大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

佛説最上根本大樂金剛不空三昧大教王經 (No. 0244_ 法賢譯 ) in Vol. 08

[First] [Prev] 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

T0244_.08.0802a01: 爾時金剛手菩薩説此曼拏羅已復説頌曰
T0244_.08.0802a02:     此普遍成法 所説如虚空
T0244_.08.0802a03:     無喩大樂理 根本最上輪
T0244_.08.0802a04: 佛説最上根本大樂金剛不空三昧大教王經
T0244_.08.0802a05: 卷第三
T0244_.08.0802a06:
T0244_.08.0802a07:
T0244_.08.0802a08:
T0244_.08.0802a09: 佛説最上根本大樂金剛不空三
T0244_.08.0802a10: 昧大教王經卷第四
T0244_.08.0802a11:  *西天*譯經三藏朝*奉大夫試光祿卿
T0244_.08.0802a12: 明教大師*臣法賢奉    詔譯 
T0244_.08.0802a13: 大樂金剛不空三昧大明印相成就儀軌分第
T0244_.08.0802a14: 十五
T0244_.08.0802a15: 爾時金剛手菩薩復説成就法頌曰
T0244_.08.0802a16:     今説成就法 是最勝究竟
T0244_.08.0802a17:     由此最勝故 見獲究竟法
T0244_.08.0802a18:     是以諸菩薩 悉遠離輪迴
T0244_.08.0802a19:     得成就自在 能成一切義
T0244_.08.0802a20:     修諸菩薩行 而成正等覺
T0244_.08.0802a21:     廣習諸餘法 莫能越此教
T0244_.08.0802a22:     世間諸有情 無福難度者
T0244_.08.0802a23:     雖遇佛菩薩 而不能度脱
T0244_.08.0802a24:     此教最勝故 過諸佛菩薩
T0244_.08.0802a25:     見聞者獲益 廣大如虚空
T0244_.08.0802a26:     清淨出三有 得大欲大樂
T0244_.08.0802a27:     利益廣無邊 所作皆成就
T0244_.08.0802a28:     設復諸有情 無福懈怠者
T0244_.08.0802a29:     見世得圓滿 此最上成就
T0244_.08.0802b01: 金剛手菩薩説此法已。復説不空最勝成就
T0244_.08.0802b02: 法頌曰
T0244_.08.0802b03:     若欲作成就 當作金剛手
T0244_.08.0802b04:     塑像及畫像 金銀諸寶等
T0244_.08.0802b05:     雕鏤及彩畫 作如是像已
T0244_.08.0802b06:     行人於像前 依法作成就
T0244_.08.0802b07:     當於清旦時 以衆祕密具
T0244_.08.0802b08:     依法獻供養 然後想己身
T0244_.08.0802b09:     如彼金剛手 即時結大印
T0244_.08.0802b10:     持誦吽字明 即成金剛手
T0244_.08.0802b11:     其法欲成時 尊像現祥瑞
T0244_.08.0802b12:     或聞大笑聲 放光或動搖
T0244_.08.0802b13:     隨願皆成就 以此成就法
T0244_.08.0802b14:     所作皆圓滿 諸持明自在
T0244_.08.0802b15:     最上最無礙 具一切聖財
T0244_.08.0802b16:     是大欲大樂 能調難調者
T0244_.08.0802b17:     善化度有情 成就中最勝
T0244_.08.0802b18:     一切印自在 是金剛成就
T0244_.08.0802b19:     一切大智海 其相不可見
T0244_.08.0802b20:     善攝一切法 勝出於三界
T0244_.08.0802b21:     能作諸成壞 一切愛敬首
T0244_.08.0802b22:     通達一切智 能施諸成就
T0244_.08.0802b23:     一切世界中 以神通變化
T0244_.08.0802b24:     所作皆大勝 聖財得自在
T0244_.08.0802b25:     色力等堅固 無比金剛手
T0244_.08.0802b26:     世間咸恭敬 諸菩薩稱讃
T0244_.08.0802b27:     若或諸有情 得遇金剛手
T0244_.08.0802b28:     脱老病死苦 成佛菩薩道
T0244_.08.0802b29:     隨欲而成就 見世獲安隱
T0244_.08.0802c01:     世間出世間 所作諸儀軌
T0244_.08.0802c02:     自作若他作 速成一切法
T0244_.08.0802c03: 金剛手菩薩説此法已。復説一切儀軌不空
T0244_.08.0802c04: 大明印相成就法
T0244_.08.0802c05: 若依法結大根本印。安於本心而誦明曰
