大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

翻梵語 (No. 2130_ ) in Vol. 54

[First] [Prev] 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

T2130_.54.1042a01: 梯羅浮呵處應云施
羅求呵
 譯曰施羅者
名求呵者室
T2130_.54.1042a02: 華嚴經第二十四卷
T2130_.54.1042a03: 治耶曲處譯曰治耶
者迅行
T2130_.54.1042a04: 那提楗譯曰那提者聲
楗推者磬也
 長阿含第十卷
T2130_.54.1042a05: 劫摩沙應云釰
摩沙
 譯曰
除葉
T2130_.54.1042a06: 因陀波羅譯曰
主力
T2130_.54.1042a07: 鬱鞞羅譯曰
過時
T2130_.54.1042a08: 阿遊婆陀尼應云阿細
波陀尼
 譯曰
無求
T2130_.54.1042a09: 阿莵夷譯曰
隨行
 第十卷
T2130_.54.1042a10: 伊車能伽羅譯曰
樂耕
 第十二卷
T2130_.54.1042a11: 倶利譯曰
織也
 第十八卷
T2130_.54.1042a12: 耆婆拘摩羅譯曰耆婆者命亦云
壽也拘摩羅者童
 雜阿含第□卷
T2130_.54.1042a13: 迦陵伽譯曰好聲
亦云國名
 第九卷
T2130_.54.1042a14: 崩伽闍譯曰回也
亦云國名
T2130_.54.1042a15: 陀毘陀譯曰
不智
 第十卷
T2130_.54.1042a16: 輸盧那譯曰
聞也
 第十二卷
T2130_.54.1042a17: 波羅利弗姤路應云波羅
利弗多羅
 譯者曰波利者
樹名弗多羅子
T2130_.54.1042a18: 第二十一卷
T2130_.54.1042a19: 那吒跋置迦譯曰那吒者舞
跋置迦者軍
 第二十四卷
T2130_.54.1042a20: 毘蘭若譯曰
不靜
 四分律第一卷
T2130_.54.1042a21: 曇摩阿蘭若處譯曰法
寂靜也
T2130_.54.1042a22: 阿毘曇毘婆沙第二十七卷
T2130_.54.1042a23: 跋闍復彌應云跋
闍復彌
 譯曰金
剛地也
 婆須蜜經第五卷
T2130_.54.1042a24: 婆羅那處譯曰
國名
 佛所行讃經第四卷
T2130_.54.1042b01: 涅摩羅處所譯曰
無垢
 興起行經上卷
T2130_.54.1042b02: 婆羅尼蜜譯曰
勝相
T2130_.54.1042b03: 那吒跋置迦阿蘭處譯曰那吒者舞跋置迦
者軍主阿蘭若寂靜
T2130_.54.1042b04: 商人子經
T2130_.54.1042b05: 拘迦羅譯曰云
阿時也
 摩訶術精進度中羅報經
T2130_.54.1042b06: 翻梵語卷第八
T2130_.54.1042b07:  仁治二年三月五日書寫了
T2130_.54.1042b08:  寛保初元
年八月二十六日
T2130_.54.1042b09:  以深賢師之本遂挍合了 僧正賢賀
T2130_.54.1042b10:        五十八
T2130_.54.1042b11:
T2130_.54.1042b12:
T2130_.54.1042b13:
T2130_.54.1042b14: 翻梵語卷第九
T2130_.54.1042b15: 山名第五十一
T2130_.54.1042b16: 河名第五十二
T2130_.54.1042b17: 江名第五十三
T2130_.54.1042b18: 池名第五十四
T2130_.54.1042b19: 洲名第五十五
T2130_.54.1042b20: 地名第五十六
T2130_.54.1042b21: 水名第五十七
T2130_.54.1042b22: 火名第五十八
T2130_.54.1042b23: 風名第五十九
T2130_.54.1042b24: 園名第六十
T2130_.54.1042b25: 林名第六十一
T2130_.54.1042b26: 樹名第六十二
T2130_.54.1042b27:  山名第五十一
T2130_.54.1042c01: 須彌山應云須
彌樓
 譯曰須名好
也彌樓者光
 大智論第一卷
T2130_.54.1042c02: 犁山譯曰
無垢
T2130_.54.1042c03: 耆闍堀山應云耆
闍崛多
 譯曰耆闍者鷲堀者頭譯
曰耆闍鷲崛多者頭
 第三卷
T2130_.54.1042c04: 鞞婆羅應云毘
婆羅
 譯曰
少力
T2130_.54.1042c05: 跋恕應云
&MT04066;
 譯曰犢亦云姓
T2130_.54.1042c06: 薩多邠那應云薩多
般羅那
 譯曰
七葉
T2130_.54.1042c07: 求呵譯曰
穴也
T2130_.54.1042c08: 因陀譯曰
天王
T2130_.54.1042c09: 世羅求呵譯曰世羅者
山求呵者穴
T2130_.54.1042c10: &MT01532;譯曰
犯也
T2130_.54.1042c11: 缽波羅譯曰
節也
T2130_.54.1042c12: 由揵陀羅山亦云由
 譯曰由楗者雙
地羅者持
T2130_.54.1042c13: 罽賓隷跋陀應云罽賓
羅跋陀羅
 譯曰罽賓羅者蒼
跋地羅者&MT03663;
T2130_.54.1042c14: 鞞浮羅大山譯曰
大也
 第二十八卷
T2130_.54.1042c15: 斫迦羅山譯曰
輪也
