大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

阿毘曇八犍度論 (No. 1543_ 迦旃延子僧伽提婆竺佛念譯 ) in Vol. 26

[First] [Prev+100] [Prev] 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

得得。報當言本不得得。若依初禪修神足智
證通修道。彼齊能至幾所。答曰。梵天。若依
初禪徹聽智證通修道。彼齊能何繋耳聞聲。
答曰。梵天上繋。若依初禪知他人心智證通
修道。彼齊能何繋知他人心法。答曰。梵天上
繋。若依初禪自識宿命智證通修道修。彼齊
能何繋自識宿命。答曰。梵天上繋。若依初禪
徹視智證通修道。彼齊能何繋眼見色。答曰。
梵天上繋。第二光音繋。第三遍淨繋。第四果
實繋。若意所念苦苦逮阿羅漢果。彼何繋意
所念苦苦逮阿羅漢果。答曰。無色界繋。習亦
如是。若意所念盡盡逮阿羅漢果。彼何繋行
意所念盡盡逮阿羅漢果。答曰。或欲界繋。或
色界繋。或無色界繋。若意所念道道逮阿羅
漢果。彼何繋行意所念道道逮阿羅漢果。答
曰。或欲界繋。或色無色界繋
阿毘曇一行跋渠第
定犍度第七
阿毘曇*八犍度論卷第二十八阿毘曇八犍度論卷第二十九
  *迦旃延子造
 *符秦罽賓三藏僧伽提婆
共竺佛念     譯 
  見犍度第
意止 欲 想 縁智 見 偈品在後
  意止跋渠第一
四意止。身身觀意止。痛心法法觀意止。若修
身身觀意止彼修痛耶。設修痛彼修身耶。若
修身身觀意止彼修心耶。設修心彼修身耶。
若修身身觀意止彼修法耶。設修法彼修身
耶。若修痛痛觀意止彼修心耶。設修心彼修
痛耶。若修痛痛觀意止彼修法耶。設修法彼
修痛耶。若修心心觀意止彼修法耶。設修法
彼修心耶。身身觀意止。當言法智未知智知
他人心智。等智苦智習盡道智耶。當言有覺
有觀耶。當言無覺有觀耶。當言無覺無觀耶。
當言樂根相應喜根護根空無願無相耶。當
言欲界繋縁。色無色界繋縁。當言不繋縁耶。
痛心法法觀意止亦如是。又世尊言。彼樂痛
痛時知樂痛痛。此智當言法智耶。當言乃至
道智。苦痛痛時知苦痛痛。不苦不樂痛痛時。
知不苦不樂痛痛。此智當言法智。當言乃至
道智。樂身苦身不苦不樂身。樂心苦心不苦
不樂心。樂食苦食不苦不樂食。樂不食苦不
食。不苦不樂不食。依樂戇依苦戇。依不苦不
樂戇。依樂出要。依苦出要。依不苦不樂出要
痛痛時。知不苦不樂出要。此痛智當言法智。
當言乃至道智。又世尊言。彼有欲心
欲心如實知之。此智當言法智。當言乃至道
智。無欲有瞋恚。無瞋恚有愚癡。無愚癡有染
汚。無染汚有亂。無亂有怠。無怠少多。修不修
定。不定有解脱心無解脱心如實知之。
解脱心解脱心如實知之。此智當言法智。當
言乃至道智。又世尊言。眼縁色生内結。彼比
丘實彼内結有。此内結如實知之。不實彼内
結無。此内結如實知之。如未生内結。便生
已生。便盡已盡便不生。彼亦如實知之。此智
當言法智。當言乃至道智。耳鼻舌身亦如是。
意縁法生内貪欲。彼比丘實彼内貪欲。有此
内貪欲如實知之。不實内貪欲無此内貪欲
如實知之。如未生内貪欲便生已生便盡已
