大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

諸佛境界攝眞實經 (No. 0868_ 般若譯 ) in Vol. 18

[First] [Prev] 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

煩惱。悉皆除滅。内外清淨猶如虚空。堪爲
諸佛。菩薩住處。一切毘那夜迦諸鬼神等。悉
皆遠離。四攝十善十波羅蜜。一切善業皆
圓滿。猶如衆流入於大海。作是想已
復次瑜伽行者。將入道場。雙膝著地合掌禮
拜。結覺起印。先結金剛拳。次以左右小指
更互相鉤。以右鉤左。次舒左右頭指。其頭相
拄。而作是想。如今毘盧遮那如來。勅于十方
世界微塵沙數諸佛菩薩及賢聖衆。令止一
切三昧説法等事。來集道場觀察行者。同共
攝受利益衆生。作此觀已仰印向外。持眞言

o@mvajreti@s@ta
日盧 二合
瑟吒 二合
復次瑜伽行者。結金剛拳印。先以左拳。安心
之上。次以右拳。出於外邊。次舒左拳頭指。又
舒右拳頭指。向外。持眞言曰
h@u@m

持此眞言一遍。即作此想。逐我身中并道場
内所有。毘那夜迦一切惡鬼神等。行者持此
眞言時。右拳頭指。向外搖動。是驅逐相。即名
遣出魔等已
復次瑜伽行者。結金剛鉤印。先作金剛縛印。
次舒右手頭指。少屈。想作鉤印。請諸佛菩薩
一切聖衆。持眞言曰
o@mvajrakuzaja@h
日羅 二合
虞 遮 惹 入聲
纔持此眞言。一切諸佛菩薩聖衆降臨
復次瑜伽行者。作集會印。先以兩手結金剛
拳。次以左拳安右膝上。次以右拳。臆上
交臂束心。即作是想。一切如來菩薩聖衆。皆
悉集會。作此觀已。持眞言曰
o@mvajrasamaj@a
日羅 二合
沙 摩 惹 引三
持此眞言已。即作是想。諸佛菩薩既集會已。
發歡喜心。不搖兩臂。唯以左右拇指頭指。三
遍彈指。爾時如來而説偈言
    定慧二翼金剛拳 交臂束心精進力
    彈指發聲遍法界 諦觀普請諸如來
諸佛境界攝眞實經卷上諸佛境界攝眞實經卷中
 罽賓三藏般若奉 詔譯 
金剛界大道場品之餘
復次瑜伽行者。作如是想。諸佛菩薩今當降
臨。示現威徳大神通力。作此想已。復應觀察
釋迦如來成道之法。如釋迦菩薩。近菩提樹
一由旬内。修諸苦行。滿足六年願成佛道趣
菩提樹坐金剛座入金剛定。爾時毘盧遮那
如來。觀見是已。至菩提樹金剛道場。示現無
數化佛。遍滿虚空猶如微塵。各共同聲告菩
薩言。善男子云何不求成佛之法。菩薩聞已。
虔恭合掌。白佛言。我今未知成佛之法。唯願
慈悲示菩提路。時諸化佛告菩薩言。善男子
心是菩提。當求自心。恒沙諸佛異口同音。説
法身求心眞言曰
oM ci tta pra ti dhaM ka
室 多 鉢羅 二合丁以
反三
馱儞 二合
romi
爾時菩薩聞是法已。結金剛縛印。二手相叉
作拳。安之當心。一心觀察眞言義趣。白諸佛
言。我得是法。時佛問曰。得何等法。菩薩答言。
心是菩提。我得是法。諸佛告言。更復微細觀
察分別。菩薩白言。心意識法。入諸煩惱。共相
和合。不可分別。然諸法中。求心心所。悉不可
得。五蘊法中。求不可得。十二處中亦不可得。
十八界中亦不可得。乃至十八空中亦不可
得。蘊處界法一一分別。一切法體無我我所。
補特伽羅無我我所。心心所法本來無生。亦
無滅處。於諸世間一切心中。亦不可見。内無
外無。中間亦無。過去心不可得。現在心不可
得。未來心不可得。猶如幻化無有差別。我今
自證皆悉如是。世尊如我解者。心心所法本
來空寂。依何等法求成佛道。諸佛告言。心心
所法和合之時。自覺苦樂。名自悟心。唯自能
覺他所不悟。依止此心立菩提心
復次瑜伽行者。如彼菩薩。觀察心已。結加趺
坐。作金剛縛印。安之當心。閉於兩目。諦觀自
心。口習求心眞言。意想祕密之義。爾時世尊
而説偈言
    行者想月輪 定中普禮足
    唯願諸如來 示我所行處
    諸佛同音告 汝應觀自心
    既聞是語已 如教而觀察
    久住諦思惟 不見自心相
    復想禮佛足 白言最勝尊
    我不見自心 此心爲何相
    諸佛咸告語 心相難測量
    授汝心眞言 如理諦觀察
復次瑜伽行者。結金剛縛印。作菩提心相状
之觀。并習眞言。是諸化佛。告菩薩言。善男子
應發無上大菩提心。菩薩問言。云何名爲大
菩提心諸佛告言。無量智慧猶如微塵。三阿
僧祇一百劫中。精進修習之所成就。遠離一
切煩惱過失。成就福智猶如虚空。能生如是
最勝妙果。即是無上大菩提心。譬如人身心
爲第一。大菩提心亦復如是。三千界中最爲
第一。以何義故名爲第一。謂一切佛及諸菩
薩。從菩提心而得出生。菩薩問言。大菩提心
其相云何。諸佛告言。譬如五十由旬圓滿月
輪。清涼皎潔無諸雲翳。當知此是菩提心
相。作是語已。無量諸佛異口同音。説大菩
提心眞言曰
o@mvodhicittamutpadaya
謨 尼 上二 室 多 膩婆 二合
mi
如彼菩薩觀菩提心。瑜伽行者亦復如是
爾時如來而説偈曰
    一念見淨心 圓滿如秋月
    復作是思惟 是心爲何物
    煩惱習種子 善惡皆由心
    心爲阿頼耶 與淨識爲本
    六度熏習故 彼心爲大心
    藏識本非染 清淨無瑕穢
    無始修福智 猶如淨滿月
    無體亦無用 即月亦非月
    由具福智故 滿月如自心
    菩薩心歡喜 復白諸佛言
    我已見心相 清淨如月輪
    離諸煩惱垢 能執所執等
    諸佛咸告言 汝心本如是
    爲客塵所翳 不悟菩提心
    汝觀淨月輪 念念而觀照
    能令智明顯 得悟菩提心
復次瑜伽行者。結金剛縛印。依前觀察。并習
