大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545_ 五百大阿羅漢玄奘譯 ) in Vol. 27

[First] [Prev+100] [Prev] 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

T1545_.27.0738a01:
T1545_.27.0738a02:
T1545_.27.0738a03: 阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百
T1545_.27.0738a04: 四十四
T1545_.27.0738a05:  五百大阿羅漢等造 
T1545_.27.0738a06:  *三藏法師玄奘奉  詔譯 
T1545_.27.0738a07:   根蘊第六中根納息第一之三
T1545_.27.0738a08: 此二十二根。幾學。幾無學。幾非學非無學。答
T1545_.27.0738a09: 二學。一無學。十非學非無學。九應分別。二學
T1545_.27.0738a10: 者。謂未知當知根已知根。一無學者。謂具知
T1545_.27.0738a11: 根。十非學非無學者。謂七色命苦憂根。九應
T1545_.27.0738a12: 分別者。謂意樂喜捨信等五根。此皆應作三
T1545_.27.0738a13: 分而答。故名應分別。一作學分。二作無學
T1545_.27.0738a14: 分。三作非學非無學分。分別論者言。此應
T1545_.27.0738a15: 作分別記。故名應分別。謂意根或學或無
T1545_.27.0738a16: 學或非學非無學。云何學。謂學作意相應意
T1545_.27.0738a17: 根。此復云何。謂從苦法智忍。乃至金剛喩定
T1545_.27.0738a18: 相應意根。云何無學。謂無學作意相應意根。
T1545_.27.0738a19: 此復云何。謂盡智。無生智。無學正見相應意
T1545_.27.0738a20: 根。云何非學非無學。謂有漏作意相應意根。
T1545_.27.0738a21: 此復云何。謂有三種。何等爲三。謂善染汚
T1545_.27.0738a22: 無覆無記。善復有三。謂加行得。離染得。生
T1545_.27.0738a23: 得。加行得者。復有三種。謂聞所成。思所成。
T1545_.27.0738a24: 修所成。聞思所成者。謂不淨觀。持息念。念住
T1545_.27.0738a25: 等相應。修所成者。謂煗頂忍世第一法。現觀
T1545_.27.0738a26: 邊世俗智。靜慮無量無色解脱。勝處遍處等
T1545_.27.0738a27: 相應。離染得者。謂由離染時得。則靜慮無
T1545_.27.0738a28: 量無色解脱。勝處遍處等相應。生得者。謂生
T1545_.27.0738a29: 時所得。善染汚有二種。謂見所斷。修所斷。
T1545_.27.0738b01: 無覆無記有四。謂威儀路。工巧處。異熟生。
T1545_.27.0738b02: 及變化等。通果心如意根。樂根喜根捨根信
T1545_.27.0738b03: 根精進根念根定根慧根亦爾。然有差別。謂
T1545_.27.0738b04: 信等五。除染無記餘隨所應。問何故此中明
T1545_.27.0738b05: 意根等。唯説作意相應非餘。答彼作論者
T1545_.27.0738b06: 意欲爾故。乃至廣説。脇尊者曰。此不應問
T1545_.27.0738b07: 一切有疑。説餘相應亦生疑故。但不違理
T1545_.27.0738b08: 隨説無過。有説。作意順生心勝故。謂相應
T1545_.27.0738b09: 法中順生心者唯作意勝。如不相應中順生
T1545_.27.0738b10: 法者唯有生相。是故偏説。有説。作意是警
T1545_.27.0738b11: 覺相。是牽引相。令意根等取所縁勝。是故
T1545_.27.0738b12: *偏説。有説。作意能生諸法勝於餘法。是
T1545_.27.0738b13: 故*偏説
T1545_.27.0738b14: 已分別諸根學等自性。雜無雜相今當説。諸
T1545_.27.0738b15: 根學彼是學者根耶。答應作四句。有根學
T1545_.27.0738b16: 彼非學者根。謂學根學者不成就。此復云何。
T1545_.27.0738b17: 謂隨信行不成就隨法行諸根。隨法行不成
T1545_.27.0738b18: 就隨信行諸根。信勝解不成就見至諸根。見
T1545_.27.0738b19: 至不成就信勝解諸根。退法姓學不成就
T1545_.27.0738b20: 五姓學諸根。乃至不動法姓學不成就五姓
T1545_.27.0738b21: 學諸根。佛乘姓學不成就餘二乘姓學諸根。
T1545_.27.0738b22: 乃至聲聞乘姓學不成就餘二乘姓學諸根。