 華嚴經第一卷
T2130_.54.1042c16: 軻犁羅山應云軻
地羅
 譯曰軻者穴
地羅者破
 第二十二卷
T2130_.54.1042c17: 尼民陀羅山譯曰尼民者
地羅者持
T2130_.54.1042c18: 牟眞隣陀亦云目
眞隣陀
 譯曰
脱也
 第二十四卷
T2130_.54.1042c19: 鬱提尸山譯曰日
初出處
T2130_.54.1042c20: 摩訶目眞隣陀山譯曰
大脱
 第二十八卷
T2130_.54.1042c21: 毘富羅山譯曰
大也
 大槃涅槃經第十八卷
T2130_.54.1042c22: 優陀延山譯曰日
出處也
 第二十四卷
T2130_.54.1042c23: 摩羅耶山亦云摩
羅延
 譯曰魔羅者
垢耶者除也
 第二十九卷
T2130_.54.1042c24: 漫陀山譯曰護
亦云買
T2130_.54.1043a01: 頞多山譯曰
行也
 第三十卷
T2130_.54.1043a02: 尸牧摩羅山譯曰
殺子
 増一阿含第三卷
T2130_.54.1043a03: 波沙山亦云波
沙那
 譯曰
繩也
 第十三卷
T2130_.54.1043a04: 摩師山譯曰
黒也
 第十四卷
T2130_.54.1043a05: 伊沙山譯曰
自在
 第二十三卷
T2130_.54.1043a06: 毘那耶山譯曰
他也
T2130_.54.1043a07: 優闍伽羅山譯曰
覺也
T2130_.54.1043a08: 般荼婆山譯曰日
亦云姓
T2130_.54.1043a09: 婆羅羅應云婆
羅剌也
 譯曰
願得
 中阿含第八卷
T2130_.54.1043a10: 毘陀山譯曰
智也
 長阿含第十卷
T2130_.54.1043a11: 伽伽羅譯曰
膠者
 第十八卷
T2130_.54.1043a12: 伊沙陀羅譯曰自
在持也
T2130_.54.1043a13: 鬱禪山譯曰
大勝
T2130_.54.1043a14: 尸隣陀羅譯曰
無大
 第二十一卷
T2130_.54.1043a15: 比尸陀山譯曰
化也
T2130_.54.1043a16: 鬱提陀羅譯曰
大持
 第二十二卷
T2130_.54.1043a17: 設首婆羅應云尸
首波羅
 譯曰
童護
 雜阿含第五卷
T2130_.54.1043a18: 拘羅譯曰
喧鬧
T2130_.54.1043a19: 毘那多迦譯曰
揵與
 第十六卷
T2130_.54.1043a20: 優留曼荼譯曰優留大曼茶
者提湖亦云實也
 第二十三卷
T2130_.54.1043a21: 楗陀摩陀摩羅譯曰
香花
T2130_.54.1043a22: 明迦譯曰曲也
亦云國名
T2130_.54.1043a23: 宿波羅首譯曰
斧也
T2130_.54.1043a24: 毘婆羅譯曰
無力
T2130_.54.1043b01: 那伽山譯曰
宗也
 第四十五卷
T2130_.54.1043b02: 鞮提醯譯曰種種體
也亦云四惟
 第五十卷
T2130_.54.1043b03: 摩倶羅山譯曰
天冠
 十誦律第三誦第三卷
T2130_.54.1043b04: 頻闍山應云
頻他
 譯曰
射酌
 七法第六卷
T2130_.54.1043b05: 薩婆婆羅頗羅山譯曰薩波者一切
婆羅者苦
T2130_.54.1043b06: 薩缽那求呵山譯曰薩缽那者
怨求呵者窟
T2130_.54.1043b07: 薩波燒持迦波披山應云薩婆燒
治迦波
 譯曰薩婆者一
切燒治迦者洋
T2130_.54.1043b08: 波柀者惡
T2130_.54.1043b09: 薩多般那舊呵山譯曰薩多者七般
那者葉舊呵者窟
T2130_.54.1043b10: 迦尸黒山譯曰迦
尸者光
 僧祇律第七卷
T2130_.54.1043b11: 枝提山譯曰聚
亦云國
 第三十卷
T2130_.54.1043b12: 摩羅山譯曰行次
亦云花鬘
 第三十二卷
T2130_.54.1043b13: 枳羅蘇應云枳
羅婆
 譯曰
白也
 第三十四卷
T2130_.54.1043b14: 呵梨陀山譯曰
黄也
 四分律第二分第九卷
T2130_.54.1043b15: 摩頭鳩羅山譯曰摩頭者密
鳩羅者種姓
 第十一卷
T2130_.54.1043b16: 拘留歡喜山譯曰拘留者
作亦云姓也
 第二分第三卷
T2130_.54.1043b17: 乙師羅山應云伊
沙陀羅
 譯曰
小叉
 彌沙塞律第二卷
T2130_.54.1043b18: 槾求羅山譯曰
尾也
 第六卷
T2130_.54.1043b19: 首摩羅山應云修
摩羅
 譯曰修者好也
摩羅者行次
 第十四卷
T2130_.54.1043b20: 伽耶山譯曰
國名
 第二十卷
T2130_.54.1043b21: 波樓山譯曰
強也
 第二十卷
T2130_.54.1043b22: 阿呼山譯曰
日也
 第三十四卷
T2130_.54.1043b23: 先底般波羅山應云那帝
波膩波羅
 譯曰那帝者家波
膩者水波羅者護
T2130_.54.1043b24: 善見律毘沙第一卷
T2130_.54.1043c01: 阿休何山譯曰
嚮也
 第二卷
T2130_.54.1043c02: 肩沙迦山應云蜜
舍羅歌
 譯曰
雜也
T2130_.54.1043c03: 車多迦山譯曰
覆也
T2130_.54.1043c04: 支帝耶山譯曰
聚也
 第三卷
T2130_.54.1043c05: 支提耶山譯曰
覺也
T2130_.54.1043c06: 提婆鳩吒山譯曰
天臺
T2130_.54.1043c07: 脩婆鳩吒山應云首
