大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

翻梵語 (No. 2130_ ) in Vol. 54

[First] [Prev] 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

T2130_.54.1001a01: 波耶羅比丘譯曰
大徳
 佛神力救長者子經
T2130_.54.1001a02: 那伽婆羅譯曰
 婆羅門解知衆術經
T2130_.54.1001a03: 阿若都盧應云阿
若都羅
 譯曰無
親稱也
 法海經
T2130_.54.1001a04: 勒叉那譯曰
護也
 不懷法經
T2130_.54.1001a05: 迦葉道人譯曰
 成實論第三卷
T2130_.54.1001a06: 摩醯舍婆譯曰
大聞
T2130_.54.1001a07: 破群那比丘譯者曰
星名也
T2130_.54.1001a08: 蘇那刹多譯曰
姓星
 第十卷
T2130_.54.1001a09: 佛陀多羅譯曰佛陀者覺多
羅者濟亦云度也
 歴國傳一卷
T2130_.54.1001a10: 曇摩沙應云達
摩耶舍
 譯曰法
名聞也
T2130_.54.1001a11: 佛陀柳支譯曰
覺乘
T2130_.54.1001a12: 曇摩練兒譯曰
法都
T2130_.54.1001a13: 呵利難陀羅漢譯曰呵利者師
子難陀者歡喜
T2130_.54.1001a14: 曇摩末底道人傳曰
法意
 第三卷
T2130_.54.1001a15: 翻梵語卷第二
T2130_.54.1001a16:
T2130_.54.1001a17: 本云
T2130_.54.1001a18: 延應二年三月二十九日
T2130_.54.1001a19:    於菩提寺書寫了 道成
T2130_.54.1001a20: 同  五月六日
T2130_.54.1001a21:  於醍醐寺地藏院
 乙
校合了 深圓
T2130_.54.1001a22: 寛保元年辛酉八月二十二日
T2130_.54.1001a23:  於觀智院東窓以醍醐寺地藏院之舊
T2130_.54.1001a24:  本遂讐校了是佛法繁昌爲所願圓滿
T2130_.54.1001a25:  耳
T2130_.54.1001a26:    僧正賢賀 俗齒五十八
T2130_.54.1001b01:
T2130_.54.1001b02: 翻梵語卷第三
T2130_.54.1001b03: 比丘尼名第十二
T2130_.54.1001b04: 沙彌名第十三
T2130_.54.1001b05: 沙彌尼名第十四
T2130_.54.1001b06: 聲聞徳行名第十五
T2130_.54.1001b07: 雜觀行名第十六
T2130_.54.1001b08: 罪障名第十七
T2130_.54.1001b09: 迦絺那衣法第十八
T2130_.54.1001b10:  比丘尼名第十二
T2130_.54.1001b11: 比丘尼譯曰比丘者破惡亦云怖
魔亦云乞士尼者女也
 大智論第三卷
T2130_.54.1001b12: 瞿曇彌亦云憍
曇彌
 譯曰瞿曇者
姓彌者女也
 第二卷
T2130_.54.1001b13: 阿羅婆比丘尼譯曰
不得
 第八卷
T2130_.54.1001b14: 翅舍佉橋曇比丘尼譯曰翅舍佉者多
髮橋者曇姓
T2130_.54.1001b15: 鬱缽羅華比丘尼亦云鬱
波羅
 譯曰
黛色
 第十三卷
T2130_.54.1001b16: 耶輸陀羅亦云耶
首也
 譯曰耶輸者名
聞陀羅者持也
 第十七卷
T2130_.54.1001b17: 跋羅亦云跋
陀羅
 譯曰
賢也
 第二十四卷
T2130_.54.1001b18: 須彌陀比丘尼譯曰好
聰叡也
 第三十卷
T2130_.54.1001b19: 摩偸婆尸他比丘尼譯曰摩偸者密婆尸
他者殘亦云勝也
T2130_.54.1001b20: 第三十八卷
T2130_.54.1001b21: 優波難陀譯曰
大喜
 大涅槃經第一卷
T2130_.54.1001b22: 波闍波提瞿曇彌譯曰波闍者世波提
者主瞿曇者如上説
 第五卷
T2130_.54.1001b23: 痩瞿曇彌譯曰痩者好也瞿
曇彌如上説
 第二十四卷
T2130_.54.1001b24: 讖摩譯曰
忍也
 増一阿含第二卷
T2130_.54.1001b25: 機梨舍瞿曇彌亦云吉離
舍瞿曇彌
 譯曰機梨舍者
痩瞿曇彌者姓
T2130_.54.1001c01: 奢摩譯曰
寂靜
T2130_.54.1001c02: 波頭蘭那應云波肘
蘭闍那
 譯曰波肘者辨了
蘭闍那者可樂
T2130_.54.1001c03: 波羅遮那應云波
羅闍那
 譯曰波羅者
他闍那者人
T2130_.54.1001c04: 拔陀毘離譯曰拔陀者大
也迦毘離者姓
T2130_.54.1001c05: 醯摩闍應云&MT01428;
摩闍
 譯曰
雪生
T2130_.54.1001c06: 輸那譯曰
江也
T2130_.54.1001c07: 曇摩提那亦云曇摩塵那
亦云達摩提那
 譯曰
法與
T2130_.54.1001c08: 優多羅譯曰
勝也
T2130_.54.1001c09: 禪頭應云
善兜
 譯曰
虫也
T2130_.54.1001c10: 檀多譯曰
調伏
T2130_.54.1001c11: 瞿卑譯曰
牛女
 是守牛女兒
T2130_.54.1001c12: 拔陀波羅譯曰
賢力
T2130_.54.1001c13: 須陀摩譯曰好
鬘華也
T2130_.54.1001c14: 優迦羅譯曰優者大亦云勝
迦羅者時亦云黒也
T2130_.54.1001c15: 阿奴波摩譯曰
無辟
T2130_.54.1001c16: 優伽摩譯曰大
悟解也
T2130_.54.1001c17: 素摩亦云
修摩
 譯曰
月也
T2130_.54.1001c18: 摩陀利應云摩
多利
 譯曰
御乘
T2130_.54.1001c19: 迦羅伽譯曰
