大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

大方等無想經 (No. 0387_ 曇無讖譯 ) in Vol. 12

[First] [Prev] 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

三昧。大雲恒河沙等三昧。大雲水健三昧。大
雲鵝王三昧。大雲水行三昧。大雲命三昧。
大雲狂王三昧。大雲誑三昧。大雲首楞嚴三
昧。大雲馬王三昧。大雲拍樹三昧。大雲無
盡雲三昧。大雲一切等三昧。大雲一切雨三
昧。大雲一切和合三昧。大雲菴羅樹果三昧。
大雲山埠三昧。大雲堅鞕三昧。大雲密行三
昧。大雲密實三昧。大雲鵝王行三昧。大雲
不可思議三昧。大雲入住神通王三昧。善男
子。若有菩薩具足如是諸三昧門。則得菩薩
多聞大海多聞寶藏。於阿耨多羅三藐三菩
提心無疑礙。終不墮落於三惡道。不生邊地
得宿命智。造生死業樂於生死。常得値遇
佛法僧寶。乃至夢中亦不捨離。得端正身人
所愛身。無貪身無惡身大身種姓身。眷屬和
樂不可沮壞。不退不滅不墮不沒。其所修行
深心念慧。悉皆趣向阿耨多羅三藐三菩提。
得慚愧力斷除憍慢。勤修精進慈悲喜捨。空
無相願以熏其心。願生淨土即得往生。衆邪
異見所不能壞。説法次第句義不斷。雖讀外
典心不貪著。終不願求天身龍身夜叉乃至
轉輪王身。亦不造作生死行業。不求世間供
養恭敬。護持正法魔不得便。見持法者深生
恭敬所得智慧猶如大海。不増不減如月盛
滿。除衆闇冥如日如燈。不受煩惱猶如虚空。
煩惱不染如華處水。住無所住如空無別。破
散諸法如眞金剛。持一切法猶如雪山。定知
如來常不變易。其智清淨如琉璃寶。得如來
戒勢力大海。其心慈哀憐愍衆生。不動不轉
如帝釋幢。壞諸惡法得上妙味。猶如美妙迦
陀迦果。隨順世法無所違逆。善男子。是則名
爲初三昧門。善男子。若有成就具足如是四
百三昧。當知是人善護法藏。爾時衆中有一
天子名曰淨密。與萬八千諸天子倶來至佛
所。頭面作禮合掌恭敬。雨天華香幢幡伎樂。
以供養佛。右遶三匝。即説讃曰
    如來不思議 法僧亦復然
    我見三昧雨 如世覩甘露
大方等無想經卷第二大方等無想經卷第三
 北涼天竺三藏曇無讖譯 
  ◎大雲初分陀羅尼健度第三
爾時大雲密藏菩薩白佛言。世尊。若有衆生
未入如是方等經者。當知是輩猶如盲聾此
經中有三十六種不退智寶。無邊心行意入
陀羅尼門。即是一切諸法初門。唯願如來。爲
是等故廣宣分別。佛言。善哉善哉。善男子。諦
聽諦聽善思念之。今當爲汝分別解説。此經
中有諸佛菩薩不退寶輪藏陀羅尼門。此經
復有諸佛菩薩大雲不退清淨密水陀羅尼。
復有諸佛菩薩大雲不退祕密光明陀羅尼。
復有諸佛菩薩大雲不退大雨陀羅尼。復有
諸佛菩薩大雲不退流水陀羅尼。復有諸佛
菩薩大雲不退盡意陀羅尼。復有諸佛菩薩
大雲不退電光陀羅尼。復有諸佛菩薩大雲
不退涼電陀羅尼。復有諸佛菩薩大雲不退
淨光陀羅尼。復有諸佛菩薩大雲不退彗星
意陀羅尼。復有諸佛菩薩大雲不退密藏光
意陀羅尼。復有諸佛菩薩大雲不退大呪意
陀羅尼。復有諸佛菩薩大雲不退有徳意陀
羅尼。復有諸佛菩薩大雲不退虚空藏王陀
羅尼。復有諸佛菩薩大雲不退大藥王陀羅
尼。復有諸佛菩薩大雲不退大雨王陀羅尼。
復有諸佛菩薩大雲不退稱意陀羅尼。復有
諸佛菩薩大雲不退抧羅娑山意陀羅尼。復
有諸佛菩薩大雲不退意行陀羅尼。復有諸
佛菩薩大雲不退上高王陀羅尼。復有諸佛
菩薩大雲不退潮王陀羅尼。復有諸佛菩
薩大雲不退鵝王目陀羅尼。復有諸佛菩薩
大雲不退大海智陀羅尼。復有諸佛菩薩大
雲不退甚深意王精進陀羅尼。復有諸佛菩
薩大雲不退雨種陀羅尼。復有諸佛菩薩大
雲不退地鬘陀羅尼。復有諸佛菩薩大雲不
退歡喜陀羅尼。復有諸佛菩薩大雲不退世
意陀羅尼。復有諸佛菩薩大雲不退不動意
陀羅尼。復有諸佛菩薩大雲不退地陀羅尼。
復有諸佛菩薩大雲不退積聚陀羅尼。復有
諸佛菩薩大雲不退水光陀羅尼。復有諸佛
菩薩大雲不退無盡水藏陀羅尼。復有諸佛
菩薩大雲不退水性月光陀羅尼。復有諸佛
菩薩大雲不退水光體陀羅尼。復有諸佛
