於内受住循受觀。
而竟不起受倶尋思。熾然精進具念正知。爲
欲調伏世貪憂故。諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時。以無所得而爲方便。雖於外受
住循受觀。而竟不起受倶尋思。熾然精進具
念正知。爲欲調伏世貪憂故。諸菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。
雖於内外受住循受觀。而竟不起受倶尋思。
熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪憂故。善
現。是爲菩薩摩訶薩受念住。善現。心念住者。
諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無
所得而爲方便。雖於内心住循心觀。而竟不
起心倶尋思。熾然精進具念正知。爲欲調伏
世貪憂故。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時。以無所得而爲方便。雖於外心住循心
觀。而竟不起心倶尋思。熾然精進具念正知。
爲欲調伏世貪憂故。諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。雖於内
外心住循心觀。而竟不起心倶尋思。熾然精
進具念正知。爲欲調伏世貪憂故。善現。是爲
菩薩摩訶薩心念住。善現。法念住者。諸菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而
爲方便。雖於内法住循法觀。而竟不起法倶
尋思。熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪憂
故。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以
無所得而爲方便。雖於外法住循法觀。而竟
不起法倶尋思。熾然精進具念正知。爲欲調
伏世貪憂故。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時。以無所得而爲方便。雖於内外法住
循法觀。而竟不起法倶尋思。熾然精進具念
正知。爲欲調伏世貪憂故。善現。是爲菩薩摩
訶薩法念住
大般若波羅蜜多經卷第五十二大般若波羅蜜多經卷第五十三
 *三藏法師玄奘奉  詔譯 
  初分辯大乘品第十五之三
爾時具壽善現白佛言。世尊。云何菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方
便。於内外倶身受心法。住循身受心法觀。熾
然精進具念正知。爲欲調伏世貪憂故。佛言
善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。
以無所得而爲方便。審觀自身。行時知行。住
時知住。坐時知坐。臥時知臥。如如自身。威儀
差別。如是如是。具念正知。善現。是爲菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲
方便。於内身住循身觀。熾然精進具念正知。
爲欲調伏世貪憂故
復次善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時。以無所得而爲方便。審觀自身。正知往
來。正知瞻視。正知俯仰。正知屈申。服僧伽
胝。執持衣鉢。甞食&T005691;飮。臥息經行。坐起承
迎。寤寢語嘿。入出諸定皆念正知。善現。是爲
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所
得而爲方便。於内身住循身觀。熾然精進具
念正知。爲欲調伏世貪憂故
復次善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時。以無所得而爲方便。審觀自身。於息入
時如實念知息入。於息出時如實念知息出。
於入息長時如實念知入息長。於出息長時
如實念知出息長。於入息短時如實念知入
息短。於出息短時如實念知出息短。如工輪
師或彼弟子。輪勢長時如實念知輪勢長。輪
勢短時如實念知輪勢短。諸菩薩摩訶薩修
行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。審
觀自身入息出息若長若短。如實念知亦復
如是。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時。以無所得而爲方便。於内身住
循身觀。熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪
憂故
復次善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時。以無所得而爲方便。審觀自身。如實念