眞言。如前化佛告菩薩言。善男子復有堅固
菩提心眞言曰
o@mni@s@tavajra
膩 瑟陀 二合
嚩 日囉 二合
爾時菩薩。依前觀照而白佛言。我今已見。佛
言云何爲見。菩薩答言。見滿月中五股金剛。
一切煩惱悉皆摧碎。如銷黄金其色煥然。如
此智慧最爲第一。即是諸佛不生不滅金剛
之身。如彼菩薩觀於月輪。瑜伽行者亦復如

復次瑜伽行者。自觀我身金剛薩埵。并復結
印持念百言金剛薩埵即是毘盧
遮那如來變化身
如諸化佛告菩
薩言。善男子復有如金剛眞言曰
o@mvajrotmakoh@u@m
日嚕 二合
陀摩
去大
聲四
爾時菩薩依前觀之。白諸佛言。我今已見佛
言云何已見。白言。我身已成金剛薩埵。頭上
寶冠有五化佛。手執金剛以爲法主。利益安
樂一切衆生。如彼菩薩觀金剛薩埵。瑜伽行
者亦復如是。閉目端坐而作是想。我身即是
金剛薩埵。頂有寶冠。寶冠之中五方化佛結
跏趺坐。右手把金剛杵。當右臆下。若擧此
杵。即能摧破一切衆生。及自身中所有一切
重障煩惱。作此觀已。結金剛縛印持此眞言」
復次瑜伽行者。次觀五方諸佛菩薩。及其眷
屬入自身中。如諸化佛告菩薩言。善男子有
同三世諸佛眞言曰
o@myath@asarvatath@agat@a
野 他 引二 嚕嚩 二合
去三
怛 他 蘖 多
stath@ah@u@m
娑怛 二合去大
聲六
爾時菩薩。依前觀之。白言已見。云何見之。答
言三世諸佛。及其眷屬微塵菩薩無數天龍。
從十方界入出我身。如五方色。青黄赤白及
以雜色。是五方佛入我身中。具三眞實總成
我體。諸佛所證唯此法身。如彼菩薩觀諸佛
等入於身中。瑜伽行者亦復如是。閉目端坐
結金剛縛印。而作是想。五方諸佛一切菩薩。
各各自將無數眷屬。及天音樂。入我身中。其
諸佛身。第一白色。第二青色。第三金色。第四
紅色。第五雜色。又作此想。三身妙果並三眞
實。我身之中皆得圓滿。如是念念常觀。作此
觀已習彼眞言。復作是念。如斯觀門是佛境
界。我今始覺知心清淨。見身作佛。衆相圓滿
得成菩提。於其定中遍禮諸佛。願垂加護令
證法身
復次瑜伽行者。作報身觀。如諸化佛告菩薩
言。善男子有報身眞言曰
o@msv@ahavazuddhoha@m
娑嚩 二合
引二
去三 戍 度 去五
爾時菩薩依前觀之白言。我今已見。佛言云
何見之。答言法與非法本性清淨。譬如蓮華
雖生泥中。而塵不染。我今觀此。即是報身。如
彼菩薩作報身觀。瑜伽行者亦復如是。安心
端坐結金剛縛印。當作此想。法與非法本來
清淨。猶如蓮華雖生泥中。塵不能染。諸佛報
身。及我報身亦復如是。雖似受用衣服飮食
諸天音樂。心不染著。作是想已習其眞言。復
次瑜伽行者。作化身觀。如諸化佛告菩薩言。
善男子有化身眞言曰
o@msarvasamoh@u@m
薩 嚕嚩 去二
合二
娑 謨 引三
爾時菩薩依前觀之。白諸佛言。我今已見。佛
言云何見之。答言種種相状具人聖道。或爲
一一衆生。各變化身。或觀一切有情各成一
佛。我今觀此即是化身。爾時菩薩聞是眞言。
應時證獲三身妙果。如彼菩薩作化身觀。瑜
伽行者亦復如是。端坐正念結金剛縛印。而
作是想。我今自有種種名號種種色相。或從
覩史多天降入母胎。或壽命成就六根圓滿。
或如日月出現。或坐菩提樹下。或降四種魔
軍。或受梵天王請。而轉法輪度諸衆生。或時
論議摧諸外道。或從忉利天宮下三道寶階。
或爲降伏魔醯首羅天及諸惡鬼神故。變化
金剛怒菩薩勝於三界大曼陀羅。或教化已
畢入無等等寂靜法界。瑜伽行者亦復如是。
應觀自身。作是想已持此眞言
復次瑜伽行者。結金剛縛印當作此想。譬如
十方世界虚空無盡。我觀三身及三眞實。堅
固常住亦復如是。爲利益安樂一切衆生故。
日夜常作如是妙觀。作是觀已持眞言曰
o@msarvatath@agat@avisa@m
嚕嚩 去二
合二
怛 他 誐 多 引三 毘 薩儞
ma@md@r@dhavajrati@s@ta
二合 滿 怛盧 二合 嚩 日囉 二合
底 瑟吒
二合
復次瑜伽行者。結圓滿印。仰掌以右手大拇
指。押小指上。餘之三指竪立。以掌盛水。加持
七遍。先以一分洒於頂上。次以一分飮之。後
以一分散於四方。散已當作是想。我身堅固
猶如金剛。一切衆生亦獲長壽。若以此印眞
言。加持水灑一切供養等物。悉得吉祥最勝
清淨。毘那夜迦諸惡鬼神不能汚穢。亦不得
便其眞言曰
o@mvajrodaka@tha@h
日嚕 二合
引二
重聲 迦 吒 反舌
瑜伽行者。如是如是日夜觀察。得何利益。謂
依如是如是觀察。速疾得入一切諸佛祕密
境界。若瑜伽行者修此觀時諸佛菩薩常加
衞護。心有諸願皆得圓滿。諸佛菩薩來就。如
前彈指告言。善哉善哉。善男子善女人。勤加
功力修此法門。一切世間最上勝果不求自
得。於當來世速證菩提
復次瑜伽行者。入毘盧遮那三昧。端身正坐
勿令動搖。舌拄上齶。繋心鼻端。自想頂有
五寶天冠。天冠之中有五化佛。結跏趺坐。作
此觀已。即結堅牢金剛拳印。先以左右大拇
指。各入左右手掌内。又以左右餘四指。堅握
指作拳。即是堅牢金剛拳印。次竪立左頭指。
其左拳背。安當心上。其掌面轉向左邊。
以右拳小指。握著左拳頭指一節。又以右拳
頭指之頭。*拄著右拳拇指一節。亦安心前。
是名菩提引導第一智印。亦名能滅無明黒
闇印。縁此印加持。諸佛與行者。授無上菩提
最勝決定之記。即是毘盧遮那如來大妙智
印。瑜伽行者結此印已。運心作想。一切衆生
同結此印。十方世界無三惡道八難苦果。悉
皆受用第一義樂持眞言曰
o@mh@u@mjahosa
大聲
上四
復次瑜伽行者。持此眞言。一一觀察五字色

第一結菩提印。入毘盧遮那如來三昧。當觀
o@m唵字色。及我身十方世界悉皆白色。若瑜
伽行者。修此觀門之時。自身及與一切衆生。
所有無明煩惱惡業。自然消滅。行者及一切