T1545_.27.0738b23: 住苦法智忍位。不成就上學位諸根。乃至
T1545_.27.0738b24: 住道類智忍位。不成就上學位諸根。住學
T1545_.27.0738b25: 三果未上進位。不成就下上學位諸根。住
T1545_.27.0738b26: 上進位如應廣説。有是學者根彼根非學。
T1545_.27.0738b27: 謂非學非無學根。學者成就。此復云何。謂諸
T1545_.27.0738b28: 學者生欲界。已得眼根不失。及生色界。彼
T1545_.27.0738b29: 成就眼根。已得者。謂鉢羅奢佉位等。不失
T1545_.27.0738c01: 者。謂不失壞。如眼根耳鼻舌根亦爾。生欲
T1545_.27.0738c02: 色界彼成就身根。女成就女根。男成就男
T1545_.27.0738c03: 根。生遍淨及下。成就樂根。生欲界成就苦
T1545_.27.0738c04: 根。生極光淨及下。成就喜根。未離欲染。成
T1545_.27.0738c05: 就憂根。意命捨根一切成就。生欲界未得
T1545_.27.0738c06: 無色界善心。彼成就欲色界信等五根。若得
T1545_.27.0738c07: 無色界善心。成就三界信等五根。生色界
T1545_.27.0738c08: 未得無色界善心。彼成就色界信等五根。若
T1545_.27.0738c09: 得無色界善心。成就色無色界信等五根。
T1545_.27.0738c10: 生無色界彼成就無色界信等五根。有根
T1545_.27.0738c11: 學彼亦學者根。謂學根學者成就。此復云何。
T1545_.27.0738c12: 謂隨信行成就隨信行諸根。隨法行成就
T1545_.27.0738c13: 隨法行諸根。信勝解成就信勝解諸根。見
T1545_.27.0738c14: 至成就見至諸根。退法姓學成就退法姓學
T1545_.27.0738c15: 諸根。乃至不動法姓學成就不動法姓學諸
T1545_.27.0738c16: 根。佛乘姓學成就佛乘姓學諸根。乃至聲
T1545_.27.0738c17: 聞乘姓學成就聲聞乘姓學諸根。住苦法
T1545_.27.0738c18: 智忍位成就苦法智忍位諸根。乃至住道類
T1545_.27.0738c19: 智忍位成就一切見道諸根。住學三果未上
T1545_.27.0738c20: 進位。各成就所住果所攝諸根。住上進位
T1545_.27.0738c21: 各成就所得果。及勝果道所攝諸根。有根非
T1545_.27.0738c22: 學彼亦非學者根。謂無學根及非學非無學
T1545_.27.0738c23: 根。學者不成就。此復云何。謂諸學者。定不
T1545_.27.0738c24: 成就無學諸根。及有非學非無學根。學者
T1545_.27.0738c25: 不成就。謂諸學者生欲界不得眼根。設得。
T1545_.27.0738c26: 而失。及生無色界彼不成就眼根。不得者。
T1545_.27.0738c27: 謂未至鉢羅奢佉位等。設得而失者。謂已失
T1545_.27.0738c28: 壞。如眼根。耳鼻舌根亦爾。生無色界彼不
T1545_.27.0738c29: 成就身根。女不成就男根。男不成就女
T1545_.27.0739a01: 根。有倶不成。謂生色無色界。及生欲界。或
T1545_.27.0739a02: 本不得。或已得漸命終等捨。生遍淨上不
T1545_.27.0739a03: 成就樂根。生色無色界不成就苦根。生
T1545_.27.0739a04: 極光淨上不成就喜根。已離欲染不成就
T1545_.27.0739a05: 憂根。生欲界未得無色界善心。彼不成就
T1545_.27.0739a06: 無色界信等五根。生色界未得無色界善
T1545_.27.0739a07: 心。彼不成就欲無色界信等五根。生無色
T1545_.27.0739a08: 界彼不成就欲色界信等五根
T1545_.27.0739a09: 諸根無學。彼是無學者根耶。答應作四句。
T1545_.27.0739a10: 有根無學彼非無學者根。謂無學根。無學者
T1545_.27.0739a11: 不成就。此復云何。謂時解脱。不成就不時
T1545_.27.0739a12: 解脱諸根。不時解脱。不成就時解脱諸根。
T1545_.27.0739a13: 退法不成就五種諸根。乃至不動法不成
T1545_.27.0739a14: 就五種諸根。佛不成就獨覺聲聞諸根。獨覺
T1545_.27.0739a15: 不成就佛聲聞諸根。聲聞不成就佛獨覺
T1545_.27.0739a16: 諸根。有是無學者根彼根非無學。謂非學非
T1545_.27.0739a17: 無學根。無學者成就。此復云何。謂無學者生
T1545_.27.0739a18: 欲界。已得眼根不失。及生色界彼成就眼
T1545_.27.0739a19: 根。如眼根。耳鼻舌根亦爾。生欲色界彼成
T1545_.27.0739a20: 就身根。女成就女根。男成就男根。生遍淨