知四界差別。所謂地界水火風界。如巧屠師
或彼弟子。斷牛命已復用利刀。分析其身剖
爲四分。若坐若立如實觀知。諸菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。
審觀自身。如實念知地水火風四界差別亦
復如是。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時。以無所得而爲方便。於内身住循
身觀。熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪
憂故
復次善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時。以無所得而爲方便。審觀自身。如實念
知。從足至頂種種不淨充滿其中。外爲薄皮
之所纒裹。所謂唯有髮毛爪齒。皮革血肉。筋
脈骨髓。心肝肺腎。脾膽胞胃。大腸小腸。屎尿
洟唾。涎涙垢汗。淡膿肪&MT01543;。腦膜&MT90090;聹。如
是不淨充滿身中。如有農夫或諸長者。倉中
盛滿種種雜穀。所謂稻麻粟豆麥等。有明目
者開倉覩之即如實知。其中唯有稻麻粟等
種種雜穀。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時。以無所得而爲方便。審觀自身。如實念
知。從足至頂。唯有種種不淨臭物。充滿其中
亦復如是。誰有智者寶玩此身。唯諸愚夫迷
謬耽著。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時。以無所得而爲方便。於内身住循
身觀。熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪
*憂故
復次善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時。以無所得而爲方便。往澹泊路觀所棄
屍。死經一日或經二日乃至七日。其身膖脹。
色變青瘀。臭爛皮穿。膿血流出。見是事已自
念我身。有如是性具如是法。未得解脱終歸
如是。誰有智者寶玩此身。唯諸愚夫迷謬耽
著。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時。以無所得而爲方便。於内身住循身觀。
熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪*憂故」
復次善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時。以無所得而爲方便。往澹泊路觀所棄
屍。死經一日。或經二日乃至七日。爲諸鵰鷲
烏鵲鵄梟虎豹狐狼野干狗等種種禽獸。或
啄或攫。骨肉狼藉。&MT01544;掣食噉。見是事已自
念我身。有如是性具如是法。未得解脱終歸
如是。誰有智者寶玩此身。唯諸愚夫迷謬耽
著。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時。以無所得而爲方便。於内身住循身觀。
熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪憂故」
復次善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時。以無所得而爲方便。往澹泊路觀所棄
屍。禽獸食已。不淨潰爛。膿血流離。有無量
種蟲蛆雜出。臭處可惡過於死狗。見是事已
自念我身。有如是性具如是法。未得解脱終
如是。誰有智者寶玩此身。唯諸愚夫迷謬
耽著。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時。以無所得而爲方便。於内身住循身
觀熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪憂

復次善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時。以無所得而爲方便。往澹泊路觀所棄
屍。蟲蛆食已。肉離骨現。支節相連。&T040323;纒血
塗。尚餘腐肉。見是事已自念我身。有如是
性具如是法。未得解脱終歸如是。誰有智者
寶玩此身。唯諸愚夫迷謬耽著。善現。是爲菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得
而爲方便。於内身住循身觀。熾然精進具念
正知。爲欲調伏世貪*憂故
復次善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時。以無所得而爲方便。往澹泊路觀所棄