衆生。速得成佛故
第二結破魔印。右手舒五指以按於地。左手
五指執持衣角。入東方不動如來三昧。當觀
h@u@m吽字色。及我身盡東方界。及以九方無量
世界諸佛菩薩。一切衆生山川草木咸皆青
色。以右手掌面用按於地。此印能令諸魔鬼
神一切煩惱。悉皆不動。是名能滅毘那夜迦
及諸惡魔鬼神之印
等三結施諸願印。左手同前。舒右五指仰掌。
入南方寶生如來三昧。當觀ja惹字色。及
我身盡南方世界。及以九方無量世界諸佛
菩薩。一切衆生卉木山川皆黄金色。即作是
想。從五指間雨如意珠。此如意珠雨天衣服
天妙甘露天妙音樂天寶宮殿。乃至衆生一
切所樂。皆令圓滿。是印名爲能令圓滿一切
衆生所愛樂印。能滿衆生一切願故
第四結除散亂心印。先舒左五指。安臍輪前。
次舒右五指。安左掌上。結此印已。入西方無
量壽如來三昧。當觀ho翳字色。及我身盡
西方界。并與九方無量世界諸佛菩薩。一切
衆生山川草木悉作紅蓮華色。能令行者及
諸衆生。除散亂心入三昧故
第五結無怖畏印。左手如前。次舒右五指。以
掌面向外。入北方不空成就如來三昧。當觀
sa佐字色。及我身盡北方界。并與九方無量
世界諸佛菩薩。一切衆生山河大地草木叢
林悉皆五色。以何因縁名無怖畏。謂備四義
稱無怖畏。一者中方毘盧遮那如來。能滅無
明黒暗。出生般若波羅蜜等盡虚空界洞達
光明。二者東方不動如來。能摧一切頻那夜
迦惡魔鬼神等。悉令不動。三者南方寶生如
來。能除貧乏。施天宮殿天飮食天衣服天音
樂。悉皆圓滿。四者西方無量壽如來。能與行
者三昧大樂。譬如十方虚空無量無盡。亦如
衆生無量無盡。亦如煩惱無量無盡。如是瑜
伽行者三昧大樂。亦復無量無盡。如是四義
具足圓滿。是故北方不空成就如來。告行者
言。善男子善女人。汝勿怖畏。由是義故名無
怖畏印
爾時毘盧遮那如來。告金剛手菩薩言。我今
已説五佛印契及以眞言
次説四波羅蜜天印契及以眞言
復次東北角金剛波羅蜜天。屬阿閦如來。印
契想觀皆同阿閦如來。行者結印持眞言曰
o@msatvavajri
薩 怛婆 二合
日哩 二合
復次東南角寶波羅蜜天。屬寶生如來。印契
想觀皆如寶生如來。行者結印持眞言曰
o@mratnavajri
囉 馱那 二合
日哩 二合
復次西南角法波羅蜜天。屬無量壽如來。印
契想觀皆如無量壽如來。行者結印持眞言

o@mdharmmavajri
馱 嚕摩 二合
日哩 二合
復次西北角羯磨波羅蜜天。屬不空成就如
來。印契想觀皆如不空成就如來。行者結印
持眞言曰
o@mkarmmavajri
迦 嚕摩 二合
日哩 二合
復次金剛手。我今已説内供養法。皆是有相
月輪等觀。次當演説無相妙觀。瑜伽行者端
坐正觀。諦想月輪。結諸契印。歌舞燒香塗香
花鬘。園林城邑聚落河海。雪山黒山日月星
宿。國王大臣比丘比丘尼善友眷屬。乃至十
地菩薩聲聞縁覺。四攝十善六波羅蜜。如是
等數一切相状。乃至微塵悉皆空寂。若夢中
見如是相状。亦勿歡喜。設見十方諸佛菩薩。
雖現其前亦勿歡喜。唯自一心求成佛果。無
分別觀堅立不動如須彌山。遠離一切妄想分
別。若瑜伽行者。未獲悉地。應觀三十七尊相
状。若證悉地不取相状。安立無上大菩提心。
若觀菩提心相。猶如月輪水精乳色。此等諸
相。皆是凡夫所觀之境。若凡夫人修此觀門。
雖造五逆一闡提等極重惡業。皆悉消滅。應
時便獲五種三昧。一刹那三昧。二微塵三
昧。三白縷三昧。四隱顯三昧。五安住三昧。汝
金剛手。我今已説五方如來四波羅蜜眞言
印法。亦各別説金剛薩埵等眞言及印。當爲
汝説坐位次第
諸佛境界攝眞實經金剛外界品第四
爾時金剛手菩薩白佛言。世尊唯願説之唯
願説之。我深渇仰願樂欲聞。佛言善男子。然
其印法有差別名。五方如來四波羅蜜十六
菩薩。皆得印名。餘諸契法。雖得印名義有差
別。云何差別。謂五方佛四波羅蜜十六菩薩。
名爲眞印。金剛嬉等名影相印。金剛燒香等
名親近印。金剛鉤等名爲智印。以是義故有
差別名。瑜伽行者。以身語意印契眞言。供養
本尊毘盧遮那如來。諸供養中最爲第一
復次從西北角羯磨波羅蜜三昧起。當觀東
方不動如來四大菩薩。金剛薩埵三昧正觀。
其名曰金剛薩埵菩薩。金剛王菩薩。金剛愛
菩薩。金剛善哉菩薩。其毘盧遮那如來。當中
而坐。面向東方。東方不動如來面向西方。四
大菩薩亦復如是
復次正觀金剛薩埵菩薩。瑜伽行者自觀。我
身是金剛薩埵。我語是金剛我心是金剛。我
身之色。及諸佛菩薩一切衆生。十方世界山
川河池草木叢林。悉皆青色。作此觀已。即以
右手作金剛拳。以大拇指入其掌中。以餘四
指堅握拇指。安置當心。次以左手作金剛拳。
安左腰上。此名金剛不退轉印。結此手印。作
如是想。我今未得成佛已來常不退轉。恭敬
供養毘盧遮那如來。即是獲得金剛不壞不
退三昧。結不退轉印持眞言曰
o@mvajrasatva
日囉 二合
娑 怛嚩 二合
復次觀金剛王菩薩。瑜伽行者自想。我是金
剛王。我身之色。及諸佛菩薩一切衆生。十方
世界山川土地草木河池。皆悉青色。作此觀
已。次結手印。以其兩手作金剛拳。舒二頭指。
成屈鉤状。仰上並立。以其兩拳中指及無名
指小指。指背相著。立安心上。當作此念。諸佛
菩薩以鉤引來。是即名爲金剛鉤王。結此契
印持眞言曰
o@mvajrar@aja
日囉 二合
復次觀金剛愛菩薩。瑜伽行者自想。我是金
剛愛。我身之色。及諸佛菩薩一切衆生。十方
世界山川河池土地草木。皆悉青色。作此觀
已。次結契印。以其二手作金剛拳。想左拳把
弓。右拳執箭。以慈悲眼。射一切魔貪瞋癡等
一切煩惱。是印名爲滅瞋恚印。以何因縁名
金剛愛。謂此菩薩能施行者所愛樂故。結此
契印持眞言曰
o@mvajrar@aga
日囉 二合
復次觀金剛善哉菩薩。行者自想。我是金剛
善哉。我身之色。及諸佛菩薩一切衆生。十方