盡。不生彼亦如實知之。此智當言法智。當言
乃至道智耶。瞋恚睡眠調戲疑亦如是。生内
念覺意。彼比丘實彼内念覺意有。此内念覺
意如實知之。不實内念覺意無。此内念覺意
如實知之。如未生内念覺意。便生已生便住。
不忘不退益廣思惟滿。此亦如實知之。此智
當言法智。當言乃至道智耶。法精進喜猗定
護覺意亦如是。又世尊言。彼自觀婬瞋恚愚
癡盛。彼云何婬瞋恚愚癡盛。又世尊言。彼自
觀婬瞋恚愚癡薄。彼云何婬瞋恚愚癡薄。云
何死時痛齊何處。死時痛死時痛何入攝。幾
識識。阿羅漢當言善心般涅槃。當言無記心
般涅槃。以何等故。佛世尊先二弟子般涅槃。
然後佛世尊。又世尊言。入不移動三昧如來
般涅槃。如來入定般涅槃。起般涅槃四有。本
時有死有中有生有。彼云何本時有。云何死
有。云何中有。云何生有。諸欲有彼一切有五
行耶。設有五行彼一切欲有耶。諸色有想天
彼一切有五行耶。設有五行彼一切色有想天
耶。諸色有無想天。彼一切有二行耶。設有二
行彼一切色有無想天耶。諸無色有彼一切
有四行耶。設有四行彼一切無色有耶。頗
有五行。四行三行二行一行耶。此章義願具
演説
四意止身身觀意止。痛心法法觀意止。若修
身身觀意止。彼修痛耶。答曰。或身非痛。云何
身非痛。答曰。本得身身觀意止現在前。是謂
身非痛。云何痛非身。答曰。本得痛痛觀意止
現在前。若本不得痛痛觀意止現在前。不得
是時修身身觀意止現在前。若本不得心。若
本不得法。得是時修痛痛觀意止非身。是謂
痛非身。云何身痛。答曰。本不得身得是時痛。
若本不得痛得是時身。若本不得心本不得
法。得是時身修痛痛觀意止。是謂身痛。云何
非身非痛。答曰。本得心本得法。若本不得法
法觀意止現在前。不得是時修身痛痛觀意止
*現在前。一切染汚心無記心。入無想定滅盡
定無想天。非修身身觀意止非痛。是謂非身
非痛。若修身身觀意止彼修心耶。答曰。或身
非心。云何身非心。答曰。本得身身觀意止現
在前。是謂身非心。云何心非身。答曰。本得心
心觀意止現在前。若本不得心心觀意止現在
前。不得是時修身身觀意止。若本不得痛本
不得法。得是時修心心觀意止非身。是謂心
非身。云何身心。答曰。本不得身。得是時心。
若本不得心得是時身。若本不得痛本不得
法。得是時修身心心觀意止。是謂身心。云何
非身非心。答曰。本得痛本得法。本不得法法
觀意止現在前。不得是時修身心心觀意止。
一切染汚心無記心。入無想三昧滅盡三昧
無想天。非修身身觀意止非心。是謂非身非
心。若修身身觀意止。彼修法耶。答曰。或身非
法。云何身非法。答曰。本得身身觀意止現在
前。是謂身非法。云何法非身。答曰。本得
法觀意止現在前。若本不得法法觀意止現
在前。不得是時修身身觀意止。若本不得痛。
本不得心。得是時修法法觀意止非身。是謂
法非身。云何身法。答曰。本不得身得是
法。若本不得法得是時身。若本不得痛本不
得心。得是時修身法法觀意止。是謂身法。云
何非身非法。答曰。本得痛本得心心觀意止
現在前。不得是時修身法法觀意止。一切染
汚心無記心。入無想三昧滅盡三昧無想天。
不修身身觀意止非法。是謂非身非法。若修
痛痛觀意止。彼修心耶。答曰。或痛非心。云何
