大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

大方廣佛華嚴經 (No. 0278_ 佛馱跋陀羅譯 ) in Vol. 09

[First] [Prev+100] [Prev] 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

十種無*礙解脱。何等爲十。一切諸佛。於一
微塵中。悉能普現不可説不可説諸佛出世。
一切諸佛。於一微塵中。悉能普現不可説不
可説諸佛轉淨法輪。一切諸佛。於一微塵
中。教化調伏不可説不可説衆生。一切諸
佛。於一微塵中。普現不可説不可説佛刹。
一切諸佛。於一微塵中。授不可説不可説菩
薩記。一切諸佛。於一微塵中。普現三世諸
佛出世。一切諸佛。於一微塵中。普現三世
一切佛刹。一切諸佛。於一微塵中。普現三
世諸佛自在神力。一切諸佛。於一微塵中。普
現三世一切衆生。一切諸佛。於一微塵中。
普現三世一切諸佛佛事。佛子。是爲一切諸
佛十種無*礙解脱
大方廣佛華嚴經卷第三十一大方廣佛華嚴經卷第三十二
 東晋天竺三藏佛馱跋陀羅譯 
  如來相海品第二十九
爾時普賢菩薩摩訶薩。告諸菩薩言。佛子。
諦聽諦聽善思念之。當爲汝説如來相海。
如來頂上有大人相。名曰明淨。三十二寶
以爲莊嚴。普放無量大光明網。遍照一切
十方世界。如來頂上有大人相。名曰普照佛
方便海。圓滿雜寶以爲莊嚴。種種摩尼寶王
莊嚴。金剛光明世界所起。普照一切法界。
如來頂上有大人相。名充滿法界雲。妙寶光
明。普照一切法界一切世界。如來功徳智慧
十方世界海雲。菩薩功徳海雲。如來頂上有
大人相。名曰普照。悉現不可思議諸佛世
界。金剛摩尼妙寶光明。觀無厭足。如衆寶
華聚奮迅。普照一切法界佛寶光明。如來
頂上有大人相。名瑠璃寶。普照一切法界大
自在雲。摩尼寶王相種種莊嚴。普照一切十
方世界。歎佛功徳因縁所起。悉放如來大
寶光雲。普照菩薩於道場樹結跏趺坐。普
現菩薩自在神力覺如來力。普照一切十
方佛刹六種震動。於大法界虚空中。普現
無量自在一切智雲。如來頂上有大人相。名
曰平等。如來音聲燈雲離垢寶海。放諸光
明。普照一切法界十方世界菩薩功徳海。安
立三世佛智幢海。如來頂上有大人相。名佛
光廣雲。伊那羅寶如意王寶摩尼王寶。以爲
莊嚴。普照一切世界法界。菩薩光焔燈雲。普
照一切如來妙色音聲海。及世界海淨佛力
海。如來有大人相。名圓滿光明雲。種種寶
華莊嚴。瑠璃摩尼寶王光明。讃歎法身及諸
菩薩。一切十方世界海中。歎如來地。令一
切衆生趣向如來諸力境界。普現無量無邊
如來淨地離垢清淨。放大光明。普照一切諸
佛世界。如來有大人相。名菩薩行藏光明
雲。無量世界中如來。放無量種種色寶光明。
普照一切法界佛刹。出生無量如來妙音。皆
悉分別演説如來甚深大法。如來有大人
相。名普照雲。瑠璃伊陀羅金剛寶無量色清
淨摩尼寶莊嚴。放瑠璃色光明。皆悉遍照一
切諸海。出佛無量微妙音聲。充滿一切十方
世界。普現一切佛智慧海無量化身。如來有
大人相。名曰覺雲。佛頂右面以雜寶華焔莊
嚴。於一切世界莊嚴道場。清淨一切法界
世界。令一切虚妄皆悉解脱。覺淨法界。如
來有大人相。名光明雲。以心海王如意法
寶莊嚴。如來頂相。普照十方世界諸菩薩
雲。長養最上智身法身。行於一切如來相
海。滿足一切菩薩法界雲。如來有大人相。
名一切莊嚴雲。金剛瑠璃華普照莊嚴。一切
法界海。世界衆寶蓮華。以爲莊嚴。皆悉充
滿一切法界。四種菩薩行。自在師子吼。充滿
一切法界海。如來有大人相。名佛三昧海行
雲。莊嚴一切法界海。於念念中。普現無量
如來莊嚴。充滿一切不可思議法界世界。如
來有大人相。名化海普照雲。妙寶蓮華如
須彌山王。出生無量寶光明海。佛意所起。
盧舍那所化。出生無量一切化海。如來有
大人相名一切如來解脱雲。離垢勝寶以爲
莊嚴。普照莊嚴一切如來師子之座。於其座
内。悉現一切如來色像。放大寶光明。演説
無量佛法大海。莊嚴一切諸佛刹海。如來有
大人相。名覺佛種姓雲。於瑠璃華金寶蓮
華。放無量寶正法光明雲。嚴淨一切如來光
明。普現一切清淨法界。衆寶光明無壞解脱。
遍入甚深諸法界海。普現無量自在力海。如
來有大人相。名無量寶光明輪。示現過去
清淨善根。出生清淨智日。普照十方智慧法
海。如來有大人相。名普照自在雲。如來頂
寶妙解脱華瑠璃光明。普照一切法界海佛。
悉現一切諸佛刹海。具足圓滿如來智慧。
如來有大人相。名入一切普照光明。如來寶
相清淨莊嚴。普照一切無量無邊如來菩薩
妙智慧藏一切法界。如來有大人相。名明淨
雲。寶華瑠璃月。放無量百千光明。普照一
切法界虚空界一切佛刹。普現十方一切如
來。如來有大人相。名覺光明雲。一切寶光
普照一切法界諸佛轉淨法輪。悉放如來
妙光明雲。普照一切十方世界。如來有大人
相。名普現一切莊嚴雲。無量寶光明。於一
念中。一切法界。普現一切菩薩坐於道場
菩提樹下成等正覺。又能普現一切諸佛。如
來有大人相。名法界因雲。如意妙寶莊嚴。
見無厭足。放大寶光明網。普現一切衆生
諸業報海。如來有大人相。名曰普照淨法輪
雲。能令如來正法清淨。普照莊嚴一切佛
刹。深解一切不思議法海。普照過去未來現
在諸佛法界。出生無量如來化身。如來有大
人相。名普照諸佛海雲。十方一切世界海中。
悉離障礙普見一切。如來海雲。如來有大
人相。名淨燈雲。方便深入一切衆生一切
菩薩一切如來不可思議法界海雲。普照一
切法界覺雲。如來有大人相。名分別法界
雲。如來智慧廣照佛地一切菩薩衆無量法
海無量佛刹。令一切衆生入佛境界。具足
普賢菩薩願行佛平等智一切諸明。如來有
大人相。名一切世界海安住普照雲。一切法
界虚空界寶光明雲。見無厭足。普現道場一
切菩薩諸如來身。出生無量普功徳雲。如來
有大人相。名一切寶光焔雲。於佛眉間相
中。出生無量淨寶光明。普照一切十方世
界。淨照一切諸佛菩薩行。法王光明普照法
界。悉能長養一切光明。一切法界光明莊嚴。
普照一切諸菩薩海。如來力雲。普照一切十
方佛刹。如來有大人相。名一切法界莊嚴
雲。如來頂相隨次漸起。閻浮檀金衆寶莊嚴。
放種種金色光明。於念念中。普現一切世
界諸佛。悉能普照一切佛刹。莊嚴一切菩薩
諸功徳藏。如來頂相。悉能莊嚴三十二相。又
能莊嚴一切法界。如來有大人相。名普照法
界遍光明雲。佛眉間相。悉能普照一切妙寶
一切衆色一切日月一切佛海。出生十方無
量光明海。莊嚴一切諸如來身。演説一切如
來法海。如來有大人相。名自在雲。佛清淨
眼。衆寶莊嚴慧眼清淨。於諸法界無所障
礙。吉光明雲示現一切。如來有大人勝妙鼻
相。清淨衆寶以爲莊嚴。一切衆寶妙色爲
覆。佛寶華雲。一切菩薩無能思議。悉知一
切衆生諸佛法海。如來有大人廣長舌相。悉
能遍覆十方世界一切海雲。過去修習善根
所得。一切寶王清淨光明。普照一切法界尸