世界山川河池草木叢林。皆悉青色。作此觀
已。次結契印。以其兩手作金剛拳。先以左拳。
安右臆上。後以右拳安左臆上。定慧二法是。
金剛拳交臂束心是精進力。即舒左右拇指
頭指。三遍彈指。是歡喜相。若結此印。即得出
離無明城故。結此契印持眞言曰
o@mvajrasadhu
日囉 二合
娑 努
復次從東方金剛善哉菩薩觀起。當入南方
金剛寶觀門。謂觀南方寶生如來四大菩薩。
其名曰金剛寶菩薩。金剛威徳菩薩。金剛幢
菩薩。金剛笑菩薩。南方寶生如來。面向北方。
四大菩薩亦復如是。行者自想。我是金剛寶。
我身之色。及諸佛菩薩一切衆生。十方世界
山川草木。皆黄金色。作此觀已。次結印契。以
其兩手作金剛拳。以二拳面。安兩肩上。復作
是想。今者我與諸佛菩薩衆生灌頂結此契
印持眞言曰
o@mvajraratna
日囉 二合
囉 怛那 二合
復次觀金剛威徳菩薩。行者自想。我身是日
光天子。於刹那頃。悉能滅盡一切衆生内外
黒闇。我身之色。及諸佛菩薩一切衆生。十方
世界山川河池草木叢林。皆黄金色。作是想
已。次結契印。以其兩手作金剛拳。以此兩拳
竝安心上。左右兩拳更互輪轉。如日右轉。如
是三轉。當成日天光明輪故。結此契印持眞
言曰
o@mvajrateja
日羅 二合
提 惹
復次觀金剛幢菩薩。行者自想。我身是金剛
幢。一切衆生所愛樂物。雨我身邊。我身之色
及諸佛菩薩一切衆生。十方世界山川草木。
皆黄金色。作此觀已。次結契印。先以兩手作
金剛拳。以其拳面。向行者面。左右二拳直立
空中。名金剛幢印。一切衆生所愛之物能圓
滿故。結此契印持眞言曰
o@mvajraketu
日囉 二合
鷄 覩
復次觀金剛笑菩薩。行者自想。我身是金剛
笑。我身之色。及諸佛菩薩一切衆生。十方世
界山川草木。皆黄金色。作此觀已。次結契印。
以其兩手作金剛拳。安口左右。三遍微笑。先
以拳面。安口左右微笑。次以拳背安口左右
微笑。後以拳面安口左右微笑。如是能令十
方衆生。皆獲怡悦受大安樂。結此契印持眞
言曰
o@mvajrahasa
日囉 二合
引急
上三
復次從南方金剛笑菩薩觀門起。當入西方
金剛法觀門。謂觀西方無量壽佛。面向東方。
四大菩薩亦復如是。行者自想。我是金剛法
觀音
菩薩
我身之色。及諸佛菩薩一切衆生。十方世
界山川草木。皆紅蓮色。作此想已。次結契
印。以其兩手。仰金剛拳。先以右拳安左拳上。
右轉一遍。次以左拳安右拳上。亦轉一遍。復
以右拳安左拳上。亦轉一遍。是金剛蓮華印。
能令衆生厭離世間。出世法入甘露城。持眞
言曰
o@mvajradharmma
日囉 二合
馱 嚕摩 二合
復次觀金剛利文殊菩薩。行者自想。我是眞金
剛利。我能斷除一切衆生貪瞋癡等。我身之
色。及諸佛菩薩一切衆生。十方世界山川河
池草木叢林。皆紅蓮華色。作此觀已。舒出右
拳即作是想。我今右手執大利劍。能斷衆生
一切煩惱。持眞言曰
oM va jra ti kSNa
日囉 二合
丁以
反引
瑟那 二合
復次觀金剛因菩薩。行者作想。我是金剛因。
我是世間醍醐甘露。我是金剛大教法輪。我
身之色。及諸佛菩薩一切衆生。十方世界山
川河池草木叢林。皆紅蓮色。作此念已。結金
剛拳。以二拳面並安心上。兩拳中指中節相
著。左右更互輪轉三遍。即作是想。我今三轉
金剛法輪於十方界。持眞言曰
o@mvajrahetu
日囉 二合
翳 覩 引三
復次觀金剛語言菩薩。行者作想。我是金剛
語言。我今能與一切衆生蘇悉地法。我身之
色。及諸佛菩薩一切衆生。十方世界山川河
池草木叢林。皆紅蓮色。作此想已。作金剛拳。
安口左右。作往來相猶加語言。結於此印。能
達一切衆生語言。持眞言曰
oM va jra bhA Sa
日囉 二合
上聲
呼三
復次從西方金剛語言菩薩觀起。當入北方
金剛羯磨觀門。謂觀北方不空成就如來四
大菩薩。其名曰金剛羯磨菩薩。金剛護菩薩。
金剛藥叉菩薩。金剛拳菩薩。行者作想。我是
金剛羯磨。我是金剛不空必定得果
是不空義
我是種種
事業能成就。我是能到一切處。我是能作種
種事。我是能成就妙事業。我身之色。及諸佛
菩薩一切衆生。十方世界山川河池草木叢
林。皆悉五色。作是想已。結金剛拳作舞三遍。
是名種種事業印。所以者何。謂能成就種種
業持眞言曰
o@mvajrakarmma
日囉 二合
羯 嚕磨
復次觀金剛護菩薩。行者作想。我是金剛護。
我是金剛甲。堅實牢固不可破壞。我是金剛
精進。我是守護十方無量一切衆生。施無怖
畏。我身之色。及諸佛菩薩一切衆生。十方世
界山川泉源草木叢林。悉皆五色。作此想已。
結金剛拳。舒兩頭指安於臍上。分拳兩邊到
於背上。復從背上還到臍輪。兩頭指端相輪
一遍。自作此想是繋縛義。次二頭指如前當
心引到於背。却還至胸。以二指端相輪一遍。
自作此想。亦繋縛義。次又至頸亦復如是。自
作此想亦如繋縛持眞言曰
o@mvajrarak@sa
日囉 二合
囉 吉叉 二合
復次觀金剛藥叉菩薩。行者作想。我是金剛
藥叉。所謂諸佛大方便力神通變化。我口中
有金剛利牙。一切見者。懷大恐怖。善能摧滅
一切魔怨。我身五色。諸佛菩薩一切衆生十
方世界。亦皆五色。作此想已。結金剛拳印。左
右小指相鉤著口。舒二頭指安左右頬。是二
牙相持眞言曰
o@mvajrayak@sa
日囉 二合
夜 吉叉 二合
復次觀金剛拳菩薩。行者作想。我是金剛拳。
我能示現諸衆生前。我是能解脱金剛繋縛
者。我身之色。諸佛菩薩一切衆生。十方世界
亦皆五色。作此想已。結眞金剛拳印。左右小
指更互相鉤。合二拳面。堅握莫緩。是眞金剛
拳印持眞言曰
o@mvajrasa@mdhi
日囉 二合
散 尼 去三
諸佛境界攝眞實經卷中
諸佛境界攝眞實經卷下
