大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "非喩" : Including related character : 非喻

235 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 --- [ keyword count ]


 

大般涅槃經 (No. 0374) 0396a22 - 0396b11: 其喩爲化衆生故以虚空非喩爲喩當知解脱即是如來如來之性即是解脱解脱如來無二無別善男子非喩者如無比之物不可引 [show] (2 hits)
大般涅槃經 (No. 0374) 0535b27 - 0536c21: 二者逆喩三者現喩四者非喩五者先喩六者後喩七者先後喩八者遍喩云何順喩如經中説天降大雨溝涜皆滿溝涜滿故小坑滿 [show] (3 hits)
大般涅槃經 (No. 0374) 0594a14 - 0597a29: 汝善男子如是喩者即是非喩是非喩故於我則吉於汝不吉善男子汝意若謂若我不吉汝亦不吉是義不然何以故見世間人自刀 [show] (2 hits)
大般涅槃經 (No. 0375) 0636c04 - 0636c11: 空非喩爲喩當知解脱即是如來如來之性即是解脱解脱如來無二無別善男子非喩者如無比之物不可引喩有因縁故可得引喩 [show] (2 hits)
大般涅槃經 (No. 0375) 0781b07 - 0781c23: 二者逆喩三者現喩四者非喩五者先喩六者後喩七先後喩八者遍喩云何順喩如經中説天降大雨溝涜皆滿溝涜滿故小坑滿小 [show] (3 hits)
大般涅槃經 (No. 0375) 0842a09 - 0844b15: 汝善男子如是喩者即是非喩是非喩故於我即吉於汝不吉善男子汝意若謂若我不吉汝亦不吉是義不然何以故見世間人自刀 [show] (2 hits)
佛説大般泥洹經 (No. 0376) 0870a28 - 0875c03: 世人阿修羅等一切無能非喩爲喩唯有如來爲教化者能方便説非喩爲喩説 [show] (4 hits)
大方等大集經 (No. 0397) 0054b21 - 0055a23: 復如是舍利弗如來今以非喩爲喩舍利弗譬如猛火與諸乾薪結期七日當大戰鬪爾時一切乾樹草木種種枝葉悉共聚合如須彌 [show] (1 hit)
大乘入楞伽經 (No. 0672) 0620c27 - 0621b17: 最勝超諸世間無與等者非喩所及唯以少分爲其喩耳我以凡愚諸外道等心恒執著常與無常惡見増長生死輪迴令其厭離發勝 [show] (1 hit)
大乘密嚴經 (No. 0681) 0733a07 - 0733a26: 所説文義相應出過心意非喩所及譬如妙花衆蜂競採先至之者取其精粹後來至者但味其餘如是如來得法精粹我味其餘爲衆 [show] (1 hit)
正法念處經 (No. 0721) 0072a13 - 0072b29: 受極苦惱自業相似餘業非喩所受苦惱無異相似乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脱 [show] (1 hit)
根本説一切有部毘奈耶雜事 (No. 1451) 0238b16 - 0238b27: 亦是無上法王我力比佛非喩能測由斯義故起深信心廣説乃至皆悉奉行是時勝光王於世尊前廣説如是諸見聞事奇妙法已頂 [show] (1 hit)
阿毘達磨倶舍論 (No. 1558) 0026b01 - 0027a12: 一分天是第一識住故知非喩亦有如聲傍論且止已辯命根諸相者何頌曰 [show] (1 hit)
阿毘達磨倶舍論 (No. 1558) 0044b22 - 0045a28: 等故不成喩言像不成故非喩者以一處所無二並故謂於一處鏡色及像並見現前二色不應同處並有依異大故又陿水上兩岸色 [show] (3 hits)
阿毘達磨順正理論 (No. 1562) 0394a02 - 0394c13: 覺若謂酢用一切時増故非喩者此言非理我不定説以酢喩尋伺喩於水但有 [show] (1 hit)