T0244_.08.0802c06: 涅哩
茶素
薩囉訖多
蘇布
T0244_.08.0802c07: 婆嚩
T0244_.08.0802c08: 此名根本印成就。誦此明者。速成就根本印
T0244_.08.0802c09:
T0244_.08.0802c10: 若依法以衆香花妓樂等。隨力供養而發誓
T0244_.08.0802c11: 願。志心持誦吽字大明者。速得一切成就
T0244_.08.0802c12: 若復依法當結金剛手印。發大精進令作成
T0244_.08.0802c13: 就速得如意。是名金剛手一切印成就法
T0244_.08.0802c14: 若復依法結三昧印。而誦明曰
T0244_.08.0802c15: 三摩野薩怛嚩
彌底
T0244_.08.0802c16: 此大明能成就三昧印。是名一切三昧成就
T0244_.08.0802c17:
T0244_.08.0802c18: 若復以金剛歌舞等。起大精進而作成就。是
T0244_.08.0802c19: 名一切羯磨最上成就。所有一切供養事。見
T0244_.08.0802c20: 世得圓滿徳如金剛手。乃至成就諸佛菩薩。
T0244_.08.0802c21: 及諸餘法皆速圓滿
T0244_.08.0802c22: 金剛手菩薩説此如上法已。復説一切儀軌。
T0244_.08.0802c23: 及一切智成就法
T0244_.08.0802c24: 若欲作敬愛法者。日日依法結大印。而作成
T0244_.08.0802c25: 就決定如意
T0244_.08.0802c26: 若欲鉤召作成就者。當依大樂金剛視法
T0244_.08.0802c27: 若欲得一切悦樂増長成就法者。當依大樂
T0244_.08.0802c28: 金剛法
T0244_.08.0802c29: 若欲増長色力壽命者。當依根本金剛囉娑
T0244_.08.0803a01: 野那法
T0244_.08.0803a02: 若欲求吉祥大富貴者。當依根本金剛成就
T0244_.08.0803a03:
T0244_.08.0803a04: 若欲具大勢力者。當依金剛摩賀咄摩法。
T0244_.08.0803a05: 若欲常成就一切法者。當依根本金剛尾倶
T0244_.08.0803a06: 哩尾多法
T0244_.08.0803a07: 若欲一切文字。及形像出見。聞語言等者。當
T0244_.08.0803a08: 依不空金剛眞實法
T0244_.08.0803a09: 若欲諸根圓滿聞正法者。當依根本金剛不
T0244_.08.0803a10: 空眞實三昧法
T0244_.08.0803a11: 若欲圓滿勝義者。當依出生金剛法
T0244_.08.0803a12: 若欲出見伏藏者。當依根本金剛禰波法
T0244_.08.0803a13: 若欲圓滿諸根發五神通者。當依金剛化藥
T0244_.08.0803a14: 刹法
T0244_.08.0803a15: 若欲令穀稼豐稔雨澤不&MT02349;。令諸有情獲大
T0244_.08.0803a16: 饒益者。當依金剛自在法
T0244_.08.0803a17: 若欲一切處行住作諸法者。當依根本金剛
T0244_.08.0803a18: 不空羯磨法
T0244_.08.0803a19: 若欲見諸佛菩薩者。當依根本金剛高擧勢
T0244_.08.0803a20:
T0244_.08.0803a21: 若欲身如金剛手菩薩現種種相。乃至騰空
T0244_.08.0803a22: 自在者。當依金剛羯磨法
T0244_.08.0803a23: 若欲爲三界主。而作種種事業者。當依根本
T0244_.08.0803a24: 降三界法
T0244_.08.0803a25: 若欲出見諸天調伏敬愛。令作種種事者。當
T0244_.08.0803a26: 依根本金剛薩埵法
T0244_.08.0803a27: 若欲救護一切有情調伏敬愛。令作種種利
T0244_.08.0803a28: 益事者。當依根本金剛禰鉢多法
T0244_.08.0803a29: 若欲鉤召諸藥刹調伏敬愛者。當依根本金
T0244_.08.0803b01: 剛鉢囉婆調伏法
T0244_.08.0803b02: 若欲作諸善法。入曼拏羅供養成就者。當依
T0244_.08.0803b03: 根本金剛薩埵法
T0244_.08.0803b04: 若欲鉤召諸印法。禁縛法。堅固成就等法者。
T0244_.08.0803b05: 當依金剛成就法
T0244_.08.0803b06: 若欲鉤召一切三昧。入曼拏羅作成就者。當
T0244_.08.0803b07: 依金剛最上三昧法
T0244_.08.0803b08: 若欲成一切事業令破魔冤。得己身堅固具
T0244_.08.0803b09: 大名稱者。當依根本最上金剛羯磨法
T0244_.08.0803b10: 若欲一切金剛部賢聖鉤召入曼拏羅。安置
T0244_.08.0803b11: 堅固作敬愛成就者。當依根本金剛法
T0244_.08.0803b12: 若欲大金剛薩埵鉤召入曼拏羅。安置堅固
T0244_.08.0803b13: 敬愛作成就者。當依金剛薩埵法
T0244_.08.0803b14: 若欲請召諸佛如來入曼拏羅。安住敬愛作
T0244_.08.0803b15: 成就者。當依根本金剛如來法