T1545_.27.0739a21: 及下。成就樂根。生欲界成就苦根。生極光
T1545_.27.0739a22: 淨及下。成就喜根。意命捨根一切成就。生
T1545_.27.0739a23: 欲界彼成就。三界信等五根。生色界彼成
T1545_.27.0739a24: 就色無色界信等五根。生無色界彼成就無
T1545_.27.0739a25: 色界信等五根。有根無學彼亦無學者根。謂
T1545_.27.0739a26: 無學根。無學者成就。此復云何。謂時解脱成
T1545_.27.0739a27: 就時解脱諸根。不時解脱成就不時解脱諸
T1545_.27.0739a28: 根。退法成就退法諸根。乃至不動法成就不
T1545_.27.0739a29: 動法諸根。佛成就佛諸根。獨覺成就獨覺諸
T1545_.27.0739b01: 根。聲聞成就聲聞諸根。有根非無學彼亦
T1545_.27.0739b02: 非無學者根。謂學根及非學非無學根。無學
T1545_.27.0739b03: 者不成就。此復云何。謂無學者定不成就學
T1545_.27.0739b04: 諸根。及有非學非無學根。無學者不成就。謂
T1545_.27.0739b05: 無學者生欲界。不得眼根。設得而失。及
T1545_.27.0739b06: 生無色界彼不成就眼根。如眼根。耳鼻舌
T1545_.27.0739b07: 根亦爾。生無色界彼不成就身根。女不成
T1545_.27.0739b08: 就男根。男不成就女根。有倶不成就。謂
T1545_.27.0739b09: 生色無色界。及生欲界。或本不得。或已得
T1545_.27.0739b10: 而失。生遍淨上彼不成就樂根。生色無色
T1545_.27.0739b11: 界彼不成就苦根。生極光淨上彼不成就
T1545_.27.0739b12: 喜根。定不成就憂根。生色界彼不成就欲
T1545_.27.0739b13: 界信等五根。生無色界彼不成就欲色界
T1545_.27.0739b14: 信等五根
T1545_.27.0739b15: 諸根非學非無學。彼是非學非無學者根
T1545_.27.0739b16: 耶。答諸非學非無學者根。彼根非學非無
T1545_.27.0739b17: 學。所以者何。以成就學法即名學者。成就
T1545_.27.0739b18: 無學法。即名無學者。若不成就學無學法。
T1545_.27.0739b19: 名非學非無學者。即是異生。彼所成就根
T1545_.27.0739b20: 唯是非學非無學故。有根非學非無學彼非
T1545_.27.0739b21: 非學非無學者根。謂非學非無學根。非學非
T1545_.27.0739b22: 無學者不成就。此復云何。謂諸異生生欲界
T1545_.27.0739b23: 未得眼根。設得而失。及生無色界彼不成
T1545_.27.0739b24: 就眼根。如眼根。耳鼻舌根亦爾。生無色界
T1545_.27.0739b25: 彼不成就身根。女不成就男根。男不成就
T1545_.27.0739b26: 女根。有倶不成。謂生色無色界。及生欲界。
T1545_.27.0739b27: 或本不得。或已得而失。生遍淨上不成就
T1545_.27.0739b28: 樂根。生色無色界不成就苦根。生極光淨
T1545_.27.0739b29: 上不成就喜根。離欲界染不成就憂根。
T1545_.27.0739c01: 斷善根者不成就三界信等五根。生欲界
T1545_.27.0739c02: 不斷善根。若未得色界善心。彼不成就色
T1545_.27.0739c03: 無色界信等五根。若得色界善心。未得無
T1545_.27.0739c04: 色界善心。彼不成就無色界信等五根。生
T1545_.27.0739c05: 色界若未得無色界善心彼不成就欲無
T1545_.27.0739c06: 色界信等五根。若得無色界善心。彼不成
T1545_.27.0739c07: 就欲界信等五根。生無色界彼不成就欲
T1545_.27.0739c08: 色界信等五根
T1545_.27.0739c09: 已分別諸根學等。彼學等義今當説。問云何
T1545_.27.0739c10: 名學無學非學非無學耶。答以無貪道爲
T1545_.27.0739c11: 斷貪故。而學此道所攝法名學。以無貪道
T1545_.27.0739c12: 爲斷貪故。而不學已學故。此過所攝法名
T1545_.27.0739c13: 無學。與二相違名非學非無學。復次以無
T1545_.27.0739c14: 瞋道爲斷瞋故。而學此道所攝法名學。以
T1545_.27.0739c15: 無瞋道爲斷瞋故。而不學已學故。此道所
T1545_.27.0739c16: 攝法名無學。與二相違名非學非無學。復
T1545_.27.0739c17: 次以無癡道爲斷癡故。而學此道所攝法
T1545_.27.0739c18: 名學。以無癡道爲斷癡故。而不學已學。故