菩薩大雲不退不可思意大海王陀羅尼。
善男子。是名三十六種不退智寶無邊心行
意入陀羅尼。爾時衆中有一天女名曰寶鬘。
上昇虚空高七多羅樹。雨種種華塗香末香
幡蓋伎樂以供養佛。説偈讃曰
    如來大醫王 金剛身不壞
    意等慧殊勝 戒淨愍衆生
    除斷諸煩惱 猶如日破闇
    今説陀羅尼 如雲降大雨
大雲初分密語*健度第四
爾時大雲密藏菩薩言。世尊。一切衆生無明
所盲。唯願如來。廣開顯示諸佛密語。然深智
燈作大明導。佛言。善哉善哉。善男子。諦聽諦
聽。善思念之。吾當爲汝然大法燈。此經中有
諸佛菩薩二十三種密語道迹。入不狂行大
法方便解脱門。斷我我所密語所入行解脱
門。可畏色不可畏色下色密語所入解脱門。
貪求不得密語所入解脱門。斷界有界無界
密語門。有無明無無明有無無明密語門。有
貪無貪者斷貪密語門。有愛無愛者斷愛密
語門。有繋無繋者斷繋密語門。有瞋無瞋者
斷瞋密語門。有闇無闇有光密語門。有鈍無
鈍有利大利密語門。有破有析有壞密語門。
有苦有樂無有受者密語門。有慈無慈
愍密語門。有施無受者有大施主密語門。有
罵無受者斷罵密語門。有淨無淨斷一切淨
密語門。有等無等斷一切等密語門。有放逸
無放逸斷放逸不放逸密語門。空不空非空
非不空如來密語門。常無常非常非無常如
來密語門。我無我非我非無我如來密語門。
愛無愛非愛非無愛如來密語門。善男子。是
名二十三種密語道迹。入不狂行大法方便
解脱門。爾時衆中有一天子名曰衆愛。與無
量天子。上昇虚空高十七多羅樹。雨諸華香
幡蓋伎樂以供養佛。説偈讃曰
    如來深密語 二乘所不解
    爲衆故宣説 悉令得安樂
大雲初分轉生有藏*健度第五
爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十神通行入
行藏微妙光王法門。唯願如來。分別
廣説。佛言。善哉善哉。善男子。諦聽諦聽。善
思念之吾當。爲汝廣宣分別。此經中有諸佛
菩薩十有生樂王法門。復有有生求喜法門。
復有有生虚渇法門。復有有生樂説法門。復
有有生安法門。復有有生願法門。復有有生
稱法門。復有有生體王法門。復有有生善王
法門。復有有生無善不染行藏微妙法王法
門。善男子。是名十神通行入有生行藏微妙
光王法門。時大衆中有一天女名曰愛光。以
諸天華種種雜香幡蓋伎樂以供養佛。而讃
歎曰
    我今稽首禮 不生於諸有
    方便行諸趣 普爲一切衆
    如來心自在 是故其身常
    爲衆轉生死 如華無所染
大雲初分得轉生死業煩惱*健度第六
爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十生死煩惱
田。得心定願藏法門。唯願如來。廣爲衆
生分別解説。佛言。善哉善哉。善男子。諦聽諦
聽。善思念之。吾當爲汝開示解説。此經中有
得生死煩惱*田果實法門。復有生死*田樂
王法門。復有生死莊嚴住心法門。復有生
死喜地法門。復有生死期地法門。復有生死
正見法門。復有生死眴法門。復有生死衣法
門。復有生死久住法門。復有生死光明法門。
善男子。是名十生死煩惱業*田。得心定願藏
法門。爾時衆中有龍王名曰無毒。以諸雜香
上妙諸花幡蓋伎樂供養於佛。即説讃曰
    爲諸衆生故 顯示生死義
    佛無煩惱業 爲衆故處之
大雲初分智狂入*健度第七
爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十種智狂不
可思議神通王所入法門。唯願如來。廣開分
別。佛言。善哉善哉。善男子。諦聽諦聽。善思
念之。吾當爲汝分別解説。此經中有得大安
隱法門。無勝勝神通王法門。無稱稱光所入
法門。無量量光所入法門。菩提時法門。
光法門。高梯法門。寛腹法門。持一切衆生法
門。現在光法門。善男子。是名十種智狂不可
思議神通王所入法門。於是衆中有一天女
名曰善鬘。以種種雜華上妙諸香幡蓋伎樂
以供養佛。即説讃曰
    佛心難思議 智身亦復然
    爲化衆生故 廣開此法門
大雲初分解脱轉福徳藏法門*健度第八
爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十智甚深入
無畏行法王法門。唯願如來。廣分別説。佛言。
善哉善哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當
爲汝分別解説。有解脱一切惡法法門。虚空
藏法門。甚深安入法門。細針法門。海不動法
門。智燈法門。身口法門。斷入一切煩惱法門。
堅意入法門。淨意無礙法門。善男子。是
十智甚深入無畏行法王法門。時大衆中有
一天女名金光明。以種種雜華上妙諸香幡
蓋伎樂以供養佛。即説讃曰
    如來金色身 智寶爲瓔珞
    善法之寶聚 猶須彌草木
大雲初分解脱有徳轉藏*健度第九
爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十種大雲見
流不可思議功徳寶藏法門。唯願如來。分別
解説。佛言。善哉善哉。善男子。諦聽諦聽。善
思念之。吾當爲汝分別演説。有樂慈藏法門。
樂悲藏法門。樂喜藏法門。樂捨藏法門。
水流藏法門。大海行法門。如來所説法流法
門。時入藏法門。想意寶藏入法門。一切
法聚法門。善男子。是名十種大雲見流不可
思議功徳寶藏法門。時大衆中有一天子名
智愛樂。以種種雜華上妙諸香幡蓋伎樂以
供養佛。即説讃曰
    如來無生滅 佛法難測量
    衆生無明覆 廣演於法界
大雲初分轉功徳行*健度第十
爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十種雨流不
可思議功徳藏法門。唯願如來。分別解説。佛
言。善哉善哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。
吾當爲汝廣宣分別。善男子。有雨網法門。
有寶王法門。有雨大海王法門。有雨塵法
門。有雨斷毒法門。有雨滿安樂法門。有雨體
法門。有雨種種正見法門。有雨功徳法門。有
雨涼藥法門。善男子。是名十種雨流不可思
議功徳藏法門。時大衆中有一天子名虚空
雷。持諸華香幡蓋伎樂以供養佛。即説讃

    諸佛如來説 上妙微密藏
    能令一切衆 永度煩惱流
    斷滅生死苦 一切永無餘
    深自覺悟得 涅槃常樂倶
    如來天中天 成就無量徳
    今説大雲經 爲衆發道心
大雲初分雲虚空生*健度第十一
爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十種大雲得
虚空定法門。唯願如來。善分別説。佛言。善哉
善哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝
分別解説。有善法王法門。見性法門。智無勝
王法門。無憍慢法門。無盡意法門。不可思議
法門。無礙法門。甚深法門。質直法門。虚空相
法門。善男子。是名十種法門。時大衆中有
一天女名妙族姓。持諸香華幡蓋伎樂以供
養佛。即説讃曰
    如來深密藏 衆生所不解
    唯願爲一切 分別令淺易
大雲初分電光轉*健度第十二
爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十種大雲電
光法門。唯願如來。廣分別説。佛言。善哉善
哉。善男子諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分
別解説。有六通法門。功徳法門。寶光法門。虚
空精進法門。藏法門。戒調法門。功徳藏法門。
斷疑法門。琉璃意法門。清淨法門。功徳甚深
大海法門。壞一切結法門。金垢法門。梵本
長三
男子。是名十法門。時大衆中有一天女名曰
善喜。持諸花香幡蓋伎樂以供養佛而讃歎

    如來大醫王 無身方便身
    無礙如虚空 廣説大雲經
大雲初分電轉*健度第十三
爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十種寶電行
法門。唯願如來。廣開分別。佛言。善哉善哉。
善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別