時行
T2130_.54.1001c20: 提婆脩應云提
婆婆藪
 譯曰
天寶
T2130_.54.1001c21: 末那婆應云摩
那婆
 譯曰少
淨行
T2130_.54.1001c22: 毘摩達應云毘
摩達多
 譯曰
畏與
T2130_.54.1001c23: 曇摩摩提應云曇
摩摩帝
 譯曰
法意
T2130_.54.1001c24: 須夜摩譯曰
妙光
T2130_.54.1002a01: 因提闍應云因
陀羅闍
 譯曰主
兒也
T2130_.54.1002a02: 拘那羅譯者云
鳥名也
T2130_.54.1002a03: 婆須譯曰
寶也
T2130_.54.1002a04: 遮婆羅譯曰
墮落
T2130_.54.1002a05: 守迦譯曰
鸚鴰
T2130_.54.1002a06: 拔陀軍陀羅拘夷譯曰拔陀者賢軍陀羅
者可&MT04998;拘夷者細茅
T2130_.54.1002a07: 舍鳩利應云舍
仇利
 譯曰
上也
 第十八卷
T2130_.54.1002a08: 輸盧尼譯曰好
形貎也
 第二十一卷
T2130_.54.1002a09: 君荼羅繋頭應云荼
羅翅舍
 譯曰君荼羅者
捲翅舍者髮
T2130_.54.1002a10: 差摩譯曰
安隱
 第二十九卷
T2130_.54.1002a11: 基利施譯曰煩惱
亦云苦也
T2130_.54.1002a12: 波羅拓羅譯曰波羅者
彼柘羅者動
T2130_.54.1002a13: 波陀譯曰
論議
T2130_.54.1002a14: 窮鼻經曰極
端正也
T2130_.54.1002a15: 波羅遮羅譯曰波羅者
守遮羅者行
 雜阿含經第一卷
T2130_.54.1002a16: 摩羅娑譯曰
莫痩
T2130_.54.1002a17: 阿羅毘迦譯曰
小語
T2130_.54.1002a18: 闍知羅譯曰
縈髮
 第二十卷
T2130_.54.1002a19: 迦羅跋叱應云迦
羅跋嗟
 譯曰迦羅者
黒跋嗟者犢
T2130_.54.1002a20: 優波羅譯曰勝亦云
大亦云華
 第二十二卷
T2130_.54.1002a21: 密多羅譯曰
親友
 第三十七卷
T2130_.54.1002a22: &T042573;毘比丘尼譯曰國
名也
 第三十五卷
T2130_.54.1002a23: 毘闍耶比丘尼譯曰
無勝
T2130_.54.1002a24: 優波遮羅比丘尼譯曰
大動
T2130_.54.1002b01: 尸利沙遮羅比丘尼譯曰尸利沙者
頭遮羅者動
T2130_.54.1002b02: 叔迦羅比丘尼應云叔
歌羅
 譯曰
好時
 第五十卷
T2130_.54.1002b03: 掘多比丘尼譯曰
護也
 十誦律初誦第六卷
T2130_.54.1002b04: 周那難陀比丘尼應云周
羅難陀
 譯曰周羅者小
也難陀者歡喜
T2130_.54.1002b05: 八法第二卷
T2130_.54.1002b06: 頻頭比丘尼譯曰頻
頭者滯
T2130_.54.1002b07: 脩目佉比丘尼譯曰脩者好
也目佉者面
 雜誦第四卷
T2130_.54.1002b08: 施羅比丘尼譯曰
名山
T2130_.54.1002b09: 波梨比丘尼譯曰
護也
 善誦第二卷
T2130_.54.1002b10: 蘇毘提應云蘇
毘陀
 譯曰蘇者好
也毘陀者智
 僧祇律第二十四卷
T2130_.54.1002b11: 跋陀尸利比丘尼譯曰
賢吉
T2130_.54.1002b12: 蘇毘提夷比丘尼譯者曰
國名也
T2130_.54.1002b13: 跋陀羅比丘尼譯曰
賢也
T2130_.54.1002b14: 跋陀羅伽毘梨比丘尼應云跋陀
體毘梨
 譯曰跋陀羅者
賢體毘梨者大
T2130_.54.1002b15: 第三十九卷
T2130_.54.1002b16: 須耶帝比丘尼譯曰好
威儀也
T2130_.54.1002b17: 提舍瞿曇彌比丘尼譯曰提舍者説亦云
郭外瞿曇彌者姓
T2130_.54.1002b18: 四分律第十卷
T2130_.54.1002b19: 波利遮羅夷比丘尼譯曰波利者護
遮羅夷者茶事
T2130_.54.1002b20: 數那比丘尼應云數
屡那
 譯曰
聞也
T2130_.54.1002b21: 蘇羅比丘尼應云
首羅
 譯曰
勇也
T2130_.54.1002b22: 尼遮羅夷比丘尼譯曰
不動
T2130_.54.1002b23: 婆遮羅比丘尼譯曰極動
亦云能語
T2130_.54.1002b24: 尸羅婆遮那比丘尼譯曰尸羅者戒
也婆遮那者語
T2130_.54.1002c01: 阿難婆比丘尼應云阿
羅陀
 譯曰阿難陀
者歡喜也
T2130_.54.1002c02: 摩羅毘比丘尼譯者曰
國名也
T2130_.54.1002c03: 婆泥比丘尼應云
婆那
 譯曰
林也
T2130_.54.1002c04: 提舍難陀比丘尼譯曰提舍者
説難陀者喜
 第二分第二卷
T2130_.54.1002c05: 蘇摩比丘尼譯曰
月也
T2130_.54.1002c06: 栴檀輸那比丘尼譯曰
月愛
T2130_.54.1002c07: 迦羅跋陀迦毘羅比丘尼譯曰迦羅者黒跋陀
羅者賢迦毘羅者蒼
T2130_.54.1002c08: 伽羅栴陀輸比丘尼譯曰伽羅者頸旃
陀月輸者好也
 第八卷
T2130_.54.1002c09: 舍夷物梨譯曰舍夷者眂拘
梨者織亦云姓也
 第三分第十四卷
T2130_.54.1002c10: 偸羅難陀比丘尼譯曰偸羅者
大難陀者喜
T2130_.54.1002c11: 彌沙塞律第三卷
T2130_.54.1002c12: 私伽羅母比丘尼譯曰
山苟
 第十四卷
T2130_.54.1002c13: 優蹉比丘尼應云鬱
嗟呵
 譯曰
勤也
 第十五卷
T2130_.54.1002c14: 旃荼脩摩那比丘尼應云旃荼
羅脩摩那
 譯曰旃荼羅者月脩
者好也云摩那者意
T2130_.54.1002c15: 阿夷應云阿
私多
 譯曰
不白
T2130_.54.1002c16: 跋陀毘羅比丘尼應云跋陀