屍。已成骨璅。血肉都盡。餘筋所連。見是事已
自念我身。有如是性具如是法。未得解脱終
歸如是。誰有智者寶玩此身。唯諸愚夫迷謬
耽著。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時。以無所得而爲方便。於内身住循身
觀。熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪*憂
故。復次善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時。以無所得而爲方便。往澹泊路觀所
棄屍。但餘衆骨。其色皓白如雪珂貝。諸筋糜
爛。支節分離。見是事已自念我身。有如是性
具如是法。未得解脱終歸如是。誰有智者寳
玩此身。唯諸愚夫迷謬耽著善現。是爲菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而
爲方便。於内身住循身觀。熾然精進具念正
知。爲欲調伏世貪*憂故
復次善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時。以無所得而爲方便。往澹泊路觀所棄
屍。成白骨已。支節分散零落異方。所謂足骨。
腨骨膝骨。髀骨&MT01545;骨。脊骨脇骨。胸骨膊骨。臂
骨手骨。項骨頷骨。頬骨髑髏。各在異處。見是
事已自念我身。有如是性具如是法。未得解
脱終歸如是。誰有智者寶玩此身。唯諸愚夫
迷謬耽著。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時。以無所得而爲方便。於内身住
循身觀。熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪
憂故。復次善現。若菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時。以無所得而爲方便。往澹泊路觀
所棄屍。骸骨*狼藉。風吹日曝雨灌霜封。積
有歳年色如珂雪。見是事已自念我身。有如
是性具如是法。未得解脱終歸如是。誰有智
者寳玩此身。唯諸愚夫迷謬耽著。善現。是爲
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所
得而爲方便。於内身住循身觀。熾然精進具
念正知。爲欲調伏世貪憂故。復次善現。若菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得
而爲方便。往澹泊路觀所棄屍。餘骨散地。經
多百歳或多千年。其相變青状猶鴿色。或有
腐朽碎末如塵。與土相和不可分別。見是事
已自念我身。有如是性具如是法。未得解脱
終歸如是。誰有智者寶玩此身。唯諸愚夫迷
謬耽著。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時。以無所得而爲方便。於内身住循
身觀。熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪憂
故。善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
時。以無所得而爲方便。如於内身如是差別
住循身觀。熾然精進具念正知。爲欲調伏世
貪憂故。於外身住循身觀。於内外身住循身
觀。熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪憂故。
隨其所應亦復如是。善現。諸菩薩摩訶薩修
行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。於
内外倶受心法。住循受心法觀。熾然精進具
念正知。爲欲調伏世貪憂故。隨其所應皆應
廣説。善現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時。以無所得而爲方便。於内外倶身
受心法。住循身受心法觀時。雖作是觀而無
所得。善現當知。是爲菩薩摩訶薩大乘相
復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂四正斷。
何等爲四。善現。若菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時。以無所得而爲方便。於諸未生惡
不善法爲不生故。生欲策勵。發起正勤。策
心持心。是爲第一。若菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時。以無所得而爲方便。於諸已生
惡不善法爲永斷故。*生欲策勵。發起正勤。
策心持心。是爲第二。若菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。未生善