痛非心。答曰。本得痛痛觀意止現在前。是謂
痛非心。云何心非痛。答曰。本得心心觀意止
現在前。是謂心非痛。云何痛心。答曰。本不
得痛。得是時心。本不得心得是時痛。若本不
得身。本不得法。得是時修痛心心觀意止。是
謂痛心。云何非痛非心。答曰。本得身本得法。
若本不得法法觀意止現在前。不得是時
痛心心觀意止。一切染汚心無記心。入無想
三昧滅盡三昧無想天。非修痛痛觀意止非
心。是謂非痛非心也。若修痛痛觀意止。彼修
法耶。答曰。或痛非法。云何痛非法。答曰。本
得痛痛觀意止現在前。是謂痛非法。云何法
非痛。答曰。本得法法觀意止現在前。若本不
得法法觀意止現在前。不得是時修痛痛觀
意止。是謂法非痛。云何痛法。答曰。本不得痛
是時得法。本不得法是時得痛。本不得身本
不得心。得是時修痛法法觀意止。是謂痛法。
云何非痛非法。答曰。本得身本得心心觀意
止現在前。不得是時修痛法法觀意止。一切染
汚心無記心。入無想三昧滅盡三昧無想天。
不修痛痛觀意止非法。是謂非痛非法。若修
心心觀意止。彼修法耶。答曰。或心非法。云
何心非法。答曰。本得心心觀意止現在前。是
謂心非法。云何法非心。答曰。本得法法觀意
止現在前。若本不得法法觀意止現在前。不
得是時修心心觀意止。是謂法非心。云何心
法。答曰。本不得心是時得法。若本不得法是
時得心。本不得身本不得痛。得是時修心法
法觀意止。是謂心法。云何非心非法。答曰。本
得身本得痛痛觀意止現在前。不得是時修
心法法觀意止。一切染汚心無記心。入無想三
昧滅盡三昧無想天。非修心心觀意止非法。
是謂非心非法。身身觀意止當言法智耶。答
曰。身身觀意止。或彼法智未知智。等智苦智
習智道智。或有覺有觀。或無覺有觀。或無
覺無觀。或樂根相應。或喜根或護根。或空或
無願。或欲界繋縁。或色界繋縁。或不繋縁。痛
痛觀意止。當言法智耶。答曰。痛痛觀意止。
或彼法智未知智知他人心智。等智苦智
道智。或有覺有觀。或無覺有觀。或無覺無觀。
或樂根相應。或喜根或護根。或空或無願。或
欲界繋縁。或色無色界繋縁。或不繋縁。心
心觀意止亦如是。法法觀意止。當言法智耶。
答曰。法法觀意止。或彼法智未知智知他人
心智。等智苦智習盡道智。或有覺有觀。或
無覺有觀。或無覺無觀。或樂根相應或喜根
或護根。或空無願無相。或欲界繋縁。或
無色界繋縁。或不繋縁。又世尊言。彼樂痛痛
時知樂痛痛。四智法智未知智等智道智。苦
痛痛時知苦痛痛一等智。不苦不樂痛痛時。
知不苦不樂痛痛。四智法智未知智等智道
智。樂身苦身不苦不樂身苦心一等智。樂心
不苦不樂心。四智法智未知智等智道智。苦
食樂食不苦不樂食苦無食。一等智樂無食不
苦不樂無食。四智法智未知智等智道智。依
樂戇。依苦戇。依不苦不樂戇。依苦出要。一等
智。依樂出要依不苦不樂出要。四智法智未
知智等智道智。又世尊言。有欲心有欲心如
實知之。一等智。無欲四智法智未知智等智
道智。有瞋恚一等智。無瞋恚三智法智等智
道智。有愚癡一等智。無愚癡四智法智未知
智等智道智。有染汚一等智。無染汚四智法
智未知智等智道智無。亂四智法智未知智等
智道智。有亂一等智。有怠一等智。無怠四智