 罽賓三藏般若奉 詔譯 
金剛界外供養品第五
爾時世尊。告金剛手菩薩摩訶薩言。我今已
説五佛如來四波羅蜜四方十六大菩薩觀
門。二十五契印眞言法則。次當演説金剛嬉
等十二菩薩外院供養。利益安樂求佛道者。
現獲悉地當證菩提
復次瑜伽行者。從此北方金剛拳菩薩觀門
起。入東北角金剛嬉戲菩薩觀門。自作此想。
我是金剛嬉戲。我今能與十方世界諸佛菩
薩衆生喜樂。作此想已。仰金剛拳安兩膝上。
閉目迴轉。遍禮十方諸佛菩薩。是印名爲金
剛嬉戲。其眞言曰
o@mvajralase
日囉 二合
羅 洗 長引半
音三
復次觀東南角金剛鬘菩薩。行者作想。我是
金剛鬘。我今持此一切花鬘。供養十方諸佛
菩薩。作是想已。結金剛拳並著額上。復分兩
拳引至腦後。兩拳更互相輪兩遍。毎輪一遍
作相結想。自作此想。繋縛花鬘。是名金剛鬘
印。其眞言曰
o@mvajram@ale
嚩 * 日囉 二合
半引
復次觀西南角金剛歌菩薩。行者作想。我是
金剛歌。我今歌讃十方三世諸佛菩薩。發微
妙聲從口中出。充滿十方無量世界。作此想
已。結金剛拳安於口上。漸漸引出。即是歌讃
音聲印。其眞言曰
o@mvajrag@ite
嚩 * 日囉 二合
愚以
半音
復次觀西北角金剛舞菩薩。行者作想。我是
金剛舞。我作金剛舞。供養十方無量世界三
世諸佛一切菩薩。作是想已。結金剛拳。兩臂
作舞。即是金剛舞印。作此舞印。諸佛菩薩即
大歡喜。與一切願護行者身。其眞言曰
o@mvajrad@rtye
日囉 二合
儞盧 二合 底曳 二合
復次行者。從此金剛舞觀門起。入東北角金
剛燒香菩薩觀門。自作是想。我是金剛燒香
雲。充滿十方無量世界。於虚空中。供養十方
諸佛菩薩。作此想已。結金剛拳。相並二拳。拳
面向下。舒出兩拳。即作是想。無量香雲從印
上出。即名金剛燒香印。結於此印。即能燒滅
内外所有一切煩惱。得清淨心。其眞言曰
o@mvajradhupe
嚩 * 日囉 二合
半音
復次入東南角金剛妙華菩薩觀門。行者作
想。我是金剛花。我今採取十方無量無邊世
界。所有無主一切妙花。供養十方諸佛菩薩。
作是想已。結金剛拳。相竝二拳。仰上舒出。是
金剛花印。結於此印有何利益。爲欲摧滅一
切重障。其眞言曰
o@mvajrapu@spe
日囉 二合
補 澁閉 二合下字
半音三
復次觀西南角金剛燃燈菩薩。行者作想。我
是金剛燈。我今燃無盡燈。充滿十方無量世
界虚空之中。供養十方不可説不可説無量
無邊諸佛菩薩。作此想已。結金剛拳相合兩
拳。近於心前。即名金剛燈印。結此燈印有何
利益。現身成就如來五眼。其眞言曰
o@mvajrad@ipe
嚩 * 日囉 二合
上引半音
復次觀西北角金剛塗香菩薩。行者作想。我
是金剛塗香。我今最上白檀塗香。充滿十方
無量世界太虚空中。猶如大雲遍滿世界。供
養十方諸佛菩薩。作此想已。兩金剛拳。摩左
右頸乃至胸腹。即作是念。我今持此牛頭栴
檀最上塗香。塗於十方諸佛菩薩及衆生身。
其眞言曰
o@mvajragandhe
日囉 二合
俄 儞泥 二合下字
半音三
復次行者。從此三昧起。入正南方金剛鉤菩
薩觀門。自作此想。我是金剛鉤。我是諸佛菩
薩方便智慧大金剛鉤。作此想已。兩手結金
剛拳。舒左右頭指。少屈相鉤。又舒左右小
指少屈。其二小指兩頭相向。三遍鉤召一切
諸天及鬼神等。令入道場。纔結此印。能令行
者得大勢力。驅使一切諸天神等。營辨衆事。
持眞言曰
o@mvajrakuza
日囉 二合
倶 奢
復次行者從此三昧起。當觀正西方金剛索
菩薩觀門。自作此想。我是金剛索。在先鉤召。
一切諸天及鬼神等。其未來者令入道場。我
今以此大金剛索。堅嚩不放。作此想已。即以
前印。改前金剛鉤印。頭指中指無名三指。而
用作拳。以左右大指。更互相鉤。左右小指少
屈相向。是名堅縛諸衆生印。持眞言曰
o@mvajrapaza
日囉 二合
波 奢
復次行者。從此三昧起。當觀正北方金剛鎖
菩薩觀門。自作此想。我是金剛鎖。作此想已。
便結手印。先以左右母指頭指。更互相鉤猶
如鐵鎖。左右餘指皆以作拳。是金剛鎖印。纔
結此印。能令行者。善與教習之法。持眞言曰
o@mvajraspho@t@u
日囉 二合
娑普 二合 吒 *
復次行者。從此三昧起。當觀正東方金剛鈴
菩薩觀門。自作此想。我是金剛鈴。作此想已。
當結金剛鈴印。以左右指頭以右押左。皆各
相叉猶如鈴状。纔結此印。即得諸佛菩薩愛
念。持眞言曰
o@mvajragha@m@t@u
嚩 日囉 二合
誐儞 二合反舌
呼三
爾時毘盧遮那如來。説此三十七尊眞實契
印祕密法已。告金剛手等諸菩薩言。若有國
土城邑聚落。有一淨信男子女人。起大悲心。
爲報四恩。建立道場。修是法者。於其國中。無
有七難。國王王子。日夜増長廣大福聚。所以
者何。是道場地至金剛際。乃至微塵。屬國王
故。譬如寶珠安於宅中。辟除災難七寶現前。
此妙經典亦復如是。若依法式修此祕密。所
在國土安穩豐樂。若有善男子善女人。欲得
六神通力。於一念頃。普詣十方無量佛所。來
集衆中而爲上首。勸請諸佛轉正法輪。爲諸
衆生作導師者。初夜後夜入道場中。應當繋
念所歸本尊。依法觀行。現身必得廣大福智。
利益衆生無有等比。經萬億劫不入惡道。恒
遇善友常不退轉。彌勒會中得佛授記。速證
阿耨多羅三藐三菩提。善男子若有衆生。遇
此祕法。住於空間如説修行。現身證得極歡
喜地。何況世間福徳果報。若有菩薩。不修是
法證佛果者。必無是處。是法名爲頓證菩提
眞實正路。爾時大會無量天人。聽佛所説。悉
證道果。大梵天王忉利天王主。證不退轉陀
羅尼。得受記別。無量百千萬億天人。遠塵離
垢得法眼淨
諸佛境界攝眞實經修行儀軌品第六
爾時金剛手菩薩摩訶薩。承佛廣大自在神
力。説眞實瑜伽甚深祕密。行者應當閉目寂
