大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

佛説一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經 (No. 0882_ 施護譯 ) in Vol. 18

[First] [Prev+100] [Prev] 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

金剛部三昧成就教理
    諸佛本無忿怒心 利有情故現忿怒
    此大金剛部法門 三昧無有違越者
蓮華部三昧成就教理
    以彼自性清淨智 若欲作事隨應作
    此大蓮華部法門 三昧無有違越者
寶部三昧成就教理
    所有若少若多性 隨所樂欲法亦然
    不空事業日常行 此即是爲施三昧
如上是爲諸部三昧教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣説諸部法成就
教理
謂先通説一切如來法成就教理
    此中佛無法可説 無説已即法爾字
    乃爲佛法大印門 是即大智最上法
如來部法成就教理
    貪染清淨無復上 是中常施諸法樂
    此如來部妙法門 羯磨成就最上作
金剛部法成就教理
    諸佛教勅清淨義 救度有情利亦然
    無忿怒中忿恚生 破諸魔惡得成就
蓮華部法成就教理
    蓮華處染而無染 貪性亦然無所著
    此説若知外事無 設作諸罪亦無染
寶部法成就教理
    平等布施無有法 眞實所行説亦然
    此寶部法外復無 彼成就法能過上
如上是爲諸部法成就教理
佛説一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王
經卷第二十四佛説一切如來眞實攝大乘現證
三昧大教王經卷第二十五
 *西天*譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師*賜紫沙門臣 施護 *等
奉      詔譯 
一切如來眞實攝一切儀軌隨應方便廣大教
理分第二十三之二
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣説諸部羯磨成
就教理。謂先通説如來羯磨成就教理頌曰
    一切有情悉成佛 或成菩薩亦復然
    如教所説依法儀 能施羯磨勝成就
如來部羯磨成就教理
    布以四種勝供養 四種相應法亦然
    隨其四時作法儀 當作羯磨成就事
金剛部羯磨成就教理
    爲欲破滅惡有情 隨不善法亦應作
    此金剛部羯磨儀 能與一切勝成就
蓮華部羯磨成就教理
    諸有怖者施無畏 如教所説法亦然
    此蓮華部羯磨儀 能施一切佛成就
寶部羯磨成就教理
    依法施彼寶灌頂 圓滿一切勝意願
    諸佛諸有情亦然 成就一切羯磨事
如上是爲諸部羯磨成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣説諸部法性智
成就教理
謂先通説如來法性智成就教理
    金剛薩埵三摩地 諸佛法性於中住
    即以是智成佛尊 此外無別佛可得
如來部法性智成就教理
    依法觀想於大印 能成一切成就事
    此即如來部法門 施彼法性勝成就
金剛部法性智成就教理
    三昧勝印依法結 能成一切羯磨事
    依彼大印本法儀 即得金剛勝成就
蓮華部法性智成就教理
    所有法印本法用 如其法儀轉法印
    而此成就妙法門 是即法性金剛法
寶部法性智成就教理
    依彼羯磨印法用 羯磨金剛杵安心
    如是觀想法性成 即得一切勝羯磨
如上是爲諸部法性智成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣説諸部智印成
就教理。謂先通説如來智印成就教理
    金剛薩埵三摩地 淨月金剛勝法用
    隨諸色相現應知 亦然世間隨相現
    淨中淨勝智應知 是相潔白而明亮
    染中染現忿怒身 隨諸色相彼身現
如來部智印成就教理
    依法大印而相合 月曼拏羅妙光明
    隨其自事若了知 亦然悉知世間意
金剛部智印成就教理
    若在虚空若餘方 隨現忿怒曼拏羅
    若如是相有所觀 彼如是意悉明了
蓮華部智印成就教理
    微妙文字成行列 想現虚空分位中
    隨諸色相次第知 彼如是相從心現
寶部智印成就教理
    應遍觀察諸世間 若如是相有對礙
    彼如是相亦然觀 而世間心悉明了
    此如是心相合故 是中有去亦有來
    若所作中有動搖 隨所見相亦然現
    所有別別諸有情 以等至心普觀想
    彼彼所見亦復然 而一切心悉覺了
此佛所説執金剛法門
如上是爲諸部智印成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣説諸部成就智
教理
謂先通説如來成就智教理
    大士加持勝法用 想己身即佛影像
    此如是智若相應 即得最上佛成就
如來部成就智教理
    若在虚空若餘方 現黄白光曼拏羅
    中有自印大士身 歴然煥明而可見
金剛部成就智教理
    若如是相諸影像 是中黒色隨應觀
    金剛部勝成就門 速得所欲皆如意
蓮華部成就智教理
    即彼虚空妙青色 是中隨見蓮華相
    此大蓮華部印明 成就出生如是法
寶部成就智教理
    若在虚空若餘方 即彼虚空淨無垢
    漸廣出現光明鬘 見已速得成就法
    金剛薩埵等大士 月曼拏羅妙光明
    隨方如應現聖身 成就時起自色相
如上是爲諸部成就智教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣説諸部神通智
成就教理
謂先通説如來神通智成就教理