T0244_.08.0803b16: 若欲召請金剛手菩薩入曼拏羅。安住敬愛
T0244_.08.0803b17: 作成就者。當依金剛手菩薩法
T0244_.08.0803b18: 説此成就法已復説頌曰
T0244_.08.0803b19:     若復有行人 未入曼拏羅
T0244_.08.0803b20:     設造諸罪業 志心求所作
T0244_.08.0803b21:     最上不空法 一切皆成就
T0244_.08.0803b22: 爾時金剛手菩薩。復説不空心明法。決定作
T0244_.08.0803b23: 一切事。此金剛手菩薩是大毘首羯磨。善作
T0244_.08.0803b24: 諸法與諸佛等。所作成就刹那圓滿
T0244_.08.0803b25: 若欲廣爲救護一切衆生。息災安樂増長壽
T0244_.08.0803b26: 命者。當依金剛舞金剛薩埵頂法
T0244_.08.0803b27: 若欲作曼拏羅結界。安住三昧堅固擁護者。
T0244_.08.0803b28: 當依金剛舞隨求法
T0244_.08.0803b29: 若欲解除諸瘧及風黄痰癊等疾者。當依金
T0244_.08.0803c01: 剛舞入嚩囉法
T0244_.08.0803c02: 若欲滅諸煩惱憂愁等苦者。當依金剛舞耨
T0244_.08.0803c03: 枯鉢扇爹法
T0244_.08.0803c04: 若欲解除諸毒令如甘露者。當依金剛舞解
T0244_.08.0803c05: 毒法
T0244_.08.0803c06: 若欲令諸宿曜入寤及禁縛。令受三昧法作
T0244_.08.0803c07: 擁護者。當依金剛舞宿曜解脱法
T0244_.08.0803c08: 若欲脱諸禁縛。破壞一切令起伏者。當依金
T0244_.08.0803c09: 剛舞金剛忿怒法
T0244_.08.0803c10: 若欲破一切拏吉儞印。及脱宿曜執持。令
T0244_.08.0803c11: 死者還命。及救護國城者。當依金剛舞隨印
T0244_.08.0803c12:
T0244_.08.0803c13: 若欲銷除一切罪業。及惡夢不祥等事者。當
T0244_.08.0803c14: 依金剛舞眞實法
T0244_.08.0803c15: 若欲令一切有情入寤。及語言敬愛發心成
T0244_.08.0803c16: 就者。當用金剛舞一切入寤印
T0244_.08.0803c17: 若欲令一切魔冤起伏。及成壞等事者。當依
T0244_.08.0803c18: 金剛舞大拏吉儞法
T0244_.08.0803c19: 若欲令一切魔冤禁縛迷惑起伏者。當依金
T0244_.08.0803c20: 剛舞大惡囉刹娑法
T0244_.08.0803c21: 若欲令他軍降伏愛敬者。當依金剛舞吃哩
T0244_.08.0803c22: 爹法
T0244_.08.0803c23: 若欲息諸恚怒令作喜悦免諸怖畏。及論義
T0244_.08.0803c24: 戰陣皆得勝者。當依金剛舞幢莊嚴法
T0244_.08.0803c25: 若欲起雲降雨及止息雷電風雹。去除寒熱
T0244_.08.0803c26: 等者。當依金剛舞主法
T0244_.08.0803c27: 若欲求種種色聲香味觸等者。當依金剛舞
T0244_.08.0803c28: 欲自在法
T0244_.08.0803c29: 若欲一切處行住。令作愛敬鉤召及降伏等
T0244_.08.0804a01: 事者。當依金剛舞法
T0244_.08.0804a02: 若欲作一切成就法。謂出見一切賢聖降伏
T0244_.08.0804a03: 諸龍。乃至息除一切藥刹部多摩怛哩等者。
T0244_.08.0804a04: 當依金剛舞最上金剛身法
T0244_.08.0804a05: 若欲堅固成就一切供養。及調伏諸魔禁縛
T0244_.08.0804a06: 一切邪印。乃至盡無盡最上成就法者。當依
T0244_.08.0804a07: 金剛舞不空毘首羯磨最勝法
T0244_.08.0804a08: 金剛手菩薩説此法已。復説一切印成就儀。
T0244_.08.0804a09: 行人當於清旦時面東而坐。依法結大印持
T0244_.08.0804a10: 誦本心明即成一切印。然後依法作成就所
T0244_.08.0804a11: 作決定。此大金剛手印能成一切印
T0244_.08.0804a12: 設復有人未入曼拏羅者。結此大印亦皆成
T0244_.08.0804a13:
T0244_.08.0804a14: 若復阿闍梨欲傳此大印。當觀根性而傳授
T0244_.08.0804a15: 之。何以故傳此印已即成菩薩。設不依法而
T0244_.08.0804a16: 無諸過。設作諸罪業者。結大印時諸業銷除。
T0244_.08.0804a17: 有所願求皆得圓滿
T0244_.08.0804a18: 一切如來金剛菩提大儀軌分第十六
T0244_.08.0804a19:     爾時金剛手 大祕密主尊
T0244_.08.0804a20:     以大樂堅固 令有情清淨
T0244_.08.0804a21:     攝諸有情界 皆令得清淨
T0244_.08.0804a22:     以平等心化 令入如來部
T0244_.08.0804a23:     無量無邊刹 一切諸如來
T0244_.08.0804a24:     充滿如胡麻 皆廣利衆生