婆叉吒
 譯曰
姓臺
T2130_.54.1043c08: 迦羅毘呴山譯曰
姓聲
T2130_.54.1043c09: 須陀蘇那譯曰
白水
T2130_.54.1043c10: 阿沙干那應云阿鎖
歌蘭那
 譯曰
馬耳
T2130_.54.1043c11: 伊私耆梨山應云梨
師耆利
 譯曰
仙山
 第八卷
T2130_.54.1043c12: 質多羅山譯曰
種種
 第十五卷
T2130_.54.1043c13: 念蜜奢山譯曰
&MT05973;
 大方等大集經第一卷
T2130_.54.1043c14: 利師山譯經曰
㑁也
 賢愚經第五卷
T2130_.54.1043c15: 彌樓山譯曰
光也
 法華經第六卷
T2130_.54.1043c16: 摩訶彌樓山譯曰
光也
T2130_.54.1043c17: 伊蒒羅山譯曰仙人
住住處
 百句譬喩經第一卷
T2130_.54.1043c18: 譯曰
山也
 摩得勒伽經第八卷
T2130_.54.1043c19: 阿那斯譯曰無
食處也
 觀佛三昧經第八卷
T2130_.54.1043c20: 頞那山譯曰飯
亦云母
 普耀經第七卷
T2130_.54.1043c21: 脾舒離應云毘
舍離
 譯曰
廣傳
 僧伽羅刹所集經第三卷
T2130_.54.1043c22: 柘梨山譯曰
動也
T2130_.54.1043c23: 摩伽山譯者曰
 菩薩處胎經第一卷
T2130_.54.1043c24: 加闍山譯曰
褭也
 佛所行讃第二卷
T2130_.54.1044a01: 毘提訶山譯曰
日國名也
T2130_.54.1044a02: 般荼婆譯曰黄
蔞色也
 過去現在因果經第三卷
T2130_.54.1044a03: 遮迦和山譯曰
輪也
 純眞陀羅經下卷
T2130_.54.1044a04: 因沙舊山經曰帝
樹石室
 諸佛要集經上卷
T2130_.54.1044a05: 目隣山應云因眞
隣陀羅
 譯曰
曉王
 下卷
T2130_.54.1044a06: 摩梨山譯曰摩梨
者有花也
 諸賓頭法中
T2130_.54.1044a07: 毘婆羅山譯曰
破也
 尊者瞿低迦獨一思惟經
T2130_.54.1044a08: 佉陀羅山譯曰
帆也
 觀虚空藏菩薩經
T2130_.54.1044a09: 優留曼荼山譯曰優留者大
曼荼者第一
 商人子經
T2130_.54.1044a10: 檀特山應云
檀陀
 譯曰
蔭也
 須太拏經
T2130_.54.1044a11: 佉羅底翅山譯曰
青也
 虚空藏經
T2130_.54.1044a12: 阿遮樓山譯曰
不動
 咒毒
T2130_.54.1044a13: 楗阿摩呵行山譯曰揵陀者香
摩訶衍者大乘
 咒賊經
T2130_.54.1044a14: 醯摩山譯曰
金也
 大神將軍咒經
T2130_.54.1044a15: 阿羅陀山譯曰
無聲
 三小劫抄經
T2130_.54.1044a16: 阿沙波山譯曰無
咒術也
T2130_.54.1044a17: 比那山應云比
那哆
 譯曰
不高
T2130_.54.1044a18: 那陀利傳曰人
各山也
 外國傳第一卷
T2130_.54.1044a19: 扶羅尸利傳曰裏
頭山也
 第三卷
T2130_.54.1044a20: 尸梨漫陀傳曰王
夫人也
 第四卷
T2130_.54.1044a21: 干吒尸羅傳曰巖
石山也
T2130_.54.1044a22: 婆尸羅傳曰東
石山也
T2130_.54.1044a23: 阿婆施羅傳曰西
石山也
T2130_.54.1044a24: 阿鞞耆梨傳曰無鬼
魏峨山也
T2130_.54.1044b01: 支多耆利傳曰老
峨神山
T2130_.54.1044b02: 摩尼優利傳曰
珠也
T2130_.54.1044b03: 呼漫山應云
呼摩
 譯曰
燃火
T2130_.54.1044b04: 乾婆伽山應云乾
闥婆
 譯曰
樂神
 歴國傳第一卷
T2130_.54.1044b05: 支多哥梨山譯曰功
徳聚山
T2130_.54.1044b06: 金毘羅山譯曰是
孔非孔
T2130_.54.1044b07:  河名第五十二
T2130_.54.1044b08: 尼連禪河應云尼連禪那
亦云熙連禪
 譯者曰尼不也
連禪那者樂著
T2130_.54.1044b09: 大智論第一卷
T2130_.54.1044b10: 波叉河應云薄叉
亦云博叉
 譯曰
胸也
 第七卷
T2130_.54.1044b11: 私陀河應云私多
亦云悉陀
 波羅
曰冷
T2130_.54.1044b12: 恒河亦云恒河亦云
恒迦亦云迦伽
 譯曰天
堂來也
 第二十八卷
T2130_.54.1044b13: 藍牟那應云墦牟那
亦搖無那
 譯曰
縛也
T2130_.54.1044b14: 薩羅由譯曰
駃流
T2130_.54.1044b15: &MT01954;羅婆提亦云阿&MT01954;
阿夷羅和帝
 譯曰
遲流
T2130_.54.1044b16: 摩醯亦云
應仚
 譯曰
歸也
T2130_.54.1044b17: 恒伽提河應云恒
伽提婆
 譯曰恒伽如上
説提婆者天
 第十五卷
T2130_.54.1044b18: 阿夷羅跋提河應云阿夷
羅婆底
 譯曰阿夷羅者
迅流婆底者有
T2130_.54.1044b19: 大般涅槃經第一卷
T2130_.54.1044b20: 閻摩羅譯曰
雙也
T2130_.54.1044b21: 薩羅亦云
婆羅
 譯曰婆
羅者實
T2130_.54.1044b22: 摩訶譯曰婆
亦云勝
T2130_.54.1044b23: 辛頭譯曰