羅迦比羅
 譯曰跋陀羅者
賢迦比羅者蒼
T2130_.54.1002c17: 第十八卷
T2130_.54.1002c18: 摩訶彼闍婆提比丘尼譯曰大
世主也
T2130_.54.1002c19: 阿夷梨譯曰
聖女
 生經第三卷
T2130_.54.1002c20: 波和提比丘尼應云婆
羅婆提
 譯曰
勝語
 法句第三卷
T2130_.54.1002c21: 父陀尼子譯曰庄
嚴女也
 普超三昧經第二卷
T2130_.54.1002c22: 摩訶卑耶和題倶曇彌譯曰摩訶卑耶和題者
大世主倶曇彌者姓
T2130_.54.1002c23: 大愛道泥洹經
T2130_.54.1002c24: 摩訶波和提比丘尼應云摩訶
婆羅婆提
 譯曰大
勝語也
T2130_.54.1003a01: 般舟三昧經
T2130_.54.1003a02: 曇摩埤比丘尼譯曰
法念
 歴國傳第一卷
T2130_.54.1003a03: 僧伽難提比丘尼譯曰
衆喜
T2130_.54.1003a04:  沙彌名第十三
T2130_.54.1003a05: 沙彌譯曰沙彌者息慈亦云
淨養亦云擬淨
 大智論第一卷
T2130_.54.1003a06: 須陀沙彌亦云須
陀耶
 譯曰須者好
陀耶者起
T2130_.54.1003a07: 増一阿含經第十三卷
T2130_.54.1003a08: 周那沙彌譯曰
碎也
 長阿含經第十三卷
T2130_.54.1003a09: 摩伽沙彌譯曰
道也
 十誦律第三誦第二卷
T2130_.54.1003a10: 阿婆迦譯曰不
諂曲也
 僧祇律第二十三卷
T2130_.54.1003a11: 波羅迦譯曰
彼岸
T2130_.54.1003a12: 摩佉譯者曰
星名也
 四分律第二分第十三卷
T2130_.54.1003a13: 罽那應云&T036478;
剌那
 譯曰
耳也
T2130_.54.1003a14: 泥瞿陀沙彌應云尼
瞿盧陀
 譯曰無節
亦云縱横
T2130_.54.1003a15: 善見律毘婆沙第一卷
T2130_.54.1003a16: 脩摩那沙彌譯曰
好意
 第二卷
T2130_.54.1003a17: 須波迦沙彌譯曰
可愛
T2130_.54.1003a18: 諄那沙彌應云
唯陀
 譯曰
問也
 生經第二卷
T2130_.54.1003a19: 跋提奢彌譯曰
賢也
 興起行經上卷
T2130_.54.1003a20:  沙彌尼名第十四
T2130_.54.1003a21: 沙彌尼譯曰沙彌者息慈亦云淨
養亦云擬淨命尼者女也
 大智論十卷
T2130_.54.1003a22: 式叉摩那譯曰
學也
 第十三卷
T2130_.54.1003a23: 脂梨彌尼譯曰脂
梨者衣
 十誦律八法第二卷
T2130_.54.1003a24: 支梨譯曰
小也
 僧祇律第六卷
T2130_.54.1003b01:  聲聞徳行名第十五
T2130_.54.1003b02: 須陀洹亦云須呵洹亦
云須陀般那
 禪經曰流入涅
槃譯曰入流
T2130_.54.1003b03: 大智論第一卷
T2130_.54.1003b04: 斯陀含應云斯已理陀伽𥧌
亦云息忌陀
 禪經曰往來
譯曰往來
T2130_.54.1003b05: 阿那含亦云阿那伽𥧌
亦云訶那迦速
 禪經曰不來
譯曰不還
T2130_.54.1003b06: 阿羅漢亦云阿
蘭那
 禪經曰無譯曰不生
亦云殺賊亦云應供
T2130_.54.1003b07: 摩訶那伽論曰摩訶者大那者不加者
罪又那伽者龍亦云象也
 第三卷
T2130_.54.1003b08: 頭陀應云偸
多求那
 譯曰偸多者棄亦云
動也求那者功徳也
T2130_.54.1003b09: 羯摩譯曰事
亦云作
T2130_.54.1003b10: 維那應云毘訶
羅波羅
 譯曰毘訶邏者
寺波羅者護也
 第十一卷
T2130_.54.1003b11: 阿闍梨亦云阿
遮梨
 譯曰應可
作亦云應
 第十三卷
T2130_.54.1003b12: 布薩譯曰増長功
徳論云善宿
T2130_.54.1003b13: 波羅提木叉譯曰波羅提者彼
彼木叉者解脱
 大涅槃經第三卷
T2130_.54.1003b14: 三摩跋提應云三
摩缽低
 譯曰
善定
 第十卷
T2130_.54.1003b15: 阿那波那亦云阿那波
那亦云般那
 譯曰阿那者米亦云
八波那者去亦云出
T2130_.54.1003b16: 第十九卷
T2130_.54.1003b17: 分衞應云賓
荼波陀
 譯曰
乞食
 増一阿含第一卷
T2130_.54.1003b18: 摩那埵譯曰
齊量
 十誦律序第二卷
T2130_.54.1003b19: 婆利婆娑譯曰
別住
T2130_.54.1003b20: 阿浮訶羯摩磨善見律云阿浮訶那
者喚入譯曰喚來
 第三卷
T2130_.54.1003b21: 僧跋應云僧
&MT04999;
 譯曰
等至
 七法第六卷
T2130_.54.1003b22: 吚甯亦云禋&T069657;
亦云豆佉
 律曰咿甯者苦諦鞞
婆沙曰禋&T069657;者苦也
 同卷
T2130_.54.1003b23: 彌甯亦云彌&T069657;
云三牟提耶
 律曰彌甯者習諦鞞
婆沙曰彌樓者習也
T2130_.54.1003b24: 多咜陀辟亦云陀破亦
云尼樓陀
 律曰多陀譬者盡諦
鞞婆沙曰陀破者盡
T2130_.54.1003c01: 阿羅辟支亦云陀羅破
亦云末伽
 律曰陀羅辟支者道諦鞞
婆沙曰陀羅破者道也
T2130_.54.1003c02: 闍婆那律曰分別心
譯曰疲智
 善見律毘婆沙第一卷
T2130_.54.1003c03: 毘婆舍那應云毘
缽舍那
 律曰觀苦空無
我譯曰觀見
T2130_.54.1003c04: 波薩提應云波
羅薩提
 律曰寂靜無疲
極也譯曰猗樂
T2130_.54.1003c05: 和上律曰知罪
知無罪也
 第十七卷
T2130_.54.1003c06: 半多倶置迦譯曰半者倶
置迦者種
T2130_.54.1003c07: 阿毘曇毘婆沙第五十七卷
