大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "阿蘭若行" : Including related character :

35 hits : 1 2 --- [ keyword count ]


 

雜阿含經 (No. 0099) 0277a10 - 0277a29: 欲爾時難陀受佛教已修阿蘭若行乞食著糞掃衣亦常讃歎著糞掃衣者樂處山澤不顧愛欲爾時世尊即説偈言 [show] (1 hit)
大乘本生心地觀經 (No. 0159) 0315c28 - 0316c23: 菩提常坐不起是名菩薩阿蘭若行善男子出家菩薩發菩提心入於山林坐三種座 [show] (1 hit)
大乘本生心地觀經 (No. 0159) 0317c05 - 0318a03: 起於大衆中爲諸菩薩説阿蘭若行普告一切諸菩薩言出家菩薩住阿蘭若應作是念以何因縁遠離世間修阿蘭若清淨妙行諸佛子等 [show] (2 hits)
佛本行集經 (No. 0190) 0869b12 - 0869b23: 彼等長夜樂阿蘭若讃歎阿蘭若行乃至常入禪定亦復讃歎常入禪定者我等云何學於彼行乃至自入禪定讃歎常入禪定者世尊我見 [show] (2 hits)
摩訶般若波羅蜜經 (No. 0223) 0351c18 - 0355c09: 汝先世亦爾若見菩薩修阿蘭若行語言汝先世亦修阿蘭若行若見菩薩乞食納衣中後不飮漿一坐食一鉢他食死尸間住露地住樹下 [show] (2 hits)
勝天王般若波羅蜜經 (No. 0231) 0697b16 - 0700b26: 摩訶薩行般若波羅蜜學阿蘭若行所謂常修梵行於諸根中不起過失深樂多聞力堪修行離我怖畏不計著身常行寂靜菩薩摩訶薩正 [show] (3 hits)
大寶積經 (No. 0310) 0508b23 - 0508c26: 王所作功徳若有菩薩住阿蘭若行遠離行少知諸法得無生忍功徳勝彼無量無邊善男子若三千大千世界一切衆生一一衆生所作功 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0644b10 - 0645c22: 鹿死六者阿蘭若處當受阿蘭若行七者當以法自活八者非以煩惱自活迦葉是名八法阿蘭若比丘所應思惟思惟已當至阿蘭若處迦 [show] (2 hits)
佛説如來不思議祕密大乘經 (No. 0312) 0705a26 - 0705c12: 一切取著若諸菩薩修住阿蘭若行即得所作善法皆無壞失若諸菩薩修於念行即能獲得諸總持門若諸菩薩修於慧行即獲勝慧善別 [show] (1 hit)
得無垢女經 (No. 0339) 0100c21 - 0101a04: 言大徳須菩提佛説大徳阿蘭若行最爲第一大徳阿蘭若者爲有物修爲有法修若有物修則是無常若有法修法無生相法無滅相法若 [show] (2 hits)
聖善住意天子所問經 (No. 0341) 0119a13 - 0119b12: 而作是言世尊如來説我阿蘭若行最爲第一如是寂靜三昧法門我已得之如是世尊此四天下四洲世界我見明了如一鼓頭第二世界 [show] (2 hits)
大方等大集經 (No. 0397) 0252b24 - 0252c09: 已能如説行堅固住不樂阿蘭若行不如來於此破壞衆魔及龍眷屬光顯正法最勝無礙轉妙法輪但此世界諸惡衆生障礙未盡於佛法 [show] (1 hit)
菩薩念佛三昧經 (No. 0414) 0803c29 - 0804a07: 阿難心生念言此須菩提阿蘭若行最爲第一而無等雙今是大徳在此會中世尊常説此須菩提能作種種無量神通阿難即問須菩提言 [show] (1 hit)
菩薩念佛三昧經 (No. 0414) 0815c16 - 0816a13: 世俗言論之味恒能不離阿蘭若行心常平等憐愍衆生其心不退不懷嫉妬稱量諸法心不染累分別一切無數諸法常求甚深方等經典 [show] (1 hit)