T1545_.27.0739c19: 此道所攝法名無學。與二相違。名非學非
T1545_.27.0739c20: 無學。復次以無愛道爲斷愛故而學。然非
T1545_.27.0739c21: 愛事。此道所攝法名學。以無愛道爲斷愛
T1545_.27.0739c22: 故而學者。此則遮無學道。然非愛事者。此
T1545_.27.0739c23: 則遮世俗道。以無愛道爲斷愛故。而不學
T1545_.27.0739c24: 已學故。然非愛事。此道所攝法名無學。以
T1545_.27.0739c25: 無愛道爲斷愛故。而不學已學故者。此則
T1545_.27.0739c26: 遮學道。然非愛事者。此則遮世俗道。與二
T1545_.27.0739c27: 相違名非學非無學。復次若道爲斷二求
T1545_.27.0739c28: 滿一求故而學。此道所攝法名學。爲斷二
T1545_.27.0739c29: 求者。謂欲求有求。滿一求者。謂梵行求。若
T1545_.27.0740a01: 道爲斷二求滿一求故。而不學已學故。此
T1545_.27.0740a02: 道所攝法名無學。與二相違名非學非無學。
T1545_.27.0740a03: 復次若道爲斷煩惱。修諦現觀故而學。此道
T1545_.27.0740a04: 所攝法名學。若道爲斷煩惱。修諦現觀故。
T1545_.27.0740a05: 而不學已學故。此道所攝法名無學。與二相
T1545_.27.0740a06: 違名非學非無學。復次若所依中。有煩惱
T1545_.27.0740a07: 得隨縛。有無漏得隨逐。彼是學若所依中。
T1545_.27.0740a08: 無煩惱得隨縛。有無漏得隨逐。彼是無學。
T1545_.27.0740a09: 與二相違名非學非無學。復次若所依中。有
T1545_.27.0740a10: 愛隨縛。有無漏得。彼是學。若所依中。無愛
T1545_.27.0740a11: 隨縛。有無漏得。彼是無學。與二相違名非
T1545_.27.0740a12: 學非無學。復次若法見道修道所攝是學。若
T1545_.27.0740a13: 法無學道所攝是無學。與二相違是非學非
T1545_.27.0740a14: 無學。見地修地無學地説亦爾。復次若法未
T1545_.27.0740a15: 知當知根。已知根所攝是學。若法具知根所
T1545_.27.0740a16: 攝是無學。與二相違是非學非無學。復次五
T1545_.27.0740a17: 種補特伽羅相續中。諸無漏法是學。五種補
T1545_.27.0740a18: 特伽羅者。謂隨信行。隨法行。信勝解。見至。
T1545_.27.0740a19: 身證。二種補特伽羅相續中。諸無漏法是無
T1545_.27.0740a20: 學。二種補特伽羅者。謂慧解脱。倶解脱。與
T1545_.27.0740a21: 二相違是非學非無學。復次七種補特伽羅
T1545_.27.0740a22: 相續中。諸無漏法是學。七種補特伽羅者。謂
T1545_.27.0740a23: 四向前三果。一種補特伽羅相續中。諸無漏
T1545_.27.0740a24: 法是無學。一種補特伽羅者。謂阿羅漢果。與
T1545_.27.0740a25: 二相違名非學非無學。復次十八種補特伽
T1545_.27.0740a26: 羅相續中。諸無漏法是學。九種補特伽羅相
T1545_.27.0740a27: 續中。諸無漏法是無學。與二相違是非學非
T1545_.27.0740a28: 無學。此二十二根。幾善。幾不善。幾無記。答
T1545_.27.0740a29: 八善。八無記六應分別。八善者。謂信等五三
T1545_.27.0740b01: 無漏根。八無記者。謂七色命根。六應分別者
T1545_.27.0740b02: 謂意五受。此復云何。謂意根或善。或不善。或
T1545_.27.0740b03: 無記。云何善。謂善作意相應意根。此有二種。
T1545_.27.0740b04: 謂有漏無漏。有漏有三。謂加行得。離染得。
T1545_.27.0740b05: 生得。無漏有二。謂學無學。云何不善。謂不
T1545_.27.0740b06: 善作意相應意根。此有二種。謂見所斷。修所
T1545_.27.0740b07: 斷。即欲界三十四隨眠倶生作意相應意根。
T1545_.27.0740b08: 云何無記。謂無記作意相應意根。此有二種。
T1545_.27.0740b09: 謂有覆無記。無覆無記。有覆無記者。謂欲界
T1545_.27.0740b10: 有身見。邊執見。及色無色界一切煩惱倶生
T1545_.27.0740b11: 作意相應意根。無覆無記者。謂威儀路。工巧
T1545_.27.0740b12: 處。異熟生。通果倶生作意相應意根。如意
T1545_.27.0740b13: 根。捨根喜根樂根隨應亦爾。苦根或善。或不
T1545_.27.0740b14: 善。或無記。云何善。謂善作意相應苦根。此復