法爲令生故。*生欲策勵。發起正勤。策心持
心。是爲第三。若菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時。以無所得而爲方便。已生善法爲令
安住。不忘増廣。倍修滿故。*生欲策勵。發起
正勤。策心持心。是爲第四。善現當知。是爲菩
薩摩訶薩大乘相
復次善現。菩薩摩訶薩。大乘相者。謂四神足。
何等爲四。善現。若菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時。以無所得而爲方便。修欲三摩地
斷行。成就神足。依離。依無染。依滅。迴向捨。
是爲第一。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時。以無所得而爲方便。修勤三摩地斷行。
成就神足。依離。依無染。依滅。迴向捨。是爲
第二。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。
以無所得而爲方便。修心三摩地斷行。成就
神足。依離。依無染。依滅迴向捨。是爲第
三。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以
無所得而爲方便。修觀三摩地斷行。成就神
足。依離。依無染。依滅。迴向捨。是爲第四。善
現當知。是爲菩薩摩訶薩大乘相
復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂五根。何
等爲五。善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時。以無所得而爲方便。所修信根。精進
根。念根。定根。慧根。善現當知。是爲菩薩摩
訶薩大乘相。復次善現。菩薩摩訶薩大乘相
者。謂五力。何等爲五。善現。若菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。
所修信力。精進力。念力。定力。慧力。善現當
知。是爲菩薩摩訶薩大乘相
復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂七等覺
支。何等爲七。善現。若菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時。以無所得而爲方便。所修念等
覺支。擇法等覺支。精進等覺支。喜等覺支。輕
安等覺支。定等覺支。捨等覺支。依離依無染。
依滅迴向捨。善現當知。是爲菩薩摩訶薩大
乘相。復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂八
聖道支。何等爲八。善現。若菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。所修
正見正思惟。正語正業。正命正精進。正念正
定。依離依無染。依滅迴向捨。善現當知。是爲
菩薩摩訶薩大乘相
復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂三三摩
地。何等爲三。善現。若菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時。以無所得而爲方便。觀一切法
自相皆空其心安住。名空解脱門。亦名空三
摩地。是爲第一。若菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時。以無所得而爲方便。觀一切法自
相空故。皆無有相其心安住。名無相解脱門。
亦名無相三摩地。是爲第二。若菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。
觀一切法自相空故。皆無所願其心安住名
無願解脱門。亦名無願三摩地。是爲第三。善
現當知。是爲菩薩摩訶薩大乘相
復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂法智。類
智。世俗智。他心智。苦智。集智。滅智。道智。盡
智。無生智。如實智。是爲菩薩摩訶薩大乘相。
爾時尊者善現。白佛言。世尊云何法智。佛言
善現。若智以無所得而爲方便。知五蘊等差
別相轉。是爲法智。世尊。云何類智。善現。若
智以無所得而爲方便。知蘊界處及諸縁起。
若總若別是無常等。是爲類智。世尊。云何世
俗智。善現。若智以無所得而爲方便。知一切
法假設名字。是爲世俗智。世尊。云何他心智。
善現。若智以無所得而爲方便。知他有情心
心所法及修行證滅。是爲他心智。世尊。云何
苦智。善現。若智以無所得而爲方便。知苦應
不生。是爲苦智。世尊。云何集智。善現。若智以
無所得而爲方便。知集應永斷。是爲集智。世