羅之心。又照一切三世諸佛。悉能莊嚴一切
法界。出生無量微妙音聲。不思議寶以爲莊
嚴。普照無量諸光明海。佛妙音聲。悉遍充
滿一切法界諸世界海。如來有大人相。名法
界地雲。舌掌安住。一切衆寶以爲莊嚴。
安住一切法。出生十方諸佛具足音聲。悉能
清淨一切佛刹。分別一切諸佛不可思議音
聲海雲。如來有大人相。名順法界雲。舌端
妙相。金色淨寶以爲莊嚴。出生無量金色光
明。普照一切諸如來海。大師子吼震妙音
聲。悉皆遍至一切世界。一切衆生無不聞
者。於不可思議劫修行所得。普現一切諸
音聲海。普照一切衆生。樂聞無有厭足。如
來有大人相。名平等法門雲。佛舌端相。令
無量佛刹皆悉清淨。如意妙寶以爲莊嚴。出
生無量種種音聲。讃歎一切諸佛法界。普現
一切菩薩法界。妙功徳雲。普覆一切諸佛菩
薩。深入一切諸佛菩薩法。悉現一切離垢衆
寶清淨佛刹。悉能普照一切佛刹。如來有大
人齗齶相。伊陀尼羅淨瑠璃寶。以爲莊嚴。諸
法界地悉在其内。諸菩薩雲皆悉充滿。出生
離垢妙寶光明。普照十方種種香雲種種燈
雲。普照菩薩内諸樓閣。分別一切諸佛刹
海。方便安住自在神力。普現不可思議諸法
界雲。如來有大人相。名佛大牙雲。如來右
面下大牙相。衆寶莊嚴。放大光明輪。普照
法界及諸佛身。普放光明網。照十方世界海
及衆生海。妙安隱輪以爲莊嚴。如來有大人
相。名寶焔須彌藏。如來右面上大牙相。如意
寶王藏勝香焔雲。照以莊嚴。放寶光明與
法界等。一一光明内。普現一切諸佛自在。
一切佛刹莊嚴道場。如來有大人相。名照一
切寶須彌山燈雲。如來左面下大牙相。分別
解説一切諸相。香華衆寶妙方便輪以爲莊
嚴。放寶光明雲。普照一切世界海。普現一
切佛蓮華藏師子之座。離垢菩薩海雲眷屬
圍遶。如來有大人相。名普照佛雲。如來左
面上大牙相。清淨衆寶。及閻浮檀寶網輪華。
以爲莊嚴。出生不可思議微妙音聲。普現
一切如來自在神力。成就一切菩薩功徳普
照一切虚空。及語言法。無盡法雲。一切法
海。諸佛音聲。及一切寶。出生分別一切諸佛
衆妙音聲。充滿法界。如來有大人相。名金
慕耆婆。如來一一齒間。出無量相海門雲。
種種色寶。放大光明海。閻浮檀金色。普照
法界一切世界一切如來。如來有大人相。名
一切寶地雲。如來右肩相。一切寶色。淨蓮華
色。明淨寶色。光焔普照一切菩薩内法藏雲。
悉照一切如來法海。如來右肩平滿大人相。
清淨閻浮檀金色普照菩薩法輪法界。及照
一切如意寶王。如來有大人左肩相。閻浮
蓮華色。如來圓滿諸功徳海。以爲莊嚴。普
放無量諸光明網。悉照一切世界法界。示
現如來無量自在諸神力雲。如來有大人相。
名周遍普照雲。如來左肩相。衆寶莊嚴。放
閻浮檀金色光明。悉能充滿一切法界。普照
一切諸如來海。種種寶香。莊嚴一切諸佛刹
海。如來有大人相。名普照莊嚴雲。如來右
肩無有動轉。出生無量佛燈光明。垂法界
雲。充滿菩薩衆普照莊嚴一切法界。如來
有大人相。名海頂雲。如來胸有勝妙相海。
以爲莊嚴。柔軟細滑。種種衆寶。焔輪莊嚴。
周遍清淨。開發甚深法海音聲。如來有大人
相。名勝妙相續普現雲。如來右脇勝妙清淨。
法界輪地以爲莊嚴。清淨寶網而彌覆之。
出生無量如來化雲。普照一切十方法界。如
來有大人相。名普現如來雲。勝妙功徳藏菩
薩功徳寶天冠。普照極高雲。離垢清淨。普
現十方無量諸佛自在神力。開示三世一切
諸佛法海淨行。坐於道場菩提樹下成等正
覺。如來有大人相。名開敷華雲。如來勝妙
功徳相續。衆妙寶華寶輪莊嚴。放香焔光明。
普現一切蓮華形色世界。如來有大人相。
名可悦樂金色雲。一切寶王藏勝妙功徳相
續。一切寶心王藏。放摩尼寶光明輪。離垢清
淨極大高顯。普照一切諸佛内方便功徳藏。
普照一切法界。如來有大人相。名勝海雲。
勝上虚空寶。放香光明。普照十方一切道
場。圓滿瑠璃寶香燈鬘。充滿十方。如來有
大人相。名電光雲。下第二勝功徳。平等地相
蓮華右旋。淨菩薩衆坐寶蓮華。放佛藏光
明。普照法界海。如來有大人相。名普現法
界雲。第三勝相海。具足成滿一切寶海刹。
普照開現無量菩薩法界。如來有大人相。
名普照最高雲。第四勝相海。放離垢衆寶光
明海。普照一切法界。一切如來。一切世界
莊嚴。一切衆生海。如來有大人相。名轉一
切法輪妙音聲雲。下分勝相離垢清淨。一切
正法道香焔光明。照一切佛内心相海一切
法界。如來有大人相。名莊嚴雲。第十勝相。
宣暢十方一切諸佛菩薩淨行。覺悟離垢清
淨光明。三世諸佛一切智海。莊嚴一切諸佛
刹海。如來有大人手掌相。具足千輻寶輪。
種種衆寶以爲莊嚴。放大光明普照法界。
轉正法輪。普照一切諸如來海。充滿一切
佛功徳海。種種妙寶莊嚴法界。如來有大人
相。名海照雲。如來寶手衆寶莊嚴。普放淨
月光明焔雲。莊嚴虚空如來菩薩諸世界海。
讃歎菩薩行海。如來有大人相。名普莊嚴
雲。如來妙手因陀尼羅。瑠璃寶華以爲莊
嚴。普照一切法界一切世界蓮華藏菩薩安
住寶藏。莊嚴十方一切道場。普照一切諸佛
海雲清淨法身。如來有大人相。名離垢燈普
照雲。淨寶光明放淨光網普照十方。皆悉
出生變化網雲。莊嚴菩薩淨寶光明。究竟
一切諸法行海。到於彼岸。如來有大人相。
名普現一切衆寶雲。寶藏海雲。莊嚴如來蓮
華。充滿一切衆寶蓮華。放寶光明雲。普照
一切法界。如來有大人相。名普照明淨雲。
放寶焔光明海。照於法界。一切衆香光焔莊
嚴。普現寶華焔光。令一切佛世界網悉淨莊
嚴。普照一切道場。如來有大人相。名瑠璃
燈雲。一切世界衆寶色地普照莊嚴。皆放諸
佛金色光明。以一切莊嚴而莊校之。於一
念中。皆悉示現一切法門。如來有大人相。
名智慧燈雲。金剛寶華以爲莊嚴。放閻浮檀
金色光明。普照一切世界。如來有大人相。
名安住蓮華光明雲。衆寶妙華以爲莊嚴。
放大光明網。覆一切世界諸須彌山。如來
有大人相。名充滿法界如來雲。離垢淨寶以
爲莊嚴。放大光明。普照一切諸佛世界。悉
見如來坐蓮華藏師子之座。又復普照一切
法界。現一切相如來妙手。普現一切自在
之相。千輻相輪清淨具足。種種衆寶以爲莊
嚴。佛手充滿一切刹雲。普照一切諸法界
雲。如來有大人相。名曰成就佛刹海雲。佛
右手指寶相。清淨法界。清淨光焔。普照如淨
水月。出衆寶華。出生一切妙寶音聲。普現
一切諸佛刹海。如來有大人相。名安住一切
寶雲。普照諸佛寶藏法界。於佛指相。出生
如意妙寶王雲。衆寶莊嚴。放大光明網。普
照一切法界雲及諸佛雲。普照莊嚴一切菩
薩諸功徳海。出生普賢菩薩淨行妙音聲海。
一切佛刹無不聞者。又開發普照諸菩薩
心。皆悉滿足無量大願。摩尼寶王以爲莊
嚴。種種日光輪。皆悉普照一切法界。如來
有大人寶馬藏相。隱密於右。衆寶莊嚴。普
照一切法界及虚空界。一切衆寶莊嚴法界
海。出生一切如來莊嚴微妙音聲。如來有大
人相。名曰一相現一切相海雲。如來安處福
田之座。一切衆寶以爲莊嚴。出生無量不可
思議妙寶光明。普照十方一切法界。普現分
別一切衆相。現一相雲。照現一切諸佛自在