法智未知智等智道智。少一等智。多四智法
智未知智等智道智。不修一等智。修四智法
智未知智等智道智。不定一等智。定四智法
智未知智等智道智。無解脱一等智。解脱四
智法智未知智等智道智。又世尊言。眼縁色
生内結。彼比丘實内結有。此内結如實知之
一等智。不實内結無。此内結如實知之。四智
法智未知智等智道智。如未生内結便生。彼
亦如實知之。彼一等智。如生便盡已盡不生
此亦如實知之。四智法智未知智等智道智。
耳聲身細滑意法亦如是。鼻縁香生内結。彼
比丘實内結有。此内結如實知之一等智。不
實内結無。此内結如實知之。三智法智等智
道智。如未生内結便生。此亦如實知之一等
智。如生便盡已盡不生此亦如實知之。三智
法智等智道智。舌味貪欲瞋恚睡眠調戲疑
亦如是生。内念覺意。彼比丘實内念覺意。有
此内念覺意如實知之。四智法智未知智等
智道智。不實内念覺意無。此内念覺意如實
知之一等智。如未生内念覺意。便生已生便
住。不忘不退増益思惟廣滿。彼亦如實知之。
四智法智未知智等智道智。法精進喜猗定
護覺意亦如是。又世尊言。彼自觀婬瞋恚愚
癡盛。彼云何婬瞋恚愚癡盛。答曰。少婬瞋恚
愚癡。處中中便増上。如是婬瞋恚愚癡盛。
又世尊言。彼自觀婬瞋恚愚癡薄。彼云何婬
瞋恚愚癡薄。答曰。増婬瞋恚愚癡中中便少。
如是婬瞋恚愚癡薄。云何死時痛。答曰。諸節
節疼。若命行盡齊何處死時痛。答曰。齊支節
疼。命行盡死時痛一入攝細滑入。二識識身
識意識。支節疼先身識後意識。阿羅漢當言
善心般涅槃。無記心般涅槃。答曰。阿羅漢無
記心般涅槃。以何等故佛世尊先二弟子般涅
槃。後佛世尊。答曰。彼尊者長夜作無斷行受
報。彼莫使空無果無報。復次佛世尊常法先
二弟子般涅槃後佛世尊。又世尊言。入不移
動三昧如來般涅槃。如來入定般涅槃起般
涅槃。答曰。如來起般涅槃非入定。四有本時
有死有中有生有。云何本時有。答曰。死生際
五陰。於此中間齊是諸有。是謂本時有。云何
死有。答曰。死五陰。是謂死有。云何中有。答
曰。中有五陰。是謂中有。云何生有。答曰。生
五陰。是謂生有。諸欲有彼一切有五行耶。答
曰。或欲有彼有非五行。云何欲有彼有非五
行。答曰。欲界衆生不自住心。入無想定滅盡
定諸有。是謂欲有彼有非五行。云何有五行
彼非欲有。答曰。色界想天自住心。不入無
想定滅盡定。諸有若色界無想天不得無想諸
有。是謂有五行彼非欲有。云何欲有彼有五
行。答曰。欲界衆生自住心不入無想定滅盡
定諸有。是謂欲有彼有五行。云何非欲有彼
有非五行。答曰。色界想天不自住心。入無想
定滅盡定。諸有若色界無想天得無想。諸有
若無色界有。是謂非欲有彼有非五行。諸色
有想天彼一切有五行耶。答曰。或色有想天
彼有非五行。云何色有想天彼有非五行。答
曰。色界想天不自住心。入無想定滅盡定。諸
有是謂色有想天彼有非五行。云何有五行
彼非色有想天。答曰。欲界衆生自住心不入
無想定滅盡定。諸有若色界無想天不得無
想。諸有是謂有五行彼非色有想天。云何色
有想天彼有五行。答曰。色界想天自住心。不
入無想定滅盡定。諸有是謂色有想天。彼有
五行。云何非色有想天彼有非五行。答曰。欲
界衆生不自住心。入無想定滅盡定。諸有若
