大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "請安" : Including related character :

41 hits : 1 2 --- [ keyword count ]


 

佛説衆許摩訶帝經 (No. 0191) 0966c21 - 0967b25: 尊及千聖衆造立精舍而請安住尊若容允價即禀言祇陀童子告長者曰一切可得唯園勿言長者又曰我聞佛言一切無常無有主 [show] (1 hit)
藥師七佛供養儀軌如意王經 (No. 0927) 0051c12 - 0051c12: 不動平等持 勝意欣然請安住     [show] (1 hit)
廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經 (No. 1006) 0650c06 - 0650c07: 座上一一皆以其身本呪請安[show] (1 hit)
佛説一切如來安像三昧儀軌經 (No. 1418) 0933b08 - 0933b25: 世間而生輕慢若阿闍梨請安佛像而不知法及闕少儀軌如酥入灰欲作護摩必無果報是故造像須具相圓滿令安像慶讃儀軌具 [show] (1 hit)
四分律 (No. 1428) 0944a09 - 0945a19: 睒彌夏安居時跋難陀受請安居已聞有異處安居僧大得衣物即往彼處少時 [show] (1 hit)
根本説一切有部毘奈耶安居事 (No. 1445) 1043c08 - 1043c16: 芻若有女男半擇迦等來請安居既受彼請然斯施主或負他物或復殺害他人或劫奪他人財物或於住處若有虎狼師子等惡獸諸 [show] (1 hit)
毘尼母經 (No. 1463) 0807b01 - 0808a01: 薩却安居者諸比丘檀越請安居安居日滿比丘尼爲飮食美故不去檀越心生疲厭諸比丘即往白佛佛即制安居竟比丘尼若過一 [show] (1 hit)
法華玄義釋籤 (No. 1717) 0920c21 - 0926b17: 遊聚落爲聖王説法已王請安居王之七寶亦自申供養王有千子亦各三月供 [show] (1 hit)
觀無量壽經義疏 (No. 1749) 0173a06 - 0179c08: 之自下第三韋提別請別請安養韋提白佛是諸佛國雖復清淨皆有光明通領 [show] (1 hit)
中天竺舍衞國祇洹寺圖經 (No. 1899) 0882b05 - 0882c06: 以命剞劂氏壽梓布遐邇請安一語於卷首余云吁咈我鄙陋之言何贅乎聖策 [show] (1 hit)
止觀輔行傳弘決 (No. 1912) 0252a18 - 0258a11: 即得具足謂百罵擧受懺請安恣遣信者是尼端正爲賊難故佛開遣信尼本法竟往大僧中僧中爲秉使尼却迴爲騰僧命此尼得戒 [show] (1 hit)
汾陽無徳禪師語録 (No. 1992) 0609b03 - 0609b06: 名竟裴遂禮拜師前跪托請安名驀地當鋒喚一聲不是裴公誰敢應直教聾瞽 [show] (1 hit)
大慧普覺禪師語録 (No. 1998A) 0939a28 - 0939c18: 這一字儘爾有甚麼伎倆請安排看請計較看思量計較安排無處可以頓放只覺得肚裏悶心頭煩惱時正是好底時節第八識相次 [show] (1 hit)
六祖大師法寶壇經/附、六租大師縁記外記(法海) (No. 2008) 0359c13 - 0360a22: 上元日則天中宗詔云朕請安秀二師宮中供養萬機之暇毎究一乘二師推讓云南方有能禪師密授忍大師衣法傳佛心印可請彼 [show] (1 hit)
勅修百丈清規 (No. 2025) 1128c27 - 1129a10: 備儀從迎骨回寢堂安奉請安骨佛事掛眞供養諷經二時上粥飯三時上茶湯或十日半月大衆諷經靈骨入塔則止 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0269b20 - 0269c01: 率禮敬因改神廟立寺宇請安居之左右田園並捨爲寺業甞欲畫像須銅青慮不可致忽夢一人跪床前云此下有銅鍾寤即堀之果 [show] (1 hit)
佛祖歴代通載 (No. 2036) 0523c16 - 0524b20: 諫不從太尉符融者叩頭請安爲蒼生一言安諾及堅出東苑命安升輦同載僕射權翼進曰臣聞天子法駕侍中陪乘道安毀形寧可 [show] (1 hit)
佛祖歴代通載 (No. 2036) 0586a01 - 0586b02: 惠能  入京其辭曰朕請安秀二師宮中供養萬機之暇毎究一乘二師並推讓云南方有能禪師密授忍大師衣法可就彼問今遣 [show] (1 hit)
三國遺事 (No. 2039) 1011b08 - 1011c09: 業之時亦有海賊來擾乃請安惠朗融之裔廣學大縁等二大徳作法禳鎭皆朗 [show] (1 hit)
大唐大慈恩寺三藏法師傳 (No. 2053) 0278a08 - 0278b09: 兼以花珮莊嚴極爲殊妙請安神柩門徒等恐虧師素志不許乃以法師三衣及國家所施百金之納置以前行籧篨輿次其後觀者莫 [show] (1 hit)
高僧傳 (No. 2059) 0328b19 - 0328c21: 正慕法情深忘身爲道乃請安公等於長安城中集義學僧請難提譯出中増一二阿含并先無所出毘曇心三法度等凡一百六卷佛 [show] (1 hit)
高僧傳 (No. 2059) 0351c03 - 0352b14: 墓襲嗣立遣中使竺昌蒲請安入華林園廣修房舍安以石氏之末國運將危乃 [show] (1 hit)
續高僧傳 (No. 2060) 0465c07 - 0467b27: 尉文憲王公深懷欽悦爰請安居常歎相知之晩太宰文宣王建立正典紹隆釋教將講淨名選窮上首乃招集精解二十餘僧探授符 [show] (1 hit)
宋高僧傳 (No. 2061) 0776b22 - 0777a06: 禪居焉昕謙而不自有延請安主之四海參學者麝至焉道化之盛翕然推伏安不言寒暑不下堂廡無流眄無傾聽如此者蓋有年矣 [show] (1 hit)
華嚴經傳記 (No. 2073) 0167c04 - 0168c17: 男女思見安形子念母意請安至宅病母既見不覺下迎言問起居奄同常日遂 [show] (1 hit)
景徳傳燈録 (No. 2076) 0235b10 - 0236b13: 中宗神龍元年降詔云朕請安秀二師宮中供養萬機之暇毎究一乘二師並推讓云南方有能禪師密受忍大師衣法可就彼問今遣 [show] (1 hit)
代宗朝贈司空大辯正廣智三藏和上表制集 (No. 2120) 0837c23 - 0837c26: 神堯皇帝起義處號令堂請安置普賢菩薩像一鋪淨土院灌頂道場處請簡擇二七僧奉爲國長誦佛頂尊勝陀羅尼 [show] (1 hit)
梵網戒本疏日珠鈔 (No. 2247) 0041c24 - 0042c18: 遊行至毘蘭若受婆羅門請安居一夏唯食馬麥爾時舍利弗於閑靜處作是念言過去六佛何佛法得久住何佛法不久住即時問佛 [show] (1 hit)
資行鈔 (No. 2248) 0490c29 - 0491a22: 記云母論等者彼云檀越請安居安居竟比丘尼爲飮食故不去檀越生厭倦以此白佛佛言安居竟過一宿提僧吉又五分尼單提中 [show] (3 hits)
律宗行事目心鈔 (No. 2359) 0121b13 - 0121b16: 一宿耶否 師云受檀越請安居必可去不去可得吉見然者受請安居去安居處可一宿非受請受居不去不可有苦見也  [show] (2 hits)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.