解説有電光寶王法門。利智慧法門。智慧能
壞法門。初智法門。智海法門。法疑法門。
吉祥法門。法鼓法門。須彌山法門。能壞闇法
門。風等行法門梵本
長一
善男子。是名十法門。爾
時衆中有一天女名恒河神。持諸香華幡蓋
伎樂以供養佛。而讃嘆曰
    無畏無我心 無貪愍衆生
    以大方便故 而爲一切世
    如來功徳力 故令我得知
    無上無邊身 不可得思議
    我聞是經已 永斷諸煩惱
大雲初分神通*健度第十四
爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十種大雲電
光幻法門。惟願如來。廣分別説。佛言。善哉
善哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝
分別解説。善男子。有調幻法門。調藏法門。樂
法法門。求法法門。燒結法門。生一切法法門。
斷諸諍訟法門。能消煩惱法門。上高法門。念
無盡法門。度一切衆生法門。梵本
長一
善男子。是
名十法門。時大衆中有一天女名曰大喜。持
諸華香幡蓋伎樂以供養佛。以偈讃曰
    如來大神通 其身無動轉
    爲衆斷生死 故説大雲經
大雲初分寶雹*健度第十五
爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十種大神通
法門。惟願如來。分別解説。佛言。善哉善哉。
善男子。諦聽諦聽。善思念之。今當爲汝分別
解説。善男子。有寶雹法門。雹等法門。雹莊嚴
王法門。雹燈法門。雹藥法門。雹同法門。雹無
盡意法門。雹上上法門。雹上容法門。雹甚
深法門。善男子。是名十種法門。爾時衆中有
一天女名曰嚴飾自喜。持諸香華幡蓋伎樂
以供養佛。即説讃曰
    世尊大雹王 天中天滿雨
    知諸煩惱業 而能永斷之
    凡夫結無邊 輪轉受生死
    菩薩無煩惱 故不至諸趣
大雲初分金剛智*健度第十六
爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十智金剛行
入智法門。惟願如來。廣分別説。佛言。善哉
善哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝
分別解説。有神通寶聚法門。喜王法門。神通
平等法門。白鵝聲法門。虚空無礙法門。藥王
法門。法幢法門。甚深大海法門。不動法門。
無邊光法門。不可思議法門。無量劫法門。
梵本
長二
善男子。是名十法門。時大衆中有一天
女名深智愛。持諸香華幡蓋伎樂以供養佛。
即説讃曰
    如來無上王 無生亦無滅
    爲諸衆生故 示現於生滅
    眞實常不變 爲衆説無我
    其身如金剛 不可得沮壞
大雲初分無盡*健度第十七
爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十無盡意入
神通法門。惟願如來。廣分別説。佛言。善哉善
哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分
別解説。有甘露意入法門。安寶法門。樂法門。
喜法門。甚深精進法門。意行法門。無盡樂法
門。常喜樂法門。善男子。是名十法門*梵本
少二
時衆中有一天女名大寶輪。持諸香華幡蓋
伎樂以供養佛。即説讃曰
    如來無貧富 其身無觸礙
    憐愍一切故 樂説大乘經
大雲初分正行*健度第十八
爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十正道法門。
惟願如來。廣分別説。佛言。善哉善哉。善男
子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別宣説。
有深廣行法門。健行法門。現力法門。健勝法
門。一切天人法門。入一切時法門。不染一
切時法門。一切道喜法門。斷一切惡道法門。
大海常潮法門。大海神通法門*梵本
長一
善男子。
是名十法門。爾時衆中有一天女名曰善得。