色界無想天得無想。諸有若無色界有。是謂
非色有想天彼有非五行。諸色有無想天。彼
一切有二行耶。答曰。或色有無想天。彼有非
二行。云何色有無想天彼有非二行。答曰。色
界無想天不得無想諸有。是謂色有無想天。
彼有非二行。云何有二行。彼非色有無想天。
答曰。欲界衆生不自住心。入無想定滅盡定。
諸有色界想天不自住心。入無想定滅盡定
諸有。是謂有二行彼非色有無想天。云何色
有無想天彼有二行。答曰。色界無想天得無
想諸有。是謂色有無想天彼有二行。云何非
色有無想天彼有非二行。答曰。欲界衆生自
住心不入無想定滅盡定。諸有若色界想天。
自住心不入無想定滅盡定。諸有無色界有。
是謂非色有無想天彼有非二行。諸無色界
有彼有盡四行耶。答曰。如是。諸有四行彼盡
無色界有。頗無色界有彼有非四行耶。答
曰。有無色界衆生不自住心。諸有頗有五行
耶。答曰有。欲界衆生自住心不入無想定滅
盡定諸有也。色界有想天自住心不入無想
定滅盡定。諸有若色界無想天不得無想。諸
有頗有四行耶。答曰有。無色界衆生自住心。
諸有頗有三行耶。答曰無。有三行。頗有二行。
答曰有。欲界衆生不自住心入無想定滅盡
定。諸有色界想天不自住心。入無想定滅盡
定。諸有色界無想天得無想天諸有。頗有一
行耶。答曰有。無色界衆生不自住心諸有
阿毘曇意止品第三十九竟梵本三百一十五
首盧秦四千六百
二十
二言
  阿毘曇見犍度中欲跋渠第二
若棄欲界有受欲界有。彼一切盡欲界繋法。
欲界繋法現在前耶。設盡欲界繋法。欲界繋
法現在前。彼一切棄欲界有受欲界有。若棄
欲界有受色界有。彼一切盡欲界繋法。色界
繋法現在前耶。設盡欲界繋法色界繋法現在
前。彼一切棄欲界有。受色界有耶。若棄欲界
有受無色界有。彼一切盡欲界繋法。無色界
繋法現在前。設盡欲界繋法。無色界繋法現
在前。彼一切棄欲界有。受無色界有耶。若棄
色界有。受色界有。彼一切盡色界繋法。色界
繋法現在前耶。設盡色界繋法。色界繋法現
在前。彼一切棄色界有。受色界有耶。若棄色
界有。受欲界有。彼一切盡色界繋法。欲界繋
法現在前耶。設盡色界繋法。欲界繋法現在
前。彼一切棄色界有。受欲界有耶。若棄色界
有受無色界有。彼一切盡色界繋法。無色界
繋法現在前耶。設盡色界繋法。無色界繋法
現在前。彼一切棄色界有。受無色界有耶。若
棄無色界有。受無色界有。彼一切盡無色界
繋法。無色界繋法現在前耶。設盡無色界繋
法。無色界繋法現在前。彼一切棄無色界有。
受無色界。有若棄無色界有。受欲界有。彼一
切盡無色界繋法。欲界繋法現在前耶。設盡
無色界繋法。欲界繋法現在前。彼一切棄無
色界有。受欲界有耶。若棄無色界有。受色界
有。彼一切盡無色界繋法。色界繋法現在前
耶。設盡無色界繋法。色界繋法現在前。彼一
切棄無色界有。受色界有耶。以何等故欲界
使非色界無色界所使。以何等故色界使非
欲界無色界所使。以何等故無色界使非欲
界色界所使。以何等故欲界非遍一切使。非
一切欲界所使。以何等故色界非遍一切使。
非一切色界所使。以何等故無色界非遍一
切使。非一切無色界所使。十想無常想無常
苦想苦無我想。不淨想觀食想一切世間不
可樂想。死想斷想無婬想盡想。若修無常