神力。如來有大人相。名一切法界海雲。普
照十方諸如來座及一切法界法輪法海。悉
能示現一切相雲。如來有大人相。名普示
現雲。如來右髀衆寶莊嚴。放於妙法種種
香光。隨順安住出諸音聲。一切寶王以爲莊
嚴。於念念中。悉能示現心王海雲。如來有
大人相。名普照一切迴向海雲。如來左髀。悉
遍充滿一切寶海。隨順安住法海莊嚴。放
一切光明海。悉能普照一切衆生無量佛海。
如來有大人相。伊尼延右腨。放閻浮檀金
色光明。普照一切世界。震動無量諸佛刹土。
出佛音聲一切普聞。出生無量菩薩化身。
充滿一切諸佛世界及虚空界。放明淨光明
莊嚴普照一切。令諸佛刹皆悉清淨。菩薩變
化藏諸法界雲猶若虚空。如來有大人相。
伊尼延左*腨。如錬金色。常放一切妙寶光
明。充滿無量諸佛世界。開發一切諸佛法化。
莊嚴無量諸佛法海。如來有大人相。名毛
端内現一切佛刹。於一毛孔。悉放一切寶光
明藏。普照十方一切法界。於一毛孔。示現
一切如來自在諸法界雲。如來有大人相。
名菩薩海莊嚴雲。如來金剛足下。閻浮檀金
色。放一切寶光明網。充滿十方諸佛刹雲。
開發一切菩薩法化。出生無量菩薩變化。放
一切寶香光明。住菩薩海。能於一歩遍諸
佛刹。如來有大人相。名明淨雲。佛足趺上。
一切衆寶以爲莊嚴。放妙寶光明。示現一
切諸佛菩薩大光明藏。普照無量諸如來雲。
如來有大人相。名曰覺雲。普覆一切如來
指間。衆寶王莊嚴。放諸寶光。於念念中。示
現一切諸佛自在。普照無量諸佛法海。示現
一切道場。悉照未來無量際劫。如來有大人
相。名曰遍照法界海雲。如來足下千輻相輪。
種種莊嚴。放百千衆寶光明。普照一切法界
諸世界海。衆寶燈焔妙莊嚴藏。普照十方一
切諸佛。無量香光以爲莊嚴。普照一切淨
法界海。如來有大人相。名示現一切諸佛海
雲。清淨如空。照諸法海。充滿十方。發起一
切諸菩薩雲。出妙音聲雲。衆寶華雲以爲莊
嚴。香燈光焔。示現普照一切世界。如來有
大人相。名自在光明雲。衆寶莊嚴。示現一切
諸佛光明。淨法界海及諸道場。常放如來智
慧光明。一切衆相悉爲一相。法界無雜種種
莊嚴。如來有大人相。名法界海音聲雲。如
來足下後分。衆寶莊嚴。普照一切諸法界海。
一切諸佛自在莊嚴。普入化輪。覆一切法
界。於一一身。出生法界妙音聲雲。如來有
大人相。名深寶原底衆寶莊嚴。放閻浮檀
金色圓滿光明。普照十方世界法界顯現一
切莊嚴道場。如來有大人相。名一切寶月光
明伊那尼羅寶藏莊嚴照法界雲。於念念中。
悉能示現如來法海。如來有大人相。名普
雲藏。右虚空寶雲最高寶。光明照一切佛道
場座藏。金剛伊那尼羅寶顯現莊嚴。如來有
大人相。名平等光雲。衆寶妙華以爲莊嚴。
出生甚深法界音聲。遍一切法界及虚空界。
於一一相。普照一切諸如來海。入佛甚深
自在。菩薩法界海。説不可盡。如來有大人
相。名示現莊嚴雲。清淨閻浮檀金色衆寶莊
嚴。普放種種妙色光明。遍照一切莊嚴佛
刹。佛雲充滿無量世界。莊嚴菩薩自在法
海。普照一切諸佛功徳及諸菩薩解脱之藏。
莊嚴法界。如來有大人相。名諸佛自在普
示現雲。轉諸寶輪。衆寶莊嚴。放不思議如
來光明。妙香普聞一切世界無量佛海。演出
一切佛音聲海。於諸世界。現菩薩門佛自在
雲。佛子。於佛身中。有如是等十蓮華藏世
界海微塵數佛大人相。於諸肢節。種種妙
寶以爲莊嚴
  大方廣佛華嚴經佛小相光明功徳品
第三十
爾時佛告寶手菩薩言。如來應供等正覺。
有隨形好名曰海王。彼出光明名曰明淨。
七百萬阿僧祇光以爲眷屬。又菩薩摩訶薩。
於兜率天。放大光明名曰幢王。普照十世
界微塵數刹。遍照彼處地獄衆生滅除苦
痛。令彼衆生十種眼耳鼻舌身意諸根行業
皆悉清淨。彼諸衆生。見光明已皆大歡喜。
命終皆生兜率天上。生天上已。聞天妙音。
不可樂。此音聲語諸天子言。以不放
逸故。於諸佛所種善根故。遇善知識故。
盧舍那佛威神力故。於地獄命終生此天
上。如來足下千輻輪中有妙光明。名普照
王。於彼海王隨形好處。悉放四十廣大光
明。一名清淨功徳。普照六十億那由他佛刹
微塵數世界。隨衆生境界。隨種善根。隨衆
生意。乃至普照阿鼻地獄。其中衆生。命終皆
生兜率天上。生天上已。聞天妙音。作如
是言。善哉善哉。諸天子。盧舍那菩薩。今住
離垢三昧。應當敬念。爾時諸天子。聞天勸
化微妙之音。便作是念。奇哉奇哉。何由出
此微妙音聲。爾時音聲。語諸天子言。我此
天音。諸善功徳之所成就。諸天子。如我説
我。而不著我不著我所。一切諸佛亦復如
是。自説是佛。而不著我不著我所。諸天
子。如我音聲。不從東方南西北方四維上
下來。諸天子。業報成佛亦復如是。非十
方來。諸天子。猶如汝等昔在地獄。不從十
方來。但以顛倒愚癡纒故得地獄身。本無
來處。如普照王光明。不從十方來。我天音
聲亦復如是。非十方來。但以三昧善根力
故。出生如是微妙音聲。般若波羅蜜力故。
示現如是自在神力。諸天子。譬如須彌山
王。有三十三天淨妙宮殿種種樂具。不從
十方來。我天音聲亦復如是。諸天子。譬如
億那由他佛刹微塵數世界末爲微塵。如是
微塵數衆生。我爲説法。隨彼所應令大歡
喜。然我於彼不生厭惡心。不生疲倦心。不
生放逸心。不生憍慢心。諸天子。盧舍那
菩薩。住離垢三昧亦復如是。於右手掌隨
形好中。放一光明。出生無量自在神力。一切
衆生聲聞縁覺所不能知。汝等應當往詣
盧舍那菩薩恭敬禮拜。莫著五欲障諸善
根。諸天子。譬如劫盡燒須彌山悉令消滅。
諸天子。五欲纒心。修念佛三昧。皆悉除滅。
是故諸天子。當知報恩。一向敬念盧舍那
菩薩。諸天子。其有衆生不知報恩。捨是身
已入三惡道。諸天子。汝昔在地獄蒙光明
恩。捨地獄已來生此天。應當長養彼諸善
根。諸天子。譬如我天。非男非女。而能出生
百千萬億不思議法。諸天子。如天子天女五
欲樂具宮殿園林。皆悉如我不生不滅。色受
想行識亦復如是。若如是知是名能入無
著甚深三昧海。時諸天子。聞是音聲歡喜無
量。皆悉化作一萬華雲。一萬香雲。一萬樂
雲。一萬幢雲。一萬蓋雲。一萬讃歎雲。作是
化已。往詣盧舍那菩薩所住宮殿。恭敬供養
於一面住。而不見盧舍那菩薩。時有天子。
作如是言。此菩薩者。今已命終。生淨飯王
家。乘栴檀樓閣。處摩耶夫人胎。爾時諸天
子。以天眼觀盧舍那菩薩摩訶薩。見梵身
天欲界諸天恭敬供養。時諸天子。作如是言。
我等若不先往恭敬供養盧舍那菩薩。乃至
一念頃住兜率天起樂著心者。我則不可。
爾時一一天子。與十那由他天子眷屬。欲從
天下至閻浮提。詣菩薩所。時天妙音語天
子言。菩薩摩訶薩。亦不命終生於彼間。隨
所應化悉令彼見。諸天子。譬如我今非眼
所見能出音聲。菩薩摩訶薩。住離垢三昧
亦復如是。非眼所見。而處處示現命終受
生。捨離虚妄滅除憍慢無所染著。是故
諸天子。應當速發阿耨多羅三藐三菩提心。
令意清淨。住威儀戒。悔過一切業障煩惱
障報障邪見障。以法界虚空界衆生界等善
身口意業。以衆生界等身。衆生界等頭。衆生
