大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "長老" : Including related character : 镸老 长老

3696 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..100....124 --- [ keyword count ]


 

長阿含經 (No. 0001) 0018a23 - 0018b10: 不敢輒與時彼衆中有一長老比丘晩暮出家於其座上以餘器取爾時周那見衆食訖并除鉢器行澡水畢即於佛前以偈問曰 [show] (1 hit)
長阿含經 (No. 0001) 0027b15 - 0029a05: 群生長衰世間眼滅爾時長老阿那律告諸比丘止止勿悲諸天在上儻有恠責 [show] (1 hit)
長阿含經 (No. 0001) 0049b27 - 0052c11: 口憂意憂復有三法謂三長老年耆長老法長老作長老復有三法謂三眼肉眼天眼慧眼諸比丘是爲如來所説正法當共撰集以防 [show] (4 hits)
長阿含經 (No. 0001) 0076b24 - 0079a29: 丘衆千二百五十人倶時長老舍利弗於閑靜處默自念言我心決定知過去未來現在沙門婆羅門智慧神足功徳力無有與如來無 [show] (1 hit)
長阿含經 (No. 0001) 0133b17 - 0134c26: 母敬順沙門婆羅門宗事長老齋戒布施濟諸窮乏者不爾時使者聞王教已遍案行天下知有孝順父母宗事沙門婆羅門恭順長老 [show] (2 hits)
佛般泥洹經 (No. 0005) 0160b08 - 0161a10: 我止頓其中越祇國中諸長老皆來語我言阿闍世王欲來伐我國我曹謹勅自守國佛言我即告諸長老莫愁莫恐若曹持七法阿闍 [show] (3 hits)
佛般泥洹經 (No. 0005) 0166c01 - 0168a11: 不解經戒者當問何處有長老比丘明經戒者當往問其經問者不得言非是其有疑者阿難口解言我從佛聞不入結經中長老比丘 [show] (3 hits)
般泥洹經 (No. 0006) 0181c18 - 0183b07: 若有比丘言我面從耆舊長老者口受是法是律是教然其言教不近不經虧損正法當持法句經義語爲解説之若經不入與法意違 [show] (5 hits)
大樓炭經 (No. 0023) 0298a25 - 0298b27: 門婆羅門道人者不有敬長老者不有齋戒守道者不有布施者不有信今世後世者不使者受教四布案行天下還具白言多有不孝 [show] (5 hits)
大樓炭經 (No. 0023) 0302a24 - 0302b20: 母敬順事沙門道人承用長老言其善名聞流布如是刀劍劫時人民不孝順父 [show] (2 hits)
起世經 (No. 0024) 0310a06 - 0310a11: 各各生念便共議言是諸長老未曾有也今此世間衆生所居國土天地云何成立云何散壞云何壞已而復成立云何立已而得安住 [show] (1 hit)
起世經 (No. 0024) 0310a12 - 0310a22: 大衆詳議作如是言是諸長老未曾有也云何世間如是成立云何世間如是散壞云何世間壞已復立云何世間立已安住大徳世尊 [show] (1 hit)
起世經 (No. 0024) 0346b29 - 0347a29: 耆舊有徳諸婆羅門於諸長老少能崇敬布施微薄受齋稀踈護戒不全禁守多缺是時天使具足見已即日還詣四天王所啓言大王 [show] (1 hit)
起世經 (No. 0024) 0347c06 - 0348a27: 來詣汝所問汝等言是諸長老何因何縁有一色人爲諸非人之所恐怖有一色人不爲非人之所恐怖彼諸外道若作是問汝等應當 [show] (2 hits)
起世經 (No. 0024) 0348c13 - 0349a14: 迦來詣汝所作如是問諸長老等何因縁故虚空雲中有是音聲汝諸比丘應如是答有三因縁更相觸故於雲聚中有音聲出何者爲 [show] (5 hits)
起世經 (No. 0024) 0349a15 - 0349a29: 迦來詣汝所作如是問諸長老等何因縁故虚空雲中忽生電光諸比丘汝等應當作如是答諸長老等有二因縁虚空雲中出生電光 [show] (4 hits)
起世因本經 (No. 0025) 0365a15 - 0365b04: 已各生是念同共議言諸長老輩未曾有也今此世間天地衆生所居國土云何轉合云何轉散云何轉散已而復還合云何轉合已而 [show] (2 hits)
起世因本經 (No. 0025) 0402c08 - 0402c25: 迦來向汝處問汝等言諸長老輩何因何縁有一種人爲彼非人之所恐怖於一種人復不爲彼非人恐怖其諸外道作是問者汝等應 [show] (2 hits)
起世因本經 (No. 0025) 0404a06 - 0404a19: 迦來向汝邊作如是問諸長老輩有何因縁虚空雲中有是音聲諸比丘應如是答有三因縁共相觸故空雲隊中有聲鳴出何等爲三 [show] (5 hits)
起世因本經 (No. 0025) 0404a20 - 0404b15: 迦來向汝邊作如是問諸長老輩有何因縁虚空雲中忽然光明出生閃電諸比 [show] (4 hits)
中阿含經 (No. 0026) 0449c08 - 0450c28: 語尊者阿難曰上尊名徳長老比丘爲他所詰汝何以故縱而不撿汝愚癡人無有慈心捨背上尊名徳長老於是世尊面訶尊者烏陀 [show] (18 hits)
中阿含經 (No. 0026) 0454c26 - 0456a16: 當學知坐取善坐也不逼長老坐爲小比丘訶諸賢若無事比丘行於無事逼長老坐爲小比丘訶者則致比丘訶數詰責此賢無事何 [show] (3 hits)
中阿含經 (No. 0026) 0464b19 - 0466c29: 動彼於後時若幼少中年長老來行不可事或以拳扠或以石擲或刀杖加彼作 [show] (4 hits)
中阿含經 (No. 0026) 0471c28 - 0474c22: 舍城爾時多識名徳上尊長老比丘大弟子等謂尊者拘隣若尊者阿攝貝尊者跋提釋迦王尊者摩訶男拘隷尊者和破尊者耶舍尊 [show] (7 hits)
中阿含經 (No. 0026) 0479c13 - 0481b12: 者我未曾憶輕慢上中下長老上尊比丘尊者我有是法比丘歎曰長者若有是法甚奇甚特尊者我不但有是法復次尊者我在比丘 [show] (1 hit)
中阿含經 (No. 0026) 0481b15 - 0482c06: 般涅槃後不久衆多上尊長老比丘遊鞞舍離在獼猴水邊高樓臺觀爾時郁伽長者施設如是大施謂與遠來客食與行人病人瞻病 [show] (8 hits)
中阿含經 (No. 0026) 0501b06 - 0503a19: 問難提波羅陶師父母曰長老陶師今在何處彼答我曰世尊侍者爲小事故暫出不在善逝侍者爲小事故暫出不在世尊籮中有麥 [show] (3 hits)
中阿含經 (No. 0026) 0532c07 - 0532c07:  念身・支離彌 上尊長老眠     [show] (1 hit)
中阿含經 (No. 0026) 0540c20 - 0542a18: 陀得阿羅呵心正解脱得長老上尊則於爾時而説頌曰 [show] (1 hit)
中阿含經 (No. 0026) 0557c19 - 0559b25: 恭敬不以善觀問諸上尊長老比丘是時尊者大拘絺羅在彼衆中於是尊者大拘絺羅告質多羅象子比丘曰賢者當知衆多比丘説 [show] (6 hits)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.