T2130_.54.1003c08: 三婆羅佉故譯曰律
儀式也
 雜阿毘曇心第十二卷
T2130_.54.1003c09: 達摩經曰法謂世
間第一法
 禪經下卷
T2130_.54.1003c10: 摩那斯伽羅經曰謂經心
義言思誰
T2130_.54.1003c11: 三般具足戒譯曰
足具
 遺教三昧經上卷
T2130_.54.1003c12: 三摩提譯曰
一心
 成實論第一卷
T2130_.54.1003c13:  雜觀行名第十六
T2130_.54.1003c14: 三昧譯曰
一心
 大智論第一卷
T2130_.54.1003c15: 四禪應云
 論曰思惟修
譯曰思惟也
T2130_.54.1003c16: 三摩提論曰正心行
處譯曰一心
 第二十九卷
T2130_.54.1003c17: 梵行譯曰梵
者淨也
 華嚴經第十卷
T2130_.54.1003c18: 奢摩亦云舍摩他
亦云奢摩他
 譯曰
寂靜
 大涅槃經第二十八卷
T2130_.54.1003c19: 毘婆舍那應云毘
缽舍那
 譯曰
見也
T2130_.54.1003c20: 憂畢叉譯曰
捨也
T2130_.54.1003c21: 拘羅羅吒譯曰拘羅者種
姓剌吒者國也
 雜阿含第二十卷
T2130_.54.1003c22: 繁耆迦應云明
嗜迦
 譯曰
曲也
 第三十卷
T2130_.54.1003c23: 迦師那阿攬摩那律曰三十八禪定譯曰迦那者
明阿欖摩那者境界亦云塵
T2130_.54.1003c24: 善見律毘婆沙第十四卷
T2130_.54.1004a01: 安闍三昧應云安左闍
三昧缽低
 譯曰不
動定也
 第十二卷
T2130_.54.1004a02: 三術闍經曰
三禪
 脩行本起第一卷
T2130_.54.1004a03: 伊羅缽三昧應云伊羅
缽多羅
 譯曰
葉香也
 四百三昧經
T2130_.54.1004a04: 鎭頭迦三昧譯者曰
樹名也
T2130_.54.1004a05: 婆羅那香象三昧譯曰婆羅
耶者象也
T2130_.54.1004a06: 婆羅墮楉譯曰
彼通
 佛説安般經
T2130_.54.1004a07:  罪障名第十七
T2130_.54.1004a08: 突吉羅譯曰
惡作
 大智論第一卷
T2130_.54.1004a09: 偸蘭遮譯曰私偸刺
者大底罪也
 大涅槃經第七卷
T2130_.54.1004a10: 波羅夷譯曰
不如
T2130_.54.1004a11: 波夜提譯曰
燒煮
 第十一卷
T2130_.54.1004a12: 僧伽婆尸沙譯曰泉殘
亦云僧餘
 十誦律序第一卷
T2130_.54.1004a13: 波羅提舍尼譯曰向
彼栴也
T2130_.54.1004a14: 尼薩耆波夜提譯曰
捨墮
T2130_.54.1004a15: 憂多羅殺譯曰憂多
羅者勝也
 初誦第二卷
T2130_.54.1004a16: 頭多殺譯曰
不好
T2130_.54.1004a17: 毘陀羅殺譯曰
破也
T2130_.54.1004a18: 提舍迦羅尼罪譯曰提舍者發露
迦羅尼者應作
 七法第二卷
T2130_.54.1004a19: 阿跋提罪應云何
缽諦
 譯曰
犯也
T2130_.54.1004a20: 折多利耶陀那應云質多波利
耶跋私陀那
 譯曰質多者意波利
耶跋私陀者使垢
T2130_.54.1004a21: 善見律毘婆沙第一卷
T2130_.54.1004a22: 頭婆私多律曰微
細罪也
T2130_.54.1004a23: 婆傍伽律曰心羸
弱心眼也
 第十卷
T2130_.54.1004a24: 首盧數譯曰
好瞋
 阿毘曇毘波沙第一卷
T2130_.54.1004b01: 拘律陀聚譯曰
瞋也
 八揵度第十八卷
T2130_.54.1004b02: 波羅提伽論曰
重瞋
 成實論第九卷
T2130_.54.1004b03: 違欣婆論曰
中瞋
T2130_.54.1004b04: 拘盧陀論曰
下瞋
T2130_.54.1004b05: 憂婆耶呵論曰
報頂
T2130_.54.1004b06: 婆羅陀舍論曰
專執
T2130_.54.1004b07: 論曰
疾姤
T2130_.54.1004b08: 三監披應云伊
履沙
 論曰
忿諍
T2130_.54.1004b09: 頭和遮論曰
煇捩
T2130_.54.1004b10: 阿羼應云阿
羼摩
 論曰
不忍
T2130_.54.1004b11: 阿娑詰略論曰
不悦
T2130_.54.1004b12: &MT05000;羅沽論曰
不調
T2130_.54.1004b13: 登單那陀論曰
難可
T2130_.54.1004b14: 羅披那應云羅
波那
 論曰悦
人意
T2130_.54.1004b15: 單致利論曰睡眠因
縁譯曰痩也
T2130_.54.1004b16:  迦絺那衣法第十八
T2130_.54.1004b17: 迦絺那衣 舊譯曰功徳。聲論者曰。迦絺那
T2130_.54.1004b18: 是外國音。衣是此間語。具存外國音。應言迦
T2130_.54.1004b19: 絺那指婆羅。迦絺那翻爲功徳。指婆邏翻爲
T2130_.54.1004b20: 衣。謂功徳衣
T2130_.54.1004b21: 桑祗陀國 舊譯曰。應云桑祗哆。翻爲聚會
T2130_.54.1004b22: 説。聲論者云。桑祗陀是外國音。國是此間語。
T2130_.54.1004b23: 具正外國音。應言僧枳多毘屣耶。僧枳多翻
T2130_.54.1004b24: 爲期。毘屣耶爲國。謂斯國
T2130_.54.1004b25: 迦提月 舊譯曰時月。持律者云功徳月。亦
T2130_.54.1004b26: 云望衣月。謂應言時月。即是三月安居竟功
T2130_.54.1004c01: 徳滿足時。以功徳滿足故。所以得望衣
T2130_.54.1004c02: 衣法 阿梨陀羅色 持律者云。五大色。聲
T2130_.54.1004c03: 論者云。阿梨陀羅是外國音也是此間語。具