界等舌。悔過四障。時諸天子聞是聲已。皆
大歡喜心意柔軟。問天聲曰。菩薩摩訶薩。
云何悔過。爾時天聲。以菩薩摩訶薩三昧力
故。天善根力故。答諸天子言。業障等罪。不
從東方南西北方四維上下來積聚於心。菩
薩摩訶薩。知此業等因顛倒起。不生疑惑。
諸天子。如我天聲。説隨業報行。隨戒隨喜。
隨定寂滅。諸佛菩薩説我衆生貪恚癡業。而
實無我無有我所亦復如是。所作諸業於
十方求悉不可得。諸天子。如我天聲。少福
衆生所不能聞。除地獄衆生應受化者。諸
天子。聲非生滅。一切諸業亦復如是。非生
非滅。但隨業行而受果報。諸天子。如
我所出音聲。於無量劫不可窮盡。諸天子。
若謂音聲有來去者。即墮邊見。一切諸佛
不説斷常。除爲衆生方便説法。諸天。子如
我天聲。十方世界隨所應化。皆悉得聞。一
切諸佛亦復如是。隨應度者皆悉得見。諸
天子。譬如明淨錠光金&T073723;鏡。與十世界
等。於彼鏡中見無量刹。一切山川一切衆
生。地獄餓鬼若好若醜。形類若干悉於中現。
諸天子。於意云何。彼諸影像來入鏡不。答
言不也。諸天子。一切業報亦復如是。無來
去處。而能出生善根果報。譬如幻師能幻
目。當知。諸業亦復如是。若如是知是
名清淨眞實悔過。説是法時。百千萬億那
由他佛刹微塵數諸世界中兜率天子。皆得
無生法忍。無量無邊不可思議阿僧祇欲界
諸天子。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。六欲
天中一切天女。皆捨女身悉爲男子。得不
退轉菩提之心。爾時諸天子。廣聞普賢迴
向善根。悉得十地諸力莊嚴。具足三昧。皆
悉成就衆生界等善身口意業。滅一切障皆
得清淨。見百千萬億那由他佛刹微塵數七
寶蓮華。一一華上。皆見菩薩結*跏趺坐放
大光明。彼諸菩薩。一一隨形好中。放衆生界
等光明。彼光明中。見衆生界等諸佛結*跏趺
坐。隨所應度而爲説法。猶未能見離垢
三昧之少分也。爾時諸天子。於一一毛孔。
化作衆生界等妙香華雲。供養盧舍那佛。
散香華已。一一華中見諸如來。時彼香雲
熏無量佛刹微塵數世界。衆生其蒙香
者身心快樂。譬如比丘入第四禪。若有衆
生得聞此香。諸罪業障皆悉除滅。於色聲
香味觸。内有五百煩惱。其外亦有五百煩
惱。二萬一千欲行煩惱。二萬一千恚行煩惱。
二萬一千癡行煩惱。二萬一千等行煩惱。此
諸煩惱皆悉除滅。彼諸衆生。具足種種淨香
自在光明善根。若有衆生。見此蓋雲者。彼
諸衆生。種一恒沙轉輪聖王所植善根。所
謂白淨寶網轉輪王等。菩薩摩訶薩。安住如
是轉輪王處。於百千億那由他佛刹微塵數
諸世界中。教化衆生。譬如明鏡世界月王如
來。十方無量刹中。比丘比丘尼優婆塞優婆
夷。無有乃至一念不作化身來詣佛所而
聽法者。彼佛常爲廣説經法。乃至廣爲説
本生經。聞彼佛名。命終之後皆生其國。菩
薩摩訶薩。安住白淨寶網轉輪王處。亦復如
是。放曼陀羅自在光明。若有衆生。遇斯光
者。皆得菩薩十地。當知此等衆生。悉是先
世修善根力。如得初禪。雖未命終見梵
天處。得梵天樂。如是次第。得諸禪者。雖
未命終而得彼樂。如是菩薩摩訶薩。安住
白淨寶網轉輪王處。放大光明。名周羅摩
尼。若有衆生。遇斯光者。皆得菩薩十地。
悉得無量智慧光明。得十種眼清淨行業。乃
至十種意清淨業。具足成就淨力三昧。如
是成就清淨肉眼。譬如菩薩摩訶薩。以左
手持億那由他佛刹微塵。東行過億那由他
佛刹微塵數世界。乃下一塵。如是東行盡
此微塵。如是菩薩摩訶薩。悉能了知彼微塵
數。亦識諸塵本刹來處及下塵之刹。乃至十
方亦復如是。菩薩摩訶薩。復能還集此諸微
塵。作一佛刹。於此佛刹亦分別知。佛告寶
手菩薩言。於意云何。如是佛刹廣大可思
議不。寶手菩薩。白佛言。世尊。如是佛刹無
量無邊不可思議。世尊。奇哉奇哉。若聞是
諭此人難得。聞而信者亦復難得。佛告寶
手菩薩言。如是如是。若有善男子善女人。
聞而信者我授彼記。速成阿耨多羅三藐三
菩提。得一切種智。佛告寶手菩薩言。譬如
千億佛刹微塵數世界。如上*諭説。此一切
刹末爲微塵。彼諸世界一一微塵。悉與一切
佛刹微塵數等。菩薩摩訶薩。取此微塵。展轉
更種。乃至八十。彼一一微塵生果。悉與一
切世界微塵數等。菩薩摩訶薩。業報清淨肉
眼悉分別見。亦於念念中。見百千萬億那由
他佛刹微塵等如來。佛告寶手菩薩言。譬
如錠光*玻&T073723;珠照十佛刹微塵等世界。此
珠白淨寶網轉輪聖王善根所成
大方廣佛華嚴經卷第*三十二


大方廣佛華嚴經*卷第三十三
 *東晋天竺三藏佛馱跋陀羅譯 
  普賢菩薩行品第三十一
爾時普賢菩薩摩訶薩。告諸菩薩言。佛子。
如向所説是微少説。何以故。一切如來應
供等正覺。爲受化者隨應説法。愚癡衆生
諸纒所纒。計我我所。著吾我見。常隨顛
倒。生邪見惑。起邪虚妄。爲縛所縛。流轉
生死。遠如來道。爲如是等諸衆生故。如
來應供等正覺。出興于世。佛子。若菩薩摩
訶薩。起一瞋恚心者。一切惡中無過此惡。
何以故。佛子。菩薩摩訶薩。起瞋恚心。則受
百千障礙法門。何等百千。所謂受不見菩
提障。不聞正法障。生不淨國障。生惡道障。
生八難處障。多疾病障。多被謗毀障。生闇
鈍趣障。失正念障。少智慧障。眼耳鼻舌身
意等障。近惡知識障。近惡伴黨障。近惡人
障。與惡人同止障。不樂賢善共事障。遠正
見障。生外道家障。離佛正教障。入魔境界
障。不見善知識障。諸善根障。増不善法障。
生惡家障。生邊地障。生惡人中障。生天貧
窮障。生諸龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽羅刹中障。不樂佛法障。習童
蒙法障。樂小乘障。不樂大乘障。多生驚怖
障。樂生死障。著三界障。不護佛法障。不樂
聞佛自在神力障。菩薩清淨諸根障。離菩
薩行障。離菩薩深心希望障。不攝正念障。
不發起一切智心障。不淨施行障。不淨業障。
不淨報障。不成長諸力障。斷智慧根障。不
受持菩薩諸行障。誹謗佛法障。遠離菩提障。
不入佛境障。墮諸魔界障。不能求佛法障。
聞諸菩薩大莊嚴事生恐怖障。不樂菩薩共
住障。不樂求菩薩善根業障。邪見蓋疑障。
増益愚癡障。捨菩薩戒隨順破戒障。不信如
來戒障。聞佛讃歎諸持戒者生瞋恚心障。離
忍辱樂常懈怠障。謗諸菩薩不退精進障。捨
三昧慧障。誹謗般若波羅蜜巧方便障。不知
是處非處方便障。不知度脱衆生方便障。不
入菩薩諸深智障。不出生菩薩諸道障。於菩
薩十種眼生盲障。於菩薩法不能出生無礙
法流障。無礙耳鼻障。不具相好障。無礙舌
障。不能別知衆生音聲障。於衆生中生懈怠
心障。狂亂業障。離三種戒障。無礙諸人障。
口四過意惡業障。生増上貪恚邪見障。不
求正法障。於菩薩法懈怠心障。菩薩精進法
中疑惑心障。捨離菩薩決定法障。損減菩薩
智慧門障。損減正念障。遠離佛法障。不習
菩薩離生法障。菩薩謙下心障。遠離聲聞縁
覺離生法障。不順三世諸佛菩薩障。佛子。
菩薩摩訶薩。起一瞋恚心。受如是等百障
