大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "言靈" : Including related character : 言霊

39 hits : 1 2 --- [ keyword count ]


 

金剛頂瑜伽最勝祕密成佛隨求即得神變加持成就陀羅尼儀軌 (No. 1155) 0649a13 - 0649b09: 人成疑惑者世世不得眞言靈驗現世得白癩病我爲利益衆生説此眞言爲貧窮下賤衆生遺此如意摩尼寶毘盧舍那如來一切智 [show] (1 hit)
仁王護國般若波羅蜜多經疏 (No. 1709) 0434b07 - 0439b06: 便名鷲頭山也又別記説言靈鷲者此鳥有靈知人死活人將欲死群翔彼家待 [show] (1 hit)
法華經義記 (No. 1715) 0572c05 - 0581a25: 經外國言耆闍崛山此方言靈鷲言此山中往古諸人服藥學道成仙又山頂有 [show] (2 hits)
法華經義記 (No. 1715) 0597a24 - 0610c24: 有優曇華是外國語此間言靈瑞華唯有轉輪聖王出世有此華故知此華希有 [show] (1 hit)
妙法蓮華經文句 (No. 1718) 0048c13 - 0052b25: 言時乃説之優曇花者此言靈瑞三千年一現現則金輪王出表三乘調熟已後方説妙法授法王記又隔跨酪生蘇熟蘇三味已後乃 [show] (1 hit)
妙法蓮華經文句 (No. 1718) 0112c20 - 0114c16: 塔婆或偸婆此翻方墳亦言靈廟又言支提無骨身者也此塔既有全身不散則 [show] (1 hit)
法華義疏 (No. 1721) 0482b18 - 0497b27: 説之言也河西道朗云此言靈瑞華又云空起華天竺有樹而無其華若輪王出世此華則現明衆生若應聞一乘教成法輪王者諸佛 [show] (1 hit)
法華義疏 (No. 1721) 0499a06 - 0511b06: 心皆來至佛所者即事而言靈山之會也理中機發扣聖名來也曾從諸佛聞方 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0110a06 - 0116c29: 常日華嚴一教於斯轉盛言靈辯法師者傳云後魏沙門靈辯太原晋陽人宿殖 [show] (1 hit)
無量壽經連義述文賛 (No. 1748) 0147a23 - 0147a27: 天下有佛乃有華出耳今言靈瑞華者即存震旦之名時時者即希出之義以善時出故 [show] (1 hit)
因明義斷 (No. 1841) 0145b23 - 0145c02: 差別爲性豈以昧識爲誠言靈哲爲謾語若是翻譯之輩可許義正以改之彼解疏尚破之改論那宜遂許之又言故者結定之詞顯此 [show] (1 hit)
肇論疏 (No. 1859) 0186b09 - 0186b20: 用常一者妙盡冥符爲一言靈泊獨感爲一言一是動也一是靜也於我見迹則動靜有異於聖本心則動靜不二也 [show] (1 hit)
止觀輔行傳弘決 (No. 1912) 0300c21 - 0309b08: 西太白北辰及中央鎭所言靈者大戴禮云陽之精氣曰神陰之精氣曰靈爾雅 [show] (1 hit)
大慧普覺禪師宗門武庫 (No. 1998B) 0951a03 - 0951a20: 黄魯直聞而笑曰無盡所言靈犀一點此藞苴爲虚空安耳穴靈源作賛分雪之是寫一字不著畫五祖云三乘人出三界獄小果必藉 [show] (1 hit)
宏智禪師廣録 (No. 2001) 0117b24 - 0117b25: 默默亡言靈靈見根鼓撾塗毒香燒返魂物物無心影受鏡塵塵出礙聲踰垣 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0406c23 - 0406c28: 授以神術中立至京師具言靈應勅授許州參軍留上皇城廨舍後毎於市上見之自稱司命眞君是年五月降于中立所居之堂戴冠 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0471b20 - 0471c04: 上書諫上怒流道州臺臣言靈素妄議遷都改除釋教上寤放死溫州二年詔大復僧尼○高宗紹興十二年詹叔義上表乞住賣度牒 [show] (1 hit)
唐護法沙門法琳別傳 (No. 2051) 0206a13 - 0206c24: 上之言逈無蹤跡者但道言靈寶之妙祕在玄臺老辯天尊之神大羅端拱三元 [show] (1 hit)
辯正論 (No. 2110) 0544b28 - 0544c29: 道論以問道士顧歡歡答言靈寶妙經天文大字出於自然本非改法花爲之乃 [show] (1 hit)
開元釋教録/附、入藏目録 (No. 2154) 0672b10 - 0672b12: 有奘法師譯皆曰鷲峯今言靈鷲一僞彰也 [show] (1 hit)
貞元新定釋教目録 (No. 2157) 1016b19 - 1016b21: 經有奘法師譯皆鷲峯今言靈鷲一僞彰也 [show] (1 hit)
法華義疏 (No. 2187) 0070a29 - 0077b10: 希時乃說也優曇鉢花此言靈瑞花唯待轉輪聖出世乃現故以爲譬從汝等當信以下第二嘆不虛妄而此嘆不虛妄來者衆生執三 [show] (1 hit)
法華開示抄/附、無量義經開示抄、普賢經開示抄 (No. 2195) 0385c03 - 0385c09: 可非希奇但寶塔以下品言靈山者義決云諸山者據本相説云云玄賛意亦同之 [show] (1 hit)
金光明最勝王經玄樞 (No. 2196) 0544b13 - 0544b19: 也法花疏第三河西云此言靈瑞花又云空起花天竺有樹而無其花若輪王出世此花卽現明衆生若應聞一乘敎成法輪王諸佛如 [show] (1 hit)
淨土三部經音義集 (No. 2207) 0384b01 - 0384c03: 頭或云靈鷲者一義也又言靈者仙靈也案梵本無靈義依別記云此鳥有靈知人死活人欲死時群翔彼家待其送林則飛下而食以 [show] (1 hit)
觀經疏傳通記 (No. 2209) 0574a07 - 0577b23: 也義也已上今以依報而言靈儀如云桃李一旦榮華松是千年靈木又靈地靈處靈場等亦其例也復有義言靈儀者第七觀所現佛 [show] (3 hits)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0182c09 - 0183b01: 説之言也河西道朗云此言靈瑞華又云空起華天竺有樹而無其華若輪王出世此華即現現本四上四十六左翻譯名義集第三云 [show] (1 hit)
蘇悉地羯羅經略疏 (No. 2227) 0437b29 - 0438a04: 塔婆或偸婆此翻方墳亦言靈廟也雜阿含第四十二云阿伽羅偸應云鴦加羅偸波此云灰塔又鞞婆沙第九云鍮波應云私鍮波又 [show] (1 hit)
成唯識論述記序釋 (No. 2260) 0322a15 - 0322a25: 于烏注云日中有三足鳥言靈臺者莊子曰萬惡不可内於靈臺注云心爲神靈之臺也涌談漪於智沼者論語曰智者樂水也漪於宜 [show] (1 hit)
成唯識論述記集成編 (No. 2266) 0820c25 - 0821c04: 婆尸故多作此説涅槃等言靈山菩薩爲半頌捨身超十二劫金剛明經薩埵王子投身飼虎超十一劫摩納仙人布髮掩泥超於八劫 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.