T2130_.54.1004c04: 正外國音。應云尼羅跋羅。尼羅翻爲青。跋
T2130_.54.1004c05: 那翻爲色。謂青色
T2130_.54.1004c06: 黔蛇色 持律者云。五大色。聲論者云。黔蛇
T2130_.54.1004c07: 是外國音。色是此間語。具正外國音。應云柯
T2130_.54.1004c08: 羅跋那。柯羅翻爲黒。跋那色。謂黒色泥尼外
國翻爲
T2130_.54.1004c09: 葛陀摩跋那
翻爲泥色
T2130_.54.1004c10: 穹伽色 舊譯曰。應云穹求。翻爲黄色。持律
T2130_.54.1004c11: 者云。五大色。聲論者。穹伽是外國音。色是
T2130_.54.1004c12: 此間語。具正在外國音。應云比多跋那。比多
T2130_.54.1004c13: 翻爲黄。跋那翻爲色。謂黄色
T2130_.54.1004c14: 盧耶那色 持律者云。五大色。聲論者云。盧
T2130_.54.1004c15: 耶那是外國音。色是此間語。具正外國音。應
T2130_.54.1004c16: 盧喜多跋那。盧喜哆翻爲赤。跋那翻爲色。謂
T2130_.54.1004c17: 赤色
T2130_.54.1004c18: 嵯梨多色 持律者云。五大色。聲論者云。嵯
T2130_.54.1004c19: 梨多是外國音。色是此間語。具正外國音。應
T2130_.54.1004c20: 云阿婆多跋那。阿婆多翻爲白。跋那翻爲色。
T2130_.54.1004c21: 謂白色
T2130_.54.1004c22: 曼提吒色 持律者云。五大色。聲論者云。正
T2130_.54.1004c23: 外國音。應言曼提都私
哆那跋那。曼提哆那翻
T2130_.54.1004c24: 爲好。跋那翻爲好。跋那翻爲色。謂好色。雖
T2130_.54.1004c25: 云好色。不知是何方好色。胡僧云。應言曼實
T2130_.54.1004c26: 瑟陀跋蘭那。爲不赤不黄色。案此好色即應
T2130_.54.1004c27: 是黄中好色。謂非輕色非重色。案五大色。謂
T2130_.54.1004c28: 青黄赤白黒。此中有六種色。不應謂爲五大
T2130_.54.1004c29: 色。若案色爲論。紅赤紫重黄輕。好色唯有赤
T2130_.54.1005a01: 黄二種。是大色。餘四種非大也
T2130_.54.1005a02: 抲休比丘 舊譯曰。應云婆休難提。翻爲多
T2130_.54.1005a03:
T2130_.54.1005a04: 瓶沙王 舊譯曰。應云頻毘式娑羅。亦云頻
T2130_.54.1005a05: 婆羅。頻毘者言無。式娑羅者言實。聲論者云。
T2130_.54.1005a06: 瓶沙是外國音。王是此間語。具正外國音。應
T2130_.54.1005a07: 言頻毘娑邏何邏闍。頻毘頻爲無。娑邏飜爲
T2130_.54.1005a08: 實。何羅闍翻爲王。謂無實王
T2130_.54.1005a09: 梵志 舊譯曰。梵者淨。案梵志是此間語。非
T2130_.54.1005a10: 外國音。梵是訓淨。如猶寂訓靜。非異國音。聲
T2130_.54.1005a11: 論者云。外國呼梵爲婆羅摩。呼志爲婆他刺
T2130_.54.1005a12: 深摩根衣 持律者云。是上價衣。聲論者云。
T2130_.54.1005a13: 正外國音。應言數欽摩牟羅。藪欽摩翻爲細
T2130_.54.1005a14: 衣。牟羅翻爲根。爲細衣
T2130_.54.1005a15: 優婆難陀比丘 舊譯曰大喜。聲論者云。優
T2130_.54.1005a16: 婆翻爲大。難陀翻爲喜。摩訶亦云大。優波亦
T2130_.54.1005a17: 大。此恐當是國語不同
T2130_.54.1005a18: 比喜陀比丘 舊譯曰覆。聲論者云。正外國
T2130_.54.1005a19: 音。應言比喜他[卄/腹]
他。翻爲密。覆是義翻。密是
T2130_.54.1005a20: 正翻
T2130_.54.1005a21: 泥洹僧 舊譯曰方衣。持律者云。解脱衣。聲
T2130_.54.1005a22: 論者云。正外國音。應言尼婆那。翻爲君衣
T2130_.54.1005a23: 阿羅毘國 舊譯曰少語。聲論者云。阿羅毘
T2130_.54.1005a24: 是外國音。國是此間語。具正胡音。應言阿羅
T2130_.54.1005a25: 毘屣耶。阿毘羅分飜爲不聲。毘屣耶翻國
T2130_.54.1005a26: 爲。少語非無語。是語少。不聲則應無聲。多以
T2130_.54.1005a27: 手語示相。非令無言。得翻爲少語。以手示相。
T2130_.54.1005a28: 亦得翻爲不聲
T2130_.54.1005a29: 僧祇支 舊譯曰偏袒。持律者曰助身衣。聲
T2130_.54.1005b01: 論者云。正外國音。應言僧割侈。僧割翻爲肩。
T2130_.54.1005b02: 侈翻爲覆肩衣。總説無非助身衣。分別應以
T2130_.54.1005b03: 覆肩衣爲正
T2130_.54.1005b04: 沙尼衣 持律者云土衣。聲論者云。應言沙
T2130_.54.1005b05: 師我
尼。翻爲樹皮衣。此非土衣。應云樹皮衣
T2130_.54.1005b06: 䩭由羅欽婆羅衣 聲論者云。正外國音。應
T2130_.54.1005b07: 言枳由羅甘婆羅。枳由羅翻爲細。甘婆羅翻
T2130_.54.1005b08: 爲毛衣。謂細毛衣
T2130_.54.1005b09: 趐彌樓欽婆羅衣 持律者云絳色衣。聲論
T2130_.54.1005b10: 者云。正外國音。應言靃邏甘婆羅。靃邏翻爲
T2130_.54.1005b11: 衣半。甘婆羅翻爲毛衣。謂白羊毛衣
T2130_.54.1005b12: 表裏&MT05001;倶執 持律者云。是茸古具。聲論者
T2130_.54.1005b13: 云。衣裏&MT05001;倶執五字。悉是此間語。具外國
T2130_.54.1005b14: 音。呼爲喜蘭哆盧摩婆摩伽羅呵那。婆喜翻