    金剛薩埵三摩地 想現如來一切身
    觀想一切菩薩等 出現諸身亦復然
如來部神通智成就教理
    金剛薩埵大印契 妙等引心依法結
    依此法作成就時 即獲五種神通事
所謂天眼智通等
    大印依法而相合 是中發生於眼識
    隨彼所有觀察時 一切極遠尚能見
此佛所説金剛薩埵法門
    大印依法而相合 是中發生於耳識
    彼一切事隨所思 一切極遠能聞聽
此佛所説金剛薩埵法門
    大印依法而相合 是中發生於意識
    隨諸有情若觀時 悉能了知彼心意
    大印依法而相合 是中若自若他人
    能觀彼相知彼心 過去生事皆發現
此佛所説金剛手法門
    大印依法而相合 隨所樂起神通事
    是中若處若諸方 妙等引心悉能現
此佛所説大菩提心法門
金剛部神通智成就教理
    所有降三世勝印 妙等引心依法結
    依此法作成就時 即獲五種神通事
    現彼忿怒一切事 如教所説依次第
    天眼智等法相應 刹那成就諸神通
此佛所説金剛薩埵法門
蓮華部神通智成就教理
    調伏世間最上印 妙等引心而相
    依此法作成就時 即獲五種神通事
    隨其所説貪染法 如教次第亦復然
    天眼智等法相應 即能成就神通事
此佛所説觀自在法門
寶部神通智成就教理
    彼一切義成就印 妙等引心依法結
    依此法作成就時 即獲五種神通事
    遍作一切佛供養 如教次第亦復然
    天眼智等法相應 能見五種神通事
此佛所説虚空藏法門
如上是爲諸部神通智成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣説諸部眞實誓
誡成就教理
謂先通説如來眞實誓誡成就教理
    如應眞實隨轉已 依教當作誓誡語
    斯大眞實善護儀 由此速得成佛果
此佛所説覺智法門
如來部眞實誓誡成就教理
    今此誓誡三昧法 從如來部所出生
    金剛眞實善護門 由此速得勝成就
此佛所説執金剛法門
金剛部眞實誓誡成就教理
    執金剛者迅誓誡 作已無敢有違越
    眞實三昧善護門 隨所欲得勝成就
此佛所説執金剛法門
蓮華部眞實誓誡成就教理
    王法誓誡所作已 大蓮華部勝最上
    眞實三昧善護門 隨所欲得勝成就
此佛所説法金剛法門
寶部眞實誓誡成就教理
    諸佛供養善誓誡 作已無敢有違越
    最上眞實善護門 由斯獲得大灌頂
此佛所説佛供養法門
如上是爲諸部眞實誓誡成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣説諸部三昧眞
實成就教理
謂先通説如來三昧眞實成就教理
    誦三昧邪薩怛鑁 本部中出一切印
    依法自結堅固成 所作法無不成者
此佛所説大三昧眞實法門
如來部三昧眞實成就教理
    誦蘇囉多薩怛鑁 一切印契皆成就
    由自所結成就故 是即大士眞實語
此佛所説大三昧眞實法門
金剛部三昧眞實成就教理
    依法一稱吽字時 一切印契如次第
    是中自他印契門 自結亦復令他結
蓮華部三昧眞實成就教理
    薩哩嚩躓馱稱時 是中若自若他人
    出生門等合相應 於一切處不捨離
寶部三昧眞實成就教理
    唵字如是作成就 一切印契如次第
    一切世間勝亦然 自然成此勝供養
如上是爲諸部三昧眞實成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣説諸部印成就
教理
謂先通説如來印成就教理
    佛印依法而相合 應當思念於如來
    速疾能成悉地門 諸佛菩提常安住
如來部印成就教理
    金剛薩埵大印契 依法結已當觀想
    想在金剛薩埵前 速疾得彼勝悉地
金剛部印成就教理
    結彼勝三昧印契 金剛薩埵三摩地
    中想金剛薩埵尊 獲得二倍成就法
蓮華部印成就教理
    結彼法所成印契 觀自在尊三摩地
    中想觀自在聖尊 獲得二倍成就法
寶部印成就教理
    依法羯磨印相合 金剛藏尊三摩地
    中想金剛藏聖尊 獲得二倍成就法
如上是爲諸部印成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣説諸部一切成
就法用教理
謂先通説如來一切成就法用教理
    自身當住於佛前 應作念佛三昧觀
    遍結一切印契成 刹那得彼成就法
此佛所説覺智法門
如來部一切成就法用教理
    若作一切印成就 隨我所欲此觀想
    金剛持誦法相應 能成一切勝悉地
此佛所説金剛薩埵法門
金剛部一切成就法用教理
    金剛影像即自身 妙等引心當觀想
    一切印契結若成 刹那即得成就法
此佛所説一切如來堅固法門
蓮華部一切成就法用教理
    蓮華影像即自身 依法自身當觀想
    諸智莊嚴成就門 此大蓮華部法用
此佛所説觀自在法門
寶部一切成就法用教理
    依法觀想於自身 現摩尼寶焔光聚
    諸供養成悉地門 此大寶部勝法用
此佛所説虚空藏法門
如上是爲諸部一切成就法用教理
佛説一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王
經卷第二十五佛説一切如來眞實攝大乘現證
三昧大教王經卷第二十
 *西天*譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師*賜紫沙門臣 施護 等
奉      詔譯 
一切如來眞實攝一切儀軌隨應方便廣大教
理分第二十三之三
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣説諸部如來加
持成就教理
謂先通説一切如來加持成就教理頌曰
    金剛界主勝印契 妙等引心依法結
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]