然諦想。眞實祕密教主最勝最尊得大自在。
大慈大悲毘盧遮那如來。在須彌頂善法堂
中。與十六倶胝那庾多等菩薩眷屬。具足圓
滿。頂上天冠五佛端坐。一切瓔珞莊嚴佛身。
有五種相。一寂靜相。二瞋怒相。三歡喜相。四
清涼相。五種種相。五方如來其色各異。第一
白色。第二青色。第三金色。第四紅色。第五雜
色。東方門首帝釋坐位。南方琰摩羅王坐位。
西方水天坐位。北方毘沙門天王坐位。東北
角大自在天坐位。東南角火天坐位。西南角
羅刹天坐位。西北角風天坐位。上方大梵天
坐位。下方堅牢地神坐位。我今已説坐位次
第。後當一一説眞言曰
indrayasv@ah@a
因 陀羅 野 娑婆 訶 帝釋
眞言
agnayesv@ah@a
阿 祇那 二合 曳 娑婆 訶 火天
眞言
ya@mmayasv@ah@a
夜 摩 野 娑婆 訶 麼羅
王眞言
n@rtyesv@ah@a
儞哩 啼 娑婆 訶 羅刹天
眞言
varu@nayasv@ah@a
嚩 嚕 娜 反舌
耶 娑婆 訶 水天
眞言
v@ayavesv@ah@a
野 謎 半音 娑婆 訶 風天
眞言
kuvair@ayasv@ah@a
倶 謎 半音 野 娑婆 訶 毘沙門
眞言
@iz@anayasv@ah@a
伊 舍 娜 耶 娑婆 訶 大自在
天眞言
adityayasv@ah@a
阿 膩 底也 二合 野 娑婆 訶 日天子
眞言
candrayasv@ah@a
二合 陀羅 二合 野 娑婆 訶 月天子
眞言
dharanayasv@ah@a
捺 羅 那 反舌二合 娑婆 訶 地天
眞言
vrahmanesv@ah@a
麼囉 二合急呼二合半音
娑婆 訶梵天王
眞言
復次瑜伽行者。求道場地。遠離塚間沙石瓦
礫鹹鹵荊棘穢濁之地。及以虎狼諸惡難處。
如是之地不名吉祥。若有白鶴孔雀鸚鵡舍
利鳧雁鴛鴦蓮花水池。如是等地堪立道場。
應以右手中三指小屈。以大拇指。捻頭指中
節。以小指捻無名指中節。盛水加持。散灑四
方。持眞言曰
o@mvajrodaka@tha@h
嚩 日嚕 馱 迦 吒 反舌
大呼
復次行者。加持水已。灑於淨地。便立道場。釋
迦如來説曼荼羅道場儀軌。廣狹大小有三
千五百。第一道場一千由旬。是金輪聖王持
念儀軌。次有五百一百五十一十。如是漸小。
乃至掌中爪甲之量。建立道場皆獲悉地。若
欲建立第一道場。結金剛縛印。次改縛印。立
左右中指。少屈。更互相捻二中指端。以眞
言加持。於一切處皆得通用。或時行者不及
洗浴。以此法印加持眞言。即得清淨。其眞
言曰
o@msv@ah@avazuddh@asarvadha
引一 娑嚩 二合引去 嚩 輸 馱 大呼 嚩 馱
rmmasv@ah@avazuddhoh@u@m
嚕摩 二合 薩嚩 二合 婆 嚩 戍 度 吽 二合
大呼
復次瑜伽行者。欲建道場。先立四方界。若
多人持念。即用四門。若少人持念。隨意所量。
門外左右各立一柱。一一柱上安五明鏡。如
滿月輪。左右安置種種瓔珞。及以花鬘。七寶
香爐金銀燈燭。種種莊嚴。恒燒欝金白檀龍
腦沈水等香。勿用麝香。又以白拂孔雀翠羽。
各安寶鈴分列左右。種種床榻。種種裍褥。種
種音聲。種種歌舞。種種飮食。至誠供養。於道
場中。安毘盧遮那佛像。於其佛前安置舍利。
此曼荼羅名金剛界。復次建立既畢。瑜伽行
者。當結金剛縛印。五輪著地。毎方四拜。第一
禮拜西方。第二禮拜北方。第三禮拜東方。第
四禮拜南方。禮四方已。却就本位。結金剛合
掌印。印身四處。一頂二口三額四心。印四處
已。當作此想。我今以身。布施十方三世諸佛
諸大菩薩。始從今日。乃至未來。永作僮僕。生
生世世常依三寶。終不歸依天魔外道等法。
我從無始生死以來。所作五逆。及無間罪。今
對十方三世諸佛諸菩薩一切賢聖諸衆生
前。至心懇切發露懺悔。不敢覆藏。未來之罪
更不敢造。普願十方諸佛菩薩。受我懺悔。速
令獲得最勝悉地
諸佛境界攝眞實經建立道場發願品第七
爾時金剛手菩薩摩訶薩。告諸大衆言。瑜伽
行者。作金剛合掌。諦想衆聖而作此想。我今
建立道場。供養十方一切諸佛菩薩。至誠供
養。無勝負心。不求作國王。不求名利。不求生
天殊勝妙樂。不求自身種種利益。應當至誠
發願。我今隨力所建道場。或有見者。或有聞
者。或有覺者。或有知者。皆令獲得殊勝妙果。
一切所願無不隨心。願我此身生生世世。譬
如如意珠能雨衆寶。所有愛樂財法二寶。充
足一切衆生。令無所乏。乃至速燈無上菩提」
諸佛境界攝眞實經持念品第八
爾時金剛手菩薩摩訶薩。告大會衆言。瑜伽
行者。欲得成就一切如來三昧。及一切智智。
應當修習是曼荼羅成佛之法。修此法時。先
作金剛降伏半跏趺坐。端身正念。以右足押
左足。持眞言時。住心凝寂。口習眞言。唯自耳
聞。勿令他解。心中觀想一一梵字。了了分明
無令錯謬。持習之時不遲不速。是即名爲金
剛語言
復次持習之法。雖有多種。今當略説。祕密之
門持習之要。有其三種。一數二時三者形像。
云何名數。謂習眞言。一十一百千萬等數。云
何名時。所謂七日一月一年。或復一生乃至
成佛。云何形像。謂習觀行。求放光明。若未放
光即不休息。如是三事。隨行者意。如其所願
依法修持
復次挍量念珠。五部差別。若持佛部用菩提
子。若持金剛部用金剛子。若持寶部用金銀
頗梨種種諸寶。若持蓮花部用蓮花子。若持
迦嚕摩部用種種間錯雜色寶珠
復次作佛部持念。以右拇指頭指。執持念珠。
餘指普舒。若金剛部持念。以右拇指中指。
持念珠。若寶部持念。以右拇指無名指。執持
念珠。若蓮花部持念。以大拇指無名指小指。
執持念珠。若迦嚕摩部持念。用上四種。執持
皆得
復次挍量所獲功徳。若以香木等珠。得一分
福。若用鋀石銅鐵。得二分福。若用水精眞珠。
得一倶胝分福。若以蓮子金剛子珠。得二倶