T2130_.54.1005b15: 爲表。蘭哆翻爲裏。胡盧摩翻爲&MT05001;。婆摩翻爲
T2130_.54.1005b16: 倶。伽羅呵翻爲執
T2130_.54.1005b17: 婆羅彌利衣 持律者云。有前襜衣
T2130_.54.1005b18: 蔍毛欽跋具褌衣 持律者云許衣
T2130_.54.1005b19: 舍勒衣 舊譯曰内衣。持律者云前後襜衣。
T2130_.54.1005b20: 聲論者云。正外國音。應言安多羅舍多柯。此
T2130_.54.1005b21: 衣四方縫作最在裏著。即世僧尼所著舍勒
T2130_.54.1005b22: 阿拘草衣 持律者云。是莎衣。胡僧其形似
T2130_.54.1005b23: 此土芑。外國之人用此草時。先内水中竟槌
T2130_.54.1005b24: 令細。然後用之
T2130_.54.1005b25: 跋拘草衣 持律者云莎衣。胡僧云。應云阿
T2130_.54.1005b26: 仿伽。是劫寶國所出。似此云麻。亦用作衣
T2130_.54.1005b27: &T049271;草衣 舊譯曰細弟。持律者云莎衣。聲
T2130_.54.1005b28: 論者云。正外國音。應言釣奢底履那。釣奢翻
T2130_.54.1005b29: 芳。底履那翻爲草。謂弟草衣
T2130_.54.1005c01: 文若草衣 舊譯曰。應云文闍。謂虎鬚。持律
T2130_.54.1005c02: 者云莎衣。聲論者云。正外國語。應言文闍。翻
T2130_.54.1005c03: 爲出。即是虎鬚草。胡僧云。以此土龍鬚草。
T2130_.54.1005c04: 其色少多黄。亦可作席。亦可作衣
T2130_.54.1005c05: 婆娑草衣 舊譯曰。應言婆跋闍。謂麁弟。
T2130_.54.1005c06: 持律者云莎衣。持律者從阿拘草衣至婆娑
T2130_.54.1005c07: 草衣五種草。皆呼爲草衣。謂此不然。所以名
T2130_.54.1005c08: 爲莎衣者。以莎草作衣故名莎衣。不容是草
T2130_.54.1005c09: 皆名莎衣
T2130_.54.1005c10: 髮欽婆羅 持律者云鹿毛衣。案髮是此間
T2130_.54.1005c11: 語。欽婆羅是外國音。聲論者云。甘外國音不
T2130_.54.1005c12: 正。外國呼髮爲枳舍。呼衣爲甘婆羅。應言枳
T2130_.54.1005c13: 舍甘婆羅。謂爲髮衣。織髮爲衣。不應謂爲鹿
T2130_.54.1005c14: 毛也
T2130_.54.1005c15: 角鴟翅衣 持律者云鳥毛衣。案角鴟是鴝
T2130_.54.1005c16: 鵒。以鴝鵒翅爲衣。故云角鴟翅衣
T2130_.54.1005c17: 波加羅衣 聲論者云。正外國音。應言跋柯
T2130_.54.1005c18: 邏指婆邏。翻爲樹皮衣
T2130_.54.1005c19: 優羅提那 舊譯曰。優羅者胸。提那者與。謂
T2130_.54.1005c20: 胸與
T2130_.54.1005c21: 塔 舊譯曰。云外國謂爲塔。此謂爲方墳。
T2130_.54.1005c22: 持律者云墳。聲論者云。塔是此間語。外國音
T2130_.54.1005c23: 肆偸波爲塔
T2130_.54.1005c24: 頭陀 持律者云抖藪。聲論者云。正外國音。
T2130_.54.1005c25: 應言偸多。翻爲除塵。斗藪是譬翻。除塵是正
T2130_.54.1005c26:
T2130_.54.1005c27: 缽法 頗梨 舊譯曰。應言頗致杆。謂白珠
T2130_.54.1005c28: 水精火珠。聲論云。正外國音。應言肆頗底柯。
T2130_.54.1005c29: 翻爲水精。案白珠水精火珠不容多物。共一
T2130_.54.1006a01: 名。嘗聞頗梨珠一物。有多色
T2130_.54.1006a02: 缽他 持律云小缽。聲論者云。正外國音。應
T2130_.54.1006a03: 言波刺肆他。翻爲一諡
T2130_.54.1006a04: 跋難陀比丘 舊譯曰賢。聲論者云。正外國
T2130_.54.1006a05: 音。應言髮陀羅難陀。跋陀羅翻爲賢。難陀翻
T2130_.54.1006a06: 爲歡喜。謂賢喜歡
T2130_.54.1006a07: 尼師檀法 尼師檀 舊譯曰坐具。聲論者。
T2130_.54.1006a08: 正外國音。應言尼師檀耶。翻爲坐衣
T2130_.54.1006a09: 維耶離國 舊譯曰。亦云毘耶離。亦云毘舍
T2130_.54.1006a10: 離。謂博廣。聲論者云。正外國音。應言鞞舍
T2130_.54.1006a11: 利。翻爲廣
T2130_.54.1006a12: 迦留陀夷比丘 舊譯曰。亦云迦樓陀夷。迦
T2130_.54.1006a13: 留者持。陀夷者起。聲論者云。正外國音。
T2130_.54.1006a14: 柯盧陀夷。柯盧翻爲早。亦云黒。陀夷翻爲生。
T2130_.54.1006a15: 亦云起。謂早生。亦謂黒起。以日初出時生故
T2130_.54.1006a16: 名早生。有優陀夷比丘色白。柯盧陀夷色黒。
T2130_.54.1006a17: 故以起黒受稱
T2130_.54.1006a18: 修伽陀 舊譯曰。修言好。伽陀云去。亦云説。
T2130_.54.1006a19: 亦云善誓。持律者云善説。聲論者云。正外國
T2130_.54.1006a20: 音。應言修伽多。修翻爲善。伽多翻去。謂善
T2130_.54.1006a21: 去。出要律儀卷第八
T2130_.54.1006a22: 結界法 羅閲城 聲論者云。正外國音。應
T2130_.54.1006a23: 云何羅闍那伽邏。阿羅闍那翻爲王。伽邏翻
T2130_.54.1006a24: 爲城。謂王城
T2130_.54.1006a25: 拘盧舍 持律者云。五百弓。弓長中人肘
T2130_.54.1006a26: 耆闍崛山 舊譯曰。應言耆闍言鷲。崛多言頭。