驗也
T2130_.54.1044b24: 娑婆耶應云娑羅
婆阿
 譯曰娑羅婆
聞阿耶者行
 第十卷
T2130_.54.1044c01: 伊㮴末提河譯曰伊㮴者甘
蔗末提醉
 第二十七卷
T2130_.54.1044c02: 毘婆舍耶河譯曰
無渇
T2130_.54.1044c03: 難陀頂譯曰
歡喜
 増一阿含第十五卷
T2130_.54.1044c04: 蘇摩譯曰
月也
 中阿含第二卷
T2130_.54.1044c05: 舍勞浮譯曰
箭地
T2130_.54.1044c06: 鬱鞞羅尼建然亦云鬱鞞
羅尼建禪
 譯曰大
時不愛
T2130_.54.1044c07: 鬱禪那海譯曰
大勝
 長阿含第十八卷
T2130_.54.1044c08: 波羅阿譯曰
勝也
 第二十一卷
T2130_.54.1044c09: 薩牢譯曰
湖也
 雜阿含第二卷
T2130_.54.1044c10: 多吒迦應云缽
臈吒迦
 譯曰
至也
 第十六卷
T2130_.54.1044c11: 婆休多譯曰
多也
 第四十四卷
T2130_.54.1044c12: 伽耶薩羅應云伽
耶沙羅
 譯曰者伽耶者國
名娑羅者樹名
T2130_.54.1044c13: 鬱鞞羅譯曰
過時
 第四十九卷
T2130_.54.1044c14: 那婆佉多河譯曰那婆者
新佉多者倔
 第五十卷
T2130_.54.1044c15: 跋求摩訶應云跋求摩底
亦云婆求摩
 譯曰跋求者好
聲摩底者有
T2130_.54.1044c16: 十誦律序第一卷
T2130_.54.1044c17: 迦拘伽河譯曰
腫領
T2130_.54.1044c18: 波浮河譯曰
自在
 初誦律第二卷
T2130_.54.1044c19: 阿耆羅婆婆河應云阿
耆羅婆
 譯曰阿耆者
火羅婆者聲
T2130_.54.1044c20: 善誦第二卷
T2130_.54.1044c21: 多浮應云
多簸
 譯曰
執也
 第四卷
T2130_.54.1044c22: 修羅吒譯曰脩者好
也羅吒者國
 四分律第三分第十二卷
T2130_.54.1044c23: 婆呵呵譯曰
除也
 第四分第三卷
T2130_.54.1044c24: 婆輸河譯曰
自在
 第六卷
T2130_.54.1045a01: 傍耆羅河譯曰
曲也
 彌沙塞律第十九卷
T2130_.54.1045a02: 奢多頭&MT05260;奢多頭樓譯曰百
川流也
T2130_.54.1045a03: 阿毘曇婆沙第二卷
T2130_.54.1045a04: 毘壽婆婆應云毘
壽波摩
 譯曰毘壽者電
也波摩者譬喩
T2130_.54.1045a05: 拔提河應云跋
提羅
 譯曰
賢也
 第五十六卷
T2130_.54.1045a06: 漚留河譯曰
大也
 雙卷涅槃經第一卷
T2130_.54.1045a07: 斯那川譯曰
軍也
 修行本起經
T2130_.54.1045a08: 沙陸河亦云
婆樓
 譯曰
實也
 海八徳經
T2130_.54.1045a09: 瞻婆恒伽譯曰月瞻
婆者花名
 瞻婆比丘經
T2130_.54.1045a10: 拔提摩醯譯曰
賢火
T2130_.54.1045a11: &MT05261;連然缽底小河應云熙連
若婆底
 譯曰
有金
T2130_.54.1045a12: 歴國傳第三卷
T2130_.54.1045a13:  江名第五十三
T2130_.54.1045a14: 阿喩闍譯曰不
相應也
 増一阿含第二十三卷
T2130_.54.1045a15: 阿寅囉波帝夜江應云阿夷
羅婆底
 譯曰阿夷羅者
&MT05246;流婆底者有
T2130_.54.1045a16: 善見律毘婆沙第七卷
T2130_.54.1045a17: 毘尼江應云毘
尼多
 譯曰
閑靜
 第十二卷
T2130_.54.1045a18: 毘徳多應云毘
揄多
 譯曰
無熱
T2130_.54.1045a19: 毘多羅子應云鞞
多羅尼
 譯曰
下流
T2130_.54.1045a20: &MT04532;譯曰竹也
亦云種姓
T2130_.54.1045a21: 究仲婆譯曰
惡水
T2130_.54.1045a22: 毘摩應云毘
摩羅
 譯曰
無垢
T2130_.54.1045a23: 那提譯曰
江名
T2130_.54.1045a24: 拘尸那地譯曰芧
江也
 賢愚經第四卷
T2130_.54.1045b01: 沙鹿江應云
婆樓
 譯曰
 垣水戒經
T2130_.54.1045b02: 阿夷江譯曰
&MT05246;
T2130_.54.1045b03:  池名第五十四
T2130_.54.1045b04: 阿那跋達多池譯曰
無熱
 大智論第二卷
T2130_.54.1045b05: 尸漫陀耆尼池亦云漫
陀緊尼
 譯者曰漫陀者花
名繄尼者有也
 第八卷
T2130_.54.1045b06: 阿耨達池應云阿
耨達多
 譯曰
小與
 華嚴經第一卷
T2130_.54.1045b07: 摩陀池亦云摩
陀延
 譯曰
醉也
 増一阿含第二十二卷
T2130_.54.1045b08: 缽頭摩池譯曰赤
蓮花也
 長阿含第十八卷
T2130_.54.1045b09: 跋陀池譯曰大
亦云賢
 第二十卷
T2130_.54.1045b10: 那隣尼陀譯曰
蓮荷
T2130_.54.1045b11: 須摩竭陀池應云須
摩伽池
 譯曰
聚會
 雜阿含第三十八卷
T2130_.54.1045b12: 掲伽池譯曰
 第四十五卷
T2130_.54.1045b13: 須摩那池譯曰須者姓
也摩那者意
