大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

佛説大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經 (No. 0939_ 法賢譯 ) in Vol. 19

[First] [Prev] 88 89 90 91 92 93 94 95 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

  No.939

佛説大乘觀想曼拏羅淨諸惡
趣經卷上
 西天譯經三藏朝散大夫試光禄卿
明教大師臣法賢奉    詔譯 
    歸命淨諸惡趣王 如來應供正等覺
    一心敬禮釋師子 説曼拏羅滅惡趣
我今爲利益諸衆生故。於如來所説根本大
教。演説觀想淨諸惡趣大曼拏羅法。阿闍梨
欲作法時。先擇靜處安坐澄心。觀法無我得
現前已。然後想自頸上出大蓮花。於蓮花上
現出a阿字。復想阿字變成月輪。又想月輪
變成h@u@m吽字。吽字變成五股金剛杵。又想此
杵移於舌上。方得名爲金剛舌。此後方得自
在持誦。次於二手中亦想h@u@m阿字。阿字變成
月輪。月輪變成h@u@m吽字。吽字變爲白色五股
金剛杵。如是觀想得現前已。方得名爲堅固
金剛手。然後得用此手結一切印。用金剛陪
囉嚩法而作擁護。用金剛室珂囉等而作金
剛界。以金剛圍繞如此結界利益衆生。又觀
想虚空亦復作結界。中作曼拏羅。於曼拏羅
中有無數佛身。量如芥子相好端嚴一一分
明。時阿闍梨即想塗香燒香名花及燈。乃至
上妙種種飮食而作供養。又想虚空曼拏羅
外。復有天龍夜叉羅刹摩睺羅伽部多必隷
多必舍左等。皆來隨喜亦受供養。如是作供
養已。將此功徳懺悔迴向發願利樂衆生。復
以妙言讃於佛徳。即説偈曰
    我佛最上尊 天人之大師
    善哉以法力 能淨諸惡趣
    衆生離惡趣 修行證菩提
    天龍夜叉等 合掌禮於佛
    各各禮佛已 隱身而不現
如是觀想一一分明得成就已。次於心中觀
想月輪於月輪上想有曼拏羅。得現前已。然
後復想空中曼拏羅。亦復分明已。即結金剛
鉤印攝入心中。想二曼拏羅相合爲一。又結
印安住。即成畢竟相應曼拏羅。於此曼拏羅
中。觀想本身爲釋迦佛。於佛心中復現圓月。
而於月中想有本尊微妙眞言。名淨諸惡。趣
此妙眞言纔心念時。於刹那頃放大光明。普
照一切衆生之界。下至地獄餓鬼畜生之趣。
而彼光明所照衆生。應有罪業以光威力滅
盡無餘。又想光明滅惡趣已。召彼衆生來入
相應曼拏羅中。時阿闍梨口誦灌頂微妙眞
言。以法淨水與灌其頂。令諸衆生悉成佛子。
又想以上妙供具普供養之時。阿闍梨手持
鈴杵。於曼拏羅前而説讃言
    稽首釋師子 善轉妙法輪
    能滅三界中 一切諸惡趣
    稽首金剛頂 法界眞言理
    演出第一義 利益諸衆生
    稽首寶生頂 等觀衆生界
    遍三界有情 悉施與灌頂
    稽首蓮花頂 妙觀察自性
    憐愍諸衆生 降甘露法雨
    稽首羯磨頂 自性所作受
    善作種種業 息衆生苦惱
    稽首光明頂 能普照三界
    惡趣中衆生 善能爲救護
    稽首寶幢頂 持如意寶幢
    財施諸衆生 能滿一切願
    稽首利佛頂 能斷諸煩惱
    降伏四魔軍 利生成正覺
    稽首白繖蓋 諸相具足身
    遍周三界中 唯佛一法王
    戲鬘與歌舞 香花及燈塗
    常奉覲如來 今至誠稽首
    護門諸賢聖 鉤索與鎖鈴
    各住本方位 今至誠稽首