T2130_.54.1006a27: 爲鷲頭也
T2130_.54.1006a28: 解界法 迦蘭陀國 舊譯曰好。聲論者云。
T2130_.54.1006a29: 正外國音。應言迦蘭陀柯。是鳥名。此無對
T2130_.54.1006b01: 翻。出要律儀卷第九
T2130_.54.1006b02: 三滅法 跋耆色 舊譯曰聚。聲論者云。跋
T2130_.54.1006b03: 耆是外國音。色是此間語。具正外國音。應云
T2130_.54.1006b04: 跋耆尼伽摩。跋耆翻爲裙。尼伽摩翻爲色。謂
T2130_.54.1006b05: 裙也
T2130_.54.1006b06: 孫陀羅難陀比丘 舊譯曰。孫陀羅者可愛。
T2130_.54.1006b07: 亦云好。難陀者歡喜。聲論者云。孫陀羅翻爲
T2130_.54.1006b08: 好。難陀翻爲喜。謂好喜
T2130_.54.1006b09: 陀驃力士子 舊譯曰茅草。聲論者云。陀驃
T2130_.54.1006b10: 是外國音。力士子是此間語。具正天竺音。應
T2130_.54.1006b11: 云陀臈毘夜備邏婆分弗多羅。陀臈毘夜翻
T2130_.54.1006b12: 爲物。備邏翻爲力。婆分翻爲士。弗多羅翻爲
T2130_.54.1006b13: 子。謂物力士子。此士子是多財物家之子。故
T2130_.54.1006b14: 名物力士子
T2130_.54.1006b15: 彌多羅浮摩比丘 聲論者云。正外國音。應
T2130_.54.1006b16: 言來跢邏部摩。來跢邏翻爲慈。部摩翻爲地。
T2130_.54.1006b17: 謂慈地
T2130_.54.1006b18: 彌多羅比丘尼 聲論者云。正外國音。應言
T2130_.54.1006b19: 來跢邏。翻爲慈
T2130_.54.1006b20: 儐法 摩伽沙彌 舊譯曰道。聲論者云。
T2130_.54.1006b21: 正外國音。應言摩勒伽。翻爲道。亦云路
T2130_.54.1006b22: 倶舍彌國 舊譯曰。應云物睒毘。亦云物睒
T2130_.54.1006b23: 彌。謂不甚靜。亦云藏有。聲論者云。正外國
T2130_.54.1006b24: 音。應言高杉毘。飜爲吉祥草。是仙人名。以
T2130_.54.1006b25: 人名國。謂吉祥草國
T2130_.54.1006b26: 車匿比丘 舊譯曰。應云&T041405;[山/虫]痩
陀。亦云闍
T2130_.54.1006b27: 那。謂應作。亦云覆藏。聲論者云。正外國音。
T2130_.54.1006b28: 應云羼陀。翻爲欲令覆
T2130_.54.1006b29: 旃陀羅 舊譯曰。又云旃荼羅。謂瞋亦云惡。
T2130_.54.1006c01: 持律者云下賤惡人。聲論者云。外國音。應
T2130_.54.1006c02: 云旃陀羅。翻爲惡人。旃陀羅謂是屠殺惡人。
T2130_.54.1006c03: 加此屠肉五兵等類
T2130_.54.1006c04: 央伽國 舊譯曰。又云鴦伽。謂體。聲論者云。
T2130_.54.1006c05: 外國音。應言鴦伽毘屣耶。鴦伽翻爲分。毘
T2130_.54.1006c06: 屣耶翻爲國。謂分國。亦云身國
T2130_.54.1006c07: 槃提國 聲論者云。正外國音。應言阿槃底。
T2130_.54.1006c08: 翻爲護
T2130_.54.1006c09: 阿梨吒比丘 舊譯曰。亦云阿梨吒。亦云阿
T2130_.54.1006c10: 利瑟吒。亦云阿栗吒。謂無患樹。聲論者云。正
T2130_.54.1006c11: 外國音。應言阿栗瑟跢。翻爲無患樹。此比丘
T2130_.54.1006c12: 因樹得名。謂無患比丘
T2130_.54.1006c13: 梵檀法 梵檀 持律者云默儐。聲論者云。
T2130_.54.1006c14: 外國呼爲婆羅摩私摩。翻爲梵壇
T2130_.54.1006c15: 波羅國 舊譯曰勝
T2130_.54.1006c16: 闡弩比丘 舊譯曰覆。聲論者云。正外國音。
T2130_.54.1006c17: 應言闡那。翻爲蜜
T2130_.54.1006c18: 那陀迦旃延經 舊譯曰。應云那刺陀迦旃
T2130_.54.1006c19: 延。那刺陀言信。迦旃延言性。聲論者云。正外
T2130_.54.1006c20: 國音。應云那陀葛多耶那。那陀翻爲長聲。葛
T2130_.54.1006c21: 多耶那翻爲性。出要律儀卷第十
T2130_.54.1006c22: 四羯摩法 槃荼比丘 舊譯曰。又云般特
T2130_.54.1006c23: 陀迦。謂路。聲論者云。正外國音。應槃陀。翻
T2130_.54.1006c24: 爲論
T2130_.54.1006c25: 盧伽比丘 舊譯曰。盧伽謂央色病。聲論者
T2130_.54.1006c26: 云。盧伽翻爲患。亦云病
T2130_.54.1006c27: 施越比丘 聲論者云。施越是此間語。正外
T2130_.54.1006c28: 國音。呼施爲檀那。呼越爲波底。梁言施越
T2130_.54.1006c29: 馬宿比丘 聲論者云。是此間語。正外國音。
T2130_.54.1007a01: 應言阿輸實。梁言馬宿
T2130_.54.1007a02: 滿宿比丘 聲論者云。滿宿是此間語。正外
T2130_.54.1007a03: 國音。應言爺律那實。梁言滿宿
T2130_.54.1007a04: 優樓伽居士 聲論者云。優樓伽是外國音。
T2130_.54.1007a05: 居士是此間語。具正胡音。應言郁伽羅漚婆
T2130_.54.1007a06: 塞分。郁伽羅翻爲威徳。漚婆塞分翻爲居
T2130_.54.1007a07: 士。謂威徳居士
T2130_.54.1007a08: 質多羅居士 舊譯曰種種。聲論者閉。居士
T2130_.54.1007a09: 如前説
T2130_.54.1007a10: 摩摩帝帝陀羅本云知
法人