尊。云何滅智。善現。若智以無所得而爲方便。
知滅應作證。是爲滅智。世尊。云何道智。善
現。若智以無所得而爲方便。知道應修習。是
爲道智。世尊。云何盡智。善現。若智以無所得
而爲方便。知貪瞋癡盡。是爲盡智。世尊。云何
無生智。善現。若智以無所得而爲方便。知有
趣不復生。是爲無生智。世尊。云何如實智。
善現。如來一切智一切相智。是爲如實智。善
現當知。是爲菩薩摩訶薩大乘相
復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂三無漏
根。何等爲三。謂未知當知根。已知根。具知
根。爾時具壽善現白佛言。世尊。云何未知當
知根。佛言善現。若諸學者於諸聖諦未已現
觀未得聖果。所有信根精進根念根定根慧
根。是爲未知當知根。世尊。云何已知根。善
現。若諸學者於諸聖諦。已得現觀已得聖果。
所有信根精進根念根定根慧根。是爲已知
根。世尊。云何具知根。善現。謂諸無學者。若
阿羅漢若獨覺若諸菩薩已住十地。若諸如
來應正等覺。所有信根精進根念根定根慧
根。是爲具知根。善現。如是三根。若以無所得
而爲方便者。當知是爲菩薩摩訶薩大乘相。
復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂三三摩
地。何等爲三。謂有尋有伺三摩地。無尋唯伺
三摩地。無尋無伺三摩地。爾時具壽善現白
佛言。世尊。云何有尋有伺三摩地。佛言善現。
若離欲惡不善法。有尋有伺離生喜樂。入初
靜慮具足住。是爲有尋有伺三摩地。世尊。云
何無尋唯伺三摩地。善現。若初靜慮第二靜
慮中間定。是爲無尋唯伺三摩地。世尊。云何
無尋無伺三摩地。善現。若第二靜慮乃至非
想非非想處。是爲無尋無伺三摩地。善現。
如是三三摩地。若以無所得而爲方便者。當
知是爲菩薩摩訶薩大乘相
復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂十隨念。
何等爲十。謂佛隨念。法隨念。僧隨念。戒隨
念。捨隨念。天隨念。寂靜厭離隨念。入出息隨
念。身隨念。死隨念。善現。如是十隨念。若以
無所得而爲方便者。當知是爲菩薩摩訶薩
大乘相。復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂
四靜慮四無量四無色定八解脱八勝處九次
第定十遍處等所有善法。以無所得爲方便
者。當知是爲菩薩摩訶薩大乘相
復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂佛十力。
何等爲十。謂處非處智力。業異熟智力。種種
界智力。種種勝解智力。根勝劣智力。遍行行
智力。靜慮解脱等持等至雜染清淨智力。宿
住隨念智力。死生智力。漏盡智力。爾時具壽
善現白佛言。世尊。云何處非處智力。佛言善
現。若以無所得爲方便。如實了知因果等法
處非處相。是爲處非處智力。世尊。云何業異
熟智力。善現。若以無所得爲方便。如實了知
諸有情類過去未來現在諸業法。受種種因
果相。是爲業異熟智力。世尊。云何種種界智
力。善現。若以無所得爲方便。如實了知諸有
情類無量界相。是爲種種界智力。世尊。云何
種種勝解智力。善現。若以無所得爲方便。如
實了知諸有情類無量勝解相。是爲種種勝
解智力。世尊。云何根勝劣智力。善現。若以無
所得爲方便。如實了知諸有情類根勝劣相。
是爲根勝劣智力。世尊。云何遍行行智力。
善現。若以無所得爲方便。如實了知諸有情
類遍行行相。是爲遍行行智力。世尊。云何靜
慮解脱等持等至雜染清淨智力。善現。若以
無所得爲方便。如實了知諸有情類靜慮解
脱等持等至雜染清淨根力覺支道支等相。
是爲靜慮解脱等持等至雜染清淨智力。世
尊。云何宿住隨念智力。善現。若以無所得爲
方便。如實了知諸有情類無量無數宿住事
相。是爲宿住隨念智方。世尊。云何死生智力。
善現。若以無所得爲方便。如實了知諸有情
類無量無數死生事相。是爲死生智力。世尊。
云何漏盡智力。善現。若以無所得爲方便。如
實了知諸漏永盡。無漏心解脱。無漏慧解脱。
於現法中自作證具足住。能正了知。我生已
盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。是爲漏盡
智力。善現當知。是爲菩薩摩訶薩大乘相
復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂四無所
畏。何等爲四。謂正等覺無畏。漏盡無畏。障法
無畏。盡苦道無畏。爾時具壽善現白佛言。世
尊。云何正等覺無畏。佛言善現。若以無所得
爲方便。自稱我是正等覺者。設有沙門若婆
羅門若天魔梵。或餘世間依法立難及令憶
念。言於是法非正等覺。我於彼難正見無由。
以於彼難見無由故。得安隱住無怖無畏。自
稱我處大仙尊位。於大衆中正師子吼轉妙
梵輪。其輪清淨正眞無上。一切沙門若婆羅