T1545_.27.0740b15: 云何。謂生得善。云何不善。謂不善作意相應
T1545_.27.0740b16: 苦根。此復云何。謂修所斷。云何無記。謂無記
T1545_.27.0740b17: 作意相應苦根。此復云何。謂異熟生憂根。或
T1545_.27.0740b18: 善。或不善。云何善。謂善作意相應憂根。如
T1545_.27.0740b19: 説。我於何時當於是處得具足住。若於聖
T1545_.27.0740b20: 處已具足住。於上解脱希求思慕心懷憂
T1545_.27.0740b21: 慼。云何不善。謂不善作意相應憂根。此復云
T1545_.27.0740b22: 何。謂見所斷。及修所斷。問何故無有無記憂
T1545_.27.0740b23: 根。答無記有二。謂有覆無覆。憂根且非有
T1545_.27.0740b24: 覆無記。由與欲界有身見邊執見不相應
T1545_.27.0740b25: 故。所以者何。行相異故。彼二見歡行相轉。憂
T1545_.27.0740b26: 根慼行相轉。互相違法不相應故。憂根亦
T1545_.27.0740b27: 非無覆無記。非威儀路工巧處異熟生所攝
T1545_.27.0740b28: 故。問何故憂根非威儀路所攝。答憂根分別
T1545_.27.0740b29: 轉。威儀路無分別轉。若威儀路有憂根者。
T1545_.27.0740c01: 設有分別。我今應作如是威儀。如佛世尊。
T1545_.27.0740c02: 或如馬勝。即分別時。便應已住如是威儀。
T1545_.27.0740c03: 然威儀路無此分別。故威儀路無有憂根。
T1545_.27.0740c04: 問何故憂根非工巧處。答憂根分別轉。工
T1545_.27.0740c05: 巧處無分別轉。若工巧處有憂根者。設有
T1545_.27.0740c06: 分別。我今應作如是工巧。如佛世尊。或如
T1545_.27.0740c07: 妙業天子。即分別時已應成辦如是工巧。
T1545_.27.0740c08: 然工巧處無此分別。故工巧處無有憂根。
T1545_.27.0740c09: 問何故憂根非異熟生。答憂根分別轉。異熟
T1545_.27.0740c10: 生無分別轉。若異熟生有憂根者。設有分
T1545_.27.0740c11: 別。我今應受如是異熟。如佛世尊。或如轉
T1545_.27.0740c12: 輪聖王。即分別時便應現受如是異熟。然
T1545_.27.0740c13: 異熟生無此分別故。異熟生無有憂根有
T1545_.27.0740c14: 説。憂根現加行。轉異熟生先業所引。是故憂
T1545_.27.0740c15: 根非異熟生。有説。憂根隨欲而轉。以於一
T1545_.27.0740c16: 切亡失事中。有起憂根。有不起故。異熟生
T1545_.27.0740c17: 者不隨欲受。由業轉故。是故憂根非異熟
T1545_.27.0740c18: 生。有説。憂根若是異熟。則應重業但受少
T1545_.27.0740c19: 果。謂有因作無間業已便生憂悴。即應名
T1545_.27.0740c20: 爲受彼異熟。豈非果少。有説。憂根離欲
T1545_.27.0740c21: 時捨。異熟生法離三界染而猶隨轉。是故憂
T1545_.27.0740c22: 根非異熟生。由此憂根唯善不善
T1545_.27.0740c23: 已分別諸根善等。彼善等義今當説。問云何
T1545_.27.0740c24: 名善不善無記耶。答若法巧便所攝。能招
T1545_.27.0740c25: 愛果自性安隱。説名爲善巧便所攝者。顯道
T1545_.27.0740c26: 諦。能招愛果者。顯苦集諦少分。自性安隱
T1545_.27.0740c27: 者。顯滅諦。若法不巧便攝。招不愛果性不
T1545_.27.0740c28: 安隱。説名不善。此則顯示苦集諦少分。與
T1545_.27.0740c29: 二相違説名無記。有説。若法能得愛果及
T1545_.27.0741a01: 樂受果。説名爲善。若法能得不愛果及苦受
T1545_.27.0741a02: 果。説名不善。與二相違説名無記。有説。若
T1545_.27.0741a03: 法能生愛有芽及解脱*芽。説名爲善。若法
T1545_.27.0741a04: 能生不愛有*芽。説名不善。與二相違説名
T1545_.27.0741a05: 無記。有説。若法能感可愛趣。説名爲善。若
T1545_.27.0741a06: 法能感不可愛趣。説名不善。與二相違説
T1545_.27.0741a07: 名無記。有説。若法墮還滅品清淨品。是輕
T1545_.27.0741a08: 擧性。説名爲善。若法墮流轉品雜染品。是
T1545_.27.0741a09: 沈重性。説名不善。與二相違説名無記。
T1545_.27.0741a10: 尊者曰。由四縁故説名爲善。一自性故。二
T1545_.27.0741a11: 相應故。三等起故。四勝義故。自性善者。有