法門。乃至百千障礙法門。何以故。佛子。我
不見有一惡法出過菩薩一瞋恚心。佛子。
是故菩薩摩訶薩。欲疾具足菩薩行者。應
當修習十種正法。何等爲十。所謂不捨一
切衆生。於諸菩薩生如來想。常不誹謗一
切佛法。於諸佛刹得無盡智恭敬信樂菩
薩所行。不捨虚空法界等菩提之心。分別
菩提究竟佛力到於彼岸。修習菩薩一切
諸辯。教化衆生心無疲厭。於一切世界示
現受生而不樂著。佛子。菩薩摩訶薩。安住
如是十種正法。則能攝取十種清淨之法。何
等爲十。所謂於甚深法究竟清淨。親近善
知識清淨。能護諸佛正法清淨。悉能分別
空界清淨。善入法界清淨。智慧了諸心行
清淨。令諸菩薩善根清淨。心常不著諸劫
清淨。智慧觀察三世清淨。成就諸佛種
清淨。佛子。菩薩摩訶薩。安住如是清淨正
法。則能具足十種正智。何等爲十。所謂分
別衆生心心行智。分別衆生諸業報智。普照
一切諸佛法智。於諸佛法得方便次第智。具
足一切總持門智。成就一切文字辯智。善知
衆生一切語智。示現一切世界身智。具足普
照一切衆生智。於一切趣得一切智。佛子。
菩薩摩訶薩。安住如是十種正智。則入十
種巧隨順入。何等爲十。所謂一切世界入
一毛道。一毛道出不可思議刹。一切衆生身
悉入一身於一身出無量諸身。不可説劫
悉入一念令一念入不可説劫。一切佛法
悉入一法令一法入一切佛法。一切諸入
入於一入令一入入一切諸入。一切諸根
入於一根令一根入一切諸根。一切諸根
入非根法非根法入一切諸根。一切諸相
悉入一相一相入於一切諸相。一切語音
入一語音一語音入一切語音。一切三世悉
入一世令一世入一切三世。佛子。菩薩摩
訶薩。分別如是十種入法。則能安住十種
直心。何等爲十。所謂安住一切世界語言非
語言法直心。安住正念一切衆生直心。安住
虚空界直心。安住法界無量無邊直心。安
住一切佛順正法直心。安住甚深善法不壞
正法直心。安住除滅一切疑惑直心。安住
等觀三世法直心。安住三世諸佛平等直
心。安住諸佛無量力直心。佛子。菩薩摩訶
薩。安住如是十種直心。則得諸佛十種巧
方便法。何等爲十。所謂得巧方便。普照一
切諸佛深法。得巧方便。出生諸佛甚深勝
法。得巧方便。分別演説一切諸佛莊嚴之
法。得巧方便。深入一切佛平等法。得巧方
便。分別別相一切佛法。得巧方便。入不可
壞諸佛正法。得巧方便。入一切佛諸莊嚴
法。得巧方便。以一方便入一切佛法。得
巧方便。入佛無量諸方便法。得巧方便。於
一切佛法心得自在而不退轉。佛子。是爲
十種巧方便法。佛子。是故菩薩摩訶薩。應
當一心恭敬聽受是法。何以故。菩薩摩訶
薩。得聞是法。以少方便。疾得阿耨多羅三
藐三菩提。與三世佛等。爾時佛神力故。法
如是故。十不可説億那由他佛刹微塵等世
界六種震動。雨出過諸天一切華雲雨。妙
香雲雨。末香雲雨。衣蓋幢幡衆寶莊嚴具雲
雨。妓樂雲雨。諸菩薩雲雨。不可説讃歎佛
雲雨。不可説讃歎善哉雲雨。佛音聲滿法界
雲雨。不可説淨世界雲雨。不可説長養菩薩
功徳雲雨。不可説光明雲雨。不可説種種
神力自在雲雨。如此世界四天下佛坐道場。
雨如是等種種雲雨演説諸法。十方世界
亦復如是。爾時佛神力故。法如是故。過
十不可説世界微塵等刹。有十佛世界微塵
數菩薩摩訶薩。來詣此土充滿十方。作如
是言。善哉善哉。佛子。能説如是諸佛如
來最大誓願授記深法。我等同號皆名普賢。
於諸普勝世界諸普幢自在如來所。來詣此
土。一切世界亦説此法。如是句身味身一切
諸行無有増減。是故來此爲汝作證。如是
十佛世界微塵數菩薩摩訶薩。來此作證。
一切十方諸如來所亦復如是
爾時普賢菩薩摩訶薩。以佛神力自善根力。
觀察十方及諸法界。欲明諸菩薩行諸佛菩
提。欲説大願。欲分別一切世界諸劫。欲明
隨時示現佛出世間。欲隨衆生根悉令受
化。欲明如來諸所説法無有虚妄。欲隨
種善根果報不虚。欲明菩薩清淨法身。出
妙音聲。覺悟衆生。起菩提心故。以偈頌曰
    一切衆歡喜 除滅諸陰蓋
    一心恭敬聽 菩薩諸願行
    隨三世菩薩 所行諸願行
    我當次第説 菩薩勝妙法
    一切諸劫數 及世界業數
    我説無等等 應化興于世
    見過去諸佛 於彼發大願
    饒益衆生類 除滅一切苦
    菩薩論師王 所行無斷絶
    得無等等法 一切諸境界
    菩薩見過去 一切諸導師
    放大光明網 普照十方界
    發如是大願 我爲世間燈
    功徳莊嚴身 具足十力智
    一切諸群生 貪恚癡熾然
    我當爲除滅 無量惡道苦
    發如是誓願 堅固不退轉
    具修菩薩衆 究竟無礙力
    如是誓願已 世間行不轉
    所行無虚妄 究竟論王法
    於一賢劫中 千佛出于世
    隨彼佛正法 次第分別説
    如此賢劫佛 無量劫亦然
    未來諸佛法 我當次第説
    如一佛刹性 無量刹亦然
    一切佛國性 我悉分別説
    諸佛次興世 隨願隨名號
    隨彼所得記 隨其所壽命
    隨所修正法 專求無礙道
    隨所化衆生 正法住於世
    隨所淨佛刹 衆生及法輪
    説法時非時 次第淨群生
    隨彼衆生行 種種諸業性
    上中下差別 隨應所受化
    如是甚深智 菩薩入是行
    修習普賢業 具足智慧輪
    身業無障*礙 口業悉清淨
    意業亦無*礙 通達三世法
    菩薩如是行 究竟普賢道
    出生淨智日 普照諸法界
    於不可説劫 及一切佛刹
    菩薩一念知 於彼無所著
    行者入如是 奇特甚深地
    菩薩妙法中 我當説少分
    智慧無邊際 究竟佛境界
    善入一切處 成就不退轉
    具普賢淨慧 滿足普賢願
    菩薩究竟行 深入無等智
    於一微塵中 悉内一切刹
    見彼無量佛 具聞演説法
    如一微塵中 一切塵亦然
    見刹及諸佛 是不思議智
    一一微塵中 普現三世法
    五趣生死道 皆悉分別知
    一一微塵中 有無量佛刹
    一中知無量 無量中知一
    如是法界等 一切諸佛土
    同性及異性 皆悉能了知
    深入微細智 分別諸世界
    一切劫成壞 悉能分別説
    如諸劫修短 三世即一念
    同行不同行 皆悉分別知
    深入諸世界 清淨不清淨
    身中無量刹 一刹無量身
    一切十方中 無量諸世界
    種種無數性 一切悉能知
    一切三世中 無量佛國土
    具足甚深智 悉了彼成敗
    十方諸世界 有成或有敗
    普賢悉深入 一切能了知
    以淨慧眼見 無量諸佛土
    分別知諸業 隨行故清淨
    菩薩摩訶薩 善知衆生行
    以諸惡業故 而得不淨土
    無量無邊刹 即知爲一刹
    如是入諸刹 一切莫能知
    一切諸世界 令入一刹中