菩薩念佛三昧經 (No. 0414) 0823a11 - 0823a26: 知見威儀神通教化辯才阿蘭若行及以慈悲喜捨之法復更殊勝讃歎佛法儀容相好無量功徳既讃歎已復發願言若我讃歎諸佛功徳 [show] (1 hit)
菩薩念佛三昧經 (No. 0414) 0827a07 - 0827a07:   阿蘭若行佛 無漏如來等   [show] (1 hit)
佛藏經 (No. 0653) 0800a25 - 0802c27: 多有比丘但貴持戒多行阿蘭若行能善護戒品隨所説行勤心讀經求通佛法如是人等生多聞慢阿練若慢而好瞋恚心常垢濁深懷慳 [show] (1 hit)
佛説華手經 (No. 0657) 0127b13 - 0128b20: 迦葉今從彼來是人常修阿蘭若行乞食納衣麁弊三衣邊外遠住少欲知足樂遠離行於一切法心不與合聲聞徳行皆悉具足我諸弟子 [show] (1 hit)
正法念處經 (No. 0721) 0312c08 - 0312c08:  比丘飮酒故 非阿蘭若行   [show] (1 hit)
佛説法集經 (No. 0761) 0629b20 - 0631a14: 岸故僧者名爲不惡以行阿蘭若行故僧者名爲快以畢竟趣道場故僧者名爲知三學以修行弟子行故僧者名爲行於四念境界以勝諸 [show] (1 hit)
謗佛經 (No. 0831) 0877c27 - 0878a05: 子修陀羅尼菩薩摩訶薩阿蘭若行親近聞法著鮮淨衣獨住閑居四威儀中常思惟行以種種物布施法師生正信心不隨他語不生疲倦 [show] (1 hit)
佛説發菩提心破諸魔經 (No. 0838) 0897b08 - 0897b08:   住阿蘭若行乞食 於如是事生憍倨   [show] (1 hit)
大乘修行菩薩行門諸經要集 (No. 0847) 0948b26 - 0948c05: 復次世尊若修行菩薩修阿蘭若行樂住寂靜獨處山林無所樂著逈無儲積不居道俗少用功智不動安然亦不習學深義亦不成熟衆生 [show] (1 hit)
大乘修行菩薩行門諸經要集 (No. 0847) 0962c08 - 0962c12: 羅尼何等爲四一者住寂阿蘭若行二者悟入甚深法忍三者不樂名聞利養四者能捨所愛之物乃至身命菩薩成就如是四法得此陀羅 [show] (1 hit)
無量門破魔陀羅尼經 (No. 1014) 0690a17 - 0690a23: 爲四一者常當精勤修習阿蘭若行二者於彼甚深法忍堪任奉持三者不著利養名譽四者棄於一切所愛染著之處悉皆能捨乃至身命 [show] (1 hit)
舍利弗陀羅尼經 (No. 1016) 0696c20 - 0696c23: 得此陀羅尼何等爲四修阿蘭若行持深法忍不樂利養名聞所受之物一切能捨乃至身命菩薩成就此四法得陀羅尼佛説此祇夜 [show] (1 hit)
出生無邊門陀羅尼經 (No. 1018) 0705b23 - 0705b27: 羅尼何等爲四一者住寂阿蘭若行二者悟入甚深法忍三者不樂名聞利養四者能捨所愛之物乃至身命菩薩成就如是四法得此陀羅 [show] (1 hit)
優婆塞五戒威儀經 (No. 1503) 1120c17 - 1120c18: 汝當眞成行阿蘭若行得蘭若智如是受持答言如是三説 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0594c25 - 0597a18: 汝先世亦爾若見菩薩修阿蘭若行語言汝先世亦修阿蘭若行若見菩薩乞食納衣中後不飮漿一坐食一鉢他食死屍間住露地住樹下 [show] (2 hits)
大乘集菩薩學論 (No. 1636) 0114b08 - 0115a23: 乃至復次長者出家菩薩阿蘭若行應如是觀察我以何義至阿蘭若我當爲此怖畏 [show] (2 hits)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.