T0244_.08.0804a25:     令世間清淨 以衆生之業
T0244_.08.0804a26:     有種種差別 竟不能清淨
T0244_.08.0804a27:     佛爲彼衆生 自業清淨故
T0244_.08.0804a28:     哀愍而不捨 金剛手菩薩
T0244_.08.0804a29:     以大祕密教 轉大捨法輪
T0244_.08.0804b01:     此大金剛手 最上大樂尊
T0244_.08.0804b02:     利益諸有情 令刹那覺悟
T0244_.08.0804b03:     堅固菩提心 欲轉大法輪
T0244_.08.0804b04:     盡諸有情界 令菩提堅固
T0244_.08.0804b05:     時諸佛如來 以金剛語言
T0244_.08.0804b06:     告彼金剛手 以大悲方便
T0244_.08.0804b07:     當説菩提心 是時金剛手
T0244_.08.0804b08:     受諸佛勸請 即發如是言
T0244_.08.0804b09:     我今説大樂 最上曼拏羅
T0244_.08.0804b10:     其量等三界 是根本大輪
T0244_.08.0804b11:     能清淨諸有 説如是語時
T0244_.08.0804b12:     三界諸有情 諸業皆清淨
T0244_.08.0804b13:     悉得成就法 即時皆雲集
T0244_.08.0804b14:     亦如諸如來 勸請金剛手
T0244_.08.0804b15:     宣説如來部 最上大捨輪
T0244_.08.0804b16:     由是諸衆生 住金剛三業
T0244_.08.0804b17:     金剛手菩薩 以自性三業
T0244_.08.0804b18:     平等爲衆生 説是大明曰
T0244_.08.0804b19:
T0244_.08.0804b20:     説此大明時 復有諸如來
T0244_.08.0804b21:     即時皆雲集 住菩提道場」
T0244_.08.0804b22:     爾時金剛手 即説曼拏羅
T0244_.08.0804b23:     利益有情故 諸法中大樂
T0244_.08.0804b24:     其大捨輪者 依外曼拏羅
T0244_.08.0804b25:     畫八輻大輪 於此大輪中
T0244_.08.0804b26:     當安佛尊像 用此大明曰
T0244_.08.0804b27: 三摩野薩怛*鑁
引一
&MT02060;𤚥
T0244_.08.0804b28:     於佛尊像前 復安佛尊像
T0244_.08.0804b29:     降伏諸魔相 於佛右安置
T0244_.08.0804c01:     灌頂大菩薩 佛後復安置
T0244_.08.0804c02:     轉法輪菩薩 於佛左安置
T0244_.08.0804c03:     成最勝菩薩 各説心明曰
T0244_.08.0804c04: 嚩日囉
薩埵*
T0244_.08.0804c05: 嚩日囉
囉怛那二合
一句
T0244_.08.0804c06: 嚩日囉
達哩摩二合
一合
T0244_.08.0804c07: 嚩日囉
羯哩摩二合
一句
T0244_.08.0804c08:     而於四隅位 安四金剛寶
T0244_.08.0804c09:     用四大心明 而彼心明曰
T0244_.08.0804c10: 薩埵嚩日哩二合
一句
T0244_.08.0804c11: 嚩日囉
囉怛儞二合
一句
T0244_.08.0804c12: 嚩日囉
鉢納彌

T0244_.08.0804c13: 尾説嚩日哩二合
一句
T0244_.08.0804c14:     復於外四隅 安禰嚩建拏
T0244_.08.0804c15:     鉤索鏁鈴等 如次安四門
T0244_.08.0804c16:     畫此大輪已 先當起心業
T0244_.08.0804c17:     出生及香華 志心而供養
T0244_.08.0804c18:     手持衆妙華 結佛三昧印
T0244_.08.0804c19:     而安于本心 頂禮本尊已
T0244_.08.0804c20:     然以華散擲 次旋遶三匝
T0244_.08.0804c21:     當召請賢聖 其召請明曰
T0244_.08.0804c22: 阿哥目亢薩哩嚩
達哩摩
T0244_.08.0804c23: 引一
&MT00803;阿耨怛半
那埵
T0244_.08.0804c24:     誦此大明已 復以華供養
T0244_.08.0804c25:     依法以妙言 *志心而誦曰
T0244_.08.0804c26: 惹誐那他沒駄冐提蘇悉駄曳引一
T0244_.08.0804c27:     以此普召集 一切諸如來
T0244_.08.0804c28:     以諸無生法 施一切成就
T0244_.08.0804c29:     入此曼拏羅 善得諸成就
T0244_.08.0805a01:     如是法圓滿 現種種瑞應
T0244_.08.0805a02:     若傳授弟子 令入此壇者
T0244_.08.0805a03:     其儀亦如是 作諸供養已