持諸香華幡蓋伎樂以供養佛。即説讃曰
    如來無上尊 修集於正道
    雖成堅固藏 其心初無
    慈愍於衆生 及爲我等故
    今於此寶座 宣説如是經
大雲初分師子吼*健度第十九
爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十種甚深師
子吼行法門。惟願如來。分別解説。佛言。善哉
善哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝
分別解説。有一切味吼法門。一切味喜法門。
時神通王法門。蓮華法門。喜地法門。大喜地
法門。四威儀法門。聖行法門。淨法門。一切法
體法門。善男子。是名十法門。時大衆中有一
天女名微妙聲。持諸香華幡蓋伎樂以供養
佛。而説讃曰
    無上智微妙 猶如大海水
    其力難思議 故能師子吼
    爲諸衆生故 生於憐愍心
    今説方等經 其意無所畏
大雲初分師子吼神通*健度第二十
爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十師子吼神
通法門。惟願如來。分別解説。佛言。善哉善
哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分
別解説。有光法門。法蜂法門。法鼓法門。法寶
法門。法藏法門。法力法門。法動法門。三匝法
門。大地法門。難近法門。一切纓絡法門*梵

善男子。是名十法門。時大衆中有一天子
名師子吼。持諸香華幡蓋伎樂以供養佛。而
説讃曰
    如來無因喩 無勝無有邊
    爲諸衆生故 方便師子吼
大雲初分善方便*健度第二十一
爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十入世間方
便法門。惟願如來。廣分別説。佛言。善哉善
哉善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分
別解説。有生王入法門。畢竟多方便入法門。
信心入法門。師子神通法門。世界非世界法
門。時一入法門善不善法門。能調惡人法
門。有徳王入法門。得一切恭敬法門。下業行
法門*梵本
長一
善男子。是名十法門。是時衆中有
一天子名婆羅呵迦。持諸華香幡蓋伎樂以
供養佛。而説讃曰
    如來方便入涅槃 其身不動亦不滅
    所入禪定難思議 衆生不解謂永滅
大雲初分神通*健度第二十二
爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十神通寶藏
入法門。惟願如來。分別解説。佛言。善哉善
哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分
別解説。有法周羅法門。大神通法門。寶香藏
法門。師子吼入聚法門。破法相法門。栴檀涼
法門。無相法門。無語法門。蓮華法門。稱法
門。善男子。是名十法門。是時衆中有一天子
名増長有徳。持諸華香幡蓋伎樂以供養佛。
即説讃曰
    三千大千界 佛於法自在
    法身不可見 爲衆現相好
大雲初分金翅鳥*健度第二十三
爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十金翅鳥神
通所入法門。惟願如來。分別解説。佛言。善哉
善哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝
分別宣示。有能壞婆修吉龍王力神通王法
門。自在力入法門。喜入法門。開勇入法門。大
海時入法門。能壞大山法門。能壞風力法門。
長見法門。能壞一切毒法門。得寶&MT01403;法門。善
男子。是名十法門。是時衆中有一天子名深淨
行。持諸華香幡蓋伎樂以供養佛。即説讃曰
    如來大法王 慧眼喩千日
    定根金剛手 能壞諸煩惱
大雲初分大捨*健度第二十四
爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十大捨時微