    稽首歡喜地 乃至法雲等
    十地大菩薩 今至誠稽首
    梵王與帝釋 摩訶自在天
    日月及火風 羅刹部多等
    悉能護十方 我一心稽首
作讃歎已。又復觀想盡三界空。於風與水際
中間化成金輪。於金輪上想現sa@m宋字。宋字
變成妙高山。四寶所成四方廣闊。於彼山上
想現bhr@u@m勃龍二合字。變成大曼拏羅名淨諸惡
趣。其曼拏羅四方四門。門上各有樓閣。以四
繩爲界。四門四隅有金剛寶種種嚴飾。復有
衆寶瓔珞及寶鈴鐸處處懸掛。寶幢幡蓋四
邊圍繞。於曼拏羅中想有八輻輪。於輪中心
有蓮花花中有師子寶座。座上有月輪。於月
輪中有釋迦佛。以大慈悲智慧方便。利益衆
生故現出眞言相。眞言曰
母儞母儞引一摩賀母儞娑嚩二合
引二
時阿闍梨即復入三摩地。名除蓋障淨諸惡
趣。從三摩地出已。誦前眞言王及結法輪印。
印以二手作金剛拳。却從檀慧次第而開。
當誦眞言結印之時。能斷一切衆生輪迴之
業又復説偈喩曰
    譬如衆蜂採蓮花 遇夜花合不能出
    明旦日出其花開 彼採花蜂方得脱
    衆生輪迴亦復然 常受禁縛於三有
    釋迦師子大慈悲 與解禁縛令解脱
阿闍梨説此喩已。復想心中月輪現前。即起
首持誦從金剛大佛頂。至金剛鉤等眞言曰
那莫薩哩嚩二合訥哩誐二合底波哩輸達
那囉惹野怛他誐多阿囉賀二合
三藐訖三二合沒馱&MT00803;切身
下同
引四
輸達儞引五尾輸達儞尾輸達儞引六薩哩嚩
二合
嚩囉拏尾輸達儞娑嚩二合
引七
誦此眞言已。復説眞言曰
嚩日囉二合發吒半音
誦此眞言時。想本心中生五色光。與眞言同
從口出。普照一切世間。其中衆生所有苦惱
悉皆息滅。光與眞言合而爲一。其光還復入
於本心。復從心中出生金剛大佛頂如來。相
好具足。其身白色光焔熾盛。手作觸地印。安
曼拏羅輪東輻之位
復誦眞言曰
囉怛那二合滿怛&MT01169;二合
引*一
誦此眞言時。同前口門出光與眞言。普照一
切世間。息滅衆生苦惱已。還復入於本心。
復從心中化出寶生頂如來。身大青色相好
具足光明熾盛。手作施願印。能與三界一切
衆生授其灌頂。安曼拏羅輪南輻之位
復誦眞言曰
鉢訥謨二合
怛摩紇陵二合
*一
誦此眞言時。同前於口門出光與眞言。普照
三界一切世間。息滅衆生苦惱已。還復入於
本心。復化出蓮花頂如來。身赤色相好具足
光焔熾盛。手作禪定印。憐愍三界一切衆生。
安曼拏羅輪西輻之位。復誦眞言曰
尾沙舞二合
怛摩惡
誦此眞言時。同前於口門出光與眞言。同照
三界一切世間。息滅衆生苦惱已。還入本心。
化出羯磨頂如來。身緑色相好具足光焔熾
盛。手作施無畏印。能成就種種事業。救
衆生解脱輪迴。安於曼拏羅輪北輻之位
復次從心想出o@m唵字。從唵字出生光明頂
如來。身赤白色相好具足。光焔熾盛照於三
界。右手持日輪左手安腰側。安曼拏羅輪東
南隅輻位
復次從心想出h@u@m吽字。從吽字出生寶幢頂
如來。身赤黒色相好具足。光焔熾盛照於三
界。手持如意寶幢。能淨衆生貪嫉之垢。安
於曼拏羅輪西南隅輻位
復次從心想出dh@i提字。從提字出生利佛頂
如來。身如虚空色。相好具足光焔熾盛。照
於三界利益衆生。右手持劍左手持經。安曼
拏羅輪西北隅輻位
復次從心想出hr@i訖陵二合字。從訖陵字出生
白繖蓋頂如來。身純白色相好具足。光焔熾
盛照於三界。手持白繖蓋。安曼拏羅輪東北
隅輻位
如是輪輻之位。諸如來皆坐衆寶蓮華座。復
次從心想出h@u@mtra@m&MT01169;二合hr@i@m紇陵二合a@h
惡眞言。從此眞言出生四親近菩薩。其身色
儀相及手印相。並依法則。安於輪外四隅之
位蓮華月上座