T1545_.27.0741a12: 説。是慚愧。有説。是三善根。相應善者。是彼
T1545_.27.0741a13: 相應心心所法。等起善者。是彼所起身語業。
T1545_.27.0741a14: 心不相應行。勝義善者。謂涅槃安隱故名善。
T1545_.27.0741a15: 分別論者作如是言。自性善者。謂智。相應
T1545_.27.0741a16: 善者。謂彼相應識。等起善者。謂彼所起身語
T1545_.27.0741a17: 業。勝義善者。謂涅槃。由四縁故説名不善。
T1545_.27.0741a18: 一自性故。二相應故。三等起故。四勝義故。自
T1545_.27.0741a19: 性不善者。有説。是無慚無愧以一向不善遍
T1545_.27.0741a20: 不善心故。有説。是三不善根以具五義故。
T1545_.27.0741a21: 相應不善者。謂彼相應心心所法。等起不善
T1545_.27.0741a22: 者。謂彼所起身語業。心不相應行。勝義不善
T1545_.27.0741a23: 者。謂生死不安隱。故名不善。分別論者作
T1545_.27.0741a24: 如是言。自性不善者。謂癡。相應不善者。謂
T1545_.27.0741a25: 彼相應識。等起不善者。謂彼所起身語業。勝
T1545_.27.0741a26: 義不善者。謂生死。脇尊者言。若法是如理作
T1545_.27.0741a27: 意自性。如理作意相應。如理作意等起。如理
T1545_.27.0741a28: 作意等流果。離繋果者。是善。若法是不如理
T1545_.27.0741a29: 作意自性。不如理作意相應。不如理作意等
T1545_.27.0741b01: 起。不如理作意等流果者。是不善。與二相
T1545_.27.0741b02: 違是無記。如如理作意。不如理作意。慚愧
T1545_.27.0741b03: 無慚無愧。三善根三不善根。信等五根五蓋
T1545_.27.0741b04: 亦爾。集異門説。何故名善。答有可愛果。可
T1545_.27.0741b05: 樂果。適意果。悦意界。可欣尚果。名善。此
T1545_.27.0741b06: 説等流果。復次有可愛異熟。可樂異熟。適
T1545_.27.0741b07: 意異熟。悦意異熟。可欣尚異熟。名善。此説
T1545_.27.0741b08: 異熟果。與此相違是不善。與二相違是無
T1545_.27.0741b09: 記。餘義如結蘊初納息廣説
T1545_.27.0741b10: 此二十二根。幾有異熟。乃至廣説。問何故
T1545_.27.0741b11: 作此論。答欲止他宗顯己義故。謂譬喩者
T1545_.27.0741b12: 説。離思無異熟因。離受無異熟果。爲遮
T1545_.27.0741b13: 彼説顯異熟因及異熟果倶通五蘊。飮光部
T1545_.27.0741b14: 説。諸異熟因。異熟未生彼因有體。異熟生已
T1545_.27.0741b15: 彼因便失。如芽未生種猶有體。芽既生已種
T1545_.27.0741b16: 體便無。欲止彼意顯因恒有。復有外道。
T1545_.27.0741b17: 執善惡業無果異熟。亦遮彼意顯善惡業
T1545_.27.0741b18: 有果異熟。故作斯論
T1545_.27.0741b19: 此二十二根。幾有異熟。幾無異熟。答一有
T1545_.27.0741b20: 異熟。十一無異熟。十應分別。一有異熟者。
T1545_.27.0741b21: 謂憂根。十一無異熟者。謂七色命三無漏根。
T1545_.27.0741b22: 十應分別者。謂意四受信等五根。此復云何。
T1545_.27.0741b23: 謂意根。或有異熟。或無異熟。云何有異熟。
T1545_.27.0741b24: 謂不善善有漏意根。云何無異熟。謂無記無
T1545_.27.0741b25: 漏意根。如意根。樂根喜根捨根亦爾。苦根或
T1545_.27.0741b26: 有異熟。或無異熟。云何有異熟。謂善不善
T1545_.27.0741b27: 苦根。云何無異熟。謂無記苦根。信等五根。
T1545_.27.0741b28: 或有異熟。或無異熟。云何有異熟。謂有漏
T1545_.27.0741b29: 信等五根。云何無異熟。謂無漏信等五根」
T1545_.27.0741c01: 已分別諸根有異熟等。彼有異熟等義今
T1545_.27.0741c02: 當説。問云何名有異熟等。爲與自異熟倶
T1545_.27.0741c03: 故名有異熟。爲與他異熟倶故名有異熟
T1545_.27.0741c04: 耶。若與自異熟倶故名有異熟者。如何因
T1545_.27.0741c05: 果不並。又違伽他所説。如説。作惡不即熟
T1545_.27.0741c06: 等若與他異熟倶故名有異熟者。則無漏
T1545_.27.0741c07: 道應名有異熟。與他異熟倶故。答應説與
