大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "科経" : Including related character : 科經

83 hits : 1 2 3 --- [ keyword count ]


 

密跡力士大權神王經偈頌 (No. 1688) 0777a20 - 0777b18: 普利含生歴代諸師三分科經謂序分正宗分流通分穢跡金剛説神通大滿陀羅尼法術靈要門經者北天竺國三藏沙門無能勝與 [show] (1 hit)
金剛般若經疏論纂要 (No. 1701) 0154c25 - 0155b12: 兩卷論約顯行位以釋今科經唯約天親釋義即兼無著亦傍求餘論採集諸疏題云纂要其在茲焉第四釋通文義二初解題目 [show] (1 hit)
金剛經纂要刊定記 (No. 1702) 0208a16 - 0218a18: 故生於苦也然今依天親科經故不收入此段前二文理相似故全用之總標經 [show] (1 hit)
般若心經略疏連珠記 (No. 1713) 0555b23 - 0561c14: 翻經者京口僅公所刻夾科經疏之後刊祖師自題云法藏長安二年於京清禪寺翻經之暇屬司禮部兼檢校雍州長史滎陽鄭公再 [show] (2 hits)
般若心經略疏連珠記 (No. 1713) 0562a14 - 0568c16: 來並是鎭國和尚將此一科經旨疏文釋彼理事無礙法界則此經正義於斯可見若依此釋斯經分齊正當圓中同教於中若唯取雙 [show] (1 hit)
法華文句記 (No. 1719) 0151a07 - 0157c25: 之要曇鸞北齊人斥云細科經文如煙雲等爲疾風所颺颺者風飛也隱翳太虚 [show] (1 hit)
法華義疏 (No. 1721) 0451a06 - 0466b04: 部類不同二品次差別三科經分齊部類不同者略爲七例一者一會之經用爲 [show] (1 hit)
法華義疏 (No. 1721) 0558a25 - 0565b21: 有三章増長亦有三以此科經於文極便舊説異此宜應改之就初八行半又開爲二初三行半總合増長次五行別合増長就初又三 [show] (1 hit)
觀音義疏記 (No. 1729) 0936a08 - 0941a22: 下隨門釋三初貼文二初科經二問何下釋義三初遭水二初問二答二初就水難答二火難下對火難答二稱名三水論下蒙應二引 [show] (1 hit)
觀音義疏記 (No. 1729) 0941a28 - 0946b09: 二隨門釋三初貼文二初科經二人數下隨釋二初明難五初擧數二初釋人數若百若千或萬或億以其泛海必乘大舶故云結伴不 [show] (5 hits)
觀音義疏記 (No. 1729) 0946b16 - 0952b11: 下斥他局第三勸持二初科經二勸持下釋義三初勸持二格量二初科二格量下釋四初格量本經擧六十二億恒河沙不多不少者 [show] (2 hits)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0151b06 - 0158c10: 云亦是發起序者對三分科經謂序正流通一品是序常途分二一證信二發起 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0209b18 - 0216c07: 宗下疏文有二先約四分科經以明宗趣二約別科辯宗今初又二初若就總望等者亦名爲遠望爲成佛果故爲遠具解行徳故爲總 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0285c17 - 0287c01: 義疏前會無勝進下上正科經文此下對前辨異次迴向是位下通外難先牒難也從三賢位滿下通通有二意一明有勝進總攝前三 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0447c06 - 0456a09: 已善説等者疏文有三初科經二文雖三節下解義三云何相應下隨難別解二中然論一時總徴云一示現何事二以何事三云何事 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0456a17 - 0466a02: 疏并結有六者結文是疏科經論主不科但云此菩提所攝本行入有六種勝是 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0466a10 - 0468b16: 分三段者其結一文即疏科經即前具足諸苦觀初以約十二縁明苦故總科云文分爲二先別明縁相後如是衆生下結成妄苦就前 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0510b24 - 0519c06: 擧經顯深於中有二先總科經文文有十重以顯無盡後各有逆順下展轉開顯以辯難思疏古人兼取彼果等者疏意不美此釋亦不 [show] (2 hits)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0605b14 - 0606c01: 敍昔疏且述古便依三品科經疏後諸佛下正顯所念疏文有三一略示法體其不得一向下結彈異釋二然此下對前相攝三此十義 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0614c12 - 0623a24: 十種身者疏文有四一正科經文二此即八地下會釋十身三四是菩提下隨難重釋四一一喩中下釋文此亦古徳同迷之處不知此 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0623b06 - 0632a16: 之疏四明業用等者以下科經有其十門兼體相用今唯辯用有其十耳不出下 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0766b05 - 0766b06: 闡教弘經須分四義一長科經意二明經宗趣三明教體四明總陳會數 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0766b07 - 0766b11: 一長科經意者略作十段千科一明始成正覺二明擧果勸修三明以果成信四明入眞實證五明發行修行六明智悲相入七明蘊修 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0766c10 - 0766c25: 名令凡實證已上十段長科經意竟於中廣意至文方明如法界一品總通前後四十品經總法界故明三世法總法界故以此法界一 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0773c24 - 0774a15: 事方指目視道存如前長科經意六段門中第一會中始成正覺總有六品經經有十一卷其中品名者一世主妙嚴品二如來現相品 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0796a26 - 0796b29: 分爲二一述衆來意二長科經文一述衆來意者是中其意有三一明諸菩薩是古佛舊行二明今佛契同三明古今不二爲明所坐之 [show] (2 hits)
新華嚴經論 (No. 1739) 0797b05 - 0797b23: 文釋義者復分爲二一長科經意二科其當品一長科經意者自此現相品乃至普賢三昧品世界成就品華藏世界品毘盧遮那品此 [show] (2 hits)
新華嚴經論 (No. 1739) 0836c03 - 0837c20: 釋義者復分二門第一長科經意第二隨文解説第一長科經意者從初爾時已下至品末已來長科爲四十段一爾時已下至其量幾 [show] (2 hits)
新華嚴經論 (No. 1739) 0839b06 - 0839c22: 隨文釋義分之爲二一長科經意二隨文解義第一長科經意者約科爲三段第一初爾時已下長行有三十三行半經通偈頌有五十 [show] (2 hits)
新華嚴經論 (No. 1739) 0839c29 - 0842a25: 説分中復分爲二第一長科經意第二隨文釋義一長科經意者從佛子菩薩已發一切智心已下至品末長科爲二十段第一從初佛 [show] (2 hits)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.