 十誦律初誦第六卷
T2130_.54.1045b14: 薩卑尼池譯曰有
蛇龍也
 善誦第四卷
T2130_.54.1045b15: 阿練池應云阿
練若
 譯曰
不著
 彌沙塞律第二十九卷
T2130_.54.1045b16: 迦羅池譯曰
時也
 善見律毘婆沙第四卷
T2130_.54.1045b17: 那利池譯曰
漏刻
 三小劫抄經
T2130_.54.1045b18: 拘絺羅池譯曰
勝也
 雜經
T2130_.54.1045b19:  洲名第五十五
T2130_.54.1045b20: 嫗闍洲應云
鬱遮
 譯曰
高也
 善見律毘婆沙第三卷
T2130_.54.1045b21: 婆羅洲譯曰
勝也
T2130_.54.1045b22: 慢陀洲應云
曼陀
 譯曰
最勝
T2130_.54.1045b23: 拘羅衞渚譯曰
&T005813;
T2130_.54.1045b24: 那憐羅賓洲應云那憐
陀羅賓茶
 譯曰那憐陀羅者
人主賓荼者聚
 第四卷
T2130_.54.1045c01: 楞伽洲譯曰
邑也
 歴國傳第四卷
T2130_.54.1045c02:  地名第五十六
T2130_.54.1045c03: 浮地譯曰
地也
 大智論第四十二卷
T2130_.54.1045c04: 波羅提毘應云波
羅梯毘
 譯曰
地也
 華嚴經第四十八卷
T2130_.54.1045c05: 優鼻譯曰
地也
 出曜經第八卷
T2130_.54.1045c06:  水名第五十七
T2130_.54.1045c07: 闇藍水譯曰藍
者水
 大智論第三十八卷
T2130_.54.1045c08: 波尸藍水應云婆
梨藍
 譯曰婆梨
藍者水也
T2130_.54.1045c09: 阿摩勒水譯曰
無垢
 大般涅槃經第十二卷
T2130_.54.1045c10: 尸婆羅水譯曰
無勝
T2130_.54.1045c11: 缽書羅水譯曰
美也
T2130_.54.1045c12: 波尼譯曰
水也
T2130_.54.1045c13: 鬱持應云憂
池伽
 譯曰
水也
T2130_.54.1045c14: 波利譯曰
水也
T2130_.54.1045c15: 波耶譯曰水
亦云乳
T2130_.54.1045c16: 娑摩尼應云娑
羅摩羅
 譯曰
止息
 十誦律雜誦第三卷
T2130_.54.1045c17: 搖蒲那水應云夜
牟那
 譯曰
 僧祇律第四卷
T2130_.54.1045c18: 婆羅水譯曰
勝也
 彌沙塞律第十九卷
T2130_.54.1045c19: 恒水應云
恒伽
 譯曰天
堂來也
 第二十五卷
T2130_.54.1045c20: 鹽牟那水譯曰
傳也
 善見律毘婆沙第十二卷
T2130_.54.1045c21: 阿闍婆羅譯曰
羊力
 過去現在因果經第四卷
T2130_.54.1045c22: 無提水譯曰
歡喜
 瑞應本起經二卷
T2130_.54.1045c23:  火名第五十八
T2130_.54.1045c24: 因陀羅火譯曰
主也
 華嚴經第四十八卷
T2130_.54.1046a01:  風名第五十九
T2130_.54.1046a02: 隨藍風應云毘藍婆
亦云毘藍
 譯曰
迅猛
 大智論第四卷
T2130_.54.1046a03: 憂陀那風譯曰
自説
 第六卷
T2130_.54.1046a04: 僧伽譯曰
泉也
 長阿含第二十一卷
T2130_.54.1046a05: 毘濕波譯曰
不功
 雜阿含第十一卷
T2130_.54.1046a06: 憂陀羅譯曰
大破
 興顯經
T2130_.54.1046a07: 目隣大目隣譯曰目
隣者脱
T2130_.54.1046a08: 阿耨風譯曰
小也
 阿耨風經
T2130_.54.1046a09: 栗屠那譯曰
觸也
 幻士仁賢經
T2130_.54.1046a10:  園名第六十
T2130_.54.1046a11: 嵐毘尼園亦云流
彌尼
 譯曰斷
亦云盡
 大智論第一卷
T2130_.54.1046a12: 劬師羅園譯曰劬者牛
師羅者頭
 第三卷
T2130_.54.1046a13: 祇樹園應云氏哆
亦云祇
 譯曰
勝也
 華嚴經第四十七卷
T2130_.54.1046a14: 釋難陀園應云釋
迦難陀
 譯曰釋迦者
能難陀者喜
 第三十六卷
T2130_.54.1046a15: 安陀園譯曰
薩也
 増一阿含第三卷
T2130_.54.1046a16: 迦蘭陀園譯曰
好嚴
 第五卷
T2130_.54.1046a17: 闇婆婆利園譯曰
麥𧂐
 第六卷
T2130_.54.1046a18: 薩盧園應云
薩羅
 譯曰
杉也
 第九卷
T2130_.54.1046a19: 瞿師羅園譯曰
嚴也
 第十卷
T2130_.54.1046a20: 檀槃那園應云檀
那槃那
 譯曰
施林
T2130_.54.1046a21: 尼拘屡園應云尼物屡陀
亦云尼物頭
 譯曰無節
亦曰施廣
 第二十三卷
T2130_.54.1046a22: 毘羅若園譯曰不
閑靜
 第二十四卷
T2130_.54.1046a23: 羅摩譯曰
戲也
 中阿含第八卷
T2130_.54.1046a24: 多羅譯曰
重也
 第十四卷
T2130_.54.1046b01: 波和利應云波
婆利
 譯曰
毛衣
 第五十五卷
T2130_.54.1046b02: 樓毘譯曰
可愛
 長阿含第四卷
T2130_.54.1046b03: 跋陀利園譯曰
長也
 雜阿含第五卷
T2130_.54.1046b04: 阿毘闍譯曰無
種天
 第四十三卷