T1545_.27.0741c08: 自異熟倶故名有異熟。問如何因果不並。
T1545_.27.0741c09: 及違伽他説耶。答有二種倶。一者有倶。二
T1545_.27.0741c10: 者並倶。有倶者。如有因有果。有所縁有異熟
T1545_.27.0741c11: 等。並倶者。如有尋有伺。有喜有作意等。此
T1545_.27.0741c12: 中依有倶而作論。如有倶並倶。有倶不相
T1545_.27.0741c13: 離倶亦爾。有説。有三種倶。一者遠倶。二者
T1545_.27.0741c14: 近倶。三遠近倶。前二如前。遠近倶者如有
T1545_.27.0741c15: 漏有隨眠有縁有事等。此中但依遠倶作論。
T1545_.27.0741c16: 問何故名異熟。答異類而熟。故名異熟。熟
T1545_.27.0741c17: 有二種。一同類。二異類。同類熟者。謂等流
T1545_.27.0741c18: 果。異類熟者。謂異熟果。餘如結蘊廣説
T1545_.27.0741c19: 此二十二根幾見所斷。乃至廣説。問何故作
T1545_.27.0741c20: 此論。答欲止他宗顯己義故。如譬喩者
T1545_.27.0741c21: 説。無有世俗道能斷煩惱。彼大徳説。異生
T1545_.27.0741c22: 無有斷隨眠者。但能伏纒。亦非世俗道有
T1545_.27.0741c23: 永斷義。由契經言。聖慧見已方能斷故。爲
T1545_.27.0741c24: 遮彼説。顯世俗道亦能永斷。諸異生類亦
T1545_.27.0741c25: 斷隨眠。故契經説。嗢達洛遏邏摩子。斷
T1545_.27.0741c26: 欲斷色。乃至斷於無所有處。生於非想非
T1545_.27.0741c27: 非想處。又説。有外道仙能離欲染。如是等
T1545_.27.0741c28: 所言聖慧見已方能斷者。顯能究竟斷有頂
T1545_.27.0741c29: 染。或有説言。諸世俗道雖能永斷。但是異
T1545_.27.0742a01: 生而非聖者。非捨勝道用劣道故。爲止
T1545_.27.0742a02: 彼意。顯諸聖者亦以世俗道離八地染。有
T1545_.27.0742a03: 作是説。頓斷非漸。金剛喩定現在前時。一
T1545_.27.0742a04: 切煩惱一時斷故。爲遮彼執顯必漸斷。四
T1545_.27.0742a05: 沙門果漸次得故。有執。現觀唯頓非漸。爲
T1545_.27.0742a06: 遮彼説顯漸非頓。又爲顯示有二部結
T1545_.27.0742a07: 二部對治。故作斯論
T1545_.27.0742a08: 此二十二根。幾見所斷。幾修所斷。幾不斷。答
T1545_.27.0742a09: 九修所斷。三不斷。十應分別。九修所斷者。謂
T1545_.27.0742a10: 七色命苦根。三不斷者。謂三無漏根。十應分
T1545_.27.0742a11: 別者謂意四受信等五根。謂意根或見所斷。
T1545_.27.0742a12: 或修所斷。或不斷。云何見所斷。謂意根隨信
T1545_.27.0742a13: 隨法行。現觀邊忍所斷。此復云何。謂見所斷
T1545_.27.0742a14: 八十八隨眠相應意根。云何修所斷。謂意根
T1545_.27.0742a15: 學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷十隨眠
T1545_.27.0742a16: 相應意根。及不染汚有漏意根。云何不斷。謂
T1545_.27.0742a17: 無漏意根。如意根。捨根亦爾。樂根或見所
T1545_.27.0742a18: 斷。或修所斷。或不斷。云何見所斷。謂樂根隨
T1545_.27.0742a19: 信隨法行。現觀邊忍所斷。此復云何。謂見所
T1545_.27.0742a20: 斷二十八隨眠相應樂根。即第三靜慮見所
T1545_.27.0742a21: 斷。云何修所斷。謂樂根學見迹修所斷。此復
T1545_.27.0742a22: 云何。謂修所斷五隨眠相應樂根。及不染汚
T1545_.27.0742a23: 有漏樂根。五隨眠者。謂欲界貪無明。色界貪
T1545_.27.0742a24: 慢無明
T1545_.27.0742a25: 云何不斷。謂無漏樂根。喜根或見所斷。或修
T1545_.27.0742a26: 所斷。或不斷。云何見所斷。謂喜根隨信隨法
T1545_.27.0742a27: 行。現觀邊忍所斷。此復云何謂見所斷五十
T1545_.27.0742a28: 二隨眠相應喜根。五十二隨眠者。謂欲界二
T1545_.27.0742a29: 十四。除瞋疑八。色界二十八。云何修所斷。
T1545_.27.0742b01: 謂喜根學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷
T1545_.27.0742b02: 六隨眠相應喜根。及不染汚有漏喜根。六隨