門若天魔梵。或餘世間皆無有能如法轉者。
是爲正等覺無畏。世尊。云何漏盡無畏。善現。
若以無所得爲方便。自稱我已永盡諸漏。設
有沙門若婆羅門若天魔梵或餘世間。依法
立難及令憶念。言有如是漏未永盡。我於彼
難正見無由。以於彼難見無由故。得安隱住
無怖無畏。自稱我處大仙尊位。於大衆中正
師子吼轉妙梵輪。其輪清淨正眞無上。一切
沙門若婆羅門若天魔梵或餘世間。皆無有
能如法轉者。是爲漏盡無畏。世尊。云何障法
無畏。善現。若以無所得爲方便。爲諸弟子説
障道法。設有沙門若婆羅門若天魔梵或餘
世間。依法立難及令憶念。言習此法不能障
道。我於彼難正見無由。以於彼難見無由故。
得安隱住無怖無畏。自稱我處大仙尊位。於
大衆中正師子吼轉妙梵輪。其輪清淨正眞
無上。一切沙門若婆羅門若天魔梵或餘世
間。皆無有能如法轉者。是爲障法無畏。世
尊。云何盡苦道無畏。善現若以無所得爲方
便。爲諸弟子説盡苦道。設有沙門若婆羅門
若天魔梵或餘世間。依法立難及令憶念。言
修此道不能盡苦。我於彼難正見無由。以於
彼難見無由故。得安隱住無怖無畏。自稱我
處大仙尊位。於大衆中正師子吼轉妙梵輪。
其輪清淨正眞無上。一切沙門若婆羅門若
天魔梵或餘世間。皆無有能如法轉者。是爲
盡苦道無畏。善現當知。是爲菩薩摩訶薩大
乘相
復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂四無礙
解。何等爲四。謂義無礙解。法無礙解。詞無礙
解。辯無礙解。善現。如是四無礙解。若以無所
得爲方便。當知是爲菩薩摩訶薩大乘相。復
次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂大慈大悲
大喜大捨。五眼六神通。一切智道相智一切
相智。善現。如是等法。若以無所得爲方便。當
知是爲菩薩摩訶薩大乘相。復次善現。菩薩
摩訶薩大乘相者。謂十八佛不共法。何等十
八。謂我如來應正等覺。從初證得阿耨多羅
三藐三菩提夜。乃至最後所作已辦入無餘
依大涅槃夜。於其中間常無誤失。無卒暴音。
無忘失念。無不定心。無種種想。無不擇捨。
志欲無退。精進無退。念無退。慧無退。解脱無
退。解脱智見無退。一切身業智爲前導。隨智
而轉。一切語業智爲前導。隨智而轉。一切意
業智爲前導。隨智而轉。於過去世所起智見
無著無礙。於未來世所起智見無著無礙。於
現在世所起智見無著無礙。善現。如是十八
佛不共法。無不皆以無所得爲方便。當知是
爲菩薩摩訶薩大乘相
復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂諸文字
陀羅尼門。爾時具壽善現白佛言。世尊云何
文字陀羅尼門。佛言善現。字平等性。語平等
性。言説理趣平等性。入諸字門。是爲文字陀
羅尼門。世尊。云何入諸字門。善現。若菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲
方便。入&T046110;字門。悟一切法本不生故。入洛
字門。悟一切法離塵垢故。入跛字門。悟一切
法勝義教故。入者字門。悟一切法無死生故。
入娜字門。悟一切法遠離名相無得失故。入
何字門。悟一切法出世間故。愛支因縁永不
現故。入柁字門。悟一切法調伏寂靜眞如平
等無分別故。入婆字門。悟一切法離繋縛故。
入荼字門。悟一切法離熱矯穢得清淨故。入
沙字門。悟一切法無罣礙故。入縛字門。悟一
切法言音道斷故。入&T058340;字門。悟一切法眞如
不動故。入也字門。悟一切法如實不生故。入
瑟吒字門。悟一切法制伏任持相不可得故。
入迦字門。悟一切法作者不可得故。入娑字
門。悟一切法時平等性不可得故。入磨字門。
悟一切法我及我所性不可得故。入伽字門。
悟一切法行取性不可得故。入他字門。悟一
切法處所不可得故。入闍字門。悟一切法生
起不可得故。入濕縛字門。悟一切法安隱性
不可得故。入達字門。悟一切法界性不可得
故。入捨字門。悟一切法寂靜性不可得故。入
佉字門。悟一切法如虚空性不可得故。入羼
字門。悟一切法窮盡性不可得故。入薩&T058340;
門。悟一切法任持處非處令不動轉性不可
得故。入若字門。悟一切法所了知性不可得
故。入辣他字門。悟一切法執著義性不可得
故。入呵字門。悟一切法因性不可得故。入薄
字門。悟一切法可破壞性不可得故。入綽字
門。悟一切法欲樂覆性不可得故。入颯磨字
門。悟一切法可憶念性不可得故。入嗑縛字
門。悟一切法可呼召性不可得故。入蹉字門。
悟一切法勇健性不可得故。入鍵字門。悟一
切法厚平等性不可得故。入搋字門。悟一切
法積集性。不可得故。入孥字門。悟一切法離
諸喧諍無往無來行住坐臥不可得故。入頗
字門。悟一切法遍滿果報不可得故。入塞迦
字門。悟一切法聚積蘊性不可得故。入逸娑
字門。悟一切法衰老性相不可得故。入酌字
門。悟一切法聚集足跡不可得故。入吒字門。