胝分福。若用間錯種種諸寶及菩提子。得無
量無邊不可説不可説分福。即是過去無量
恒河沙諸佛所説。一百八數爲念珠量
復次行者結金剛縛印。當於胸前繋心鼻端。
持眞言曰
o@mmok@smavajra
計娑摩 三合 日囉 二合
瑜伽行者。持此眞言。自作此想。我心之中有
一切智。洞達無礙
復次若行者。貧乏不辨圖畫本尊形像。但隨
取一佛像或菩薩像。對佛塔前。繋心而住。想
念佛像。心不散亂。而常寂然。即賢聖無異。若
得繋心鼻。爲最上品。便同諸聖人定無異
諸佛境界攝眞實經護摩品第九
爾時金剛手菩薩摩訶薩。承佛威神。爲修一
切瑜伽行者。演説眞實内護摩法。永爲調伏
滅煩惱賊。及一切鬼神故。作如護摩。増長
三昧。各觀本尊并本方色。若作佛部成就護
摩。瑜伽行者諦觀毘盧遮那如來。想我即是
金剛薩埵。從其身中流出白光。如淨琉璃内
外明徹。於月輪中結跏趺坐。從我身中光焔
湧出。即成圓光。莊嚴自身最勝第一。一切衆
生悉皆喜見。想十方諸佛皆悉白色。猶如三
千大千世界微塵數量。入我身中。是名寂靜
護摩之法
復次若作調伏護摩之法。當觀東方阿閦如
來。從其身中流出青光。衆徳圓滿。坐于東方
月輪之中。結跏趺坐。圓光巍巍莊嚴自身最
勝第一十方世界。想一切菩薩作金剛怒。入
我身中。摧滅煩惱諸惡鬼神故。若作求財護
摩之法。當觀南方寶生如來。想一切菩薩。皆
悉歡喜入我身中。從自身中流出金色光。瑩
淨圓滿。坐於南方月輪之中。結跏趺坐莊嚴
其身。衆生喜見。令一切煩惱。不能亂心。一切
惡鬼不敢親近
復次若作愛敬護摩。行者當觀西方無量壽
佛。從其身中流出紅光。瑩淨圓滿。坐於西方
月輪之中。結跏趺坐。衆生喜見。自作此想。十
方世界一切菩薩。如三千世界微塵等數。以
百億寶無數瓔珞無量天衣種種寶物。莊嚴
其身。猶如無比天女形状。悉入我身。能令國
王大臣一切衆生見者悉皆歡喜
復次若作増益護摩法者。當觀北方不空成
就如來。從其身中流出五色光。瑩淨圓滿。坐
于北方月輪之中。結跏趺坐莊嚴其身。衆生
喜見。想十方世界諸佛菩薩。如三千大千世
界微塵等數。放五色光入我身中。能令一切
事業無不通達
如是所説内護摩法。過去諸佛已説。未來諸
佛當説。現在十方一切世尊現今演説。若觀
行者。常作如是護摩之法。三昧善法福徳智
慧日夜増長。一切諸佛親近行者。摩頂護念。
若瑜伽行者。能作如是内護摩法。現身得見
一一佛刹微塵等數諸佛世尊。是諸如來。哀
愍行者。令得成就一切悉地。諸天宮殿寶閣
金臺。諸天甘露盈滿寶器。乃至阿修羅宮。皆
得隨心現行者前。譬如摩尼寶珠懸虚空中。
能雨一切衆生愛樂之物。此妙瑜伽最勝教
主。亦復如是。能令行者。圓滿一切世出世願。
瑜伽行者。應常想願。我從無始已來。所作一
切種種善根。悉皆迴施十方無量世界一切地
獄餓鬼傍生修羅八難受苦衆生。所有罪障
願皆消滅。得如意樂。此諸衆生所有衆罪。應
受諸苦。我以此身。願當代受。一切衆生罪業
既除。悉當成佛。持眞言曰
o@msarvakuzaramornipa
薩 嚕嚩 二合 倶 奢 羅 謨 羅儞 二合
rinamayami
利 那 反舌
摩 野 弭
此是迴向發願眞言
爾時灌頂阿闍梨。告弟子言。汝若不修此祕
法者。破三摩耶。生生世世斷滅佛種。設有惡
人。殺十方界一切諸佛諸大菩薩佛眼血肉。
此罪尚輕。汝罪過彼五逆衆生。墮落地獄尚
有出期。若人破壞三摩耶法。入於地獄無有
出期。云何名爲三摩耶法。謂大瑜伽眞實教
王。云何名爲破三摩耶。謂有凡夫。唯有能受
不能修行。若求法人。未受五種灌頂法者。不
應與授此瑜伽法。若阿闍梨與授灌頂時。先
須三月觀察其心。然後授與灌頂之法。若有
善心深懷慚愧。調柔無疾呼爲法子。然後傳
授。世間父子繼嗣一生。今爲法子能紹佛種。
未成佛來不斷慈念。如父愛子如子敬父。如
是名爲三摩耶法。金剛阿闍梨。即爲弟子説
眞言曰
o@manasamayadiharamibhya
阿 那 三 摩 耶 膩 賀 羅 謎 毘阿
h@u@mpha@t@u
二合
大呼
大呼 發 吒 反舌
大呼
復次金剛阿闍梨。爲於弟子説此眞言深義。
若人破三摩耶法。由是因縁。其身破壞碎如
微塵。彼人福徳自然滅盡。猶如朽樹不生枝
葉。告金剛阿闍梨。欲爲弟子受灌頂時。當先
教習此眞言曰
o@msarvatath@agatapujaka
薩 魯嚩 怛 他 蘖 多 補 惹 迦
rma@na@atm@ana@mniry@a
魯摩 二合上反
舌呼
都摩 二合
難 儞 哩野
tay@ami
多 耶
復次金剛阿闍梨。爲彼弟子。説此眞言所詮
之義。我今以身。施一切佛。爲作種種供養事
故。金剛阿闍梨。次教弟子習眞言曰
sarvatath@agatavajraka
薩 魯嚩 二合 怛 他 蘖 多 嚩 日羅 二合
rmmakurum@a@m
盧摩 二合 倶 魯 𤚥
復次阿闍梨。爲彼弟子。説眞言義。願一切如
來加護於我。教我金剛事業。如金剛手菩薩。
平等無異。乃至未證大菩提道。於其中間。歸
依三寶。發此願已。令著赤衣。緋帛覆眼。撃
於腦後。時彼弟子結金剛手印以十指頭更
互相叉。皆内掌中。以右押左。結此印已。金剛
阿闍梨。當教弟子習此心中心眞言曰
samayastva@m
娑 摩 耶 薩覩婆儞 四合
復次阿闍梨教於弟子。令結手印。改前金剛
手印。竪左右中指。繋於花鬘。引導弟子。到道
場門。教習入道場眞言曰
samayah@u@m
娑 摩 野 吽 長引
持此眞言已時。阿闍梨執弟子手。引入道場。
入道場已。便當告言。汝今得入一切如來種
族之中。我當令汝心中生金剛智。獲此智故。
證得一切如來法身。何況世間一切悉地。善
男子汝爲未入道場行者。莫説此法。若説此
法。即破三摩耶
如是告已。阿闍梨結金剛薩埵印。舒其兩拳。