T0244_.08.0805a04:     然後出道場 可求成就法」
T0244_.08.0805a05:     復説成就法 依法造&MT02071;
T0244_.08.0805a06:     當畫佛世尊 降伏諸魔衆
T0244_.08.0805a07:     行人於像前 依法結智印
T0244_.08.0805a08:     以金剛語業 誦明百千遍
T0244_.08.0805a09:     其數滿足已 隨意皆成就
T0244_.08.0805a10:     見諸佛菩提 無復諸疑惑
T0244_.08.0805a11: 復次金剛手菩薩。説此諸三昧最上成就儀
T0244_.08.0805a12: 法。而説頌曰
T0244_.08.0805a13:     當想金剛手 專注於本心
T0244_.08.0805a14:     即誦三昧明 其三昧明曰
T0244_.08.0805a15: 三摩野薩怛嚩三合
一句
T0244_.08.0805a16:     誦滿洛叉數 善獲諸成就
T0244_.08.0805a17: 又復宣説一切羯磨成就法。頌曰
T0244_.08.0805a18:     佛降衆魔軍 轉大妙法輪
T0244_.08.0805a19:     廣利益衆生 羯磨印成就
T0244_.08.0805a20: 復説一切如來金剛三業諸佛最上成就法。
T0244_.08.0805a21: 所謂能除諸障累憂惱病苦。惡瘡諸毒瘧疾
T0244_.08.0805a22: 重病。復能破諸邪呪。辟除諸惡夢寐不祥魔
T0244_.08.0805a23: 嬈等事。無其中&T003982;之難。解諸宿曜執持及
T0244_.08.0805a24: 拏吉儞。如是災害皆悉除滅。能令具善三業。
T0244_.08.0805a25: 獲大威力色相圓滿。名稱吉祥人所恭敬。増
T0244_.08.0805a26: 長智慧精進勇猛。諸見聞法記念不忘。具修
T0244_.08.0805a27: 善行住三摩地。長養殊勝三業。圓滿十波羅
T0244_.08.0805a28: 蜜布施持戒忍辱精進禪定慧方便願力智。
T0244_.08.0805a29: 滿足十地行入堅固出生陀羅尼門。具諸佛
T0244_.08.0805b01: 大樂印。通達四智十八不共法。作毘首羯磨。
T0244_.08.0805b02: 明了諸義性。成就諸佛金剛三業。得諸佛最
T0244_.08.0805b03: 上成就。以大菩提心。遍修普賢行。令諸有情
T0244_.08.0805b04: 獲大利益。復現童眞住出生嬉戲。以難勝
T0244_.08.0805b05: 行坐菩提場。證佛十力降伏魔軍。轉大法輪
T0244_.08.0805b06: 摧諸外道。勝出三界現諸神通。作大集會調
T0244_.08.0805b07: 伏諸惡。住柔順地淨諸惡趣。演妙法義説三
T0244_.08.0805b08: 密藏。示其儀軌作一切諸成就法。如是等事。
T0244_.08.0805b09: 皆依一切如來毘首羯磨印法所成。即説頌
T0244_.08.0805b10:
T0244_.08.0805b11:     如是羯磨印 速證菩提道
T0244_.08.0805b12:     諸修菩提行 不越此法印
T0244_.08.0805b13:     具足大聖財 能作諸事業
T0244_.08.0805b14:     難成義能成 所作皆無礙
T0244_.08.0805b15:     諸佛最上教 當授諸有情
T0244_.08.0805b16:     有能信解者 爲傳此法印
T0244_.08.0805b17:     設未入壇場 刹那亦成就
T0244_.08.0805b18: 大金剛火焔日輪儀軌分第十七
T0244_.08.0805b19:     金剛手菩薩 善作衆事業
T0244_.08.0805b20:     降諸有情界 使令得調伏
T0244_.08.0805b21:     如來部所生 常住如來定
T0244_.08.0805b22:     以最上成就 寂靜於諸有
T0244_.08.0805b23:     塵沙諸如來 皆起大悲願
T0244_.08.0805b24:     欲廣利衆生 令居安樂地
T0244_.08.0805b25:     以衆生諸行 有種種差別
T0244_.08.0805b26:     不善之果報 隨業無定止
T0244_.08.0805b27:     縱經無數劫 度脱難窮盡
T0244_.08.0805b28:     是故諸如來 勸請金剛手
T0244_.08.0805b29:     爲作調伏故 宣説最勝法
T0244_.08.0805c01: 爾時金剛手菩薩。即説大明曰
T0244_.08.0805c02: 烏底瑟吒
三摩野骨嚕二合

儞遜婆
T0244_.08.0805c03: 入嚩
羅嚩日囉

T0244_.08.0805c04:     金剛手菩薩 説此大明時
T0244_.08.0805c05:     以金剛三業 出生大明王
T0244_.08.0805c06:     住金剛手前 而結跏趺坐
T0244_.08.0805c07:     光明普照曜 如劫火熾盛
T0244_.08.0805c08:     現大威猛勢 手持金剛杵
T0244_.08.0805c09:     亦現大光明 猛焔如火聚