悟一切法相驅迫性不可得故。入擇字門。悟
一切法究竟處所不可得故。善現。如是字門。
是能悟入法空邊際。除如是字表諸法空更
不可得。何以故。善現。如是字義。不可宣説。
不可顯示。不可執取。不可書持。不可觀察。離
諸相故。善現。譬如虚空是一切物所歸趣處。
此諸字門亦復如是。諸法空義皆入此門方
得顯了。善現。入此&T046110;字等名入諸字門。善
現。若菩薩摩訶薩於如是入諸字門。得善巧
智。於諸言音所詮所表皆無罣礙。於一切法
平等空性。盡能證持於衆言音。咸得善巧。善
現。若菩薩摩訶薩能聽如是入諸字門印相
印句。聞已受持讀誦通利爲他解説。不貪名
利。由此因縁。得二十種殊勝功徳。何等二十。
謂得強憶念。得勝慚愧。得堅固力得法旨趣。
得増上覺。得殊勝慧。得無礙辯。得總持門。
得無疑惑。得違順語。不生恚愛。得無高下平
等而住。得於有情言音善巧得蘊善巧處善
巧界善巧。得縁起善巧因善巧縁善巧法善
巧。得根勝劣智善巧他心智善巧。得觀星暦
善巧。得天耳智善巧。宿住隨念智善巧。神
境智善巧。死生智善巧。得漏盡智善巧。得説
處非處智善巧。得往來等威儀路善巧。善
現。是爲得二十種殊勝功徳。善現。若菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲
方便。所得文字陀羅尼門。當知是爲菩薩摩
訶薩大乘相
佛告善現。汝問云何。當知菩薩摩訶薩發趣
大乘者。善現。若菩薩摩訶薩修行六波羅蜜
多時。從一地趣一地。當知是爲菩薩摩訶薩
發趣大乘。爾時具壽善現白佛言。世尊。云何
菩薩摩訶薩修行六波羅蜜多時。從一地趣
一地。佛言善現。若菩薩摩訶薩知一切法無
所從來亦無所趣。何以故。以一切法無去無
來無從無趣。由彼諸法無變壞故。是菩薩摩
訶薩於所從趣地。不恃不思惟。雖修治地業
而不見彼地。善現。是爲菩薩摩訶薩修行六
波羅蜜多時從一地趣一地。世尊。何謂菩薩
摩訶薩修治地業。善現。菩薩摩訶薩住初極
喜地時。應善修治十種勝業。何等爲十。一
者以無所得而爲方便。修治淨勝意樂業。勝
意樂事不可得故。二者以無所得而爲方便。
修治一切有情平等心業。一切有情不可得
故。三者以無所得而爲方便。修治布施業。施
者受者及所施物不可得故。四者以無所得
而爲方便。修治親近善友業。善友惡友無二
相故。五者以無所得而爲方便。修治求法業。
諸所求法不可得故。六者以無所得而爲方
便。修治常樂出家業。所棄捨家不可得故。七
者以無所得而爲方便。修治愛樂佛身業。諸
相隨好不可得故。八者以無所得而爲方便。
修治開闡法教業。所分別法不可得故。九者
以無所得而爲方便。修治破憍慢業。諸興盛
法不可得故。十者以無所得而爲方便。修治
恒諦語業。一切語性不可得故。善現。菩薩摩
訶薩住初極喜地時。應善修治如是十種勝
業。復次善現。菩薩摩訶薩住第二離垢地時。
應於八法思惟修習速令圓滿。何等爲八。一
者清淨禁戒。二者知恩報恩。三者住安忍力。
四者受勝歡喜。五者不捨有情。六者恒起大
悲。七者於諸師長以敬信心。諮承供養如事
佛想。八者勤求修習波羅蜜多。善現。菩薩摩
訶薩住第二離垢地時。應於如是八法思惟
修習速令圓滿。復次善現。菩薩摩訶薩住第
三發光地時。應住五法。何等爲五。一者勤求
多聞甞無厭足。於所聞法不著文字。二者以
無染心常行法施。雖廣開化而不自高。三者
爲嚴淨土植諸善根。雖用迴向而不自擧。四
者爲化有情。雖不厭倦無邊生死而不自高。
五者雖住慚愧而無所著。善現。菩薩摩訶薩
住第三發光地時。應常安住如是五法。復次
善現。菩薩摩訶薩住第四焔慧地時。應住十
法常行不捨。何等爲十。一者住阿練若常不
捨離。二者少欲。三者喜足。四者常不捨離
杜多功徳。五者於諸學處未曾棄捨。六者於
諸欲樂深生厭離。七者常樂發起寂滅倶心。
八者捨諸所有。九者心不滯沒。十者於諸所
有無所顧戀。善現。菩薩摩訶薩住第四焔慧
地時。應住如是十法常行不捨
大般若波羅蜜多經卷第五十三大般若波羅蜜多經卷第五十四
 *三藏法師玄奘奉  詔譯 
  初分辯大乘品第十五之四
復次善現。菩薩摩訶薩住第五極難勝地時。
應遠離十法。何等爲十。一者應遠離居家。二
者應遠離苾芻尼。三者應遠離家慳。四者應
遠離衆會忿諍。五者應遠離自讃毀他。六者
應遠離十不善業道。七者應遠離増上慢傲。
八者應遠離顛倒。九者應遠離猶豫。十者應
遠離貪瞋癡。善現。菩薩摩訶薩住第五極難
勝地時。應常遠離如是十法。復次善現。菩
薩摩訶薩住第六現前地時。應圓滿六法。何
等爲六。一者應圓滿布施波羅蜜多。二者應
圓滿淨戒波羅蜜多。三者應圓滿安忍波羅
蜜多。四者應圓滿精進波羅蜜多。五者應圓
滿靜慮波羅蜜多。六者應圓滿般若波羅蜜
多。復應遠離六法。何等爲六。一者應遠離
聲聞心。二者應遠離獨覺心。三者應遠離熱
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]