並仰安弟子頂上。告言。此是三摩耶。若汝爲
未受灌頂人説此法者。金剛薩埵當破汝頭。
告此語已。結金剛合掌印。祕密眞言曰
o@mvajyodaka@tha@h
唵 嚩 二合 那 迦 吒 反舌
以此眞言加持水已。與弟子頂。爲説持念祕
密深義。汝願此水。金剛薩埵入汝身中。復
次金剛阿闍梨。告弟子言。從今以往。汝見於
我。如金剛手菩薩無異。莫違我言。勿輕慢
我。若汝違我。命終之後入阿鼻獄
如是告已。阿闍梨當發願言。一切如來以無
礙力。加護大曼陀囉。能令金剛薩埵。速疾來
入弟子身中。發是願已。習此召入本尊眞言

o@mvajravezaha
唵 嚩 日囉 二合 謎 奢 訶 大聲
持眞言已。金剛阿闍梨。速疾結金剛薩埵印。
説此偈言
    此是金剛三摩耶 亦名金剛大薩埵
    於刹那頃證不退 最勝堅牢智金剛
説此偈已。金剛阿闍梨。以先所結金剛薩埵
印。左手拳印安弟子頂。作瞋怒眼。視於弟子。
作想言入。即習前眞言。此是莊嚴出現大乘
對法三摩耶金剛語言。其阿闍梨習此眞言。
三十七尊於此弟子。昔有縁者。當即降臨隨。
其一尊。入心已訖。當獲五通。了知三世。得
不退地。作諸難事無有滯礙。刀杖毒藥夜叉
惡獸。永不能害。一切如來當加護念。一切悉
地速疾現前。得未曾有安樂之事。或有弟子
得種種三昧。或有獲種種陀羅尼門。或有一
切所願皆得圓滿。或有當證無上菩提
爾時金剛阿闍梨。去弟子頂上金剛拳。印弟子
心上。教弟子言。當願金剛堅住心中。不動不
搖猶如山王。於三世中常不捨我。加護我念
心。及以施我一切悉地。作是願已。習眞言曰」
h@u@mha@mhavahahe
大聲
長呼
大聲
短呼
大聲急呼
持眞言已。阿闍梨復教弟子。習眞言曰
praticchavajrahe
鉢羅 二合丁以
室奢 二合下
字平呼
日羅 二合
持眞言。已時阿闍梨執弟子手。於道場中。令
散諸花。隨花落處。即是本尊。捧取此花習眞
言曰
o@mpratig@rh@natva
唵 鉢羅 二合 底 疑嚧 二合 翳穩那 上二合
反舌呼
怛嚩
mim@a@mmah@avala
弭 摩𤚥 摩 訶 嚩
持眞言已。即便繋於本尊之頂。以其花鬘。安
本尊已。金剛薩埵。當受花鬘速獲悉地
復次阿闍梨。習開眼眞言曰
o@mvajrasatvasv@aya
日囉 二合 薩 怛嚩 去二
娑嚩 二合
ntaddhyacak@sudgha@ta
儞多 二合 膩耶 奢 吉芻 二合 馱誐 二合反舌
natatmaraudgha@taya
那 多 怛摩 二合急呼 盂 馱誐 二合
反舌
tisarvak@sivajracak@su
底 薩 嚕嚩 二合 吉史 二合 日囉 二合 奢 吉
ra@datara@mhevajra
二合 囉 怒 哆 囉吽 二合 翳穩 嚩 日羅
paza
波 寫
持此眞言已。即開兩眼。告弟子言。金剛薩埵
大菩薩摩訶薩。今日自來。與汝開眼。非但開
汝肉眼。已開五眼及最大金剛眼。汝善男子。
今者道場。是時金剛阿闍梨。一一教示道場
中事。便得一切如來加持。應時本尊入於心
中。或見種種天上宮殿。或見種種光明。或見
種種神通。依諸如來加持力故。金剛手菩薩。
玄現立其前。問所求事。隨願便與。乃至授
與大金剛智一切種智及一切智
復次阿闍梨。教諸事已。及閼伽唐云
圓滿
瓶水。右
手盛之。習灌頂眞言。告弟子曰。金剛手菩薩。
今日與汝最勝灌頂作此語已。灑水頂上。即
時阿闍梨。作金剛合掌印。授與弟子兩手。告
言。一切如來與灌頂竟。作是語已。阿闍梨於
弟子名上。加金剛字呼之。以五股金剛。安兩
手掌中。告弟子言。此是一切如來大智金剛。
我今持以授汝兩手。爲令成就妙悉地故。是
時瑜伽行者。習送諸佛各還本土眞言曰
o@mkrotevasarvasatva
唵 倶嚕 二合去大
薩 嚕嚩 二合 薩 怛
rthasiddhirtath@aanu
嚕吒 二合下
字反舌
悉 地 魯怛 二合 阿 努
taragacchatuma@mvuddh@aviza
反舌 多 羅 誐 室者 二合
急呼
覩 𤚥 沒 馱 毘 沙
yapunar@agaman@ayaca
浮呼 野 補 那 羅 誐 摩 那 野 遮
瑜伽行者習眞言已。振金剛鈴三遍
即自高聲。歌讃十六金剛菩薩一百八名。隨
力堪能種種供養
爾時行者。歌讃金剛一百八名。至心頂戴金
剛縛印。習送諸佛菩薩眞言曰
o@mvajramek@samu@h
唵 嚩 日囉 二合 吉沙 二合
持眞言已。即時解印。行者自想。然今此法。大
慈毘盧遮那如來。但爲利益鈍根人故。大智
慧海中。略出祕密法
于時行者。作是法已。迴向發願。依此功徳。第
一國王第二父母第三施主第四法界一切衆
生。悉皆速證無上菩提
爾時金剛手菩薩摩訶薩。告諸大衆言。廣大
之法。非我境界。是佛境界。我今承佛大威神
力。略説諸佛境界瑜伽祕密眞實妙法大金
剛界道場法已。我曾過去百千劫中。修諸願
海。乃遇大慈毘盧遮那如來。第一會中得聞
是法。超第八地證等覺位。此祕密法難得難
遇。設使得遇信心難生。汝等大衆於無量劫。
積功累徳今得是法。若遇是法。不久當坐菩
提樹下金剛寶座。摧諸魔軍破無明&T021400;。竭煩
惱河永斷生死。證無等等阿耨多羅三藐三
菩提。爲諸衆生起大悲願。在在處處廣宣流
布。利益衆生令法久住。引導六趣令證菩提。
是時海會一切大衆。聞佛所説。皆大歡喜作
禮而去
諸佛境界攝眞實經卷下
靈雲校本末云 時貞享三年五月十六日
一校了淨嚴四十
八歳

Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev] 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]