想彼意所念無常想耶。設意所念無常想彼
修無常想耶。乃至盡想亦如是。若欲覺覺時
彼意所念欲覺耶。設意所念欲覺彼欲覺覺
耶。瞋恚害覺亦如是。若出要覺覺時彼意所
念出要覺耶。設意所念出要覺。彼出要覺覺
時耶。無瞋恚無害覺亦如是。諸法因無明彼
法縁無明耶設法縁無明。彼法因無明耶。諸
法因明彼法縁明耶。設法縁明彼法因明耶。
諸法因無明彼法縁明耶。設法縁明彼法因
無明耶。諸法因明彼法縁無明耶。設法縁無
明彼法因明耶。諸法因無明彼法不善耶。設
法不善彼法因無明耶。諸法因明彼法善耶。
設法善彼法因明耶。頗法不因明不因無明。
彼法非不因有因耶。此章義願具演説
若棄欲界有受欲界有。彼一切盡欲界繋法。
欲界繋法現在前耶。答曰。如是。若棄欲界有
受欲界有。彼一切盡欲界繋法。欲界繋法現
在前。頗盡欲界繋法。欲界繋法現在前。彼非
棄欲界有。不受欲界有耶。答曰有。如未命終
盡欲界繋法。欲界繋法現在前也。若棄欲界
有受色界有。彼一切盡欲界繋法。色界繋法
現在前。答曰。如是。若棄欲界有受色界有。彼
一切盡欲界繋法。色界繋法現在前。頗盡欲
界繋法。色界繋法現在前。彼非棄欲界有。非
受色界有耶。答曰有。如未命終盡欲界繋法。
色界繋法現在前也。若棄欲界有受無色界
有。彼一切盡欲界繋法。無色界繋法現在前。
答曰。如是。設盡欲界繋法。無色界繋法現在
前。彼一切棄欲界有。受無色界有耶。答曰。如
是。若棄色界有受色界有。彼一切盡色界繋
法。色界繋法現在前。答曰。如是。若棄色界有
受色界有。彼一切盡色界繋法。色界繋法現
在前也。頗盡色界繋法。色界繋法現在前。彼
非棄色界有。非受色界有耶。答曰有。如未命
終盡色界繋法。色界繋法現在前也。若棄色
界有。受欲界有。彼一切盡色界繋法。欲界
繋法現在前。答曰。如是。若棄色界有受欲
界有。彼一切盡色界繋法。欲界繋法現在前。
頗盡色界繋法。欲界繋法現在前。彼非棄色
界有。非受欲界有耶。答曰有。如未命終盡色
界繋法。欲界繋法現在前也。若棄色界有
受無色界有。彼一切盡色界繋法。無色界繋
法現在前。答曰。如是。若棄色界有受無色界
有。彼一切盡色界繋法。無色界繋法現在前。
頗盡色界繋法。無色界繋法現在前。彼非棄
色界有。不受無色界有。答曰有。如未命終
盡色界繋法。無色界繋法現在前也。若棄無
色界有受無色界有。彼一切盡無色界繋法。
無色界繋法現在前。答曰。如是。若棄無色界
有。受無色界有。彼一切盡無色界繋法。無色
界繋法現在前。頗盡無色界繋法。無色界繋
法現在前。彼不棄無色界有。不受無色界有
耶。答曰有。如未命終盡無色界繋法。無色界
繋法現在前。若棄無色界有受欲界有。彼一
切盡無色界繋法。欲界繋法現在前耶。答曰。
如是。設盡無色界繋法。欲界繋法現在前。彼
一切棄無色界有。受欲界有耶。答曰。如是。若
棄無色界有受色界有。彼一切盡無色界繋
法。色界繋法現在前。答曰。如是。若棄無色界
有受色界有。彼一切盡無色界繋法。色界繋
法現在前。頗盡無色界繋法。色界繋法現在
前。彼不棄無色界有。非受色界有。答曰有。
如未命終盡無色界繋法。色界繋法現在前
也。以何等故欲界使。非色無色界所使耶。