妙神通王法門。惟願如來。分別解説。佛言。善
哉善哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲
汝分別解説。有無礙力甚深法門。戒住法門。
戒廣王法門。戒界王法門。*寶乳流法門。功
徳流微妙法門。慈力流法門。忍辱流法門。喜
力流法門。捨力流法門。善男子。是名十法門。
是時衆中有一天子名寶貴徳。持諸花香幡
幢伎樂以供養佛。即説讃曰
    禮佛無量力 常住不壞身
    爲諸衆生故 説種種法界
大雲初分無畏*健度第二十五
爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十無所畏大
力神通所入法門。惟願如來。分別解説。佛
言。善哉善哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。
吾當爲汝分別解説。有無所畏力神通法門。
不悕樂根法門。寶聚法門。十有徳法門。淨浣
法門。淨光行法門。淨寶光法門。喜入法門。淨
等法門。電光法門。善男子。是名十法門。是時
衆中有一天子名寶彗星。持諸華香幡蓋伎
樂以供養佛。即説讃曰
    如來祕密藏 甚深如大海
    爲諸衆生故 淨行於法界
大雲初分入行健度第二十六
爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十入行法門。
惟願如來。分別解説。佛言。善哉善哉。善男
子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別解
説。有入藏法門。正行法門。正實法門。吉稱法
門。稱法門。常喜法門。日鬚法門。悲力法門。
忍辱法門。常淨法門。善男子。是名十法門。是
時衆中有一天子名寶正光。持諸華香幡蓋
伎樂以供養佛。即説偈讃曰
    如來智慧海 甚深難可測
    普爲衆生故 今説大雲經
大雲初分至心健度第二十七
爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十種至心所
入法門。惟願如來。分別解説。佛言。善哉善
哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分
別解説。有住善界法門。大海智法門。智潮法
門。神通行法門。虚空神通法門。無熱法門。初
成法門。隨行法門。施喜法門。善至心法門。善
男子。是名十法門。是時衆中有一天子名波
頭摩智。持諸華香幡蓋伎樂以供養佛。即説
讃曰
    如來無見頂 無勝無有上
    今放大光明 廣爲諸衆生
大雲初分勇力*健度第二十八
爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十勇王大力
微妙法門。惟願如來。分別解説。佛言。善哉善
哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分
別宣説。有健勝*田行法門。首楞嚴法門。勇
健神通法門。健力法門。健歸法門。衆生具足
法門。智堅健行法門。壞嬾墮法門。廣力法門。
健調光法門。健意法門*梵本
長一
善男子。是名十
法門。是時衆中有一天子名曰勇武。持諸花
香幡幢伎樂以供養佛。即説讃曰
    眷屬不可壞 猶如金剛寶
    摧伏魔官屬 爲衆説是經
大雲初分善*健度第二十九
爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十種善行大
神通王所入法門。惟願如來。分別解説。佛言。
善哉善哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當
爲汝分別説之。有善寶調法門。善聚法門。善
堂法門。善行法門。善意法門。善徳法門。善淨
法門。善調光法門。一切善行*瓔珞法門。*梵本
少一
善男子。是名十法門。是時衆中有一天女名
曰善護。持諸香華幡蓋伎樂以供養佛。即説
讃曰
    成就於善相 安坐善妙床
    廣爲諸衆生 敷演無上法
