大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "破邪顯正" : Including related character : 破邪顕正

83 hits : 1 2 3 --- [ keyword count ]


 

法華義疏 (No. 1721) 0633a10 - 0633a28: 三界群生豈差別然則發破邪顯正之覺成革凡入聖之粧也 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0287c09 - 0296b16: 惱行不同凡夫觀察諸界破邪顯正不墮小乘名護小乘行疏次四界是起見處者總標也外道計大爲諸法本者外道有計地爲物本依地 [show] (1 hit)
大般涅槃經義記 (No. 1764) 0658b26 - 0660b29: 辯釋若言如來異法僧下破邪顯正前開門中言是三法無異想者明非別體一佛體上隨義分三故無別異無無常者體非生滅不同變易 [show] (3 hits)
大般涅槃經義記 (No. 1764) 0690a16 - 0691b25: 取空故名爲逆若言修下破邪顯正初擧外道邪修類破若有説下以理正教藏體不空是以言有有相如何如經中説一苦滅諦是如來藏 [show] (1 hit)
大般涅槃經義記 (No. 1764) 0799c28 - 0803b06: 果二若使涅槃是聲果下破邪顯正若是聲果本無今有方便修生故非常法三譬如下顯向後句先喩後合喩中初言譬如世間從因生法 [show] (1 hit)
大般涅槃經義記 (No. 1764) 0845c19 - 0846b02: 之此先明捨六後到拘尸破邪顯正先別後結別中有三一明六師先往拘尸増物邪見二我見是下如來後到翻邪顯正三爾時六師作是 [show] (3 hits)
大般涅槃經義記 (No. 1764) 0846b03 - 0847a05: 及空文顯可知上來第一破邪顯正若言如來常樂我淨下明諸外道捨邪歸正上來廣明佛到拘尸破邪顯正以是因縁我於已下總以結 [show] (2 hits)
大般涅槃經義記 (No. 1764) 0855a22 - 0855b25: 無住辨正道理若住無常破邪顯正喩中有六初擧十二因縁爲喩如十二縁無定住處顯前無住若有住下顯前有住即是無常問曰因縁 [show] (1 hit)
中觀論疏 (No. 1824) 0005b18 - 0013a11: 説是因縁開爲二雙上半破邪顯正下半敬人歎法能説是因縁者歎佛智能説三種 [show] (1 hit)
中觀論疏 (No. 1824) 0013a16 - 0020a14: 不悟之便非菩薩今造論破邪顯正意亦如是答第九問云如來在世説經有益我今 [show] (2 hits)
中觀論疏 (No. 1824) 0123b23 - 0130b06: 造論義亦如是自上已來破邪顯正而聞者不知破顯得何等利是故此品明其得益得益雖竟疑執未盡更復破邪重明實相又既聞得益 [show] (2 hits)
百論疏 (No. 1827) 0232a05 - 0238a20: 乃仰慨下第二提婆出世破邪顯正前叙内壞次以外吐言造論慕上曰仰臨下爲府 [show] (1 hit)
百論疏 (No. 1827) 0240a05 - 0249b25: 章名破又斯論雖有十品破邪顯正爲其大宗捨罪福品申如來漸捨之教謂顯正也自破神已下破諸外道横存人法即破邪也義宗唯二 [show] (3 hits)
三論玄義 (No. 1852) 0006b02 - 0007c03: 幢尋大小乘經親記龍樹破邪顯正今内外並呵大小倶斥何所疑哉又馬鳴龍樹佛有誠記尚復生疑法勝訶梨無經所印云何輒受問法 [show] (3 hits)
三論玄義 (No. 1852) 0015a01 - 0015a01:   爲弘破邪顯正宗 新遂開板彫文功 [show] (1 hit)
大乘玄論 (No. 1853) 0068a09 - 0070b10: 初明其大意也破申只是破邪顯正即是滅邪見幢燃正法炬問誰能破邪用何顯正 [show] (16 hits)
三論遊意義 (No. 1855) 0116a07 - 0116b17: 爲論所説被縁爲論即是破邪顯正也所説名之爲經故即是二諦教門以二諦教門正是被縁故也所被之縁便禀二諦教以教破縁故教 [show] (1 hit)
三論遊意義 (No. 1855) 0118b12 - 0118b26: 空法開邪覆正是故菩薩破邪顯正所以秤爲破内學也問龍樹破内學不但除迷教之病通收取佛教者提婆破外學亦有收取義不答亦 [show] (1 hit)
肇論新疏 (No. 1860) 0213b08 - 0213b10: 諸國集猶正也師在天竺破邪顯正非一 [show] (1 hit)
四念處 (No. 1918) 0555c15 - 0563a15: 以故無念慧故以念慧能破邪顯正大經云舊醫乳藥其實是毒如蟲食木偶成字耳 [show] (1 hit)
宗鏡録 (No. 2016) 0645a26 - 0650c09: 以故無念慧故以念慧能破邪顯正大涅槃經云舊醫乳藥其實是毒如蟲食木偶成 [show] (1 hit)
金光明最勝王經玄樞 (No. 2196) 0522c01 - 0522c23: 制諸至淨心第九破邪顯正德注淨名云如舍利弗與外道論議七日七夜然後得勝斯其類也肇公云九十六種外道疏疏云義論則具含 [show] (1 hit)
金光明最勝王經玄樞 (No. 2196) 0603a21 - 0603b11: 而恒住持故三能土破等破邪顯正徳無邊不離無理不用故四能解衆縛等者解惑無二徳本云能解一切衆生之縛與縛不異梁云與縛 [show] (1 hit)
觀經義賢問愚答鈔 (No. 2208B) 0472c10 - 0473a04: 有百二十條疑端此乃爲破邪顯正也答之否云云然間披閲彼問題隨所應可答之旨返答之處百二十條皆悉領状者余不及披見還歸 [show] (1 hit)
觀經義賢問愚答鈔 (No. 2208B) 0482c04 - 0482c18: 臨禪客示云此疑端者爲破邪顯正也云云依經釋文任佛經理速離我執疾折偏見不論自他順文理義爲正義是非取捨尤所庶幾請示 [show] (2 hits)
大日經疏妙印鈔 (No. 2213) 0150c27 - 0152b06: 不邪不正何故建篇章稱破邪顯正答夫有非有是此則爲邪無是無非乃名爲正所以命篇辨破邪顯正難曰既有邪可破有正可顯則心 [show] (2 hits)
大日經疏鈔 (No. 2218) 0123a08 - 0123a09: 來應正等覺非青色等 破邪顯正道理故明正等覺實 [show] (1 hit)
大日經疏鈔 (No. 2218) 0157b14 - 0157c05: 釋後遠離邪見義釋是則破邪顯正義以經邪正次第釋正見得必可遠離邪見故先通達正見釋後遠離邪見釋仍經疏前後共可有由△ [show] (1 hit)
大日經疏鈔 (No. 2218) 0242c08 - 0242c29: 隨一也何簡之乎答彼爲破邪顯正也然今非好辨論是非利衆生爲弘大法故簡之也△互相是非者自他相望是非也△聞他所説言教 [show] (1 hit)
中論疏記 (No. 2255) 0020a18 - 0020c03: 從破四縁以下立品明宗破邪顯正辨於大小二乘觀行謂釋宗分第三一偈稱歎佛徳以稽首禮謂結宗分所以分爲三段者佛去世後像 [show] (2 hits)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.