T0244_.08.0805c10:     戲擲金剛杵 變化於三界
T0244_.08.0805c11:     猶大劫火中 出現忿怒相
T0244_.08.0805c12:     以金剛語業 説金剛部明
T0244_.08.0805c13: 嚩日囉
特哩
半音
一*句
怛帝哩二合
T0244_.08.0805c14: 摩賀嚩日囉
入嚩二合
那攞哩哥
T0244_.08.0805c15: 紇哩
那煬吽
T0244_.08.0805c16:     説此大明時 息除諸業障
T0244_.08.0805c17:     如盛火焚薪 大千皆振動
T0244_.08.0805c18:     是時諸天衆 及大自在天
T0244_.08.0805c19:     光明皆洞然 而不能安隱
T0244_.08.0805c20:     聲聞及縁覺 皆求入涅
T0244_.08.0805c21:     三界諸天衆 亦皆求救護
T0244_.08.0805c22:     諸佛菩提力 不動而堅固
T0244_.08.0805c23:     唯佛大慈悲 爲有情方便
T0244_.08.0805c24:     是時大明王 出金剛利牙
T0244_.08.0805c25:     立如張弩勢 忿怒大惡相
T0244_.08.0805c26:     髮髻如螺文 頂冠半月相
T0244_.08.0805c27:     風火焔交熾 内現諸事業
T0244_.08.0805c28:     結印作舞勢 出生大祕密
T0244_.08.0805c29:     最上曼拏羅 相應拏吉儞
T0244_.08.0806a01:     安住於周匝 諸佛各依位
T0244_.08.0806a02:     皆是金剛部 諸聖之軌儀
T0244_.08.0806a03:     爲成毘首行 復有諸聖衆
T0244_.08.0806a04:     是時皆出現 亦光明熾盛
T0244_.08.0806a05:     安住如諸佛 無量無邊界
T0244_.08.0806a06:     所有諸有情 悉皆令覺
T0244_.08.0806a07:     利益而召集 令成最上教
T0244_.08.0806a08:     時三界天主 迷悶而擗地
T0244_.08.0806a09:     不復還本心 金剛手菩薩
T0244_.08.0806a10:     最上大自在 哀愍諸天故
T0244_.08.0806a11:     爲説最上法 還命大明曰
T0244_.08.0806a12: 母底瑟吒
摩賀禰鉢多
嚩日哩
T0244_.08.0806a13: 引一
竭囉
母他鉢野吽
T0244_.08.0806a14:     説此大明已 諸天即能起
T0244_.08.0806a15:     皆復得本心 死者還其命
T0244_.08.0806a16:     佛未調伏者 金剛手菩薩
T0244_.08.0806a17:     悉令調伏之 復現忿怒相
T0244_.08.0806a18:     戲擲金剛杵 即勅於諸天
T0244_.08.0806a19:     令住我三昧 諸天受命已
T0244_.08.0806a20:     而未能復知 告白金剛手
T0244_.08.0806a21:     聖者不思議 我等咸驚懼
T0244_.08.0806a22:     觀此忿怒尊 勅住於三昧
T0244_.08.0806a23:     不知三昧法 云何而安住
T0244_.08.0806a24:     是時金剛手 而白諸天曰
T0244_.08.0806a25:     諸佛之所化 汝所不能知
T0244_.08.0806a26:     故號金剛手 爲汝作依怙
T0244_.08.0806a27:     汝歸命諸佛 及法與聖賢
T0244_.08.0806a28:     然後歸於我 當依我三昧
T0244_.08.0806a29:     是時諸天主 及彼諸天衆
T0244_.08.0806b01:     聞如是言已 而白金剛手
T0244_.08.0806b02:     依菩薩聖言 願垂哀愍故
T0244_.08.0806b03:     爾時金剛手 復現顰眉相
T0244_.08.0806b04:     作大忿怒威 以高擧威勢
T0244_.08.0806b05:     而以大音聲 降伏於三界
T0244_.08.0806b06:     説最勝明曰
T0244_.08.0806b07:
T0244_.08.0806b08:     説此心明時 所有三界主
T0244_.08.0806b09:     及其諸天衆 皆以降伏心
T0244_.08.0806b10:     而住於三昧 授本部灌頂
T0244_.08.0806b11:     受灌頂法已 勸請金剛手
T0244_.08.0806b12:     説心明儀軌 是大壇場法
T0244_.08.0806b13:     金剛手菩薩 即當爲説之
T0244_.08.0806b14:     於外曼拏羅 内畫金剛輪
T0244_.08.0806b15:     具光明熾盛 中安降三界
T0244_.08.0806b16:     其身大青色 而現喜怒相
T0244_.08.0806b17:     出金剛利牙 當結跏趺坐