T2130_.54.1046b05: 倶毘羅園應云倶
毘陀羅
 譯曰
破惡
 僧祇律第一卷
T2130_.54.1046b06: 求羅園譯曰力
亦云姓
 四分律第十四卷
T2130_.54.1046b07: 鬱鞞羅劫波園中曰大穴亦云大
勇劫波分別時
T2130_.54.1046b08: 毘羅耶女園譯曰失
時也
 彌沙塞律第三十四卷
T2130_.54.1046b09: 負伽園應云負
履伽
 譯曰
庶也
 善見律毘婆沙第三卷
T2130_.54.1046b10: 摩訶那伽園譯曰大龍
庶也褭也
 第三卷
T2130_.54.1046b11: 波利耶園譯曰
T2130_.54.1046b12: 摩伽園譯曰星
名也
T2130_.54.1046b13: 彌伽園譯曰
雲也
T2130_.54.1046b14: 波留沙迦園譯曰
堅也
 第五卷
T2130_.54.1046b15: 難陀園譯曰
歡喜
 第十一卷
T2130_.54.1046b16: 瞿私多園譯曰
白牛
 第十三卷
T2130_.54.1046b17: 摩羅園譯曰
花也
 第十四卷
T2130_.54.1046b18: 阿那邠阿藍應云阿那他賓
茶池私耶阿羅
 譯曰阿那他者柧賓茶
陀私耶者給阿羅者園
T2130_.54.1046b19: 出曜經第一之内
T2130_.54.1046b20: 槃荼園譯色
 波須蜜經第一卷
T2130_.54.1046b21: 那陀園譯曰
聲也
 僧伽羅刹所集經三卷
T2130_.54.1046b22: 難陀洹園應云難
陀波那
 譯曰難陀者喜
婆那者林
T2130_.54.1046b23: 拘薩園應云拘
薩羅
 譯曰
功也
 生經第四卷
T2130_.54.1046b24: 伽隣竹園譯者曰
鳥名也
 持人菩薩經上卷
T2130_.54.1046c01: 羅迦覽傳曰里
樹也
 外園經第三卷
T2130_.54.1046c02: 阿梨覽傳曰
聖園
T2130_.54.1046c03:  林名第六十一
T2130_.54.1046c04: 摩呵槃應云摩呵槃那
亦云摩訶婆那
 譯曰摩訶者
大槃那者林
T2130_.54.1046c05: 大智論第三卷
T2130_.54.1046c06: 嵐鞞尼林亦云
林毘
 譯曰盡
亦云斷
 第二十六卷
T2130_.54.1046c07: 波羅林譯曰
勝也
T2130_.54.1046c08: 舍摩梨應云腅
婆利
 譯曰
木綿
 第三十三卷
T2130_.54.1046c09: 迦毘羅波仙人林應云迦毘
羅跋私臭
 譯曰迦毘羅者蒼
跋私臭者住處
T2130_.54.1046c10: 漚樓頻螺樹林譯曰
木苽
 第四十四卷
T2130_.54.1046c11: 須浮摩樹林應云須
&MT05543;
 譯曰須者姓也
&MT05543;者地也
 第三十八卷
T2130_.54.1046c12: 阿羅婆伽林應云阿
羅婆分
 譯曰阿者不也
羅婆分者諸
 第八十四卷
T2130_.54.1046c13: 祇洹林應云哆槃那
亦云祇多槃那
 譯曰氏多者
勝槃那者林
T2130_.54.1046c14: 華嚴經第三十七卷
T2130_.54.1046c15: 鬱曇缽林亦云憂曇婆羅
亦云優曇缽
 譯曰優者起也
曇婆羅者空
T2130_.54.1046c16: 大槃涅槃第十七卷
T2130_.54.1046c17: 安陀林譯曰
蔭也
 中阿含第二卷
T2130_.54.1046c18: 彌薩羅林應云彌
伽羅薩
 譯曰彌伽者
雲薩羅者杉
 第十四卷
T2130_.54.1046c19: 波婆梨菴婆林應云婆波
梨菴波羅
 譯曰波婆梨者衣菴
波羅者菓名也
T2130_.54.1046c20: 長阿含第十二卷
T2130_.54.1046c21: 毘羅林譯曰
莮也
 第十八卷
T2130_.54.1046c22: 毘醯勒林譯曰
不畏
T2130_.54.1046c23: 那羅林譯曰
萩也
 雜阿含第四卷
T2130_.54.1046c24: 波意利弗多羅雞林應云波吒
利多羅
 譯曰者波利者樹
名弗多羅者子
T2130_.54.1047a01: 山多伽耆林應云多
伽耆梨
 譯曰多伽者曲耆梨者
山亦云頭
T2130_.54.1047a02: 第二十九卷
T2130_.54.1047a03: 安闍那林譯者曰
花名也
T2130_.54.1047a04: 陀婆闍梨迦林應云陀婆
闍梨介
 譯曰陀婆者子
澤闍梨介者火
T2130_.54.1047a05: 訶梨勒林譯曰天
主苻來
 十誦律三誦第一卷
T2130_.54.1047a06: 尸倶盧陀林譯曰無節
亦云盍惟
 第五卷
T2130_.54.1047a07: 阿摩勒林亦云菴
魔勒
 譯曰
無垢
 七法第六卷
T2130_.54.1047a08: 尸利曼荼羅林譯曰尸利者吉
曼茶羅者圓
T2130_.54.1047a09: 僧祇律第二十九卷
T2130_.54.1047a10: 那利林亦云
那羅
 譯曰
觀也
 四分律第四分第一卷
T2130_.54.1047a11: 婆利林譯曰
百力
 第三卷
T2130_.54.1047a12: 尸陀林亦云勝舍婆
亦云尸尸婆
 譯曰
緊實
T2130_.54.1047a13: 倶尸那末羅王林譯曰倶尸那者
茅城末羅者姓
T2130_.54.1047a14: 善見律毘婆沙第一卷
T2130_.54.1047a15: 阿莵林譯曰
小也
 彌沙塞律第四卷
T2130_.54.1047a16: 耆婆林譯曰
今也
T2130_.54.1047a17: 難陀林譯曰
歡喜
T2130_.54.1047a18: 毘梨吒毘林譯曰