    世界不積聚 亦復不離散
    或伏或有仰 或高或復下
    世界衆生相 菩薩皆悉知
    或有翻覆刹 無量諸佛土
    知種種是一 知一是種種
    普賢眞佛子 以不思議智
    知難思議刹 了達無邊際
    知諸世界化 刹化衆生化
    了知諸法化 究竟諸佛化
    甚深世間法 種種莊嚴事
    衆生無量報 皆心業莊嚴
    眞佛子善學 甚深妙法界
    具自在神力 充滿十方刹
    衆生等諸劫 常説世界法
    一切莫能知 唯除等正覺
    世界及如來 種種諸名號
    無量劫演説 猶不能究竟
    何況心境界 三世諸佛法
    眞實妙法界 諸佛一切地
    清淨無*礙念 具足無*礙智
    分別説法界 智慧到彼岸
    如是諸世界 無量業莊嚴
    菩薩一念中 悉知三世刹
    於彼世界中 行諸最勝行
    究竟等正覺 顯現自在力
    如是未來世 一切世界中
    諸佛次興世 菩薩悉能知
    彼行諸妙願 境界修功徳
    隨劫成正覺 菩薩分別知
    亦知彼壽量 及所化衆生
    隨方便法門 爲衆轉法輪
    菩薩如是知 具普賢行地
    成就一切智 與諸如來等
    現在十方界 無量諸佛土
    深入此世界 通達諸法界
    於彼世界中 現在無數佛
    無*礙論山王 究竟自在法
    知淨土及衆 應化自在力
    盡無量億劫 常思惟是事
    調御世間尊 成就自在力
    菩薩究竟度 深入智慧藏
    菩薩具出生 無*礙眼耳身
    無*礙廣長舌 令衆悉歡喜
    最勝無*礙心 無量普清淨
    甚深無*礙智 悉了三世法
    善學一切化 刹化衆生化
    能化世間化 究竟化彼岸
    種種業莊嚴 嚴飾諸世間
    成就佛智慧 善知一切相
    一一如來身 以無量方便
    隨其所應化 度脱無量衆
    深入智境界 出世間慧日
    所行不退轉 遍遊一切刹
    深解諸世間 如夢如幻化
    一切衆生界 了達悉如電
    不取虚妄劫 及一切世間
    善解非眞實 於彼無所著
    無量無數劫 解之即一念
    知念亦非念 世間無實念
    不動於本座 一念遊十方
    無量無邊劫 常化諸衆生
    不可説諸劫 即是一念頃
    亦不令劫短 究竟刹那法
    一切諸世間 及諸衆生心
    非一亦非二 菩薩悉了知
    衆生世界劫 諸佛及佛法
    皆悉如幻化 法界無有二
    普於十方刹 示現無量身
    不取虚妄身 法界無所著
    無二智慧中 出生人師子
    不著不二法 知無一二故
    菩薩知諸法 如焔如電光
    如響亦如夢 如幻如變化
    如是隨順入 一切佛境界
    成就平等智 普照深法界
    以無量大悲 觀察諸衆生
    遠離染著心 清淨觀世間
    廣淨無盡身 深入方便地
    菩薩常正念 論師子妙法
    見世衆苦惱 發無量大願
    所行皆清淨 普遍諸法界
    諸佛及菩薩 佛法與世間
    菩薩方便觀 通達無差別
    清淨法身藏 一切諸世間
    世間及法身 二倶無所著
    譬如淨水中 見影無所有
    法身至十方 而亦無所至
    如此無所著 世間清淨身
    雖身而非身 諸法無生故
    深入無盡身 非生亦非滅
    非常非無常 示現諸世間
    除滅惡邪見 成就於正見
    平等觀諸法 不著我我所
    譬如工幻師 示現種種幻
    本無所從來 去亦無所至
    幻亦非有量 亦復非無量
    於彼大衆中 示現量無量
    以此寂滅心 修習諸善根
    出生諸佛法 非量非無量
    有量有無量 皆悉是妄想
    分別一切趣 不著量無量
    諸佛甚深法 寂滅最深妙
    甚深無量智 知甚深諸趣
    菩薩離愚癡 心意淨無量
    修習諸善根 具足無量願
    度無量衆生 令至安隱處
    平等觀法界 於彼無所著
    深解眞實際 諸法無所有
    覺悟諸世間 諸法無生滅
    深知一切法 隨應化衆生
    普雨甘露法 充滿諸世間
    化無量衆生 令發菩提心
    不捨菩薩行 皆得不退轉
    隨順佛正法 究竟得法身
    悉了知世間 一切衆生身
    分別諸衆生 及一切佛刹
    深入智慧海 通達十方海
    如來淨身中 普現衆生身
    菩薩明淨眼 悉皆能覩見
    無量億劫中 讃歎如來身
    窮盡一切劫 猶尚不究竟
    菩薩摩訶薩 於佛涅槃後
    能於念念中 分布諸舍利
    如是未來世 有求佛道者
    無量菩提心 決定智能知
    如是三世中 諸佛出於世
    安住普賢行 皆悉分別知
    如是分別知 無量諸行地
    成就堅固智 能轉不退
    無量深智慧 究竟如來境
    普賢明淨智 深入不退轉
    一切最勝尊 深入妙境界
    究竟不退轉 得無上菩提
    無量無邊心 一切種種業
    修習諸想行 能於一念知
    染汚不染汚 學心無學心
    菩薩一念中 覺悟無量心
    了知非一二 非穢亦非淨
    亦復非積集 皆從因縁起
    如是分別知 一切衆生心
    世間諸佛刹 悉皆是虚妄
    如是妙方便 深入菩薩行
    皆與普賢等 如來法化生
    一切衆生類 善惡想不同
    或有生天上 或墮諸惡道
    菩薩見世間 皆從業縁起
    常著虚妄想 流轉於生死
    十方諸衆生 虚誑網所覆
    菩薩一念中 方便令解脱
    如是諸根入 眼耳鼻舌身
    分別知意業 世間想不同
    一一眼境界 出生無量眼
    種種相不同 無量無有邊
    隨衆生所行 一切善惡業
    於彼得果報 像類悉不同
    普賢清淨眼 深入諸地力
    一一眼境界 出生無量智
    如是諸世間 悉能分別知
    究竟一切行 逮得不退轉
    佛説菩薩説 刹説衆生説
    三世一切説 菩薩分別知
    過去是未來 未來是過去
    顯在是去來 菩薩悉了知
    如是無量世 覺悟相不同
    方便究竟行 具足諸佛智
  大方廣佛華嚴經寶王如來性起品
第三十二之一
爾時如來眉間白毫相中。放大光明。名曰
明如來法。無量億那由他阿僧祇光以爲眷
屬。普照十方一切世界。圍遶十匝顯現如
來無量自在。覺悟無數億那由他諸菩薩衆。
一切世界六種震動。除滅一切諸惡道苦。
映蔽一切諸魔光明猶若聚墨。顯現一切
如來菩提。顯現一切諸佛大衆。究竟莊嚴。
普照法界虚空界等一切世界。復還圍遶一