T0244_.08.0806b18:     戯擲金剛杵 光焔普照曜
T0244_.08.0806b19:     而復於四方 安金剛賢聖
T0244_.08.0806b20:     手各持標幟 謂大金剛杵
T0244_.08.0806b21:     三叉及寶藏 衆色蓮華等
T0244_.08.0806b22:     於四隅安置 箭及朅樁誐
T0244_.08.0806b23:     輪并衆色幡 金剛部賢聖
T0244_.08.0806b24:     依此大輪儀 各依位安置
T0244_.08.0806b25:     先安七種聖 一謂金剛印
T0244_.08.0806b26:     二號金剛明 三名金剛王
T0244_.08.0806b27:     并餘諸眷屬 四持明歌舞
T0244_.08.0806b28:     五護門明王 六金剛訥多
T0244_.08.0806b29:     七謂藥刹王 於外曼拏羅
T0244_.08.0806c01:     依法安諸天 摩度等三尊
T0244_.08.0806c02:     亦安置本位 四隅及四門
T0244_.08.0806c03:     安諸天女衆 鉤索等明王
T0244_.08.0806c04:     各安於本位 畫此曼拏羅
T0244_.08.0806c05:     如是安布已 是時阿闍梨
T0244_.08.0806c06:     而作忿努勢 戲擲金剛杵
T0244_.08.0806c07:     入於曼拏羅 即誦吽字明
T0244_.08.0806c08:     作大高擧勢 調伏忿怒者
T0244_.08.0806c09:     得本尊歡喜 忿怒者成就
T0244_.08.0806c10:     然後阿闍梨 手持衆妙花
T0244_.08.0806c11:     結金剛鉤印 請召於本尊
T0244_.08.0806c12:     及金剛賢聖 其請召明曰
T0244_.08.0806c13: 摩賀嚩日囉
那攞哩哥
T0244_.08.0806c14: &MT01386;
薩哩嚩
嚩日囉
酤攞儞鉢囉
T0244_.08.0806c15:
舍野吽
薩哩嚩
母捺囉二合
T0244_.08.0806c16: 鑁囉那怛吒
半音
薩哩焬
三摩煬
T0244_.08.0806c17: 達野摩吒半音
薩哩嚩
訥瑟啗二合
賀那
T0244_.08.0806c18: 捺郝鉢左跋悉銘
骨嚕摩賀骨嚕
T0244_.08.0806c19: 屹儞
嚩日哩二合
拏吽發吒半音
阿阿
T0244_.08.0806c20: 阿阿
T0244_.08.0806c21:     如是召請已 明王即降臨
T0244_.08.0806c22:     及金剛賢聖 施一切成就
T0244_.08.0806c23:     是時曼拏羅 即現諸瑞相
T0244_.08.0806c24:     或聞吽字聲 或復有警覺
T0244_.08.0806c25:     時彼阿闍梨 結降三界印
T0244_.08.0806c26:     引弟子入壇 而授諸大明
T0244_.08.0806c27:     金剛鉤明曰
T0244_.08.0806c28: 吽嚩日囉
鉢囉
賀囉尾摩吒半音
一句
T0244_.08.0806c29:     三叉大明曰
T0244_.08.0807a01: 嚩日囉
戍邏屹儞
頻捺摩吒半音
T0244_.08.0807a02:     金剛藏明曰
T0244_.08.0807a03: 嚩日囉
親捺摩吒半音
一句
T0244_.08.0807a04:     蓮花大明曰
T0244_.08.0807a05: 嚩日囉
阿摩羅鉢訥彌二合
摩吒半音
一句
T0244_.08.0807a06:     復説密印明 而有大威力
T0244_.08.0807a07:     善印諸衆生 所作成就法
T0244_.08.0807a08:     決定皆成就 而説大明曰
T0244_.08.0807a09: 嚩日囉
玉呬也
悉馱鉢囉摩瑜
T0244_.08.0807a10: 説哩訥彌二合
一句
T0244_.08.0807a11: 嚩日囉
賛尼説哩朅樁誐阿悉摩賀
T0244_.08.0807a12: 嚩日囉
葛播羅摩末酤致
T0244_.08.0807a13: 盧嚕梨恨泥二合
一句
T0244_.08.0807a14: 嚩日囉
野拏&MT01280;
T0244_.08.0807a15: 嚩日囉
鉢多&MT01280;
T0244_.08.0807a16:     此四拏吉儞 最勝心印明
T0244_.08.0807a17:     各以此本明 安置曼拏羅
T0244_.08.0807a18:     説諸大明已 然以三昧誓
T0244_.08.0807a19:     誡示於弟子 使之令諦聽
T0244_.08.0807a20:     廣利益衆生 増長於佛法
T0244_.08.0807a21:     調伏令得度 作金剛成就
T0244_.08.0807a22:     説三昧誓已 當令其弟子
T0244_.08.0807a23:     誦吽字大明 加持於頭指
T0244_.08.0807a24:     使彼諸有情 及彼惡魔者
T0244_.08.0807a25:     由是大明力 皆悉令調伏
