大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "維那" : Including related character :

828 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..28 --- [ keyword count ]


 

大樓炭經 (No. 0023) 0302c18 - 0304c02: 四萬四千里第七寶山名維那兜高二萬二千里廣亦二萬二千里第八寶山名 [show] (1 hit)
雜阿含經 (No. 0099) 0178c29 - 0179a13: 是如來最後大衆集爾時維那行沙羅籌白三藏上座言衆僧已集有百千人今爲説波羅提木叉時彼上座答言閻浮提如來弟子皆 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0786a26 - 0786c11: 中已生瑕穢我不堪任行維那法唯願世尊更差餘人爾時世尊默然可之是時目連頭面禮世尊足還就本座是時阿難白世尊言毘 [show] (1 hit)
大方便佛報恩經 (No. 0156) 0141a27 - 0141c04: 時有客比丘來爾時知事維那心生瞋恚嫌客僧來多隱匿酥油停持不與客衆 [show] (3 hits)
撰集百縁經 (No. 0200) 0250b25 - 0250c23: 差一比丘年在老耄爲僧維那共立制限於此夏坐要得道者 [show] (1 hit)
撰集百縁經 (No. 0200) 0251a01 - 0251a19: 若未得者不聽自恣今此維那獨不得道僧皆不聽布薩自恣心懷懊惱而作是言我獨爲爾營理僧事令汝等輩安隱行道今復返更 [show] (2 hits)
大莊嚴論經 (No. 0201) 0279c01 - 0279c12: 爲欲増長彼功徳故不待維那躬自慇懃起爲咒願即擧右手高聲唱言大徳僧聽即説偈言 [show] (1 hit)
賢愚經 (No. 0202) 0369a21 - 0370a04: 其人擔金至僧伽藍付僧維那具以上事向僧説之云其毒蛇欲設供養剋作食日僧受其金爲設美饍作食日至其人持一小阿輸提 [show] (2 hits)
賢愚經 (No. 0202) 0443c26 - 0444b17: 自與我寶何縁乃索上座維那語摩摩帝檀越前時以寶施僧令汝擧之今僧食盡當用裨佐時摩摩帝瞋恚而言汝曹噉屎此寶是我 [show] (1 hit)
雜寶藏經 (No. 0203) 0467b26 - 0468a14: 布施彼山僧法人有施者維那僧前立爲呪願當於爾時上座不聽維那呪願自爲呪願諸下坐等深生慊心而作此念得彼乞女兩枚 [show] (3 hits)
雜寶藏經 (No. 0203) 0468a16 - 0468b11: 家而見他作般遮于瑟問維那言一日作會可用幾許維那答言用三十兩金得一日會即自念言由我先身不種福業故受此報傭力 [show] (6 hits)
雜譬喩經 (No. 0205) 0503b17 - 0503c20: 即便聽許之沙彌出外語維那曰其有梵志墮祇桓中者便共剃頭無令得脱便往其所語鬼神曰知汝來欲噉吾等吾等是僧中最小 [show] (1 hit)
雜譬喩經 (No. 0205) 0505a27 - 0505b14: 百餘人毎給三尊使令時維那使諸沙彌各持瓶於江上取水諸沙彌至江岸便脱袈裟作屋戲時王波斯匿夫人在樓觀上坐遙見沙 [show] (1 hit)
雜譬喩經 (No. 0205) 0510a04 - 0510a17: 釋迦文佛時亦在其中作維那三人過寺前聞今日灌像便入視之三人各共發意等持一錢著像前各祈心願一人言使我後世饒財 [show] (1 hit)
佛説大般泥洹經 (No. 0376) 0854x40 - 0854x40:  Footnote  耶離<三><宮>, 維那離<聖> [show] (1 hit)
佛説方等般泥洹經 (No. 0378) 0920a20 - 0920c03: 波囚遮七名阿比他八名維那提九名優多羅十名浮浮樓遮十一名和利前十二名醘犁闍十三名醘梨陀樓十四名叉摩遮一一力 [show] (1 hit)
菩薩從兜術天降神母胎説廣普經 (No. 0384) 1058a19 - 1058b24: 見衆已集語優波離卿爲維那唱阿難下即受教唱下阿難卿是佛侍者今有大過於我等所卿自知不也阿難白大迦葉言不審有何 [show] (1 hit)
佛説寶雨經 (No. 0660) 0292b08 - 0292b08: 大周東寺都維那清源縣開國公沙門處一筆受 [show] (1 hit)
佛説寶雨經 (No. 0660) 0292b09 - 0292b09: 佛授記寺都維那昌平縣開國公沙門徳感筆受 [show] (1 hit)
佛説寶雨經 (No. 0660) 0292b12 - 0292b12: 佛授記寺都維那賛皇縣開國公沙門知靜證議 [show] (1 hit)
佛説鬼問目連經 (No. 0734) 0536a19 - 0536a25: 目連答言汝爲人時作僧維那知僧事有一瓶酥藏著餘處不行與僧待客去後乃行與舊僧此酥是招提僧物一切有分慳惜僧物故 [show] (1 hit)
佛説因縁僧護經 (No. 0749) 0570a12 - 0570c08: 是出家人作僧寺中分物維那以春分物轉至夏分夏分中衣物向冬中分以是因縁入地獄中作肉拘修羅火燒受苦至今不息汝見 [show] (1 hit)
藥師如來念誦儀軌 (No. 0924B) 0030b10 - 0030b14: 佛一時在維那離音樂樹下與三萬六千比丘人倶及十二神王并諸眷屬天龍八部大神王在如是等大衆會中説是法已大衆皆聞 [show] (1 hit)
最勝佛頂陀羅尼淨除業障呪經 (No. 0970) 0357c14 - 0358c07: 於後復得出家而被差作維那知事時有婆羅門造立僧坊安置徒衆復有施主送多酥油時諸客僧在於寺食維那見已心慳瞋恚嫌 [show] (3 hits)
最勝佛頂陀羅尼淨除業障呪經 (No. 0970) 0358c08 - 0358c24: 招七返作畜生身又由作維那時出食穢言業感令其常食不淨慳僧食故地獄受苦罵盲瞎故得無目報七百生中常無兩目長處黒 [show] (1 hit)
大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經 (No. 1177A) 0748a08 - 0752a04: 至則當作自恣行於法事維那即於衆中當之揵椎椎聲絶已大士曼殊當共椎聲一時齊到所以不闕僧集自恣解夏法事亦斷聲聞 [show] (1 hit)
彌沙塞部和醯五分律 (No. 1421) 0137c01 - 0138a08: 呪願以是白佛佛言應使維那呪願不知持著何處以是白佛佛言應如前白二羯磨當中央房著中不知誰應守護以是白佛佛言應 [show] (1 hit)
摩訶僧祇律 (No. 1425) 0302c27 - 0305c10: 舍中問舊比丘此中誰是維那誰是知床褥人答言某甲是爾時是比丘應到是 [show] (1 hit)
摩訶僧祇律 (No. 1425) 0354c19 - 0356b23: 食食者波夜提若作直月維那等指示現相不名足是名停住足自己足者比丘 [show] (2 hits)
摩訶僧祇律 (No. 1425) 0382a27 - 0382b25: 者一切眠比丘波夜提若維那知事人應語母人言汝正豎兒抱入是故説 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.