復次從心想出香花燈塗戲鬘歌舞八菩薩
等。於曼拏羅輪外。次第各依本位蓮華座上
坐。如是安已次誦眞言曰
薩哩嚩二合僧塞哥二合波哩秫馱達
哩摩二合引二誐誐那三母訥誐二合引三
那野波哩嚩哩娑嚩二合
引五
誦此眞言時。又復觀想。出生慈氏等十六大
菩薩。是菩薩等於曼拏羅四方。各安四位。從
初起首於曼拏羅東門。第一先安慈氏菩薩。
身作黄色光焔熾盛。右手執龍花樹枝左手
執軍持。於蓮華月上跏趺而坐。第二位安不
空見菩薩。身黄色。右手執蓮華左手安腰側。
於蓮華上跏趺而坐。第三位安除一切罪障
菩薩。身白色光焔熾盛。右手執鉤左手執軍
持。於蓮華月上跏趺而坐。第四位安破一切
憂闇菩薩。身黄白色光焔熾盛。右手持寶
杖左手作拳安腰側。於蓮華月上跏趺而坐」
復次於曼拏羅南門安四菩薩。第一位安香
象菩薩。身白緑色光焔熾盛。右手&T016254;香象左
手安腰側。第二位安勇猛菩薩。身白玻璃月
色。右手持劍左手作拳安腰側。第三位安虚
空藏菩薩。身如虚空色及黄白色。右手持蓮
華華上有妙法藏。左手安腰側能持虚空性。
第四位安智幢菩薩。身大青色。右手持如意
寶幢。左手作拳安腰側。是四菩薩皆於蓮華
上跏趺而坐
復次於曼拏羅西門安四菩薩。第一位安甘
露光菩薩。身如月色。右手持甘露瓶。左手作
拳安腰側。第二位安月光菩薩。身白色。右手
持開敷蓮華。華上有月。左手作拳安腰側。第
三位安賢護菩薩。身赤白色。右手持熾盛光
明寶。左手作拳安腰側。第四位安熾盛光菩
薩。身赤色。二手持金剛半惹囉。是四菩薩皆
於蓮華月上跏趺而坐
復次於曼拏羅北門安四菩薩。第一位安金
剛藏菩薩身青白色。右手執優鉢羅花。花上
有金剛杵。左手安腰側。第二位安無盡意菩
薩。身如軍那花及如月色。二手持知閼伽瓶
調伏諸衆生。第三位安辯積菩薩。身淺緑色。
右手持蓮華華上有寶積。左手作拳安腰側。
第四位安普賢菩薩身黄色。右手執寶樹枝。
左手作拳安腰側。是四菩薩皆於蓮華月上
跏趺而坐。此十六大菩薩。具大慈悲能利益
衆生
復次觀想四護門菩薩。初想ja@h&MT01386;字。出生金
剛鉤菩薩身。如軍那花及如月色。安曼拏羅
東門位。次想h@u@m吽字。出生金剛索菩薩。身黄
色。手持金剛索安曼拏羅南門位。次想va@m
字。出生金剛鎖菩薩。身赤色。手持金剛鎖。安
曼拏羅西門位。次想h@a呼字。出生金剛鈴菩
薩。身如玻璃色。手持金剛鈴。安曼拏羅北門
位。此四菩薩具大慈悲皆於蓮華月上跏趺
而坐
如是觀想法。名爲最上曼拏羅王三摩地亦
名羯磨王三摩地。釋迦師子現前。安住一
切曼拏羅淨諸惡趣爲見衆生處於衆苦。以
本來法故分別説
復次演説印相及眞言儀軌。欲結印作法事
時。先誦此眞言曰
那莫薩哩嚩二合訥哩誐二合波哩輸
馱那囉惹野怛他誐多野阿囉曷二合
引三三藐訖三二合沒馱&MT00803;切身
下同
引五輸達儞輸達儞引六薩哩嚩二合
波尾輸達儞引七秫提引八薩哩嚩
羯哩摩二合
嚩囉拏尾秫提娑嚩二合
引十
釋迦師子三昧印。以二手作禪定相内心想
眞實成印
金剛佛頂印亦名金剛堅牢印。以二手緊作
金剛縛。以中指頭相著成印
金剛光明佛頂印。不改前印以二中指如
形。又改如蓮華。如前復如金剛形。餘指如熾
盛光。又改作合掌成印法。印不改前相。以二
無名指與小指立竪。二頭指作蓮華形。竪二
中指如金剛半惹囉。金剛杵安心。又觀想於
頸上出蓮華月想印在月上成印
作此法印時誦前眞言同用
轉法輪印是釋迦佛印。觸地印施願印禪定
印無畏印。如是四印依法次第用。光明光佛
頂印亦名三摩地印。以右手如持杖勢安心。
左手如持劍勢。又改以左手頭指竪立。右手
頭指展舒。復以二手相合如繖蓋成印。以前