 第四卷
T2130_.54.1047a19: 菴羅林譯曰
 阿毘曇毘波沙第十一卷
T2130_.54.1047a20: 多摩沙林譯曰
薩也
 第三十五卷
T2130_.54.1047a21: 迦蘭陀竹林譯曰迦蘭陀
者好聲鳥也
 第四十六卷
T2130_.54.1047a22: 摩訶提婆庵羅林譯曰大
天果也
T2130_.54.1047a23: 婆利迦菴羅林譯曰婆利迦者守之
護也羅者如上説
 第五十六卷
T2130_.54.1047a24: 婆羅給林應云波
羅舍
 譯曰
他樂
 摩得勒伽經第四卷
T2130_.54.1047b01: &MT05262;伽耆林譯曰
曲頸
 戒相應經
T2130_.54.1047b02: 婆祇尸摩林應云跋祇尸
收摩羅
 譯曰跋祇者聚尸
收摩羅者殺子
 求欲經
T2130_.54.1047b03: 陀婆闍梨迦林譯曰陀婆者平
譯闍梨燒也
T2130_.54.1047b04: 佛見牧牛者樂道經
T2130_.54.1047b05: 申怒林應云申
怒波
 譯曰
實也
 葉喩多少經
T2130_.54.1047b06: 薩羅梨林譯曰
杉也
 不淨觀經
T2130_.54.1047b07: 檀特羅和林應云檀荼
婆羅
 譯曰檀茶者
罸婆羅者勝
T2130_.54.1047b08: 善王皇功徳經
T2130_.54.1047b09: &MT05263;多陀林應云陀
林摩
 譯曰
石留
 外國傳第一卷
T2130_.54.1047b10: 曇摩羅若傳曰
法林
 第三卷
T2130_.54.1047b11:  樹名第六十二
T2130_.54.1047b12: 菩提樹譯曰菩薩者
道亦云智也
 大智論第一卷
T2130_.54.1047b13: 尸利沙樹亦云師
利沙
 譯曰尸利
沙有須也
T2130_.54.1047b14: 多羅樹亦云
哆羅
 譯曰
重也
T2130_.54.1047b15: 珂利羅亦云珂
地羅
 譯曰河者空
地羅者破
T2130_.54.1047b16: 尸拘盧陀樹亦云尼
拘律
 譯曰四惟
亦云無節
 第四卷
T2130_.54.1047b17: 必缽羅樹譯者曰以
薩樹
 第十二卷
T2130_.54.1047b18: 舍摩利樹應云睒
婆利
 譯曰
木綿
T2130_.54.1047b19: 阿梨吒應云何
梨瑟吒
 譯曰
無環
T2130_.54.1047b20: 波隷質姤樹亦云波利
多羅
 譯曰波利者護
質多羅者種種
T2130_.54.1047b21: 薩羅譯曰
杉也
 第二十三卷
T2130_.54.1047b22: 閻浮檀樹應云閻
浮那陀
 譯曰閻浮者樹
多那陀者江也
T2130_.54.1047b23: 華嚴經第三十卷
T2130_.54.1047b24: 憂陀伽沙羅栴檀羅婆曰憂陀伽
者上沙羅者實
 第四十九卷
T2130_.54.1047c01: 那刹羅樹應云諾
刹多羅
 譯曰
星也
T2130_.54.1047c02: 翅羅樹譯曰
白鷺
 大涅槃經第九卷
T2130_.54.1047c03: 尸迦羅樹譯曰不黒
亦云不時
T2130_.54.1047c04: 波羅奢樹譯曰
赤花
T2130_.54.1047c05: 迦尼迦樹應云在
割迦羅
 譯曰尼割者
耳迦羅作
T2130_.54.1047c06: 阿菽迦樹應云阿
輸迦
 譯曰
無憂
T2130_.54.1047c07: 波吒羅樹譯曰
重也
T2130_.54.1047c08: 盧脂那譯曰
牛黄
T2130_.54.1047c09: 菴摩羅樹應云菴婆羅
亦云菴羅
 譯曰
酢果
 第二十六卷
T2130_.54.1047c10: 槾伽利譯曰
耕地
 第二十七卷
T2130_.54.1047c11: 鬱曇缽樹應云憂
曇婆羅
 譯曰優者起也
曇婆羅者空也
 第三十卷
T2130_.54.1047c12: 竭摩羅應云
地摩
 譯曰
香花
 増一阿含第二十九卷
T2130_.54.1047c13: 末羅譯曰姓
亦云力
 長阿含第三卷
T2130_.54.1047c14: 婆利菴應云波婆
利菴婆羅
 譯曰婆梨者衣菴
婆羅者如上説
T2130_.54.1047c15: 瞻婆譯曰金
色花樹
T2130_.54.1047c16: 波波羅羅譯曰波波者
羅羅者樂
T2130_.54.1047c17: 脩摩耶譯曰
好喜
T2130_.54.1047c18: 波師譯曰
夏生
T2130_.54.1047c19: 伽耶譯者曰
國名也
T2130_.54.1047c20: 跋陀薩羅樹應云跋陀羅婆羅
云跋陀安羅
 譯曰跋羅者
賢沙羅者實
T2130_.54.1047c21: 雜阿含第二卷
T2130_.54.1047c22: 婆利耶多羅拘毘陀羅樹譯曰婆梨耶多羅奢遊
狗毘羅者地破
T2130_.54.1047c23: 第十九卷
T2130_.54.1047c24: 婆羅鞞沙譯曰
大入
 十誦律七法第六卷
T2130_.54.1048a01: 師羅樹應云
尸羅
 譯曰
石也
T2130_.54.1048a02: 迦毘陀樹應云迦
毘陀
 譯曰
梨也
 僧祇律第三十三卷
T2130_.54.1048a03: 阿梨陀薑譯曰
 四分律第九卷
T2130_.54.1048a04: 健陀樹譯曰
地持
T2130_.54.1048a05: 呵梨勒譯曰天
主持來
 彌沙塞律第十二卷
T2130_.54.1048a06: 阿摩勒譯曰
無垢
T2130_.54.1048a07: 鞞醯勒譯曰
無畏
T2130_.54.1048a08: 伊羅樹譯曰
香也
 第十九卷
