大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "行要" : Including related character :

205 hits : 1 2 3 4 5 6 7 --- [ keyword count ]


 

中阿含經 (No. 0026) 0771a18 - 0772c29: 世尊弟子衆善趣向質直行要行趣如來衆中實有阿羅訶眞人趣阿羅訶果證阿那含趣阿那含果證斯陀含趣斯陀含果證須陀洹 [show] (2 hits)
佛説箭喩經 (No. 0094) 0917b16 - 0918b16: 作是念我不從世尊行梵行要令世尊一向記世間有常彼愚癡人不自知中間當命終如是世間無常至無有命終我不從世尊行梵 [show] (4 hits)
増一阿含經 (No. 0125) 0665b17 - 0667a03: 坐時有畏怖來者我不經行要除畏怖然後乃坐若我臥時有畏怖來者爾時我亦非經行亦復不坐要使除其畏怖然後乃臥梵志當 [show] (1 hit)
出曜經 (No. 0212) 0678b20 - 0678c15: 夫行舒緩者人欲建行要當究竟所願畢果終不中退然彼行人心意舒遲不能 [show] (1 hit)
出曜經 (No. 0212) 0702b09 - 0702b09:   行要修亦安 不行行受報 [show] (1 hit)
法集要頌經 (No. 0213) 0785a16 - 0785a16:   行要修亦安 所造時眞實   [show] (1 hit)
漸備一切智徳經 (No. 0285) 0468b25 - 0470a19: 道識如是意在於經典而行要法慕樂佛道終不唐擧口言清淨照察如是住菩 [show] (1 hit)
度世品經 (No. 0292) 0647b08 - 0647b22: 懷度諸罣礙解法自然篤行要義住於經典奉道慧已而不離義遵奉道慧以法爲念越八邪地入八正路順從八等斷諸結網截生死 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0063b22 - 0063b22:   其所奉行要 修無央數劫   [show] (1 hit)
法鏡經 (No. 0322) 0018c10 - 0019c24: 惟智慧於是大道當所施行要者衆祐去家修道開士者之所施行願復幾微現 [show] (1 hit)
郁迦羅越菩薩行經 (No. 0323) 0024a05 - 0024b12: 夜無異爲等想身無要當行要命無要當住要財無要當令要何謂身要能勞來於人恭敬承順是爲身要若令善本不減使功徳常増 [show] (1 hit)
大方等大集經 (No. 0397) 0399c10 - 0400c01: 道不關者墮罪佛言菩薩行要當關令不動動者爲未解諸菩薩報佛言我曹當坐禪令不動佛問諸菩薩言禪已復動不諸菩薩報佛 [show] (1 hit)
賢劫經 (No. 0425) 0004b27 - 0004b27:   奉行要 疾逮是 三昧定   [show] (1 hit)
達摩多羅禪經 (No. 0618) 0320c19 - 0321b29: 滅則非生如是則不生聖行要一心一相正向解脱然後智生是決定聖行聖行既起一切法相寂滅無餘癡愛煩惱及諸罪垢能轉苦 [show] (1 hit)
五門禪經要用法 (No. 0619) 0329b20 - 0329b23: 際意疲乃息復更旋意東行要有限礙乃住南西北方亦復如是是十四事 [show] (1 hit)
惟日雜難經 (No. 0760) 0605a25 - 0605b02: 9;菩薩斷新受故精進行要百劫得佛其不精進者久能得不得期無有限 [show] (1 hit)
蘇婆呼童子請經 (No. 0895) 0724a08 - 0724a18: 明眞言之教我今依法修行要破此難是故念誦人遍數滿已復應更作成就諸事妙曼荼羅作此法已彼障難者便即退散無敢停足 [show] (1 hit)
如意寶珠轉輪祕密現身成佛金輪呪王經 (No. 0961) 0330c17 - 0331a07: 鉢神力頓止是則先佛修行要術神仙祕法我今爲汝及未來世無福有情説是法要汝曼殊師利持此法要當須演説於我滅後末法 [show] (1 hit)
香王菩薩陀羅尼呪經 (No. 1157) 0651c22 - 0651c22: 復次有一別行要略法 [show] (1 hit)
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經 (No. 1191) 0868a21 - 0869b17: 軌眞言法教上中下品修行要道最上希有難得之法漸次誘引令得修習熏生智種而得通達最上法行依教奉行隨處還修曼拏羅 [show] (1 hit)
聖無動尊安鎭家國等法 (No. 1203) 0028c20 - 0029c13: 知之藥物先須備擬自將行要即用之 [show] (1 hit)
十住毘婆沙論 (No. 1521) 0064a01 - 0064a06: 於一切此是在家出家共行要法是故偈説 [show] (1 hit)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0002a12 - 0002b01: 覺發者終不能修勝進之行要遇縁力乃能修行譬如池中雖有種種嗢鉢羅等衆妙蓮華若日月光不照觸者則不開發出種種香要 [show] (1 hit)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0905c07 - 0906b14: 説一切獨覺皆是奢摩他行要毘鉢舍那行方能説法有説一切獨覺不樂安布名身等故有説彼審觀察設我説法彼即能入正性離 [show] (1 hit)
阿毘曇五法行經 (No. 1557) 1001a16 - 1001a23: 名爲不欲中得道者上頭行要出所意念法滅倒是名爲滅思惟不思想爲何等無有思想人化生天上上頭意亦墮天上時意除是中 [show] (1 hit)
阿毘達磨順正理論 (No. 1562) 0751a02 - 0752a23: 礙解生唯學佛語能爲加行要待前生久習名等四種善巧今乃能修無礙解名釋有多義謂於彼彼境領悟無礙名無礙解或於彼彼 [show] (1 hit)
阿毘達磨藏顯宗論 (No. 1563) 0959a15 - 0960a29: 礙解生唯學佛語能爲加行要待前生久習名等四種善巧今乃能修無礙解名釋有多義謂於彼彼境領悟無礙名無礙解或於彼彼 [show] (1 hit)
瑜伽師地論 (No. 1579) 0343c02 - 0343c16: 初即能令彼一切皆不現行要當方便令尋思行漸漸歇薄麁既息已漸當制伏若猶未能於尋思路尋思所縁深生厭怖當以厭患倶 [show] (1 hit)
瑜伽師地論 (No. 1579) 0470c13 - 0475c26: 正比度云何比度謂彼諸行要有刹那生滅滅壞方可得有前後變異非如是住 [show] (1 hit)
瑜伽師地論 (No. 1579) 0778c27 - 0779a14: 定不能以諦道理遍知諸行要當證得方能遍知若於諦理遍知行智有所闕者必定不能於上修道以對治力斷諸煩惱超一切行與 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.