切菩薩諸大衆已。入如來性起妙徳菩薩頂。
爾時一切大衆。心大歡喜身意柔軟。作如是
念。甚奇希有。如來今者放大光網。必當演
説甚深正法。爾時如來性起妙徳菩薩。於蓮
華座起。偏袒右肩。以右膝著蓮華臺上。
一心合掌正向如來。以偈頌曰
    正覺一切法 究竟諸境界
    三世大仙等 是故恭敬禮
    究竟無相境 相好莊嚴身
    普放離垢光 除滅一切魔
    震動十方界 一切諸佛刹
    衆生不恐怖 是佛威神力
    安住如虚空 清淨法界等
    除滅一切惡 令衆得清淨
    無量劫苦行 一心求佛道
    得無*礙境智 與諸如來等
    普放無量光 震動一切刹
    顯現自在力 來入我身中
    善學諸菩薩 皆悉來集會
    是故我發心 應有法王事
    大衆皆清淨 究竟菩薩行
    智慧無染著 成就無所畏
    大仙行無量 智慧力精進
    開發菩薩心 如來甚深法
    正覺微妙義 誰能演説者
    我今欲請問 願佛爲顯示
説是偈已。時如來口中放大光明。名無*礙
無畏。無量億那由他阿僧祇光以爲眷屬。普
照十方一切世界。圍遶十匝。顯現如來無
量自在。覺悟無數億那由他諸菩薩衆。一切
世界六種*震動。除滅一切諸惡道苦。映蔽
一切諸魔光明猶若聚墨。顯現一切如來菩
提。顯現一切諸佛大衆。究竟莊嚴。普照法
界虚空界等一切世界。復還圍遶一切菩薩
諸大衆已。入普賢菩薩摩訶薩口。爾時普
賢菩薩摩訶薩身及師子座。殊勝百倍諸菩
薩身及師子座。唯除如來所處之座。爾時如
來性起妙徳菩薩。問普賢菩薩摩訶薩言。
佛子。佛所顯現大威神力不可思議。是何
瑞相。爾時普賢菩薩摩訶薩。答如來性起妙
徳菩薩言。佛子。如我惟忖。如我所見。過去
如來應供等正覺。放大光明。必説如來性起
正法。是故今佛放大光明。顯自在力。必説
如來性起正法。時如來性起妙徳菩薩。聞如
來性起正法名已。一切大地六種*震動。出
生無量論難光明。爾時如來性起妙徳菩薩。
問普賢菩薩摩訶薩言。佛子。云何菩薩摩
訶薩。知如來應供等正覺性起正法。佛子。
無數億那由他菩薩摩訶薩清淨衆會。善學
修行清淨諸業。念慧成就。諸佛莊嚴。究竟
彼岸。住佛威儀具如來行。正念諸佛未曾
散亂。大悲觀察一切衆生。決定智慧。分別
菩薩諸妙神通。得佛神力。安住一切諸佛
功徳。成就如是無量功徳。諸大菩薩皆來集
會。仁者。曾於無量億那由他佛所。恭敬供養
種諸善根。成就菩薩無上妙行諸三昧門。
皆得自在。深入一切如來祕密。於諸佛法
除衆疑惑。深入佛法。善知一切衆生諸根。
隨衆生性而爲説法。隨順佛智。分別演説
一切佛法。究竟彼岸。成就如是等無量功
徳。善哉佛子。願説如來性起正法。爾時如
來性起妙徳菩薩。欲重明此義。向普賢菩
薩。以偈頌曰
    善哉無*礙智 覺悟一切法
    具足平等慧 説佛無量境
    諸佛子聞已 心皆大歡喜
    願時爲敷演 如來性起法
    何等如來身 清淨妙音聲
    云何如來心 及無量境界
    何等如來行 及諸佛菩提
    修習何等法 速成等正覺
    云何轉法輪 清淨妙勝法
    願爲分別説 善逝涅槃法
    佛子等聞已 歡喜心無量
    十方衆生類 皆見諸法王
    恭敬供養佛 於彼種善根
    若有見諸佛 恭敬種善根
    功徳藏無量 願爲分別説
    若有聞一切 如來之名號
    十方現在佛 及已般涅槃
    無盡功徳藏 聞名歡喜者
    彼得何等利 哀愍分別説」
    清淨眞佛子 願爲廣敷演
    分別深境界 無量功徳海
    一切諸菩薩 皆一心合掌
    恭敬觀善逝 瞻仁兼及我
    巧語微妙音 願説眞實義
    除滅諸疑惑 清淨如虚空
    因縁及譬諭 爲我分別説
    無量衆聞已 皆發菩提心
    一切諸如來 相好莊嚴身
    充滿十方國 方便度衆生
    出微妙音聲 演説無量法
    因*諭隨應化 示悟佛菩提
    十方一切界 無量佛刹中
    不可稱説劫 是會甚難見
    如此大衆集 清淨諸佛子
    無量億劫中 難見亦難聞
    是故眞佛子 願説微妙義
    顯現廣無量 如來性起法
    一切諸菩薩 皆一心合掌
    渇仰於大乘 願雨甘露法
爾時普賢菩薩摩訶薩。告如來性起妙徳菩
薩等諸大衆言。佛子。如來應供等正覺性起
正法不可思議。所以者何。非少因縁。成等
正覺出興于世。佛子。以十種無量無數百
千阿僧祇因縁。成等正覺出興于世。何等爲
十。一者發無量菩提(sic)之心不捨一切衆
生。二者過去無數劫修諸善根正直深心。
三者無量慈悲救護衆生。四者行無量行不
退大願。五者積無量功徳心無厭足。六者
恭敬供養無量諸佛教化衆生。七者出生
無量方便智慧。八者成就無量諸功徳藏。九
者具足無量莊嚴智慧。十者分別演説無量
諸法實義。佛子。如是等十種無量無數百千
阿僧祇法門。成等正覺出興于世。佛子。譬
如三千大千世界。非少因縁成。以無量因
縁乃能得成。所謂興大雲雨。因大雨故起
四風輪。何等爲四。一名曰持。能持大水。二
名漸消。漸消大水。三名曰起。起諸處所。
四名莊嚴。莊嚴三千大千世界衆生業報。
如是四種皆衆生業報及諸菩薩善根所起。
佛子。如是等無量因縁。乃成三千大千世
界。法如是故。無有作者亦無成者。如來應
供等正覺亦復如是。非少因縁成。以無量
因縁。成等正覺出興于世。所謂菩薩摩訶薩。
曾於過去無量佛所。聞受正法甘露大雨。
因是能起如來四種智慧風輪。何等爲四。
一者正念持陀羅尼未曾忘失。如來大智
風輪。能持如來一切法雨。二者止觀如來
大智風輪。悉能消滅一切煩惱。三者善迴
向如來大智風輪。成就一切功徳善根。四者
出生離垢諸莊嚴法如來大智風輪。皆令衆
生諸根清淨相好莊嚴。如來無漏善根所成。
法如是故。無有作者亦無成者。佛子。是
爲第一最勝法門成等正覺出興于世。菩薩
摩訶薩應如是知。復次佛子。譬如三千大
千世界成時。大雲降雨名曰洪澍。一切世
界不能容持。除大千世界初始成時。如來
應供等正覺。亦復如是。出興于世。演説如
來性起法雨。一切聲聞縁覺不能受持。除
成就諸力菩薩摩訶薩。佛子。是爲第二因縁
成等正覺出興于世。菩薩摩訶薩應如是知。
復次佛子。譬如衆生業報大雲降雨。無所
從來去無所至。如來應供等正覺。亦復如
是。以諸菩薩善根力故。演説如來性起法
雨。無所從來去無所至。佛子。是爲第三
因縁成等正覺出興于世。菩薩摩訶薩應如
是知。復次佛子。譬如大雲降雨。大千世界
一切衆生無能知數。若欲算計令心狂亂。
除大千世界主摩醯首羅天王。乃至一
無不知者。以本善根果報力故。如來應
供等正覺亦復如是。出興于世。説如來性
起甘露法雨。一切衆生聲聞縁覺所不能
知。若欲思量令心狂亂。除一切世界主。
菩薩摩訶薩乃至一句一味悉分別知。於過