答曰。則界壞。若欲界無愛無知也。以何等
故色界使非欲界所使。答曰。則界壞。然彼非
此縁。以何等故色界使非無色界所使。答曰。
則界壞。色界無*愛無知。以何等故無色界使
非欲界色界所使。答曰。則界壞。然彼非此縁。
以何等故欲界非一切遍使。非一切欲界所
使。答曰。遍一切有。彼亦非此縁。以何等故
色界非一切遍使。非一切色界所使耶。答曰。
遍一切有。彼亦非此縁。以何等故無色界非
一切遍使。非一切無色界所使耶。答曰。遍一
切有。彼亦非此縁。十想無常想無常苦想苦
無我想不淨想。觀食想一切世間不可樂想。
死想斷想無婬想盡想。若修無常想彼意所
念無常想耶。答曰。或修無常想。彼非意所念
無常想。云何修無常想。彼非意所念無常想。
答曰。猶如餘縁修無常想。是謂修無常想。彼
非意所念無常想。云何意所念無常想彼。非
修無常想。答曰。猶如餘意所念無常想。是謂
意所念無常想。彼非修無常想也。云何修無
常想彼意所念無常想耶。答曰。如縁無常想
修無常想。是謂修無常想。彼意所念無常想
也。云何非修無常想。彼非意所念無常想耶。
答曰。除上爾所事。乃至盡想亦如是。若欲覺
覺時。彼意所念欲覺耶。答曰。或欲覺覺時彼
非意所念欲覺。云何欲覺覺時。彼非意所念
欲覺耶。答曰。猶如餘縁欲覺覺時。是謂欲覺
覺時彼非意所念欲覺也。云何意所念欲覺。
彼非欲覺覺時。答曰。猶如餘意所念欲覺。是
謂意所念欲覺彼非欲覺覺時。云何欲覺覺
時。彼意所念欲覺耶。答曰。猶如欲覺縁欲覺
覺時。是謂欲覺覺時彼意所念欲覺也。云何
非欲覺覺時。彼非意所念欲覺。答曰。除上爾
所事瞋恚害覺亦如是。若出要覺覺時。彼意
所念出要覺耶。答曰。或出要覺覺時。彼非意
所念出要覺。云何出要覺覺時。彼非意所念
出要覺耶。答曰。猶如餘縁出要覺覺時。是謂
出要覺覺時。彼非意所念出要覺。云何意所
念出要覺。彼非出要覺覺時。答曰。猶如餘意
所念出要覺。是謂意所念出要覺。彼非出要
覺覺時也。云何出要覺覺時。彼意所念出要
覺。答曰。猶如出要覺縁出要覺覺時。是謂出
要覺覺時。彼意所念出要覺也。云何非出要
覺覺時。彼非意所念出要覺。答曰。除上爾所
事。無瞋恚不害覺亦如是。諸法因無明彼法
縁無明耶。答曰。如是。諸法因無明彼法縁
無明。頗法縁無明彼法不因無明耶。答曰有。
除無明報諸餘不隱沒無記行若善行也。諸
法因明彼法縁明耶。答曰。如是。諸法因明彼
法縁明也。頗法縁明彼法不因明耶。答曰。
有初明若有漏行也。諸法因無明彼法縁明
耶。答曰。如是。諸法因無明彼法縁明也頗法
縁明彼法不因無明耶。答曰。有除無明報。諸
餘不隱沒無記行。若善行也。諸法因明彼法
縁無明耶。答曰。如是。諸法因明彼法縁無明
也。頗法縁無明彼法不因明耶。答曰有。初
明若有漏行也。諸法因無明彼法不善耶。答
曰。如是。諸法不善彼法因無明也。頗法因無
明彼法非不善耶。答曰有。無明報染汚行也。
諸法因明彼法善耶。答曰。如是。諸法因明彼
法善也。頗法善彼法不因明耶。答曰有。初明
若善有漏行也。頗法不因明不因無明。彼法
非不因耶。答曰有。除無明報諸餘不隱沒無
記行。初明若善有漏行也
阿毘曇欲品第四十竟*梵本一百八十六首
秦二千九百五
十六