T1545_.27.0742b03: 眠者。謂欲色界貪慢無明。云何不斷。謂無漏
T1545_.27.0742b04: 喜根憂根。或見所斷。或修所斷。云何見所斷。
T1545_.27.0742b05: 謂憂根隨信隨法行。現觀邊忍所斷。此復云
T1545_.27.0742b06: 何。謂見所斷十六隨眠相應憂根。十六隨眠
T1545_.27.0742b07: 者。謂欲界邪見瞋疑無明名四。云何修所
T1545_.27.0742b08: 斷。謂憂根學見迹修所斷。此復云何。謂修所
T1545_.27.0742b09: 二隨眠相應憂根。及不染汚憂根。二隨眠
T1545_.27.0742b10: 者。謂欲界瞋無明。信等五根或修所斷。或不
T1545_.27.0742b11: 斷。云何修所斷。謂有漏信等五根。云何不斷。
T1545_.27.0742b12: 謂無漏信等五根
T1545_.27.0742b13: 已分別諸根見斷等。彼見斷等義今當説。
T1545_.27.0742b14: 問云何名見所斷修所斷耶。如見不離修
T1545_.27.0742b15: 修不離見。見道中如實修可得。修道中如
T1545_.27.0742b16: 實見可得。慧名爲見。不放逸名修。此中説
T1545_.27.0742b17: 何名爲如實。此中意説。偏多猛利名爲如
T1545_.27.0742b18: 實。謂見道中慧多不放逸少。修道中不放逸
T1545_.27.0742b19: 多慧少。或復此中意説。平等名爲如實。謂見
T1545_.27.0742b20: 道中隨有爾所慧。即有爾所不放逸。修道
T1545_.27.0742b21: 中隨有爾所不放逸。即有爾所慧。尊者世友
T1545_.27.0742b22: 作如是説。觀四聖諦斷諸煩惱。云何分別。
T1545_.27.0742b23: 此是見所斷。此是修所斷。答由見而斷。由
T1545_.27.0742b24: 見而除。由見變吐。名見所斷。有説。見所斷
T1545_.27.0742b25: 亦應言修所斷。以見道中如實修可得故。
T1545_.27.0742b26: 如是説者。由見而斷。由見而除。由見變吐
T1545_.27.0742b27: 名見所斷。如所得道。若習若修若多修習。
T1545_.27.0742b28: 分齊斷。限量斷。漸令薄究竟斷。名修所斷。
T1545_.27.0742b29: 有説。修所斷亦應言見所斷。以修道中如
T1545_.27.0742c01: 實見可得故。如是説者。如所得道。若習若
T1545_.27.0742c02: 修若多修習。分齊斷。限量斷。漸令薄究竟
T1545_.27.0742c03: 斷。名修所斷。問此言有何義。答此説見道。
T1545_.27.0742c04: 是猛利道暫現在前。九品煩惱一時而斷。修
T1545_.27.0742c05: 道是不猛利道。數習現前九品煩惱九時而
T1545_.27.0742c06: 斷。如利鈍刀倶截一物。利者一割便斷。鈍
T1545_.27.0742c07: 者數割乃斷。有説。若法以見増道斷名見
T1545_.27.0742c08: 所斷。若法以修増道斷名修所斷。有説。若
T1545_.27.0742c09: 法以二相道斷名見所斷。二相者。謂見相
T1545_.27.0742c10: 慧相。若法以三相道斷名修所斷。三相者。
T1545_.27.0742c11: 謂見智慧相。有説。若法以四相道斷名見
T1545_.27.0742c12: 所斷。四相者。謂眼明覺慧相。若法以五相道
T1545_.27.0742c13: 斷名修所斷。五相者。謂眼智明覺慧相。有
T1545_.27.0742c14: 説。若法由忍斷名見所斷。若法由智斷名
T1545_.27.0742c15: 修所斷。餘廣説如結蘊初納息
T1545_.27.0742c16: *説一切有部發智大毘婆沙論*卷第一百四
T1545_.27.0742c17: 十四
T1545_.27.0742c18:
T1545_.27.0742c19:
T1545_.27.0742c20:
T1545_.27.0742c21: 阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百
T1545_.27.0742c22: 四十五
T1545_.27.0742c23:  五百大阿羅漢等造 
T1545_.27.0742c24:  *三藏法師玄奘奉  詔譯 
T1545_.27.0742c25:   根蘊第六中根納息第一之四
T1545_.27.0742c26: 此二十二根幾見苦所斷。乃至廣説。問何故
T1545_.27.0742c27: 復作此論。答前門遮説頓斷者意。而猶未
T1545_.27.0742c28: 遮説頓現觀。又亦未顯漸次現觀。今欲遮
T1545_.27.0742c29: 顯故作斯論。有説。前門亦遮頓現觀亦顯
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]