T2130_.54.1048a09: 摩頭樹譯曰
察也
 第三十一卷
T2130_.54.1048a10: 和伽婆應云跋
伽婆
 譯者
曰姓
 善見律毘波沙第一卷
T2130_.54.1048a11: 羅多譯曰勝
馬也
T2130_.54.1048a12: 楗陀菴羅樹譯曰
香果
 第三卷
T2130_.54.1048a13: 蔓陀羅律曰
練樹
 第四卷
T2130_.54.1048a14: 摩訶沙利波樹譯曰摩訶梨者
大稻婆者有也
T2130_.54.1048a15: 波那沙樹譯曰
大果
 第十四卷
T2130_.54.1048a16: 目多羅譯曰
勝也
 第十七卷
T2130_.54.1048a17: 婆羅醯譯曰
雲也
T2130_.54.1048a18: 舍摩譯曰
寂靜
T2130_.54.1048a19: 質多羅波吒梨樹譯曰質多羅者種
種波吒梨者重花
T2130_.54.1048a20: 阿毘曇毘婆沙第七卷
T2130_.54.1048a21: 婆樹子羅譯曰
勝也
 第十二卷
T2130_.54.1048a22: 盧醯尼藥等譯者曰
似蓮花
 第十四卷
T2130_.54.1048a23: 婆陀羅樹譯曰
大也
 第十七卷
T2130_.54.1048a24: 干闍那譯曰
金也
 第二十七卷
T2130_.54.1048b01: 薩遮若摩應云薩
尼那摩
 譯曰薩遮者實亦云
諦尸那摩者要期
T2130_.54.1048b02: 質多羅咃應云質多
羅羅咃
 譯曰質多羅者
種種羅咃者車
T2130_.54.1048b03: 富沙譯曰不
好也語
T2130_.54.1048b04: 彌尸迦婆那譯曰
雜林
T2130_.54.1048b05: 難陀那應云難
陀婆那
 譯曰歡
喜林也
T2130_.54.1048b06: 千闍那應云那
闍羅
 譯曰
好也
 鞞婆沙等二卷
T2130_.54.1048b07: 伽賓闍羅應云劫
賓闍羅
 譯曰
鳥鳩
T2130_.54.1048b08: 伊説多譯曰
樂也
T2130_.54.1048b09: 那梨伽羅譯曰漏
列屋也
T2130_.54.1048b10: 摩樓樹譯曰
竪也
 出曜經第三卷
T2130_.54.1048b11: 薩盧好樹譯曰
實也
 第九卷
T2130_.54.1048b12: 迦羅那樹譯曰
作也
 華首經第五卷
T2130_.54.1048b13: 瞿羅樹譯曰
園囿
 十住斷結第七卷
T2130_.54.1048b14: 己進反升躯樹譯曰
鴝鵡
 婆須蜜經第三卷
T2130_.54.1048b15: 刹受利樹譯曰
&MT05264;
 百句譬喩經第一卷
T2130_.54.1048b16: 婆吒樹譯者曰似
菩提
 第四卷
T2130_.54.1048b17: 著波洹樹應云
婆波那
 譯曰
 度無極經第八卷
T2130_.54.1048b18: 殃伽陀譯曰
體與
 觀佛三昧經第一卷
T2130_.54.1048b19: 波陀羅譯曰
破也
 賢劫經第三卷
T2130_.54.1048b20: 尸舍和樹應云昇
舍波
 譯曰實樹
T2130_.54.1048b21: 羅摩子譯曰
戲也
T2130_.54.1048b22: 婆師利花樹譯曰
度生
 念佛三昧經第一卷
T2130_.54.1048b23: 陀莵伽梨花樹譯曰
㢧作
T2130_.54.1048b24: 迦曇波花樹譯曰
白花
 第四卷
T2130_.54.1048c01: 伽鳩樹應云迦
&MT05246;
 譯曰
領也
 僧伽羅刹所集經第二卷
T2130_.54.1048c02: 迦隨羅衞樹應云迦
比羅跋臭
 譯者曰迦比羅者
仙人名跋臭住處
T2130_.54.1048c03: 義足經下卷
T2130_.54.1048c04: 蘇維屠樹應云蘇
薩禪尼
 譯曰
好亭
 雙卷涅槃經第一卷
T2130_.54.1048c05: 坻彌羅樹譯曰
細也
 阿閦傳經下卷
T2130_.54.1048c06: 阿涅波他樹應云阿舍
波波陀
 譯曰阿舍婆
者馬波者脚
 雜經
T2130_.54.1048c07: 藍芘樹譯曰
垂也
T2130_.54.1048c08: 翻梵語卷第九
T2130_.54.1048c09:  本云
T2130_.54.1048c10:  仁治二年暮春十日
T2130_.54.1048c11:  於醍醐寺地藏院東庇書寫了
T2130_.54.1048c12:  爲興隆佛法也
T2130_.54.1048c13:    密家末學東寺沙門深賢
T2130_.54.1048c14:
T2130_.54.1048c15:
T2130_.54.1048c16:
T2130_.54.1048c17: 翻梵語卷第十
T2130_.54.1048c18: 草名第六十三
T2130_.54.1048c19: 香名第六十四
T2130_.54.1048c20: 花名第六十五
T2130_.54.1048c21: 果名第六十六
T2130_.54.1048c22: 衣服名第六十七
T2130_.54.1048c23: 藥名第六十八
T2130_.54.1048c24: 飮食名第六十九
T2130_.54.1048c25: 藏名第七十
T2130_.54.1048c26: 寶名第七十一
T2130_.54.1048c27: 時節名第七十二
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev] 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]