阿毘曇八犍度論卷第二十九阿毘曇八犍度論卷第三十
  迦旃延子造
 符秦罽賓三藏僧伽提婆
共竺佛念     譯 
  ◎見犍度想跋渠第
十想。無常想無常苦想苦無我想不淨想。觀
食想一切世間不可樂想。死想斷想無婬想
盡想。諸法無常想生彼法無常想相應耶。設
諸法無常想相應。彼法無常想生耶。乃至盡
想亦如是。諸法無常想生。彼法無常想一縁
耶。設諸法無常想一縁。彼法無常想生耶。乃
至盡想亦如是。頗法智分別不斷不修不作
證耶。頗法智分別不斷不修作證耶。頗法智
分別不斷修作證耶。頗法智分別斷修作證
耶。頗法智分別斷不修作證耶。頗法智分別
斷不修不作證耶。頗法無縁縁因無縁縁。法
縁倶生有有像非不有非不有像。餘色餘痛
餘想餘識餘彼相應法。彼法於彼法當言因
耶。當言縁耶。復次當言縁。當言非因耶。彼法
當言善耶不善耶無記耶。彼法幾使所使。幾
結繋。若法心倶生非不用心。如是心生彼
法亦然耶。如心盡彼法亦然耶。如彼得心彼
法亦然耶。如彼棄心彼法亦然耶。如彼心受
報彼法亦然耶見相應痛幾使所使。見不相
應痛幾使所使。疑相應痛幾使所使。疑不相
應痛幾使所使。因道縁生攝幾持幾入幾陰。
眼更等生想痛除心相應法。耳更等生想痛
除心不相應法。諸餘法攝幾持幾入幾陰。鼻
舌身更等生想痛除心相應法。意更等生想
痛除心不相應法。諸餘法攝幾持幾入幾陰。
此章義願具演説
十想。無常想無常苦想苦無我想不淨想觀
食想一切世間不可樂想死想斷想無婬想盡
想。諸法無常想生彼法無常想相應耶。答曰。
或法無常想生。彼法非無常想相應。云何法
無常想生。彼法非無常想相應。答曰。猶如無
常想在前必盡。諸餘想在前必生。彼想諸相
應法。是謂法無常想生。彼法非無常想相應。
云何法無常想相應。彼法非無常想生。答曰。
猶如餘想在前必盡。無常想在前必生。彼想
諸相應法。是謂法無常想相應。彼法非無常
想生。云何法無常想生。彼法無常想相應。答
曰。猶如無常想在前必盡。無常想在前必生。
彼想諸相應法。是謂法無常想生。彼法無常
想相應也。云何法非無常想生。彼法非無常
想相應。答曰。猶如餘想在前必盡。猶如餘想
在前必生。彼想諸相應法。是謂法非無常想
生。彼法非無常想相應。乃至盡想亦如是。諸
法無常想生。彼法無常想一縁耶。答曰。或法
無常想生。彼法非無常想一縁也。云何法無
常想生。彼法非無常想一縁耶。答曰。猶如
無常想在前必盡。猶如餘想在前必生。彼有
餘縁。是謂法無常想生。彼法非無常想一縁
也。云何法無常想一縁。彼法非無常想生。答
曰。猶如餘想在前必盡。無常想在前必生。彼
有此縁。是謂法無常想一縁。彼法非無常想
生也。云何法無常想生。彼法無常想一縁耶。
答曰。猶如無常想在前必盡。無常想在前必
生。彼有此縁。是謂法無常想生。彼法無常想
一縁也。云何法非無常想生。彼法非無常想
一縁耶。答曰。猶如餘想在前必盡。猶如餘想
在前必生。彼有餘縁。是謂法非無常想生。彼
法非無常想一縁。乃至盡想亦如是。頗法智
分別不斷不修不作證耶。答曰有。虚空非數
縁盡*也。頗法智分別不斷不修作證耶。答
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]