去佛所修地力故。佛子。是爲第四因縁成
等正覺出興于世。菩薩摩訶薩應如是知。
復次佛子。譬如大雲降雨。名滅熾然。或名
能起。或名能壞。或名成寶。或名分別大千
世界。如來應供等正覺。亦復如是。出興于
世。雨正法雨名曰除滅。除滅衆生煩惱盛
火。或有法雨名曰能起。能起衆生一切善
根。或有法雨名曰能壞。能壞衆生諸惡邪
見。或有法雨名曰成寶。能成衆生一切智
寶。或有法雨名曰分別。分別衆生心心所
行。佛子。是爲第五因縁成等正覺出興于世。
菩薩摩訶薩應如是知。復次佛子。譬如大
雲雨一味水。隨其所雨而有差別。如來應
供等正覺。亦復如是。雨於大悲一味法雨。
隨所應化種種不同。佛子。是爲第六因縁
成等正覺出興于世。菩薩摩訶薩應如是知。
復次佛子。譬如三千大千世界初始成時。先
成色界諸天宮殿。次成欲界諸天宮殿。次
成人處及餘衆生諸所住處。如來應供等正
覺。亦復如是。出興于世。先起菩薩諸行智
慧。次起縁覺聲聞及餘衆生一切善根。佛子。
譬如大雲雨一味水。隨諸衆生善根力故。
起種種宮殿。如來大悲一味法水。隨衆生器
根不同故。法雨差別。佛子。是爲第七因縁
成等正覺出興于世。菩薩摩訶薩應如是知。
復次佛子。譬如世界初始成時。有大水輪。
遍滿三千大千世界。滿世界已。生大蓮華
如來起。諸功徳寶以爲莊嚴。遍覆三千
大千世界。光照十方一切國土。時摩醯首羅
淨居天等。見蓮華已。即決定知如蓮華
數諸佛興世。佛子。爾時有風輪起名淨
光明。能成色界諸天宮殿。又風輪起名淨
莊嚴。能成欲界諸天宮殿。又風輪起名不
可壞。能成大小圍山及金剛山。又風輪起名
曰勝高。能成須彌山王。又風輪起名曰不
動。能成十種大山。何等爲十。所謂芭蕉山。
仙人山。伏魔山。大伏魔山。持劫山。黒山。
目眞隣陀山。摩訶目眞隣陀山。香山。雪山。
又風輪起名曰安住。能成大地。又風輪起名
曰莊嚴。能成地天宮殿乾闥婆宮殿。又風輪
起名無盡藏。能成三千大千世界海。又風輪
起名明淨藏。能成大千世界珍寶。又風輪
起名堅固根。能成一切如意樹。佛子。是爲
大雲雨一味水。以衆生善根果報力故。法如
是故。起種種風輪。風輪差別故。大千世界
形類不同。如來應供等正覺。亦復如是。出
興于世。具諸善根。有光明。名無上大智不
斷如來性起不思議智。普照十方世界。授
一切菩薩如來記。號成等正覺出興于世。
又能善知一一佛所有幾菩薩成就功徳。復
有光明。名離垢淨如來大智。能成如來無
漏無生智。復有光明。名曰普照如來大智。
能成如來不可思議法界智。復有光明。名
持佛性如來大智。能成如來不動諸力。復有
光明。名無壞最勝如來大智。能成如來無
所畏智。復有光明。名一切明如來大智。
能成如來堅固不退一切種智。復有光明。
名出生變化如來大智。能令見聞恭敬供
養諸如來者。善根不虚。復有光明。名普隨
順至如來大智。能成如來無盡功徳智慧清
淨法身。饒益衆生。復有光明。名不可究竟
如來大智。能成如來甚深妙智。不斷三寶。復
有光明。名種種莊嚴如來大智。能成如來
相好嚴身。令一切衆生皆悉歡喜得一切智。
爲光明。名不可壞如來大智。能成如來
法界虚空界等無有窮盡殊勝壽命。佛子。
如來大悲一味之水。以諸菩薩善根力故。及
餘衆生根差別故。法如是故。如來智慧應化
不同。佛子。如來性起正法。一切如來平等智
慧光明所起。一切如來一味智慧。出生無量
無邊功徳。衆生念言。此諸功徳如來所造。
佛子。此非如來神力所造。佛子。乃至一菩薩
成無上道言佛造者無有是處。諸佛爲
一切群生作善知識。衆生依此得大智慧。
無有作法亦無作者。佛子。是爲第八因縁
成等正覺出興于世。菩薩摩訶薩。應如是
知。復次佛子。譬如有四風輪依虚空住能
水輪。何等爲四。所謂安住。不動。常住。
堅固是名爲四。能持水輪。水輪能持大地
令不散壞。是故説大地依水輪。水輪依風
輪。風輪依虚空。虚空無所依。虚空雖無所
依。能令三千大千世界而得安住。如來應供
等正覺。亦復如是。依如來起四種無*礙大
智風輪。能持一切衆生善根。何等爲四。所
謂攝取衆生皆令歡喜大智風輪。分別諸
法令衆生樂求大智風輪。守護衆生一切
善根大智風輪。決定了知無漏法界大智風
輪。是名四種大智風輪。大慈爲衆生歸依。
大悲度脱衆生。大慈大悲饒益衆生。大慈大
悲依方便智。大方便智依於如來。如來無所
依。無*礙慧光普照十方一切世界。佛子。是
爲第九因縁成等正覺出興于世。菩薩摩訶
薩應如是知。復次佛子。譬如大千世界成
已種種饒益無量衆生。水性衆生得水安樂。
陸地衆生得地安樂。宮殿衆生得宮殿安
樂。空中衆生得虚空安樂。如來應供等正
覺亦復如是。出興于世。種種饒益一切衆
生。見聞如來踊躍歡喜修諸善根。住尸羅
者得佛戒樂。住四禪四無量者。得聖無上
智明之樂。住法門者。得眞實樂。住照明
者。得淨智樂。如是等無量法門種種饒益
一切衆生。佛子。是爲第十因縁成等正覺出
興于世。菩薩摩訶薩應如是知
大方廣佛華嚴經卷第三十三大方廣佛華嚴經卷第三十四
 東晋天竺三藏佛馱跋陀羅譯 
  寶王如來性起品第三十二之二
佛子。菩薩摩訶薩。又復應知。如來性起正
法。功徳無量。行無量故。充滿十方。無來去
故。離生住滅。無有行故。離心意識。無有
身故。性如虚空。悉平等故。一切衆生無我
我所。無有盡故。一切刹無盡。無有轉故。
不斷未來際。無有退故。如來智無疑。無
二平等。觀察有爲無爲故。成等正覺饒
益衆生。本行迴向自在滿足故。爾時普賢菩
薩。欲重明此義。以偈頌曰
    ◎一切衆諦聽 如來十力法
    一切諸世間 最勝無有上
    悉與無等等 亦與虚空等
    功徳無等者 境界不可量
    一切諸如來 功徳無有量
    諸餘衆生類 無能思議者
    如來一法門 一切諸群生
    無量億劫中 思量不能盡
    十方諸佛刹 盡末爲微塵
    有人能計算 悉了知其數
    彼人無量劫 算數諸如來
    一毛之功徳 莫能知少分
    譬如一士夫 能量虚空界
    又第二士夫 隨算知量數
    於億無數劫 算量空可盡
    如來諸功徳 不可得窮盡
    譬如有士夫 能於一念中
    數三世衆生 心心之所行
    衆生數等劫 數之猶可盡
    如來無量徳 其數不可盡
    譬如諸法界 分際不可得
    一切非一切 非見不可取
    如是諸如來 境界不可量
    一切非一切 法界無窮盡
    譬如如如性 離虚妄寂滅
    亦無有生者 亦無有滅者
    如是諸如來 及一切境界
    亦同如如性 不増亦不減
    譬如未來際 眞實際無際
    三世性自離 眞實不可得
    等正覺如是 境界亦復然
    一切三世中 通達無障
    諸法無變易 性空無作故
    離垢無染汚 其性如虚空
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]