T0244_.08.0807a26:     然後當依法 授弟子灌頂
T0244_.08.0807a27:     明王四種法 次第而傳授
T0244_.08.0807a28:     印及印所用 壞滅并還命
T0244_.08.0807a29:     當以此印明 而爲作擁護
T0244_.08.0807b01:     如是調伏已 諸惡不復生
T0244_.08.0807b02:     既從是已後 諸善法増長
T0244_.08.0807b03:     見成就諸法 復説成就法
T0244_.08.0807b04:     行人於像前 戯擲金剛杵
T0244_.08.0807b05:     誦明洛叉數 持誦其數滿
T0244_.08.0807b06:     徳如金剛手 忿怒大明王
T0244_.08.0807b07:     離老病死苦 善調一切惡
T0244_.08.0807b08:     於一切世間 無復諸怖畏」
T0244_.08.0807b09:     欲成就大明 於四威儀中
T0244_.08.0807b10:     誦一洛叉數 所作成就法
T0244_.08.0807b11:     現世得圓滿 諸成就自在
T0244_.08.0807b12:     遠離諸苦惱 堪受妙供養
T0244_.08.0807b13:     難調者能調 行住無所畏」
T0244_.08.0807b14:     若欲印成就 當結最上印
T0244_.08.0807b15:     隨意誦大明 行人見世中
T0244_.08.0807b16:     成大忿怒王 所作皆成就
T0244_.08.0807b17:     若欲成三昧 行人當面東
T0244_.08.0807b18:     結彼三昧印 持誦三昧明
T0244_.08.0807b19:     隨意作諸法 皆速得圓滿
T0244_.08.0807b20:     若欲求成就 最上羯磨法
T0244_.08.0807b21:     誦明利樂故 速成諸事業
T0244_.08.0807b22: 復次宣説最上成就法。所謂發遣諸魔禁伏
T0244_.08.0807b23: 邪法。印諸有情調伏衆惡。解脱枷鏁差諸
T0244_.08.0807b24: 病。解諸毒藥散諸宿曜。欲作此等諸法
T0244_.08.0807b25: 者。皆依降三界尊儀法
T0244_.08.0807b26: 又復若欲作一切入寤。及動搖嬉戯歌舞書
T0244_.08.0807b27: 寫旋轉。乃至鉤召三界等。皆依金剛忿怒明
T0244_.08.0807b28: 王印
T0244_.08.0807b29: 若欲鉤召一切入於曼拏羅。及破他軍見幻
T0244_.08.0807c01: 化事。改易時節開敷花果。或令穀稼滋茂。及
T0244_.08.0807c02: 解諸惡病毒藥宿曜拏吉儞。令戰陣得勝。結
T0244_.08.0807c03: 界擁護解脱繋縛。乃至敬愛等法。皆依金剛
T0244_.08.0807c04: 忿怒明王毘首羯磨印
T0244_.08.0807c05: 若欲成就諸天降伏龍衆。遣諸藥刹而爲僕
T0244_.08.0807c06: 使。令一切囉刹生大驚怖。調伏拏吉儞衆及
T0244_.08.0807c07: 摩怛哩哥。宿曜執持魔魅軍衆。邪壇呪術悉
T0244_.08.0807c08: 令破滅。使諸勇猛皆令怖畏。及能成就四大
T0244_.08.0807c09: 天王帝釋大梵那羅延天大自在天等。及成
T0244_.08.0807c10: 就菩薩諸佛敬愛等事。鉤召有情令住三昧。
T0244_.08.0807c11: 如是等種種之法。皆依金剛忿怒明王最上
T0244_.08.0807c12: 成就法。即説頌曰
T0244_.08.0807c13:     如是最上法 若欲成就者
T0244_.08.0807c14:     當持誦心明 而見忿怒相
T0244_.08.0807c15: 佛説最上根本大樂金剛不空三昧大教王經
T0244_.08.0807c16: 卷第四
T0244_.08.0807c17:
T0244_.08.0807c18:
T0244_.08.0807c19:
T0244_.08.0807c20: 佛説最上根本大樂金剛不空三
T0244_.08.0807c21: 昧大教王經卷第五
T0244_.08.0807c22:  西天譯經三藏朝*奉大夫試光
T0244_.08.0807c23: 祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 
T0244_.08.0807c24: 除諸業障一切智金剛儀軌分第十八
T0244_.08.0807c25:     爾時觀自在 復説三摩地
T0244_.08.0807c26:     最上清淨法 是即金剛手
T0244_.08.0807c27:     調伏於諸惡 而現蓮花部
T0244_.08.0807c28:     諸佛方便力 利益衆生故
T0244_.08.0807c29:     忿怒大明王 清淨諸三有
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev] 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]