阿毘達磨順正理論 (No. 1562) 0428c10 - 0435b26: 後亦應然無差別故然得非喩許體別故後時聖道差別生故謂我許得別有實體不違於忍與智相違所以者何智與煩惱得相違得 [show] (1 hit)
阿毘達磨順正理論 (No. 1562) 0679a11 - 0681b09: 續沙門果得亦沙門果故非喩者則應於後勝果道中有果現前成違宗失以宗安立八聖者中住勝果道時於前沙門果許得成就遮 [show] (1 hit)
阿毘達磨藏顯宗論 (No. 1563) 0802c06 - 0803a04: 覺若謂酢用一切時増故非喩者此言非理我不定説以酢喩尋水喩於伺但有用増者即説如酢故由是尋伺雖一心中體具可得用 [show] (1 hit)
般若燈論釋 (No. 1566) 0063c01 - 0063c24: 諦中二相異故引爲譬喩非喩不成若謂能斫所斫第一義中二體無異何以故以其量故譬如所斫自體彼立一者是義不然何以故 [show] (1 hit)
顯揚聖教論 (No. 1602) 0554b26 - 0554c03: 見等作用而汝不許故此非喩又復世間諸蘊共合假想立爲我人衆生執持鎌等能刈能斷無別實我故此非喩復次頌曰 [show] (2 hits)
迴諍論 (No. 1631) 0020c13 - 0020c23: 成現非現成比非比成喩非喩成阿含亦爾非阿含成非是自他迭互相成現非比喩阿含等成比非現喩阿含等成喩非現比阿含等 [show] (1 hit)
大宗地玄文本論 (No. 1669) 0673c06 - 0674a03: 修多羅中作如是説非比非喩難得惟説大海中藏大海一體本地地中三品徳類具足圓滿無所闕失云何爲三一者上品徳類其位 [show] (1 hit)
金剛般若疏 (No. 1699) 0088b18 - 0090b21: 是譬般若是法金剛是喩非喩爲喩所喩之理非理爲理非理爲理雖理而事非喩爲喩雖事而理雖理而事故知非理雖事而理故知 [show] (2 hits)
般若波羅蜜多心經幽賛 (No. 1710) 0533b23 - 0535b09: 者言眞諦智境超言議道非喩所喩微妙難知備三無上具七大性體業利樂一切殊勝白法溟海妙寶泉池非大菩提爲法界主無由 [show] (1 hit)
法華玄義釋籤 (No. 1717) 0927b27 - 0929a09: 有八種謂順喩逆喩現喩非喩先喩後喩先後喩遍喩分喩者具如經説故第五云面貎端正如盛滿月白象鮮潔猶如雪山滿月不可 [show] (1 hit)
法華文句記 (No. 1719) 0257c20 - 0261c25: 内外及大小乘等亦可云非喩世間無此火宅始終及救火者必以車運先與後奪先三後一然譬與合互有廣略若譬略合廣先攝合 [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄賛 (No. 1723) 0689a22 - 0689b27: 稱者過言議境不可量者非喩算境今經云無量者過算分喩分無邊者過時分不思議者過情計分即同般若過四分也菩薩地説劫 [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄賛 (No. 1723) 0696b14 - 0697c26: 深在大菩提諸徳主故又非喩所喩思議所思議故名甚深上來解深唯在智慧不通慧門准論解經慧門亦有五論名總句阿含深故 [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄賛 (No. 1723) 0745a10 - 0745b07: 承長者平均識達善斷是非喩佛悲普慧圓妙決疑網二者可耆敬長者年邁閭邑尊威莫對喩佛道高群聖神通罕匹三可親輔長者 [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄賛 (No. 1723) 0748c17 - 0749c14: 涅槃乘於大性名爲大乘非喩三智涅槃經中説有二車譬如國王調御駕駟欲令驢車而及之者無有是處此以半・滿相形非以三 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.