大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "神通道力" : Including related character : 神通道力

44 hits : 1 2 --- [ keyword count ]


 

方廣大莊嚴經 (No. 0187) 0593b05 - 0593b12: 父言菩薩清淨超過三界神通道力無有能當諸天龍神咸共稱讃必非大王所能摧屈不煩造惡自招禍患於是波旬告其子言咄汝愚小 [show] (2 hits)
方廣大莊嚴經 (No. 0187) 0612b13 - 0612c02: 無上我自昔來未曾見有神通道力興佛等者其法清淨當度無量能以三事教化衆生一者道力神通變化二者智慧知他人心三者善知 [show] (1 hit)
妙法蓮華經 (No. 0262) 0034c25 - 0035b07: 無所畏四攝法十八不共神通道力成等正覺廣度衆生皆因提婆達多善知識故告諸四衆提婆達多却後過無量劫當得成佛號曰天王 [show] (1 hit)
添品妙法蓮華經 (No. 0264) 0169b03 - 0169c13: 無所畏四攝法十八不共神通道力成等正覺廣度衆生皆因提婆達多善知識故告諸四衆提婆達多却後過無量劫當得成佛號曰天王 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0178c17 - 0179b01: 無量情與非情皆是如來神通道力之所變化若有希求以神變故隨彼意樂悉令充足佛入城時一切大衆於虚空中聞殊妙聲其聲演暢 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0554a06 - 0555c26: 單越雖是有法若無善業神通道力則不能見地中草根及地下水以地覆故衆生不見佛性亦爾不修聖道故不得見善男子如汝所説世 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0375) 0801b13 - 0801c26: 單越雖是有法若無善業神通道力則不能見地中草根及地下水以地覆故衆生不見佛性亦爾不修聖道故不得見善男子如汝所説世 [show] (1 hit)
大方等大集經 (No. 0397) 0002b01 - 0002b12: 佛已爾時如來示現無量神通道力漸漸至彼七寶坊中如四天下見佛上昇三千大千世界所見亦復如是爾時世尊至寶坊中昇師子座 [show] (1 hit)
大方等大集經 (No. 0397) 0003a11 - 0003a11:   設身高出大千界 神通道力無邊際     [show] (1 hit)
大方等大集經 (No. 0397) 0074c17 - 0075b02: 生時無言菩薩以己願力神通道力令諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽比丘比丘尼優婆塞優婆夷各自見其右手之 [show] (1 hit)
大方等大集經 (No. 0397) 0186c27 - 0187a25: 大衆以佛世尊及無盡意神通道力得微妙華世所希有其華色香未曾見聞自然滿掬遙散東方以用供養普賢如來華尋遍至彼佛世界 [show] (1 hit)
大乘寶雲經 (No. 0659) 0241a07 - 0243a21: 中間無光明處日月光明神通道力不能照處是菩薩光悉皆照了是中衆生互得相見又三千大千世界諸鐵圍山目眞隣山大目眞隣山 [show] (1 hit)
大乘寶雲經 (No. 0659) 0243b09 - 0243b09:   無爲本性非生滅 神通道力現三相     [show] (1 hit)
大乘寶雲經 (No. 0659) 0254a15 - 0259a16: 威神作師子吼遊戲諸佛神通道力亦當視顧摩訶那伽發増廣心九者我當不共一切世間若天若人無比無等故發増廣心十者以佛正 [show] (1 hit)
佛説諸法勇王經 (No. 0822) 0847b08 - 0847b27: 生疑惑何以故是諸大龍神通道力不可思議是諸師子無所畏吼亦不可思議是諸大人所有法界亦不可思議舍利弗諸佛世尊所有法 [show] (1 hit)
根本説一切有部毘奈耶雜事 (No. 1451) 0217a14 - 0217b19: 汝等苾芻我與毘鉢尸佛神通道力悉皆平等若於我所供養承事生殷重心必獲勝果如是應知若純黒業得純黒報等廣如上説時諸苾 [show] (1 hit)
根本説一切有部毘奈耶雜事 (No. 1451) 0329a29 - 0329b28: 豐足諸人當知我等應以神通道力喚沙門喬答摩令來共我捔上人法若喬答摩現一神變我當現二彼若現二我當現四彼若現四我當 [show] (1 hit)
優婆塞戒經 (No. 1488) 1035b18 - 1035c21: 者見於如來有不可思議神通道力三者聞佛如來八種妙聲復有二事一者了了自知己身有苦二者知衆生苦如己受苦爲斷彼苦如己 [show] (1 hit)
密跡力士大權神王經偈頌 (No. 1688) 0777a20 - 0777b18: 大方廣大圓滿大正遍知神通道力陀羅尼經今此經中説大權神王降伏螺髻梵王復次住世梵王啓請復化現出三頭八臂忿怒相執持 [show] (1 hit)
法華經義記 (No. 1715) 0659a11 - 0661a28: 之時有忘失章句者我以神通道力令其不忘 而説偈言擧通經軌命覓通經人中本自有二即是長行與偈爲二此下是第二偈頌凡有 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0771b25 - 0771b26: 六以佛菩薩神通道力以爲教體現諸自在見者發心不待文句故 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0822c21 - 0823a12: 是佛故設少分信者即責神通道力是故當知且須如是正信方始以正信正見法力加行如法進修分分無明薄解脱智慧明依自得法淺 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0854a13 - 0854b19: 乘初生佛家與佛同智唯神通道力未如以待大悲萬行長養故雖長養功終法不異 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0865a15 - 0865a29: 大智大悲大陀羅尼門大神通道力令稱眞如無作大自在作用恒寂故若不如是以大願大悲大智慧無限迴向但依無作眞如用淨煩惱 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0866c04 - 0866c19: 世參入劫劫重重無礙十神通道力微細以法性遍故智身亦爾以無依住智對現色身十方響應而無往來亦無變化造作之心以智隨本 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0919b16 - 0919c08: 上極於大千界得大自在神通道力智無過者 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0928c24 - 0929a28: 行圓表此菩薩悲智萬行神通道力滿衆生界斷衆生惑悉圓滿故明自己佛果已成菩薩智悲願行無有休息不離一念滿三世劫不離毛 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0957a08 - 0959a03: 所得法空用治染淨二習神通道力自然顯著一切自在皆自然現前已下至我唯知此普速疾供養諸佛成就衆生無礙解脱門是都結所 [show] (2 hits)
新華嚴經論 (No. 1739) 1006b05 - 1006b28: 功力不思議分意明一切神通道力菩薩萬行皆以菩提心爲根本滅生死截苦流淨八萬四千煩惱門顯成一切智海皆以菩提心爲根本 [show] (2 hits)
佛説阿彌陀經要解 (No. 1762) 0364a08 - 0364a21: 光以要言之功徳智慧・神通道力・依正莊嚴・説法化度・一一無量・聊擧壽命光明二事以爲言端耳經者訓法訓常一切金口所 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.