大雲初分神通*健度第三十
爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十三神通藏
得開示法門。惟願如來分別解説。佛言。善哉
善哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝
分別宣示。有樂神通窟法門。喜神通窟法門。
大喜神通窟法門。行神通窟法門。師子神通
窟法門。等神通窟法門。示神通窟法門。悲神
通窟法門。捨神通窟法門*梵本
少四
善男子。是名
十三法門。是時衆中有一天女名大海意。持
諸華香幡蓋伎樂以供養佛。即説讃曰
    菩提樹常住 弟子樂依止
    安根不動搖 故得生定
    獲果常不變 是故稽首禮
大雲初分智*健度第三十一
爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十智初行法
門。惟願如來。分別説之。佛言。善哉善哉。善
男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別解
説。有法増長法門。喜食法門。無盡意法門。貪
神通法門。施舟法門。不樂世間法門。莊嚴地
法門。莊嚴界法門。樂調法門。住時法門。善
男子。是名十法門。是時衆中有一天女名須
曼那華。持諸華香幡蓋伎樂以供養佛。即説
讃曰
    如來戒無上 智慧無上上
    憐愍衆生故 廣説大雲經
大雲初分智寶藏*健度第三十二
爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十智寶藏法
門。惟願如來。分別解説。佛言。善哉善哉。善
男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別宣
示。有善持寶藏法門。法持法門。恭敬法門。心
持法門。調王法門。正精進法門。大海寶藏法
門。樂吉法門。智果法門。大吉法門。成就功徳
法門。端正法門。持戒精進法門*梵本
長三
善男子。
是名十法門。是時衆中有一天女字連華鬘。
持諸華香幡蓋伎樂以供養佛。即説讃曰
    如來大智海 我今至心禮
    深定祕密藏 大悲故宣説
    如來既自獲 常樂我淨等
    亦復令衆生 同己之所得
大雲初分施*健度第三十三
爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十正知微妙
寶藏法門。惟願如來。分別解説。佛言。善哉
善哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝
分別解説。有寶藏法門。淨藏法門。淨樂法門。
施樂法門。施目法門。深藏法門。深法莊嚴法
門。正見法門。愍一切衆生法門*梵本
少一
善男子。
是名十法門。是時衆中有一天女字法寶樂。
持諸花香幡蓋伎樂以供養佛。即説讃曰
    如來大施主 莊嚴大施聚
    施一切衆生 不觀田非田
大雲初分福田*健度第三十四
爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十種福田種
子法門。惟願如來。分別解説。佛言。善哉善
哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分
別解説。有寶行勝法門。寶流雨法門。寶行聚
法門。寶功徳聚法門。寶正意法門。寶目法門。
寶意法門。寶光法門。寶燈法門。寶電法門。無
盡意法門。寶住法門。一切寶田法門。*梵本
長三
男子。是名十法門。是時衆中有一天子名曰
寶雨。持諸香華幡蓋伎樂以供養佛。即説讃

    諸佛等正覺 是世之福田
    大慈悲憐愍 一切諸衆生
    能了田非田 故名阿梨呵
大雲初分正法*健度第三十五
爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十種眞實神
通安樂樂王所入法門。惟願如來。分別解説。
佛言。善哉善哉。善男子。諦聽諦聽。善思念
之。吾當爲汝分別解説。有不動法門。住