 舊譯曰寺主。持律者云
T2130_.54.1007a11: 知法寺主。聲論者。正外國音。應言摩末底
T2130_.54.1007a12: 哿彌陀他。摩末底翻爲寺主。哿彌陀他翻爲
T2130_.54.1007a13: 治。謂治寺主比丘
T2130_.54.1007a14: 悔僧殘法 僧伽婆尸沙 舊譯曰衆殘。亦
T2130_.54.1007a15: 云衆餘。持律者云僧殘亦僧救。聲論者云。僧
T2130_.54.1007a16: 伽翻爲衆。婆尸沙翻爲餘。案此翻譯曰僧殘。
T2130_.54.1007a17: 是合胡梁語。云僧救亦是合胡梁語。若客云
T2130_.54.1007a18: 衆殘。正是此音。若云衆餘。亦是此音。殘之與
T2130_.54.1007a19: 餘。義無有異
T2130_.54.1007a20: 摩那埵 舊譯曰齊量。持律者云折伏下意。
T2130_.54.1007a21: 亦云治僧殘罪。聲論者云。正外國音。應言摩
T2130_.54.1007a22: 捺埵。翻爲慢。埵翻爲除。慢。案折伏下意除
T2130_.54.1007a23: 慢法。治僧殘罪。是説對名。亦非正翻譯
T2130_.54.1007a24: 翻梵語卷第三
T2130_.54.1007a25: 延應二年四月十六日申時於醍醐寺地藏
T2130_.54.1007a26: 院書寫了
T2130_.54.1007a27: 同  八月二日令交合了 道成
T2130_.54.1007a28: 寛保初元醉年秋八月二十二日。令宮野常
T2130_.54.1007a29: 新遂書寫余於東窓校考了僧正賢賀五十
T2130_.54.1007b01:
T2130_.54.1007b02:
T2130_.54.1007b03: 翻梵語卷第四
T2130_.54.1007b04: 婆羅門名第十九
T2130_.54.1007b05: 刹利名第二十
T2130_.54.1007b06:  婆羅門名第十九
T2130_.54.1007b07: 婆羅門善見律曰淨行又婆羅者智
門者聞也譯曰心出俗外
T2130_.54.1007b08: 大智論第一卷
T2130_.54.1007b09: 栴闍婆羅門應云
栴陀
 譯曰栴陀
者惡性也
T2130_.54.1007b10: 阿耆達多婆羅門應云阿耆
尼達多
 譯曰阿耆尼
火達多者與
 第九卷
T2130_.54.1007b11: 貫夷羅婆羅門譯曰貫
夷羅者山
 第三十四卷
T2130_.54.1007b12: 摩伽婆羅門譯曰星
名也
 第五十六卷
T2130_.54.1007b13: 毘沙陀耶譯曰毘沙者
毒陀耶者與
 長阿含第六卷
T2130_.54.1007b14: 婆悉咤譯曰
最勝
 第六卷
T2130_.54.1007b15: 婆羅墮譯者
曰姓
T2130_.54.1007b16: 佛伽羅婆羅應云弗伽
羅婆羅
 譯曰佛加羅者
一人婆羅者力
 第十三卷
T2130_.54.1007b17: 究羅檀頭譯曰究羅者姓檀
頭者罸亦云治也
 第十五卷
T2130_.54.1007b18: 阿咤摩應云阿
私吒摩
 譯曰
第八
 第十六卷
T2130_.54.1007b19: 婆摩譯曰梪
亦云太
T2130_.54.1007b20: 婆摩提婆應云婆羅
木多提婆
 譯曰放
逸天也
T2130_.54.1007b21: 毘波審吒應云毘
波斬哆
 譯曰不
思惟也
T2130_.54.1007b22: 阿樓那譯曰
曉也
T2130_.54.1007b23: 瞿曇摩譯者
曰姓
T2130_.54.1007b24: 首脂譯曰
淨也
T2130_.54.1007b25: 損他譯曰
象鼻
T2130_.54.1007c01: 露遮譯曰眼亦云
樂五教反
 第十七卷
T2130_.54.1007c02: 毘迦多魯迦婆羅門應云毘伽
多魯今
 譯曰去光
亦云闇也
T2130_.54.1007c03: 雜阿含第二卷
T2130_.54.1007c04: 優婆迦婆羅門應云優
婆伽
 譯曰
近行
 第四卷
T2130_.54.1007c05: 鬱闍迦譯曰
無畏
T2130_.54.1007c06: 豆摩譯曰
煙也
T2130_.54.1007c07: 嚕醯遮婆羅門應云魯
醯熙多
 譯曰鯉魚
亦云國名
T2130_.54.1007c08: 毘紐迦亶延氏婆羅門應云毘履紐
迦旃延
T2130_.54.1007c09: 第二十九卷
T2130_.54.1007c10: 賓耆迦婆羅門譯曰賓耆
迦者聚
 第四十二卷
T2130_.54.1007c11: 闍提弗多羅譯曰
生子
 第四十三卷
T2130_.54.1007c12: 婆四吒婆羅門尼譯曰最勝
淨行女也
 第四十四卷
T2130_.54.1007c13: 尼耶婆羅豆婆遮婆羅門譯曰毘利耶者精
進婆羅者力豆波
T2130_.54.1007c14: 遮羅者惡語 第四十六卷
T2130_.54.1007c15: 那陵迦婆羅門譯曰那者無
也陵伽者道
T2130_.54.1007c16: 四分律第三分第一卷
T2130_.54.1007c17: 耶若達婆羅門譯曰耶若切
徳達多者與
 第四分第九卷
T2130_.54.1007c18: 斯那婆羅門譯曰
軍也
 彌沙塞律第十九卷
T2130_.54.1007c19: 修婆那婆羅門譯曰修婆
那者好林
T2130_.54.1007c20: 善見律毘婆沙第一卷
T2130_.54.1007c21: 阿嗜婆羅門應云阿
嗜膩
 譯曰
火也
 第二卷
T2130_.54.1007c22: 車多摩耶婆羅門應云利
多摩
 譯曰
淨心
 第五卷
T2130_.54.1007c23: 斯樓婆羅門譯曰斯樓
者名山也
 第七卷
T2130_.54.1007c24: 婆夜羅尼婆羅門應云波
羅耶那
 譯曰
度彼
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev] 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]