眞言各各隨印同用
大菩提印。依金剛觀想法及根本教。香花燈
塗戲鬘歌舞等八菩薩。及四護門菩薩。各依
法用印
復次十六大菩薩印
慈氏菩薩印。以二手作金剛拳相合。改舒二
頭指。中指微屈如持花成印
不空見菩薩印。以左手作拳安腰側。右手頭
指中指展舒。如目形成印
除一切罪障菩薩印。以二手作金剛拳。舒二
頭指微屈如鉤成印
破一切憂闇菩薩印。以左手作拳安腰側。右
手如持寶杖勢成印
香象菩薩印以左手作拳安臍輪。右手如持
蓮花勢成印
勇猛菩薩印。以左手作金剛拳安腰側。右手
如持劍勢成印
虚空藏菩薩印。以左手作金剛拳安心上。右
手亦作金剛拳。於虚空右旋成印
智幢菩薩印。以二手作金剛拳。復改右手如
持幢勢成印
甘露光菩薩印。以二手如持閼伽瓶勢成印
月光菩薩印。以左手作金剛拳安髀上。右手
亦作金剛拳安脇。復改舒右拳。以拇指小指
相捻。如月輪成印
賢護菩薩印。以二手相向於心上。如開敷蓮
花相成印
熾盛光菩薩印。以二手作金剛拳。復改如甲
冑安胸前成印
金剛藏菩薩印。以左手作金剛拳安腰側。右
手亦作金剛拳安心上。復舒右手中指竪立
成印
無盡意菩薩印。以左手作金剛拳安心上。右
手作施願相成印 辯積菩薩印。以左手作
金剛拳安臍輪。右手作彈指相成印
普賢菩薩印。以左手作金剛拳安腰側。右手
作拳如寶形成印
如是諸印皆與前眞言同用。或用幖幟若無
幖幟用羯磨印。當如是了知諸大印相
復次若初入曼拏羅時。當先二手結金剛印
并誦眞言。淨身中諸罪。眞言曰
薩哩嚩二合尾咄半音呼
一句
嚩日囉二合
提瑟吒二合
三摩曳引三
誦此眞言時。以印印心頸兩目眉間鼻耳腰
膝腨二足及隱處。以爲擁護
復誦眞言鉤取身中一切罪業。眞言曰
輸馱儞引一薩哩嚩二合那野吽
復誦淨身中一切罪。眞言曰
薩哩嚩二合尾咄半音
薩哩嚩二合野尾
馱儞吽發吒半音
復誦淨一切惡趣。眞言曰
薩哩嚩二合尾咄半音
咄嚕二合
吒吽引二
佛説大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經卷上佛説大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣
經卷下
 *西天*譯經三藏朝散大夫試光祿卿
明教大師*臣法賢奉    詔譯 
釋迦佛眞言曰
薩哩嚩二合尾咄半音
薩哩嚩二合
拏尾輸馱儞母吽發吒半音
金剛大佛頂眞言曰
薩哩嚩二合尾咄半音
引二
寶生佛頂眞言曰
薩哩嚩二合尾咄半音
&MT01169;二合怛*囉二合
半音
蓮花佛頂眞言曰
薩哩嚩二合尾咄半音
紇陵二合
引二
羯磨佛頂眞言曰
薩哩嚩二合尾咄半音
惡惡
光明佛頂眞言曰
薩哩嚩二合尾咄半音
引二
寶幢佛頂眞言曰
薩哩嚩二合尾咄半音
引二
金剛利佛頂眞言曰
薩哩嚩二合尾咄半音
提發吒半音
白繖蓋佛頂眞言曰
薩哩嚩二合尾咄半音
訖梨二合發吒半音
戲菩薩眞言曰
薩哩嚩二合尾咄半音
摩賀嚩日嚕二合
訥婆二合儺那波囉弭多&MT01280;
引三
鬘菩薩眞言曰
薩哩嚩二合尾咄半音
摩賀嚩日嚕二合
訥婆二合尸羅波囉弭多&MT01280;二合
&MT01169;二合
引三
歌菩薩眞言曰
薩哩嚩二合尾咄半音
摩賀嚩日
訥婆二合羼底波囉弭多&MT01280;
二合
紇陵二合
引三
舞菩薩眞言曰
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev] 88 89 90 91 92 93 94 95 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]