法門。不動樂法門。深住法門。不可思議
法門。不可思議聚解脱法門。樂意法門。不可
思議住法門。如來智印法門。一切大海無盡
意法門。善男子。是名十法門。是時衆中有一
天子名曰大光。持諸香華幡蓋伎樂以供養
佛。即説讃曰
    諸佛婆伽婆 所説微妙法
    所爲諸衆生 悉皆難思議
大方等*無想經卷第三大方等*無想經卷第四
 北涼天竺三*藏曇無讖譯 
大雲初分如來涅槃健度第三十六
於是衆中有大梵王名曰健行。持諸供具供
養於佛。合掌恭敬右遶三匝。上昇虚空高七
多羅樹。白佛言。世尊。大乘經典凡有幾種
三昧總持。所修行道祕蜜之藏。樂説無礙如
來境界。國土世間復有幾種。如來大慈憐愍
一切。故我今日敢生此問。願二足尊哀矜宣
説。説已我當頂戴受持。時有天子名無盡意。
在大衆中承佛威神。即爲梵天而説偈言
    善哉大梵王 問佛眞實義
    佛當如實答 廣度諸衆生
    應當至心聽 恭敬而尊重
    一一方等經 恒沙義難解
    如來大法王 廣開闡法界
    佛得總持法 非二乘所解
大梵。大乘經義非惟一種乃至萬種。假使
有人智如阿難。所得壽命如恒河沙。不能受
持知其義理。復使是人其舌辯利。數如恒沙
説亦不盡。何以故。是大乘經其義深邃不可
思議。不可稱量境界難知。過去未來現在諸
佛。説其句義猶不可盡。梵天。譬如醫師爲療
病故。所説藥方亦不能盡。諸佛世尊亦復如
是。梵天。譬如女人惟有一子。欲令長大漸令
蘇。諸佛世尊亦復如是。梵天。已爲衆生
興發此問。我當至心聽受其義
爾時大雲密藏菩薩白佛言。世尊。此經中説
四百三昧。其義甚深難可得解。惟願如來分
別解説。佛言。善哉善哉。善男子。如汝所問。
欲療衆生雜惡穢垢。令得忍辱正信之心。正
精進心念心定心。欲令未來薄福之人生福
徳故。故發此問。善男子。若有國土城邑聚落
四部之衆。受持讀誦書寫解説如是經者。時
旱則雨。雨過則止。善男子。隨有國土其中衆
生受持讀誦書寫解説聽此經者。當知是人
得金剛身。何以故。是經典中。有神呪故。爲衆
生故。三世諸佛悉共宣説
郁究隷 牟究隷 頭坻 比頭坻 陀尼羯
坻 陀那頼坻 陀那僧塔兮
若有四衆讀誦此呪。則爲諸佛之所稱讃。若
有國土欲祈雨者。六齋之日其王應當淨自
洗浴。供養三寶尊重讃嘆稱龍王名。善男子。
四大之性可令變易。誦持此呪天不降雨。無
有是處。汝先所問四百三昧義。至心諦聽。當
爲汝説。善男子。此經中有諸佛菩薩甚深淨
水大海三昧。非諸聲聞縁覺所知。故名甚深。
能斷一切生死渇乏。故名淨水。邊不可得。故
名大海。諸佛世尊同平等故。故名三昧。若有
菩薩具是三昧。則得常樂我淨之身。得多聞
海多聞寶藏。於菩提心無有動轉。不退佛慧
常住之身。無有變易心無疑礙。不離法雨常
遇三寶値善知識。成就一切眞正福徳。善男
子。汝當受持如是三昧。持已則得具足成就
無量功徳。復次善男子。復有甚深淨水大海
所入三昧。無有三昧而能宣説是三昧相。故
名甚深。洗濯生死。故名爲水。無能得底。故曰
大海。得不動身常樂我淨。故名爲入。畢竟
故故名三昧善男子。若有菩薩具是三昧。則
能變爲諸天形像。見事梵者即作梵像。爲破
梵事而心不著。見事自在天作自在天像。
見事八臂作八臂像。見事建馱作*建馱像。
見事天母作天母像。見事鬼者即作鬼像。雖
示如是種種形像。爲壞彼見心實無著。見有
屠者即現屠像。爲欲化彼令不殺生。酒家乃
至旃陀羅像。亦復如是。見有博弈戲笑之處。
悉現其像。爲斷貧窮。現畜妻息奴婢僕從。而
其内心常修梵行。雖服寶飾心常清淨。示現
服食甘美衆膳。内常法喜以自充潤。入諸婬
舍爲化欲惡諸不善者。博士卜噬鳥鷲之身。
乃至一切畜生雜類。亦復現入一切形殘身不
具足。爲欲宣説身過患故。乃至九十五種邪
道。隨示其像。破彼見故。示現自身四百四病。
爲治衆生内外病故。讀誦外書解種種語。示
現奴婢僕從男女老少之像。及示生老病死
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev] 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]